Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ D012385/02 DRAFT Version 3.00 of 10 Dec 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους και για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά EL EL

2 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους και για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά 1, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αποτελεί επιµέρους κανονισµό στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου που προβλέπεται από την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγίαπλαίσιο) 2. (2) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 καταργεί την οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και µε την εγκατάστασή τους σ αυτά 3. Οι απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να µεταφερθούν στον παρόντα κανονισµό και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να προσαρµοστούν στην εξέλιξη των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων ΕΕ L 200 της , σ. 1. ΕΕ L 263 της , σ. 1. ΕΕ L 129 της , σ. 95. EL 2 EL

3 (3) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, ο κανονισµός θα πρέπει να καλύπτει τα οχήµατα των κατηγοριών M, N και O. (4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 ορίζει τις βασικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον αφορά την εγκατάσταση ελαστικών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι ειδικές διαδικασίες, δοκιµές και απαιτήσεις για την εν λόγω έγκριση τύπου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ελαστικά που χρησιµοποιούνται σ ένα όχηµα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του εν λόγω οχήµατος όσον αφορά το φορτίο, την ταχύτητα και τη χρήση. (5) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της τεχνικής επιτροπής µηχανοκίνητων οχηµάτων, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε οχήµατα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: (1) «τύπος οχήµατος όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του»: οχήµατα τα οποία δεν διαφέρουν σε ουσιώδη χαρακτηριστικά όπως στους τύπους ελαστικών, στον ελάχιστο και µέγιστο χαρακτηρισµό µεγέθους ελαστικού, στις διαστάσεις τροχού και στα offset, καθώς και στην κατάλληλη αντοχή των τοποθετούµενων ελαστικών στην ταχύτητα και στο φορτίο και, τέλος, στα χαρακτηριστικά των προστατευτικών των τροχών (2) «τύπος ελαστικού»: σειρά ελαστικών που δεν διαφέρουν στα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: α) στην κλάση ελαστικών: C1, C2 ή C3, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 και β) στην περίπτωση ελαστικών της κλάσης C1, στα χαρακτηριστικά ενός τύπου ελαστικού µε αέρα όπως ορίζεται στο σηµείο 2.1. του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ ΕΕ L 201 της , σ EL 3 EL

4 γ) στην περίπτωση ελαστικών της κλάσης C2 ή C3, στα χαρακτηριστικά ενός τύπου ελαστικού µε αέρα όπως ορίζεται στο σηµείο 2.1. του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ (3) «χαρακτηρισµός µεγέθους ελαστικού»: ο χαρακτηρισµός όπως ορίζεται στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 30 για ελαστικά της κλάσης C1 και στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 54 για ελαστικά της κλάσης C2 και C3 (4) «εκκεντρότητα του τροχού (offset)»: η απόσταση από το µέτωπο στερέωσης της πλήµνης έως τον κεντρικό άξονα της ζάντας (5) «δοµή του ελαστικού µε αέρα»: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκελετού του ελαστικού (6) «κοινό ελαστικό»: ελαστικό ή ελαστικό τύπου run flat που προορίζεται για συνήθη οδική χρήση (7) «ελαστικό τύπου run flat»: ελαστικό όπως ορίζεται στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ (8) «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης»: ελαστικό διαφορετικό από εκείνο που προορίζεται να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχηµα για κανονικές συνθήκες οδήγησης, το οποίο όµως προορίζεται µόνο για προσωρινή χρήση υπό περιορισµένες συνθήκες οδήγησης (9) «τροχός»: ένας πλήρης τροχός που αποτελείται από µια ζάντα και έναν δίσκο (10) «εφεδρικός τροχός προσωρινής χρήσης»: τροχός διαφορετικός από τους κανονικούς τροχούς του τύπου οχήµατος (11) «µονάδα»: το σύνολο τροχού και ελαστικού (12) «κανονική µονάδα»: µονάδα που µπορεί να τοποθετηθεί στο όχηµα για κανονική λειτουργία (13) «εφεδρική µονάδα»: µονάδα που προορίζεται να αντικαταστήσει µια βασική µονάδα σε περίπτωση ελαττωµατικής λειτουργίας αυτής και η οποία µπορεί να είναι µία από τις ακόλουθες: (14) «κανονική εφεδρική µονάδα»: το σύνολο τροχού και ελαστικού που είναι ίδιο ως προς τον χαρακτηρισµό µεγέθους τροχού και ελαστικού, την εκκεντρότητα του τροχού και τη δοµή του ελαστικού µε το σύνολο εκείνο που είναι τοποθετηµένο στην ίδια αξονική θέση και στη συγκεκριµένη παραλλαγή ή έκδοση οχήµατος για κανονική λειτουργία, και περιλαµβάνει τροχό που έχει κατασκευαστεί από άλλο υλικό και ο οποίος ενδεχοµένως χρησιµοποιεί διαφορετικό τύπο περικοχλίων ή κοχλίων στερέωσης των τροχών, αλλά που κατά τα άλλα είναι πανοµοιότυπος µε τον τροχό που προορίζεται για κανονική λειτουργία 5 6 ΕΕ L 183 της , σ ΕΕ L 310 της , σ. xx-yy. EL 4 EL

5 (15) «εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης»: σύνολο οποιουδήποτε τροχού και ελαστικού που δεν εµπίπτει στον ορισµό της «κανονικής εφεδρικής µονάδας», αλλά εµπίπτει σε µία από τις περιγραφές τύπων εφεδρικής µονάδας προσωρινής χρήσης όπως ορίζονται στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 64 (16) «σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας»: το σύµβολο όπως ορίζεται στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 30 για ελαστικά της κλάσης C1 και στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 54 για ελαστικά της κλάσης C2 και C3 (17) «δείκτης ικανότητας φόρτισης»: αριθµός που αντιστοιχεί στο µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο των ελαστικών σε σχέση µε τον ορισµό στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 30 για ελαστικά της κλάσης C1 και στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 54 για ελαστικά της κλάσης C2 και C3 (18) «µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο»: η µάζα που µπορεί να µεταφέρει ένα ελαστικό όταν λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που διέπουν τη χρήση η οποία προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του ελαστικού. Άρθρο 3 ιατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ οχήµατος όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του 1. Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπος του κατασκευαστή υποβάλλουν στην αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή την αίτηση για έγκριση τύπου ΕΚ ενός οχήµατος όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του. 2. Η αίτηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του δελτίου πληροφοριών που παρατίθεται στο µέρος 1 του παραρτήµατος I. 3. Αν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή χορηγεί έγκριση τύπου ΕΚ και εκδίδει αριθµό έγκρισης τύπου σύµφωνα µε το σύστηµα αρίθµησης που ορίζεται στο παράρτηµα VII της οδηγίας 2007/46/EΚ. Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να δίνουν τον ίδιο αριθµό σε άλλο τύπο οχήµατος. 4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η αρµόδια για την έγκριση αρχή χορηγεί πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ, το οποίο καταρτίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο µέρος 2 του παραρτήµατος I. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή ηµέρα] από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 5 EL

6 Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, [ ] Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel Barroso EL 6 EL

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ιοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους EL 7 EL

8 ΜΕΡΟΣ 1 ελτίο πληροφοριών ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ελτίο πληροφοριών αριθ. για την έγκριση τύπου ΕΚ ενός οχήµατος όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του Οι παρακάτω πληροφορίες, κατά περίπτωση, διαβιβάζονται εις τριπλούν, συνοδευόµενες από πίνακα περιεχοµένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίµακα και µε επαρκείς λεπτοµέρειες σε µέγεθος Α4 ή σε φάκελο µορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες παρουσιάζουν επαρκείς λεπτοµέρειες. Αν τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές µονάδες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών έχουν ηλεκτρονικό χειρισµό, παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την απόδοσή τους. 0. ΓΕΝΙΚΑ 0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή): Τύπος : Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες) [(αν υπάρχει(-ουν)]: Μέσα αναγνώρισης του τύπου, αν υπάρχει σήµανση επί του οχήµατος ( β ): Θέση της εν λόγω σήµανσης: Κατηγορία οχήµατος ( γ ): Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή: Ονοµασία(-ες) και διεύθυνση(-εις) της(των) εγκατάστασης(-σεων) συναρµολόγησης: Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του εντολοδόχου του κατασκευαστή (αν υπάρχει): ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1.1. Φωτογραφίες και/ή σχεδιαγράµµατα αντιπροσωπευτικού οχήµατος: Αριθµός αξόνων και τροχών: Αριθµός και θέση των αξόνων µε ελαστικά σε διπλή (δίδυµη) διάταξη: Αριθµός και θέση διευθυντήριων αξόνων: Κινητήριοι άξονες (αριθµός, θέση, σύζευξη): ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (στ) (ζ) EL 8 EL

9 2.3. Μετατρόχιο(-α) και πλάτος(-η) άξονα(-ων) Μετατρόχιο κάθε διευθυντήριου άξονα ( ζ4 ): Μετατρόχιο των υπόλοιπων αξόνων ( ζ4 ): Πλάτος του ευρύτερου οπίσθιου άξονα: Εύρος του εµπρόσθιου άξονα (µετρούµενου στο ακραίο τµήµα των ελαστικών, εξαιρούµενου του εξογκώµατος των ελαστικών κοντά στο έδαφος): Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος που δηλώνεται από τον κατασκευαστή ( θ ) (3 ): Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα σε κάθε άξονα: Το όχηµα είναι/δεν είναι ( 1 ) κατάλληλο για τη ρυµούλκηση φορτίων 4.7. Μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα (σε km/h) ( ιζ ): ΑΝΑΡΤΗΣΗ 6.6. Ελαστικά και τροχοί Συνδυασµός(-οί) ελαστικού/τροχού( ιη ) Άξονες α) για ελαστικά αναφέρονται τα εξής: ο(οι) κωδικός(-οί) µεγέθους ο δείκτης ικανότητας φόρτισης( 3 ) το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας( 3 ) συντελεστής αντίστασης κύλισης (µετρώµενος σύµφωνα µε το ISO 28580) β) για τους τροχούς δίνεται το(τα) µέγεθος(-η) επισώτρων και το(τα) offset Άξονας 1: Άξονας 2: κ.λπ Συνιστώµενη(ες) από τον κατασκευαστή του οχήµατος πίεση(εις) ελαστικών (kpa): EL 9 EL

10 Περιγραφή του(των) µηχανισµού(-ών) έλξης στο χιόνι και ο(οι) συνδυασµός(-οί) ελαστικού/τροχού στον(στους) εµπρόσθιο(-ους) και/ή στον(στους) οπίσθιο(-ους) άξονα(-ες), κατάλληλων για τον τύπο του οχήµατος, σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή: Σύντοµη περιγραφή τυχόν εφεδρικού τροχού προσωρινής χρήσης: Σύντοµη περιγραφή του συστήµατος παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (αν έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή): ΑΜΑΞΩΜΑ Προστατευτικά τροχών Σύντοµη περιγραφή του οχήµατος όσον αφορά τα προστατευτικά τροχών: ΙΑΦΟΡΑ Συσκευές περιορισµού της ταχύτητας Κατασκευαστής(-ές): Τύπος(-οι): Αριθµός(-οί) έγκρισης τύπου, αν υπάρχει(-ουν): Ταχύτητα ή κλίµακα ταχυτήτων στην οποία µπορεί να λειτουργήσει ο περιοριστής ταχύτητας: km/h ( 1 ) ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις ( 3 ) Συµπληρώστε τις ανώτερες και κατώτερες τιµές για κάθε παραλλαγή. ( β ) Αν το µέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήµατος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής µονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συµβολίζονται στα έγγραφα µε λατινικό ερωτηµατικό «?» (π.χ. ABC??123??). ( γ ) Κατατάσσονται σύµφωνα µε τους ορισµούς που παρατίθενται στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. ( στ ) Όταν υπάρχει έκδοση µε κανονικό θάλαµο οδήγησης και άλλη µε κουκέτα, δηλώνονται και οι δύο σειρές µαζών και διαστάσεων. ( ζ ) Πρότυπο ISO 612: 1978 Οδικά οχήµατα ιαστάσεις µηχανοκίνητων οχηµάτων και ρυµουλκούµενων οχηµάτων όροι και ορισµοί EL 10 EL

11 ( ζ4 ) Όρος αριθ ( θ ) Για τα ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα, καθώς και για τα οχήµατα που έχουν ζευχθεί µε ρυµουλκούµενο ή ηµιρυµουλκούµενο, τα οποία ασκούν αξιόλογο κατακόρυφο φορτίο στον πείρο ή τροχό ζεύξης, το φορτίο αυτό, διαιρούµενο µε τη σταθερή τιµή επιτάχυνσης της βαρύτητας, περιλαµβάνεται στη µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα. ( ιζ ) Όσον αφορά τα µηχανοκίνητα οχήµατα, αν ο κατασκευαστής τους επιτρέπει την τροποποίηση ορισµένων λειτουργιών ελέγχου (π.χ. µέσω λογισµικού, υλικού, αναβάθµισης, επιλογής, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης) πριν ή µετά τη θέση του οχήµατος σε κυκλοφορία, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα το όχηµα να αποκτά αυξηµένη µέγιστη ταχύτητα, πρέπει να δηλώνεται η µέγιστη δυνατή ταχύτητα που µπορεί να επιτευχθεί µε την προσαρµογή των εν λόγω λειτουργιών ελέγχου. Όσον αφορά τα ρυµουλκούµενα, πρέπει να δηλώνεται η µέγιστη ταχύτητα που επιτρέπει ο κατασκευαστής. ( ιη ) Για ελαστικά που φέρουν την ένδειξη ZR πριν από τον κωδικό διαµέτρου των ζαντών και προορίζονται για οχήµατα µε µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 300 km/h παρέχονται αντίστοιχες πληροφορίες. EL 11 EL

12 ΜΕΡΟΣ 2 Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Μορφή: A4 ( mm) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EΚ Σφραγίδα της αρχής έγκρισης τύπου Κοινοποίηση σχετικά µε: - έγκριση τύπου ΕΚ ( 1 ) - επέκταση έγκρισης τύπου ΕΚ ( 1 ) - απόρριψη έγκρισης τύπου ΕΚ( 1 ) ενός τύπου οχήµατος αναφορικά µε την εγκατάσταση των ελαστικών του - ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΚ ( 1 ) σε σχέση µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. / [ο παρών κανονισµός], όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. / ( 1 ) Αριθµός έγκρισης τύπου ΕΚ: Λόγος επέκτασης: ΤΜΗΜΑ Ι 0.1. Μάρκα (εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή): Τύπος : Εµπορική(-ές) ονοµασία(-ες) [(αν υπάρχει(-ουν)]: Μέσα αναγνώρισης του τύπου, αν υπάρχει σήµανση επί του οχήµατος ( 2 ): Θέση της εν λόγω σήµανσης: Κατηγορία οχήµατος( 3 ): ( 1 ) ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. ( 2 ) Αν το µέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήµατος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής µονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συµβολίζονται στα έγγραφα µε λατινικό ερωτηµατικό «?» (π.χ. ABC??123??). ( 3 ) Όπως ορίζεται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ παράρτηµα II τµήµα A. EL 12 EL

13 0.5. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή: Ονοµασία(-ες) και διεύθυνση(-εις) της(των) εγκατάστασης(-σεων) συναρµολόγησης: Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (αν υπάρχει): ΤΜΗΜΑ II 1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες: βλ. προσθήκη. 2. Υπεύθυνη τεχνική υπηρεσία για τη διεξαγωγή των δοκιµών: Ηµεροµηνία της έκθεσης δοκιµής: Αριθµός της έκθεσης δοκιµής: Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): βλ. προσθήκη. 6. Τόπος: Ηµεροµηνία: Υπογραφή: Συνηµµένα: Πακέτο πληροφοριών Έκθεση δοκιµής EL 13 EL

14 Προσθήκη στο πιστοποιητικό αριθ. της έγκρισης τύπου ΕΚ 1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες: 1.1. Σύντοµη περιγραφή του τύπου οχήµατος, όσον αφορά τη δοµή, τις διαστάσεις, τις γραµµές και τα συστατικά υλικά: Συνδυασµός(-οί) ελαστικού/τροχού (καθώς και µέγεθος των ελαστικών, διαστάσεις των ζαντών και offset των τροχών): Το σύµβολο της κατηγορίας ελάχιστης ταχύτητας που είναι συµβατή µε τη µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα (κάθε παραλλαγής) (για ελαστικά που φέρουν την ένδειξη ZR πριν από τον κωδικό διαµέτρου των ζαντών και προορίζονται για οχήµατα µε µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 300 km/h παρέχονται αντίστοιχες πληροφορίες) Ο δείκτης ελάχιστης ικανότητας φόρτισης που είναι συµβατός µε τη µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα σε κάθε άξονα (κάθε παραλλαγής) (κατά περίπτωση προσαρµοσµένος σύµφωνα µε το σηµείο του παραρτήµατος II) Συνδυασµός(-οί) ελαστικού/τροχού (καθώς και µέγεθος των ελαστικών, διαστάσεις των ζαντών και offset των τροχών) που χρησιµοποιείται(-ούνται) µε τον(τους) µηχανισµό(-ούς) έλξης στο χιόνι: Όχηµα της κατηγορίας M 1 είναι / δεν είναι ( 1 ) κατάλληλο για τη ρυµούλκηση φορτίων και υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόµενου φορτίου των οπίσθιων ελαστικών κατά %. 3. Το όχηµα έχει/δεν έχει ( 1 ) εγκριθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 64 όσον αφορά την εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης: 3.1. Κατηγορία οχήµατος M 1 : ναι / όχι ( 1 ), τύπος 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( 1 ) 3.2. Κατηγορία οχήµατος N 1 : ναι / όχι ( 1 ), τύπος 1 / 2 / 3 / 5 ( 1 ) 4. Το όχηµα έχει/δεν έχει ( 1 ) εγκριθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 64 όσον αφορά το σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) Σύντοµη περιγραφή του συστήµατος παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) (αν έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή): Παρατηρήσεις: ( 1 ) ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. EL 14 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Απαιτήσεις για οχήµατα όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών τους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σηµείου 5.4., κάθε ελαστικό τοποθετηµένο σε όχηµα, του τυχόν εφεδρικού ελαστικού συµπεριλαµβανοµένου, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 και τα µέτρα εφαρµογής του. 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.1. Όλα τα ελαστικά που τοποθετούνται κανονικά σε οχήµατα, δηλαδή εκτός από τυχόν εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης, πρέπει να έχουν την ίδια δοµή Όλα τα ελαστικά που τοποθετούνται κανονικά σε έναν άξονα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου Ο χώρος στον οποίο περιστρέφεται ο τροχός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την ανεµπόδιστη κίνηση όταν χρησιµοποιείται το µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος ελαστικών και πλάτος ζαντών, λαµβανοµένων υπόψη του ελάχιστου και του µέγιστου offset των τροχών, στο πλαίσιο των ελάχιστων και µέγιστων περιορισµών που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήµατος για τις κινήσεις λόγω λειτουργίας της ανάρτησης και του συστήµατος διεύθυνσης. Αυτό πρέπει να επαληθεύεται µε τη διενέργεια των ελέγχων µε τους τροχούς µε τη µεγαλύτερη διάµετρο και το µεγαλύτερο πλάτος, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυουσών ανοχών ως προς τις διαστάσεις (δηλαδή τη µέγιστη αποµάκρυνση) σε σχέση µε τον χαρακτηρισµό µεγέθους ελαστικού που προσδιορίζεται στον σχετικό κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ Η τεχνική υπηρεσία µπορεί να συµφωνήσει να εφαρµοστεί εναλλακτική διαδικασία δοκιµής (π.χ. εικονική δοκιµή) για να εξακριβωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του σηµείου 2.3. του παρόντος παραρτήµατος. 3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του σηµείου 5 του παρόντος παραρτήµατος, το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο κάθε ελαστικού, όπως καθορίζεται στο σηµείο 3.2. του παρόντος παραρτήµατος, συµπεριλαµβανοµένου (τυχόν) εφεδρικού ελαστικού που είναι τοποθετηµένο στο όχηµα, είναι: Σε περίπτωση οχήµατος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ελαστικά ίδιου τύπου σε µονή διάταξη: τουλάχιστον ίσο µε το µισό της µέγιστης τεχνικώς αποδεκτής µάζας ανά άξονα για τον άξονα που φέρει το βαρύτερο φορτίο, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος Σε περίπτωση οχήµατος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ελαστικά περισσότερων του ενός τύπων σε µονή διάταξη: τουλάχιστον ίσο µε το µισό της µέγιστης τεχνικώς αποδεκτής µάζας ανά άξονα όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος, όσον αφορά τον σχετικό άξονα Σε περίπτωση οχήµατος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ελαστικά κλάσης C1 σε διπλή (δίδυµη) διάταξη: τουλάχιστον ίσο µε 0,27 φορές τη µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή EL 15 EL

16 µάζα ανά άξονα, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος, όσον αφορά τον σχετικό άξονα Σε περίπτωση αξόνων στους οποίους έχουν τοποθετηθεί ελαστικά κλάσης C2 ή C3 σε διπλή (δίδυµη) διάταξη: τουλάχιστον ίσο µε 0,25 φορές, µε αναφορά στον δείκτη ικανότητας φόρτισης για διπλή εφαρµογή, τη µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα ανά άξονα, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος, όσον αφορά τον σχετικό άξονα Το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο ενός ελαστικού καθορίζεται ως εξής: Στην περίπτωση ελαστικών της κλάσης C1, λαµβάνεται υπόψη το «µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο» όπως αναφέρεται στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ Στην περίπτωση ελαστικών των κλάσεων C2 ή C3, λαµβάνεται υπόψη ο πίνακας «Μεταβολή της ικανότητας φόρτισης συναρτήσει της ταχύτητας» όπως αναφέρεται στο σηµείο του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 54, που εµφανίζει τη µεταβολή της ικανότητας φόρτισης που µπορεί να αντέξει ένα πνευµατικό ελαστικό (ελαστικό µε αέρα) ως συνάρτηση των δεικτών ικανότητας φόρτισης και των συµβόλων κατηγοριών ονοµαστικής ταχύτητας, λαµβανοµένης υπόψη της µέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας του οχήµατος Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να δηλώνονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης του οχήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, όταν κρίνεται αναγκαίο, θα τοποθετούνται κατάλληλα ανταλλακτικά ελαστικά µε κατάλληλη ικανότητα φόρτισης, µόλις το όχηµα τεθεί σε κυκλοφορία. 4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 4.1. Κάθε ελαστικό που είναι συνήθως τοποθετηµένο σε ένα όχηµα πρέπει να φέρει το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας Στην περίπτωση ελαστικού της κλάσης C1, το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας πρέπει να είναι συµβατό µε τη µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήµατος και να λαµβάνει υπόψη, στην περίπτωση ελαστικών των κατηγοριών ταχύτητας V, W και Y, το µέγιστο επιτρεπόµενου φορτίου, όπως καθορίζεται στον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ Στην περίπτωση ελαστικού της κλάσης C2 ή C3, το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας πρέπει να είναι συµβατό µε τη µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα και τον σχετικό συνδυασµό φορτίου/ταχύτητας που προκύπτει από τον πίνακα «Μεταβολή της ικανότητας φόρτισης συναρτήσει της ταχύτητας» που παρατίθεται στο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος Οι απαιτήσεις των σηµείων και δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Στην περίπτωση εφεδρικών µονάδων προσωρινής χρήσης για τις οποίες εφαρµόζεται το σηµείο 6 του παρόντος παραρτήµατος EL 16 EL

17 Στην περίπτωση οχηµάτων που είναι εφοδιασµένα, κατά κανόνα, µε κοινά ελαστικά και, περιστασιακά, µε ελαστικά χιονιού (δηλαδή µε το σύµβολο της χιονονιφάδας πάνω σε τρεις βουνοκορφές) το σύµβολο κατηγορίας ταχύτητας των ελαστικών χιονιού πρέπει να αντιστοιχεί είτε σε ταχύτητα µεγαλύτερη από τη µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήµατος είτε σε ταχύτητα όχι µικρότερη των 160 km/h (ή και στα δύο). Ωστόσο, αν η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύµβολο χαµηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετηµένων ελαστικών χιονιού, πρέπει, εντός του οχήµατος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και µόνιµα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή στην οποία θα διευκρινίζεται η χαµηλότερη τιµή της µέγιστης αντοχής των τοποθετηµένων ελαστικών χιονιού στην ταχύτητα. Άλλα ελαστικά µε βελτιωµένο µηχανισµό έλξης στο χιόνι (δηλαδή µε την επισήµανση M+S, αλλά χωρίς το σύµβολο της χιονονιφάδας πάνω σε τρεις βουνοκορφές) πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των σηµείων και του παρόντος παραρτήµατος Στην περίπτωση οχηµάτων εξοπλισµένων µε επαγγελµατικά ελαστικά εκτός δρόµου µε την επισήµανση POR. Ωστόσο, αν η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύµβολο χαµηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετηµένων ελαστικών ειδικής χρήσης, πρέπει, εντός του οχήµατος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και µόνιµα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή στην οποία θα διευκρινίζεται η χαµηλότερη τιµή της µέγιστης αντοχής των τοποθετηµένων ελαστικών ειδικής χρήσης στην ταχύτητα Στην περίπτωση οχηµάτων των κατηγοριών M 2, M 3, N 2 ή N 3 που είναι εξοπλισµένα µε διάταξη περιορισµού της ταχύτητας εγκεκριµένη σύµφωνα µε τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ το σύµβολο ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να συµµορφώνεται µε την ταχύτητα στην οποία έχει οριστεί ο περιορισµός. Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής του οχήµατος έχει προβλέψει ότι η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύµβολο χαµηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετηµένων ελαστικών, πρέπει, εντός του οχήµατος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και µόνιµα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή στην οποία θα διευκρινίζεται η µέγιστη αντοχή των τοποθετηµένων ελαστικών στην ταχύτητα Στην περίπτωση οχηµάτων της κατηγορίας M 1 ή N 1 που είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα επί του οχήµατος επιτελεί λειτουργία περιορισµού της ταχύτητας όταν το σύµβολο της ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να συµµορφώνεται µε την ταχύτητα στην οποία ορίζεται ο περιορισµός. Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής του οχήµατος έχει προβλέψει ότι η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο σύµβολο χαµηλότερης κατηγορίας ταχύτητας των τοποθετηµένων ελαστικών, πρέπει, εντός του οχήµατος και σε δεσπόζουσα θέση εύκολα και µόνιµα ορατή από τον οδηγό, να υπάρχει προειδοποιητική επιγραφή στην οποία θα διευκρινίζεται η µέγιστη αντοχή των τοποθετηµένων ελαστικών στην ταχύτητα Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να δηλώνονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης του οχήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, όταν κρίνεται αναγκαίο, θα τοποθετούνται 7 ΕΕ L 158 της , σ EL 17 EL

18 κατάλληλα ανταλλακτικά ελαστικά µε κατάλληλη ικανότητα ταχύτητας, µόλις το όχηµα τεθεί σε κυκλοφορία. 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.1. Στην περίπτωση ρυµουλκουµένων των κατηγοριών O 1 και O 2 µε µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 100 km/h ή λιγότερο τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ελαστικά της κλάσης C1 σε µονή διάταξη, το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο κάθε ελαστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε 0,45 φορές την τεχνικώς αποδεκτή µέγιστη µάζα του άξονα που φέρει το βαρύτερο φορτίο, όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του ρυµουλκούµενου. Για ελαστικά σε διπλή (δίδυµη) διάταξη, ο συντελεστής αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε 0,24. Σ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να τοποθετείται µόνιµα και να στερεώνεται κοντά στην πρόσθια διάταξη ζεύξης του ρυµουλκούµενου προειδοποιητική επιγραφή στην οποία θα διευκρινίζεται η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήµατος. 5.2 Στην περίπτωση οχηµάτων των κατηγοριών M 1 και N 1, τα οποία είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µπορούν να έλκουν ρυµουλκούµενο, το επιπλέον φορτίο που ασκείται στη διάταξη ζεύξης του ρυµουλκούµενου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την υπέρβαση του µέγιστου οπίσθιου επιτρεπόµενου φορτίου του ελαστικού αν είναι της κατηγορίας C1, αλλά όχι κατά περισσότερο από 15%. Σε τέτοια περίπτωση, οι οδηγίες χρήσης του οχήµατος πρέπει να παρέχουν σαφείς πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε τη µέγιστη αποδεκτή ταχύτητα του οχήµατος όταν έλκει ρυµουλκούµενο, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τα 100 km/h, και σχετικά µε την πίεση των οπίσθιων ελαστικών, τουλάχιστον 20 kpa (0,2 bar) πάνω από την(τις) πίεση(-εις) των ελαστικών όπως συνιστώνται για κανονική χρήση (δηλαδή χωρίς ρυµουλκούµενο) Στην περίπτωση ορισµένων ειδικών οχηµάτων, όπως παρατίθενται παρακάτω, τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ελαστικά κλάσης C2 ή C3, δεν εφαρµόζεται ο πίνακας «Μεταβολή της ικανότητας φόρτισης συναρτήσει της ταχύτητας» που παρατίθεται στο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος. Σ αυτή την περίπτωση, το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο των ελαστικών σε συνάρτηση µε τη µέγιστη τεχνικώς αποδεκτή µάζα ανά άξονα (βλ. σηµεία έως ) πρέπει να καθορίζεται µε τον πολλαπλασιασµό του φορτίου που αντιστοιχεί στον δείκτη ικανότητας φόρτισης επί κατάλληλου συντελεστή που να συνδέεται µε τον τύπο του οχήµατος και τη χρήση του παρά µε τη µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήµατος οι απαιτήσεις των σηµείων και του παρόντος παραρτήµατος δεν εφαρµόζονται. Οι κατάλληλοι συντελεστές είναι οι ακόλουθοι: ,15 στην περίπτωση οχήµατος κλάσης I ή κλάσης A (M 2 ή M 3 ), όπως καθορίζεται στο σηµείο (κλάση I) και (κλάση A) του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ ,10 στην περίπτωση οχηµάτων της κατηγορίας N ειδικά κατασκευασµένων προς χρήση για κοντινές αποστάσεις σε αστικές και προαστιακές περιοχές, όπως τα οχήµατα καθαρισµού δρόµων ή τα απορριµµατοφόρα οχήµατα, µε τον όρο ότι η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h. 8 ΕΕ L 255 της , σ EL 18 EL

19 5.4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τα οχήµατα είναι κατασκευασµένα για συνθήκες χρήσης που δεν είναι συµβατές µε τα χαρακτηριστικά των ελαστικών των κλάσεων C1, C2 ή C3 και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ελαστικά µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις του σηµείου 1.1. του παρόντος παραρτήµατος δεν εφαρµόζονται, µε τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Τα ελαστικά πρέπει να εγκρίνονται σύµφωνα είτε µε τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ ή τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ και Η αρµόδια για την έγκριση τύπου αρχή και η τεχνική υπηρεσία κρίνουν ότι τα ελαστικά που τοποθετήθηκαν είναι κατάλληλα για τις συνθήκες λειτουργίας του οχήµατος. Η φύση της απαλλαγής και οι λόγοι της αποδοχής πρέπει να δηλώνονται στην έκθεση δοκιµής, καθώς και στις παρατηρήσεις σχετικά το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. 6. ΕΦΕ ΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 6.1. Σε περίπτωση που ένα όχηµα είναι εξοπλισµένο µε εφεδρική µονάδα, αυτή πρέπει να είναι από τα ακόλουθα: Κανονική εφεδρική µονάδα ίδιου µεγέθους µε των ελαστικών που έχουν πράγµατι τοποθετηθεί στο όχηµα Εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης τύπου κατάλληλου προς χρήση στο όχηµα ωστόσο, τα οχήµατα κατηγοριών πλην των M 1 ή N 1 δεν είναι εξοπλισµένα µε εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης ούτε έχει τοποθετηθεί τέτοια µονάδα σε αυτά Αν πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις ώστε να τοποθετηθεί εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης στο όχηµα (π.χ. εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης τοποθετείται µόνο στον εµπρόσθιο άξονα και, ως εκ τούτου, εµπρόσθια κανονική µονάδα πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί στον οπίσθιο άξονα προκειµένου να διορθωθεί δυσλειτουργία της οπίσθιας κανονικής µονάδας), αυτό θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς στις οδηγίες χρήσης του οχήµατος και θα πρέπει να επαληθεύεται η συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις του σηµείου 2.3. του παρόντος παραρτήµατος Κάθε όχηµα που είναι εξοπλισµένο µε εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης ή µε ελαστικά τύπου run flat πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρη έγκριση τύπου σύµφωνα µε τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 64 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον εξοπλισµό των οχηµάτων µε εφεδρικές µονάδες προσωρινής χρήσης και τροχούς τύπου run flat εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη. Θα δηµοσιευθεί πριν από τον Μάιο του ΕΕ L 257 της , σ EL 19 EL

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 6.00 10 Φεβ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστηµάτων ρυµούλκησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DRAFT Version 4.00 of 31 Mar 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 9.00 της 31ης Μαρ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των οπίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

F PE Προβλεπόµενες από το νόµο πινακίδες

F PE Προβλεπόµενες από το νόµο πινακίδες EL F1 6165 PE Προβλεπόµενες από το νόµο πινακίδες EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες,. D009095/02 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 19/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου

Διαβάστε περισσότερα

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, 23.06.2009. Ο ΗΓΙΑ../ /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση, µε σκοπό την αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0019 EL 11.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 19/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 110/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 110/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.4.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 351/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2019)0072 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0179/2000 10/04/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2000 ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (14.12) (OR. en) 18606/11 ENT 289 MI 671 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (14.12) (OR. en) 18606/11 ENT 289 MI 671 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (14.12) (OR. en) 18606/11 ENT 289 MI 671 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 12 Δεκεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.2.2019 A8-0318/4 Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Nicola Danti Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2010 COM(2010)280 τελικό 2010/0168 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υποχρεωτική εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 100 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

L 28/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 28/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιανουαρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

F Implementing measures GSR - Spray suppression

F Implementing measures GSR - Spray suppression EL F1 245193 Implementing measures GSR - Spray suppression EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx Ε(2010) yyy τελικό Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για την εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω :

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αθήνα 29/6/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και Αρ. πρωτ.: οικ. 50657/2521 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2018 C(2018) 863 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.2.2019 C(2019) 1294 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.2.2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ../ /EΚ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ../ /EΚ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, D006654/02 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ../ /EΚ της [ ] η οποία τροποποιεί την oδηγία 91/226/EΟΚ του Συµβουλίου και την oδηγία 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 353 της , σ. 31)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 353 της , σ. 31) 02012R1230 EL 27.07.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8142/512/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.12.2018 A8-0359/19 Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0359/2018 Marlene Mizzi Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2006 COM(2006) 478 τελικό 2006/0161 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2017 C(2017) 3519 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.6.2017 για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των παραμέτρων συσχέτισης που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0522/2000 22/10/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε την 10η Οκτωβρίου 2000 από το Συµβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 46668/4272/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016963/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016963/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011 (12.12) (OR. en) 18406/11 ENT 280 MI 658 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 8 Δεκεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018 (OR. en) 7472/18 ENV 198 ENT 53 MI 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαρτίου 2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2012 COM(2012) 263 final 2012/0141 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (3) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να διενεργείται. (4) Για να ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες τροποποιήσεις των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (3) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να διενεργείται. (4) Για να ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες τροποποιήσεις των 15.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/49 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/34/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4296 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10784/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENT 164 ENV 655 MI 527 DELACT 116 Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 52257/3898/10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 51242/3822/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0474/2001 2000/0211(COD) EL 22.10.2001 Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 16 Οκτωβρίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 9.7.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2003/37/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση 21/11/2012

2 η έκδοση 21/11/2012 Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 COM(2017) 279 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/64 30.12.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10

Διαβάστε περισσότερα

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.:

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/9/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 42423/3148/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.5.2014 L 159/41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2019 C(2019) 5177 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.7.2019 για τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων που εξασφαλίζουν ενιαίους όρους εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.12.2017 C(2017) 7937 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.12.2017 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/02/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 69448/4145/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9102/631/13 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2017 C(2017) 3720 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2017 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/ της XXX για τη συμπλήρωση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000 Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 18(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7410 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7410 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14419/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 638 ENT 239 MI 786 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.2.2014 COM(2014) 95 final 2014/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17785/1244/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0206/508 508 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 α (νέο) Άρθρο 13 στοιχείο β Ισχύον κείμενο β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3820/85

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40628/2897/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2004 Κανονισµός αριθ. 73 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση φορτηγών οχηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 33976/3189/7.10.93 Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.1992 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ. 18438/1253/14 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: 42292/3043/12 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα