Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 120 τελικό 2011/0053 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα ελαστικά των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σ' αυτά (Κωδικοποιηµένο κείµενο) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Στα πλαίσια της «Ευρώπης των πολιτών» η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην απλούστευση και τη σαφήνεια του δικαίου της Ένωσης, ώστε τούτο να καταστεί περισσότερο προσιτό και κατανοητό στον πολίτη, προσφέροντάς του, µε τον τρόπο αυτό, νέες δυνατότητες και αναγνωρίζοντας τα συγκεκριµένα δικαιώµατα που κάθε πολίτης είναι δυνατόν να απολαύει. Ο στόχος αυτός, όµως, δεν µπορεί να επιτευχθεί εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθµες διατάξεις οι οποίες, έχοντας επανειληµµένα τροποποιηθεί, συχνά δε ουσιωδώς, βρίσκονται διασκορπισµένες, τόσο στην αρχική όσο και στις µεταγενέστερες τροποποιητικές πράξεις. Απαιτείται λοιπόν η διερεύνηση και σύγκριση µεγάλου αριθµού πράξεων για να προσδιορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η σαφήνεια και η διαφάνεια του δικαίου εξαρτώνται επίσης από την κωδικοποίηση των τροποποιηµένων πράξεων. 2. Η Επιτροπή, µε απόφαση της 1ης Απριλίου , έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της να προβαίνουν σε κωδικοποίηση των νοµικών πράξεων το αργότερο µετά τη δέκατη τροποποίησή τους, τονίζοντας συγχρόνως ότι τούτο αποτελεί τον ελάχιστο κανόνα δεδοµένου ότι, προς διασφάλιση της σαφούς και ορθής κατανόησης των πράξεων, οι διάφορες υπηρεσίες πρέπει να κωδικοποιούν µε µεγαλύτερη συχνότητα τα κείµενα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. 3. Τα συµπεράσµατα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Εδιµβούργου ( εκέµβριος 1992) επιβεβαίωσαν τις επιτακτικές αυτές ανάγκες 2, τονίζοντας τη σηµασία της κωδικοποίησης που παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς τον εφαρµοστέο νόµο σε ορισµένη χρονική στιγµή όσον αφορά συγκεκριµένο θέµα. Η κωδικοποίηση πρέπει να πραγµατοποιείται µε πλήρη τήρηση της κανονικής διαδικασίας για τη θέσπιση των πράξεων της Ένωσης. Στο µέτρο που δεν µπορεί να γίνει καµία τροποποίηση επί της ουσίας των πράξεων που αποτελούν αντικείµενο της κωδικοποίησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφώνησαν, µε τη διοργανική συµφωνία της 20ής εκεµβρίου 1994, ότι πρέπει να ακολουθείται ταχεία διαδικασία για την έγκριση των κωδικοποιούµενων πράξεων. 4. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η κωδικοποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σ' αυτά 3. Η νέα οδηγία θα αντικαταστήσει τις διάφορες πράξεις που αποτελούν αντικείµενο της κωδικοποίησης 4 η παρούσα πρόταση σέβεται πλήρως την ουσία των κωδικοποιούµενων κειµένων και αρκείται απλώς στη συγκέντρωσή τους, επιφέροντας µόνο τις τυπικές τροποποιήσεις που απαιτούνται από την ίδια τη διαδικασία κωδικοποίησης COM(87) 868 PV. Βλ. παράρτηµα 3 του τµήµατος Α των εν λόγω συµπερασµάτων. Είναι εγγεγραµµένη στο νοµοθετικό πρόγραµµα για το [ ]. Βλ. παράρτηµα VII µέρος Α της παρούσας πρότασης. EL 2 EL

4 5. Η πρόταση κωδικοποίησης καταρτίσθηκε µε βάση προηγούµενη ενοποίηση του κειµένου, σε 22 επίσηµες γλώσσες, της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ και των τροποποιητικών της πράξεων, που έγινε µε το πληροφοριακό σύστηµα της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο µέτρο που τα άρθρα έλαβαν νέα αρίθµηση, η αντιστοιχία µεταξύ των παλαιών και των νέων αριθµών εµφαίνεται στον πίνακα του παραρτήµατος VIII της κωδικοποιηµένης οδηγίας. EL 3 EL

5 92/23/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο) 2011/0053 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα ελαστικά των µηχανοκίνητων οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σ' αυτά (κωδικοποιηµένο κείµενο) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 5, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σ' αυτά 6, έχει τροποποιηθεί επανειληµµένα 7 και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας. 92/23/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (4) (προσαρµοσµένο) (2) Η οδηγία 92/23/ΕΟΚ είναι µία από τις επιµέρους οδηγίες του συστήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλεπόταν από την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων ΕΕ C [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ L 129 της , σ. 95. Βλ. παράρτηµα VII µέρος Α. EL 4 EL

6 τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) 8, και θεσπίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους σχετικά, µεταξύ άλλων, µε τα πνευστά ελαστικά τους. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών ενόψει της εφαρµογής, για κάθε τύπο µηχανοκίνητου οχήµατος και ρυµουλκουµένου, της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλέπεται από την οδηγία 2007/46/ΕΚ. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ σχετικά µε τα µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους, καθώς και τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά (συστατικά) στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των οχηµάτων αυτών, εφαρµόζονται στην παρούσα οδηγία. 92/23/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (6) (3) Οι κανόνες σχετικά µε τα ελαστικά θα πρέπει να ορίζουν κοινές απαιτήσεις σχετικές όχι µόνο µε τα χαρακτηριστικά τους αλλά και µε τις απαιτήσεις που αφορούν τον εξοπλισµό των οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους µε τα εν λόγω ελαστικά. 92/23/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (8) (προσαρµοσµένο) (4) Είναι επιθυµητό να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές απαιτήσεις που ορίστηκαν από την οικονοµική επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών στον κανονισµό της αριθ. 30 (Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση πνευστών ελαστικών για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους) 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό της αριθ. 54 (Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση πνευστών ελαστικών για εµπορικά οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους) 10, από τον κανονισµό της αριθ. 64 (Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση οχηµάτων εφοδιασµένων µε εφεδρικούς τροχούς και ελαστικά προσωρινής χρήσης) 11, όπως τροποποιήθηκε και από τον κανονισµό της αριθ. 117 (Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση ελαστικών όσον αφορά τις εκποµπές ήχου κύλισης ελαστικών και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωµα) 12, όπως τροποποιήθηκε που έχουν προσαρτηθεί στη συµφωνία της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά µε την υιοθέτηση οµοιόµορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήµατα, εξοπλισµό και εξαρτήµατα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήµατα και τις συνθήκες για την αµοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται µε βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρηµένη συµφωνία του 1958») ΕΕ L 263 της , σ. 1. Έγγραφο της οικονοµικής επιτροπής για την Ευρώπη, E3/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev.1- Add. 29 της 1ης Απριλίου 1975 και τις τροποποιήσεις του 01, 02 και συµπληρώµατα. Έγγραφο της οικονοµικής επιτροπής για την Ευρώπη, E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev.1-Add. 53 και συµπληρώµατα. Έγγραφο της οικονοµικής επιτροπής για την Ευρώπη, E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev.1-Add. 63 και συµπληρώµατα. Έγγραφο της οικονοµικής επιτροπής για την Ευρώπη, E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev.2- Add. 116 και την τροποποίησή του 01 και συµπληρώµατα. ηµοσιεύθηκε στο παράρτηµα Ι της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 346 της , σ. 78). EL 5 EL

7 (5) Με την παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά στις προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που εµφαίνονται στο παράρτηµα VII µέρος Β, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: 92/23/ΕΟΚ Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται: 2001/43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 2 α) ως «ελαστικό», κάθε καινούργιο πνευστό ελαστικό, συµπεριλαµβανοµένων των χειµερινών ελαστικών µε τρύπες για καρφιά, εργοστασίου ή ανταλλακτικό, που προορίζεται να τοποθετηθεί σε οχήµατα στα οποία εφαρµόζεται η οδηγία 2007/46/ΕΚ. Ο παρών ορισµός δεν καλύπτει τα χειµερινά ελαστικά µε καρφιά 92/23/ΕΟΚ β) ως «όχηµα», κάθε όχηµα στο οποίο εφαρµόζεται η οδηγία 2007/46/ΕΚ γ) ως «κατασκευαστής», ο κάτοχος της εµπορικής επωνυµίας ή του σήµατος οχηµάτων ή ελαστικών. 2001/43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 3 Άρθρο 2 1. Οι απαιτήσεις του παραρτήµατος V εφαρµόζονται στα ελαστικά που προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήµατα πρωτοχρησιµοποιηθέντα από την 1η Οκτωβρίου 1980 και µετά. 2. Οι απαιτήσεις του παραρτήµατος V δεν ισχύουν: α) για ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω από 80 km/h β) για ελαστικά ονοµαστικής διαµέτρου του σώτρου µικρότερης ή ίσης µε 254 mm (κωδικός 10) ή 635 mm και άνω (κωδικός 25) γ) για εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ όπως ορίζονται στο σηµείο του παραρτήµατος ΙΙ δ) για ελαστικά σχεδιασµένα αποκλειστικώς προκειµένου να τοποθετούνται σε οχήµατα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου EL 6 EL

8 2001/43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 4 Άρθρο 3 1. Τα κράτη µέλη χορηγούν την έγκριση ΕΚ τύπου, υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι, για κάθε κατηγορία ελαστικών που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ, και τους απονέµουν αριθµό έγκρισης όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 2. Τα κράτη µέλη χορηγούν την έγκριση ΕΚ τύπου, υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι, για κάθε κατηγορία ελαστικών που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος V, και τους απονέµουν αριθµό έγκρισης όπως καθορίζεται στο παράρτηµα Ι. 3. Τα κράτη µέλη χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου για τα ελαστικά ενός οχήµατος υπό τους όρους του παραρτήµατος ΙΙΙ για κάθε όχηµα του οποίου τα ελαστικά (συµπεριλαµβάνεται, κατά περίπτωση, το ελαστικό του εφεδρικού τροχού) πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ καθώς και τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV τις σχετικές µε τα οχήµατα, και απονέµουν αριθµό έγκρισης στα οχήµατα αυτά όπως καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 92/23/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο) /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 1 Άρθρο 4 Εντός µηνός µετά την έκδοση ή την άρνηση 1 έγκρισης ΕΚ τύπου για συστατικό στοιχείο (ελαστικό) ή οχηµα, η αρµόδια για την έγκριση αρχή κάθε κράτους µέλους διαβιβάζει αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού, υποδείγµατα του οποίου παρατίθενται στα προσαρτήµατα του παραρτήµατος I και του παραρτήµατος III, στα υπόλοιπα κράτη µέλη και, εφόσον της ζητηθεί διαβιβάζει την έκθεση δοκιµής για κάθε τυπό ελαστικού για το οποίο χορήγησε 1 έγκριση ΕΚ τύπου. 92/23/ΕΟΚ /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 1 Άρθρο 5 Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ελαστικών που φέρουν το σήµα 1 έγκρισης ΕΚ τύπου. 92/23/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο) /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 1 Άρθρο 6 Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση της 1 έγκρισης ΕΚ τύπου ή της εθνικής έγκρισης τύπου σε όχηµα για λόγους που έχουν σχέση µε τα ελαστικά του εφόσον EL 7 EL

9 τα εν λόγω ελαστικά φέρουν το σήµα της 1 έγκρισης ΕΚ τύπου και έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV. Άρθρο 7 Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν τη χρήση οχήµατος για λόγους που έχουν σχέση µε τα ελαστικά του, εφόσον αυτά φέρουν το σήµα 1 έγκρισης ΕΚ τύπου και έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV. 92/23/ΕΟΚ Άρθρο 8 1. Σε περίπτωση που, µε τεκµηριωµένη αιτιολόγηση, κράτος µέλος θεωρεί ότι ένας τύπος ελαστικού ή ένας τύπος οχήµατος είναι επικίνδυνος, αν και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, µπορεί, στην επικράτειά του, να απαγορεύσει προσωρινά ή να εξαρτά από ειδικές προϋποθέσεις τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στο εµπόριο. Το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα υπόλοιπα κράτη µέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφασή του. 2. Εντός έξι εβδοµάδων η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, και κατόπιν γνωµοδοτεί χωρίς καθυστέρηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 92/23/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο) /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ Αν η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την τεχνική προσαρµογή της οδηγίας, οι προσαρµογές αυτές εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 11. Στην περίπτωση αυτή το κράτος µέλος που έχει θεσπίσει µέτρα διασφάλισης µπορεί να τα διατηρήσει µέχρις ότου τεθούν σε ισχύ οι προσαρµογές αυτές. Άρθρο 9 1. Το κράτος µέλος που χορηγεί την 1 έγκριση ΕΚ τύπου για κατασκευαστικό (συστατικό) στοιχείο (ελαστικό) ή για όχηµα, λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα ώστε, στο βαθµό που είναι αναγκαίο και, εφόσον απαιτείται, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες για την έγκριση αρχές των υπόλοιπων κρατών µελών, να εξακριβώνει ότι τα παραγόµενα µοντέλα είναι σύµφωνα προς τον τύπο που έχει εγκριθεί. Για το σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί ανά πάσα στιγµή να ελέγχει τη συµµόρφωση των ελαστικών ή των οχηµάτων προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο έλεγχος αυτός γίνεται δειγµατοληπτικά. 2. Αν το κράτος µέλος που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 διαπιστώσει ότι ένας αριθµός ελαστικών ή οχηµάτων µε το ίδιο σήµα έγκρισης δεν είναι σύµφωνα προς τον εγκεκριµένο τύπο, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι τα παραγόµενα µοντέλα είναι σύµφωνα προς τον εγκεκριµένο τύπο. Αν κατ' εξακολούθηση δεν επιτυγχάνεται η συµµόρφωση, τα εν λόγω µέτρα µπορεί να φθάσουν µέχρι την ανάκληση της 1 έγκρισης ΕΚ τύπου. Οι αρχές λαµβάνουν τα ίδια αυτά µέτρα αν EL 8 EL

10 ενηµερωθούν από τις αρµόδιες για την έγκριση αρχές άλλου κράτους µέλους για ανάλογη περίπτωση µη συµµόρφωσης. 3. Η αρµόδια για την έγκριση αρχή κάθε κράτους µέλους κοινοποιεί εντός µηνός προς τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών µελών κάθε ανάκληση 1 έγκρισης ΕΚ τύπου, καθώς και τους λόγους για τους οποίους λαµβάνεται το µέτρο αυτό, χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο έντυπο που περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα των παραρτηµάτων I και III. Άρθρο 10 Σε κάθε απόφαση, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, για την άρνηση χορήγησης ή την ανάκληση 1 έγκρισης ΕΚ τύπου για ελαστικά ή για όχηµα όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του και συνεπάγεται απαγόρευση της εµπορίας ή της χρήσης του εν λόγω προϊόντος, εκτίθενται λεπτοµερώς οι λόγοι στους οποίους βασίζεται. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόµενο µέρος, µε την υπόδειξη των ένδικων µέσων που προβλέπονται από τις ισχύουσες νοµοθεσίες των κρατών µελών και των προθεσµιών εντός των οποίων είναι δυνατό να ασκηθούν αυτά τα ένδικα µέσα. Άρθρο 11 Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή των απαιτήσεων των παραρτηµάτων I έως VI προς την τεχνική πρόοδο, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. 2001/43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 6 (προσαρµοσµένο) Άρθρο Τα κράτη µέλη δεν δύνανται, για λόγους σχετικούς µε τα ελαστικά και µε την προσαρµογή τους σε νέα οχήµατα: α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης σε τύπο οχηµάτων ή ελαστικών β) να αρνούνται την ταξινόµηση, ή να απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, καθώς και την πώληση ή τη χρησιµοποίηση ελαστικών εάν τα οχήµατα ή τα ελαστικά αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να χορηγούν εγκρίσεις ΕΚ τύπου, και αρνούνται τη χορήγηση εθνικών εγκρίσεων τύπου στους τύπους ελαστικών που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 3. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να χορηγούν ούτε την έγκριση ΕΚ τύπου ούτε την εθνική έγκριση τύπου οχήµατος, για λόγους σχετικούς µε τα ελαστικά και µε την προσαρµογή τους, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. EL 9 EL

11 4. Τα κράτη µέλη: α) θεωρούν ως άκυρα όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 26 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, εάν δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας οδηγίας και β) αρνούνται την ταξινόµηση ή απαγορεύουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 5. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται, για τους σκοπούς του άρθρου 28 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, σε όλα τα ελαστικά τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση τα ελαστικά της κατηγορίας C1e στα οποία εφαρµόζονται από την 1η Οκτωβρίου /23/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο) Άρθρο 13 Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 14 Η οδηγία 92/23/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτηµα VII µέρος Α, καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά στις προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που εµφαίνονται στο παράρτηµα VII µέρος Β. Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος VIII. Άρθρο 15 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 10 EL

12 92/23/ΕΟΚ Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. [ ], [ ] Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 11 EL

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα 2 Προσάρτηµα 3 Προσάρτηµα 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 14 Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα 2 Προσάρτηµα 3 Προσάρτηµα 4 Προσάρτηµα 5 Προσάρτηµα 6 Προσάρτηµα 7 Προσάρτηµα 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα σηµ. 1 (προσαρµοσµένο) ιοικητικές διατάξεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των ελαστικών ελτίο πληροφοριών αριθ.... για έγκριση ΕΚ τύπου ενός τύπου ελαστικού Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου (ελαστικά) ελτίο πληροφοριών για έγκριση ΕΚ τύπου ενός τύπου ελαστικού σε σχέση µε τον θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου (θόρυβος ελαστικών/οδοστρώµατος) Απαιτήσεις σχετικά µε τα ελαστικά Επεξηγηµατικό σχήµα Κατάλογος συµβόλων των δεικτών ικανότητας φόρτωσης (LI) και η αντίστοιχη µέγιστη µάζα (KG) που δύναται να φέρει το ελαστικό ιάταξη των σηµάνσεων του ελαστικού Σχέση µεταξύ του δείκτη πίεσης και των µονάδων πίεσης Σωτροµέτρηση, εξωτερική διάµετρος και εύρος διατοµής ελαστικών µε ορισµένες ενδείξεις διαστάσεων Μέθοδος µέτρησης των διαστάσεων των ελαστικών ιαδικασία δοκιµής φορτίου/ταχύτητας Μεταβολή ικανότητας φόρτωσης συναρτήσει της ταχύτητας για τα ακτινωτά και τα συµβατικά (διαγώνια) ελαστικά των επαγγελµατικών οχηµάτων ιοικητικές διατάξεις για την έγκριση ΕΚ τύπου οχηµάτων όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους ελτίο πληροφοριών αριθ.... (όχηµα) Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου (όχηµα) 14 Οι τεχνικές απαιτήσεις για τα ελαστικά είναι ανάλογες µε εκείνες των κανονισµών αριθ. 30 και 54 της Οικονοµικής επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE). EL 12 EL

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Προσάρτηµα 1 Προσάρτηµα 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Απαιτήσεις για τα οχήµατα όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους Θόρυβος ελαστικών/οδοστρώµατος Μέθοδος µέτρησης της ηχοστάθµης ελαστικών/οδοστρώµατος, µέθοδος σβηστού κινητήρα Έκθεση δοκιµής Προδιαγραφές για το χώρο δοκιµών Καταργούµενη οδηγία µε κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της/κατάλογος καταληκτικών ηµεροµηνιών ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής Πίνακας αντιστοιχίας EL 13 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 2001/43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα, σηµ. 2 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.1. Ο κατασκευαστής ελαστικών υποβάλλει αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου για έναν τύπο ελαστικών δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 1 και 2 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ Η αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ συνοδεύεται εις τριπλούν από περιγραφή του τύπου ελαστικών σύµφωνα µε το δελτίο πληροφοριών του προσαρτήµατος Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται (εις τριπλούν) από πρόχειρο σχέδιο ή χαρακτηριστική φωτογραφία, όπου θα εµφαίνεται το σκάλισµα πέλµατος του ελαστικού, και από πρόχειρο σχέδιο του εξωτερικού περιβλήµατος του φουσκωµένου ελαστικού τοποθετηµένου στο σώτρο µέτρησης, όπου θα σηµειώνονται οι διαστάσεις που ενδιαφέρουν (βλέπε παράρτηµα ΙΙ, σηµεία και 6.1.2) του τύπου ελαστικών που υποβάλλεται προς έγκριση Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται είτε από την έκθεση δοκιµής την οποία συντάσσει η εντεταλµένη τεχνική υπηρεσία είτε από αριθµό δειγµάτων που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή Η αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου δυνάµει του παραρτήµατος V συνοδεύεται εις τριπλούν από περιγραφή του τύπου ελαστικών σύµφωνα µε το δελτίο πληροφοριών του προσαρτήµατος Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται (εις τριπλούν) από πρόχειρα σχέδια, σχέδια ή φωτογραφίες του σκαλίσµατος πέλµατος, αντιπροσωπευτικού του τύπου ελαστικών Η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται είτε από έκθεση δοκιµής την οποία συντάσσει η εντεταλµένη τεχνική υπηρεσία είτε από αριθµό δειγµάτων οριζόµενο από την αρµόδια αρχή Ο κατασκευαστής µπορεί να ζητήσει επέκταση της έγκρισης ΕΚ τύπου, ώστε να καλυφθούν: τροποποιηµένοι τύποι ελαστικών για εγκρίσεις ΕΚ τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ, ή/και επιπλέον χαρακτηριστικά του µεγέθους ή/και τροποποιηµένες εµπορικές ονοµασίες ή εµπορικές περιγραφές του κατασκευαστή ή/και σκαλίσµατα πέλµατος για εγκρίσεις ΕΚ τύπου δυνάµει του παραρτήµατος V. EL 14 EL

16 2005/11/ΕΚ άρθ Η εγκρίνουσα αρχή µπορεί να δεχθεί τα εργαστήρια του κατασκευαστή των ελαστικών ως εγκεκριµένα εργαστήρια δοκιµών, βάσει του άρθρου 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. 2001/43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα σηµ. 2 (προσαρµοσµένο) 2. ΑΝΑΓΡΑΦΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2.1. Τα δείγµατα τύπου ελαστικού που υποβάλλονται για έγκριση ΕΚ τύπου πρέπει να φέρουν σαφώς ορατό και ανεξίτηλο εµπορικό σήµα ή εταιρική επωνυµία του αιτούντος και να διαθέτουν επαρκή ελεύθερο χώρο για την επίθεση του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου όπως απαιτείται στο τµήµα 4 του παρόντος παραρτήµατος. 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ 3.1. Για κάθε τύπο ελαστικών υποβαλλόµενο προς έγκριση όπως προβλέπεται στο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος, χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου κατά την έννοια των άρθρων 8, 9 και 10 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και εκδίδεται αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ Ειδοποίηση έγκρισης ή επέκτασης ή απόρριψης ή απόσυρσης έγκρισης ή οριστικής διακοπής παραγωγής σε σχέση µε τύπο ελαστικών δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να κοινοποιείται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7 και άρθρο 8 παράγραφος 8 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ Για κάθε τύπο ελαστικών που υποβάλλεται προς έγκριση όπως προβλέπεται στο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου κατά την έννοια των άρθρων 8, 9 και 10 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και εκδίδεται αριθµός έγκρισης τύπου, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος V Ειδοποίηση έγκρισης ή επέκτασης ή απόρριψης ή απόσυρσης έγκρισης ή οριστικής διακοπής παραγωγής σε σχέση µε τύπο ελαστικών δυνάµει του παραρτήµατος V πρέπει να κοινοποιείται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7 και το άρθρο 8 παράγραφος 8 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ Για κάθε ελαστικό ενός τύπου ελαστικών που έλαβε έγκριση EK τύπου εκδίδεται αριθµός έγκρισης. Ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να εκδώσει τον ίδιο αριθµό έγκρισης και για άλλο τύπο ελαστικών. Συγκεκριµένα, οι αριθµοί έγκρισης ΕΚ τύπου που εκδίδονται δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ και αριθµοί έγκρισης που εκδίδονται δυνάµει του παραρτήµατος V πρέπει να είναι διαφορετικοί. EL 15 EL

17 4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ 4.1. Ελαστικά τύπου για τον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση ΕΚ τύπου δυνάµει της παρούσας οδηγίας πρέπει να φέρουν το σχετικό σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου Το σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου έχει σχήµα ορθογωνίου περικλείοντος το γράµµα «e» ακολουθούµενο από το διακριτικό αριθµό του κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου δυνάµει του παραρτήµατος VII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Ως αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου λαµβάνεται ο αριθµός έγκρισης τύπου που εµφαίνεται στο πιστοποιητικό, µε δύο αριθµητικά ψηφία πριν απ' αυτόν: «00» για ελαστικά οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως και «02» για ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων Το µήκος του ορθογωνίου που αποτελεί το σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 mm και το πλάτος τουλάχιστον 8 mm. Το ύψος των γραµµάτων και αριθµών πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm Τα σήµατα και οι αριθµοί έγκρισης ΕΚ τύπου, καθώς και οι επιπλέον πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 3 (οι τελευταίες αυτές για την έγκριση τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ), πρέπει να τίθενται όπως προβλέπεται στο προαναφερόµενο σηµείο Οι αριθµοί έγκρισης που εκδίδονται σύµφωνα µε το παράρτηµα V συνοδεύονται υποχρεωτικά από το γράµµα «s», όπου «s» είναι συντοµογραφία της λέξης «sound» (ήχος) Ακολουθεί παράδειγµα σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου : Το ελαστικό που φέρει το ανωτέρω σήµα είναι ελαστικό οχήµατος επαγγελµατικής χρήσεως (00) ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις ΕΚ (e), για το οποίο το σήµα έγκρισης ΕΚ τύπου εκδόθηκε στην Ιρλανδία (24) µε τον αριθµό 479 δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ και στην Ιταλία (3) µε τον αριθµό 687-s δυνάµει του παραρτήµατος V. Σηµείωση: Οι αριθµοί «479» και «687» (αριθµοί έγκρισης τύπου του σήµατος ΕΚ) καθώς και ο αριθµός «24» και το αριθµητικό ψηφίο «3» (διακριτικά των κρατών µελών που χορήγησαν την έγκριση ΕΚ τύπου ) έχουν απλώς ενηµερωτικό χαρακτήρα. Οι αριθµοί έγκρισης πρέπει να αναγράφονται πλησίον του ορθογωνίου, και µπορούν να βρίσκονται επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά. Τα ψηφία του αριθµού έγκρισης πρέπει να βρίσκονται όλα προς την ίδια πλευρά του «e» και να βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση. EL 16 EL

18 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 5.1. Σε περίπτωση τροποποίησης ενός ελαστικού που έχει λάβει έγκριση ΕΚ τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ ή του παραρτήµατος V, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 16 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ Τροποποίηση του σκαλίσµατος πέλµατος σε περιπτώσεις έγκρισης τύπου δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ δεν συνεπάγεται επανάληψη των δοκιµών που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ Σε περίπτωση που χαρακτηριστικά του µεγέθους των ελαστικών ή εµπορικά σήµατα προστίθενται σε σειρά ελαστικών που έχουν λάβει έγκριση τύπου δυνάµει του παραρτήµατος V, η τυχόν ανάγκη νέας δοκιµής καθορίζεται από την αρχή έγκρισης τύπου Σε περίπτωση τροποποίησης του σκαλίσµατος πέλµατος σε σειρά ελαστικών που έχουν εγκριθεί δυνάµει του παραρτήµατος V, ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο δειγµάτων υποβάλλεται εκ νέου σε δοκιµή εκτός εάν η αρχή έγκρισης τύπου κρίνει ότι η τροποποίηση δεν επηρεάζει τον θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος. 6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1. Τα γενικά µέτρα προς εξασφάλιση της συµµόρφωσης παραγωγής λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ Ειδικότερα, όταν, κατά τη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε το προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος V µε σκοπό την εξακρίβωση της συµµόρφωσης παραγωγής, η στάθµη θορύβου του δοκιµαζόµενου ελαστικού δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1 db(α) τις οριακές τιµές που προβλέπονται στο παράρτηµα V σηµείο 4.2, θεωρείται ότι η παραγωγή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα V σηµείο 4. EL 17 EL

19 Προσάρτηµα /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα, σηµ. 3 (προσαρµοσµένο) ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ αριθ.... ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 92/23/ΕΟΚ EL 18 EL

20 Προσάρτηµα /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα, σηµ. 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ (ελαστικά) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ [µέγιστες διαστάσεις: Α4 ( mm)] 92/23/ΕΟΚ /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα, σηµ. 5 Σφραγίδα της υπηρεσίας Κοινοποίηση έγκρισης ΕΚ τύπου (1) επέκτασης έγκρισης ΕΚ τύπου (1) απόρριψης έγκρισης ΕΚ τύπου (1) απόσυρσης έγκρισης ΕΚ τύπου (1) διακοπής της παραγωγής (1) για κατασκευαστικό στοιχείο που εµπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας [...] για τα ελαστικά. Έγκριση ΕΚ τύπου αριθ.:. Επέκταση αριθ.: ΤΜΗΜΑ Ι 0. Γενικά 0.1. Μάρκα (εµπορική επωνυµία κατασκευαστή): Εµπορική(ές) περιγραφή(ές):. EL 19 EL

21 0.3. Μέσα αναγνώρισης εάν είναι σηµασµένα πάνω στο κατασκευαστικό στοιχείο (ελαστικό) (α) : 0.4. Κατάλογος των παραρτηµάτων που εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση: 0.5. Όνοµα και διεύθυνση του αιτούντος: ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων): (1) (α) ιαγράψτε τις περιττές ενδείξεις. Τα µέσα αναγνώρισης τύπου, εφόσον χρησιµοποιούνται, τίθενται µόνο στα ελαστικά που καλύπτονται από τη συγκεκριµένη έγκριση. Εφόσον τα µέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες που δεν έχουν σχέση µε την περιγραφή των ελαστικών που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου (π.χ. κωδικό ηµεροµηνίας) οι εν λόγω χαρακτήρες παρίστανται στο φάκελο από το σύµβολο «?» (π.χ. ABC?? 123??). Τα µέσα αναγνώρισης που δίδονται οφείλουν να περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: χαρακτηρισµό µεγέθους, κατηγορία χρήσης, δείκτη ικανότητας φόρτισης, κατηγορία ταχύτητας, εάν το επίσωτρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς αεροθάλαµο ή όχι, εάν το επίσωτρο είναι «ενισχυµένο» ή «ελαστικάο εφεδρικού τροχού τύπου Τ» στην περίπτωση των ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων, εάν πρόκειται για «αναγοµώσιµο» ελαστικό στην περίπτωση των ελαστικών των επαγγελµατικών οχηµάτων, επιπλέον δείκτης(ες) ικανότητας φόρτισης και σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας (εάν συντρέχει λόγος). 1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες 1 2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 1.1. Κατάλογος σώτρων όπου µπορούν να εφαρµοστούν τα επίσωτρα: 2. Τεχνική υπηρεσία αρµόδια για την εκτέλεση των δοκιµών: 3. Ηµεροµηνία της έκθεσης δοκιµής: 4. Αριθµός της έκθεσης δοκιµής:.. 5. Αιτιολόγηση της επέκτασης της έγκρισης ΕΚ τύπου (κατά περίπτωση): Σχόλια (εάν υπάρχουν):. EL 20 EL

22 7. Τόπος: 8. Ηµεροµηνία:.. 9. Υπογραφή: Επισυνάπτεται κατάλογος εγγράφων που απαρτίζουν το φάκελο έγκρισης ΕΚ τύπου και που φυλάσσεται από την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου. Το περιεχόµενο του φακέλου µπορεί να γνωστοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως. EL 21 EL

23 Προσάρτηµα /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα, σηµ. 6 (προσαρµοσµένο) ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Οι παρακάτω πληροφορίες, εφόσον ενδείκνυται, δίδονται εις τριπλούν και συνοδεύονται από πίνακα περιεχοµένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίµακα και µε επαρκείς λεπτοµέρειες, σε διαστάσεις Α4 ή διπλωµένα σε διαστάσεις Α4. Σε περίπτωση λειτουργιών που ελέγχονται µε µικροεπεξεργαστή, δίδονται πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Επωνυµία του κατασκευαστή: 1.2. Όνοµα και διεύθυνση του αιτούντος: 1.3. ιεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) κατασκευής: 1.4. Εµπορική(ές) ονοµασία(ες), εµπορική(ές) περιγραφή(ές) ή εµπορικό(ά) σήµα(τα) που θα χρησιµοποιούνται για τη ζητούµενη έγκριση τύπου του ελαστικού. 2. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.1. Ταξινόµηση του ελαστικού: (κατηγορίες C1, C2 ή C3) 2.2. Κατηγορία χρήσεως: (κανονικό, χιονιού, ειδικό) 2.3. Λεπτοµέριες των σηµαντικών χαρακτηριστικών, όσον αφορά την επίδρασή τους στο θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος, του σκαλίσµατος ή των σκαλισµάτων πέλµατος που θα χρησιµοποιούνται για την οικεία κλίµακα µεγέθους ελαστικών. Οι λεπτοµέρειες αυτές µπορούν να δίνονται µε σχέδια, φωτογραφίες ή περιγραφές, πρέπει όµως να είναι επαρκείς ώστε η εγκρίνουσα αρχή ή τεχνική υπηρεσία να µπορεί να κρίνει αν οι τυχόν µετέπειτα µεταβολές των σηµαντικών χαρακτηριστικών επηρεάζουν δυσµενώς το θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος. Σηµείωση: η επίδραση των ήσσονος σηµασίας µεταβολών του σκαλίσµατος και της κατασκευής των ελαστικών στο θόρυβο ελαστικών/ οδοστρώµατος προσδιορίζεται κατά τους ελέγχους της πιστότηας της παραγωγής οµή του ελαστικού EL 22 EL

24 2.5 Απαρίθµηση των χαρακτηριστικών του σκαλίσµατος πέλµατος: (αναφέρεται λεπτοµερώς, για κάθε εµπορικό σήµα και εµπορική επωνυµία, ο κατάλογος των χαρακτηριστικών των ελαστικών σύµφωνα µε το σηµείο 2.17 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας [...], προσθέτοντας, στην περίπτωση των ελαστικών της κατηγορίας C1, την ένδειξη «Ενισχυµένο» ή «Βαρέος φορτίου», εφόσον απαιτείται). EL 23 EL

25 Προσάρτηµα /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 5 και Παράρτηµα, σηµ. 6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ (θόρυβος ελαστικών/οδοστρώµατος) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ [µέγιστες διαστάσεις: A4 (210 mm x 297 mm)] Σφραγίδα της διοίκησης Κοινοποίηση σχετικά µε: την έγκριση ΕΚ τύπου (1) την επέκταση έγκρισης ΕΚ τύπου (1) την άρνηση έγκρισης ΕΚ τύπου (1) την απόσυρση έγκρισης ΕΚ τύπου (1) τη διακοπή της παραγωγής (1) ενός τύπου ελαστικού σχετικά µε το παράρτηµα V της οδηγίας [...], όσον αφορά τον θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος. Έγκριση ΕΚ τύπου αριθ.:. Επέκταση αριθ.:.. ΤΜΗΜΑ Ι 0. Γενικά 0.1. Ονοµασία κατασκευαστή: 0.2. Όνοµα και διεύθυνση αιτούντος: 0.3. ιεύθυνση(-σεις) του ή των εργοστασίων κατασκευής: ΤΜΗΜΑ ΙΙ 1. Πρόσθετες πληροφορίες 1.1. Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες) και εµπορική(-ές) περιγραφή(-ές): 1.2. Ταξινόµηση του ελαστικού: (κατηγορία C, κατηγορία C2 ή C3) (1) 1.3. Κατηγορία χρήσης: (Κανονικό/χιονιού/ειδικό) (1) EL 24 EL

26 2. Τεχνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διεξαγωγή των δοκιµών: 3. Ηµεροµηνία της έκθεσης δοκιµών: 4. Αριθµός της έκθεσης δοκιµών: 5. Λόγοι επέκτασης της έγκρισης τύπου (αναλόγως): 6. Τυχόν παρατηρήσεις: 7. Ηµεροµηνία και τόπος: 8. Υπογραφή: 9. Ο κατάλογος εγγράφων που συνιστούν το φάκελο της έγκρισης τύπου ο οποίος µπορεί να ληφθεί κατόπιν σχετικής αιτήσεως, επισυνάπτεται. (1) ιαγράφονται οι περιττές ενδείξεις. EL 25 EL

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 92/23/ΕΟΚ (προσαρµοσµένο) /43/ΕΚ άρθ. 1 σηµ. 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2.1. «τύπος ελαστικού» σηµαίνει κατηγορία ελαστικών που δεν παρουσιάζουν διαφορές όσον αφορά βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως: επωνυµία του κατασκευαστή ή εµπορικό σήµα χαρακτηρισµός µεγέθους ελαστικού κατηγορία χρήσης: κανονικό: κανονικό ελαστικό οδικής χρήσης, ειδικό: ελαστικό ειδικής χρήσης, π.χ. ελαστικό µεικτής χρήσης (επί και εκτός οδού) και περιορισµένης ταχύτητας, ελαστικό χιονιού, εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης δοµή (διαγώνια συµβατική, σταυρωτή µε ζώνη ακτινωτή) κατηγορία ταχύτητας δείκτης ή δείκτες ικανότητας φόρτισης διατοµή ελαστικού 2.2. ο όρος «ελαστικού χιονιού» σηµαίνει ελαστικό του οποίου το ανάγλυφο πέλµα και η δοµή έχουν κατά κύριο λόγο σχεδιαστεί έτσι ώστε σε λάσπη και µε φρέσκο ή τηκόµενο χιόνι να επιτυγχάνονται επιδόσεις καλύτερες από τις επιδόσεις κανονικού ελαστικού. Το σχέδιο του πέλµατος του ελαστικού χιονιού αποτελείται γενικά από αυλακώσεις (νευρώσεις) ή/και συµπαγή στοιχεία µε διάταξη αραιότερη σε σχέση µε τα κανονικά ελαστικά 2.3. ο όρος «δοµή» επισώτρου σηµαίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκελετού του ελαστικού. Ειδικότερα, γίνεται η ακόλουθη διάκριση όσον αφορά τις δοµές ο όρος «διαγώνια συµβατική» αφορά δοµή ελαστικού όπου τα νήµατα των ενισχυτικών πλεγµάτων (λινών) εκτείνονται µέχρι την πτέρνα (τακούνι) και EL 26 EL

28 διατάσσονται κατά τρόπο εναλλασσόµενο υπό γωνία αισθητά µικρότερη των 90 o σε σχέση µε τον άξονα του πέλµατος ο όρος «σταυρωτή περιζωµένη» αναφέρεται σε δοµή ελαστικού διαγώνιου συµβατικού τύπου του οποίου ο σκελετός περιορίζεται από ζώνη που περιλαµβάνει δύο ή περισσότερα στρώµατα νηµάτων από ουσιαστικά µη εκτατό υλικό, τοποθετηµένα εναλλάξ υπό γωνία κοντά στα στρώµατα των νηµάτων του σκελετού ο όρος «ακτινωτή» αναφέρεται σε δοµή ελαστικού όπου τα νήµατα εκτείνονται µέχρι τις πτέρνες και είναι τοποθετηµένα υπό γωνία 90 o περίπου σε σχέση µε τον άξονα του πέλµατος, ενώ ο σκελετός σταθεροποιείται από περιφερειακή ζώνη ουσιαστικά µη εκτατή ο όρος «ενισχυµένη» αναφέρεται σε δοµή ελαστικού όπου ο σκελετός είναι ανθεκτικότερος σε σχέση µε τον αντίστοιχο κανονικού ελαστικού ο όρος «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης» σηµαίνει ελαστικό διαφορετικό από εκείνα που προορίζονται για τοποθέτηση σε όχηµα υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης και χρησιµοποιούµενο µόνο προσωρινά υπό περιορισµένες συνθήκες οδήγησης ο όρος «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης τύπου Τ» σηµαίνει τύπο εφεδρικού ελαστικού προσωρινής χρήσης που σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται υπό εσωτερική πίεση υψηλότερη της καθιερωµένης για κανονικά και ενισχυµένα ελαστικά 2.4. ο όρος «πτέρνα» σηµαίνει το µέρος του ελαστικού που η δοµή του και το σχήµα του είναι τέτοιο ώστε να προσαρµόζεται στο σώτρο και να συγκρατεί επ' αυτού το ελαστικό ο όρος «νήµα» σηµαίνει τις ίνες που συνθέτουν τον ιστό των ενισχυτικών πλεγµάτων στο ελαστικό επίστρωτο ο όρος «ενισχυτικό πλέγµα» (λινά) σηµαίνει στρώµα παράλληλων νηµάτων µε επικάλυψη καουτσούκ ο όρος «σκελετός» σηµαίνει το µέρος του ελαστικού που δεν περιλαµβάνει το πέλµα και τα ελαστικά πλευρικά τοιχώµατα και το οποίο, όταν φουσκωθεί µε αέρα, φέρει το φορτίο ο όρος «πέλµα» σηµαίνει το µέρος του ελαστικού που έρχεται σε επαφή µε το έδαφος ο όρος «πλευρικό τοίχωµα» σηµαίνει το µέρος του ελαστικού, πλην του πέλµατος, που είναι ορατό όταν το ελαστικό φαίνεται από το πλάι, τοποθετηµένο σε σώτρο 20 ; Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1 Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. EL 27 EL

29 2.10. ο όρος «κάτω πλευρικό τοίχωµα» σηµαίνει το µέρος κάτω από τη γραµµή µέγιστου εύρους διατοµής του ελαστικού το οποίο είναι ορατό όταν το ελαστικό φαίνεται από το πλάι, τοποθετηµένο σε σώτρο ο όρος «αυλάκωση πέλµατος» σηµαίνει το διάστηµα µεταξύ δύο παρακείµενων νευρώσεων ή συµπαγών τµηµάτων στο ανάγλυφο του πέλµατος ο όρος «εύρος διατοµής» σηµαίνει την απόσταση µεταξύ των εξωτάτων σηµείων των πλευρικών τοιχωµάτων φουσκωµένου ελαστικού, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη εξάρσεις οφειλόµενες στην επισήµανση, στη διακόσµηση ή σε προστατευτικές ταινίες ή νευρώσεις ο όρος «ολικό εύρος» σηµαίνει την απόσταση µεταξύ των εξώτατων σηµείων των πλευρικών τοιχωµάτων φουσκωµένου ελαστικού περιλαµβανοµένων της επισήµανσης, της διακόσµησης και των προστατευτικών ταινιών ή νευρώσεων ο όρος «ύφος διατοµής» σηµαίνει απόσταση ίση προς το ήµισυ της διαφοράς µεταξύ της εξωτερικής διαµέτρου του ελαστικού και της ονοµαστικής διαµέτρου του σώτρου ο όρος «ονοµαστικός συντελεστής αναλογίας διατοµής Ra» σηµαίνει το εκατονταπλάσιο του λόγου του αριθµού που εκφράζει το ύψος της διατοµής σε χιλιοστά προς τον αριθµό που εκφράζει το ονοµαστικό εύρος της διατοµής σε χιλιοστά ο όρος «εξωτερική διάµετρος» σηµαίνει την εξωτερική διάµετρο καινούργιου ελαστικού φουσκωµένου ο όρος «χαρακτηρισµός µεγέθους ελαστικού» σηµαίνει χαρακτηρισµό που δείχνει: το ονοµαστικό εύρος της διατοµής. Το εύρος αυτό πρέπει να εκφράζεται σε mm, εκτός από την περίπτωση ελαστικών για τα οποία ο χαρακτηρισµός µεγέθους δίδεται στην πρώτη στήλη των πινάκων του προσαρτήµατος τον ονοµαστικό συντελεστή αναλογίας διατοµής, εκτός από την περίπτωση ορισµένων ελαστικών, για τα οποία ο χαρακτηρισµός µεγέθους δίδεται στην πρώτη στήλη των πινάκων του προσαρτήµατος συµβατικό αριθµό «d» (σύµβολο «d») ο οποίος σηµαίνει την ονοµαστική διάµετρο του σώτρου και αντιστοιχεί στη διάµετρό του εκφρασµένη είτε σε ίντσες (αριθµοί κάτω του 100 βλέπε πίνακα) είτε σε mm (αριθµοί άνω του 100) αλλά όχι και στα δύο µεγέθη Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. EL 28 EL

30 Οι τιµές δίδονται διεξοδικά στον ακόλουθο πίνακα: Ονοµαστική διάµετρος του σώτρου (σύµβολο «d») Σε ίντσες (κωδικός) Ισοδυναµία σε mm (βλέπε το σηµείο ) , , , , , , , το γράµµα «Τ» πριν από το ονοµαστικό εύρος διατοµής σε περίπτωση εφεδρικών ελαστικών προσωρινής χρήσης τύπου Τ EL 29 EL

31 2.18. ο όρος «ονοµαστική διάµετρος σώτρου d» σηµαίνει τη διάµετρο του σώτρου για το οποίο προορίζεται το ελαστικό ο όρος «σώτρο» σηµαίνει το υποστήριγµα για συγκρότηµα ελαστικού -αεροθαλάµου ή για ελαστικό χωρίς αεροθάλαµο, στον οποίο προσαρµόζονται οι πτέρνες του ελαστικού ο όρος «θεωρητικό σώτρο» σηµαίνει ιδεατό σώτρο του οποίου το εύρος είναι κατά φορές πολλαπλάσιο του ονοµαστικού εύρους της διατοµής του ελαστικού. Η τιµή του πρέπει να ορίζεται από τον κατασκευαστή του ελαστικού ο όρος «σώτρο µέτρησης» σηµαίνει το σώτρο επί του οποίου το ελαστικό πρέπει να προσαρµόζεται για την πραγµατοποίηση µετρήσεων µεγέθους ο όρος «σώτρο δοκιµών» σηµαίνει το σώτρο στο οποίο πρέπει να τοποθετείται το ελαστικό για την πραγµατοποίηση δοκιµών ο όρος «θρυµµατισµός πέλµατος» σηµαίνει τη θραύση και απόσπαση τεµαχίων ελαστικού από το πέλµα ο όρος «διαχωρισµός νηµάτων» σηµαίνει την αποκόλληση των νηµάτων από το ελαστικό τους περίβληµα ο όρος «διαχωρισµός ενισχυτικών πλεγµάτων» σηµαίνει την αποκόλληση γειτονικών ενισχυτικών πλεγµάτων ο όρος «αποκόλληση πέλµατος» σηµαίνει τον αποχωρισµό του πέλµατος από το σκελετό ο όρος «δείκτες φθοράς πέλµατος» σηµαίνει προεξοχές εντός των αυλακώσεων του πέλµατος, σκοπός των οποίων είναι να αποτελούν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλµατος ο όρος «δείκτης ικανότητας φόρτισης» σηµαίνει έναν ή δύο αριθµούς, ενδεικτικούς του φορτίου που µπορεί να φέρει το ελαστικό, σε απλή ή απλή και ανά ζεύγη χρήση, στην ταχύτητα που αντιστοιχεί στη σχετική κατηγορία ταχύτητας και όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Κατάλογος των δεικτών αυτών και των αντίστοιχων φορτίων δίνεται στο παράρτηµα II, προσάρτηµα τα ελαστικά επιβατικών οχηµάτων φέρουν µόνον ένα δείκτη ικανότητας φόρτισης τα ελαστικά επαγγελµατικών οχηµάτων φέρουν έναν ή δύο δείκτες ικανότητας φόρτισης, εκ των οποίων ο πρώτος αναφέρεται σε απλή διάταξη, ενώ ο δεύτερος, όταν υπάρχει, αφορά τη διπλή διάταξη στην περίπτωση αυτή οι δύο δείκτες χωρίζονται µε µία κάθετο (/) ένας τύπος ελαστικού µπορεί να έχει είτε µία είτε δύο σειρές δεικτών ικανότητας φόρτισης, ανάλογα µε το αν εφαρµόζονται οι διατάξεις του σηµείου Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. Βλέπε επεξηγηµατικό σχήµα, στο προσάρτηµα 1. EL 30 EL

32 2.29. ο όρος «κατηγορία ταχύτητας» που εκφράζεται από το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητος του πίνακα που αναφέρεται στο σηµείο σηµαίνει: στην περίπτωση ελαστικού επιβατικών αυτοκινήτων, τη µέγιστη ταχύτητα που µπορεί να αντέξει επί µακρόν το ελαστικό στην περίπτωση ελαστικών εµπορικών οχηµάτων, την ταχύτητα µε την οποία το ελαστικό µπορεί να φέρει τη µάζα που αντιστοιχεί στο δείκτη ικανότητας φόρτισης Οι κατηγορίες ταχύτητας ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας Αντίστοιχη ταχύτητα (km/h) F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V τα ελαστικά που προορίζονται για ταχύτητες άνω των 240 km/h θα αναγνωρίζονται από το κωδικό γράµµα Z που περιλαµβάνεται στο χαρακτηρισµό του µεγέθους του ελαστικού ένας τύπος ελαστικού µπορεί να φέρει ένα ή δύο σύµβολα κατηγορίας ταχύτητας ανάλογα µε το αν εφαρµόζονται οι διατάξεις του σηµείου «πίνακας µεταβολής της ικανότητας φόρτισης συναρτήσει της ταχύτητας» σηµαίνει τον πίνακα του προσαρτήµατος 8 του παραρτήµατος II, που δείχνει ως συνάρτηση EL 31 EL

33 των δεικτών ικανότητας φόρτισης και των συµβόλων κατηγοριών ταχύτητας, τις µεταβολές φορτίου που µπορεί να αντέξει ένα ελαστικό, όταν χρησιµοποιείται σε ταχύτητες διαφορετικές από αυτές του συµβόλου κατηγορίας ονοµαστικής ταχύτητας οι µεταβολές φορτίου δεν ισχύουν στην περίπτωση των ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων, στη δε περίπτωση των ελαστικών εµπορικών οχηµάτων, δεν εφαρµόζονται στους πρόσθετους δείκτες ικανότητας φόρτισης και στο πρόσθετο σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας, όταν εφαρµόζονται οι διατάξεις του σηµείου «µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο» σηµαίνει τη µέγιστη µάζα που επιτρέπεται να φέρει το ελαστικό: στην περίπτωση των ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων που είναι κατάλληλα για ταχύτητες που δεν υπερβαίνουν τα 210 km/h, το µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο δεν υπερβαίνει την τιµή που αντιστοιχεί στο δείκτη ικανότητας φόρτισης του ελαστικού στην περίπτωση των ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων που είναι κατάλληλα για ταχύτητες υπερβαίνουσες τα 210 km/h, όχι όµως υψηλότερες από 240 km/h (ελαστικά που κατατάσσονται στην κατηγορία ταχύτητας στην οποία αντιστοιχεί το σύµβολο «V»), το µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο δεν υπερβαίνει το αναφερόµενο στον ακόλουθο πίνακα ποσοστό της τιµής που αντιστοιχεί στο δείκτη ικανότητας φόρτισης του ελαστικού, σε συσχετισµό µε την ταχύτητα την οποία µπορεί να επιτύχει το όχηµα στο οποίο τοποθετείται το εν λόγω ελαστικό. Μέγιστη ταχύτητα (km/h) Φορτίο (%) , , , Για ενδιάµεσες µέγιστες ταχύτητες το µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο προκύπτει µε γραµµική παρεµβολή για ταχύτητες άνω των 240 km/h (ελαστικά τύπου «Z»), το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που ορίζει ο κατασκευαστής σε σχέση µε τη µέγιστη ταχύτητα που µπορεί να επιτύχει το όχηµα επί του οποίου τοποθετείται το εν λόγω ελαστικό στην περίπτωση των ελαστικών επαγγελµατικών οχηµάτων, το µέγιστο φορτίο τόσο σε απλή, όσο και στην ανά ζεύγη χρήση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό της τιµής που αντιστοιχεί στο δείκτη ικανότητας φόρτισης του ελαστικού όπως φαίνεται στον πίνακα «µεταβολή της ικανότητας φόρτισης ανάλογα µε την ταχύτητα» (βλέπε EL 32 EL

34 το σηµείο 2.30 παραπάνω), σε συνδυασµό µε το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας του ελαστικού και την ταχύτητα που µπορεί να επιτύχει το όχηµα επί του οποίου τοποθετείται το ελαστικό. Όταν ισχύουν και άλλοι δείκτες ικανότητας φόρτισης και άλλα σύµβολα κατηγορίας ταχύτητας, και αυτά λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του µέγιστου επιτρεπτού φορτίου του ελαστικού «ελαστικό επιβατικού αυτοκινήτου», σηµαίνει το ελαστικό που έχει σχεδιαστεί βασικά (αλλά αποκλειστικά) για επιβατικά αυτοκίνητα (µηχανοκίνητα οχήµατα της κατηγορίας M1) και τα ρυµουλκούµενά τους (01 και 02) «ελαστικό επαγγελµατικού οχήµατος», σηµαίνει το ελαστικό που έχει σχεδιαστεί βασικά, αλλ' όχι αποκλειστικά, για άλλα σχήµατα πλην των επιβατικών αυτοκινήτων (µηχανοκίνητα οχήµατα των κατηγοριών M2, M3, N) και τα ρυµουλκούµενά τους (03, 04) «πίεση εδάφους του ελαστικού (F/Ac)», σηµαίνει τη µέση πίεση που ασκεί το ελαστικό, µέσω της επιφάνειας επαφής του, στην επιφάνεια του οδοστρώµατος, η οποία εκφράζεται ως λόγος της κάθετης δύναµης (F), σε στατικές συνθήκες, στον άξονα του τροχού, προς την επιφάνεια επαφής του ελαστικού (Ac), µετρούµενη όταν το ελαστικό είναι φουσκωµένο ώστε να έχει την εν ψυχρώ πίεση που συνιστάται για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Εκφράζεται σε kn/m «επιφάνεια επαφής του ελαστικού (Ac)», σηµαίνει το εµβαδόν της επίπεδης επιφάνειας που περιλαµβάνεται εντός της θεωρητικής περιµέτρου του ίχνους του ελαστικού. Εκφράζεται σε m «θεωρητική περίµετρος του ίχνους του ελαστικού», σηµαίνει την κυρτή πολυγωνική καµπύλη που περιβάλλει τη µικρότερη επιφάνεια η οποία περιλαµβάνει όλα τα σηµεία επαφής ελαστικού και εδάφους «Εν ψυχρώ πίεση», σηµαίνει την εσωτερική πίεση του ελαστικού όταν αυτό βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και δεν περιλαµβάνει επιπλέον πίεση οφειλόµενη στη χρήση του ελαστικού. Εκφράζεται σε bar ή kpa 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3.1. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν: την εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή ή το εµπορικό του σήµα το χαρακτηρισµό µεγέθους του ελαστικού, όπως ορίζεται στο σηµείο ένδειξη της δοµής ως ακολούθως: στα διαγώνια (συµβατικού τύπου) ελαστικά: δεν τίθεται σήµανση ή τίθεται το γράµµα «D» στα ακτινωτά ελαστικά το γράµµα «R» τοποθετηµένο µπροστά από τη σήµανση της διαµέτρου του σώτρου και, προαιρετικά, η λέξη «RADIAL» EL 33 EL

35 για τα σταυρωτά περιζωµένα ελαστικά, το γράµµα «B» τοποθετηµένο εµπρός από την επισήµανση της διαµέτρου του σώτρου, και επιπλέον οι λέξεις «BIAS- BELTED» ένδειξη της κατηγορίας ταχύτητας µε τα σύµβολα που δίδονται στο σηµείο Στην περίπτωση ελαστικών που προορίζονται για οχήµατα που υπερβαίνουν τα 240 km/h η κατηγορία ταχύτητας του ελαστικού θα επισηµαίνεται από το κωδικό γράµµα «Z» που τίθεται πριν από την ένδειξη της δοµής (βλέπε το σηµείο παραπάνω) οι ενδείξεις «M + S» ή «M.S» ή «M & S» σε περίπτωση ελαστικού χιονιού ο δείκτης ικανότητας φόρτισης, όπως ορίζεται στο σηµείο ωστόσο, στην περίπτωση των ελαστικών που προορίζονται για οχήµατα που υπερβαίνουν τα 240 km/h, είναι δυνατό να παραλείπεται ο δείκτης ικανότητας φόρτισης η λέξη «TUBELESS» για τα ελαστικά που έχουν σχεδιαστεί για χρήση χωρίς αεροθάλαµο η λέξη «REINFORCED» εφόσον πρόκειται για ενισχυµένο ελαστικό η ηµεροµηνία παραγωγής µε τη µορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδοµάδα και το τελευταίο το έτος παραγωγής στην περίπτωση ελαστικών οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης που µπορούν να αναγοµωθούν, αποτυπωµένο στο κάθε πλευρικό τοίχωµα το σύµβολο µε διάµετρο 20 τουλάχιστον mm, ή η λέξη «REGROOVABLE» στην περίπτωση ελαστικών οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης, ένδειξη, µέσω του δείκτη «PSI» (βλέπε το προσάρτηµα 4), για την πίεση αέρα που πρέπει να εφαρµοστεί στις δοκιµές αντοχής φορτίου/ταχύτητας, όπως εξηγείται στο προσάρτηµα 7, µέρος Β ο πρόσθετος δείκτης ή δείκτες ικανότητας φόρτισης και το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας στην περίπτωση που έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του σηµείου Στο προσάρτηµα 3 περιέχεται παράδειγµα διάταξης των σηµάνσεων Το ελαστικό φέρει επίσης το σήµα 1 έγκρισης ΕΚ τύπου, το υπόδειγµα του οποίου περιέχεται στο παράρτηµα I, σηµείο 4.5. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ 3.4. Οι αναφερόµενες στα σηµεία 3.1 και 3.3 σηµάνσεις επιτίθενται ευκρινώς και ευανάγνωστα, εγχάρακτες ή έκτυπες, και στα δύο πλευρικά τοιχώµατα καθώς και σε µία τουλάχιστον πλευρά του κάτω πλευρικού τοιχώµατος, ως εξής: στην περίπτωση των συµµετρικών ελαστικών όλες οι αναφερόµενες στο σηµείο 3.4 σηµάνσεις τοποθετούνται και στα δύο πλευρικά τοιχώµατα, εκτός EL 34 EL

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0220/2000 15/05/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Koινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 13 Απριλίου 2000 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

215/65/16C 20 195/70/15R 20 205/65/16R 4 205/70R/15 24 225/70R/15 8 225/75/16 4 17/04/2015 9000,00

215/65/16C 20 195/70/15R 20 205/65/16R 4 205/70R/15 24 225/70R/15 8 225/75/16 4 17/04/2015 9000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε. Κ. Α. Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30/03/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ 7/12-3-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να

Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να Πληροφορίες ελαστικών Μάθετε πως να επιλέγετε και να αξιοποιείτε τα ελαστικά σας στο μέγιστο βαθμό. Πόσο πρέπει να φουσκώνω τα ελαστικά μου; Πώς καταλαβαίνουμε ότι το πέλμα έχει φθαρεί υπερβολικά; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4.8.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/25 Ο ΗΓΙΑ 2001/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 για τροποποίηση της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 17/06/2015 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 17/06/2015 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 17/06/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 17 εκεµβρίου 2003 PE 332.596/25-34 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-34 Σχέδιο έκθεσης (PE 332.596) Giuseppe Gargani Έγκριση των µηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα