-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-"

Transcript

1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ:ΓΕΝ - ΔΝΕ-N.B. KΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ Αριθ.Φ.830/6/15 Αριθ.Σχ.: 98 ΚΟΙΝ: Τους αναγραφόμενους Πόρος: Στον Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών για την προμήθεια προϊόντων καπνού για το Πρατήριο K.E. ΠΟΡΟΣ για το χρονικό διάστημα μέχρι και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/15 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ Έχοντας υπόψη: α. Το Ν. 2286/95 Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων (ΦΕΚ 19 Α /1-2-95). β. Το ΠΔ 60/07 Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. γ. Το ΠΔ 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΦΕΚ 150/Α/2007)κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. δ. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. ε. Το Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ 247 Α /95). στ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ (ΦΕΚ 25 Α /70). ζ. Το Ν.3886/10 Περί Δικαστικής Προστασίας κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών. η. Το Ν. 1400/73 Περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. θ. Το ΠΔ 187/ Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, το ΠΔ 185/ Ανασύσταση Υπουργείων και το ΠΔ 189/ Καθορισμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. ι. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/Σ.3323/ (ΦΕΚ 2300 Β / ) Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ε.Δ και σε προϊσταμένους των υπηρεσιών που εξαρτώνται 1

2 από αυτές, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ.800/88/2063/ / ΦΕΚ Β ια. Την απόφαση φ.092.5/3γ/126092/ ΑΝΥΕΘΑ Περί Καθορισμού Τύπου για την Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (ΦΕΚ 53 Β /90). ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια προϊόντων καπνού για το Πρατήριο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ για το χρονικό διάστημα μέχρι και εκτιμώμενου προϋπολογισμού έως ,00 συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 2. Οι ειδικοί όροι του διαγωνισμού αναλύονται στο παράρτημα Α 3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 πμ στο Καρρέ Αξιωματικών Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ενώπιον επιτροπής που θα ορισθεί με διαταγή Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ. 4. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού: α. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις: (1)Την λέξη «προσφορά» (2)Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ. (3)Τον αριθμό της Διακήρυξης. (4)Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (5)Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠΑΡ Β και θα προσκομίζονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από τους διαγωνιζόμενους έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ..προσφορές που θα υποβληθούν αργότερα από το ανωτέρω χρονικό όριο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. β. Οι προσφέροντες υποβάλλουν απαραιτήτως πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των κάτωθι δικαιολογητικών στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού: (α)άδεια λειτουργίας συναφή με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με τη ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526/8-9-83,τεύχος Β ) ή άλλες σχετικές αποφάσεις εκδιδόμενες από την οικεία δημόσια αρχή. (β)υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.1400/73 περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στη εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στη ενέργεια μόνιμους στη εφεδρεία Αξιωματικούς. (γ)φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ. 2

3 (δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/86 ότι επιτρέπει άνευ όρων στα όργανα του ΠΝ την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις του για έλεγχο παρέχοντας κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν απαιτηθεί. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται. γ. Η αποσφράγιση των «Προσφορών» θα γίνει δημόσια την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία, εφόσον το επιθυμούν, αυτών που υπέβαλαν προσφορά. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αποφασισθεί και ανακοινωθεί ποιοι εκ των διαγωνιζομένων πληρούν τις προϋποθέσεις περαιτέρω αξιολογήσεως. Στη συνέχεια και μόνο για τους διαγωνιζομένους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προχωράει στο άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών» τους και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των τιμών.οσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 5. Τα υπό προμήθεια είδη εμφαίνονται στο παράρτημα «Γ» σαν πίνακας Προμηθευτέων Ειδών. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ διότι οι παραγγελίες θα δίδονται σύμφωνα με της ανάγκες του κέντρου. 6. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Επιμελητεία Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ. τηλέφωνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 7. Οι δήμοι ΠΟΡΟΥ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της. 8. ΔΝΕ αιτείται μεριμνήσει όπως περίληψη της παρούσης διακηρύξεως δημοσιευθεί στη ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr) στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αντιπλοίαρχος Ε. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΝ Δ ι ο ι κ η τ ή ς 3

4 Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ.830/6 /15//Σ. 98// Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 2. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» : Ειδικοί Όροι «Β» : Υποδείγματα «Γ» : Πίνακας Προμηθευτέου Είδους 4

5 Παράρτημα «Α» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ.830/6 /15//Σ. 98// Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια είδους θέματος και μόνο, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών. ΑΡΘΡΟ 2 Διεξαγωγή Διαγωνισμού-Επανάληψη 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη, ως Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τις διατάξεις των Π.Δ 2362/95,60/07 και 118/07, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας. 2. Εφόσον οι τιμές που τελικώς επιτευχθούν κριθούν από Υπηρεσία ως ασύμφορες για το Δημόσιο (ποιότητα, τρέχουσες τιμές της αγοράς ελευθέρου εμπορίου, τιμές προηγούμενου Διαγωνισμού, κλπ)ο Διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, έπειτα από νεώτερη αντίστοιχη δημοσίευση. ΑΡΘΡΟ 3 Προσφορές 1. Οι Φάκελοι των προσφορών θα προσκομίζονται από τους προμηθευτές στη Επιμελητεία μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν αργότερα από το ανωτέρω χρονικό όριο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, αποστέλλονται ως συστημένο και αυτές θα πρέπει να περιέλθουν στην Επιμελητεία την Τρίτη 03 Μαρτίου 2015 μέχρι την ανωτέρω ώρα.(δεν λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία αποστολής του φακέλου). 2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επιπλέον οι προσφέροντες θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως αναλυτικά αναφέρονται στο Κυρίως σώμα της Διακηρύξεως, διαφορετικά η προσφορά τους θα απορρίπτεται. 3. Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015.Υπόδειγμα της προσφοράς επισυνάπτεται στις προσθήκες του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 4 Κρατήσεις-έξοδα 1. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με : 1

6 Παράρτημα «Α» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ.830/6 /15//Σ. 98// Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ α. Μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία. β. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% σύμφωνα με άρθρο 24 του Ν.2198/94 2. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας. ΑΡΘΡΟ 5 Παραγγελίες-Παραδοση-Παραλαβή ειδών 1. Οι παραγγελίες θα δίδονται από την υπηρεσία καθημερινά και μέχρι ώρας 10:00 για την επομένη ημέρα. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παραγγελθέντα είδη μέχρι την 10:00 με μερίμνα τους και με κατάλληλο μεταφορικό μέσο στο Πρατήριο Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ. 2. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών θα πραγματοποιείται με μέριμνα της υπηρεσίας από τριμελή επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωμή-Δικαιολογητικά 1. Μετά το πέρας των προπαίδευσεων, τα είδη που δεν πωλήθηκαν, θα επιστραφούν στον προμηθευτή ο οποίος θα εκδώσει αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με μετρητά μέσω του Τ.Ε.Δ. παρουσία του Προμηθευτή με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / παραστατικά για την πληρωμή των προμηθευτών ορίζονται ως ακολούθως: α. Πρωτότυπα Τιμολόγια β. Πρωτότυπα δελτία αποστολής και παραλαβής προϊόντων γ. Πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής επί του δελτίου αποστολής από τριμελή επιτροπή. δ. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα ) ε. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό. (εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα ) 3. Βεβαίωση επίσης θα χορηγείται για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 1%. Παράρτημα «Α» 2

7 Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ.830/6 /15//Σ. 98// Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 7 Σύμβαση-Εγγύηση καλής εκτελέσεως 1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει την μορφή ιδιαίτερου και αυτοτελούς εγγράφου στο οποίο θα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη αυτού, η Διακήρυξη, οι Ειδικοί όροι, ή Κατακυρωτική Απόφαση και ότι άλλο συναφές στοιχείο με την προμήθεια. 2. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια από μέχρι και Οι τιμές που θα επιτευχθούν στον διαγωνισμό θα ισχύουν καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν προβλέπεται η αναπροσαρμογή αυτών. 4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης για ένα επιπλέον μήνα. Για την ακρίβεια ΑΝΘΧΟΣ (Ε) Α. ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΠΝ 3

8 Παράρτημα «Β» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ.830/6 /15//Σ. 98// Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναφερόμενοι στο Δημόσιο Διαγωνισμό που θα γίνει την.. σύμφωνα με την υπ αριθμό Διακήρυξη και την σχετική ανακοίνωση στον τύπο, σας προσφέρουμε τα κάτωθι: Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (1) (2) (3) (4) Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1

9 Παράρτημα «Β» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ.830/6 /15//Σ. 98// Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ΠΡΟΣ : Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ΑΠΟ : (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (Συμπληρώνεται και κατατίθεται μόνο σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους) Κύριοι, Δια της παρούσης επιστολής εξουσιοδοτούμε τον.. του με Αρ. Δελτίου ταυτότητας.. όπως συμμετάσχει στο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Κ.Ε. Πόρου Φ.. που διενεργείται την για την ανάδειξη προμηθευτή. και όπως Υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα. ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 2

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ. Φ.830/6 /15//Σ. 98// Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟ ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΣΙΓΑΡΑ ΤΕΜ ΚΑΠΝΟΣ ΤΕΜ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΜ 1000 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες του κέντρου χωρίς η υπηρεσία να υποχρεούται για την παραγγελία / προμήθεια αυτών. Ο Ν. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Α. Ζαραβέλα ΠΝ 1

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ -

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ - ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ Γρ. Εφοδιασμού Μονάδων ΠΝ Φ.: 604.3/8/1/14Ε

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 06/06/2014 Διακήρυξη 8/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11

ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11 ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Τηλ.: 28210-82379 Φ. : 608.6/ 69 /11 Σ. : 1397 ΜΑΡΑΘΙ, 01-09-2011 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 08-01-2013 Αριθ.Πρωτ. 293 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ». Φύλλα Διακήρυξης : 26 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ & BOILER ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΟΓΡΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ & BOILER ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΟΓΡΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 2751 / 24-03-2015 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα