ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών Ρυθ μίσεων... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους του ΤΕΙ Καλαμάτας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδη γών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ.. 3 Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατη γοριών εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.. 4 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 637/2005 κοινής υπουρ γικής απόφασης περί των καθεστώτων ενισχύσε ως του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις. 5 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων πολι τικών υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι λίας για το χρονικό διάστημα από έως Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Πετρούπολης Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής για αντιμε τώπιση έκτακτων αναγκών (γρίπη των πτηνών) κατά το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ214 (1) Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νο μοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών Ρυθμίσεων. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ α) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατά ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2007 ξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, β) την υπ αριθμ. Υ190/ εγκύκλιο του Πρωθυ πουργού «Νομοθετική Πολιτική και αξιολόγηση ποιότη τας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών και κανο νιστικών ρυθμίσεων», αποφασίζουμε: 1. Συνιστάται Επιτροπή Υποστήριξης Νομοθετικής Πο λιτικής και Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσματικό τητας Νομοθετικών Ρυθμίσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από δέκα μέλη και συγκροτείται ως εξής: α) Αργύριος Καρράς, Γενικός Γραμματέας της Κυβερ νήσεως, ως Συντονιστής, β) Βασίλειος Ανδρονόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) Σπυρίδων Ευσταθόπουλος, Ειδικός Γραμματέας, προϊστάμενος του ενιαίου διοικητικού τομέα Ανταγω νιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, δ) Πέτρος Παραράς, καθηγητής, επίτιμος Αντιπρόε δρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ε) Πέτρος Χριστόφορος, επίτιμος Σύμβουλος Επικρα τείας, Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβερνήσεως, στ) Αντώνης Μακρυδημήτρης του Παναγιώτη Σοφο κλή, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικός σύμβου λος στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, ζ) Ελένη Λουρή Δενδρινού, Καθηγήτρια του Οικο νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Προϊσταμένη του Οικονομικού Γραφείου στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυ πουργού, η) Νικόλαος Κλαμαρής, καθηγητής της Νομικής Σχο λής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικός σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, θ) Χαράλαμπος Δημητρίου του Σωτηρίου, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών, ι) Ηλίας Μικρουλέας, διδάκτωρ νομικής, δικηγόρος, ειδικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία της Κυβερ νήσεως. 2. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμε τοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 3. Έργο της Επιτροπής είναι: α) η παρακολούθηση της εφαρμογής της υπ αριθμ. Υ190/ εγκυκλίου του Πρωθυπουργού «Νομοθετι

2 8354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κή Πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσμα τικότητας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων», β) η επεξεργασία και εκτίμηση των Εκθέσεων Αξιολό γησης Συνεπειών Ρυθμίσεων που συνοδεύουν τα σχέδια νόμου που αποστέλλονται προς την Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως, γ) η επεξεργασία και εκτίμηση των Εκθέσεων Αξιολό γησης Αποτελεσμάτων Εφαρμογής των διατάξεων νόμων που αποστέλλουν τα υπουργεία στον Πρωθυπουργό διά της Γενικής Γραμματείας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, δ) η υποστήριξη του έργου κατάρτισης Εκθέσεων Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων και Εκθέσεων Αξι ολόγησης Αποτελεσμάτων Εφαρμογής, ε) η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρωθυπουργό, στ) η συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, η διατύπω ση προτάσεων και η παροχή κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της κανονιστικής μεταρρύθμισης, ζ) η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη στον τομέα της κανονιστικής μεταρρύθμισης (regulatory reform), και της αξιολόγησης των ρυθμίσεων (regulatory impact assessment RIA). 4. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτρο πή μπορεί να καλεί κατά την κρίση της εκπροσώπους Υπουργείων, φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ειδικούς εμπειρογνώμονες και άλλα πρόσωπα, που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της. 5. Η γραμματειακή και κάθε άλλη υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία της Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αριθμ π.ε/Ε5 (2) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους του ΤΕΙ Καλαμάτας με σχέση εργασί ας ΙΔΑΧ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ. Α ). 3) Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ. Α )». 4) Την υπ αριθμ. 2/31902/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ. Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ. Α ). 5) Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ (ΦΕΚ 215/τ. Β / ) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» 6) Την υπ αριθμ. 1932/ απόφαση του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Μεσσηνίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7) Την υπ αριθμ. 24/ πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Καλαμάτας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη σης σε δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος. 8) Το υπ αριθμ. 4233/ έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Καλαμάτας για έγκριση υπερωριακής απασχό λησης σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος. 9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά 4.957,20 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επι τρέπεται να υπερβεί για το α εξάμηνο του 2007 το ποσοστό του 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 0261 ( ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του ΤΕΙ Καλαμάτας. 10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επει γουσών αναγκών του ΤΕΙ Καλαμάτας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Καλαμάτας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από έως για: Δεκαοκτώ (18) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση ερ γασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι εξήντα (60) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο. Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ /Γ6 (3) Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγρ. του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «περί κυρώσεως της από πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο κρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί σεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126 Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/25783/ απόφαση ΥΠΕΣΔΑ «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό διακεκομ μένου ωραρίου εργασίας οδηγών και συνοδών μαθητών». 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 608/τ. Β / ), απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Ειδικών Σχολείων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου από 6.30 έως και από έως για τέσσερις ημέρες την εβδο μάδα και από 6.30 έως για μία ημέρα την εβδομάδα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8355 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ Αριθμ /B1 (4) Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατη γοριών εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 6α του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομο θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συ ναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (ΦΕΚ Α 126). β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α 95) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195). γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). δ) Της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1296/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της αρμοδιότητας καθο ρισμού του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου». ε) Της υπ αριθμ /ΣΤ5/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (Β 608). 2. Την πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρία αριθμ. 7/ ). 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθιερώνονται ώρες εργασίας κατά τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες για το μόνιμο και με σύμβαση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου των παρακάτω κλάδων ει δικοτήτων: α. ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικών (για υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων) β. ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Προ σωπικού Η/Υ (για υπαλλήλους που απασχολούνται στα Δίκτυα του Πανεπιστημίου) γ. ΔΕ Οδηγών δ. ΥΕ Φυλάκων και ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων Το προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα καθοριζό μενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί ωραρίου εργασίας και θα χορηγείται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα. 2. Το ανωτέρω προσωπικό λόγω αυξημένων αναγκών μπορεί να απασχολείται και κατά τις νυχτερινές ώρες. Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθ. 2816/ΑΑ680 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 637/2005 κοινής υπουργι κής απόφασης περί των καθεστώτων ενισχύσεως του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι ευτικήν παραγωγήν» (Α 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α 199), με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιο δοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α 138), με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α 113) και τις διατάξεις του ν (ΦΕΚ 223/Α /2001) «περί εθνικού συστήματος προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας του Υπουργού Γεωργίας». β. Τον ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώ ρας και άλλες διατάξεις» (Α 81) όπως τροποποιούμενος ισχύει κάθε φορά. γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). δ. Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α ) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις». ε. Του ν. 1577/1985 με θέμα «Γενικός Οικοδομικός Κα νονισμός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ. Του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου (L 160) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπα ϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών. ζ. Του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου «περί γενι κών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία». η. Του Καν. (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής (L 153) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1257/99 του Συμβουλίου για την στήριξη της αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. θ. Του Καν. (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. 1257/1999 του Συμβουλίου. ι. Του Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L 130) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμ βάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

4 8356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ια. Του Καν. (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής (L 193) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλε ξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρημα τοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. ιβ. Των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας (2000/C 28/02). ιγ. Του Καν. (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής (L 63) για θέ σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων. ιδ. Του Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής (L 64) για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Δι αρθρωτικών Ταμείων. ιε. Του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχε τικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», όπως ισχύει. ιστ. Του Καν. (ΕΚ) 1804/99 (L 222) «Για συμπλήρωση για τα κτηνοτροφικά προϊόντα του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής». ιζ. Του Καν. (ΕΟΚ) 2081/92 (L 208) «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και της ονομασίας προέ λευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων». ιη. Του Καν. (ΕΟΚ) 2082/92 (L 208) για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. ιθ. Των Καν. (ΕΟΚ) 1906/90 και 1907/90 του Συμβουλί ου (L 173) σχετικών με τις προδιαγραφές των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών (πουλερικά αυγά). κ. Της υπ αριθμ. Υ.Ι. Β/2000 (ΦΕΚ 343/Β ) κοινής υπουρ γικής απόφασης των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροτα ξίας και Δημοσίων Έργων «περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». κα. Της υπ αριθμ /5387/90 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι πτώσεων και λοιπές διατάξεις». κβ. Της υπ αριθμ. (609/05) /2342/ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθεστώς ενισχύσεων του Άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α. Α.Υ σε ότι αφορά τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού». κγ. Της υπ αριθμ. (505/02) /8404/ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοι νοτικού Πλαισίου Στήριξης για τα Ολοκληρω μένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου». κδ. Του ν. 3205/2003 (άρθρο 17) περί μισθολογικών ρυθ μίσεων λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος και άλλες σχετικές διατάξεις όπως ισχύει. 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » (ΕΠΑΑ ΑΥ ), όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 3. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επι τροπή και ιδίως τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την αγροτική ανάπτυξη και συγκεκριμένα τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις δράσεις προώθησης της πολυαπασχόλησης. 4. Το π.δ. 344/ (ΦΕΚ 297/Α ) «περί άσκησης του επαγγέλματος γεωτεχνικού». 5. Την υπ. αριθμ /ΔΙΟΕ/85 απόφαση Πρωθυπουρ γού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «κα θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», ΦΕΚ 519/Β / Ότι η γεωργία, για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα διαρθρω τικά της προβλήματα και παράλληλα να προσαρμοσθεί στις νέες πραγματικότητες και αλλαγές που σχετίζονται με την εξέλιξη των αγορών, τη ζήτηση και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τη διεύρυνση, την προστασία του πε ριβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού χώρου. 7. Ότι οι ενέργειες αυτές μπορούν να ενθαρρυνθούν με την καθιέρωση καθεστώτων ενισχύσεων για την πραγμα τοποίηση επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των γεωργικών εισοδημά των και των συνθηκών ζωής, εργασίας ή παραγωγής. 8. Την υπ αριθμ /3996/ (532/03) από φασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 9. Το γεγονός ότι για την αποτελεσματική υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης προκύπτει ανάγκη απλοποί ησης των όρων και προϋποθέσεων που είχαν θεσπιστεί με την υπ αριθμ. 532/03 απόφαση. 10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, της υπ αριθμ. 451/01 κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ αριθμ. 532/03 κοινής υπουργικής απόφασης την περίοδο , προκα λείται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων έναντι των δικαι ούχων για την καταβολή ενισχύσεων δαπάνης ύψους που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί προ της στα πλαίσια του μέτρου 1.1 του Επιχειρησιακού Προ γράμματος «Ανάπτυξη Τομέα Γεωργίας » και μεταφέρθηκαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο μέ τρο 1.1 του ΕΠΑΑ ΑΥ με βάση το άρθρο 52(3) του Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου. 11. Το γεγονός ότι για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας απαιτείται δαπάνη προϋπολο γιζόμενη σε όπως αυτή προβλεπόταν και με την υπ αριθμ /3996/ (532/03) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 637/ κοινής υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης του Τίτλου II, Κεφάλαιο Ι του Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου με τίτλο «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» όπως έχει εγκριθεί στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ ) και συγκεκριμένα: α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » (ΕΠΑΑ ΑΥ ). β) στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) ως εξής: Άρθρο 1 Στο άρθρο 21 παράγραφος 6 εδάφιο γ. (i), προστίθεται τρίτη παύλα: Ειδικότερα για την περίπτωση της πρόσκλησης που αφορά επενδύσεις φυτικής παραγωγής βάση της υπ αριθμ. 637/05 κοινής υπουργικής απόφασης θεωρούνται ως εν δυνάμει δικαιούχοι οι πρώτοι της σειράς κατάταξης, οι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8357 οποίοι καλύπτονται από το 100% του ορίου των διαθέσι μων πιστώσεων στα ΠΕΠ. Στην περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ως «εν δυνάμει δικαιούχοι» αλλά δεν υπάρχουν οι πιστώσεις στα ΠΕΠ για την χρημα τοδότησή τους δύναται να καλυφθούν από το ΕΠΑΑ ΑΥ. Στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθούν ως «εν δυνάμει δι καιούχοι» οι πρώτοι της υπολειπόμενης σειράς κατάταξης, οι οποίοι θα καλύπτονται από το 100% του ορίου των διαθέσιμων πιστώσεων του ΕΠΑΑ ΑΥ. Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες θα κριθούν οριστικά δικαιούχοι εφ όσον εντός χρονικού ορίου που ορίζεται με το Άρθρο 23 της παρούσης εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Τυχόν πιστώσεις που θα απαιτηθούν μετά την εκδίκαση των ενι στάμενων θα καλυφθούν με την έκδοση συμπληρωματικής Απόφασης με την διαδικασία του Άρθρου 14. Άρθρο 2 Στο Άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Για τις περιπτώσεις των δικαιούχων φυτικής παραγω γής που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΑ ΑΥ ακολουθείται διαδικασία για την έκδοση απόφασης ένταξης όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 Στο άρθρο 28 παράγραφος 1 (δεύτερη παύλα) προ στίθεται το εξής: «Του Τελικού Δικαιούχου... που χρηματοδοτούνται από το οικείο ΠΕΠ» και για τους δικαιούχους φυτικής παραγωγής που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΑ ΑΥ. Κυωερνήσεως. Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ XP. ΦΩΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ (6) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Γε νικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 41, 45 παρ. 6, 50, 51, 53, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α ). β) Του π.δ. 433/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 133Α ) όπως συμπληρώθηκε και τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα. γ) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε ωργίας» (ΦΕΚ 187Α ), όπως συμπληρώθηκε και τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα. δ) Του π.δ. 356/1990 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πο λιτικής» (ΦΕΚ 143Α ), όπως συμπληρώθηκε και τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα. ε) Του άρθρου 11 του ν. 2325/1995 «Τροποποίηση δια τάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153 Α ). στ) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α ). ζ) Των άρθρων 29 παρ. 2 και παρ. 3 και 30 παρ. 3 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνε ταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242Α ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δα,πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ θύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων την αρμοδιότητα κατεύθυνσης, συντονισμού και ελέγχου της δράσης των έναντι αυτών αναγραφόμενων ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών ως ακολούθως: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. β) Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών. γ) Σταθμός Ελέγχου Σπόρων. δ) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού. ε) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποιήσεως Δημητριακών στ) Δενδροκομικοί Σταθμοί. ζ) Αμπελουργικά Φυτώρια. η) Κρατικά Κτήματα. θ) Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων α) Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. β) Εργαστήρια Ελέγχου και Κυκλοφορίας Ζωοτροφών. γ) Σταθμός Ελέγχου Κάπρων. α) Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων α) Οικονομικές Επιθεωρήσεις. α) Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί. β) Πειραματικό Κυπρινοτροφείο Χελοτροφείο. γ) Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών. α) Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων. β) Κτηνιατρικά Ινστιτούτα. γ) Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος. δ) Κτηνιατρικά Εργαστήρια ε) Συνοριακοί Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου.

6 8358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ /05/2007 (7) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το χρονικό διάστημα από έως Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ... και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την αριθ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών / ΓΛΚ. 3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υ.Ε.Ν που θα καλυ φθούν με υπερωριακή εργασία, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής εργα σίας, με αμοιβή, από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για το Α εξάμηνο έτους 2007, ως εξής: Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Α. Για εκατόν ενενήντα δύο (192) μονίμους πολιτι κούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας YEN, έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800) ώρες συνολικά, για το Α εξάμηνο έτους 2007 (01 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007), ως ακολούθως: α) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομι κών Υπηρεσιών οκτακόσιες (800) ώρες συνολικά, για την αντιμετώπιση αναγκών σύνταξης και εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων YEN, για την αναβάθμιση και επέκταση με νέα προγράμματα λογισμικού μισθοδοσίας των πολιτικών υπαλλήλων YEN. β) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων, χίλιες τριακόσιες (1.300) ώρες συνολικά, για την υλοποίηση των πέραν του προ ϋπολογισμού YEN προμηθειών, του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης, Πλοηγικής Υπηρεσίας και Λιμενικής Αστυνομίας, τη συμμετοχή σε επιτροπές Προ μηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτός κανονικού ωραρίου. γ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) χίλιες εκατό (1.100) ώρες συνολικά, για την αντιμετώπιση αναγκών διενέργειας προσλήψε ων προσωπικού στο YEN, τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους πλοηγικούς σταθμούς και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής που εξαιρούνται από το ν. 2190/1994, τη συμμετοχή στις διαδικασίες συλλογι κών διαπραγματεύσεων, την επεξεργασία των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού και Κανονισμών Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των εποπτευομένων από το YEN Ανωνύμων Εταιρειών, την κατάταξη του συνόλου του μόνιμου πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου σύμ φωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου, καθώς και άλλες επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας. δ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υποστήρι ξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΔΥΑΣΟ) τριακόσιες (300) ώρες συνολικά, για περιπτώσεις απασχόλησης του προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου για την αντιμετώπιση θεμάτων NAT, Οίκου Ναύτου και λοιπών εποπτευομένων από τη Διεύθυνση Οργανισμών. ε) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης (ΔΟ) πεντακόσιες (500) ώρες συνολικά, για την άμεση προώθηση των διαδικασιών συμπλήρωσης και βελτί ωσης των οργανικών διατάξεων YEN και των κανο νιστικών πράξεων και προεδρικών διαταγμάτων που προωθούνται από όλες τις υπηρεσίες του YEN. στ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφο ρικής και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΝΤ β ) πεντακόσιες (500) ώρες συνολικά, για την εισαγωγή και επεξεργα σία στοιχείων για τη μισθοδοσία του προσωπικού YEN και την αναβάθμιση και επέκταση με νέα προγράμματα λογισμικού μισθοδοσίας πολιτικών υπαλλήλων YEN και μηχανογραφική επεξεργασία πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και την ολοκλήρωση και ενεργοποίηση του ολο κληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βάσης πλοί ων ναυτικών. ζ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, για την αποζημίωση της πέραν της πενθημέρου εργα σίας απασχόλησης τους ως χειριστές του Ραδιοτηλεπι κοινωνιακού δικτύου YEN και των παρακτίων σταθμών ασυρμάτου με στόχο την ασφαλή διακίνηση των πλοίων εντός και εκτός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου. η) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προστασί ας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΔΠΘΠ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά για το χειρισμό θεμάτων αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης άμεσα χωρίς καθυ στερήσεις και χρονικό περιορισμό, οποτεδήποτε τούτο απαιτηθεί και την προώθηση των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό ρυθμίσεων. θ) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Θαλασσίου Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά απογευματινή υπε ρωριακή εργασία, για την άμεση και έγκαιρη χορήγηση των κατ εξαίρεση εγκρίσεων για εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών, επαγγελματικών αδειών για πραγματοποίηση προκαθορισμένων ναύλων και διαπιστωτικών πράξεων παύσης ισχύος της επαγγελματικής αδείας για την αυ θημερόν καταβολή Φ.Π.Α. ι) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευ σης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) διακόσιες (200) ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία για την διαδικασία αντικατάστασης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας με νέο κατάλληλο πιστοποιητικό το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις της Διεθνούς Σύμβασης S.T.C.W., εντός των οριζομένων προθεσμιών που ήδη γίνονται πιεστι κές. ια) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Ερ γασίας (ΔΝΕΡ) πεντακόσιες (500) ώρες συνολικά απο γευματινή υπερωριακή εργασία, για την προώθηση και αποσυμφόρηση των συσσωρευμένων φακέλων προς συ νταξιοδότηση ναυτικών, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται ο έλεγχος θαλάσσιας υπηρεσίας μεγάλου αριθμού ναυτικών μηνιαίως, για την επίτευξη του στόχου μείωσης του χρόνου συνταξιοδότησης των ναυτικών. Ιβ) Για τους υπαλλήλους του Γραφείου Γενικής Διευθύ ντριας Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΔΥ) τριακόσιες (300)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8359 ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου. ιγ) Για τους υπαλλήλους του Γραφείου Νομικού Συμ βούλου εκατό (100) ώρες συνολικά απογευματινή υπε ρωριακή εργασία, για την οργάνωση της Νομικής Βι βλιοθήκης του, την απογραφή των βιβλίων του και την αρχειοθέτησή τους σε Η/Υ. II. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ/Π) Επίσης εγκρίνεται σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)απογευματινή υπερωριακή απασχό ληση εξακοσίων (600) ωρών συνολικά για τρεις (03) μόνιμους υπαλλήλους YEN που υπηρετούν στο ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων για την υποβοήθηση της λειτουργίας των ειδικών σχολείων BRM BMS ARPA και ΝΗΟ. III. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Π.Σ.Κ.Ρ): α) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο εκατό (100) ώρες συνολι κά για απογευματινή και τριάντα (30) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων. β) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΠΕΙΡΑΙΑ Για δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους διακόσιες (200) ώρες συνολικά για απογευματινή και σαράντα (40) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων. γ) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΚΑΒΑΛΑΣ Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο ενενήντα (90) ώρες συ νολικά για απογευματινή εργασία. δ) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΠΑΤΡΑΣ Για δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους διακόσιες (200) ώρες για απογευματινή και ογδόντα (80) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων συνολικά. ε) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευματινή και εξήντα (60) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων συνολικά. στ) Π.Σ.Κ.Ρ. / ΙΣΘΜΙΩΝ Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά για απογευματινή και τριάντα (30) ώρες για ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων. Όσον αφορά το προαναφερόμενο προσωπικό, κρίνεται απολύτως αναγκαία η έγκριση υπερωριακής απασχόλη σης δεδομένου, ότι παρίσταται πολλές φορές ανάγκη απασχόλησης του εκτάκτως εκτός ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση αιφνίδιων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, καθόσον η προσπάθεια καταπολέμησής της απαιτεί συνεχή εργασία και πέραν του κανονικού ωρα ρίου, αλλά και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. III. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ): α) ΑΕΝ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (οδηγό), ενενήντα (90) ώρες συνολικά, για απογευματινή εργασία. Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (Φύλακα), εκατό (100) ώρες συνολικά για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημε ρών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και εκατό (100) ώρες συνολικά για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. Ο οδηγός της Σχολής Μακεδονίας μεταφέρει με υπη ρεσιακό όχημα το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσω πικό της Σχολής αυτής, η οποία στεγάζεται σε περιοχή μακριά από το αστικό Κέντρο και συνεπώς απαιτείται η εργασία του ενωρίτερα το πρωί και αργότερα το μεση μέρι ώστε οι υπάλληλοι να ευρίσκονται στην υπηρεσία τους κατά το κανονικό ωράριο εργασίας. β) ΑΕΝ / ΚΡΗΤΗΣ Για έναν (01) μόνιμο υπάλληλο (Φύλακα), εννιακόσιες είκοσι (920) ώρες συνολικά για νυχτερινή εργασία ερ γασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και διακόσιες (200) ώρες συνολικά για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. Το πιο πάνω φυλακτικό προσωπικό απασχολείται, στις προαναφερόμενες περιφερειακές Ακαδημίες Ε.Ν. σε βάρδιες καθόσον σ αυτές, η φοίτηση είναι εσωτερική και οι σπουδαστές σε όλη τη διάρκειά της ενδιαιτώ νται εντός της Σχολής, γεγονός που απαιτεί τη φύλαξη των χώρων αυτής όλες τις ημέρες του εκπαιδευτικού έτους. IV. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΓΛΛΠ): α) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΔΟΛΕΛ), πεντακόσιες (500) ώρες συνολικά για την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την παροχή λι μενικών υπηρεσιών, οργάνωση των Υπηρεσιών των Ο.Λ. Α.Ε., την εισήγηση επί των Στρατηγικών και Επιχειρη σιακών Σχεδίων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., θεμά των Ναυπηγοεπισκευής και Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων. β) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, εκατό (100) ώρες συνολικά για την διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός ζώνης Λιμένα κα θώς και την εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των Λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. 2. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυκτερινών, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα (δεν ισχύει για την εργασία προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής). Σχετική υπερωριακή αποζημίωση της παραγράφου αυτής θα καταβάλλεται στο προσωπικό μόνο εφόσον απασχοληθεί υπερωριακά, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες απασχοληθεί, στα πλαίσια των εγκεκριμένων ωρών. 3. Υπεύθυνοι ορίζονται οι οικείοι Διευθυντές για την Κεντρική Υπηρεσία, ενώ για τους υπαλλήλους ΚΕΣΕΝ/ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΕΝ και ΠΣΚΡ, οι Διοικητές και κατά τό πους Λιμενάρχες, αντίστοιχα. 4. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή ανέρχεται σε ΕΥΡΩ περίπου σε βάρος των Κ.Α.Ε και 0512 του φορέα 41 / 110 «Κεντρική Υπηρε σία και Λιμεναρχεία», Προϋπολογισμού YEN, έτους 2007 και σε 2500 ΕΥΡΩ περίπου σε βάρος του Προϋπολογι σμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) έτους 2007 όπου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της και μέχρι

8 8360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ (8) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Πετρούπολης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2006 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/217/11080/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ αριθμ / απόφαση κατα νομής, του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά ξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων. 6. Το με αριθμ /2006 έγγραφό μας. 7. Το υπ αριθμ /2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο διορθώνεται ο πίνακας κατανομής συμ βάσεων μίσθωσης έργου.για τον Αθλητικό Οργανισμό Πετρούπολης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /2006 απόφασή μας και εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ γου για το χρονικό διάστημα ενός έτους, 6 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την άθληση γυναικών και αντρών με συνολική αμοιβή 88,000 η οποία έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Αθλητικού Οργανισμού Πετρούπολης αντί τεσσάρων (4) Καθηγητών Φυσικής Αγω γής Κολύμβησης, ενός (1) Καθηγητή Φυσικής Αγωγής για ΑΜΕΑ και ενός (1) Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Μπάσκετ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2006 από φασή μας. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθ. 324 (9) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής για αντιμετώ πιση έκτακτων αναγκών (γρίπη των πτηνών) κατά το έτος Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 Διε * * παγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρ μοδιότητας του Υπ. Γεωργίας. 2. Τον υπ αριθμ. 2738/ Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 180/Α / ΦΕΚ. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και άλλες συναφείς διατάξεις. 4. Την υπ αριθμ. 214/ απόφαση Νομάρχη Θε σπρωτίας περί συγκρότησης Τοπικού Κέντρου Επεί γουσας Ανάγκης για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών. 5. Το με αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού, για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής αποζημίωσης των μελών των Τοπικών Κέ ντρων Επείγουσας Ανάγκης στα πλαίσια αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών. 6. Την υπ αριθμ. 2/3981/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και το με αριθ. πρωτ / της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής υποστήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή πιστώσεων στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών». 7. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ορθή και απο τελεσματική εφαρμογή των μέτρων κατά της γρίπης των πτηνών. 8. Το υπ αριθμ. 8179/ έγγραφο του Υπουργεί ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης σχετικά με την παραμονή υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής, πέραν του κανονικού ωραρίου και ως τις 10μμ., συμπεριλαμβανομένων των μη εργάσιμων ημερών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τυχόν τηλεφωνή ματα των πολιτών που θέλουν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση, με αμοιβή, για την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως αναφέρεται ανωτέρω και για το χρο νικό διάστημα από μέχρι για τους 12 υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής Θεσπρωτίας όπως ονομαστικά αναφέρονται στην 214/ από φαση Νομάρχη Θεσπρωτίας για συγκρότηση Τοπικού Κέντρου Επείγουσας Ανάγκης για την αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών και για σύνολο 1700 ωρών εργα σίας, συνολικής δαπάνης 9.264,00 πέραν του κανονικού ωραρίου και κατά τις ημέρες αργίας. Ο αριθμός των ωρών κατά μήνα και κατά υπάλληλο θα καθορισθεί με απόφαση του Δ/ντη Κτηνιατρικής Θεσπρωτίας σύμφω να με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κωδικός Δαπάνης: Φορέας 292 ΚΑΕ Ηγουμενίτσα, 1 Μαρτίου 2007 Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α Μέγεθος κειμένου: 471 KB Π.Δ. 362/28-11-97 (ΦΕΚ-240 Α'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-272 Α'/97) : Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/greek/synergatismos.html

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά!

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά! Και επίσημα πιστώνονται 145 εκατ. ευρώ περίπου για πληρωμές σε βιολογικά, νιτρορύπανση και γενικά όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, δικαιούχων έως και το 2009. Συνολικά εξασφαλίσθηκαν 850 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 02.03.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 995/25186 ΦΕΚ 683/09.03.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1308 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 155511 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα