ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Τηλ.: & Fax: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8036/1/4-ζ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αχαρναί, 23 Μαρτίου 2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α -98). 2. Του Ν.1481/1984, «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α -152) όπως ισχύουν. 3. Του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, και άλλες διατάξεις» (Α -43), όπως ισχύουν. 4. Του Ν.1599/1986 (Α-75) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 5. Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α -19), όπως ισχύουν. 6. Του Ν.2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α -247), όπως ισχύουν. 7. Του άρθρου 6 «Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» του Ν.2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α -283), όπως ισχύουν. 8. Του Ν.2690/1999 (Α-45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 9. Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α -41),όπως ισχύουν. 10. Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α -248), όπως ισχύουν. 11. Του Π.Δ.14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α -12), όπως ισχύουν. 12. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α - 266). 13. Του Π.Δ.60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 (Α -64). 14. Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α -150), όπως ισχύουν. 15. Του Π.Δ.215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α-241). 16. Του Ν.205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων». 17. Του Π.Δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α -213). 18. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α -112). 19. Του Ν.3886/2010 (Α-173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395).. της 11 ης Δεκεμβρίου 2007» (L 335), όπως ισχύουν. 20. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α194), όπως ισχύουν. Σελίδα 1 από 36

2 21. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α -204), όπως ισχύουν. 22. Του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α -141). 23. Του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α -107). 24. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α - 120), όπως ισχύουν. 25. Του Ν από 24/03/2014 (Α 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 26. Του Ν. 4281/2014 (Α -160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» 27. Του Ν. 4250/2014 από 26/03/2014 (Α -74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 28. Του Π.Δ. 51 από 09/04/2014 (Α 86) «Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας». 29. Την υπ αριθ. 7004/3/63 από (ΦΕΚ τ.β -1404/ ) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 30. Του Π.Δ. 24/2015 από 27/01/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». (Α 20). 31. Του Ν από 19/03/2015 (Α -29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 32. Υπ αριθ. 8036/1/15/2967 από απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Α.Ε.Α/Δ- ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/3ο Τμήμα Στέγασης-Υλικού, ποσού ,00 για ΚΑΕ 1321 (ανταλλακτικά) (Α.Δ.Α.:6ΠΓΦΙ-ΕΩΒ). 33. Την υπ αριθ. 8036/1/4-γ από ΑΕΑ /Δ-νση Τεχνικών Εφαρμογών, διαταγή συγκρότησης επιτροπής (Α.Δ.Α.:Ω98ΡΙ-ΟΞΗ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Επαναπροκηρύσσουμε επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σε σχέση με τον μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιακών οχημάτων κατά σειρά και σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αρίθμησης, ανά ομάδα τύπου οχημάτων ως κάτωθι, για την προμήθεια των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων, εντός των εγκεκριμένων χρηματικών ποσών ως κάτωθι: ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΕ 1321 (Ανταλλακτικά) Ομάδα Οχημάτων Α (SKODA) ,00 Σύμφωνα με το παράρτημα Ομάδα Οχημάτων Β (NISSAN) ,00 Σύμφωνα με το παράρτημα Ομάδα Οχημάτων Γ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ,00 Σύμφωνα με το παράρτημα ΣΥΝΟΛΟ ,00 Στα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. Σελίδα 2 από 36

3 1. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις του 4 ου Τμήματος Συνεργείου Μεταφορικών Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Λ. Θρακομακεδόνων 101 Αχαρνές Αττικής με κλειστές προσφορές. Προς το σκοπό αυτό οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό, δύνανται εφόσον επιθυμούν, να επιθεωρήσουν τα Υπηρεσιακά οχήματα που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσης, τα οποία ευρίσκονται σταθμευμένα στο 4 ο Τμήμα Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Λ. Θρακομακεδόνων 101 Αχαρνές Αττικής, Τηλ: & , κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώστε να καταθέσουν τις αντίστοιχες προσφορές τους την ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα προγραφόμενα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αναζήτηση παρούσας διακήρυξης δύναται να πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα «http://diavgeia.gov.gr» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Συνεταιρισμοί. Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι συμμετέχοντες, να είναι ανάλογες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης ή αριθ. πρωτ. της παρούσης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία (ένα πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο σε ξεχωριστό υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») Σελίδα 3 από 36

4 3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 4.1. Σε περίπτωση που τα παραπάνω διαθέσιμα εγκεκριμένα ποσά δεν επαρκούν για όλα τα οχήματα που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος, παρακαλείστε όπως καταθέσετε προσφορές, με την σειρά βάση αύξοντα αριθμού, για όσα περισσότερα οχήματα μπορούν να ενταχθούν εντός του εγκεκριμένου ποσού Σε περίπτωση που στον πίνακα του παραρτήματος το ίδιο όχημα αναγράφεται για περισσότερες της μίας φοράς (π.χ.1α,1β,1γ), πρέπει να κατατίθεται χωριστή προσφορά για έκαστη υποπερίπτωση, όπου και εν συνεχεία θα τιμολογηθεί κατά τον ίδιο τρόπο Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα κ.ο.κ.) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων παροχών - υπηρεσιών, σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσης διακήρυξης Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ή είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σελίδα 4 από 36

5 4.13. Οι προσφορές να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο επεξεργασίας κειμένου τύπου WORD ή λογιστικού φύλλου τύπου EXCEL. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους και τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε περίπτωση νομικών προσώπων) και τα εξής: 5.1. Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι φορολογικά ενήμερος, η οποία να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να είναι υποχρεωτικά, πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο πρωτότυπα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ή την αντίστοιχη βεβαίωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον αντίστοιχο φορέα Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για τους οποίους είναι υπόχρεοι σε καταβολή εισφορών, για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό, που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος, η οποία να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, ή την αντίστοιχη βεβαίωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον αντίστοιχο φορέα Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν: τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. ότι είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. τους φορείς ασφάλισης για τους οποίους είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών και ότι είναι ασφαλιστικά (κύρια και επικουρική ασφάλιση) ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Σελίδα 5 από 36

6 αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/ Διευκρινίσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα υποβάλλουν: οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 6.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί για έκαστη ομάδα Υπηρεσιακών οχημάτων χωριστά Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που έκαστη ομάδα Υπηρεσιακών οχημάτων, έχει καταθέσει προσφορά ανταλλακτικών για όσο μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων (με τη σειρά και κατά αύξοντα αριθμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιπτώσεων π.χ. 1α,1β,1γ που μπορεί να έχει το ίδιο όχημα ) και σε περίπτωση δε, προσφορών με ίδιο αριθμό οχημάτων, αυτός που θα καταθέσει την συνολικά χαμηλότερη τιμή Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή Εάν δεν υπάρχει συμμετοχή διαγωνιζομένων, τότε όλος ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο μειοδότης που θα αναδειχτεί μετά την διαδικασία αξιολόγησης για έκαστη ομάδα οχημάτων, οφείλει να προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση σε αυτόν τη κατακύρωση του διαγωνισμού, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007), υπέρ του ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α./Α.Ε.Α/ΚΛ.ΟΙΚ/ΤΕΧ.ΥΠΟΣΤ.& ΠΛΗΡ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ύψους 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου εν συνεχεία η Υπηρεσία να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η εγγύηση θα επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και μετά την τυχόν εκκαθάριση απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Σελίδα 6 από 36

7 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8.1. Πίνακας Οχημάτων προς επισκευή Στο τέλος της απόφασης προσαρτάται παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, το οποίο περιέχει κατάσταση ανά ομάδα οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά έκαστου οχήματος Απαιτήσεις των υπό προμήθεια Ανταλλακτικών Τα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια, αμεταχείριστα, να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος για το οποίο προορίζονται και είναι της ίδιας ή εφάμιλλης ποιότητας με εκείνα των συστατικών μερών που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή για την συναρμολόγηση του οχήματος Επίσης τα ανταλλακτικά να είναι κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο και μοντέλο που προορίζονται, όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου του εκάστοτε οχήματος Όπου στο παράρτημα της παρούσας ζητείται αντικατάσταση κινητήρα ή σασμάν, δύναται να προσφερθούν εύχρηστα και λειτουργικά, σε αρίστη κατάσταση, τα οποία να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 6 μηνών Οι εύχρηστοι κινητήρες που θα προσφερθούν να συνοδεύονται πλήρη παρελκομένων (μίζα δυναμό αντλία νερού πολλαπλασιαστές μπεκίερα πολλαπλές εισαγωγής & εξαγωγής, τουρμπίνα όπου υπάρχει ανάλογα τον τύπο του κινητήρα, κομπρεσέρ A/C, αντλία υδραυλικού, κλπ) πλήρως λειτουργικοί και έτοιμοι προς τοποθέτηση Έκαστος διαγωνιζόμενος, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα επισυνάπτεται στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς, να δηλώνει ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις αντίστοιχες επισκευές, είναι καινούργια αμεταχείριστα. (πλην των εύχρηστων κινητήρων & σασμάν του αναφέρονται στην παράγραφο 8.2.3). Να δηλώνεται επίσης ότι το σύνολο των προσφερόμενων ανταλλακτικών, είναι κατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και ότι είναι της ίδιας ή εφάμιλλης ποιότητας με εκείνα των συστατικών μερών που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή για την συναρμολόγηση του οχήματος Εγγύηση καλής λειτουργίας Έκαστος διαγωνιζόμενος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα επισυνάπτεται στον φάκελο, η δικαιολογητικών της προσφοράς, να δηλώνει ότι το σύνολο των ανταλλακτικά που θα προσφερθούν, συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία παραλαβής, πλην των εύχρηστων κινητήρων & σασμάν του αναφέρονται στην παράγραφο τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστον 6 μήνες εγγύηση αντίστοιχα. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται εντός του συμβατικού χρόνου παρεχόμενης εγγύησης, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικού, ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι οφειλόμενη σε φυσιολογική φθορά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε κακή χρήση του οδηγού του οχήματος, θα πρέπει να αποκαθιστάτε άμεσα, με αντικατάσταση του ελαττωματικού ανταλλακτικού εξαρτήματος Χρόνος Παράδοσης Όλα τα ανταλλακτικά να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό. Σελίδα 7 από 36

8 Τα ανταλλακτικά να παραδοθούν τμηματικά και ανά όχημα, στην έδρα της υπηρεσίας, εντός (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στην έδρα της υπηρεσίας μας, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία μας την ακριβή μέρα και ώρα που θα πραγματοποιείτε έκαστη παράδοση. Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν με δικά τους μέσα και δαπάνες την αποστολή και παράδοση των ανταλλακτικών στην υπηρεσία μας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07). Με απόφαση της Υπηρεσίας, δύναται να παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης, χωρίς επιπτώσεις στον προμηθευτή, σε περίπτωση που κάποια εκ των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών, δεν είναι διαθέσιμα στην Ελληνική Αγορά και χρειάζεται να γίνει παραγγελία στην κατασκευάστρια εταιρεία, για όσο χρόνο απαιτηθεί για την εισαγωγή του συγκεκριμένου ανταλλακτικού. 9. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνουν τα εξής: Τη περιγραφή και την ποσότητα. Τιμή μονάδος των ειδών σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις %. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %. Το τελικό σύνολο. Οι προσφορές να κατατεθούν αναλυτικά για έκαστο όχημα ή υποπερίπτωση, σύμφωνα με κάτωθι υποδείγματα: α/α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ E.A. (αριθμός) (ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 9.1. Ο προμηθευτής να δηλώνει το σταθερό ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης των ανταλλακτικών - αναλώσιμων του εκάστοτε ισχύοντος επίσημου τιμοκαταλόγου. Η παρεχόμενη έκπτωση να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό που προβλέπεται από την σύμβαση προμήθειας των εν λόγω Υπηρεσιακών Οχημάτων Στην Προσφορά και με ποινή αποκλεισμού, να αναγράφονται τα κάτωθι: Την ομάδα των οχημάτων που αφορά η προσφορά Το σύνολο των οχημάτων για τα οποία προσφέρονται ανταλλακτικά Το συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) των απαιτούμενων ανταλλακτικών για έκαστο όχημα Το ολικό άθροισμα των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για όλα τα προσφερόμενα οχήματα. Σελίδα 8 από 36

9 9.3. Οι προσφερόμενες τιμές, θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλόμενων. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης, υπάρξει μείωση τιμών χωρίς επίπτωση ή μεταβολή στην ποιότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών αντίστοιχα, αυτή γίνεται δεκτή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε ποσοστό 5,44% [Αναλυτικά υπέρ: ΤΕΑΠΑΣΑ / Τ.Π.ΑΣ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%] 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ και κρατήσεις ποσοστού 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τέλη χαρτοσήμου 3% επί των κρατήσεων 0,10% (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) καθώς και 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο Προμηθευτής θα προσκομίζει τα εκδοθέντα τιμολόγια αυθημερόν στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /4 ο Τμ. Συνεργείο Μεταφορικών Μέσων για την καταχώρησή τους στην σχετική εφαρμογή Police on line/οικονομικές Εφαρμογές/Διαχείριση Δαπανών της Δ/νση Πληροφορικής. Θα χορηγούνται χωριστά τιμολόγια πώλησης δελτία αποστολής (αντίστοιχα), για κάθε όχημα, ή κάθε υποπερίπτωση του ιδίου οχήματος. Η πληρωμή της παρούσης δαπάνης θα γίνεται τμηματικά, από την πάγια προκαταβολή της υπηρεσίας μας, ύστερα από την οριστική μακροσκοπική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και αφού προσκομισθούν από τον προμηθευτή τα ανάλογα τιμολόγια πώλησης δελτία αποστολής (αντίστοιχα), βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς για τους οποίους είναι υπόχρεοι, για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο. 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). Η Υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ.118/2007. Για κάθε διαφορά διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε Δημήτριος ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σελίδα 9 από 36

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αποσπάσματα πρακτικών επιθεώρησης εκάστου οχήματος. 1. ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α - Πίνακας ανταλλακτικών ανά όχημα (κατά σειρά & αύξοντα αριθμό). 1 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL41U Airflow 1 2 Δυναμό 1 3 Γρύλος παράθυρου οδηγού 1 4 Γρύλος παράθυρο συνοδηγού 1 5 Διακόπτης αλάρμ 1 6 Φανάρια εμπρός σετ. 1 7 Εμπρός αριστερό φλας 1 8 Εμπρός δεξί φλας 1 9 Νεροχύτης μπροστινού παρμπρίζ 1 10 Διακόπτης ρύθμισης καθρέπτη 1 11 Χειριστήριο παραθύρων οδηγού (κομπλέ) 1 12 Αφαλός κλειδαριάς οδηγού 1 13 Εσωτερικό κάλυμμα καθρέπτη οδηγού 1 (ταπετσαρίας) 14 Μάκτρα σετ. 1 2 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL41U ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΜΠΟΥΖΙ 4 5 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 7 ΚΑΡΤΕΡ 1 8 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ 2 Σελίδα 10 από 36

11 9 ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 2 10 ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ 1 11 ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 1 12 ΘΟΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΜΠΡΟΣ 2 13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ 1 3 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBBL41U Ψαλίδια σετ. 1 2 Μπαλάκια ψαλιδιών σετ. 1 3 Αμορτισέρ εμπρός σετ. 1 4 Αμορτισέρ πίσω σετ. 1 5 Ημιαξόνια σετ. 1 6 Ψυγείο νερού 1 7 Μπαταρία 1 4 E.A SKODA OCTAVIA 1,6 TMBCX41U Φίλτρο αέρος 1 3 Τακάκια εμπρός σετ. 1 4 Δισκόπλακες εμπρός σετ. 1 5 Φίλτρο λαδιού 1 6 Μπουζί 4 7 Θερμοστάτης 1 8 Αντιψυκτικό 6 9 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 10 Ιμάντας δυναμό 1 Σελίδα 11 από 36

12 5 E.A SKODA OCTAVIA 1,6 TMBCX41U Φίλτρο αέρος 1 3 Φίλτρο λαδιού 1 4 Μπουζί 4 5 Θερμοστάτης 1 6 Αντιψυκτικό 6 7 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 8 Ιμάντας δυναμό 1 6 E.A SKODA OCTAVIA 1,6 TMBCX41UΧ Θερμοστάτης 1 3 Σετ. Δισκόπλακες 1 4 Σετ. Τακάκια εμπρός 1 5 Αντιψυκτικό 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Ιμάντας δυναμό 1 10 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 7 E.A SKODA OCTAVIA 1,6 TMBCX41U Θερμοστάτης 1 3 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 Σελίδα 12 από 36

13 4 Αντλία νερού 1 5 Αντλία καυσίμου 1 6 Χειριστήριο παραθύρων οδηγού (κομπλέ) 1 7 Αντιψυκτικό 6 8 Μπουζί 4 9 Φίλτρο αέρος 1 10 Φίλτρο λαδιού 1 11 Ιμάντας δυναμό 1 8 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBBL41U Θερμοστάτης 1 3 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 4 Αντλία νερού 1 5 Αντιψυκτικό 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Αριστερός Καθρέπτης 1 10 Μπαταρία 1 9 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL21U Φίλτρο αέρος 1 3 Φίλτρο λαδιού 1 4 Μπουζί 4 5 Αντιψυκτικό lt. 6 6 Σετ ιμάντα εκκεντροφόρου 1 Σελίδα 13 από 36

14 7 αντλία νερού 1 8 Μπαταρία 1 9 Θερμοστάτης 1 10 Τακάκια εμπρός σετ Τακάκια πίσω σετ E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL21U Βολάν 1 3 Μπουζί 4 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Τακάκια εμπρός σετ. 1 6 Φίλτρο αέρος 1 7 Φίλτρο λαδιού 1 8 Αντιψυκτικό lt. 6 9 Θερμοστάτης 1 11 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL21U Θερμοστάτης 1 3 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 4 Αντλία νερού 1 5 Αντιψυκτικό 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Μπαταρία 1 Σελίδα 14 από 36

15 12 E.A SKODA OCTAVIA 5 1,8 TSI TMBCK21ZXAC Φίλτρο αέρος 1 3 Φίλτρο λαδιού 1 4 Μπουζί 4 5 Αντιψυκτικό lt. 6 6 Μπαταρία 1 13 E.A SKODA OCTAVIA 5GT TMBCK21Z3Α Θερμοστάτης 1 3 Αντανακλαστικά σετ. πίσω προφυλακτήρα 1 4 Αντιψυκτικό 6 5 Μπουζί 4 6 Φίλτρο αέρος 1 7 Φίλτρο λαδιού 1 14 E.A SKODA OCTAVIA 5GT TMBCK21Z3Α Θερμοστάτης 1 3 Αντιψυκτικό 6 4 Μπουζί 4 5 Φίλτρο αέρος 1 6 Φίλτρο λαδιού 1 7 Ιμάντας δυναμό 1 Σελίδα 15 από 36

16 15 E.A SKODA OCTAVIA 5GT TMBCK21Z1Α Φίλτρο αέρος 1 3 Φίλτρο λαδιού 1 4 Μπουζί 4 5 Αντιψυκτικό lt. 6 6 Μπαταρία 1 16 E.A SKODA OCTAVIA 5GT TMBCK21Z2Α Βολάν 1 3 Μπουζί 4 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Τακάκια πίσω σετ. 1 6 Τακάκια εμπρός σετ. 1 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Αντιψυκτικό lt Θερμοστάτης 1 17 E.A SKODA OCTAVIA 5GT TMBCK21Z8Α Θερμοστάτης 1 3 Τακάκια εμπρός σετ. 1 4 Αντιψυκτικό 6 5 Φίλτρο αέρος 1 Σελίδα 16 από 36

17 6 Φίλτρο λαδιού 1 7 Μπουζί 4 8 Ιμάντας δυναμό 1 18 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL41U Βολάν 1 3 Θερμοστάτης 1 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Αντιψυκτικό 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Ιμάντας δυναμό 1 10 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 19 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL41U Βολάν 1 3 Θερμοστάτης 1 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Πλαϊνά φλάς εμπρόσθιων φτερών 2 6 Αντιψυκτικό 6 7 Μπουζί 4 8 Φίλτρο αέρος 1 9 Φίλτρο λαδιού 1 10 Ιμάντας δυναμό 1 11 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 Σελίδα 17 από 36

18 20 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL41U Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 3 Αντλία νερού 1 4 Θερμοστάτης 1 5 Γρύλος παραθύρου οδηγού 1 6 Γρύλος παραθύρου συνοδηγού 1 7 Εμπρός δεξί φλας 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Φίλτρο αέρος 1 10 Αντιψυκτικό 6 11 Μπουζί 4 12 Διακόπτης Αλάρμ 1 13 Γρύλος Παραθύρου Ε/Δ πόρτας 1 21 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBBL41U Θερμοστάτης 1 3 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 4 Αντλία νερού 1 5 Αντιψυκτικό 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 Σελίδα 18 από 36

19 22 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBBL41U Ιμάντας εκκεντροφόρου σετ. 1 3 Αντλία νερού 1 4 Ιμάντας δυναμό 1 5 Μάκτρα σετ. 1 6 Μάσκα εμπρόσθιου καπώ 1 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Θερμοστάτης 1 10 Μπουζί 4 11 Αντιψυκτικό 6 23 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBBL41U Βολάν 1 3 Θερμοστάτης 1 4 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 5 Αντλία νερού 1 6 Σετ. Συμπλέκτη 1 7 Αντιψυκτικό 6 8 Μπουζί 4 9 Φίλτρο αέρος 1 10 Φίλτρο λαδιού 1 11 Ιμάντας δυναμό 1 12 Μπαταρία 1 Σελίδα 19 από 36

20 24 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBBL41U Βολάν 1 3 Θερμοστάτης 1 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Κρεμαργιέρα 1 6 Σετ. Τακάκια εμπρός 1 7 Σετ. τακάκια πίσω 1 8 Σετ. Δισκόπλακες εμπρός 1 9 Αντιψυκτικό 6 10 Μπουζί 4 11 Φίλτρο αέρος 1 12 Φίλτρο λαδιού 1 25 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL41U Βολάν 1 3 Φίλτρο αέρος 1 4 Φίλτρο λαδιού 1 5 Μπουζί 4 6 Αντιψυκτικό lt. 6 7 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 8 Αντλία νερού 1 9 Σαζμάν εύχρηστο 1 10 Μπαταρία 1 11 Θερμοστάτης 1 12 Σετ. Συμπλέκτη 1 13 Αντιψυκτικό 6 14 Ε/Α ΦΛΑΣ 1 15 Ε/Δ ΦΛΑΣ 1 Σελίδα 20 από 36

21 26 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBDL41U Βολάν 1 2 Θερμοστάτης 1 3 Σαζμάν εύχρηστο 1 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Αντλία νερού 1 6 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 7 Ιμάντας δυναμό 1 8 Φίλτρο αέρος 1 9 Φίλτρο λαδιού 1 10 Μπουζί 4 11 Αντιψυκτικό lt Τακάκια εμπρός σετ Τακάκια πίσω σετ Αντιψυκτικό 6 15 Μπαταρία 1 27 E.A SKODA OCTAVIA 1,8T TMBBL41U Βολάν 1 3 Θερμοστάτης 1 4 Ημίμπαρα κρεμαργιέρας σετ. 1 5 Σαζμάν εύχρηστο 1 6 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 7 Αντλία νερού 1 8 Σετ. Συμπλέκτη 1 9 Αντιψυκτικό 6 10 Μπουζί 4 11 Φίλτρο αέρος 1 12 Φίλτρο λαδιού 1 13 Ιμάντας δυναμό 1 Σελίδα 21 από 36

22 2. ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β - Πίνακας ανταλλακτικών ανά όχημα (κατά σειρά & αύξοντα αριθμό). 1 E.A NISSAN PRIMERA 1,6 LX SW JN1TAAW10U Ψυγείο νερού 1 2 Θερμοστάτης 1 3 Παραφλού 6 4 Φίλτρο αέρος 1 5 Φίλτρο λαδιού 1 6 Μπουζί 4 7 Μπαταρία 1 2 E.A NISSAN NAVARA D22 KING-CAB JN1BDUD22U ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΤΕΡ 1 3 E.A NISSAN PRIMERA 2,0 SJNBCAP12U Σετ συμπλέκτη 1 2 Βολάν 1 4 E.A NISSAN X-TRAIL 2,0 JN1TANT30U Σαζμάν εύχρηστο 1 2 Σετ. Συμπλέκτη 1 3 Βολάν 1 4 Θερμοστάτης 1 5 Παραφλού 6 6 Φίλτρο αέρος 1 Σελίδα 22 από 36

23 7 Φίλτρο λαδιού 1 8 Μπουζί 4 9 Μπαταρία 1 5 E.A NISSAN X-TRAIL 2,0 JN1TANT30UO Αντλία τιμονιού 1 2 Κρεμαργιέρα 1 3 Θερμοστάτης 1 4 Ιμηαξόνια σετ. 1 5 Σετ. Τακάκια εμπρός 1 6 Σετ. Δισκόπλακες εμπρός 1 7 Αντλία καυσίμου 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Φίλτρο αέρος 1 10 Παραφλού 6 11 Μπουζί 4 6 E.A NISSAN TERRANO II 2,7 TD VSKTVUR20U ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΟΥ 1 2 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 1 3 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΔΕΞΙΑ 1 4 ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 5 ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΟ 1 6 ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 Σελίδα 23 από 36

24 7 E.A NISSAN ALMERA 1,4 JN1BAAN15U ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΜΠΟΥΖΙ 4 4 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 6 ΣΕΤ ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΑΣΜΑΝ 1 7 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ 2 8 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΖΑΜΦΟΡ 2 9 ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΕΜΠΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 2 10 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 11 ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 12 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 6 13 ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 14 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 8 E.A NISSAN X-TRAIL 2,0 JN1TANT30U Σετ. Συμπλέκτη 1 2 Σετ επισκευής καδένας χρονισμού 1 3 Ρουλμαν πίσω αριστερού τροχού 1 4 Μπουζί 4 5 Πολλαπλασιαστές 4 6 Φίλτρο καυσίμου 1 7 Παραφλού 6 8 Φίλτρο αέρος 1 9 Φίλτρο λαδιού 1 10 Αντλία καυσίμου με φλοτέρ 1 11 Σετ τακάκια πίσω 1 Σελίδα 24 από 36

25 9 E.A NISSAN TERRANO II 2,7 TD VSKTVUR20U Σετ συμπλέκτη 1 2 Προθερμάνσεις 4 3 Παραφλού 6 4 Κολλάρο ψυγείου άνω 1 5 Κολλάρο ψυγείου κάτω 1 6 Φίλτρο καυσίμου 1 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Σετ ιμάντες εξωτερικούς 1 10 E.A NISSAN PRIMERA 2,0 SJNBCAP12U Κρεμαργιέρα 1 2 Αντλία τιμονιού 1 3 Ψαλίδια σετ. 1 4 Ημιαξόνια σετ. 1 5 Θερμοστάτης 1 6 Παραφλού 6 7 Μπουζί 4 8 Ψυγείο Νερού 1 9 Φίλτρο αέρος 1 10 Φίλτρο λαδιού 1 11 E.A NISSAN X-TRAIL 2,0 JN1TANT30U Σαζμάν εύχρηστο 1 3 Θερμοστάτης 1 Σελίδα 25 από 36

26 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Βολάν 1 6 Ψυγείο νερού 1 7 Βεντιλατέρ 1 8 Παραφλού 6 9 Μπουζί 4 10 Φίλτρο αέρος 1 11 Φίλτρο λαδιού 1 12 E.A NISSAN PRIMERA 2,0 SJNBCAP12U Θερμοστάτης 1 3 Σετ Βεντιλατέρ 1 4 Σετ. Συμπλέκτη 1 5 Βολάν 1 6 Παραφλού 6 7 Μπουζί 4 8 Φίλτρο αέρος 1 9 Φίλτρο λαδιού 1 13 E.A NISSAN X-TRAIL 2,0 JN1TANT30UO Βολάν 1 3 Σετ. Συμπλέκτη 1 4 Κρεμαρίερα 1 5 Αντλία Τιμονιού 1 6 Σετ Ημιαξόνια εμπρός 1 7 Θερμοστάτης 1 Σελίδα 26 από 36

27 8 Βεντιλατέρ (μικρό) 1 9 Παραφλού 6 10 Μπουζί 4 11 Φίλτρο αέρος 1 12 Φίλτρο λαδιού 1 13 Μπαταρία 1 14 E.A NISSAN PRIMERA 2,0 SJNBCAP12U Βολάν 1 3 Σετ. Συμπλέκτη 1 4 Θερμοστάτης 1 5 Δισκόπλακες εμπρός σετ. 1 6 Τακάκια εμπρός σετ. 1 7 Τακάκια πίσω σετ. 1 8 Παραφλού 6 9 Μπουζί 4 10 Φίλτρο αέρος 1 11 Φίλτρο λαδιού 1 15 E.A NISSAN PRIMERA 2,0 SJNBCAP12U Βολάν 1 3 Σετ. Συμπλέκτη 1 4 Θερμοστάτης 1 5 Παραφλού 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 Σελίδα 27 από 36

28 8 Φίλτρο λαδιού 1 16 E.A NISSAN PRIMERA 2,0 SJNBCAP12U Βολάν 1 3 Σετ. Συμπλέκτη 1 4 Θερμοστάτης 1 5 Παραφλού 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 17 E.A NISSAN PRIMERA 2,0 SJNBCAP12U Βολάν 1 3 Σετ. Συμπλέκτη 1 4 Θερμοστάτης 1 5 Παραφλού 6 6 Μπουζί 4 7 Φίλτρο αέρος 1 8 Φίλτρο λαδιού 1 9 Μπαταρία 1 Σελίδα 28 από 36

29 3. ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ - Πίνακας ανταλλακτικών ανά όχημα (κατά σειρά & αύξοντα αριθμό). 1 E.A TOYOTA STARLET 1,3 JT154EP ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 2 ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 1 3 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 4 ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 5 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΞΩ 2 6 ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 7 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 8 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 9 ΜΠΟΥΖΙ 4 10 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 11 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 12 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 2Α E.A AUDI A4 2,0 QUATRO WAUZZZ8E57Α ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΩ 1 2 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΤΩ 1 3 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ ΗΜΙΜΠΑΡΟ 1 4 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ (ΚΟΜΠΛΕ) 1 5 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ 1 2Β E.A AUDI A4 2,0 QUATRO WAUZZZ8E57Α ΣΕΤ TOP MOUNT ΕΜΠΡΟΣ 1 2 ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 3 ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 Σελίδα 29 από 36

30 3Α E.A OPEL CORSA 1,3 D WOLOXCF ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΟΜΙΧΛΗΣ 1 3Β E.A OPEL CORSA 1,3 D WOLOXCF ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 1 2 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΓΕΦΥΡΑ 1 3 ΣΑΣΜΑΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ 1 4 ΚΟΝΤΡΑ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 3Β E.A OPEL CORSA 1,3 D WOLOXCF ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 4 E.A HONDA CIVIC 5D 1,8 SHHFK2750AU ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΚΟΜΠΛΕ 2 5 E.A SUZUKI BALENO 1,6 JSAEGC31W ΣΑΣΜΑΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ 1 2 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 Σελίδα 30 από 36

31 6 E.A OPEL ASTRA 1,6 3D W0L0TGF ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 6 ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 7 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 8 ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 7 E.A OPEL ASTRA 1,6 3D W0L0TGF ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 5 ΜΠΟΥΖΙ 4 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 7 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 8 ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 8 E.A OPEL ASTRA 1,6 3D W0L0TGF ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 5 ΜΠΟΥΖΙ 4 Σελίδα 31 από 36

32 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 7 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 8 ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 9 ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ ME ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 1 9 E.A TOYOTA COROLLA T-SPORT 1,8 SB1JY28E90E ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 5 ΜΠΟΥΖΙ 4 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 7 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 10 E.A FORD FOCUS ST 170 2,0 WF0BXXGCDB2U ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 1 2 ΜΠΟΥΖΙ 4 3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 1 4 ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ 4 5 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 1 6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 1 7 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΜΑΝ 1 Σελίδα 32 από 36

33 11 E.A FORD FOCUS ST 170 2,0 WF0BXXGCDB2U ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 5 ΜΠΟΥΖΙ 4 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 7 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 8 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 9 ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 10 ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 11 ΣΕΤ ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ 1 12 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 13 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΟΥΑΓΙΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 12 E.A FORD FIESTA 1,3 WF0HHXXWPJH2A ΑΝΩ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 2 ΚΑΤΩ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 3 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 4 ΑΣΘΗΤΗΡΑΣ "Λ" 1 13 E.A V.W. GOLF 1,4 WVWZZZ1JZW ΣΑΣΜΑΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ 1 2 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 4 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 5 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 Σελίδα 33 από 36

34 6 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 7 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 1 8 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 14 E.A TOYOTA RAV4 2,0 JT172SC ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΜΠΟΥΖΙ 4 5 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 7 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 8 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 6 9 ΣΕΤ ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 1 15 E.A HONDA CIVIC 1,6 VTI JHMEG95900S ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΜΠΟΥΖΙ 4 5 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 6 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 7 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 6 8 ΣΕΤ ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 1 9 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 10 ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 1 Σελίδα 34 από 36

35 16 E.A MITSUBISHI PAJERO JMBL042GGKJ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 4 ΜΠΟΥΖΙ 4 5 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 6 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 7 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 6 8 ΣΕΤ ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 1 17 E.A TOYOTA AVENSIS 1,6 SB153ZBN00E Θερμοστάτης 1 3 Αντλία καυσίμου 1 4 Σετ. Τακάκια εμπρός 1 5 Σετ. Τακάκια πίσω 1 6 Σετ. Δισκόπλακες εμπρός 1 7 Παραφλού 6 8 Μπουζί 4 9 Φίλτρο αέρος 1 10 Φίλτρο λαδιού 1 18 E.A FORD MONDEO TREND 1,8 WF04XXGBB42Β Θερμοστάτης 1 3 Σετ. Ιμάντα χρονισμού 1 4 Αντλία νερού 1 Σελίδα 35 από 36

36 5 Φίλτρο αέρος 1 6 Φίλτρο λαδιού 1 7 Παραφλού 6 8 Μπουζί 4 19 E.A FORD MONDEO TREND 1,8 WF04XXGBB46L Θερμοστάτης 1 3 Παραφλού 6 4 Μπουζί 4 5 Φίλτρο αέρος 1 6 Φίλτρο λαδιού 1 20 E.A FORD MAVERIC 3,0 V6 WF0CU93155KD ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ 1 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 4 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 5 ΜΠΟΥΖΙ 4 6 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 1 7 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 8 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 Σελίδα 36 από 36

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TMHMA 4 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο - Fax :

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002140184 2014-07-02

14PROC002140184 2014-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Διακ: 9/2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Α.Δ.Α.:7ΡΨΩΟΡΕ1-Τ5Ξ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα