Μακεδονικά. Τομ. 20, Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου. Θεσσαλονίκης /makedonika.398. To cite this article:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακεδονικά. Τομ. 20, 1980. Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου. Θεσσαλονίκης 10.12681/makedonika.398. To cite this article:"

Transcript

1 Μακεδονικά Τομ. 20, 1980 Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου Γλαβίνας Απόστολος Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /makedonika.398 Copyright 1980 Απόστολος Αθ. Γλαβίνας To cite this article: Γλαβίνας (1980). Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου. Μακεδονικά, 20, 9-29.

2 ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ* Το Άρδαμέριον, κείμενον άνατολικως τής Θεσσαλονίκης καί άπέχον απ αυτής 40 χιλιόμετρα, είναι σήμερον μικρόν χωρίον τής Επαρχίας Λαγ καδά, τό όποιον αριθμεί περί τούς 500 κατοίκους*1. Έρκουλα ή Έρκούλιον είναι ή παλαιοτέρα καί δή ή ρωμαϊκή ονομασία του μετέπειτα μικρού χωρίου τού Άρδαμερίου ή Άρδαμέρεως2. Περί τού του γίνεται λόγος εις τον βίον τού Μεγάλου Κωνσταντίνου (Κωδιξ 179 τής Πάτμου), ό όποιος έγράφη κατά τον 9ον ή ΙΟον αιώνα: «Διοκλητιανοΰ καί Μαξιμιανοΰ τού Γαλερίου τήν των'ρωμαίων αρχήν διεπόντων, τον Έρκού λιον Μαξιμιανόν άπό φρουρίου εύτελοΰς ο Άρδαμήρης νΰν, τό πριν δέ Έρκουλα έπωνομάζετο, πένητα όντα ως άνθρακας έσβεσμένους εν τή Θεσσαλονικέων πόλει πλησιοχώρφ οΰση αύτοΐς ώμοιςκαθ έκάστην πιπράσκοντα μίσθιόν τε χήρας γυναικός, επί εκστρατεία γενόμενον καί εν όφθαλμοΐς τού * Πρώτος ό "Ανθιμος Άλεξούδης, Χρονολογικοί κατάλογοι τών άπό Χριστού άρχιερατευσάντων, κατ έπαρχίας, «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως της , άριθμ. φύλλου 6827, σ. 3, συνέταξεν άτελέστατον κατάλογον τών Αρχιερέων τής Επι σκοπής Άρδαμερίου. Ό Άρχιμ. Θεόκλητος Φιλιππαΐος, Εκκλησίας Κων σταντινουπόλεως Έπισκοπαί καί Επίσκοποι , «Θεολογία» 31(1960) , άναφέρει τούς τελευταίους άπό τοϋ 1870 μέχρι του 1934 Αρχιερείς. Άναμφιβόλως ό ύπό τού X. Γ. Π α τ ρ ι V έ λ η, 'ΙερισσοΟ, Άγιου Όρους καί Άρδαμερίου Μητρόπολις, «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια» 6(1965)790, καταρτισθεΐς κατάλογος είναι ό πληρέστερος. Τόν κατάλογον τούτον τού Πατρινέλη έχρησιμοποίησεν ένπολλοϊς ό Β ασίλειος Γ. Άτέσης, Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλη σίας τής Ελλάδος άπ άρχής μέχρι σήμερον. Άνατύπωσις έκ τού «Εκκλησιαστικού Φά ρου», ΝΣΤ' καί ΝΖ' (1974 καί 1975), έν Άθήναις 1975, σ ,315 καί Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τού έτους 1453 μέχρι σήμερον, Καλαμά τα 1978, σ Κατά τήν άπογραφήν τού 1971 τό Άρδαμέριον είχε 474 κατοίκους, Εθνική Στατι στική Υπηρεσία τής 'Ελλάδος, Λεξικόν τών Δήμων, Κοινοτήτων καί Οικισμών τής Ελ λάδος έπίτή βάσει τού πληθυσμού τού έτους 1971,περιέχονένπαραρτήματι τάς έπελθούσας διοικητικός μεταβολάς καί έγκριθείσας μετονομασίας μέχρι τής , Άθήναι 1974, σ Περί τής τοποθεσίας τού Άρδαμερίου ορα καί Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1912, σ X. Γ. Πατρινέλη, Ίερισσού, Άγιου Όρους καί Άρδαμερίου, ε.ά., στ. 790.

3 IO 'Απόστολος Άθ. Γλαβίνας Διοκλητιανοΰ έν τώ πολέμω μεγάλως άνδραγαθήσαντα, γαμβρόν έπί θυγατρί τούτον αυτός άναλαβόμενος ίσον αύτοΐς βασιλέα πεποίηται»1. Ή Επισκοπή Έρκουλίων ήτοι Άρδαμέρεως, υποκεί μενη εις την Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, άναφέρεται διά πρώτην φοράν εις «τακτικόν» (Notitia 3 έν Parthey)2 του έτους 980 περίπου3. Εις το «τακτικόν» αύτό ή Επισκοπή Άρδαμερίου κατέχει μεταξύ των 11 Επισκοπών τήν όγδόην θέσιν, προηγουμένη των Επισκοπών 'Γερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους, Λητής καί Ρεντίνης καί Βαρδαριωτών Τούρκων. Ε Είναι άξιοσημείωτον ότι καί ό πρώτος είς ήμάς γνωστός Επίσκοπος Άρδαμερίου άναφέρεται ώς Έρκούλων. Τήν 2αν Αυγού στου του έτους 943 καθωρίσθησαν τά όρια μεταξύ τών κατοίκων τής 'Ιερισσοΰ καί τών Αθωνι τών μοναχών. Είς τήν διευθέτησιν τής διαφοράς ταύτης ελαβε μέρος καί ό «Ιωάννης ό όσιώτατος επίσκοπος Έρκούλων»4. 2. Τον ΙΟον αιώνα εμφανίζεται επίσης ό Επίσκοπος Ήλίας. Τήν σφρα γίδα του «f Ή λ ί α ς Άρδαμερίων» έξέδωκεν ό Laurent5. 3. Τόν Ιούνιον τού έτους 1081 ό ήγούμενος τής Μονής Κοσμιδίου Εύ1.François Halkin, Une nouvelle Vie de Constantin dans un légender de Patmos, «Analecta Bollandiana» 77(1959) Hieroclis synecdemus et notitiae graeeae episcopatuum (ex recognitione Gustavi Parthey), Amsterdam 1967 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1866), σ Heinrich Geizer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum, ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen-und Verwaltungsgeschi chte, München 1900, σ. 515 Γ. I. Κονιδάρη, «Τακτικά» ή «Εκθέσεις», «Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» (Παύλου Δρανδάκη) 22, σ. 757 τοΰ αύτοΰ, Α', περί τήν ιστο ρίαν τών Μητροπόλεων Bop. Ελλάδος καί τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών κατά τον Θ', Γ, καί ΙΑ' αιώνα, α' Μακεδονία. 1) Ή πρώτη μνεία τής Επισκοπής «Βαρδαριωτών Τούρκων» (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας», τ. ΚΓ'), έν Άθήναις 1952, σ. 7 Paul Gautier, Clé ment d Ohrid, évêque dedrogvista, «Revue des Études Byzantines» 22(1964) 204,ύποσ. 26. Ό Γ. I. Κ ο V t δ ά ρ η ς, Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος. Από τής ίδρύσεως τών Εκκλησιών αύτής ύπό τοο Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερον (49/ ), τ. Β'. Από τών αρχών τού Η' αίώνος μέχρι τών καθ ήμάς χρόνων ένέπιτομή. Μετ έπισκοπήσεως τής Έκκλησιαστ. Ιστορίας τής Ελλάδος είσαγωγικώς, έν Άθήναις 19702, σ. 102 έξ. καί Συμβολαί είς τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Άχρίδος. α) Περί τήν γένεσιν τής Αρ χιεπισκοπής Αχριδών, β) Τακτικά τοΰ Τ καί ια' αίώνος είς παραλλήλους πίνακας, γ) Συνο πτική Ιστορία τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών, έν Άθήναις 1967, σ. 26, 45, 69, άναφέρει δτι ή «τάξις» αΰτη άνήκει είς τά έτη Germaine Rou illard et Paul Collomp, Actes de Lavra. Edition diplomatique et critique d après les descriptions, photographies et copies de Gabriel Millet et Spyridon de Lavra, tome Ier ( ), Paris 1937, σ. 11. Πρβλ. Paul Lerne rle, André Guillu, Nicolas Svoronos, avec la collaboration de Denise Papachryssanthou, Actes de Lavra. Première partie. Texte, Paris 1970, σ V. L a u r e n t, Le corpus des sceaux de T empire byzantin. Tome V: L Église. Pre mière partie. I. L Église de Constantinople A. La Hierarchie, Paris 1963, a. 344.

4 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου II γένιος καί οί μοναχοί ασφαλίζουν εις τον ηγούμενον Βενέδικτον καί τούς Άμαλφινούς μοναχούς τήν πώλησιν «τόπου εν τη έπισκέψει του Πριναριού τη επωνυμία ό Πλάτανος» (άνατολικώς των εκβολών τοϋ ποταμού Στουμόνος). Άντίγραφον τής πράξεως ταύτης επικυρώνει «t ό ευτελής επίσκοπος Άρδαμέρεως Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ff»1. Ό ίδιος (;) Δημήτριος επικυρώνει άντί γραφον μιας λύσεως διά τήν Μονήν Λαύρας τού Αλεξίου Γ', τού Οκτω βρίου τοϋ έτους 1196: «Έξ άντιβολής ευρών τα άνατεταγμένα ίσα τοΐς έμφανισθεΐσί μοι πρωτοτύποις αυτών, τη ύπομνήσει δηλαδή καί τη επ αυτή εξενεχθείση προσκυνητή αντιγραφή, υπέγραψα, f Ό ευτελής επίσκοπος τής άγιωτάτης έκκλησίας.άρδαμερίου Δημήτριος»2 Ό Δημήτριος μετέσχεν επίσης μετά των Επισκόπων Ίερισσοΰ Νικολάου καί Κασσανδρείας Μιχαήλ εις τήν έν τω Ναω τής Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης τελεσθεΐσαν υπό τού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Μεσοποταμίτου τε λετήν τής χειροθεσίας τού Αγίου Σάββα τής Σερβίας ώς Αρχιμανδρίτου3. Έκ τούτων καθίσταται σαφές ότι ό Δημήτριος άρχιεράτευσε κατά τά τέλη τού 12ου καί τάς άρχάς τού 13ου αίώνος. 4. Τόν Δεκέμβριον τού έτους 1310 ή 1325 ό σεβαστός Μιχαήλ ό Σαβέντζης, διά γράμματός του, άφιέρωσε κτηματικήν περιουσίαν εις τήν Μονήν Ξηροποτάμου. «Ίσον» τού ώς ανω άφιερωτηρίου «άντιβληθέν καί εύρεθέν κατά πάντα έξισάζον τφ πρωτοτύπω αύτοΰ ύπεγράφη δι άσφάλειαν. ff Ό εύτελής επίσκοπος Άρδαμέρεως Θ ε ο δ ό σ ι ο ς t»4 Τόν Μάϊον τού έτους 1318 άπεδόθη, «διά παραδοτικοΰ γράμματος», εις τήν Μονήν Χελανταρίου «τό εις τόν ποταμόν τόν Βαρδάριον όψαρατίκιον τό λεγόμενον τού Σταυρού». «Ίσον» τού γράμματος τούτου «άντιβαλόν καί έξισάζον κατά πάντα τω πρωτοτύπφ υπογράφει δι άσφάλειαν ft ό εύτελής επίσκοπος Άρδαμέρεως Θεο δόσιος!»5. Ή άρχιερατεία τού Θεοδοσίου φαίνεται ότι παρετάθη αρκετά 1. Paul Lemerle, André Guillu, Nicolas Svoronos, Actes de Lavra, ε.ά., σ Όρα καί Germaine Rouillard et Paul Collomp, Actes de Lavra, ε.ά.,σ. 123, όπου όμως ό μήν είναι Ιούλιος. Πρβλ. καί Paul Le merle, Les archives du monastère des Amalfitains au Mont Athos, «Έπετηρίς Εται ρείας Βυζαντινών Σπουδών» 23(1953) Paul Lemerle, André Guillu, Nicolas Svoronos, Actes de Lavra, ε.ά., σ. 231, 360. "Ορα καί Germaine Roillard et Paul Collomp, Actes de Lavra, ε.ά., σ. 123, όπου όμως ό χρόνος είναι Οκτώβριος του (1091 ή 1106;). Πρβλ- καί t τοϋ πρ. Λεοντοπόλεως Εύστρατιάδου Σωφρονίου, Ιστορικά μνημεία τοϋ Άθω, «Ελληνικά» 2(1929) Paul Lemerle, André Guillu, Nicolas Svoronos, Actes de Lavra, 6.ά., σ Jacques Bompaire, Actes de Xéropotamou. Édition diplomatique. Texte, Paris 1964, σ Πρβλ. καί σ Louis Petit et B. Koroblev, Actes de l Athos. V. Actes de Chilandar,

5 12 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας ετη μετά ταϋτα, διότι τό 1416 ύπερεκατοντούτης 'Ιερομόναχος άνέφερεν «οτ καί χρόνους συχνούς έχρημάτισεν εις δίκαια του Άρδαμέριως εκείνου κυροϋ Θεοδοσίου» καί ότι ύπήρχεν εις τό Άρδαμέριον Επίσκοπος «καί προ της Σέρβικης αρχής καί κατά ταύτην»* Επί τής άρχιερατείας τού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ (1397-;) ό Επίσκοπος Άρδαμέρεως «χρόνους συχνούς δήπου καί ού μεΐον των πεντεκαίδεκα καί πολλήν ένδεικνύμενος τήν ενστασιν» έπεδίωκε νά τφ παραχωρηθουν τα εις τήν Επισκοπήν Λητής καί Ρεντίνης άνήκοντα χωρία Σούδα καί Βορένον. Θανόντος τού Επισκόπου τούτου κατά τάς άρχάς τής δευτέρας δεκαετίας τού 15ου αίωνος, δεν επαυσεν ύφισταμένη ή άπαίτησις αύ'τη του Επισκόπου Άρδαμερίου, διότι καί ό διάδοχός του Γρηγόριος άπήτει ομοίως τά δύο ως άνω χωρία2. 6. Ό Γρηγόριος επέτυχε τελικως τού σκοπού του, διότι ό Μη τροπολίτης Θεσσαλονίκης Γαβριήλ, διά γράμματος, κατά τά μέσα τής δευ τέρας δεκαετίας τού 15ου αίωνος, έπεδίκασεν εις αύτόν τά δύο χωρία. Κατά τής άποφάσεως ταύτης έκινήθη ό Επίσκοπος Λητής καί Ρεντίνης (άνωνύμως άναφέρεται), μετά τόν θάνατον δέ τούτου καί ό διάδοχός του Χριστό δουλος δεν επαυσε νά διεκδική τά δύο χωρία. Κατόπιν έρεύνης ό Γαβριήλ διά νέου σιγιλλιώδους γράμματος τού Μαΐου τού 1416 έθεώρησεν αργόν καί άκυρον καί ως μή γενόμενον τό πρώτον γράμμα καί άπέδωκεν εις τόν Επί σκοπον Λητής καί Ρεντίνης Χριστόδουλον τά δύο χωρία3. Βυζαντινά Χρονικά. Παράρτημα του ΙΖ' τόμου. No. 1, Πετρούπολις 1911, σ. 84. Πρβλ. Franz Dölger, Aus den Schatzkammern des FI eiligen Berges. 115 Urkunden und 50 Urkundensiegel aus 10 Jahrhunderten, München 1948, σ Τοϋ αΰτοϋ, πιθανώς, Γρηγορίου κρισιμόγραφον, διά του όποιου δηλοϋται ότι ή περιουσία Γρηγορίου του Ίασβή άνήκει εις τήν έν Άθφ Μονήν Δοχειαρίου, τής όποιας ήτο μοναχός, καί όχι εις τόν Καβακάριον τόν Πατρικωνάν, άναφέρει ό f Άρχιμ. Χριστοφόρος Κτένας, Τά κειμηλιαρχεΐα τής έν Άγίω Όρει "Αθω ιερός Μονής τοο Δοχειαρίου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 7(1930)112. Πρβλ. καί Franz Dölger, Aus den Schatzkam mern, ε.ά., σ t τοϋ πρ. Λ. Σωφρονίου, Γράμμα τοϋ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ έπιδικάζον δύο χωρία τής Επισκοπής Άδραμερίου τφ έπισκόπφ Λιτής καί Ρεντίνης, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 1(1917) 43. Πρβλ. καί σ f τοϋ πρ. Λ. Σωφρονίου, Γράμμα τοϋ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ., 6.ά., σ Τό κείμενον τοϋ γράμματος τούτου, t τοϋ πρ. Λ. Σωφρονίου, Γράμμα τοϋ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ, έ.ά.,σ Ό αυτός Γρηγόριος ύπέγραψε (τό 1417;)«δι άσφάλειαν» αύτοκρατορικόν χρυσόβουλλον (Ίωάννου Ε' τοϋ Παλαιολόγου;), διά τοϋ όποιου παρακελεύεται ή Μονή Δοχειαρίου όπως κατέχη καί νέμηται άπαντα τά κτήματα αύτής όπουδήποτε όντα, t Άρχιμ. Χριστοφόρου Κτένα, Τά κειμηλιαρχεΐα,ε.ά., σ. 109 Franz Dölger, Aus den Schatzkammern, έ.ά., σ

6 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Μάξιμος συνέστησεν επιτροπήν προς καθορισμόν των ορίων των μετοχίων των Μονών Διονυσίου καί Ζω γράφου. Είς τήν έπιτροπήν ταύτην προσετέθη καίό «κατά συγκυρίαν έκεϊσε Χυχών καί ό Άρδαμέρεων κυρ Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς». Ή πράξις διευθετήσεως τής οριακής διαφοράς έγένετο κατά τά ετη Τον Φεβρουάριον τοϋ έτους 1541 ό Πατριάρχης 'Ιερεμίας Α', διά γράμματος διεκήρυξεν ότι ή Μονή Κουτλουμουσίου άνήκει εις τούς "Ελλη νας μοναχούς καί όχι είς τούς Βουλγάρους, οί όποιοι εφερον αύτήν είς παν τελή έρήμωσιν. Τά περί τής έρημώσεως τής Μονής καί τής άνορθώσεως αύτής υπό των Ελλήνων έπληροφορήθη ό Ιερεμίας παρά «τοϋ θεοφιλεστάτου πρώην Άρδαμέρεως Ίωάσαφ» καί Αθωνιτών μοναχών2. 9. Τον Μάϊον τοϋ έτους 1541 ύπεγράφη υπό 68 Μητροπολιτών καί Ε πισκόπων συνοδικόν έγγραφον διά τοϋ οποίου έπεκυρώθη έγγραφον τοϋ ίδιου έτους τής Συνάξεως τοϋ 'Αγίου Όρους προς τον Πατριάρχην 'Ιερεμίαν Α' περί τής Μονής τοϋ Σταυρονικήτα. Μεταξύ τών Αρχιερέων υπογράφει καί «ό ταπεινός Επίσκοπος Άρδαμερίου Φιλόθεο ς» Κατά τά ετη ύπεγράφη έγγραφον τής Συνάξεως τοϋ Α γίου Όρους περί τοϋ ϋδατος τοϋ Προφουρνίου Κελλίου τοϋ εν ταΐς Καρυαΐς. Τό έγγραφον υπογράφει καί «ό Άρδαμερίου Ακάκιο ς» Ό Γαλακτίων υπογράφει γράμμα τοϋ Πατριάρχου Ίωάσαφ, τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1560, περί συγγένειας βαθμών5. Ό ίδιος υπογράφει τον Σεπτέμβριον τοϋ 1565 γράμμα τοϋ Πατριάρχου Μητροφάνους περί τής Μο νής Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας6. 1. Nicolas Oikonomides, Actes de Dionysiou. Édition diplomatique. Texte, Paris 1968, σ P a u 1 L e m e r 1 e, Actes de Kutlumus. Édition diplomatique, Texte, Paris 1946, σ Γαβριήλ Σταυρονικητιανοϋ, Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Ίερεμίου τοϋ Α', δι ού έπικυροϊ καί έπιβεβαιοΐ τά μετά τής Μονής Φιλοθέου καί τοϋ έξάρχου Γρηγορίου συμπεφωνημένα περί τής είς αυτόν έκχωρήσεως τοϋ καθίσματος τοϋ Σταυρονικήτου, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 4(1920) t Τοϋ πρ. Λεοντοπόλεως Εύστρατιάδου Σωφρονίου, Ιστο ρικά, ε.ά., σ Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouv rages publiés en grec par des grecs au XVe et XVIe siècles, tome seconde, Paris 1885 (Bruxel les 1963), σ. 2 Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κω δίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπου δών» 24(1954) Περικλέους Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολΐται από Θεωvö τοϋ άπό ήγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου ( ), «Byzantinische Zeit schrift» 12(1903)150.

7 14... 'Απόστολος Άθ. Γλαβίνας 12. Ό Ματθαίος υπογράφει έγγραφον του Μητροπολίτου Θεσ σαλονίκης Ίωάσαφ, τοϋ Ίανουαρίου τοϋ 1569, διά τοϋ όποιου βεβαιοϋται ότι ό Βέροιας Θεοφάνης Μαλάκης έδώρησε τον Ναόν του 'Αγίου Αθανα σίου Θεσσαλονίκης εις τήν Μονήν των Βλατάδων Ό ΆρδαμηρίωνΖωσιμάς υπογράφει τον Μάϊον τοϋ 1611 πράξιν τοϋ Πατριάρχου Νεοφύτου περί γαμικών τινων υποθέσεων Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1619 «f ό Σισανίου καί Άρδαμερίου Σάμουή λ» ύπογράφει σιγιλλιωδες γράμμα τοΰ Πατριάρχου Τιμοθέου, διά τοϋ οποίου έπικυροΰται ή προς τήν Μονήν Κουτλουμουσίου δωρεά παρά τοϋ Τερομονάχου Μάρκου τής Μονής των Είσοδίων τής Θεοτόκου, κειμένης εις το Άϊδονοχώριον των Σερρών Ολίγα έτη μετά ταΰτα ό Μελέτιος υπογράφει ως έπίσκοπος τής Γαλάτζητας εις έπιστολήν του προς τόν καρδινάλιον Βαρβερίνον, δημοσιευθεΐσαν υπό τοϋ Λάμπρου: «Τω έκλαμπροτάτφ καί πανιερωτάτφ κυρίφ καρδειναλίφ τω Βαρβερίνω προσκυνητως καί εύλαβως γράφω καί κομίζω. Ή έμή επαρχία εκλαμπρότατε καρδινάλιε, έπειδή καί ποθείς τοΰτο μαθεϊν, ύπάρχει έξωθεν τής πόλεως Θεσσαλονίκης, μίλια δεκαπέντε, προς τό "Αγιον Όρος- ή δέ χώρα όποΰ έστιν ή επισκοπή ύπάρχει ώραία εις πλάγιον των όρέων διάρρυτος συχνοΐς υδάτων νάμασιν κήπους τ εχουσα περισ σούς καί όπώρας ποικίλας όνομα δέ εστί Γαλάτζητα- περιέχει δέ αύ'τη καί χωρία μερικά έως δεκαεννέα άλλ ολιγάνθρωπα καί άπόλησμένα ύπό τών άσεβών, διά τό δύσφορον τής τυραννίδος ιερείς δέ ύπ εμέ διατελοΰσι είκοσι, δέκα μέν έν τή Γαλάτζητα, οί δέ άλλοι έν τοϊς χωρίοις μοναστήριον δέ έστιν εν έν τή επαρχία, ή 'Αγία Αναστασία, πλούσιον κατά πολλά, έχον μοναχούς πεντακοσίους καί έπέκεινα ένδοθεν καί έξωθεν διότι έχει κτήματα πολλά, αγρούς, άμπελώνας, καί έτέρας μονάς μικράς εις άποδωχήν τών μο 1. Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Μητροπολΐταί τινες Θεσσαλονίκης κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα, «Επιστημονική Έπετηρΐς Θεολογικής Σχολής Άριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης» 19(1974)312, ένθα καί ή περί τοδ έγγραφου βιβλιογραφία. 2. Αθανασίου ΚομνηνοΟ Ύψηλάντου, Εκκλησιαστικών καί πο λιτικών τών είς δώδεκα βιβλίον Η' Θ' καί I' ήτοι τα μετά τήν δλωσιν ( ). (Έκ χειρογράφου άνεκδότου τής ίερας μονής τοδ Σινα). Έκδίδοντος Άρχιμ. Γερμανού Άφθονίδου Σιναΐτου, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 127 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμ έ ω ς, Κατάλογος τών έν τφ Έλληνικφ Φιλολογικφ Συλλόγω χειρογράφων βιβλίων, «Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Παράρτημα τοδ Κ'-ΚΒ', τόμου», έν Κωνσταντινουπόλει 1892, σ. 99. Πρβλ. καί Μανουήλ Ίω. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ήμετέρας έκκλησιαστικής ιστορίας , έν Άθήναις 1938, σ Paul Lemerle, Actes de Kutlumus, έ.ά., σ. 189.

8 'Αρχιερείς τής Επισκοπής -Αρδαμερίου 15 ναχών ζεύγη βοβαλικά καί βοΐδια διακόσια πεντήκοντα καί επέκεινα ίπ πους τε οραιοτάτους καί ήμιόνους προβάτων τε καί έρηφίων χιλιάδας τέσσαρας καί έπέκεινα ένδοθεν δέ τό μοναστή ριον πάνυ καλώς κατασκευασμένον ό ναός ένδοθεν εύτρεπισμένος ώραιώτατα έχων διάφορον κόσμον έκκλησιαστικόν, βιβλία παλαιά των άγιων Πατέρων, λείψανα άγιων διαφόρων, τοϋ μεγάλου Βασιλείου, του αγίου Χρυσοστόμου, καί άλλων την κάραν τής άγιας Αναστασίας ή άκολουθεία των ιερέων άκατάπαυστος, ποιούντων όλου του ενιαυτού αγρυπνίας παννυχίους εν τή έκκλησία είς τάς δεσποτικάς έορτάς καί θεομητερικάς καί άλλων έορταζομένων άγιων ή τροφή αυτών μέ τριος. Σαββάτφ δέ καί Κυριακή έστιωσι τυρόν καί ώά, πίνωσιν δέ καί οίνον κατά τάς ήμέρας κρεοφαγίας παντελώς άπέχουσι- κακοπαθοϋσι δέ πλεϊστα υπό των ασεβών άενάως, διότι ή αυτών μονή έμπροσθεν αυτών υπάρχει καί ταϋτα μέν ϊσθι περί τής επαρχίας μου τής Γαλάτζητας. Μελέτιος επίσκοπος τής Γαλάτζητας μικρός δούλος τής έκλαμπρότητός σου»1. Φαίνεται ότι κατά τήν εποχήν ταύτην ή έδρα τής Επισκοπής μετεφέρθη άπό τό Άρδαμέριον εις τήν Γαλάτισταν, οΰτω δέ εξηγείται διατί καί μετά ταϋτα, εις ώρισμένας περιπτώσεις, ή Επισκοπή αναγράφεται ώς Αρδαμερίου καί Γαλατίστης. Είς σύνοδον, συγκληθεΐσαν τό 1638, έπί Πατριάρχου Κυρίλλου Κονταρή, περί των καλβινικών δογμάτων Κυρίλλου τού Λουκάρεως, μετέσχε καί ό πρφην Αρδαμερίου Μελέτιος «Ό Αρδαμερίου (;) Θεοφάνης» υπογράφει τόν Δεκέμβριον του 1633 τό συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα Κυρίλλου του Λουκάρεως, διά του όποιου ή Μονή των Βλατάδων υπετάγη καί προσηλώθη είς τήν Μονήν των Ίβήρων3. Είς τόν παρισινόν κώδικα 552 A τοϋ 13ου αίώνος υπάρχει ή σημείωσις Θεοφάνους Αρδαμερίου. Ό Darrouzès εξ άφορμής τής υπογραφής ταύτης δέχεται ότι ό κώδιξ ούτος άνήκεν είς τήν Μονήν τής 'Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας καί ότι δύναταί τις νά χρονολογήση τήν ύπογραφήν τό πολύ κατά τάς άρχάς τοϋ 16ου αίώνος4. Έκ τής προηγουμένης περί Θεο ί.σπυρ. Π. Λάμπρου, Περί τινων Βαρβεριανών κωδίκων, «Νέος Έλληνομνήμων» 5(1908) Πρβλ. καί Μανουήλ Ί ω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Ε φημερίδες, ε.ά., σ Michaelis Le Quien, Oriens christianus, tomus secundus, Parisiis 1740, στ Ιωακείμ Ί β η p ί τ ο υ, Ή Μονή των Βλατάδων καί τό καυκίον δι ού ό Χριστός επιεν έπί τής γής, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 6(1922) Jean Darrouzès, Les manuscrits du monastère Sainte Anastasie Pharmacolytria de Chalcidique, «Revue des Études Byzantines» 12(1954)49.

9 16 Απόστολος Αθ. Γλαβίνας φάνους μαρτυρίας καί έκ των έν συνεχεία άναφερομένων πρέπει να εΐπωμεν ότι ό Θεοφάνης τοΰ κώδικος ταυτίζεται μέ τόν Θεοφάνη των μέσων τοϋ 17ου αίώνος. Τό 1651 ό Θεοφάνης άπεστάλη εις Φιλιππούπολιν προς συλλογήν ελεών υπέρ τοΰ Πατριαρχείου1. Τον Ιούνιον τού 1651 ό πρφην Άρδαμερίου καί Γαλατίστης Θεοφάνης έξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας. Τό έγγραφον τής εκλογής ταύτης, τό όποιον υπάρχει εις τήν Νομικήν Συναγωγήν (φ. 237Γ), έχει ούτως: «Επειδή τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Κασανδρίας, γνησίου δίχα άρχιερέως έναπομεινάσης, ώς τοΰ έν αυτή άρχιερατεόοντος κατά προεδρίαν Δαμασκηνού τοΰ πρώην Θεσσαλονίκης φυσικώ θανάτω άποθανόντος ήμεΐς οί παρευρεθέντες άρχιερεΐς, προτροπή τοΰ παναγιωτάτου ήμών αύθέντου καί δεσπότου τοΰ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου Ίωαννικίου, είσήλθομεν έν τω πανσέπτω ναω τοΰ μεγαλομάρτυρος γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου τω έν τω διπλοφαναρίφ, καί ψήφους κανονικάς ποιήσαντες εις έκλογήν προ σώπου τοΰ άρχιερατεύσοντος έν αυτή πρώτον μέν έθέμεθα τόν θεοφιλέστατον έπίσκοπον πρώην Άρδαμερίου καί γαλατίστης κύρ Θεοφάνην, δεύτερον τόν ιερομόναχον κύρ Ιάκωβον καί τρίτον τόν έφημέριον τόν ιερομόναχον κύρ Δαυίδ- όθεν είς ένδειξιν καί άσφάλειαν, έγράφη καί τό παρόν έν τωδε τω ίερω κώδικι τής τοΰ Χριστοΰ μεγάλης έκκλησίας έν έτει α,χνα' ίουνίφ ινδικτιώνος δ:» Τήν 5ην Ιουνίου 1680 ό πρφην Άρδαμερίου Μελχισεδέκ έξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας. Τό έγγραφον τής εκλογής ταύτης, τό όποιον υπάρχει είς τήν Νομικήν Συναγωγήν (φ. 243Γ), έχει ούτως: «Επειδή τής άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Κασανδρίας, άπροστατεύτου διαμεινάσης, ώς τοΰ έν αυτή άρχιερατεόοντος κύρ Μελετίου, παραίτησιν οίκειοθελή, καί άβίαστον πεποιηκότος, καθά φαίνεται είς τό οίκειόχειρον αύτοΰ παραιτήσεως γράμμα, όπερ κεΐται ένταΰθα, ήμεΐς οί παρατυχόντες ένταΰθα συνάδελφοί άρχιερεΐς, προτροπή τοΰ παναγιωτάτου ήμών αύθέντου, καί δεσπότου, τοΰ οικουμενικού πατριάρχου, κυρίου, κυρίου Ιακώβου, συνελθόντες έν τω πανσέπτφ πατριαρχικφ ναω, τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος γεωρ γίου τοΰ τροπαιοφόρου, καί ψήφους κανονικάς περί αυτής πεποιηκότες, καί προβαλόντες, έθέμεθα μέν πρώτον τόν θεοφιλέστατον έπίσκοπον πρώην Άρδαμερίου, κύρ Μελχισεδέκ, καί δεύτερον τόν όσιώτατον ιερομόναχον κύρ Ιγνάτιον, καί τρίτον τόν ιερομόναχον κύρ Γεράσιμον όθεν είς ένδειξιν 1. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικά! Εφημερίδες, ε.ά., σ Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ίωαννικίου Β' οικουμενικού πατριάρ χου τοΰ άπό Ήρακλείας γράμματα, έπιστολαί, τόμοι, υπομνήματα καί άλλα ύπ αύτοΰ ύπογραφέντα έγγραφα ( ), «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 42( )78.

10 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 17 κατεστρώθησαν καί τα ονόματα αύτών, έν τφδε τώ ίερφ κώδικι τής του Χρί στου μεγάλης έκκλησίας έν ετει σωτηρίω αχπ ίουνίφ ε' ίνδικτιώνος γης» Τήν 3ην Μαΐου του 1677 «ό Ζαγκλιβερίου Άνθιμος» υπο γράφει σιγίλλιον του Πατριάρχου Διονυσίου περί τής σταυροπηγιακής Μο νής τής Θεοτόκου, κειμένης είς τήν Επισκοπήν Ωλένης, εις τήν τοποθεσίαν Γλαρέντζα, μεταξύ τοϋ Χλεμούτζη καί τού Γαστουνίου2. Ή νέα μεταφορά τής έδρας τής Επισκοπής είς τό Ζαγκλιβέριον, κώμην τής Επαρχίας Λαγ καδά, έπέφερε καί τήν σχετικήν άλλαγήν είς τήν υπογραφήν του οικείου 'Ιεράρχου. 19. Τήν 9ην Μαρτίου τοϋ 1702, διά γράμματος τοϋ Μητροπολίτου Θεσ σαλονίκης αγγέλλεται ή έκλογή τοϋ 'Ιερομονάχου Ιγνατίου ώς έπισκόπου Ίερισσοΰ καί Αγίου Όρους. Τής έκλογής τοϋ Ιγνατίου μετέσχε καί ό Άρδαμερίου Θ ε ό κ λ η τ ο ς3. 4Ό αυτός Θεόκλητος άναφέρεται έπίσης είς «τα κτικόν» των άρχών τοϋ 18ου αίώνος Είς έπιστολήν τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιωακείμ, τής 19ης Δεκεμβρίου 1738, άναφέρεται άνωνύμως ό Επίσκοπος Άρδαμερίου, ό όποι ος, μεταβαίνων εις Άγιον Όρος, έκόμιζε τήν έπιστολήν προς τόν έρημίτην τοϋ Άθω καί φίλον τοϋ Ιωακείμ Μητροπολίτην πρφην Άρτης Νεόφυτον5. Δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθή έάν ό ώς άνω άνωνύμως άναφερόμενος Ε πίσκοπος ταυτίζεται με τόν «Ζανκλιβερίου Μακάριον», ό όποιος, τήν 2αν Ιουλίου 1741, υπογράφει σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Παϊσίου περί τής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Έλεούσης τής Επαρχίας Παλαιών Πατρών Άρχιερατεύοντος είς τήν Θεσσαλονίκην τοϋ Θεοδοσίου ( ), ή ύπ αυτόν Σύνοδος έξέλεξε τόν Κύριλλον ώς Επίσκοπον τής έπανιδρυθείσης Επισκοπής Λητής καί Ρεντίνης. Τήν έποχήν αυτήν, ώς άναφέρεται είς τήν πράξιν τής τοπικής Συνόδου τής Θεσσαλονίκης, Επίσκοπος Άρδα μερίου ήτο ό Γρηγόριος7. Ι.Πρβλ. K. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. Γ', έν Βενετία 1872 (Άθήναι 1972), σ. 604 Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Σημειώσεις είς άναγραφάς Μητροπολιτών Θεσσαλο νίκης, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 23(1903) Ντίνου Δ. Ψυχογιού, Πατριαρχικά σιγίλλια τής μονής «Βλαχέρνας» Η λείας, «Ελληνικά» 16( ) Μανουήλ Ίω. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Εφημερίδες, ε.ά., σ , Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Τακτικόν τών όρθοδόξων έκκλησιών τής Ανατολής καί κατάλογος άρχιερέων άκμασάντων έν αύταϊς μεταξύ τού ΙΖ' καί ΙΗ' αίώνος, «Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος» 3(1889) f τού πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Αρχιερατικά Γράμματα, «Θεολογία» 17(1939) Ντίνου Δ. Ψυχογιού, Πατριαρχικά σιγίλλια, ε.ά., σ Μιχαήλ Αθ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής Βιβλιοθή κης Κοζάνης , έν Θεσσαλονίκη 1951, σ. 9. 2

11 18 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας 22. «Διονύσιος Δαπόντες, Άντριώτης, ό Άρδαμερίου νΰν, εις των επισκόπων καί αυτός του Θεσσαλονίκης, καί τούτος έπίσημος διά μάθησιν»1, ήγάπα ιδιαιτέρως τόν έπ αρκετά έτη, μέχρι του 1786, διατρίβοντα εις Θεσσαλονίκην, όπου διηύθυνε τό «Έλληνομουσεΐον» ήτοι τήν σχολήν τής πόλεως, Αθανάσιον Πάριον2. Τό 1774, εις τήν συγκληθεΐσαν, μέ πατριαρχικήν εγκρισιν καί ευλογίαν, σύνοδον, περί τοϋ ζητήματος των μνημοσύνων, εις τήν έν Άγίω Όρει Μονήν Κουτλουμουσίου, έλαβε μέρος καί ό Άρδαμερίου. Ό ίδιος Επίσκοπος, εις λόγον του, τόν όποιον έξεφώνησεν εις πάνδημον σύναξιν, εις τόν ναόν τού Πρωτάτου, εξ άφορμής τής αυτής εριδος, κατεφέρθη μετά δριμύτητος έναντίον των Κολλυβάδων. Ό Αθανάσιος Πάριος άπηύθυνεν επιστολήν καί προς τόν Επίσκοπον Άρδαμερίου, υπό του οποίου καί κατηγορήθη ώς πρόξενος των έν 'Αγίω "Ορει ταραχών3. Εις έτέραν σύγχρονον προς τόν Διονύσιον πηγήν άναγράφονται τά εξής περί αύτοϋ: «Ό άγιος Άρδαμερίου έδίδαξε τόν άδελφόν του αυτός, καί έπει τα, συστήσας σχολεΐον, τόν διώρισε διδάσκαλον του σχολείου τούτου- εϊνε όχι μόνον προστάτης ή θεοφιλία του, άλλά καί διδάσκαλος, συμβοηθων τόν άδελφόν του. Τοιαΰται σπάνιαι άρεταί στολίζουσι τήν σήμερον τούς άρχιερεΐς μας- ήτον ευχής έργον άν έλάμβανον τόν κόπον όσοι τούς πλησιάζουσι πεπαιδευμένοι νά γράφωσι τούς βίους των όπως έκδίδωνται διά του τύπου καν μετά θάνατον αύτων. Άν ή μετριοφροσύνη των άγιων Αρχιερέων δεν συγχωρή νά γνωστοποιούνται αί άρεταί των, τούτο καν μόνον τό είδος τής άρετής των, τήν πρόνοιαν όπου οί ένδοξοι οδτοι άνδρες δείχνουσιν εις τό νά φωτίση έκαστος τό ποίμνιόν του, άς μάς συγχωρήσωσι νά τήν κηρύξωμεν, επειδή άρετή, διεγείρουσα άμιλλαν, καί προξενούσα όφελος δεν πρέπει νά κήται κρυμμένη»4. 1. Κατάλογος ιστορικός άξιόλογος των καθ ημάς χρηματισάντων έπισήμων Ρωμαίων, καί τινων μεγάλων συμβεβηκότων καί ύποθέσεων, άρχόμενος άπό τοΰ χιλιοστού έπτακοσιοστοϋ έτους, έως τοϋ ένεστώτος όγδοηκοστοϋ τετάρτου- καταστρωθείς παρά Κωνσταν τίνου Δαπόντε Σκοπελίτου τοϋ μετονομασθέντος Καισαρίου, K. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. Γ', έν Βενετία 1872 (Άθήναι 1972) Κ. Ν. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των έν τοϊς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων άπό τής καταλύσεως τής Βυζαντινής Αϋτοκρατορίας μέχρι τής έλληνικής έθνεγερσίας ( ), έν Άθήναις 1868, σ Δ η μ η τ ρ. B. Ο I κ ο ν ο μ ι δού, Αθανάσιος ό Πάριος ( ), «Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών» 1(1961) Χαριλάου Σ. Τζώγα, Ή περί μνημοσύνων έρις έν Άγίφ Όρει κατά τόν ΙΗ' αιώνα, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 39, 140, Απολογία 'Ιστορική καί Κριτική υπέρ τοϋ ίεροϋ Κλήρου τής Ανατολικής Εκκλη σίας κατά τών συκοφαντιών τοϋ Νεοφύτου Δούκα, συγγραφεϊσα παρά Κυρίλλου Κ. κατ

12 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 19 Το 1784 ό Διονύσιος άπηύθυνε δύο έπιστολάς προς τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης την πρώτην έκ Καρύων τοϋ 'Αγίου Όρους (29 Φεβρουάριου) καί τήν δευτέραν έκ Ραβουνών, τοϋ σημερινού χωρίου Πετροκέρασα τοϋ νομοΰ Χαλκιδικής (20 Μαΐου)* 1. Ό Διονύσιος μετέσχε τής εις τό "Αγιον Όρος άναφανείσης περί τής συνεχοϋς θείας μεταλήψεως έριδος διά τίνος άποκρίσεως, τήν οποίαν έδημοσίευσεν, έκ τοϋ κώδικος 88 τής Μονής Ξενοφώντος2, ό Γεδεών. «Άπόκρισις τοϋ θεοφιλεστάτου επισκόπου Άρδαμερίου κυρίου Διονυ σίου προς τον έρωτήσαντα, τίνα γνώμην εχει περί τοϋ ανωνύμου βιβλίου τοϋ περί τής συνεχοϋς θείας μεταλήψεως. Άνέγνων τό περί τής συνεχοϋς μεταλήψεως των άχράντων μυστηρίων βιβλίον, ιερέ διδάσκαλε, καί έν άπασι τοΐς λεγομένοις ή έρμηνευομένοις έν αύτφ αίμα μέν καί σάρκα ούχί, αύτόν δέ τον Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, τόν μόνον άληθινόνθεόν ήμών, τόν τοΰτο τό φρικτόν παραδόντα μυστήριον καί είς τήν τούτου άνάμνησιν έπιτελεΐσθαι παρά των πιστευόντων εις αύτόν παραγγειλάμενον, ΐνα μένωμεν ήμεϊς έν αύτφ καί αύτός έν ήμίν, αύτόν, αύτόν εύρον λαλοΰντα καί τό πανάγιον αύτοϋ καί όμοούσιον Πνεΰμα διά των θεοπνεύστων άποστόλων καί πνευματοφόρων διδασκάλων. Ό γάρ συγγραφεύς τοϋ ίεροΰ τούτου βιβλίου, άλλο μέν ούδέν, έκεΐνα δ αύτά ερμηνεύει καί έκ των τής έλληνικής διαλέκτου αδύτων, είς τό φως τής κοινής δή ταύτης έκφέρει είς ωφέλειαν των αδελφών ώς φιλάδελφος. Ύφορώμενος δέ, ως εοικε, τούς ούχί έπ ώφελεία, ώς δέον, άλλ επί κατηγορία παρά τό δέον είωθότας άναγινώσκειν, εϊτινι τών νεοτυπωμένων βιβλίων έντύχοιεν, οΰτω προσεκτι κός ό εύλογημένος ούτος συγγραφεύς γίνεται, ώστε καί αύτής σχεδόν φείδεσθαι τής κεραίας τών έρμηνευομένων, μηδέν έν μηδενί προστιθέντα τι, ή άφαιροΰντα. Ei ούν Θεός άποφαίνεται έν τούτφ, τίς άντιφθέγξεται; ή τίς τοσοϋτον κατατολμήσειεν, ώστε ιδίαν έπαγαγεϊν ψήφον έφ οίς ή αύτοσοφία άπεφήνατο; Όφελον μηδείς τών τής ήμετέρας αύλής είς τοΰτο άπονοίας έλάσειεν, ώστε είς τό τοϋ Θεοϋ έπαιρόμενον ύψος, λαλεΐν κατά τοϋ Θεοΰ καί τών άγιων αύτοϋ αδικίαν, α,ψπε', ίανουαρίου κθ'»3. έπίμονον ζήτησιν τών ομογενών, Πίση 1815, σ , παρά Δημητρίου Π. Πασ χ ά λ η, Είδήσεις Ιστορικά! περί τοϋ Επισκόπου Άρδαμερίου Διονυσίου καί τών Μη τροπολιτών Βάρνης Ζαχαρίου καί Φιλοθέου, «Θεολογία» 6(1928) Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα, ε.ά., σ Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταϊς Βιβλιοθήκαις τοϋ Αγίου Όρους έλληνικών κωδίκων, τόμος πρώτος, έν Κανταβριγία τής Αγγλίας, 1895 (Am sterdam 1666), σ Μανουήλ I. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Εκκλησία Κωνσταντινου πόλεως μετά τήν δλωσιν, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 3( ) Πρβλ. Δη μητρίου Π. Πασχάλη, Ειδήσεις ίστορικαί, ε.ά., σ

13 20 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας Ό Διονύσιος καί ό πρφην Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός, ευρισκόμενοι εις τήν Μονήν τής 'Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, έπεισαν τούς μοναχούς αυτής να δώσουν είς τούς πατέρας τής παρά τήν Μο νήν των Ίβήρων Σκήτης τοϋ Τιμίου Προδρόμου τεμάχιον έκ των λειψάνων τού Νεομάρτυρος Ιακώβου (t 1η Νοεμβρίου 1519), ίνα ίκανοποιηθή ό πόθος των είς τήν Σκήτην ταύτην ένασκουμένων όπως άποκτήσουν μέρος των θείων λειψάνων τοϋ 'Αγίου, ό όποιος ήσκήθη είς αυτήν Ό Ιγνάτιος κατήγετο άπό τά Άμπελάκια τής Θεσσαλίας καί έγεννήθη τό Έσπούδασε καί έμορφώθη, ώς άναφέρεται, είς τήν πατρίδα του καί είτα είς Θεσσαλονίκην. Ίσως ή έν Θεσσαλονίκη παραμονή του καί αί ιδιαίτεροι προς μάθησιν καί ύστερον προς διδασκαλίαν ίκανότητές του συνετέλεσαν άποφασιστικώς είς τήν εκλογήν του, λίαν ενωρίς, ώς Επισκόπου Άρδαμερίου. Ό Γεδεών χαρακτηρίζει τόν Ιγνάτιον φιλομουσότατον καί αναφέρει ότι ήτο ήδη τό 1804 Επίσκοπος2. Πάντως είναι βέ βαιον ότι ό Ιγνάτιος ήτο Επίσκοπος τό 1805, διότι σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Καλλινίκου Ε', τοϋ Οκτωβρίου τοϋ 1805, προς τήν Ίεράν Κοινότητα τοϋ 'Αγίου Όρους, άνεγνώσθη είς κοινήν σύναξιν, διά τό επίσημον, υπό τοϋ έξάρχου Άρδαμερίου Ιγνατίου3. Σύγχρονος προς τόν Ιγνάτιον μαρτυρία αναφέρει τά έξής: «Ιγνάτιος εξ Άμπελακίων, επίσκοπος Άρδαμερίων, μιας επισκοπής τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πεπαιδευμένος άνήρ καί φιλογενής, ζηλωτής τής μαθήσεως μεγάλως ήγωνίσθη νά συστήση σχολεία εις τήν επαρχίαν του»4. 5Ή άρετή καί ή άκτημοσύνη του ήσαν λίαν γνωσταί καί τό πάθος του διά τήν παιδείαν άδιάπτωτον. Ό ίδιος ήτο διδάσκαλος των έλληνικών καί εξ ιδίων έσπούδαζε τούς πτωχούς μαθητάς. Έδίδαξεν επίσης καί τόν αδελφόν του, τόν όποιον έν συνεχείς διώρισε διδάσκαλον είς τό ύπ αύτοΰ συσταθέν σχολεΐον, βοη θών αυτόν είς τά μαθήματα6. Φιλόπατρις είς τό έπαρκον, κατηχήθη είς τήν 1. Αποστόλου Άθ. Γ λ α β ί ν α, Ό έκ Καστορίας Νεομάρτυς Ιάκωβος (1Ίη Νοεμβίου 1519), «Μακεδονικά» 14(1974) Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικά! Εφημερίδες, ε.ά., σ. 519, Εΰλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, 'Ιστορία τού ασκητισμού. Άθωνΐται, τ. Α', Θεσσαλονίκη 1929, σ. 172, Απολογία ίστορικοκριτική συντεβεΐσα μέν έλληνιστί ύπότινος Φιλογενοΰς "Ελληνος έπεξεργασθεΐσα δέ είς τήν κοινήν διάλεκτον τών Ελλήνων, μετάτινων σημειωμάτων ύπό Αναστασίου ίερέως καί οίκονόμου τών Άμπελακίων, τών έπί τών θετταλικών τεμπών κειμένων παρ ού καί Ιδίςι δαπάνη έξεδόθη χάριν τών όμογενών. Δι έπιστασίας Σπυ ρίδωνος Πρεβέτου Ζακυνθίου, έν Τριεστίφ 1814, σ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος ( ) καί τό έκκλησιαστικόν του λειτούργημα έν Κρήτη ( ) κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν, «Μνημοσύνη» 4( ) Ή έργασίααϋτη περιέχει τά πληρέστερα

14 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 21 Φιλικήν Εταιρείαν καί διετήρει άλληλογραφίαν μέ τόν Αλέξανδρον Ύψηλάντην. Το 1820 ήτο άκόμη είς τήν έδραν του*1, εις τήν οποίαν παρέμεινε μέχρι του τέλους του έπομένου έτους Τήν 23ην Απριλίου 1821 άπηύθυνεν έκ Θεσσαλονίκης προκήρυξιν προς άπαντας τούς όρθοδόξους χριστια νούς, παρακινών αύτούς νά λάβουν μέρος είς τόν έναντίον των Τούρκων άγώνα. Είς τήν έπανάστασιν τής Χαλκιδικής, υπό τόν Εμμανουήλ Παπάν, έλαβεν ένεργόν μέρος καί ό Ιγνάτιος, ή έδρα τής Επισκοπής του, ή Γαλάτιστα, έκάη καί ό ίδιος, μετά τήν μάχην τής Κασσάνδρας (Δεκέμβριος 1821 έφυγε μέσω των Βορείων Σποράδων προς Ύδραν καί τήν έπαναστατημένην Πελοπόννησον2. Τήν 12ην Σεπτεμβρίου 1823 οί δημογέροντες καί έπιστάται τής Επαρ χίας Μονεμβασίας άπηύθυναν επιστολήν έκ Μονεμβασίας προς τόν Υ πουργόν Λατρείας Άνδρούσης Ιωσήφ «διά νά δοθή μία διαταγή είς τόν διατρίβοντα εδω αρχιερέα σεβάσμιον καί ένάρετον άγιον Άρδαμερίου κύρ Ι γνάτιον νά συνάξη τά Εκκλησιαστικά, νά έπιστατήση καί διόρθωση καί τήν Εκκλησίαν καί τήν Μητρόπολιν, ή όποια έγινεν αχερώνας των ά λογων, καί χρεία των ανθρώπων»3. Παρομοία αναφορά των κατοίκων τής Μονεμβασίας έπρωτοκολλήθη τήν 6ην Οκτωβρίου 1823 είς τό αύτό Ύπουργεΐον, τό όποιον όμως δέν έδωκε συνέχειαν4. Τό Βουλευτικόν, άπευθυνόμενον τήν 11ην Οκτωβρίου 1823 προς τό Εκτελεστικόν προέτεινε τήν παραμονήν τού Ιγνατίου είς τό φρούριον τής Μονεμβασίας, διότι τούτο ήτο έπιθυμία τής Επαρχίας Μονεμβασίας, ζητούσης τόν σώφρονα καί ένάρετον Ιγνάτιον, ικανόν νά χαλιναγωγήση τούς Λακεδαιμονίους5. Ούτως ό Ιγνά τιος παρέμεινεν έκεΐ διδάσκων καί ίεροπρακτών μέχρι τής 8ης Ιανουάριου 1825, οτε τό Επιτελικόν τόν διώρισε τοποτηρητήν τής Επαρχίας Μονεμβα σίας καί ό Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Παιδείας Δανιήλ Γεωργόπερί τοϋ Ιγνατίου στοιχεία καί τήν άρτιωτέραν βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν. "Ορα έπίσης t τοϋ Γόρτυνος καί Μεγ/πόλεως Πολυκάρπου (Συνοδινοϋ), Ό Άρδαμερίων (κατόπιν Γορτύνης) Ιγνάτιος, «Θεολογία» 5(1927) καί Αρχιμανδρίτου Θεοφί λου Ν. Σιμοπούλου, Μάρτυρες καί άγωνισταί Ίεράρχαι τής έλληνικής έθνεγερσίας Β'. Συμβολή είς τήν νεωτέραν Ιστορίαν τοϋ Έλληνικοϋ Έθνους καί τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Άθήναι 1972, σ Μ. I. Γ (ε δ ε ώ ν), Επισκοπικοί Πίνακες, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 32 (1922) Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ Νικολάου Π. Παπαδοπούλου, Λακεδαιμόνιας έκκλησιαστικά έγγρα φα, «Λακωνικά» 1(1932) Νικολάου Β.Τωμαδάκη,ΌέπίσκοποςΆρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά.,σ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ. 123 τό κείμενον τοϋ έγγράφου, σ. 135.

15 22 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας πουλος τήν έπομένην ή μέραν, 9η ν Ιανουάριου 1825, άνεκοίνωσε τον ώς άνω διορισμόν του Ιγνατίου προς τούς ιερείς καί χριστιανούς τού φρουρίου Μονεμβασίας καί των πέριξ χωρίων1. Τήν 3ην Μαΐου 1825 τό Ύπουργεΐον Θρησκείας άπέστειλε καί προς τόν Άρδαμερίου Ιγνάτιον, τοποτηρητήν τής Επαρχίας Μονεμβασίας, εκκλησιν, διά να έξεγείρη τούς κατοίκους τής Επαρχίας κατά των Τούρκων2. Επί τι διάστημα ό Ιγνάτιος κατέφυγεν εις Σπέτσας, ήνοιξεν έκεΐ σχολεΐον καί ό Ιδιος έδίδασκε τά τέκνα των άγωνιζομένων ναυτικών, ένω συγ χρόνως έκήρυττε καί προς τόν λαόν τής νήσου3. Άρχομένου τού 1827 προσεκλήθη είς τήν Γραμποΰσαν τής Κρήτης, όπου ένεκαινίασε τόν έν τφ φρουρίω άνεγερθέντα ναόν τού Εύαγγελισμου τής Θεοτόκου καί κατά τήν λειτουργίαν έξεφώνησε συγκινητικώτατον λό γον, έξυμνήσας τήν άρετήν των ύπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων χρι στιανών. Τό πολύπλευρον έργον του είς τήν Γραμποΰσαν διεκόπη τό 1830, ότε διεπίστωσεν ότι ό άγων των Κρητών δι ένσωμάτωσιν τής νήσου είς τό νεοΐδρυτον υπό τόν Ίωάννην Καποδίστριαν Ελληνικόν Κράτος άπέτυχεν4. Από τήν Γραμποΰσαν ό Ιγνάτιος ήλθεν εκ νέου, τό φθινόπωρον τοΰ 1830, είς Μονεμβασίαν, όπου μετήρχετο τό λειτούργημα τοΰ διδασκάλου5. Τήν 15ην Μαρτίου 1833, διά Διατάγματος τοΰ Όθωνος, διωρίσθη επι τροπή, ή όποια σκοπόν είχε «να έξακριβώση τήν κατάστασιν τής Ελληνικής Εκκλησίας καί των Μοναστηρίων, καί νά προβάλη τά μέσα προς βελτίωσιν τής θέσεως τής Εκκλησίας ταύτης, όνομαστικως τόν όργανισμόν τοΰ άνωτέρου καί κατωτέρου κλήρου, καί τής συστάσεως Συνόδου μονίμου διά τάς Έκκλησιαστικάς υποθέσεις, νά παρουσιάση δε καί περιεκτικήν εκθεσιν περί τοΰ σημαντικοΰ τούτου αντικειμένου». Τής επιτροπής ταύτης μέλος Ι.Νικολ. Π. Παπαδοποόλου, Λακεδαιμόνιας έκκλησιαστικά έγγραφα, έ.ά., σ (κείμενα των δύο έγγράφων). Είς τά έγγραφα ταϋτα άναφέρεται Ίωαννίκιος άντί Ιγνάτιος, ό Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνά τιος, έ.ά., σ. 123, , έχει όμως, όροώς, Ιγνάτιος. Συνεπώς ό Ίωαννίκιος πρέπει νά διαγραφή έκ τού έπισκοπικού καταλόγου. 2. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, 'Ο έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ. 123 τό κείμενον τού έγγράφου, σ Άρχιμ. Άνδρέου Χρ. Τριαντάφυλλου, Ή άπό τού 1821 μέχρι σήμέρον δράσις τής Εκκλησίας έν τώ πολεμικφ ναυτικφ, έν Αρχιμανδρίτου Εύγενίου Κωσταρίδου, Ή σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία. Αί ύπηρεσίαι τής Εκκλησίας προς τό Έθνος κατά τήν λήξασαν έκατονταετηρίδα Συνεργασία Ελλήνων λογίων κληρικών καί λαϊκών, έν Άθήναις 1921, σ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ , Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ ,

16 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 23 ώρίσ9η καί ό Ιγνάτιος1. Διά του «περί προσωρινής διαιρέσεως των Επι σκοπών του Βασιλείου» Διατάγματος τής 20ής Νοεμβρίου 1833 ή Επισκο πή Έρυμανθίας περιέλαβε τάς είς την Επαρχίαν Γορτύνης κειμένας άχρι τότε Έπισκοπάς Δημητσάνης καί Άκόβων (καθέδρα Ψωφίς) καί ή Επισκο πή Γορτύνης περιέλαβε το υπόλοιπον μέρος τής Επαρχίας Γορτύνης (κα θέδρα Γορτυνία). Διά του «περί διορισμού τού προσωπικού των Επισκοπών τού Βασιλείου» Διατάγματος τής 21ης Νοεμβρίου 1833 ό πρφην Άρδαμερίου Ιγνάτιος διωρίσθη Επίσκοπος Έρυμανθίας καί ό πρφην Παραμυθίας Προκόπιος Επίσκοπος Γορτύνης. Τήν 24ην Ιουλίου 1834 έγένετο δεκτή ή παραίτησις τού Γορτύνης Προκοπίου καί διά τού ίδιου Διατάγματος ή Ε πισκοπή Γορτύνης ήνώθη μέ τήν Επισκοπήν Έρυμανθίας με τό όνομα Ε πισκοπή Γορτύνης. 'Ο Ιγνάτιος συνέχισε να διευθύνη τήν υπό νέαν μορφήν Επισκοπήν2. Παρά τής Κυβερνήσεως Καποδίστρια έλάμβανε κατ άρχήν μηνιαίαν σύνταξιν 200 φοινίκων, δαπανών ταύτην διά τήν μόρφωσιν άπορων νέων. Άργότερον ή σύνταξίς του ηύξήθη εις 300 φοίνικας, άλλα καί πάλιν τό ποσόν τούτο διέθετε διά τον ίδιον σκοπόν. Διά Διατάγματος τής 23ης Ιουλίου 1839 διωρίσθη μέλος τής Ίερας Συ νόδου ως Επίσκοπος Γορτύνης3, δύο μήνας όμως μετά ταΰτα άπεβίωσεν είς τάς Αθήνας, τήν 17ην Σεπτεμβρίου 1839, καί έτάφη είς τήν Μονήν των Άσωμάτων4. 1. Διονυσίου Θ. Ματαράγκα, Δίκαιον Έκκλησίας-Πολιτείας Ελλάδος περιέχον Ψηφίσματα, Συντάγματα, Νόμους, Διατάγματα, Νομολογίαν Δικαστηρίων, Δι καστικός Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων, Νομικών Συμβούλων, Εγκυκλίους Ιερας Συνόδου, διάφορα 'Υπουργικά Έγγραφα , τ. Α', Άθήναι 1937, σ Πρβλ. καί Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, τ. Α'. "Ιδρυσις καί όργάνωσις τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος, έν Άθήναις 1920, σ Διονυσίου Θ. Ματαράγκα, Δίκαιον Έκκλησίας-Πολιτείας Ελλάδος, ε.ά., σ. 67, 70, Πρβλ. καί Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ή Αρχιεπι σκοπή Δημητσάνης καί Αργυροκάστρου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 20(1950) Διονυσίου Θ. Ματαράγκα, Δίκαιον Έκκλησίας-Πολιτείας Ελλάδος, 6.ά., σ Σοφοκλέους Κ. Οίκονόμου, Περί Μάρκου τού Κυπρίου καί τής ύπ αύτοο συγγραφείσης είς τήν κοινήν διάλεκτον έρμηνείας τών Ίπποκράτους άφορισμών διατριβή. Έν ή καί μία λέξις προς τόνφαλμεραύερον,άθήνησιν 1843, σ. 34,ύποσ. α. Πρβλ. Ματθαίου Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί τής έν τφ έλληνικφ έθνει καταστάσεως τών γραμμάτων άπό άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.χ.) μέχρι τών άρχών τής ένεστώσης (ΙΘ'.) έκατονταετηρίδος, έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 38. Επί τή βάσει τού Παρανίκα ό Άνθιμος Άλεξούδης, Χρονολογικοί κατάλογοι τών άπό Χρι στού άρχιερατευσάντων, κατ έπαρχίας, «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως τής ,

17 24 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας Κατά τόν Τωμαδάκην ό Ιγνάτιος ήτο άφιλοχρήματος, άσκανδάλιστος, λόγιος, έμψυχωτής, φλογερός πατριώτης, άνέστιος καί πένης, μή έπιδιώκων σισύρας καί λιβανωτούς καί τίτλους καί έπισκοπικά δικαιώματα, άναλισκόμενος εις τήν υπηρεσίαν τού Γένους, διδάσκων τούς νέους τά όσα έγνώριζεν έλληνικά (καί ιταλικά) γράμματα* Μετά το 1832 ήρχισεν ή άνάκτισις καί άνακαίνισις τής Μονής 'Α γίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας. Τό εργον τούτο συνετελέσθη υπό των Αρχιερέων Θεσσαλονίκης Μελετίου, Κασσανδρείας Ιακώβου καί τού πρφην Άρδαμερίου Δανιήλ τό Εις κώδικα τής Μητροπόλεως Μυτιλήνης ύπάρχει λογαριασμός χρε ών τού άποθανόντος Μητροπολίτου Μυτιλήνης Καλλινίκου, τόν όποιον υπογράφουν, τόν Ιούνιον τού 1830, ό διάδοχός του Μυτιλήνης Πορφύριος Φωτιάδης καί ό πατριαρχικός Έξαρχος Άρδαμερίου Γεράσιμος με τά τριών ιδιωτών μαρτύρων Ιγνάτιος Άρδαμερίου άναφέρεται κατά τά έτη , 18365, καί 1850 (1851)7. Κατά τόν Επίσκοπον Άρδαμερίου Ιωακείμ Στρουμπήν ή άρχιερατεία τού Ιγνατίου ήρχισε τό Τήν 21ην Ιουλίου 1853 ό Ιγνάτιος μετέσχε τής έν Θεσσαλονίκη έκλογής καί χειροτονίας τού Αρχι μανδρίτου Θεοκλήτου ώς Επισκόπου Κίτρους9. Εις τό Συνταγμάτιον Άνάριθμ. φύλλου 6827, σ. 3, άναγράφει Ιγνάτιον Άρδαμερίου άρχιερατεύσαντα τό Ό άνΰπαρκτος ούτος Ιγνάτιος πρέπει νά διαγραφή, διότι ό Παρανίκας, στηριζόμενος είς τόν Σοφ. Οικονόμου, έννοεϊ άσφαλώς τόν προ καί μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 Άρδαμερίου Ιγνάτιον. Ό Σοφ. ΟΙκονόμου άναφέρει έπίσης ότι ό Ιγνάτιος άπέθανεν είς ήλικίαν 75 έτών, τήν 17ην Σεπτεμβρίου Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, 6.ά., σ Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί πατριαρ χικήν μονήν τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική, «Byzan tinische Zeitschrift» 7(1898) Ιακώβου, Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ό μητροπολιτικός οίκος Μυτιλήνης. Άντιμήνσια-ίερά σκεύη, «Ό Ποιμήν» 38(1973), άριθμ. τεύχους 3 (Παράρτημα), σ. 31 πρβλ. καί σ. 29. τ ο 0 α ύ τ ο ϋ, Τάφοι Πατριαρχών καί Μητροπολιτών είς τήν Λέσβον, Μυ τιλήνη 1979, σ Μ. I. Γ(εδεών), Επισκοπικοί Πίνακες, έ.ά., σ Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ Μ. I. Γ( ε δ ε ώ ν), Επισκοπικοί Πίνακες, 6.ά., σ Πρβλ. τού α ύ τ ο 0, Πα τριαρχικοί Εφημερίδες, 6.ά., σ Μ. I. Γ(ε δ ε ώ ν), Επισκοπικοί Πίνακες, 6.ά., σ t τού Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 2(1918) Αρχιμανδρίτου ΑΙμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλο-

18 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 25 θίμου τοϋ ΣΤ', του 1855, Άρδαμερίου ήτο άκόμη ό Ιγνάτιος καί καθέδρα τής Επισκοπής ή Γαλάτιστα* 1. Ή άρχιερατεία τοϋ Ιγνατίου, κατά τόν Ιωα κείμ Στρουμπήν, παρετάθη μέχρι τοϋ Ό Άνθιμος άνήλθεν εις τον θρόνον τής Επισκοπής Άρδαμε ρίου τό 1865, κατά τόν Ιωακείμ Στρουμπήν3, ένω, κατά τόν Άνθιμον Άλεξούδην, τό Τόν Μάρτιον τοϋ 1875 μετέσχεν ό Άνθιμος τής έν τω Ναω τοϋ Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης εκλογής τοϋ Πρωτοσυγκέλλου Θεσσαλονίκης Αμβροσίου Κασσάρα ώς έπισκόπου Τερισσοΰ καί Αγίου Όρους5. 6Παρητήθη «διά γήρας οίκειοθελως» τόν Μάρτιον τοϋ έπομένου έτους 1876 καί άπέθανε κατά τάς άρχάς φθινοπώρου τοϋ 1904 εις τήν Θεσ σαλονίκην, όπου έμενεν άπό πολλοϋ Τόν Μάρτιον τοϋ 1876 Επίσκοπος Άρδαμερίου έξελέγη, υπό τής Επαρχιακής Συνόδου Θεσσαλονίκης, εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοϋ Αγίου Δημητρίου, ό Αρχιδιάκονος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Κωνσ τ ά V τ ι ο ς Ματουλόπουλος8. Ή χειροτονία του έγένετο τήν 7ην Μαρ τίου είς τόν Ιδιον Ναόν9. Εις τήν Επισκοπήν Άρδαμερίου παρέμεινε μέχρι τής 29ης Ιουλίου 1889, ότε έγένετο Σερβίων καί Κοζάνης10. γοι κατά τούς Κώδικας τών Υπομνημάτων τοϋ Αρχειοφυλακίου τοϋ Οικουμενικού Πα τριαρχείου, «Ορθοδοξία» 32(1957) Συνταγμάτιον, περί τής τάξεως τών πατριαρχικών θρόνων καί τών αυτοκέφαλων συνόδων, Αρχιεπισκόπων, καί μητροπολιτών άπάσης τής Ορθοδόξου Ανατολικής Εκ κλησίας, μετά τών υποκειμένων αύτοΐς θρόνων, καί τών όνομάτων τών προϊσταμένων αύτών, έν Άθήναις έκ τής Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος 1855, σ. 4. Πρβλ. καί Γ. A. Ρ ά λ λ ημ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ίερών κανόνων, τ. πέμπτος, Αθήνησιν 1855, σ Ιτοΰ Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, ε.ά., σ f τοϋ Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, έ.ά., σ Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, έ.ά., σ Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, ε.ά., 33(1958) Μηνά Δ. Χαμαδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 2( ) 634. Πρβλ. καί Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπο ό λο υ, Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 33(1958) «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 24(1904) «Ανατολικός Άστήρ» 17(1878)787' Μηνά Δ. Χαμαδοπούλου, Πατρι αρχικοί πινακίδες, ε.ά., σ. 634 Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, έ.ά., 33(1958) Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, έ.ά., 33(1958)32. Πρβλ. καί Άρχιμ. Θεοκλήτου Φιλιππαίου, Εκκλη σίας Κωνσταντινουπόλεως Επίσκοποί καί Επίσκοποι , «Θεολογία» 31(1960) Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλο-

19 26 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας 29. Ό Σωφρόνιος Νηστόπουλος έξελέγη τον Φεβρουάριον τοϋ 1890 υπό τής Επαρχιακής Συνόδου Θεσσαλονίκης, είς τόν Ναόν τοϋ 'Αγίου Δημητρίου*1, παρέμεινε δέ είς την έδραν του μέχρι τής 18ης Ίανουαρίου 1901» ότε έγένετο Στρωμνίτσης Τήν 29ην Ιουνίου 1901 Άρδαμερίου έξελέγη ό Επίσκοπος Εύδοξιάδος Δωρόθεος Μοσχίδης3, ό όποιος παρέμεινεν εις τήν έδραν του μέχρι τοϋ Μαΐου τοϋ 19114, άποθανών είς τήν Θεσσαλονίκην Ό Ιωακείμ Στρουμπής έξελέγη Επίσκοπος Άρδαμερίου τόν Ιούλιον τοϋ 19116, έξ ού μετετέθη τήν 24ην Φεβρουάριου 1922 είς τήν Μητρόπολιν Κορυτσδς7. γοι, ε.ά., 33(1958)282. Ό Κωνστάντιος τήν 30ήν Απριλίου 1892 έγένετο Αρυϊνουπόλεως, τήν 31ην Μαΐου 1894 Σερβίων καί Κοζάνης καί άπέθανε τήν 20ήν Ιουνίου 1910, Αρχιμαν δρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, έ.ά., 33(1958)288, 292, 420. Περί τοϋ Κωνσταντίου όρα καί Νικολάου Π. Δελιαλή, Επισκοπικά Κοζάνης, Κοζάνη 1972, σ Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, έ.ά., 33(1958)284. Απόφοιτος τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης τοϋ 1878 (Βασι λείου Θ. Σταυρίδου, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης , τ. Α', Άθήναι 1970, σ. 154), έξελέγη κατ άρχήν, άπό Ίεροδιάκονος, Επίσκοπος Άμισοΰ τήν Μην Αύγούστου 1886 ( Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επι σκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 33,1958,166), όπου παρέμεινε μέχρι τοϋ Φεβρουάριου τοϋ Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, ε.ά., 33(1958) 399. Τήν 19ην Οκτωβρίου 1902 έγένετο Άγκύρας, τήν 27ην Μαρτίου 1910 Καισαρείας, έτέθη είς διαθεσιμότητα, τήν 25ην Απριλίου 1911 άπό πρφην Καισα ρείας έγένετο Κολωνίας, όπου καί άπέθανε τήν 10 Φεβρουάριου 1917, Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, έ.ά., 33(1958)403, 419, 423, 34(1959) «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 21(1901)280. Ό Δωρόθεος κατήγετο έκ Γανοχώρων, άπεφοίτησεν άπό τήν εολογικήν Σχολήν Χάλκης τό 1890 (Βασιλείου Θ. Σταυ ρίδου, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ε.ά., σ. 161) καί τήν 5ην Νοεμβρίου 1896 άπό Αρχιμανδρίτης έξελέγη Επίσκοπος Εύδοξιάδος, βοηθός "Επίσκοπος τοϋ Μητρο πολίτου Χαλκηδόνος Ιωακείμ, Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, 6.ά., 33(1958) Άρχιμ. Θεοκλήτου Φιλιππαίου, Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Επίσκοποί, έ.ά., σ f τοϋ Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, ε.ά., σ Άρχιμ. Θεοκλήτου Φιλιππαίου, Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Έπισκοπαί, ε.ά., σ Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλο γοι, ε.ά., 34(1959) 23. Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί κατά λογοι των έν Ήπείρφ καί Αλβανία επαρχιών τοϋ Πατριαρχείου Κ/Πόλεως, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)75. Ό Ιωακείμ έγεννήθη είς τήν Χίον τό 1880 καί έφοίτησεν είς τό έκεϊ γυμνάσιον (Αρχιμανδρίτου Εύγενίου Κωσταρίδου, Ή σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία, ε.ά., σ. 513). Απόφοιτος τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης τοϋ 1904 (Β α-

20 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου Τήν ΙΟην, 12ην καί 13ην Δεκεμβρίου 1922 συνεδριάσασα ή Επαρ χιακή Σύνοδος Θεσσαλονίκης ώρισε τοποτηρητήν τής χηρευούσης Επι σκοπής Άρδαμερίου τον Επίσκοπον Ίερισσοΰ καί Αγίου 'Ορους Σωκράτη καί ύπέβαλεν εύχήν ομόφωνον προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον περί συγχωνεύσεως των δύο Επισκοπών Άρδαμερίου καί Ίερισσοΰ καί Αγίου Όρους* 1. Ή Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις τήν συνε δρίαν αύτής, τής 9ης Ίανουαρίου 1923, ένέκρινε τήν ώς άνω άπόφασιν τής Επαρχιακής Συνόδου Θεσσαλονίκης2. Τήν 7ην Οκτωβρίου 1924 άπεφασίσθη υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου να άποτελέση ή τέως Επισκο πή Άρδαμερίου ιδίαν Μητρόπολιν3. Μητροπολίτης τής νέας ταύτης Μητροπόλεως έξελέγη τήν ιδίαν ήμέραν ό Άρχιδιακονεύων τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Κρεατσούλης4. 5Ό Καλ λίνικος παρητήθη διά λόγους υγείας τόν Φεβρουάριον τοΰ 1934, ένω ή διαποίμανσις τής Επαρχίας του άνετέθη προσωρινώς, μέχρι τής συγχωνεύσεως, εις τόν Μητροπολίτην Ίερισσοΰ καί Αγίου "Ορους Σωκράτη6. Κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου τοΰ 1936, άποφάσει τής Ίεράς Συνόδου, σιλείου Θ. Σταυρίδου, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ε.ά., σ. 169), είργάσθη είς διαφόρους περιοχάς ( Αρχιμανδρίτου Ευγενίου Κωσταρίδου, Ή σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία, ε.ά., σ. 513) μέχρι τής έκλογής του ώς Επισκόπου Άρδαμερίου. Είς τήν Κορυτσάν δέν ήδυνήθη να μεταβή, λόγφ τής έπικρατούσης τότε άνωμάλου καταστάσεως, παραμένων είς Κωνσταντινούπολιν («Εκκλησιαστική Αλήθεια» 43, 1923, 257), τήν 7ην Οκτωβρίου 1924 έξελέγη Μητροπολίτης τής νεοϊδρυθείσης Μητροπόλεως Καρδαμύλων, Ψαρρων καί Οΐνουσών («Εκκλησία», 2, 1924, 157 «Ορθοδοξία» 1,1926,128 Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., σ. 75 Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοποόλου, Επισκοπικοί κατάλο γοι, έ.ά., 34, 1959, 168), τήν 28ην Νοεμβρίου 1933 Μητροπολίτης Χίου («Εκκλησία» 11, 1933, ό ένθρονιστήριος λόγος) καί τόν Σεπτέμβριον τού 1946 έκηρύχθη έκπτω τος τοϋ θρόνου του δι άποιράσεως τοΰ Πρωτοβαθμίου διά τούς Αρχιερείς Συνοδικού Δι καστηρίου («Εκκλησία» 23, 1946, 39). Μελέτη του περί τής Επισκοπής Άρδαμερίου έδημοσιεύθη είς τόν «Γρηγόριον Παλαμάν» 2(1918) , «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 6(1922) «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 43(1923) «Ορθοδοξία» 1(1926)128 Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 34(1959) Όρα καί τό έγγραφον τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου, τής 28ης Οκτωβρίου 1924, πρός τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Γεννάδιον, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 9(1925)25 Ά θ. Α. Άγγελοπούλου, Ή έπισκοπική Σύνοδος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ή σημασία αύτής σήμερον, «Θεολογία» 48(1977) «Εκκλησία» 2(1924)157 «Ορθοδοξία» 1(1926)128 Αρχιμανδρίτου Αιμιλίανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, έ.ά., 34(1959) Ή χειροτονία του έγένετο τήν έπομένην είς τόν πατριαρχικόν ναόν, «Ορθοδοξία» 1(1926) «Εκκλησία» 12(1934)55" «Ορθοδοξία» 9(1934)

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ*

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* Ή Κασσάνδρεια (Βάλτα, Κασσανδρεία) βρίσκεται στο μέσο σχεδόν τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας1 καί άπό το Νοέμβριο του 1870 έπαυσε νά άποτελεΐ έδρα του Μητροπολίτη, γιατί άπό τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351.

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351. Μακεδονικά Τομ. 4, 1960 Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.667 Copyright 1960 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία από ανέκδοτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών)

Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία από ανέκδοτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών) Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία από ανέκδοτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών) Αφορμή γιά τή σύνταξη τής εργασίας αύτής μάς δίνει ή μελέτη του Ά- ποστ. Γλαβίνα «Επίσκοποι Κίτρους κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΣΙΑΝΙΚΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΣΙΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΣΙΑΝΙΚΛΙΔΗΣ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ Διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο CATERINA MALANDUGNO Φοιτήτρια Το 741 ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ακολουθώντας τα βήματα του Λεόντος Γ ξεκίνησε μία σκληρή καταδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012) ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών

Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Μορφές παλαιότερων Αγιορειτών Το Άγιον Όρος στην υπερχιλιόχρονη ιστορία του υπήρξε πάντα το άοκνο εργαστήρι της σοφίας και της αρετής με εξέχουσες μορφές λογίων κι εναρέτων ανθρώπων. «Στο πρόσωπο των λίγων

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας.

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. ('Επί τη βάαει τον νπ" άρι$. 32 κωδικός τον Μετεώρον). Το Φανάριον, ή επί της κλωμακοέσαης 4$ώμης Θεαοαλική πολίχνη, κατά τονς μέαονς αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Το κείμενο Οι θεολογικές έριδες Οι ερμηνευτές πατέρες Οι εκκλησιαστικές διαμάχες Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα