Μακεδονικά. Τομ. 20, Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου. Θεσσαλονίκης /makedonika.398. To cite this article:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακεδονικά. Τομ. 20, 1980. Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου. Θεσσαλονίκης 10.12681/makedonika.398. To cite this article:"

Transcript

1 Μακεδονικά Τομ. 20, 1980 Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου Γλαβίνας Απόστολος Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /makedonika.398 Copyright 1980 Απόστολος Αθ. Γλαβίνας To cite this article: Γλαβίνας (1980). Αρχιερείς της επισκοπής Αρδαμέριου. Μακεδονικά, 20, 9-29.

2 ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ* Το Άρδαμέριον, κείμενον άνατολικως τής Θεσσαλονίκης καί άπέχον απ αυτής 40 χιλιόμετρα, είναι σήμερον μικρόν χωρίον τής Επαρχίας Λαγ καδά, τό όποιον αριθμεί περί τούς 500 κατοίκους*1. Έρκουλα ή Έρκούλιον είναι ή παλαιοτέρα καί δή ή ρωμαϊκή ονομασία του μετέπειτα μικρού χωρίου τού Άρδαμερίου ή Άρδαμέρεως2. Περί τού του γίνεται λόγος εις τον βίον τού Μεγάλου Κωνσταντίνου (Κωδιξ 179 τής Πάτμου), ό όποιος έγράφη κατά τον 9ον ή ΙΟον αιώνα: «Διοκλητιανοΰ καί Μαξιμιανοΰ τού Γαλερίου τήν των'ρωμαίων αρχήν διεπόντων, τον Έρκού λιον Μαξιμιανόν άπό φρουρίου εύτελοΰς ο Άρδαμήρης νΰν, τό πριν δέ Έρκουλα έπωνομάζετο, πένητα όντα ως άνθρακας έσβεσμένους εν τή Θεσσαλονικέων πόλει πλησιοχώρφ οΰση αύτοΐς ώμοιςκαθ έκάστην πιπράσκοντα μίσθιόν τε χήρας γυναικός, επί εκστρατεία γενόμενον καί εν όφθαλμοΐς τού * Πρώτος ό "Ανθιμος Άλεξούδης, Χρονολογικοί κατάλογοι τών άπό Χριστού άρχιερατευσάντων, κατ έπαρχίας, «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως της , άριθμ. φύλλου 6827, σ. 3, συνέταξεν άτελέστατον κατάλογον τών Αρχιερέων τής Επι σκοπής Άρδαμερίου. Ό Άρχιμ. Θεόκλητος Φιλιππαΐος, Εκκλησίας Κων σταντινουπόλεως Έπισκοπαί καί Επίσκοποι , «Θεολογία» 31(1960) , άναφέρει τούς τελευταίους άπό τοϋ 1870 μέχρι του 1934 Αρχιερείς. Άναμφιβόλως ό ύπό τού X. Γ. Π α τ ρ ι V έ λ η, 'ΙερισσοΟ, Άγιου Όρους καί Άρδαμερίου Μητρόπολις, «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια» 6(1965)790, καταρτισθεΐς κατάλογος είναι ό πληρέστερος. Τόν κατάλογον τούτον τού Πατρινέλη έχρησιμοποίησεν ένπολλοϊς ό Β ασίλειος Γ. Άτέσης, Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλη σίας τής Ελλάδος άπ άρχής μέχρι σήμερον. Άνατύπωσις έκ τού «Εκκλησιαστικού Φά ρου», ΝΣΤ' καί ΝΖ' (1974 καί 1975), έν Άθήναις 1975, σ ,315 καί Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τού έτους 1453 μέχρι σήμερον, Καλαμά τα 1978, σ Κατά τήν άπογραφήν τού 1971 τό Άρδαμέριον είχε 474 κατοίκους, Εθνική Στατι στική Υπηρεσία τής 'Ελλάδος, Λεξικόν τών Δήμων, Κοινοτήτων καί Οικισμών τής Ελ λάδος έπίτή βάσει τού πληθυσμού τού έτους 1971,περιέχονένπαραρτήματι τάς έπελθούσας διοικητικός μεταβολάς καί έγκριθείσας μετονομασίας μέχρι τής , Άθήναι 1974, σ Περί τής τοποθεσίας τού Άρδαμερίου ορα καί Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1912, σ X. Γ. Πατρινέλη, Ίερισσού, Άγιου Όρους καί Άρδαμερίου, ε.ά., στ. 790.

3 IO 'Απόστολος Άθ. Γλαβίνας Διοκλητιανοΰ έν τώ πολέμω μεγάλως άνδραγαθήσαντα, γαμβρόν έπί θυγατρί τούτον αυτός άναλαβόμενος ίσον αύτοΐς βασιλέα πεποίηται»1. Ή Επισκοπή Έρκουλίων ήτοι Άρδαμέρεως, υποκεί μενη εις την Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, άναφέρεται διά πρώτην φοράν εις «τακτικόν» (Notitia 3 έν Parthey)2 του έτους 980 περίπου3. Εις το «τακτικόν» αύτό ή Επισκοπή Άρδαμερίου κατέχει μεταξύ των 11 Επισκοπών τήν όγδόην θέσιν, προηγουμένη των Επισκοπών 'Γερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους, Λητής καί Ρεντίνης καί Βαρδαριωτών Τούρκων. Ε Είναι άξιοσημείωτον ότι καί ό πρώτος είς ήμάς γνωστός Επίσκοπος Άρδαμερίου άναφέρεται ώς Έρκούλων. Τήν 2αν Αυγού στου του έτους 943 καθωρίσθησαν τά όρια μεταξύ τών κατοίκων τής 'Ιερισσοΰ καί τών Αθωνι τών μοναχών. Είς τήν διευθέτησιν τής διαφοράς ταύτης ελαβε μέρος καί ό «Ιωάννης ό όσιώτατος επίσκοπος Έρκούλων»4. 2. Τον ΙΟον αιώνα εμφανίζεται επίσης ό Επίσκοπος Ήλίας. Τήν σφρα γίδα του «f Ή λ ί α ς Άρδαμερίων» έξέδωκεν ό Laurent5. 3. Τόν Ιούνιον τού έτους 1081 ό ήγούμενος τής Μονής Κοσμιδίου Εύ1.François Halkin, Une nouvelle Vie de Constantin dans un légender de Patmos, «Analecta Bollandiana» 77(1959) Hieroclis synecdemus et notitiae graeeae episcopatuum (ex recognitione Gustavi Parthey), Amsterdam 1967 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1866), σ Heinrich Geizer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum, ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen-und Verwaltungsgeschi chte, München 1900, σ. 515 Γ. I. Κονιδάρη, «Τακτικά» ή «Εκθέσεις», «Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» (Παύλου Δρανδάκη) 22, σ. 757 τοΰ αύτοΰ, Α', περί τήν ιστο ρίαν τών Μητροπόλεων Bop. Ελλάδος καί τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών κατά τον Θ', Γ, καί ΙΑ' αιώνα, α' Μακεδονία. 1) Ή πρώτη μνεία τής Επισκοπής «Βαρδαριωτών Τούρκων» (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας», τ. ΚΓ'), έν Άθήναις 1952, σ. 7 Paul Gautier, Clé ment d Ohrid, évêque dedrogvista, «Revue des Études Byzantines» 22(1964) 204,ύποσ. 26. Ό Γ. I. Κ ο V t δ ά ρ η ς, Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος. Από τής ίδρύσεως τών Εκκλησιών αύτής ύπό τοο Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερον (49/ ), τ. Β'. Από τών αρχών τού Η' αίώνος μέχρι τών καθ ήμάς χρόνων ένέπιτομή. Μετ έπισκοπήσεως τής Έκκλησιαστ. Ιστορίας τής Ελλάδος είσαγωγικώς, έν Άθήναις 19702, σ. 102 έξ. καί Συμβολαί είς τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Άχρίδος. α) Περί τήν γένεσιν τής Αρ χιεπισκοπής Αχριδών, β) Τακτικά τοΰ Τ καί ια' αίώνος είς παραλλήλους πίνακας, γ) Συνο πτική Ιστορία τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών, έν Άθήναις 1967, σ. 26, 45, 69, άναφέρει δτι ή «τάξις» αΰτη άνήκει είς τά έτη Germaine Rou illard et Paul Collomp, Actes de Lavra. Edition diplomatique et critique d après les descriptions, photographies et copies de Gabriel Millet et Spyridon de Lavra, tome Ier ( ), Paris 1937, σ. 11. Πρβλ. Paul Lerne rle, André Guillu, Nicolas Svoronos, avec la collaboration de Denise Papachryssanthou, Actes de Lavra. Première partie. Texte, Paris 1970, σ V. L a u r e n t, Le corpus des sceaux de T empire byzantin. Tome V: L Église. Pre mière partie. I. L Église de Constantinople A. La Hierarchie, Paris 1963, a. 344.

4 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου II γένιος καί οί μοναχοί ασφαλίζουν εις τον ηγούμενον Βενέδικτον καί τούς Άμαλφινούς μοναχούς τήν πώλησιν «τόπου εν τη έπισκέψει του Πριναριού τη επωνυμία ό Πλάτανος» (άνατολικώς των εκβολών τοϋ ποταμού Στουμόνος). Άντίγραφον τής πράξεως ταύτης επικυρώνει «t ό ευτελής επίσκοπος Άρδαμέρεως Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ff»1. Ό ίδιος (;) Δημήτριος επικυρώνει άντί γραφον μιας λύσεως διά τήν Μονήν Λαύρας τού Αλεξίου Γ', τού Οκτω βρίου τοϋ έτους 1196: «Έξ άντιβολής ευρών τα άνατεταγμένα ίσα τοΐς έμφανισθεΐσί μοι πρωτοτύποις αυτών, τη ύπομνήσει δηλαδή καί τη επ αυτή εξενεχθείση προσκυνητή αντιγραφή, υπέγραψα, f Ό ευτελής επίσκοπος τής άγιωτάτης έκκλησίας.άρδαμερίου Δημήτριος»2 Ό Δημήτριος μετέσχεν επίσης μετά των Επισκόπων Ίερισσοΰ Νικολάου καί Κασσανδρείας Μιχαήλ εις τήν έν τω Ναω τής Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης τελεσθεΐσαν υπό τού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Μεσοποταμίτου τε λετήν τής χειροθεσίας τού Αγίου Σάββα τής Σερβίας ώς Αρχιμανδρίτου3. Έκ τούτων καθίσταται σαφές ότι ό Δημήτριος άρχιεράτευσε κατά τά τέλη τού 12ου καί τάς άρχάς τού 13ου αίώνος. 4. Τόν Δεκέμβριον τού έτους 1310 ή 1325 ό σεβαστός Μιχαήλ ό Σαβέντζης, διά γράμματός του, άφιέρωσε κτηματικήν περιουσίαν εις τήν Μονήν Ξηροποτάμου. «Ίσον» τού ώς ανω άφιερωτηρίου «άντιβληθέν καί εύρεθέν κατά πάντα έξισάζον τφ πρωτοτύπω αύτοΰ ύπεγράφη δι άσφάλειαν. ff Ό εύτελής επίσκοπος Άρδαμέρεως Θ ε ο δ ό σ ι ο ς t»4 Τόν Μάϊον τού έτους 1318 άπεδόθη, «διά παραδοτικοΰ γράμματος», εις τήν Μονήν Χελανταρίου «τό εις τόν ποταμόν τόν Βαρδάριον όψαρατίκιον τό λεγόμενον τού Σταυρού». «Ίσον» τού γράμματος τούτου «άντιβαλόν καί έξισάζον κατά πάντα τω πρωτοτύπφ υπογράφει δι άσφάλειαν ft ό εύτελής επίσκοπος Άρδαμέρεως Θεο δόσιος!»5. Ή άρχιερατεία τού Θεοδοσίου φαίνεται ότι παρετάθη αρκετά 1. Paul Lemerle, André Guillu, Nicolas Svoronos, Actes de Lavra, ε.ά., σ Όρα καί Germaine Rouillard et Paul Collomp, Actes de Lavra, ε.ά.,σ. 123, όπου όμως ό μήν είναι Ιούλιος. Πρβλ. καί Paul Le merle, Les archives du monastère des Amalfitains au Mont Athos, «Έπετηρίς Εται ρείας Βυζαντινών Σπουδών» 23(1953) Paul Lemerle, André Guillu, Nicolas Svoronos, Actes de Lavra, ε.ά., σ. 231, 360. "Ορα καί Germaine Roillard et Paul Collomp, Actes de Lavra, ε.ά., σ. 123, όπου όμως ό χρόνος είναι Οκτώβριος του (1091 ή 1106;). Πρβλ- καί t τοϋ πρ. Λεοντοπόλεως Εύστρατιάδου Σωφρονίου, Ιστορικά μνημεία τοϋ Άθω, «Ελληνικά» 2(1929) Paul Lemerle, André Guillu, Nicolas Svoronos, Actes de Lavra, 6.ά., σ Jacques Bompaire, Actes de Xéropotamou. Édition diplomatique. Texte, Paris 1964, σ Πρβλ. καί σ Louis Petit et B. Koroblev, Actes de l Athos. V. Actes de Chilandar,

5 12 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας ετη μετά ταϋτα, διότι τό 1416 ύπερεκατοντούτης 'Ιερομόναχος άνέφερεν «οτ καί χρόνους συχνούς έχρημάτισεν εις δίκαια του Άρδαμέριως εκείνου κυροϋ Θεοδοσίου» καί ότι ύπήρχεν εις τό Άρδαμέριον Επίσκοπος «καί προ της Σέρβικης αρχής καί κατά ταύτην»* Επί τής άρχιερατείας τού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ (1397-;) ό Επίσκοπος Άρδαμέρεως «χρόνους συχνούς δήπου καί ού μεΐον των πεντεκαίδεκα καί πολλήν ένδεικνύμενος τήν ενστασιν» έπεδίωκε νά τφ παραχωρηθουν τα εις τήν Επισκοπήν Λητής καί Ρεντίνης άνήκοντα χωρία Σούδα καί Βορένον. Θανόντος τού Επισκόπου τούτου κατά τάς άρχάς τής δευτέρας δεκαετίας τού 15ου αίωνος, δεν επαυσεν ύφισταμένη ή άπαίτησις αύ'τη του Επισκόπου Άρδαμερίου, διότι καί ό διάδοχός του Γρηγόριος άπήτει ομοίως τά δύο ως άνω χωρία2. 6. Ό Γρηγόριος επέτυχε τελικως τού σκοπού του, διότι ό Μη τροπολίτης Θεσσαλονίκης Γαβριήλ, διά γράμματος, κατά τά μέσα τής δευ τέρας δεκαετίας τού 15ου αίωνος, έπεδίκασεν εις αύτόν τά δύο χωρία. Κατά τής άποφάσεως ταύτης έκινήθη ό Επίσκοπος Λητής καί Ρεντίνης (άνωνύμως άναφέρεται), μετά τόν θάνατον δέ τούτου καί ό διάδοχός του Χριστό δουλος δεν επαυσε νά διεκδική τά δύο χωρία. Κατόπιν έρεύνης ό Γαβριήλ διά νέου σιγιλλιώδους γράμματος τού Μαΐου τού 1416 έθεώρησεν αργόν καί άκυρον καί ως μή γενόμενον τό πρώτον γράμμα καί άπέδωκεν εις τόν Επί σκοπον Λητής καί Ρεντίνης Χριστόδουλον τά δύο χωρία3. Βυζαντινά Χρονικά. Παράρτημα του ΙΖ' τόμου. No. 1, Πετρούπολις 1911, σ. 84. Πρβλ. Franz Dölger, Aus den Schatzkammern des FI eiligen Berges. 115 Urkunden und 50 Urkundensiegel aus 10 Jahrhunderten, München 1948, σ Τοϋ αΰτοϋ, πιθανώς, Γρηγορίου κρισιμόγραφον, διά του όποιου δηλοϋται ότι ή περιουσία Γρηγορίου του Ίασβή άνήκει εις τήν έν Άθφ Μονήν Δοχειαρίου, τής όποιας ήτο μοναχός, καί όχι εις τόν Καβακάριον τόν Πατρικωνάν, άναφέρει ό f Άρχιμ. Χριστοφόρος Κτένας, Τά κειμηλιαρχεΐα τής έν Άγίω Όρει "Αθω ιερός Μονής τοο Δοχειαρίου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 7(1930)112. Πρβλ. καί Franz Dölger, Aus den Schatzkam mern, ε.ά., σ t τοϋ πρ. Λ. Σωφρονίου, Γράμμα τοϋ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ έπιδικάζον δύο χωρία τής Επισκοπής Άδραμερίου τφ έπισκόπφ Λιτής καί Ρεντίνης, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 1(1917) 43. Πρβλ. καί σ f τοϋ πρ. Λ. Σωφρονίου, Γράμμα τοϋ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ., 6.ά., σ Τό κείμενον τοϋ γράμματος τούτου, t τοϋ πρ. Λ. Σωφρονίου, Γράμμα τοϋ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ, έ.ά.,σ Ό αυτός Γρηγόριος ύπέγραψε (τό 1417;)«δι άσφάλειαν» αύτοκρατορικόν χρυσόβουλλον (Ίωάννου Ε' τοϋ Παλαιολόγου;), διά τοϋ όποιου παρακελεύεται ή Μονή Δοχειαρίου όπως κατέχη καί νέμηται άπαντα τά κτήματα αύτής όπουδήποτε όντα, t Άρχιμ. Χριστοφόρου Κτένα, Τά κειμηλιαρχεΐα,ε.ά., σ. 109 Franz Dölger, Aus den Schatzkammern, έ.ά., σ

6 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου Ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Μάξιμος συνέστησεν επιτροπήν προς καθορισμόν των ορίων των μετοχίων των Μονών Διονυσίου καί Ζω γράφου. Είς τήν έπιτροπήν ταύτην προσετέθη καίό «κατά συγκυρίαν έκεϊσε Χυχών καί ό Άρδαμέρεων κυρ Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς». Ή πράξις διευθετήσεως τής οριακής διαφοράς έγένετο κατά τά ετη Τον Φεβρουάριον τοϋ έτους 1541 ό Πατριάρχης 'Ιερεμίας Α', διά γράμματος διεκήρυξεν ότι ή Μονή Κουτλουμουσίου άνήκει εις τούς "Ελλη νας μοναχούς καί όχι είς τούς Βουλγάρους, οί όποιοι εφερον αύτήν είς παν τελή έρήμωσιν. Τά περί τής έρημώσεως τής Μονής καί τής άνορθώσεως αύτής υπό των Ελλήνων έπληροφορήθη ό Ιερεμίας παρά «τοϋ θεοφιλεστάτου πρώην Άρδαμέρεως Ίωάσαφ» καί Αθωνιτών μοναχών2. 9. Τον Μάϊον τοϋ έτους 1541 ύπεγράφη υπό 68 Μητροπολιτών καί Ε πισκόπων συνοδικόν έγγραφον διά τοϋ οποίου έπεκυρώθη έγγραφον τοϋ ίδιου έτους τής Συνάξεως τοϋ 'Αγίου Όρους προς τον Πατριάρχην 'Ιερεμίαν Α' περί τής Μονής τοϋ Σταυρονικήτα. Μεταξύ τών Αρχιερέων υπογράφει καί «ό ταπεινός Επίσκοπος Άρδαμερίου Φιλόθεο ς» Κατά τά ετη ύπεγράφη έγγραφον τής Συνάξεως τοϋ Α γίου Όρους περί τοϋ ϋδατος τοϋ Προφουρνίου Κελλίου τοϋ εν ταΐς Καρυαΐς. Τό έγγραφον υπογράφει καί «ό Άρδαμερίου Ακάκιο ς» Ό Γαλακτίων υπογράφει γράμμα τοϋ Πατριάρχου Ίωάσαφ, τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1560, περί συγγένειας βαθμών5. Ό ίδιος υπογράφει τον Σεπτέμβριον τοϋ 1565 γράμμα τοϋ Πατριάρχου Μητροφάνους περί τής Μο νής Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας6. 1. Nicolas Oikonomides, Actes de Dionysiou. Édition diplomatique. Texte, Paris 1968, σ P a u 1 L e m e r 1 e, Actes de Kutlumus. Édition diplomatique, Texte, Paris 1946, σ Γαβριήλ Σταυρονικητιανοϋ, Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Ίερεμίου τοϋ Α', δι ού έπικυροϊ καί έπιβεβαιοΐ τά μετά τής Μονής Φιλοθέου καί τοϋ έξάρχου Γρηγορίου συμπεφωνημένα περί τής είς αυτόν έκχωρήσεως τοϋ καθίσματος τοϋ Σταυρονικήτου, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 4(1920) t Τοϋ πρ. Λεοντοπόλεως Εύστρατιάδου Σωφρονίου, Ιστο ρικά, ε.ά., σ Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouv rages publiés en grec par des grecs au XVe et XVIe siècles, tome seconde, Paris 1885 (Bruxel les 1963), σ. 2 Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κω δίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπου δών» 24(1954) Περικλέους Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολΐται από Θεωvö τοϋ άπό ήγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου ( ), «Byzantinische Zeit schrift» 12(1903)150.

7 14... 'Απόστολος Άθ. Γλαβίνας 12. Ό Ματθαίος υπογράφει έγγραφον του Μητροπολίτου Θεσ σαλονίκης Ίωάσαφ, τοϋ Ίανουαρίου τοϋ 1569, διά τοϋ όποιου βεβαιοϋται ότι ό Βέροιας Θεοφάνης Μαλάκης έδώρησε τον Ναόν του 'Αγίου Αθανα σίου Θεσσαλονίκης εις τήν Μονήν των Βλατάδων Ό ΆρδαμηρίωνΖωσιμάς υπογράφει τον Μάϊον τοϋ 1611 πράξιν τοϋ Πατριάρχου Νεοφύτου περί γαμικών τινων υποθέσεων Τόν Δεκέμβριον τοϋ 1619 «f ό Σισανίου καί Άρδαμερίου Σάμουή λ» ύπογράφει σιγιλλιωδες γράμμα τοΰ Πατριάρχου Τιμοθέου, διά τοϋ οποίου έπικυροΰται ή προς τήν Μονήν Κουτλουμουσίου δωρεά παρά τοϋ Τερομονάχου Μάρκου τής Μονής των Είσοδίων τής Θεοτόκου, κειμένης εις το Άϊδονοχώριον των Σερρών Ολίγα έτη μετά ταΰτα ό Μελέτιος υπογράφει ως έπίσκοπος τής Γαλάτζητας εις έπιστολήν του προς τόν καρδινάλιον Βαρβερίνον, δημοσιευθεΐσαν υπό τοϋ Λάμπρου: «Τω έκλαμπροτάτφ καί πανιερωτάτφ κυρίφ καρδειναλίφ τω Βαρβερίνω προσκυνητως καί εύλαβως γράφω καί κομίζω. Ή έμή επαρχία εκλαμπρότατε καρδινάλιε, έπειδή καί ποθείς τοΰτο μαθεϊν, ύπάρχει έξωθεν τής πόλεως Θεσσαλονίκης, μίλια δεκαπέντε, προς τό "Αγιον Όρος- ή δέ χώρα όποΰ έστιν ή επισκοπή ύπάρχει ώραία εις πλάγιον των όρέων διάρρυτος συχνοΐς υδάτων νάμασιν κήπους τ εχουσα περισ σούς καί όπώρας ποικίλας όνομα δέ εστί Γαλάτζητα- περιέχει δέ αύ'τη καί χωρία μερικά έως δεκαεννέα άλλ ολιγάνθρωπα καί άπόλησμένα ύπό τών άσεβών, διά τό δύσφορον τής τυραννίδος ιερείς δέ ύπ εμέ διατελοΰσι είκοσι, δέκα μέν έν τή Γαλάτζητα, οί δέ άλλοι έν τοϊς χωρίοις μοναστήριον δέ έστιν εν έν τή επαρχία, ή 'Αγία Αναστασία, πλούσιον κατά πολλά, έχον μοναχούς πεντακοσίους καί έπέκεινα ένδοθεν καί έξωθεν διότι έχει κτήματα πολλά, αγρούς, άμπελώνας, καί έτέρας μονάς μικράς εις άποδωχήν τών μο 1. Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Μητροπολΐταί τινες Θεσσαλονίκης κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα, «Επιστημονική Έπετηρΐς Θεολογικής Σχολής Άριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης» 19(1974)312, ένθα καί ή περί τοδ έγγραφου βιβλιογραφία. 2. Αθανασίου ΚομνηνοΟ Ύψηλάντου, Εκκλησιαστικών καί πο λιτικών τών είς δώδεκα βιβλίον Η' Θ' καί I' ήτοι τα μετά τήν δλωσιν ( ). (Έκ χειρογράφου άνεκδότου τής ίερας μονής τοδ Σινα). Έκδίδοντος Άρχιμ. Γερμανού Άφθονίδου Σιναΐτου, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 127 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμ έ ω ς, Κατάλογος τών έν τφ Έλληνικφ Φιλολογικφ Συλλόγω χειρογράφων βιβλίων, «Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Παράρτημα τοδ Κ'-ΚΒ', τόμου», έν Κωνσταντινουπόλει 1892, σ. 99. Πρβλ. καί Μανουήλ Ίω. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ήμετέρας έκκλησιαστικής ιστορίας , έν Άθήναις 1938, σ Paul Lemerle, Actes de Kutlumus, έ.ά., σ. 189.

8 'Αρχιερείς τής Επισκοπής -Αρδαμερίου 15 ναχών ζεύγη βοβαλικά καί βοΐδια διακόσια πεντήκοντα καί επέκεινα ίπ πους τε οραιοτάτους καί ήμιόνους προβάτων τε καί έρηφίων χιλιάδας τέσσαρας καί έπέκεινα ένδοθεν δέ τό μοναστή ριον πάνυ καλώς κατασκευασμένον ό ναός ένδοθεν εύτρεπισμένος ώραιώτατα έχων διάφορον κόσμον έκκλησιαστικόν, βιβλία παλαιά των άγιων Πατέρων, λείψανα άγιων διαφόρων, τοϋ μεγάλου Βασιλείου, του αγίου Χρυσοστόμου, καί άλλων την κάραν τής άγιας Αναστασίας ή άκολουθεία των ιερέων άκατάπαυστος, ποιούντων όλου του ενιαυτού αγρυπνίας παννυχίους εν τή έκκλησία είς τάς δεσποτικάς έορτάς καί θεομητερικάς καί άλλων έορταζομένων άγιων ή τροφή αυτών μέ τριος. Σαββάτφ δέ καί Κυριακή έστιωσι τυρόν καί ώά, πίνωσιν δέ καί οίνον κατά τάς ήμέρας κρεοφαγίας παντελώς άπέχουσι- κακοπαθοϋσι δέ πλεϊστα υπό των ασεβών άενάως, διότι ή αυτών μονή έμπροσθεν αυτών υπάρχει καί ταϋτα μέν ϊσθι περί τής επαρχίας μου τής Γαλάτζητας. Μελέτιος επίσκοπος τής Γαλάτζητας μικρός δούλος τής έκλαμπρότητός σου»1. Φαίνεται ότι κατά τήν εποχήν ταύτην ή έδρα τής Επισκοπής μετεφέρθη άπό τό Άρδαμέριον εις τήν Γαλάτισταν, οΰτω δέ εξηγείται διατί καί μετά ταϋτα, εις ώρισμένας περιπτώσεις, ή Επισκοπή αναγράφεται ώς Αρδαμερίου καί Γαλατίστης. Είς σύνοδον, συγκληθεΐσαν τό 1638, έπί Πατριάρχου Κυρίλλου Κονταρή, περί των καλβινικών δογμάτων Κυρίλλου τού Λουκάρεως, μετέσχε καί ό πρφην Αρδαμερίου Μελέτιος «Ό Αρδαμερίου (;) Θεοφάνης» υπογράφει τόν Δεκέμβριον του 1633 τό συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα Κυρίλλου του Λουκάρεως, διά του όποιου ή Μονή των Βλατάδων υπετάγη καί προσηλώθη είς τήν Μονήν των Ίβήρων3. Είς τόν παρισινόν κώδικα 552 A τοϋ 13ου αίώνος υπάρχει ή σημείωσις Θεοφάνους Αρδαμερίου. Ό Darrouzès εξ άφορμής τής υπογραφής ταύτης δέχεται ότι ό κώδιξ ούτος άνήκεν είς τήν Μονήν τής 'Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας καί ότι δύναταί τις νά χρονολογήση τήν ύπογραφήν τό πολύ κατά τάς άρχάς τοϋ 16ου αίώνος4. Έκ τής προηγουμένης περί Θεο ί.σπυρ. Π. Λάμπρου, Περί τινων Βαρβεριανών κωδίκων, «Νέος Έλληνομνήμων» 5(1908) Πρβλ. καί Μανουήλ Ί ω. Γεδεών, Πατριαρχικοί Ε φημερίδες, ε.ά., σ Michaelis Le Quien, Oriens christianus, tomus secundus, Parisiis 1740, στ Ιωακείμ Ί β η p ί τ ο υ, Ή Μονή των Βλατάδων καί τό καυκίον δι ού ό Χριστός επιεν έπί τής γής, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 6(1922) Jean Darrouzès, Les manuscrits du monastère Sainte Anastasie Pharmacolytria de Chalcidique, «Revue des Études Byzantines» 12(1954)49.

9 16 Απόστολος Αθ. Γλαβίνας φάνους μαρτυρίας καί έκ των έν συνεχεία άναφερομένων πρέπει να εΐπωμεν ότι ό Θεοφάνης τοΰ κώδικος ταυτίζεται μέ τόν Θεοφάνη των μέσων τοϋ 17ου αίώνος. Τό 1651 ό Θεοφάνης άπεστάλη εις Φιλιππούπολιν προς συλλογήν ελεών υπέρ τοΰ Πατριαρχείου1. Τον Ιούνιον τού 1651 ό πρφην Άρδαμερίου καί Γαλατίστης Θεοφάνης έξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας. Τό έγγραφον τής εκλογής ταύτης, τό όποιον υπάρχει εις τήν Νομικήν Συναγωγήν (φ. 237Γ), έχει ούτως: «Επειδή τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Κασανδρίας, γνησίου δίχα άρχιερέως έναπομεινάσης, ώς τοΰ έν αυτή άρχιερατεόοντος κατά προεδρίαν Δαμασκηνού τοΰ πρώην Θεσσαλονίκης φυσικώ θανάτω άποθανόντος ήμεΐς οί παρευρεθέντες άρχιερεΐς, προτροπή τοΰ παναγιωτάτου ήμών αύθέντου καί δεσπότου τοΰ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου Ίωαννικίου, είσήλθομεν έν τω πανσέπτω ναω τοΰ μεγαλομάρτυρος γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου τω έν τω διπλοφαναρίφ, καί ψήφους κανονικάς ποιήσαντες εις έκλογήν προ σώπου τοΰ άρχιερατεύσοντος έν αυτή πρώτον μέν έθέμεθα τόν θεοφιλέστατον έπίσκοπον πρώην Άρδαμερίου καί γαλατίστης κύρ Θεοφάνην, δεύτερον τόν ιερομόναχον κύρ Ιάκωβον καί τρίτον τόν έφημέριον τόν ιερομόναχον κύρ Δαυίδ- όθεν είς ένδειξιν καί άσφάλειαν, έγράφη καί τό παρόν έν τωδε τω ίερω κώδικι τής τοΰ Χριστοΰ μεγάλης έκκλησίας έν έτει α,χνα' ίουνίφ ινδικτιώνος δ:» Τήν 5ην Ιουνίου 1680 ό πρφην Άρδαμερίου Μελχισεδέκ έξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας. Τό έγγραφον τής εκλογής ταύτης, τό όποιον υπάρχει είς τήν Νομικήν Συναγωγήν (φ. 243Γ), έχει ούτως: «Επειδή τής άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Κασανδρίας, άπροστατεύτου διαμεινάσης, ώς τοΰ έν αυτή άρχιερατεόοντος κύρ Μελετίου, παραίτησιν οίκειοθελή, καί άβίαστον πεποιηκότος, καθά φαίνεται είς τό οίκειόχειρον αύτοΰ παραιτήσεως γράμμα, όπερ κεΐται ένταΰθα, ήμεΐς οί παρατυχόντες ένταΰθα συνάδελφοί άρχιερεΐς, προτροπή τοΰ παναγιωτάτου ήμών αύθέντου, καί δεσπότου, τοΰ οικουμενικού πατριάρχου, κυρίου, κυρίου Ιακώβου, συνελθόντες έν τω πανσέπτφ πατριαρχικφ ναω, τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος γεωρ γίου τοΰ τροπαιοφόρου, καί ψήφους κανονικάς περί αυτής πεποιηκότες, καί προβαλόντες, έθέμεθα μέν πρώτον τόν θεοφιλέστατον έπίσκοπον πρώην Άρδαμερίου, κύρ Μελχισεδέκ, καί δεύτερον τόν όσιώτατον ιερομόναχον κύρ Ιγνάτιον, καί τρίτον τόν ιερομόναχον κύρ Γεράσιμον όθεν είς ένδειξιν 1. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικά! Εφημερίδες, ε.ά., σ Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ίωαννικίου Β' οικουμενικού πατριάρ χου τοΰ άπό Ήρακλείας γράμματα, έπιστολαί, τόμοι, υπομνήματα καί άλλα ύπ αύτοΰ ύπογραφέντα έγγραφα ( ), «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 42( )78.

10 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 17 κατεστρώθησαν καί τα ονόματα αύτών, έν τφδε τώ ίερφ κώδικι τής του Χρί στου μεγάλης έκκλησίας έν ετει σωτηρίω αχπ ίουνίφ ε' ίνδικτιώνος γης» Τήν 3ην Μαΐου του 1677 «ό Ζαγκλιβερίου Άνθιμος» υπο γράφει σιγίλλιον του Πατριάρχου Διονυσίου περί τής σταυροπηγιακής Μο νής τής Θεοτόκου, κειμένης είς τήν Επισκοπήν Ωλένης, εις τήν τοποθεσίαν Γλαρέντζα, μεταξύ τοϋ Χλεμούτζη καί τού Γαστουνίου2. Ή νέα μεταφορά τής έδρας τής Επισκοπής είς τό Ζαγκλιβέριον, κώμην τής Επαρχίας Λαγ καδά, έπέφερε καί τήν σχετικήν άλλαγήν είς τήν υπογραφήν του οικείου 'Ιεράρχου. 19. Τήν 9ην Μαρτίου τοϋ 1702, διά γράμματος τοϋ Μητροπολίτου Θεσ σαλονίκης αγγέλλεται ή έκλογή τοϋ 'Ιερομονάχου Ιγνατίου ώς έπισκόπου Ίερισσοΰ καί Αγίου Όρους. Τής έκλογής τοϋ Ιγνατίου μετέσχε καί ό Άρδαμερίου Θ ε ό κ λ η τ ο ς3. 4Ό αυτός Θεόκλητος άναφέρεται έπίσης είς «τα κτικόν» των άρχών τοϋ 18ου αίώνος Είς έπιστολήν τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιωακείμ, τής 19ης Δεκεμβρίου 1738, άναφέρεται άνωνύμως ό Επίσκοπος Άρδαμερίου, ό όποι ος, μεταβαίνων εις Άγιον Όρος, έκόμιζε τήν έπιστολήν προς τόν έρημίτην τοϋ Άθω καί φίλον τοϋ Ιωακείμ Μητροπολίτην πρφην Άρτης Νεόφυτον5. Δέν είναι δυνατόν νά διαπιστωθή έάν ό ώς άνω άνωνύμως άναφερόμενος Ε πίσκοπος ταυτίζεται με τόν «Ζανκλιβερίου Μακάριον», ό όποιος, τήν 2αν Ιουλίου 1741, υπογράφει σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Παϊσίου περί τής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Έλεούσης τής Επαρχίας Παλαιών Πατρών Άρχιερατεύοντος είς τήν Θεσσαλονίκην τοϋ Θεοδοσίου ( ), ή ύπ αυτόν Σύνοδος έξέλεξε τόν Κύριλλον ώς Επίσκοπον τής έπανιδρυθείσης Επισκοπής Λητής καί Ρεντίνης. Τήν έποχήν αυτήν, ώς άναφέρεται είς τήν πράξιν τής τοπικής Συνόδου τής Θεσσαλονίκης, Επίσκοπος Άρδα μερίου ήτο ό Γρηγόριος7. Ι.Πρβλ. K. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. Γ', έν Βενετία 1872 (Άθήναι 1972), σ. 604 Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Σημειώσεις είς άναγραφάς Μητροπολιτών Θεσσαλο νίκης, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 23(1903) Ντίνου Δ. Ψυχογιού, Πατριαρχικά σιγίλλια τής μονής «Βλαχέρνας» Η λείας, «Ελληνικά» 16( ) Μανουήλ Ίω. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Εφημερίδες, ε.ά., σ , Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Τακτικόν τών όρθοδόξων έκκλησιών τής Ανατολής καί κατάλογος άρχιερέων άκμασάντων έν αύταϊς μεταξύ τού ΙΖ' καί ΙΗ' αίώνος, «Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος» 3(1889) f τού πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Αρχιερατικά Γράμματα, «Θεολογία» 17(1939) Ντίνου Δ. Ψυχογιού, Πατριαρχικά σιγίλλια, ε.ά., σ Μιχαήλ Αθ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής Βιβλιοθή κης Κοζάνης , έν Θεσσαλονίκη 1951, σ. 9. 2

11 18 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας 22. «Διονύσιος Δαπόντες, Άντριώτης, ό Άρδαμερίου νΰν, εις των επισκόπων καί αυτός του Θεσσαλονίκης, καί τούτος έπίσημος διά μάθησιν»1, ήγάπα ιδιαιτέρως τόν έπ αρκετά έτη, μέχρι του 1786, διατρίβοντα εις Θεσσαλονίκην, όπου διηύθυνε τό «Έλληνομουσεΐον» ήτοι τήν σχολήν τής πόλεως, Αθανάσιον Πάριον2. Τό 1774, εις τήν συγκληθεΐσαν, μέ πατριαρχικήν εγκρισιν καί ευλογίαν, σύνοδον, περί τοϋ ζητήματος των μνημοσύνων, εις τήν έν Άγίω Όρει Μονήν Κουτλουμουσίου, έλαβε μέρος καί ό Άρδαμερίου. Ό ίδιος Επίσκοπος, εις λόγον του, τόν όποιον έξεφώνησεν εις πάνδημον σύναξιν, εις τόν ναόν τού Πρωτάτου, εξ άφορμής τής αυτής εριδος, κατεφέρθη μετά δριμύτητος έναντίον των Κολλυβάδων. Ό Αθανάσιος Πάριος άπηύθυνεν επιστολήν καί προς τόν Επίσκοπον Άρδαμερίου, υπό του οποίου καί κατηγορήθη ώς πρόξενος των έν 'Αγίω "Ορει ταραχών3. Εις έτέραν σύγχρονον προς τόν Διονύσιον πηγήν άναγράφονται τά εξής περί αύτοϋ: «Ό άγιος Άρδαμερίου έδίδαξε τόν άδελφόν του αυτός, καί έπει τα, συστήσας σχολεΐον, τόν διώρισε διδάσκαλον του σχολείου τούτου- εϊνε όχι μόνον προστάτης ή θεοφιλία του, άλλά καί διδάσκαλος, συμβοηθων τόν άδελφόν του. Τοιαΰται σπάνιαι άρεταί στολίζουσι τήν σήμερον τούς άρχιερεΐς μας- ήτον ευχής έργον άν έλάμβανον τόν κόπον όσοι τούς πλησιάζουσι πεπαιδευμένοι νά γράφωσι τούς βίους των όπως έκδίδωνται διά του τύπου καν μετά θάνατον αύτων. Άν ή μετριοφροσύνη των άγιων Αρχιερέων δεν συγχωρή νά γνωστοποιούνται αί άρεταί των, τούτο καν μόνον τό είδος τής άρετής των, τήν πρόνοιαν όπου οί ένδοξοι οδτοι άνδρες δείχνουσιν εις τό νά φωτίση έκαστος τό ποίμνιόν του, άς μάς συγχωρήσωσι νά τήν κηρύξωμεν, επειδή άρετή, διεγείρουσα άμιλλαν, καί προξενούσα όφελος δεν πρέπει νά κήται κρυμμένη»4. 1. Κατάλογος ιστορικός άξιόλογος των καθ ημάς χρηματισάντων έπισήμων Ρωμαίων, καί τινων μεγάλων συμβεβηκότων καί ύποθέσεων, άρχόμενος άπό τοΰ χιλιοστού έπτακοσιοστοϋ έτους, έως τοϋ ένεστώτος όγδοηκοστοϋ τετάρτου- καταστρωθείς παρά Κωνσταν τίνου Δαπόντε Σκοπελίτου τοϋ μετονομασθέντος Καισαρίου, K. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. Γ', έν Βενετία 1872 (Άθήναι 1972) Κ. Ν. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των έν τοϊς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων άπό τής καταλύσεως τής Βυζαντινής Αϋτοκρατορίας μέχρι τής έλληνικής έθνεγερσίας ( ), έν Άθήναις 1868, σ Δ η μ η τ ρ. B. Ο I κ ο ν ο μ ι δού, Αθανάσιος ό Πάριος ( ), «Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών» 1(1961) Χαριλάου Σ. Τζώγα, Ή περί μνημοσύνων έρις έν Άγίφ Όρει κατά τόν ΙΗ' αιώνα, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 39, 140, Απολογία 'Ιστορική καί Κριτική υπέρ τοϋ ίεροϋ Κλήρου τής Ανατολικής Εκκλη σίας κατά τών συκοφαντιών τοϋ Νεοφύτου Δούκα, συγγραφεϊσα παρά Κυρίλλου Κ. κατ

12 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 19 Το 1784 ό Διονύσιος άπηύθυνε δύο έπιστολάς προς τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης την πρώτην έκ Καρύων τοϋ 'Αγίου Όρους (29 Φεβρουάριου) καί τήν δευτέραν έκ Ραβουνών, τοϋ σημερινού χωρίου Πετροκέρασα τοϋ νομοΰ Χαλκιδικής (20 Μαΐου)* 1. Ό Διονύσιος μετέσχε τής εις τό "Αγιον Όρος άναφανείσης περί τής συνεχοϋς θείας μεταλήψεως έριδος διά τίνος άποκρίσεως, τήν οποίαν έδημοσίευσεν, έκ τοϋ κώδικος 88 τής Μονής Ξενοφώντος2, ό Γεδεών. «Άπόκρισις τοϋ θεοφιλεστάτου επισκόπου Άρδαμερίου κυρίου Διονυ σίου προς τον έρωτήσαντα, τίνα γνώμην εχει περί τοϋ ανωνύμου βιβλίου τοϋ περί τής συνεχοϋς θείας μεταλήψεως. Άνέγνων τό περί τής συνεχοϋς μεταλήψεως των άχράντων μυστηρίων βιβλίον, ιερέ διδάσκαλε, καί έν άπασι τοΐς λεγομένοις ή έρμηνευομένοις έν αύτφ αίμα μέν καί σάρκα ούχί, αύτόν δέ τον Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, τόν μόνον άληθινόνθεόν ήμών, τόν τοΰτο τό φρικτόν παραδόντα μυστήριον καί είς τήν τούτου άνάμνησιν έπιτελεΐσθαι παρά των πιστευόντων εις αύτόν παραγγειλάμενον, ΐνα μένωμεν ήμεϊς έν αύτφ καί αύτός έν ήμίν, αύτόν, αύτόν εύρον λαλοΰντα καί τό πανάγιον αύτοϋ καί όμοούσιον Πνεΰμα διά των θεοπνεύστων άποστόλων καί πνευματοφόρων διδασκάλων. Ό γάρ συγγραφεύς τοϋ ίεροΰ τούτου βιβλίου, άλλο μέν ούδέν, έκεΐνα δ αύτά ερμηνεύει καί έκ των τής έλληνικής διαλέκτου αδύτων, είς τό φως τής κοινής δή ταύτης έκφέρει είς ωφέλειαν των αδελφών ώς φιλάδελφος. Ύφορώμενος δέ, ως εοικε, τούς ούχί έπ ώφελεία, ώς δέον, άλλ επί κατηγορία παρά τό δέον είωθότας άναγινώσκειν, εϊτινι τών νεοτυπωμένων βιβλίων έντύχοιεν, οΰτω προσεκτι κός ό εύλογημένος ούτος συγγραφεύς γίνεται, ώστε καί αύτής σχεδόν φείδεσθαι τής κεραίας τών έρμηνευομένων, μηδέν έν μηδενί προστιθέντα τι, ή άφαιροΰντα. Ei ούν Θεός άποφαίνεται έν τούτφ, τίς άντιφθέγξεται; ή τίς τοσοϋτον κατατολμήσειεν, ώστε ιδίαν έπαγαγεϊν ψήφον έφ οίς ή αύτοσοφία άπεφήνατο; Όφελον μηδείς τών τής ήμετέρας αύλής είς τοΰτο άπονοίας έλάσειεν, ώστε είς τό τοϋ Θεοϋ έπαιρόμενον ύψος, λαλεΐν κατά τοϋ Θεοΰ καί τών άγιων αύτοϋ αδικίαν, α,ψπε', ίανουαρίου κθ'»3. έπίμονον ζήτησιν τών ομογενών, Πίση 1815, σ , παρά Δημητρίου Π. Πασ χ ά λ η, Είδήσεις Ιστορικά! περί τοϋ Επισκόπου Άρδαμερίου Διονυσίου καί τών Μη τροπολιτών Βάρνης Ζαχαρίου καί Φιλοθέου, «Θεολογία» 6(1928) Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα, ε.ά., σ Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταϊς Βιβλιοθήκαις τοϋ Αγίου Όρους έλληνικών κωδίκων, τόμος πρώτος, έν Κανταβριγία τής Αγγλίας, 1895 (Am sterdam 1666), σ Μανουήλ I. Γεδεών, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Εκκλησία Κωνσταντινου πόλεως μετά τήν δλωσιν, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 3( ) Πρβλ. Δη μητρίου Π. Πασχάλη, Ειδήσεις ίστορικαί, ε.ά., σ

13 20 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας Ό Διονύσιος καί ό πρφην Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός, ευρισκόμενοι εις τήν Μονήν τής 'Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, έπεισαν τούς μοναχούς αυτής να δώσουν είς τούς πατέρας τής παρά τήν Μο νήν των Ίβήρων Σκήτης τοϋ Τιμίου Προδρόμου τεμάχιον έκ των λειψάνων τού Νεομάρτυρος Ιακώβου (t 1η Νοεμβρίου 1519), ίνα ίκανοποιηθή ό πόθος των είς τήν Σκήτην ταύτην ένασκουμένων όπως άποκτήσουν μέρος των θείων λειψάνων τοϋ 'Αγίου, ό όποιος ήσκήθη είς αυτήν Ό Ιγνάτιος κατήγετο άπό τά Άμπελάκια τής Θεσσαλίας καί έγεννήθη τό Έσπούδασε καί έμορφώθη, ώς άναφέρεται, είς τήν πατρίδα του καί είτα είς Θεσσαλονίκην. Ίσως ή έν Θεσσαλονίκη παραμονή του καί αί ιδιαίτεροι προς μάθησιν καί ύστερον προς διδασκαλίαν ίκανότητές του συνετέλεσαν άποφασιστικώς είς τήν εκλογήν του, λίαν ενωρίς, ώς Επισκόπου Άρδαμερίου. Ό Γεδεών χαρακτηρίζει τόν Ιγνάτιον φιλομουσότατον καί αναφέρει ότι ήτο ήδη τό 1804 Επίσκοπος2. Πάντως είναι βέ βαιον ότι ό Ιγνάτιος ήτο Επίσκοπος τό 1805, διότι σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Καλλινίκου Ε', τοϋ Οκτωβρίου τοϋ 1805, προς τήν Ίεράν Κοινότητα τοϋ 'Αγίου Όρους, άνεγνώσθη είς κοινήν σύναξιν, διά τό επίσημον, υπό τοϋ έξάρχου Άρδαμερίου Ιγνατίου3. Σύγχρονος προς τόν Ιγνάτιον μαρτυρία αναφέρει τά έξής: «Ιγνάτιος εξ Άμπελακίων, επίσκοπος Άρδαμερίων, μιας επισκοπής τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πεπαιδευμένος άνήρ καί φιλογενής, ζηλωτής τής μαθήσεως μεγάλως ήγωνίσθη νά συστήση σχολεία εις τήν επαρχίαν του»4. 5Ή άρετή καί ή άκτημοσύνη του ήσαν λίαν γνωσταί καί τό πάθος του διά τήν παιδείαν άδιάπτωτον. Ό ίδιος ήτο διδάσκαλος των έλληνικών καί εξ ιδίων έσπούδαζε τούς πτωχούς μαθητάς. Έδίδαξεν επίσης καί τόν αδελφόν του, τόν όποιον έν συνεχείς διώρισε διδάσκαλον είς τό ύπ αύτοΰ συσταθέν σχολεΐον, βοη θών αυτόν είς τά μαθήματα6. Φιλόπατρις είς τό έπαρκον, κατηχήθη είς τήν 1. Αποστόλου Άθ. Γ λ α β ί ν α, Ό έκ Καστορίας Νεομάρτυς Ιάκωβος (1Ίη Νοεμβίου 1519), «Μακεδονικά» 14(1974) Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικά! Εφημερίδες, ε.ά., σ. 519, Εΰλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, 'Ιστορία τού ασκητισμού. Άθωνΐται, τ. Α', Θεσσαλονίκη 1929, σ. 172, Απολογία ίστορικοκριτική συντεβεΐσα μέν έλληνιστί ύπότινος Φιλογενοΰς "Ελληνος έπεξεργασθεΐσα δέ είς τήν κοινήν διάλεκτον τών Ελλήνων, μετάτινων σημειωμάτων ύπό Αναστασίου ίερέως καί οίκονόμου τών Άμπελακίων, τών έπί τών θετταλικών τεμπών κειμένων παρ ού καί Ιδίςι δαπάνη έξεδόθη χάριν τών όμογενών. Δι έπιστασίας Σπυ ρίδωνος Πρεβέτου Ζακυνθίου, έν Τριεστίφ 1814, σ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος ( ) καί τό έκκλησιαστικόν του λειτούργημα έν Κρήτη ( ) κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν, «Μνημοσύνη» 4( ) Ή έργασίααϋτη περιέχει τά πληρέστερα

14 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 21 Φιλικήν Εταιρείαν καί διετήρει άλληλογραφίαν μέ τόν Αλέξανδρον Ύψηλάντην. Το 1820 ήτο άκόμη είς τήν έδραν του*1, εις τήν οποίαν παρέμεινε μέχρι του τέλους του έπομένου έτους Τήν 23ην Απριλίου 1821 άπηύθυνεν έκ Θεσσαλονίκης προκήρυξιν προς άπαντας τούς όρθοδόξους χριστια νούς, παρακινών αύτούς νά λάβουν μέρος είς τόν έναντίον των Τούρκων άγώνα. Είς τήν έπανάστασιν τής Χαλκιδικής, υπό τόν Εμμανουήλ Παπάν, έλαβεν ένεργόν μέρος καί ό Ιγνάτιος, ή έδρα τής Επισκοπής του, ή Γαλάτιστα, έκάη καί ό ίδιος, μετά τήν μάχην τής Κασσάνδρας (Δεκέμβριος 1821 έφυγε μέσω των Βορείων Σποράδων προς Ύδραν καί τήν έπαναστατημένην Πελοπόννησον2. Τήν 12ην Σεπτεμβρίου 1823 οί δημογέροντες καί έπιστάται τής Επαρ χίας Μονεμβασίας άπηύθυναν επιστολήν έκ Μονεμβασίας προς τόν Υ πουργόν Λατρείας Άνδρούσης Ιωσήφ «διά νά δοθή μία διαταγή είς τόν διατρίβοντα εδω αρχιερέα σεβάσμιον καί ένάρετον άγιον Άρδαμερίου κύρ Ι γνάτιον νά συνάξη τά Εκκλησιαστικά, νά έπιστατήση καί διόρθωση καί τήν Εκκλησίαν καί τήν Μητρόπολιν, ή όποια έγινεν αχερώνας των ά λογων, καί χρεία των ανθρώπων»3. Παρομοία αναφορά των κατοίκων τής Μονεμβασίας έπρωτοκολλήθη τήν 6ην Οκτωβρίου 1823 είς τό αύτό Ύπουργεΐον, τό όποιον όμως δέν έδωκε συνέχειαν4. Τό Βουλευτικόν, άπευθυνόμενον τήν 11ην Οκτωβρίου 1823 προς τό Εκτελεστικόν προέτεινε τήν παραμονήν τού Ιγνατίου είς τό φρούριον τής Μονεμβασίας, διότι τούτο ήτο έπιθυμία τής Επαρχίας Μονεμβασίας, ζητούσης τόν σώφρονα καί ένάρετον Ιγνάτιον, ικανόν νά χαλιναγωγήση τούς Λακεδαιμονίους5. Ούτως ό Ιγνά τιος παρέμεινεν έκεΐ διδάσκων καί ίεροπρακτών μέχρι τής 8ης Ιανουάριου 1825, οτε τό Επιτελικόν τόν διώρισε τοποτηρητήν τής Επαρχίας Μονεμβα σίας καί ό Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Παιδείας Δανιήλ Γεωργόπερί τοϋ Ιγνατίου στοιχεία καί τήν άρτιωτέραν βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν. "Ορα έπίσης t τοϋ Γόρτυνος καί Μεγ/πόλεως Πολυκάρπου (Συνοδινοϋ), Ό Άρδαμερίων (κατόπιν Γορτύνης) Ιγνάτιος, «Θεολογία» 5(1927) καί Αρχιμανδρίτου Θεοφί λου Ν. Σιμοπούλου, Μάρτυρες καί άγωνισταί Ίεράρχαι τής έλληνικής έθνεγερσίας Β'. Συμβολή είς τήν νεωτέραν Ιστορίαν τοϋ Έλληνικοϋ Έθνους καί τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Άθήναι 1972, σ Μ. I. Γ (ε δ ε ώ ν), Επισκοπικοί Πίνακες, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 32 (1922) Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ Νικολάου Π. Παπαδοπούλου, Λακεδαιμόνιας έκκλησιαστικά έγγρα φα, «Λακωνικά» 1(1932) Νικολάου Β.Τωμαδάκη,ΌέπίσκοποςΆρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά.,σ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ. 123 τό κείμενον τοϋ έγγράφου, σ. 135.

15 22 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας πουλος τήν έπομένην ή μέραν, 9η ν Ιανουάριου 1825, άνεκοίνωσε τον ώς άνω διορισμόν του Ιγνατίου προς τούς ιερείς καί χριστιανούς τού φρουρίου Μονεμβασίας καί των πέριξ χωρίων1. Τήν 3ην Μαΐου 1825 τό Ύπουργεΐον Θρησκείας άπέστειλε καί προς τόν Άρδαμερίου Ιγνάτιον, τοποτηρητήν τής Επαρχίας Μονεμβασίας, εκκλησιν, διά να έξεγείρη τούς κατοίκους τής Επαρχίας κατά των Τούρκων2. Επί τι διάστημα ό Ιγνάτιος κατέφυγεν εις Σπέτσας, ήνοιξεν έκεΐ σχολεΐον καί ό Ιδιος έδίδασκε τά τέκνα των άγωνιζομένων ναυτικών, ένω συγ χρόνως έκήρυττε καί προς τόν λαόν τής νήσου3. Άρχομένου τού 1827 προσεκλήθη είς τήν Γραμποΰσαν τής Κρήτης, όπου ένεκαινίασε τόν έν τφ φρουρίω άνεγερθέντα ναόν τού Εύαγγελισμου τής Θεοτόκου καί κατά τήν λειτουργίαν έξεφώνησε συγκινητικώτατον λό γον, έξυμνήσας τήν άρετήν των ύπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων χρι στιανών. Τό πολύπλευρον έργον του είς τήν Γραμποΰσαν διεκόπη τό 1830, ότε διεπίστωσεν ότι ό άγων των Κρητών δι ένσωμάτωσιν τής νήσου είς τό νεοΐδρυτον υπό τόν Ίωάννην Καποδίστριαν Ελληνικόν Κράτος άπέτυχεν4. Από τήν Γραμποΰσαν ό Ιγνάτιος ήλθεν εκ νέου, τό φθινόπωρον τοΰ 1830, είς Μονεμβασίαν, όπου μετήρχετο τό λειτούργημα τοΰ διδασκάλου5. Τήν 15ην Μαρτίου 1833, διά Διατάγματος τοΰ Όθωνος, διωρίσθη επι τροπή, ή όποια σκοπόν είχε «να έξακριβώση τήν κατάστασιν τής Ελληνικής Εκκλησίας καί των Μοναστηρίων, καί νά προβάλη τά μέσα προς βελτίωσιν τής θέσεως τής Εκκλησίας ταύτης, όνομαστικως τόν όργανισμόν τοΰ άνωτέρου καί κατωτέρου κλήρου, καί τής συστάσεως Συνόδου μονίμου διά τάς Έκκλησιαστικάς υποθέσεις, νά παρουσιάση δε καί περιεκτικήν εκθεσιν περί τοΰ σημαντικοΰ τούτου αντικειμένου». Τής επιτροπής ταύτης μέλος Ι.Νικολ. Π. Παπαδοποόλου, Λακεδαιμόνιας έκκλησιαστικά έγγραφα, έ.ά., σ (κείμενα των δύο έγγράφων). Είς τά έγγραφα ταϋτα άναφέρεται Ίωαννίκιος άντί Ιγνάτιος, ό Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνά τιος, έ.ά., σ. 123, , έχει όμως, όροώς, Ιγνάτιος. Συνεπώς ό Ίωαννίκιος πρέπει νά διαγραφή έκ τού έπισκοπικού καταλόγου. 2. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, 'Ο έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ. 123 τό κείμενον τού έγγράφου, σ Άρχιμ. Άνδρέου Χρ. Τριαντάφυλλου, Ή άπό τού 1821 μέχρι σήμέρον δράσις τής Εκκλησίας έν τώ πολεμικφ ναυτικφ, έν Αρχιμανδρίτου Εύγενίου Κωσταρίδου, Ή σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία. Αί ύπηρεσίαι τής Εκκλησίας προς τό Έθνος κατά τήν λήξασαν έκατονταετηρίδα Συνεργασία Ελλήνων λογίων κληρικών καί λαϊκών, έν Άθήναις 1921, σ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ , Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, έ.ά., σ ,

16 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 23 ώρίσ9η καί ό Ιγνάτιος1. Διά του «περί προσωρινής διαιρέσεως των Επι σκοπών του Βασιλείου» Διατάγματος τής 20ής Νοεμβρίου 1833 ή Επισκο πή Έρυμανθίας περιέλαβε τάς είς την Επαρχίαν Γορτύνης κειμένας άχρι τότε Έπισκοπάς Δημητσάνης καί Άκόβων (καθέδρα Ψωφίς) καί ή Επισκο πή Γορτύνης περιέλαβε το υπόλοιπον μέρος τής Επαρχίας Γορτύνης (κα θέδρα Γορτυνία). Διά του «περί διορισμού τού προσωπικού των Επισκοπών τού Βασιλείου» Διατάγματος τής 21ης Νοεμβρίου 1833 ό πρφην Άρδαμερίου Ιγνάτιος διωρίσθη Επίσκοπος Έρυμανθίας καί ό πρφην Παραμυθίας Προκόπιος Επίσκοπος Γορτύνης. Τήν 24ην Ιουλίου 1834 έγένετο δεκτή ή παραίτησις τού Γορτύνης Προκοπίου καί διά τού ίδιου Διατάγματος ή Ε πισκοπή Γορτύνης ήνώθη μέ τήν Επισκοπήν Έρυμανθίας με τό όνομα Ε πισκοπή Γορτύνης. 'Ο Ιγνάτιος συνέχισε να διευθύνη τήν υπό νέαν μορφήν Επισκοπήν2. Παρά τής Κυβερνήσεως Καποδίστρια έλάμβανε κατ άρχήν μηνιαίαν σύνταξιν 200 φοινίκων, δαπανών ταύτην διά τήν μόρφωσιν άπορων νέων. Άργότερον ή σύνταξίς του ηύξήθη εις 300 φοίνικας, άλλα καί πάλιν τό ποσόν τούτο διέθετε διά τον ίδιον σκοπόν. Διά Διατάγματος τής 23ης Ιουλίου 1839 διωρίσθη μέλος τής Ίερας Συ νόδου ως Επίσκοπος Γορτύνης3, δύο μήνας όμως μετά ταΰτα άπεβίωσεν είς τάς Αθήνας, τήν 17ην Σεπτεμβρίου 1839, καί έτάφη είς τήν Μονήν των Άσωμάτων4. 1. Διονυσίου Θ. Ματαράγκα, Δίκαιον Έκκλησίας-Πολιτείας Ελλάδος περιέχον Ψηφίσματα, Συντάγματα, Νόμους, Διατάγματα, Νομολογίαν Δικαστηρίων, Δι καστικός Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων, Νομικών Συμβούλων, Εγκυκλίους Ιερας Συνόδου, διάφορα 'Υπουργικά Έγγραφα , τ. Α', Άθήναι 1937, σ Πρβλ. καί Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, τ. Α'. "Ιδρυσις καί όργάνωσις τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος, έν Άθήναις 1920, σ Διονυσίου Θ. Ματαράγκα, Δίκαιον Έκκλησίας-Πολιτείας Ελλάδος, ε.ά., σ. 67, 70, Πρβλ. καί Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ή Αρχιεπι σκοπή Δημητσάνης καί Αργυροκάστρου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 20(1950) Διονυσίου Θ. Ματαράγκα, Δίκαιον Έκκλησίας-Πολιτείας Ελλάδος, 6.ά., σ Σοφοκλέους Κ. Οίκονόμου, Περί Μάρκου τού Κυπρίου καί τής ύπ αύτοο συγγραφείσης είς τήν κοινήν διάλεκτον έρμηνείας τών Ίπποκράτους άφορισμών διατριβή. Έν ή καί μία λέξις προς τόνφαλμεραύερον,άθήνησιν 1843, σ. 34,ύποσ. α. Πρβλ. Ματθαίου Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί τής έν τφ έλληνικφ έθνει καταστάσεως τών γραμμάτων άπό άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.χ.) μέχρι τών άρχών τής ένεστώσης (ΙΘ'.) έκατονταετηρίδος, έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 38. Επί τή βάσει τού Παρανίκα ό Άνθιμος Άλεξούδης, Χρονολογικοί κατάλογοι τών άπό Χρι στού άρχιερατευσάντων, κατ έπαρχίας, «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως τής ,

17 24 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας Κατά τόν Τωμαδάκην ό Ιγνάτιος ήτο άφιλοχρήματος, άσκανδάλιστος, λόγιος, έμψυχωτής, φλογερός πατριώτης, άνέστιος καί πένης, μή έπιδιώκων σισύρας καί λιβανωτούς καί τίτλους καί έπισκοπικά δικαιώματα, άναλισκόμενος εις τήν υπηρεσίαν τού Γένους, διδάσκων τούς νέους τά όσα έγνώριζεν έλληνικά (καί ιταλικά) γράμματα* Μετά το 1832 ήρχισεν ή άνάκτισις καί άνακαίνισις τής Μονής 'Α γίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας. Τό εργον τούτο συνετελέσθη υπό των Αρχιερέων Θεσσαλονίκης Μελετίου, Κασσανδρείας Ιακώβου καί τού πρφην Άρδαμερίου Δανιήλ τό Εις κώδικα τής Μητροπόλεως Μυτιλήνης ύπάρχει λογαριασμός χρε ών τού άποθανόντος Μητροπολίτου Μυτιλήνης Καλλινίκου, τόν όποιον υπογράφουν, τόν Ιούνιον τού 1830, ό διάδοχός του Μυτιλήνης Πορφύριος Φωτιάδης καί ό πατριαρχικός Έξαρχος Άρδαμερίου Γεράσιμος με τά τριών ιδιωτών μαρτύρων Ιγνάτιος Άρδαμερίου άναφέρεται κατά τά έτη , 18365, καί 1850 (1851)7. Κατά τόν Επίσκοπον Άρδαμερίου Ιωακείμ Στρουμπήν ή άρχιερατεία τού Ιγνατίου ήρχισε τό Τήν 21ην Ιουλίου 1853 ό Ιγνάτιος μετέσχε τής έν Θεσσαλονίκη έκλογής καί χειροτονίας τού Αρχι μανδρίτου Θεοκλήτου ώς Επισκόπου Κίτρους9. Εις τό Συνταγμάτιον Άνάριθμ. φύλλου 6827, σ. 3, άναγράφει Ιγνάτιον Άρδαμερίου άρχιερατεύσαντα τό Ό άνΰπαρκτος ούτος Ιγνάτιος πρέπει νά διαγραφή, διότι ό Παρανίκας, στηριζόμενος είς τόν Σοφ. Οικονόμου, έννοεϊ άσφαλώς τόν προ καί μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 Άρδαμερίου Ιγνάτιον. Ό Σοφ. ΟΙκονόμου άναφέρει έπίσης ότι ό Ιγνάτιος άπέθανεν είς ήλικίαν 75 έτών, τήν 17ην Σεπτεμβρίου Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό έπίσκοπος Άρδαμερίου Ιγνάτιος, 6.ά., σ Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί πατριαρ χικήν μονήν τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική, «Byzan tinische Zeitschrift» 7(1898) Ιακώβου, Μητροπολίτου Μυτιλήνης, Ό μητροπολιτικός οίκος Μυτιλήνης. Άντιμήνσια-ίερά σκεύη, «Ό Ποιμήν» 38(1973), άριθμ. τεύχους 3 (Παράρτημα), σ. 31 πρβλ. καί σ. 29. τ ο 0 α ύ τ ο ϋ, Τάφοι Πατριαρχών καί Μητροπολιτών είς τήν Λέσβον, Μυ τιλήνη 1979, σ Μ. I. Γ(εδεών), Επισκοπικοί Πίνακες, έ.ά., σ Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ Μ. I. Γ( ε δ ε ώ ν), Επισκοπικοί Πίνακες, 6.ά., σ Πρβλ. τού α ύ τ ο 0, Πα τριαρχικοί Εφημερίδες, 6.ά., σ Μ. I. Γ(ε δ ε ώ ν), Επισκοπικοί Πίνακες, 6.ά., σ t τού Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, «Γρηγόριος ό Παλαμας» 2(1918) Αρχιμανδρίτου ΑΙμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλο-

18 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου 25 θίμου τοϋ ΣΤ', του 1855, Άρδαμερίου ήτο άκόμη ό Ιγνάτιος καί καθέδρα τής Επισκοπής ή Γαλάτιστα* 1. Ή άρχιερατεία τοϋ Ιγνατίου, κατά τόν Ιωα κείμ Στρουμπήν, παρετάθη μέχρι τοϋ Ό Άνθιμος άνήλθεν εις τον θρόνον τής Επισκοπής Άρδαμε ρίου τό 1865, κατά τόν Ιωακείμ Στρουμπήν3, ένω, κατά τόν Άνθιμον Άλεξούδην, τό Τόν Μάρτιον τοϋ 1875 μετέσχεν ό Άνθιμος τής έν τω Ναω τοϋ Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης εκλογής τοϋ Πρωτοσυγκέλλου Θεσσαλονίκης Αμβροσίου Κασσάρα ώς έπισκόπου Τερισσοΰ καί Αγίου Όρους5. 6Παρητήθη «διά γήρας οίκειοθελως» τόν Μάρτιον τοϋ έπομένου έτους 1876 καί άπέθανε κατά τάς άρχάς φθινοπώρου τοϋ 1904 εις τήν Θεσ σαλονίκην, όπου έμενεν άπό πολλοϋ Τόν Μάρτιον τοϋ 1876 Επίσκοπος Άρδαμερίου έξελέγη, υπό τής Επαρχιακής Συνόδου Θεσσαλονίκης, εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοϋ Αγίου Δημητρίου, ό Αρχιδιάκονος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Κωνσ τ ά V τ ι ο ς Ματουλόπουλος8. Ή χειροτονία του έγένετο τήν 7ην Μαρ τίου είς τόν Ιδιον Ναόν9. Εις τήν Επισκοπήν Άρδαμερίου παρέμεινε μέχρι τής 29ης Ιουλίου 1889, ότε έγένετο Σερβίων καί Κοζάνης10. γοι κατά τούς Κώδικας τών Υπομνημάτων τοϋ Αρχειοφυλακίου τοϋ Οικουμενικού Πα τριαρχείου, «Ορθοδοξία» 32(1957) Συνταγμάτιον, περί τής τάξεως τών πατριαρχικών θρόνων καί τών αυτοκέφαλων συνόδων, Αρχιεπισκόπων, καί μητροπολιτών άπάσης τής Ορθοδόξου Ανατολικής Εκ κλησίας, μετά τών υποκειμένων αύτοΐς θρόνων, καί τών όνομάτων τών προϊσταμένων αύτών, έν Άθήναις έκ τής Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος 1855, σ. 4. Πρβλ. καί Γ. A. Ρ ά λ λ ημ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ίερών κανόνων, τ. πέμπτος, Αθήνησιν 1855, σ Ιτοΰ Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, ε.ά., σ f τοϋ Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, έ.ά., σ Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, έ.ά., σ Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, ε.ά., 33(1958) Μηνά Δ. Χαμαδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 2( ) 634. Πρβλ. καί Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπο ό λο υ, Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 33(1958) «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 24(1904) «Ανατολικός Άστήρ» 17(1878)787' Μηνά Δ. Χαμαδοπούλου, Πατρι αρχικοί πινακίδες, ε.ά., σ. 634 Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, έ.ά., 33(1958) Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, έ.ά., 33(1958)32. Πρβλ. καί Άρχιμ. Θεοκλήτου Φιλιππαίου, Εκκλη σίας Κωνσταντινουπόλεως Επίσκοποί καί Επίσκοποι , «Θεολογία» 31(1960) Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλο-

19 26 Απόστολος Άθ. Γλαβίνας 29. Ό Σωφρόνιος Νηστόπουλος έξελέγη τον Φεβρουάριον τοϋ 1890 υπό τής Επαρχιακής Συνόδου Θεσσαλονίκης, είς τόν Ναόν τοϋ 'Αγίου Δημητρίου*1, παρέμεινε δέ είς την έδραν του μέχρι τής 18ης Ίανουαρίου 1901» ότε έγένετο Στρωμνίτσης Τήν 29ην Ιουνίου 1901 Άρδαμερίου έξελέγη ό Επίσκοπος Εύδοξιάδος Δωρόθεος Μοσχίδης3, ό όποιος παρέμεινεν εις τήν έδραν του μέχρι τοϋ Μαΐου τοϋ 19114, άποθανών είς τήν Θεσσαλονίκην Ό Ιωακείμ Στρουμπής έξελέγη Επίσκοπος Άρδαμερίου τόν Ιούλιον τοϋ 19116, έξ ού μετετέθη τήν 24ην Φεβρουάριου 1922 είς τήν Μητρόπολιν Κορυτσδς7. γοι, ε.ά., 33(1958)282. Ό Κωνστάντιος τήν 30ήν Απριλίου 1892 έγένετο Αρυϊνουπόλεως, τήν 31ην Μαΐου 1894 Σερβίων καί Κοζάνης καί άπέθανε τήν 20ήν Ιουνίου 1910, Αρχιμαν δρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, έ.ά., 33(1958)288, 292, 420. Περί τοϋ Κωνσταντίου όρα καί Νικολάου Π. Δελιαλή, Επισκοπικά Κοζάνης, Κοζάνη 1972, σ Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, έ.ά., 33(1958)284. Απόφοιτος τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης τοϋ 1878 (Βασι λείου Θ. Σταυρίδου, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης , τ. Α', Άθήναι 1970, σ. 154), έξελέγη κατ άρχήν, άπό Ίεροδιάκονος, Επίσκοπος Άμισοΰ τήν Μην Αύγούστου 1886 ( Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επι σκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 33,1958,166), όπου παρέμεινε μέχρι τοϋ Φεβρουάριου τοϋ Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, ε.ά., 33(1958) 399. Τήν 19ην Οκτωβρίου 1902 έγένετο Άγκύρας, τήν 27ην Μαρτίου 1910 Καισαρείας, έτέθη είς διαθεσιμότητα, τήν 25ην Απριλίου 1911 άπό πρφην Καισα ρείας έγένετο Κολωνίας, όπου καί άπέθανε τήν 10 Φεβρουάριου 1917, Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, έ.ά., 33(1958)403, 419, 423, 34(1959) «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 21(1901)280. Ό Δωρόθεος κατήγετο έκ Γανοχώρων, άπεφοίτησεν άπό τήν εολογικήν Σχολήν Χάλκης τό 1890 (Βασιλείου Θ. Σταυ ρίδου, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ε.ά., σ. 161) καί τήν 5ην Νοεμβρίου 1896 άπό Αρχιμανδρίτης έξελέγη Επίσκοπος Εύδοξιάδος, βοηθός "Επίσκοπος τοϋ Μητρο πολίτου Χαλκηδόνος Ιωακείμ, Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατά λογοι, 6.ά., 33(1958) Άρχιμ. Θεοκλήτου Φιλιππαίου, Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Επίσκοποί, έ.ά., σ f τοϋ Άρδαμερίου Ιωακείμ, Επισκοπή Άρδαμερίου, ε.ά., σ Άρχιμ. Θεοκλήτου Φιλιππαίου, Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Έπισκοπαί, ε.ά., σ Αρχιμανδρίτου Αΐμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλο γοι, ε.ά., 34(1959) 23. Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί κατά λογοι των έν Ήπείρφ καί Αλβανία επαρχιών τοϋ Πατριαρχείου Κ/Πόλεως, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)75. Ό Ιωακείμ έγεννήθη είς τήν Χίον τό 1880 καί έφοίτησεν είς τό έκεϊ γυμνάσιον (Αρχιμανδρίτου Εύγενίου Κωσταρίδου, Ή σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία, ε.ά., σ. 513). Απόφοιτος τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης τοϋ 1904 (Β α-

20 Αρχιερείς τής Επισκοπής Άρδαμερίου Τήν ΙΟην, 12ην καί 13ην Δεκεμβρίου 1922 συνεδριάσασα ή Επαρ χιακή Σύνοδος Θεσσαλονίκης ώρισε τοποτηρητήν τής χηρευούσης Επι σκοπής Άρδαμερίου τον Επίσκοπον Ίερισσοΰ καί Αγίου 'Ορους Σωκράτη καί ύπέβαλεν εύχήν ομόφωνον προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον περί συγχωνεύσεως των δύο Επισκοπών Άρδαμερίου καί Ίερισσοΰ καί Αγίου Όρους* 1. Ή Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις τήν συνε δρίαν αύτής, τής 9ης Ίανουαρίου 1923, ένέκρινε τήν ώς άνω άπόφασιν τής Επαρχιακής Συνόδου Θεσσαλονίκης2. Τήν 7ην Οκτωβρίου 1924 άπεφασίσθη υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου να άποτελέση ή τέως Επισκο πή Άρδαμερίου ιδίαν Μητρόπολιν3. Μητροπολίτης τής νέας ταύτης Μητροπόλεως έξελέγη τήν ιδίαν ήμέραν ό Άρχιδιακονεύων τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Κρεατσούλης4. 5Ό Καλ λίνικος παρητήθη διά λόγους υγείας τόν Φεβρουάριον τοΰ 1934, ένω ή διαποίμανσις τής Επαρχίας του άνετέθη προσωρινώς, μέχρι τής συγχωνεύσεως, εις τόν Μητροπολίτην Ίερισσοΰ καί Αγίου "Ορους Σωκράτη6. Κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου τοΰ 1936, άποφάσει τής Ίεράς Συνόδου, σιλείου Θ. Σταυρίδου, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ε.ά., σ. 169), είργάσθη είς διαφόρους περιοχάς ( Αρχιμανδρίτου Ευγενίου Κωσταρίδου, Ή σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία, ε.ά., σ. 513) μέχρι τής έκλογής του ώς Επισκόπου Άρδαμερίου. Είς τήν Κορυτσάν δέν ήδυνήθη να μεταβή, λόγφ τής έπικρατούσης τότε άνωμάλου καταστάσεως, παραμένων είς Κωνσταντινούπολιν («Εκκλησιαστική Αλήθεια» 43, 1923, 257), τήν 7ην Οκτωβρίου 1924 έξελέγη Μητροπολίτης τής νεοϊδρυθείσης Μητροπόλεως Καρδαμύλων, Ψαρρων καί Οΐνουσών («Εκκλησία», 2, 1924, 157 «Ορθοδοξία» 1,1926,128 Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., σ. 75 Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοποόλου, Επισκοπικοί κατάλο γοι, έ.ά., 34, 1959, 168), τήν 28ην Νοεμβρίου 1933 Μητροπολίτης Χίου («Εκκλησία» 11, 1933, ό ένθρονιστήριος λόγος) καί τόν Σεπτέμβριον τού 1946 έκηρύχθη έκπτω τος τοϋ θρόνου του δι άποιράσεως τοΰ Πρωτοβαθμίου διά τούς Αρχιερείς Συνοδικού Δι καστηρίου («Εκκλησία» 23, 1946, 39). Μελέτη του περί τής Επισκοπής Άρδαμερίου έδημοσιεύθη είς τόν «Γρηγόριον Παλαμάν» 2(1918) , «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 6(1922) «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 43(1923) «Ορθοδοξία» 1(1926)128 Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 34(1959) Όρα καί τό έγγραφον τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου, τής 28ης Οκτωβρίου 1924, πρός τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Γεννάδιον, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 9(1925)25 Ά θ. Α. Άγγελοπούλου, Ή έπισκοπική Σύνοδος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ή σημασία αύτής σήμερον, «Θεολογία» 48(1977) «Εκκλησία» 2(1924)157 «Ορθοδοξία» 1(1926)128 Αρχιμανδρίτου Αιμιλίανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, έ.ά., 34(1959) Ή χειροτονία του έγένετο τήν έπομένην είς τόν πατριαρχικόν ναόν, «Ορθοδοξία» 1(1926) «Εκκλησία» 12(1934)55" «Ορθοδοξία» 9(1934)

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ*

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* Ή Κασσάνδρεια (Βάλτα, Κασσανδρεία) βρίσκεται στο μέσο σχεδόν τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας1 καί άπό το Νοέμβριο του 1870 έπαυσε νά άποτελεΐ έδρα του Μητροπολίτη, γιατί άπό τότε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας.

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. ('Επί τη βάαει τον νπ" άρι$. 32 κωδικός τον Μετεώρον). Το Φανάριον, ή επί της κλωμακοέσαης 4$ώμης Θεαοαλική πολίχνη, κατά τονς μέαονς αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ναυσικά Πανσελήνου Ομότ. Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, αφού περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ (1846-1860)

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ (1846-1860) π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ (1846-1860) Ο Ιάκωβος Παγκώστας γεννήθηκε στην Πάτμο το 1803. Σπούδασε στην Πατμιάδα Σχολή με δασκάλους τον Κύριλλο Σγουρομαλλινό και τον Παΐσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889)

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο Καλλίνικος, του οποίου το κατά κόσμον όνομα ήταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1800 στη Σκοτίνα Πιερίας* 1. Νέος σε ηλικία, εκάρη μοναχός

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις.

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι τα κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

της χώρας β) ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική

της χώρας β) ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014) του Υπουργείου Οικονοµικών (Γενική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 362 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα