ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID"

Transcript

1 σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία VELVET LIQUID Χρήση του παρασκευάσματος: ιαφανές βερνίκι- σφραγιστικό, αντιτριβικό και ισχυροποιητικό διακοσμητικών δαπέδων και φυσικών λίθων, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών. Στοιχεία της Επιχείρησης: NORDIA A.E. Λ. Κηφισίας 364, Χαλάνδρι, Ελλάδα Τηλ: Fax: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τηλέφωνο Εθνικού Κέντρου ηλητηριάσεων: ,8 2: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Περιγραφή κινδύνων: Xn Επιβλαβές F Πολύ εύφλεκτο Πληροφορίες για ειδικούς κινδύνους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον: Το προϊόν υπόκειται σε υποχρέωση ταξινόμησης σύμφωνα με την συμβατική μέθοδο της «Γενικής Ταξινόμησης των Παρασκευασμάτων της ΕΕ» όπως αυτή ισχύει στην τελική της έκδοση. R 11 Πολύ εύφλεκτο. R 20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. R 38 Ερεθίζει το δέρμα. R 48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται R 63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης. R 65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Σύστημα ταξινόμησης: Η ταξινόμηση είναι σύμφωνη με την τελευταία έκδοση των καταλόγων της ΕΚ, αλλά έχει βασισθεί επιπλέον στην επιστημονική βιβλιογραφία και σε στοιχεία εταιρειών. 3: ΣΥΝΘΕΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημικός Χαρακτηρισμός:- VELVET LIQUID - SDS - Σελίδα 1 από 7

2 Περιγραφή: παρασκεύασμα Συστατικά: CAS: EINECS: τολουόλιο Repr. Cat. 3; Xn, Xi, F; R / CAS: EINECS: Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών Xn, Xi; R 10-20/21-38 CAS: αιθυλοβενζόλιο EINECS: Xn, F; R CAS: Οξικό ισοβουτύλιο EINECS: F; R Πρόσθετες πληροφορίες: εν απαιτούνται % 10-25% % 2.5% 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Γενικές οδηγίες: Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανισθούν ακόμα και μετά από πολλές ώρες, για αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα στον χώρο εργασίας. Μετά από εισπνοή: Καθαρός αέρας, ενδεχομένως αναπνευστική βοήθεια, ζέστη. Σε περίπτωση που οι ενοχλήσεις συνεχίζονται συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα Μετά από επαφή με τα μάτια: Πλένετε τα μάτια με ανοικτά βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετή ώρα Μετά από κατάποση: Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό. 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: CO 2, άμμο, πυροσβεστική σκόνη. Μη χρησιμοποιείτε νερό Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Κατά την πυρόσβεση, χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό ρουχισμό. 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Μέτρα προστασίας για τον άνθρωπο: Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα. Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος: εν απαιτείται να λάβετε ιδιαίτερα μέτρα. Να φροντίζετε για επαρκή αερισμό. εν πρέπει να διεισδύσει στα υπόγεια νερά. Μέτρα για τη συλλογή/καθαρισμό: Συλλέγεται με απορροφητικά μέσα (άμμο, εναποθέσεις πυρόλιθου, πριονόσκονη ). Εναποθέστε μολυσμένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σημείο 13. Να φροντίζετε για επαρκή αερισμό. εν ξεπλένεται με νερό ή υγρά μέσα καθαρισμού 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Οδηγίες για την ασφαλή χρήση : Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στον τόπο εργασίας. Αποφεύγετε να σχηματιστούν εκνεφώματα. VELVET LIQUID - SDS - Σελίδα 2 από 7

3 Οδηγίες προστασίας από πυρκαγιάς και έκρηξη: Μακριά από πηγές αναφλέξεως- Απαγορεύεται το κάπνισμα. Να παίρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποθήκευση : Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες :Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος. Πληροφορίες για την αποθήκευση σε κοινό χώρο : εν απαιτείται. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε καλά κλεισμένο δοχείο στο χώρο εργασίας. Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισμένες μορφές του, σε δροσερό και ξηρό μέρος. 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συμπληρωματικές πληροφορίες για την σχεδίαση των τεχνικών εγκαταστάσεων: Καμία άλλη σύσταση, βλέπε σημείο 7. Συστατικά με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση στους χώρους εργασίας: τολουόλιο WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 384 mg/m³, 100 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 191 mg/m³, 50 ppm Sk ξυλόλιο μίγμα ισομερών WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 441 mg/m³, 100 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 220 mg/m³, 50 ppm Sk; BMGV αιθυλοβενζόλιο WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 552 mg/m³, 125 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 441 mg/m³, 100 ppm οξικό ισοβουτύλιο WEL Μικρότερο χρονικό όριο: 903 mg/m³, 187 ppm Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 724 mg/m³, 150 ppm Συμπληρωματικές πληροφορίες: σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χημικών Ουσιών. Μέσα ατομικής προστασίας: Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα. Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της εργασίας. Όταν χρησιμοποιείτε το υλικό, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Προστασία αναπνευστικού συστήματος: Σε συνθήκες ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι μη διαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος/ του υλικού / του παρασκευάσματος. Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασμα /το χημικό μείγμα. Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση. VELVET LIQUID - SDS - Σελίδα 3 από 7

4 Υλικό γαντιών : Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Χρόνος διείσδυσης μέσα από το υλικό των γαντιών: Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε. Προστασία για τα μάτια : Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά Προστασία για το σώμα : Προστατευτική ενδυμασία εργασίας 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Γενικές πληροφορίες Μορφή: υγρό Χρώμα: διαφανές Οσμή: χαρακτηριστική Μεταβολή της φυσικής κατάστασης Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: εν είναι εφαρμόσιμο. Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: 110 C Σημείο αναφλέξεως: 4 C Θερμοκρασία αυτοαναφλέξεως: 430 C Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται Κίνδυνος εκρήξεως: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό, όμως είναι δυνατόν να σχηματισθούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα. Όρια κινδύνου εκρήξεως: Κατώτερα: 1.1 Vol % Ανώτερα: 7.0 Vol % Πίεση ατμού σε 20 C: 29 hpa Πυκνότητα σε 20 C: 0.91 g/cm³ ιαλυτότητα σε/αναμείξιμο με νερό: δεν αναμειγνύεται 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Θερμική αποσύνθεση/συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: εν αποσυντίθεται σε κανονικές συνθήκες. Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται: Επικίνδυνες αντιδράσεις: δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση. Επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως: εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα: Τιμές LD/LC50 : τολουόλιο Από το στόμα Από το δέρμα Εισπνοή LD50 LD50 LC50/4 h 5000 mg/kg (rat) mg/kg (rabbit) 5320 mg/l (mouse) ξυλόλιο, μίγμα ισομερών Από το στόμα LD mg/kg (rat) VELVET LIQUID - SDS - Σελίδα 4 από 7

5 Από το δέρμα LD mg/kg(rabbit) Αρχικός ερεθισμός: στο δέρμα: Ερεθίζει το δέρμα και τις βλεννώδεις μεμβράνες. στα μάτια: Προκαλεί ερεθισμό. Ευαισθητοποίηση: εν είναι γνωστή καμία ευαισθητοποίηση. Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις: Επιβλαβές 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις: Γενικές οδηγίες: Ακίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία τιμή για οικολογική τοξικότητα. Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Προϊόν: Σύσταση: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Ακάθαρτες συσκευασίες: Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της ΕΚ. 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Οδική Σιδηροδρομική μεταφορά ADR/RID ADR/RID κλάση: 3 εύφλεκτα υγρά Αριθμός Kemler : 33 Αριθμός UN : 1993 Ομάδα συσκευασίας: II Ετικέτα κινδύνου: 3 Περιγραφή εμπορεύματος: 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. (ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ, ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ) Θαλάσσια μεταφορά IMDG: IMDG κλάση: 3 Αριθμός UN: 1993 Ετικέτα κινδύνου: 3 Ομάδα συσκευασίας: II Αριθμός EMS: F-E,S-E Θαλάσσιος ρυπαντής: Ναι Τεχνική ονομασία: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. (ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ, ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ) VELVET LIQUID - SDS - Σελίδα 5 από 7

6 Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: ICAO/IATA Κλάση: 3 Αριθμός UN/ID: 1993 Ετικέτα κινδύνου: 3 Ομάδα συσκευασίας: II Τεχνική ονομασία: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. (ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ,ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Επισήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ: Το παρασκεύασμα οφείλει να ταξινομηθεί βάσει της τελευταίας ισχύουσας διάταξης περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων. Χαρακτηριστικό γράμμα και καθορισμός κινδύνου του προϊόντος: Xn Επιβλαβές F Πολύ εύγλεκτο Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα του παρασκευάσματος: τολουόλιο ξυλόλιο μίγμα ισομερών Φράσεις R: 11 Πολύ εύφλεκτο. 20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 38 Ερεθίζει το δέρμα. 48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται. 63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης. 65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Φράσεις S: 2 Μακριά από παιδιά. 7/9 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό και σε καλά αεριζόμενο μέρος. 13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισμα. 23 Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό) 29/56 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων και ειδικών αποβλήτων VELVET LIQUID - SDS - Σελίδα 6 από 7

7 33 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων. 36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. 43 Για την κατάσβεση να χρησιμοποιείτε πυροσβεστική σκόνη, ουδέποτε νερό. 62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. 16: ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων και δεν αιτιολογούν νομικές συνέπειες Σχετικές φράσεις R 10 Ευφλεκτο 11 Πολύ εύφλεκτο. 20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. 20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 38 Ερεθίζει το δέρμα. 48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.. 63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης. 65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. 66 Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο. 67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Για πληροφορίες απευθυνθείτε: NORDIA A.E.-4 Χαλάνδρι, 4/03/2013 Σπύρος Παπαγιαννάκης ιδάκτωρ Χημικός ιευθυντής Παραγωγής και Ανάπτυξης Προϊόντων VELVET LIQUID - SDS - Σελίδα 7 από 7

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος: Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Φυτοπροστατευτικό προϊόν Παραγωγός/προµηθευτής: AOLOGY Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3 Σελίδα: 1/8 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Γυαλιστικό µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής: ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 398 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 1234567890 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 077-OP Αριθμούς καταχώρισης μη χρησιμοποιήσιμο Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 095-OPP Αριθμούς καταχώρισης μη χρησιμοποιήσιμο Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης ιαλυτικό αλάτων Παραγωγός/προµηθευτής: KAMARETA EST. Meierhofstrasse

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010

ελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης: 24.08.2010 Αναθεώρηση: 23.08.2010 Σελίδα: 1/6 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βοηθητικό μέσο για την κατασκευή μασελών Παραγωγός/προμηθευτής: Heraeus

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 350 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1031 (30 χιλιοστόλιτρα), 1033 (100 χιλιοστόλιτρα) Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/13 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 488 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 91/155/EΟΚ & 93/112/EOK

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 91/155/EΟΚ & 93/112/EOK Σελίδα: 1/5 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Δηλώσεις επί του προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: GC ADIA gum shades Opaque-Opaque Modifier Χρήση του υλικού / της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 1234567890 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 22029 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Βαφή εκτόξευσης Παραγωγός/προµηθευτής: Dynabrade

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 1 Στοιχεια ουσιασ/παρασκευασματοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ Δηλώσεις επί του προϊόντος Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Απολυμαντικό μέσο Παραγωγός/προμηθευτής: Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τόυς Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH), τον 453/2010/ΕΚ και 1272/2008/EK(CLP)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τόυς Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH), τον 453/2010/ΕΚ και 1272/2008/EK(CLP) 8.0.28 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: DON REXIL ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: GF-1045 Aριθμός CAS: 8018-01-7 και 156052-68-5 Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 127-18-4 Αριθμός ΕC: 204-825-9 Αριθμός ευρετηρίου: 602-028-00-4 Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός "REACH"), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός REACH), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 67-64-1 Αριθμός ΕC: 200-662-2 Αριθμός ευρετηρίου: 606-001-00-8 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα