ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (OKANA) Aβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ : Αθήνα, Αρ.Πρωτ. : 16845

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (OKANA) Aβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα Τηλ : 210-8898200 Αθήνα, 6.12.2011 Αρ.Πρωτ. : 16845"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (OKANA) Aβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ : Αθήνα, Αρ.Πρωτ. : ΤΜΗΜΑ : Προγραμμάτων & Χρηματοδότησης Αρμόδια : Χ.Μπάνου Τηλ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών κατασκευής και σχεδιασμού νέας δυναμικής ιστοσελίδας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.Κ.Α.Ν.Α.) Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 : «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» με προϋπολογισμό , με ίδια μέσα και το οποίο αποτελεί μέρος της πράξης «Καμπάνια ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις. Ετήσιο φεστιβάλ κατά των ναρκωτικών», η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , με συνολική δαπάνη ποσού από τη ΣΑΕ Ε0918 με κωδικό αριθμό MIS , αποφάσισε να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με έναν προγραμματιστή, εταιρία ή ιδιώτη, υπεύθυνο για τη δημιουργία και κατασκευή νέας, δυναμικής ιστοσελίδας του Οργανισμού. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στα καθήκοντα του επιλεγέντος υποψηφίου θα περιλαμβάνονται τα εξής: Σχεδιασμός και κατασκευή νέας δυναμικής ιστοσελίδας του ΟΚΑΝΑ στην οποία θα αναρτηθεί και όλο το υλικό που βρίσκεται σήμερα στην υπάρχουσα ιστοσελίδα. Συντήρηση της ιστοσελίδας στις περιπτώσεις πιθανών προβλημάτων και βλαβών που μπορεί να προκύψουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και μικρές αλλαγές στη δομή στης ιστοσελίδας που μπορεί να ζητήσει ο ΟΚΑΝΑ. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται και να παρεμβαίνει άμεσα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ 23% δύο χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ (2.805 ) ήτοι συνολικού ποσού

2 δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Οι προσφέροντες μπορούν να δώσουν οικονομική προσφορά μικρότερη από τον προϋπολογισμό μέχρι και 15%. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη του 15% του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των αρχών του ανταγωνισμού και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες/ απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου - θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Σε περίπτωση που η αιτιολόγηση δεν θεωρηθεί επαρκής ή κριθεί ότι η έκπτωση είναι σε βάρος της ποιότητας του έργου ή σε βάρος των δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής, απορρίπτεται η προσφορά. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου με τον ΟΚΑΝΑ. Η διάρκεια της σύμβασης έργου που θα συναφθεί θα αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του υποέργου (19/5/2013). Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει μαζί με τη σχετική αίτηση και τα εξής: 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (ή άλλο στοιχείο επιβεβαιωτικό σε περίπτωση που δεν είναι Έλληνας πολίτης). 2. Προφίλ της επιχείρησης ή βιογραφικό σημείωμα εφ όσον πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο στο οποίο να παρουσιάζονται και τρία τουλάχιστον παραδείγματα δυναμικών ιστοσελίδων τις οποίες έχει κατασκευάσει και διαχειριστεί ο υποψήφιος. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (όπως ισχύει), ότι όλα τα στοιχεία ή δηλώσεις των υποψηφίων είναι αληθή και ακριβή. 4. Οποιοδήποτε στοιχείο οι υποψήφιοι κρίνουν ότι επιβεβαιώνει τα σχετικά με σπουδές και εμπειρία σε ανάλογες θέσεις. 5. Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών με ΦΠΑ, στην οποία θα αναφέρουν και προσφορά για το ετήσιο κόστος συντήρησης μετά τη λήξη της σύμβασης. Κατά συνέπεια καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα σχετικά προσόντα να υποβάλουν σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παρακάτω διεύθυνση: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Αβέρωφ 21, Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας - Πρωτόκολλο αναφέροντας στον φάκελο : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΈΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΉΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΏΝ (Ο.Κ.Α.Ν.Α.) - ΠΡΑΞΗ «Καμπάνια ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις. Ετήσιο φεστιβάλ κατά των ναρκωτικών».

3 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21/12/2011. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Πληροφορίες : κα. Λίνα Πλαγιανάκου ( ) και κα. Δήμητρα Τσέλικα ( ) καθημερινά και ώρες 10:00-14:00. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με βάση τα στοιχεία του φακέλου που θα κατατεθεί και με τη χαμηλότερη τιμή για όσους υποψηφίους ικανοποιούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Μένη Μαλλιώρη Πρόεδρος ΔΣ Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

4 OKANA Πρόσκλησης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ NEAΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΚΑΝΑ ΑΔΑ: 456Α4690ΩΡ-Ξ28 Η υπάρχουσα ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Ο OKANA:Τι είναι ο ΟΚΑΝΑ, Υπηρεσίες, Εθνικές και Διεθνείς Συνεργασίες ΠΡΟΛΗΨΗ: Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στην Πρόληψη, Κέντρα Πρόληψης ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη θεραπεία, Κέντρα Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού, Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης, Στεγνά Θεραπευτικά Προγράμματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Υπηρεσίες Άμεσης Πρόσβασης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης, ΕΚΚΕΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Έρευνα, Στατιστικά Στοιχεία ΝΕΑ- ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: Νέα, Δελτία Τύπου ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: Έντυπο Υλικό Εκδόσεις, Καμπάνιες ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Χρήσιμες Διευθύνσεις INFO (για γονείς, για νέους, για ειδικούς), Χάρτης Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ, Home, Αναζήτηση, Επικοινωνία, Θέσεις Εργασίας, Site Map, Οι ερωτήσεις σας/οι απαντήσεις μας. Η νέα ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης με στόχο την πρόσβαση των πολιτών στις ανοιχτές διαδικασίες, στη διαφάνεια και στη δημιουργία μιας νέας διαδραστικής σχέσης του πολίτη με τον Οργανισμό. Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΚΑΝΑ Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα πρέπει να είναι: η ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία, η αμεσότητα ενημέρωσης αλλά και η συμμετοχή των πολιτών. Θα πρέπει επίσης : Να αποκτήσει ένα νέο εικαστικό σχεδιασμό και στήσιμο που θα είναι μοντέρνο, λειτουργικό, «ελκυστικό», που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες αλλά ταυτόχρονα θα είναι και συμβατό με το είδος του Οργανισμού και το έργο που παράγει. Η αρχική της σελίδα να γίνει τρίστηλη/τετράστηλη ώστε να δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζονται σε αυτήν περισσότερα νέα και επίκαιρα για τον Οργανισμό θέματα, αλλά και σημαντικές για την προβολή τους πληροφορίες με τρόπο πιο οργανωμένο, πιο εύχρηστο και πιο «φιλικό» για τον επισκέπτη. Να διατηρήσει αρκετές από τις κατηγορίες της δομής του περιεχομένου της υπάρχουσας ιστοσελίδας, με πιθανές όμως κάποιες: α. προσθήκες ή απαλοιφές σε αυτές (π.χ. προσθήκη κατηγορίας «προκηρύξεις/διαγωνισμοί», κατηγορίας «Ο ΟΚΑΝΑ στον Τύπο» κλπ), β. διορθώσεις στις ονομασίες τους ή στις υποκατηγορίες τους, γ. τροποποιήσεις στη θέση ή και τον τρόπο που θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα ώστε η πλοήγηση στην ιστοσελίδα και η πρόσβαση στην πληροφορία να γίνει πιο εύκολη για τον επισκέπτη. 1-4

5 OKANA Πρόσκλησης Να διαθέτει ένα σύγχρονο, ταχύ και εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο, που να επιτρέπει πολλαπλές παρεμβάσεις από το διαχειριστή, τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλης χωρητικότητας αρχείων (avi, pdf, jpg κλπ), τη δημιουργία πολλών υποσελίδων, την εύκολη διασύνδεσή τους κ.ά. Να προβλέπει και να υποστηρίζει τη δυνατότητα για ηλεκτρονικό newsletter και ηλεκτρονική φόρμα για όσους επιθυμούν την αποστολή του με . Να δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση με Login σε μέλη του site ώστε να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες ή να επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων ανοιχτής διαβούλευσης (forum). Να είναι δίγλωσση. Μέσα από το κεντρικό νέο site του Οργανισμού να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας δυο-τριών υπο-site για συγκεκριμένες δράσεις του Οργανισμού (π.χ. υπο-site για τη νέα καμπάνια του Οργανισμού). Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΚΑΝΑ 1. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει εκ νέου τον δικτυακό τόπο του ΟΚΑΝΑ. Το Domain Name, μέσω του οποίου θα είναι προσβάσιμος ο δικτυακός τόπος θα παραμείνει το 2. Η φιλοξενία (hosting) των ιστοσελίδων θα γίνεται σε μηχανογραφικό εξοπλισμό του Αναδόχου στο χώρο του, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει εξυπηρετητή για hosting στην Ελληνική Επικράτεια και όχι στο εξωτερικό. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και θα φροντίζει άμεσα εντός 2-8 ωρών για την αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας (το ακριβές χρονικό διάστημα θα προσδιορισθεί στη σύμβαση). 3. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του ΟΚΑΝΑ θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να πετυχαίνεται η πληρέστερη προβολή των υπηρεσιών του. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του δικτυακού τόπου να μπορεί να διαγράψει, διορθώσει και προσθέσει ενότητες και υποενότητες όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου. 4. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -CMS) ανοιχτού λογισμικού (Open Source). 5. Για την υλοποίηση προτείνονται ένα από τα τρία συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, Drupal, Wordpress, Joomla, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις τους. 6. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα πρέπει να λειτουργεί σε Web server Apache και Microsoft IIS. 7. Το σύστημα διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (DBMS) με το οποίο θα συνεργάζεται το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα θα είναι ανοιχτού λογισμικού και θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. 8. Η έκδοση του περιεχομένου θα είναι με τη μορφή άρθρων τα οποία θα ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, flash, google maps κ.α.. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε 2-4

6 OKANA Πρόσκλησης όλα τα στοιχεία του συστήματος. Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η επιλογή διαφορετικού template ανά άρθρο με δυνατότητα μορφοποίησης της διάταξης του περιεχομένου. 9. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειμένου σε όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (σελίδες, αρχεία κειμένου και αρχεία pdf) η οποία θα λειτουργεί με εσωτερική μηχανή και όχι με συνεργασία κάποιας μηχανής αναζήτησης. 10. Δυνατότητα ελεγχόμενου σχολιασμού άρθρων, φωτογραφιών, videos μετά από έγκριση του διαχειριστή. 11. Δυνατότητα αναπαραγωγής άρθρων που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή για τον ΟΚΑΝΑ από άλλες πηγές. 12. Δυνατότητα αναπαραγωγής άρθρων έντυπου τύπου για τον ΟΚΑΝΑ (Ρress clipping). 13. Δυνατότητα μετάδοσης άρθρων του ΟΚΑΝΑ με RSS. 14. Σύνδεση των άρθρων, φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων με social networks (Facebook, Twitter κ.α.) 15. Δημοσίευση άρθρου μέσω και δυνατότητα διαχείρισης των άρθρων μέσω mobile internet. 16. Template ειδικά προσαρμοσμένο για λειτουργία του δικτυακού τόπου μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας (smart phones). 17. Πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων και γενικά όλων των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates κλπ). 18. Δυνατότητα αποστολής φορμών επικοινωνίας και εγγραφής μελών με χρήση μηχανισμού Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). 19. Ενσωμάτωση κώδικα google analytics. 20. Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικά χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap). ΑΔΑ: 456Α4690ΩΡ-Ξ Δυνατότητα προσθήκης metatags για χρήση SEO - Search Engine Optimization (Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης) ανά άρθρο. 22. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C Validator. 23. Απαίτηση συμβατότητας με τις W3C WCAG (τουλάχιστον έκδοση 1.0) με βαθμό προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ (Προτεραιότητα 2). 24. Δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήματος με την ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισμικού. 25. Για όσες επιπλέον λειτουργίες αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα δίνεται πλήρη άδεια χρήσης προς τον ΟΚΑΝΑ. 26. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος. 3-4

7 OKANA Πρόσκλησης Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο. 28. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να φιλοξενήσει το δικτυακό τόπο του ΟΚΑΝΑ σε highend non-stop Internet servers (που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια). Η απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια θα πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Επίσης απαιτούνται: Ελάχιστη διάρκεια υποστήριξης του δικτυακού τόπου του ΟΚΑΝΑ για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή του ΟΚΑΝΑ 2GB χώρο αποθήκευσης (Data Space) Απεριόριστη Κίνηση δεδομένων (Data Transfer) Υποστήριξη Sub Domains Αυτονομία στην παροχή ενέργειας επί 24ωρου βάσεως (UPS) Συνεχή παρακολούθηση των WWW Servers (24x7 Monitoring). Καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας (BACK-UP) επτά ημέρες την εβδομάδα. Xρήση Firewall. ΑΔΑ: 456Α4690ΩΡ-Ξ28 4-4

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 16-02-2011 Αρ. Πρωτ.: 1504 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη, 16/3/2012 Αρ. Πρωτ.: 337 Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ: 340 4/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης» Περιγραφή Υπηρεσιών βάσει σύμβασης H αιτούμενη υπηρεσία εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Ημερομηνία: 13/11/2014 Αρ. Πρωτ. 508 Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών. Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την παροχή της

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών. Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την παροχή της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ DOMAIN NAME: www.simpraxi-frontizo.gr ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ Πληρ.Ε. Κατσαρού, Β.Χρόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα