Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη Αρ. Πρωτ.: 1504 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα εβδομάδας Ώρα Τρίτη 12:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ , Τρίπολη Γραφεία Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ΕΥΡΩ και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την κατασκευή ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου θα καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, του συνόλου των πολιτικών και υπηρεσιακών οργάνων της Περιφέρειας καθώς και όλες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι διοικητικές πράξεις. Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης με στόχο την πρόσβαση των πολιτών στις ανοιχτές διαδικασίες, στη διαφάνεια και στη δημιουργία μιας νέας διαδραστικής σχέσης του πολίτη με τη διοίκηση. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι η ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία, η αμεσότητα ενημέρωσης αλλά και η συμμετοχή των πολιτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των ,00 πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2011 στον ΚΑΕ 0879 του αντίστοιχου Ε.Φ. και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το αντικειμενικό κόστος που προσδιορίζεται από τα περιγραφόμενα στην τεχνική περιγραφή. 1

2 Οι προσφορές εκείνων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του έργου. Επίσης, δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στη συνέχεια της προκήρυξης. Το Domain Name, μέσω του οποίου θα είναι προσβάσιμος ο δικτυακός τόπος θα είναι το Η φιλοξενία θα γίνεται σε εξοπλισμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου και θα φροντίζει άμεσα εντός 2-8 ωρών για την αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας (το ακριβές χρονικό διάστημα θα προσδιορισθεί στην σύμβαση). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Ο Ανάδοχος εντός 7 εργάσιμων ημερών θα πρέπει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έναρξης του έργου θα παρουσιάσει προσχέδια (Wireframes) σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (high-fidelity) της αρχικής σελίδας αλλά και των επιμέρους σελίδων και εφαρμογών του δικτυακού τόπου για την χωροταξική οργάνωση του layout του δικτυακού τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με βάσει τα προσχέδια ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει και 2 διαφορετικά πρότυπα (templates/themes) Τα προσχέδια και τα πρότυπα θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά δομικά στοιχεία και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια. 2. Η επιτροπή παραλαβής του έργου θα επιλέξει ένα εκ των προτύπων όπως αυτό έχει δημιουργεί από τον Ανάδοχο ή θα προτείνει αλλαγές, οι οποίες θα διατυπωθούν εγγράφως προς τον Ανάδοχο και οι οποίες θα πρέπει εντός 5 εργάσιμων ημερών να έχουν υλοποιηθεί. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι κανένα από τα πρότυπα δεν θεωρείται επαρκές θα ζητήσει εγγράφως να δημιουργηθούν 2 νέα πρότυπα εντός 5 εργάσιμων ημερών. 3. Μετά την επιλογή του προτύπου ο Ανάδοχος θα προβεί στην δημιουργία του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του Περιφέρειας Πελοποννήσου θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να πετυχαίνεται η πληρέστερη προβολή των υπηρεσιών του. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του δικτυακού τόπου να μπορεί να διαγράψει, διορθώσει και προσθέσει ενότητες και υποενότητες όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου. 2

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ο Ανάδοχος θα υλοποίηση το δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -CMS) ανοιχτού λογισμικού (Open Source). 2. Για την υλοποίηση προτείνονται ένα από τα τρία συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, Drupal, Wordpress, Joomla, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις τους. 3. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα πρέπει να λειτουργεί σε Web server Apache και Microsoft IIS. 4. Το σύστημα διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (DBMS) με το οποίο θα συνεργάζεται το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα θα είναι ανοιχτού λογισμικού και θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. 5. Η έκδοση του περιεχομένου θα είναι με τη μορφή άρθρων τα οποία θα ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, Flash, google maps κ.α.. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήματος. Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η επιλογή διαφορετικού template ανά άρθρο με δυνατότητα μορφοποίησης της διάταξης του περιεχομένου. 6. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (σελίδες, αρχεία κειμένου και αρχεία pdf) η οποία θα λειτουργεί με εσωτερική μηχανή και όχι με συνεργασία κάποιας μηχανής αναζήτησης. 7. Δυνατότητα ελεγχόμενου σχολιασμού άρθρων, φωτογραφιών, videos μετά από έγκριση του διαχειριστή. 8. Δυνατότητα αναπαραγωγής άρθρων που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από άλλες πηγές. 9. Δυνατότητα αναπαραγωγής άρθρων έντυπου τύπου για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (pressclipping). 10. Δυνατότητα μετάδοσης άρθρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με RSS. 11. Σύνδεση των άρθρων, φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων με social media (Facebook, Twitter κ.α.) 12. Δημοσίευση άρθρου μέσω και δυνατότητα διαχείρισης των άρθρων μέσω mobile internet. 13. Template ειδικά προσαρμοσμένο για λειτουργία του δικτυακού τόπου μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας (mobile). 14. Πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων και γενικά όλων των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates κλπ). 15. Δυνατότητα αποστολής φορμών επικοινωνίας και εγγραφής μελών με χρήση μηχανισμού captcha. 16. Ενσωμάτων κώδικα google analytics. 17. Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικά χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap). 18. Δυνατότητα προσθήκης metatags για χρήση SEO (Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης) ανά άρθρο. 19. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C Validator. 3

4 20. Απαίτηση συμβατότητας με τις W3C WCAG (τουλάχιστον έκδοση 1.0) με βαθμό προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ (Προτεραιότητα 2). 21. Δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με τη ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισμικού. 22. Για όσες επιπλέον λειτουργίες αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα δίνεται πλήρη άδεια χρήσης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 23. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος. 24. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο. 25. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να φιλοξενήσει το δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε high-end non-stop Internet servers. Η απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια θα πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό, επίσης απαιτούνται: Ελάχιστη διάρκεια ένα έτος 2GB χώρο αποθήκευσης (Data Space) Απεριόριστη Κίνηση δεδομένων (Data Transfer) Υποστήριξη Sub Domains Aυτονομία στην παροχή ενέργειας επί 24ωρου βάσεως(ups) Συνεχή παρακολούθηση των WWW Servers (24x7 Monitoring). Καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας (BACK-UP) επτά ημέρες την εβδομάδα. Xρήση Firewall. Παροχή απεριόριστων λογαριασμών ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι Προσφέροντες ή οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. Ο χρόνος έναρξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, θα αρχίσει από την υπογραφή του συμφωνητικού και με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης από την φορέα υλοποίησης του έργου. Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α ), «περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/07) 4

5 3. Την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) 4. Το Π.Δ. 166/2003 [ΦΕΚ 138/Α/5-6-03] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 5. Την με αρ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95» (ΦΕΚ 1291 Β ) 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. 7. Την με αριθ. 49/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο το σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. 3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση, που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και εφόσον δεν συντρέχουν προϋποθέσεις κατάπτωσής της. 5. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 6. Εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν : εισφορές κοινωνικής ασφάλιση ς, και φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5

6 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν και να πάρουν πρωτόκολλο από το Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 2. Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 3. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 4. Η Επωνυμία και η Διεύθυνση του Προσφέροντος, 5. Ο αριθμός της προκήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο), που αποτελείται από τρείς επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (που θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου) εκ των οποίων ο ένας θα αφορά και θα γράφει Δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος την Τεχνική Προσφορά και ο άλλος Οικονομική προσφορά. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, στα γραφεία της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. - Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή, μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσμες. - Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει, πρώτα, τους φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τα οποία και ελέγχει. - Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (η διαδικασία περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) - Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και αξιολογούνται. - Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 6

7 - Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. - Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει στο φάκελο στοιχεία, που να μπορούν να δείξουν στην επιτροπή αξιολόγησης την ικανότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει : 1. Εμπειρία σε ανάλογα έργα και παρουσίαση αυτών 2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης. 3. Ανάλυση μεθοδολογίας και διαδικασίας υλοποίησης του έργου 4. Πρόταση για το περιεχόμενο των παραδοτέων ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι νόμιμα συμμετέχοντες και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού Οι φάσεις της αξιολόγησης των προσφορών είναι η ακόλουθη: Τυπική απόρριψη των προσφορών που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Αξιολόγηση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς όσων προσφορών εγκρίθηκαν στην προηγούμενη φάση. Αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, όσων προσφορών έγιναν δεκτές στις προηγούμενες δύο φάσεις. Τελική αξιολόγηση με βάση την τεχνική βαθμολογία και την οικονομική προσφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7

8 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ % 1 Εμπειρία σε ανάλογα έργα και παρουσίαση αυτών 35 2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης Ανάλυση μεθοδολογίας και διαδικασίας υλοποίησης του έργου 20 4 Πρόταση για το περιεχόμενο των παραδοτέων 25 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης για τις τεχνικά αποδεκτές προσφορές αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί. τύπο : Η συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης εξάγεται με τον ακόλουθο Λ=0,75 (Β J /B max ) + 0,25 (K min /K j ) Β J : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της πρότασης που αξιολογείται B max :η μέγιστη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς που έλαβε η καλύτερη πρόταση K min : το ποσό της οικονομικής προσφοράς της χαμηλότερης πρότασης K j : το ποσό της οικονομικής προσφοράς της πρότασης που αξιολογείται ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ «Λ» ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007». Αν ο ανάδοχος του έργου παραβαίνει συστηματικά του όρους της σύμβασης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτιμώντας την σοβαρότητα της κατάστασης, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το 5% του ποσού της εγγύησης 8

9 καλής εκτέλεσης. Τα της εγγυήσεως σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης διέπονται υπό των περί δημοσίων διαγωνισμών νόμων. Αν οι όροι της σύμβασης παραβιάζονται και μετά την επιβολή προστίμου, για Τρίτη φορά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακόπτοντας και την σχετική σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται αμέσως ως εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους κατετέθη και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρακράτησής της. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η καταβολή της πληρωμής θα πραγματοποιηθεί μέσω εντάλματος, το οποίο θα εκδίδεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προϋπόθεση για την έκδοση του εντάλματος και την καταβολή της αμοιβής αποτελεί η βεβαίωση από την επιτροπή παραλαβής του έργου για την ποιοτική και ποσοτική αρτιότητα του παραδοτέου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου γίνονται κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί αρχικών κρατήσεων 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (συνολικά 3,07%). Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο μειοδότης υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, μετά την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως με απόδειξη, για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου, διαφορετικά ο διαγωνισμός θεωρείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου άκυρος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο τρόπος και η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου, η διακήρυξη του διαγωνισμού, οι προσφορές, η εγγυοδοσία, η έναρξη του διαγωνισμού, ο έλεγχος των προταθέντων από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η κατακύρωση του διαγωνισμού, η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης έργου, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μειοδότη διέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Η έγκριση και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπάγεται αποκλειστικά στην κρίση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και ώρα 12.00μ. (με προθεσμία κατάθεσης προσφορών την 15 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ). Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και περίληψή της θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9

10 Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της παρούσης διακήρυξης παρέχονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ: , Τρίπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.(τηλέφωνο: , , τηλ./φαξ: ). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 10

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα