ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 47345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/ Από φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ γού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουρ γείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)»... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1056/2012 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και εί σπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδο τούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)». 2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπι κού του Εθνικού Θεάτρου... 3 Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Δι αιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαι τησίας... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/114755/ΔΥΕΠ (1) Τροποποίηση της αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/ Απόφα σης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α. 210) «Ορ γάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προ ϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογι σμού φορέων και άλλες διατάξεις» β) του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α. 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α. 241) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α. 98). δ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου Την αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/ Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι κών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 898/Β/ ). 3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κλπ» (ΦΕΚ Α. 213) 4. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α. 144) 5. Την αριθμ. Υ.48/ (ΦΕΚ Β 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/ Από φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οι κονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» ως εξής: Από την κατηγορία «4. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης» απαλείφεται ο υπό στοιχείο «δ) Σώμα Επιθεωρητών Τυχερών Παιχνιδιών (της Α.Δ.Α. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών)» φορέ ας, καθώς δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ F Αριθμ. ΠΟΛ (2) Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1056/2012 Από φασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρό που και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του

2 47346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α ) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύμβασης Πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής στα θερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οι κονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του, τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από Πρά ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α ) «Κατεπεί γοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του Κρατι κού Προϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α ) «Κύρωση της Πράξης και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν.4047/2012, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/ Την υπ αριθ. ΠΟΛ 1056/ (ΦΕΚ 756 Β ) απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτα κτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕ.Τ.Η.Δ.Ε.)». 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 7. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της απόφασης υπ αριθ. ΠΟΛ 1056/2012 (ΦΕΚ 756 Β ) από φασης του Υπουργού Οικονομικών. 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου 2.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1056/2012 από φασης Υπουργού Οικονομικών, τροποποιούνται ως εξής: «2.2. Η ΔΗΛΕΔ, μετά την επεξεργασία των καταστά σεων των περ και 1.4. του άρθρου αυτού και τη διασταύρωση του αριθμού παροχής που αναγράφεται σε αυτές με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων (έντυπο Ε2), τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και το αρχείο αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης, δημιουργεί χρηματικούς κατα λόγους στο όνομα του κύριου ή επικαρπωτή του ακινή του, όπως προκύπτει μετά την πιο πάνω διασταύρωση, και τους αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων. Αν στις παραπάνω δηλώσεις δεν έχει δηλωθεί ο αριθ μός παροχής, η βεβαίωση γίνεται στο όνομα του κατα ναλωτή, όπως αυτό αναγράφεται στο αρχείο χρέωσης της ΔΕΗ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία δεν είναι γνωστά τα στοιχεία κυρίου ή επικαρπωτή και δεν έχει συμπληρωθεί στα αρχεία της ΔΕΗ έγκυρος Α.Φ.Μ., η κατάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρ μοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, για εύρεση του υπόχρεου και βεβαίωση του φόρου. Στις παροχές στις οποίες είχε αρχικά βεβαιωθεί ΕΕ ΤΗΔΕ έτους 2011, ενώ δεν βεβαιώθηκε ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012, λόγω μηδενισμού των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων της συγκεκριμένης παροχής, το ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012 υπολογίζεται και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα στοι χεία με τα οποία υπολογίστηκε αρχικά το ΕΕΤΗΔΕ το έτος Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα υπολογι στεί ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012 για όσες παροχές αφορούν κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν αποστείλει οι Δήμοι προς τη Διεύθυνση Φορο λογίας Κεφαλαίου. Για όσες περιπτώσεις βεβαιωθεί ΕΕΤΗΔΕ ετών 2011 και 2012 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ή απαλλαγής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας. Για τα έτη 2011 και 2012, για όσα ακίνητα δεν έχει χρεωθεί το ΕΕΤΗΔΕ, γιατί θεωρήθηκαν δημόσια κτί σματα, η ΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία που απο στέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και τα οφειλόμενα ποσά βεβαιώνονται στους υπόχρεους ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Για όσες παροχές υπολογίστηκε ΕΕΤΗΔΕ για τα έτη 2011 και 2012 και δεν χρεώθηκε από τη ΔΕΗ λόγω διακο πής της σύνδεσης, το οφειλόμενο ΕΕΤΗΔΕ βεβαιώνεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Ταυτόχρονα με την αποστολή των ανωτέρω καταστά σεων, οι οποίες αποτελούν χρηματικούς καταλόγους, η ΔΗΛΕΔ εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για την οφειλή αυτή στον υπόχρεο, ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ F Αριθμ. 1943/ (3) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συ νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής ». 2. Την περ. 12, Υποπαράγραφος ΓΙ, Παράγραφος Γ του ν. 4093/12 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο νομικής στρατηγικής επείγοντα μέτρα εφαρ μογής του ν. 4046/12 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/ έγ γραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση μι σθολογικών διατάξεων». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παραγρ. 1), 2 (παραγρ. 1) και 10 (παραγρ. 1) του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α /1994) «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν, από το άρθρο 7 παραγρ. 21 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) «Θεσμοί μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης», δια των οποίων ορίζεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνι κό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση και το άρθρο 11 του Β.Δ. 748/1966.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το άρθρο 8 του Π.Δ. 118/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) και το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/ ). 7. Το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυχτερινή και Κυριακών Εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση κρίνε ται απαραίτητη λόγω της φύσης της λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου με συνεχείς δοκιμές και παραστάσεις από Τρίτη έως Κυριακή, πρωί και βράδυ και περιοδείες στο εσωτερικό και εξωτερικό. 8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την ως άνω αποζημίωση, ύψους συνολικά ,00, έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προ ϋπολογισμού του Εθνικού Θεάτρου έτους 2014 (Φορέας 21/110 ΚΑΕ 2526), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε για το έτος 2014 την υπερωριακή, νυ κτερινή και κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες απασχόληση, για ενενήντα τέσσερις (94) εργαζομένους αορίστου χρόνου με βάση το Π.Δ. 164/2004, για ογδόντα δύο (82) ορισμένου χρόνου και για επτά (7) μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘΠΑ που έχουν διατεθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο», προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρε σιακές του ανάγκες, ως εξής: α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο το μήνα. β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή μέχρι ογδόντα (80) ώρες το μήνα προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα εργασίας και δεκαέξι (16) ώρες το μήνα καθ' υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο. γ) Την εργασία Κυριακών Εξαιρέσιμων ημερών με αμοιβή, μέχρι σαράντα (48) ώρες το μήνα προς συ μπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργασίας και δεκαέξι (16) ώρες το μήνα καθ' υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο. 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /Δ (4) Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαι τητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περιπτ. β της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.1876/1990 (27/Α/ ). 2. Την αριθμ /Δ1.6149/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας (ΦΕΚ 2124/Β/2013, με την οποία τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α 88). 3. Την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού Κατα στάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργα νισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 979/Β /2001 με την αριθμ /2001 απόφαση και προσαρμογής του στις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17 του Ν.1876/1990, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α ). 5. Το αριθμ. 594/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατωτέρω Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβη τών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Tο καθεστώς των Μεσολαβητών και των Διαιτητών, τα δικαιώματα και oι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι κανόνες και οι όροι άσκησης του λειτουργήματός τους ρυθμίζονται από το νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. (Δ.Σ.). Άρθρο 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και Eιδικό Σώμα Διαιτητών 1. Για την προσφορά υπηρεσιών μεσολάβησης και διαι τησίας συστήνονται στον Ο.ΜΕ.Δ. αυτοτελές Eιδικό Σώμα Μεσολαβητών και αυτοτελές Eιδικό Σώμα Διαιτητών από πρόσωπα που προσλαμβάνονται από τον Ο.ΜΕ.Δ.. 2. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Ο ανώτατος αριθμός των θέσεων των Μεσολαβητών είναι είκοσι έξι (26) και των θέσεων των Διαιτητών είναι δώδεκα (12). Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. αποφασίζει, κατά την κρίση του και στο πλαίσιο του νόμου και του παρόντος Κανονι σμού, τον ακριβή αριθμό των θέσεων των Μεσολαβητών και των Διαιτητών, που θα πληρώνονται με κάθε προκήρυξη. 4. Το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και το Ειδικό Σώμα Διαιτητών συνέρχονται, από κοινού ή χωριστά, τουλάχι στον μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος για θέματα που αφορούν την άσκηση του λειτουργήματος των μελών τους και υποβάλλουν τις απόψεις τους στο Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. είτε αυτοβούλως είτε μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.. Συνέρχονται, επίσης, από κοινού τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος με το Δ.Σ. για να συζητήσουν θέματα που αφορούν το λειτούργημα τους. Άρθρο 3 Πρόσληψη Μεσολαβητών και Διαιτητών 1. Η πρόσληψη των Μεσολαβητών και των Διαιτητών γίνεται από τον Ο.ΜΕ.Δ. με σύμβαση ανεξάρτητων υπη ρεσιών, μετά από δημόσια προκήρυξη, με ομόφωνη από φαση των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 1876/90 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν. 3899/2010, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. 2. Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.: α) Αποφασίζει εάν η απασχόληση θα είναι αποκλει στική ή μη. β) Καθορίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσί ευσης της προκήρυξης.

4 47348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Μελετά τους φακέλους των υποψηφίων. δ) Καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, και επιλέγει τους ικανότερους με ομόφωνη απόφαση των εννέα (9) μελών του. 3. Η θητεία των Μεσολαβητών και των Διαιτητών εί ναι τριετής και η πρόσληψη τους πραγματοποιείται με την κατάρτιση έγγραφης σύμβασης στην οποία ανα γράφεται, εκτός άλλων, εάν η απασχόληση θα είναι αποκλειστική ή μη και ότι η διάρκεια της είναι τριετής, όση και η διάρκεια της θητείας τους. Άρθρο 4 Προσόντα και Ασυμβίβαστα των Μεσολαβητών και των Διαιτητών 1. Οι Μεσολαβητές πρέπει: α) Να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον είναι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. β) Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικο νομικών επιστημών ή συναφών σπουδών. γ) Να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων. 2. Οι Διαιτητές πρέπει: α) Να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους. β) Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικονο μικών επιστημών ή συναφών σπουδών. γ) Να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέ ματα εργασιακών σχέσεων. 3. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές πρέπει: α) Να μην είναι μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσε ων εργαζομένων και εργοδοτών. β) Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από την επαγγελματική, επιστημονική ή συνδικαλιστική τους οργάνωση. γ) Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από τον Ο.ΜΕ.Δ., εάν παλαιότερα είχαν την ιδιότητα του Μεσο λαβητή ή Διαιτητή τούτου. 4. Κατά την επιλογή των Μεσολαβητών και Διαιτητών αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, στην οργάνωση ερ γασιακών σχέσεων σε επιχειρήσεις και στη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων. 5. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση σε ποινή στερητική των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποια δήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή εν υπηρε σία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδο κία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματος κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή κατά μήνυση, λιποταξία, εγκλήματα περί το νόμισμα και ψευδή υπεύθυνη δήλωση. 6. Δεν προσλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. εκπροσωπούν συμφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσε ων, του δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται (α) οι διορισμένοι σε θέσεις πολιτικής φύσης στον κρατικό μηχανισμό, στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με απόφαση που έχει δημοσιευθεί στην ΕτΚ, (β) οι εν ενεργεία δημό σιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό Ινστιτούτων και Οργανισμών του δημόσιου τομέα, (γ) οι Διευθυντές προσωπικού σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και φορείς κάθε είδους και φύσης. 7. Εάν τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 6 του παρό ντος άρθρου εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή, οδηγούν σε αναστολή της ιδιότητας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή για όσο διαρκούν, εκτός από την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, η οποία οδηγεί σε άμε ση, αυτοδίκαιη και αζήμια απώλεια της ιδιότητας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή. 8. Δεν επιλέγεται και δεν προσλαμβάνεται όποιος έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 5 Ανανέωση της θητείας των Μεσολαβητών και των Διαιτητών 1. Η θητεία και η σύμβαση του Μεσολαβητή και του Δι αιτητή μπορεί να ανανεωθεί με αιτιολογημένη, ομόφωνη απόφαση των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., σύμ φωνα με τα οριζόμενα σε Ειδικό Κανονισμό. Η ανανέωση της θητείας μπορεί να συνδυάζεται με μεταβολή της ιδιότητας του κρινόμενου από Μεσολαβητή σε Διαιτητή και αντιθέτως. Η μεταβολή αυτή είναι δυνατή μόνον εάν έχει προηγηθεί έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή θέση. 2. Η επανάκριση για την ανανέωση της θητείας βα σίζεται, τουλάχιστον, στην αξιολόγηση του έργου του Μεσολαβητή και του Διαιτητή, των ικανοτήτων του, της κατάρτισής του, της συμπεριφοράς του προς τα μέρη και τους λοιπούς Μεσολαβητές και Διαιτητές. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι φάκελοι των υποθέσεων που χειρίσθηκε, ο βαθμός ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην ανάληψη υποθέσεων, η παρακολούθηση εκπαι δευτικών προγραμμάτων που διοργανώνει ο Ο.ΜΕ.Δ. και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο κατά την άποψη του Δ.Σ.. Άρθρο 6 Αμοιβή των Μεσολαβητών και των Διαιτητών 1. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές δικαιούνται αμοι βής από τον Ο.ΜΕ.Δ. ανά υπόθεση. 2. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. και συναρτάται με το αντικείμενο της υπόθεσης. 3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. μπορεί να καθο ρίζονται κριτήρια πολυπλοκότητας που επαυξάνουν την αμοιβή, τα οποία μπορεί να συντρέχουν και σωρευτικά. Ενδεικτικά αναφερόμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα: α) πρώτη ρύθμιση για το θέμα, β) μακροχρόνια διαδικασία με τη βούληση των μερών και με αποδεδειγμένο το περιεχόμενο των εργασιών κατά την κρίσιμη περίοδο, γ) ρυθμίσεις σε περίοδο συγκρούσεων ή συγχωνεύ σεων εφόσον αυτές επιδρούν άμεσα στο χειρισμό και τη ρύθμιση της υπόθεσης, δ) υποθέσεις που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση δια τάξεων εφόσον δεν έχει ήδη γίνει κωδικοποίηση από τον Ο.ΜΕ.Δ., ε) δημιουργία νέων μισθολογίων ή μισθολογίων με ενσωματώσεις ποσών ή ποσοστών, στ) υποθέσεις μεγάλων Οργανισμών ή επιχειρήσεων με ποικιλία συστημάτων και θεσμικών ρυθμίσεων, καθώς

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και ειδικών συμφωνητικών των μερών που τίθενται στην διαδικασία της συλλογικής διαφοράς εργασίας. ζ) δυσχερή νομικά ή οικονομικά ζητήματα. 4. Στη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται στους Μεσολαβητές και στους Διαιτητές αποζημίωση διαθεσιμότητας, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Ως «διαθεσιμότητα» νοείται η απαί τηση του Οργανισμού από τα μέλη των ειδικών σωμά των των Μεσολαβητών και Διαιτητών, πέραν του κύριου έργου τους, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού, σε συναντήσεις με το Δ.Σ. του Οργανισμού και τις διοικήσεις των φορέων των Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και σε συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών σε καίρια νομικά και οικονομικά ζη τήματα. Με απόφαση του Δ.Σ. το ποσό αυτό μειώνεται αναλόγως, λόγω μη ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις διαθεσιμότητάς τους στο αντίστοιχο έτος. 5. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές, που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό για λόγους υπηρεσιακούς, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και απο ζημίωσης, στο ύψος που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. 6. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές, οι οποίοι με από φαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ο.ΜΕ.Δ. δύνανται να λαμβάνουν αποζημί ωση, της οποίας το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. Άρθρο 7 Διαδικασία επιλογής Μεσολαβητή, Διαιτητή, Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας 1. Η διαδικασία επιλογής Μεσολαβητή, Διαιτητή και Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και των ανα πληρωτών τους, γίνεται σύμφωνα με το νόμο, τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. Η επιλογή γίνεται με συμφωνία των μερών και, σε περίπτωση μη συμφωνίας, με κλήρωση. Για το σκοπό αυτό, η Γραμματεία Μεσολάβησης και Δι αιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά την υποβολή της αίτησης μεσολάβησης ή διαιτησίας, καλεί τα μέρη να προσέλθουν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί εκεί, σε καθορισμένη ώρα. 2. Α. Διαδικασία επιλογής με συμφωνία των μερών i. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με γραπτή συμφωνία τους το Μεσολαβητή ή το Διαιτητή, και τους αναπληρωτές τους, από το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και το Ειδικό Σώμα Διαιτητών. Ομοίως, έχουν την ευχέ ρεια να επιλέξουν με γραπτή συμφωνία τους τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, και τους αναπλη ρωτές τους, και να επιλέξουν ένα από τα τακτικά μέλη ως Πρόεδρο της και έναν ως αναπληρωτή του. ii. Η συμφωνία κατατίθεται στη Γραμματεία Μεσολά βησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. και ο Μεσολαβητής ή ο Διαιτητής ή η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας που ορίστηκαν καλούνται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τον ορισμό τους, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό ανά ληψης. Συγχρόνως ενημερώνονται οι αναπληρωτές τους. Β. Διαδικασία επιλογής με κλήρωση. i. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Στην περίπτωση επιλογής Τριμε λούς Επιτροπής Διαιτησίας επιλέγονται με κλήρωση μόνον όσα μέλη δεν επελέγησαν με συμφωνία. ii Η κλήρωση διενεργείται ενώπιον των παριστάμενων και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των μερών, του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του και ενός υπαλλήλου του Ο.ΜΕ.Δ., που ασκεί καθήκοντα γραμματέα. iii. Η κλήρωση του Μεσολαβητή, του Διαιτητή, των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας γίνεται μεταξύ όλων των Μεσολαβητών και όλων των Διαιτη τών. Από την κληρωτίδα αφαιρούνται i. τα ονόματα των Μεσολαβητών και των Διαιτητών που υπέβαλαν αίτηση αυτοεξαίρεσης η οποία έγινε δεκτή με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, ii. σε περίπτωση δεύτερης (2ης) και τρίτης (3ης) κλήρωσης τα ονόματα των Μεσολαβητών και των Διαιτητών που κληρώθηκαν στην 1η και 2η κλή ρωση αντιστοίχως και δεν έγιναν αποδεκτοί από τα μέρη σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω. Β.1. Κλήρωση Μεσολαβητή ή Διαιτητή i. Μετά την κλήρωση, ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ., ή ο οριζόμενος από αυτόν εκπρόσωπός του, ρωτά χωριστά καθένα από τα παριστάμενα μέρη, αν αποδέχονται αυ τόν που κληρώθηκε, αρχίζοντας από το μέρος εκείνο που υπέβαλε την αίτηση μεσολάβησης ή διαιτησίας. Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης, τα μέρη απο φασίζουν ποιος θα ρωτηθεί πρώτος και σε περίπτωση διαφωνίας τους πραγματοποιείται κλήρωση. Αν κάποιο από τα μέρη δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τον κληρωθέ ντα, η κλήρωση επαναλαμβάνεται αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα το όνομα τούτου. ii. Μετά τη δεύτερη κλήρωση, ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ., ή ο οριζόμενος από αυτόν εκπρόσωπός του, ρωτά το μέρος που δεν απέκλεισε αυτόν που κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση, αν αποδέχεται αυτόν που κληρώθηκε στη δεύτερη κλήρωση. Αν το μέρος αυτό δηλώσει ότι δεν αποδέχεται, η κλήρωση επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά, αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα και το όνο μα τούτου. Το αποτέλεσμα της τρίτης κλήρωσης είναι δεσμευτικό για τα μέρη. iii. Στη συνέχεια με την ίδια διαδικασία γίνεται και η κλήρωση του αναπληρωτή του Μεσολαβητή ή του Διαι τητή, αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα το όνομα του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή που επελέγη ως τακτικός. iv. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρω σης συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία, τα ονόματα των εκπροσώπων των μερών που παραβρέθηκαν κατά την κλήρωση, τα ονόματα των Μεσολαβητών και Διαιτητών που κληρώθηκαν ως τακτι κοί και τα ονόματα των αναπληρωτών τους. Εάν έγιναν περισσότερες κληρώσεις, είτε για τον τακτικό είτε για τον αναπληρωτή του, αναγράφονται τα ονόματα αυτών που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση και το μέρος που δεν τα αποδέχθηκε. Το πρακτικό υπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών, τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ή τον οριζόμενο από αυτόν εκπρόσωπό του, τον/την γραμ ματέα, ενημερώνονται αμελλητί οι τελικώς κληρωθέντες τακτικός Μεσολαβητής ή Διαιτητής και ο αναπληρωτής τους και ο τακτικός καλείται, εγγράφως από τον Πρό εδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του, να αναλάβει τα καθήκοντα του εντός πέντε (5) εργασίμων

6 47350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ημερών από τον ορισμό του, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό ανάληψης. Β.2. Κλήρωση μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαι τησίας και ορισμός του Προέδρου της i. Η κλήρωση γίνεται χωριστά για καθένα από τα τρία μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Β iii, Β.1.i, ii και iii της παρ. 2 του άρθρου τούτου. ii. Στη συνέχεια γίνεται η κλήρωση χωριστά για τον αναπληρωτή κάθε τακτικού μέλους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Β iii, Β.1.i, ii και iii της παρ. 2 του άρθρου τούτου. Στην κληρωτίδα περιέχονται τα ονόματα των διαιτητών για τους οποίους είχε ασκη θεί δικαίωμα αρνησικυρίας για την ανάδειξη τους ως τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αφαιρούνται, όμως, τα ονόματα των διαιτητών που επε λέγησαν ως τακτικά μέλη. iii. Στη συνέχεια, επιλέγεται ως Πρόεδρος της Τριμε λούς Επιτροπής Διαιτησίας ένα από τα τακτικά μέλη της. Η επιλογή γίνεται με γραπτή συμφωνία των εξουσι οδοτημένων εκπροσώπων των μερών και σε περίπτωση μη συμφωνίας, με κλήρωση μεταξύ των τριών τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας χωρίς δι καίωμα αρνησικυρίας των μερών. Ακολουθεί η επιλογή του αναπληρωτή του Προέδρου μεταξύ των λοιπών δύο τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία γίνεται, ομοίως με συμφωνία των εξουσιοδοτη μένων εκπροσώπων των μερών, και σε περίπτωση μη συμφωνίας με κλήρωση μεταξύ τους χωρίς δικαίωμα αρνησικυρίας των μερών. iv. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρω σης συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία, τα ονόματα των εκπροσώπων των μερών που παραβρέθηκαν κατά την κλήρωση, τα ονόματα των τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας και τα ονόματα των αναπληρωτών τους. Εάν έγιναν περισσότερες κληρώσεις, είτε για έναν ή περισσότερους από τους τακτικούς είτε για έναν ή περισσότερους από τους αναπληρωτές τους, αναγράφονται τα ονόματα αυτών που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση και το μέρος που δεν τα αποδέχθηκε. Αναγράφονται, επίσης, το όνο μα του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, και το εάν επελέγη με συμφωνία ή κλήρωση, το όνομα του αναπληρωτή του και το εάν επελέγη με συμφωνία ή κλήρωση. Το πρακτικό υπογράφεται από τους πα ριστάμενους εκπροσώπους των μερών, τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρό σωπο του, τη γραμματέα, ενημερώνονται αμελλητί οι τελικώς κληρωθέντες ως τακτικά μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας και καλούνται, εγγράφως από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του, να αναλάβουν τα καθήκοντα τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τον ορισμό τους, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό ανάληψης. Συγχρόνως ενημερώ νεται το τακτικό μέλος που επελέγη ως Πρόεδρος για την επιλογή του αυτή, το τακτικό μέλος που επελέγη ως αναπληρωτής του για την επιλογή του αυτή, και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών. Γ. Επανάληψη επιλογής Σε περίπτωση που δηλώσουν αδυναμία ανάληψης των καθηκόντων τους τόσο ο τακτικός Μεσολαβητής ή Διαιτη τής όσο και ο αναπληρωτής τους, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, εάν δηλώσουν αδυναμία ανάληψης των κα θηκόντων τους τόσο το τακτικό μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας όσο και ο αναπληρωτής του, επανα λαμβάνεται η διαδικασία γι αυτούς, ώστε να είναι εφικτή η συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας. Άρθρο 8 Διαδικασία Μεσολάβησης 1. Ο Μεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό του υπογράφοντας πρακτικό ανάληψης καθηκόντων το οποίο καταθέτει στον Ο.ΜΕ.Δ.. 2. Ο Μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, προ βαίνει σε κατ ιδίαν ακρόαση των μερών, σε εξέταση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγω νιστικότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τους όρους εργασίας, συνεπικουρούμενος από έναν ή περισ σότερους πραγματογνώμονες της επιλογής του, από τους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό. 3. Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την εργοδοτική πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων των υπό συζήτηση θεμάτων και αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση, την οικονομική πολιτική και την πολιτική προ σωπικού της επιχείρησης. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 1767/1988 εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση του άρθρου αυτού. Οι δη μόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τις εξελίξεις της Εθνικής Οικονομίας καθώς και στοιχεία για τους τομείς απασχόλησης, τιμών και μισθών. 4. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του Μεσολαβητή, ο Μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υπο βάλλει σε αυτά δική του πρόταση την οποία κοινοποιεί ταυτόχρονα στον Ο.ΜΕ.Δ.. 5. Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, θεω ρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Η πρόταση του Μεσολαβητή είναι δυνατόν να δημοσιεύεται από αυτόν στον ημερήσιο ή/και στον περιοδικό τύπο. 6. Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή, ο Μεσολαβητής καλεί τα μέρη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. 7. Με την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ο Μεσολαβητής υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. τον πλήρη φάκελο της υπό θεσης, καθώς και αναλυτική έκθεση για την εξέλιξή της. Άρθρο 9 Διαδικασία Διαιτησίας 1. Ο Διαιτητής και η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους το αργότε ρο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό τους. Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Διαιτητής μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στα στάδιο της μεσολάβησης, την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνι στικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον Μεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και για την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. 3. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλο γική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση. 4. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ερ γάσιμες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του Διαιτητή ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν δεν προηγήθηκε. Άρθρο 10 Κώδικας Δεοντολογίας των Μεσολαβητών και των Διαιτητών 1. Oι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές οφείλουν να παρέ χουν τις υπηρεσίες τους με βάση τις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και κάθε άλλο Κώδικα και Κανονισμό του Οργανισμού. 2. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υποθέσεις μεσολάβησης ή διαιτησίας επί εργατικών διαφορών εκτός από αυτές που αναλαμβάνουν μέσω του Ο.ΜΕ.Δ.. 3. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές έχουν τις ακό λουθες υποχρεώσεις: α) Να διαφυλάσσουν και προάγουν το κύρος, την αξι οπιστία και γενικά τα συμφέροντα του Ο.ΜΕ.Δ. β) Να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικό τητα, συνέπεια και επιμέλεια. γ) Να τηρούν και να επιδεικνύουν ανεξαρτησία, ορθή κρίση, αμεροληψία και ισότιμη συμπεριφορά προς τα μέρη. δ) Να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις χωρίς παρέλκυση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και στις προθεσμίες του νόμου. ε) Να αναπτύσσουν την αναγκαία πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να τηρούν τους Κανόνες που θεσπίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. στ) Να αποφεύγουν αυθαίρετες κρίσεις και οι μεν Μεσολαβητές να διατυπώνουν και οι δε Διαιτητές να εκδίδουν πλήρως αιτιολογημένες και επιστημονικά τεκ μηριωμένες προτάσεις και αποφάσεις αντίστοιχα. ζ) Να τηρούν εχεμύθεια σε σχέση με όσα πληροφο ρούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. η) Να επιδεικνύουν πλήρη ετοιμότητα για την ανάληψη των καθηκόντων τους και την παρακολούθηση του εκπαι δευτικού και επιμορφωτικού προγράμματος του Ο.ΜΕ.Δ.. θ) Να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και κάθε άλλη διαδικασία και δραστηριότητα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης που αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. ι) Να παρακολουθούν, να ενημερώνονται και να μελε τούν τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις, στις συν δικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και σε θέματα των επιχειρήσεων. ια) Να τηρούν πλήρη στοιχεία και να υποβάλλουν στον Οργανισμό τους φακέλους των υποθέσεων που αναλαμ βάνουν. Επίσης, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. εμπεριστατω μένες εκθέσεις σχετικά με τις υποθέσεις που κάθε ένας από αυτούς χειρίστηκε, τα προβλήματα που αντιμετώ πισε, τις προτάσεις που υπέβαλε, τις αποφάσεις που εξέδωσε, την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης, την εμπειρία που απέκτησε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις του. ιβ) Να μην δέχονται παροχές ή οποιαδήποτε υλική εύνοια από οποιοδήποτε από τα μέρη της συλλογικής διαφοράς. ιγ) Να διαφυλάσσουν το κύρος των συναδέλφων τους αποφεύγοντας κρίσεις και σχόλια για το έργο τους. Επίσης, να αποφεύγουν κάθε αθέμιτο μέσο ή δραστη ριότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν την προτίμηση των μερών έναντι άλλων συναδέλφων τους για την ανάληψη υποθέσεων. ιδ) Να μετέχουν στις συνελεύσεις του Ειδικού Σώμα τος Μεσολαβητών και του Ειδικού Σώματος Διαιτητών και στις κοινές συνελεύσεις τούτων με το Δ.Σ., οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. ιε) Να δηλώνουν εγγράφως τα ασυμβίβαστα του άρ θρου 4 παράγραφος 6 του παρόντος αμέσως μόλις ανακύψουν αυτά. ιστ) Να ζητούν την εξαίρεσή τους από το χειρισμό της υπόθεσης είτε επειδή εξαρτούν άμεσο συμφέρον από την έκβαση της είτε επειδή λόγω ειδικών συνθηκών κρίνουν ότι στη συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. Να ζητούν την εξαίρεση τους σε πε ρίπτωση που η υπόθεση υποστηρίζεται από δικηγόρο που συστεγάζεται ή συνεργάζεται μ αυτόν ή είναι μέλος της ίδιας δικηγορικής εταιρίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο Μεσολαβητής ή ο Διαιτητής έχει ιδιότητα άλλη από αυτή του δικηγόρου και την υπόθεση υποστηρίζει πρόσωπο που συστεγά ζεται ή συνεργάζεται μ αυτόν ή είναι μέλος της ίδιας εταιρίας συμβούλων. Η αίτηση αυτοεξαίρεσης υποβάλ λεται αμέσως μόλις αναφανεί το κώλυμα και επ αυτής αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. ιζ) Να ζητούν την εξαίρεσή τους από την κλήρωση όταν η υπόθεση συνδέεται με τον εντολέα τους καθ οιονδήποτε τρόπο, οι Μεσολαβητές και Διαιτητές που είναι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ή διαρκή συνεργα σία, οι οικονομικοί σύμβουλοι και οι κάθε άλλου είδους σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία ή διαρκή συνεργασία,. Εάν ο εντολέας τους είναι επιχείρηση, η απαγόρευση ισχύει και για τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις του εντολέα, καθώς και για τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. ιη) Να μην αναλαμβάνουν δικηγορικές υποθέσεις των μερών των οποίων χειρίσθηκαν υπόθεση στο στάδιο της μεσολάβησης ή/και της διαιτησίας, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της, καθ όλη τη διάρκεια του υπολοίπου της τρέχουσας θητείας τους στον Ο.ΜΕ.Δ. και σε κάθε περί πτωση πριν την πάροδο δύο ετών από την ανάληψη της συγκεκριμένης υπόθεσης μεσολάβησης ή/και διαιτησίας. ιθ) Να μην αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους και κάθε επιστημονικής ειδικότητας προς τα μέρη που έχουν προσφύγει στον Ο.ΜΕ.Δ. για υπηρε σίες μεσολάβησης ή διαιτησίας, όπως γνωμοδοτήσεις, υποστήριξη μερών παροχή δικηγορικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους για όσο χρο νικό διάστημα η υπόθεση είναι εκκρεμής στον Ο.ΜΕ.Δ. καθώς και για όσο χρόνο είναι εκκρεμής σε δικαστήριο

8 47352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπόθεση που αφορά το κύρος σ.σ.ε. ή δ.α. και μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Ο ως άνω χρονικός περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα αν την υπόθεση χειρί ζεται ο ίδιος ή άλλος Μεσολαβητής ή Διαιτητής. κ) Να τηρούν τους όρους της σύμβασής τους, το νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τους λοιπούς Κανονισμούς και Κώδικες του Οργανισμού που τους αφορούν. Άρθρο 11 Πειθαρχικά αδικήματα Πειθαρχική διαδικασία 1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που παραβιάζει τον νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τους λοιπούς Κανονισμούς και Κώδικες του Οργανισμού που τους αφορούν αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. 2. Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. χωρίς καθυστέρηση: α. εξετάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των Μεσολαβη τών και των Διαιτητών είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από γραπτή αναφορά οποιουδήποτε. β. ορίζει από τα μέλη του, εισηγητή ή εισηγητές, που υποβάλλουν γραπτή εισήγηση. γ. καλεί εγγράφως και επί αποδείξει το Μεσολαβητή ή το Διαιτητή, κατά του οποίου κινείται πειθαρχική δι αδικασία, να δώσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών εξηγήσεις ενώπιόν του σε καθορισμένη ημέρα και ώρα και να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο διαθέτει σχε τικά με την εξεταζόμενη πράξη ή παράλειψή του. δ. κατά τη συζήτηση της υπόθεσης μελετά την εισή γηση του εισηγητή ή των εισηγητών, εξετάζει μάρτυ ρες, έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να διατάσσει πραγματογνωμοσύνη και ο,τιδήποτε άλλο θεωρεί αναγκαίο για την εκτίμησή της. ε. εκδίδει την απόφαση του εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο άμεσα. Άρθρο 12 Πειθαρχικές Ποινές 1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: α) Προφορική ή γραπτή παρατήρηση. β) Προσωρινή αναστολή της σχέσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών μέχρι έξι (6) μήνες. γ) Οριστική διακοπή της σχέσης ανεξαρτήτων υπη ρεσιών. 2. α) Η πειθαρχική ποινή αντιστοιχεί στη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, και στο βαθμό υπαιτιότητας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή. Η υποτροπή στο ίδιο ή άλλο πειθαρχικό αδίκημα συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυ ντική περίσταση. β) Η ποινή της προφορικής ή γραπτής παρατήρησης επιβάλλεται με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον θε τικών ψήφων. γ) Η ποινή της προσωρινής αναστολής της σχέσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών επιβάλλεται με πλειοψηφία έξι (6) τουλάχιστον θετικών ψήφων. δ) Η ποινή της οριστικής διακοπής της σχέσης ανε ξαρτήτων υπηρεσιών επιβάλλεται με πλειοψηφία οκτώ (8) τουλάχιστον θετικών ψήφων και υλοποιείται με κα ταγγελία της σχέσης. 3. Στον Ο.ΜΕ.Δ. τηρείται βιβλίο, όπου καταγράφονται οι πειθαρχικές ποινές, γίνεται σύντομη περιγραφή του πειθαρχικού αδικήματος και της απόφασης του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. με αναφορά στη γνώμη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Άρθρο 13 Τελικές Διατάξεις 1. Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. μπορεί να τροποποιείται ο παρών Κανονισμός. Σε περίπτωση μερικής αναθεώρησης ή τροποποίησης του Κανονισμού επανεκδίδεται νέος σε ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει και τις αναθεωρημένες διατάξεις. 2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8 4 2013 Από φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ γού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών

Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών Άρθρο 1 Σο άρθρο 14 του Ν.1876/1990 (ΥΕΚ Α/ 27/ 8.3.1990), «για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~

ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. .ΑθΚΝΑ n...~..~..:-'~..:n~q.~ ι' EΛΛHNIΚU ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛYKOBPYΣHΣ-ΠEYΚUΣ ΔίΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣYM~ΓσΣ ASHrdΩN Η!lθ ΠΡΛ?,.. () CΙGS. Ι\Γ. 1J 1.1". α... ιη ιll.αθκνα n...~..~..:-'~..:n~q.~ πηρεσία ραφείο /νση.κ. ληροφορίες ηλέφωνα Δ/κου Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, 03-08-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ME ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 12-2-2013 ΠΟΛ 1035 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Το άρθρο 2 του νόμου 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας

Άρθρο 1. Το άρθρο 2 του νόμου 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 1876/1990 Αποκατάσταση και Αναμόρφωση του πλαισίου περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Το άρθρο 2 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 6 9 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1179 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 07.07.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 5533 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6230 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 374/19-2-2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48 Aριθ. πρωτ.: 27397/122/19.8.2013 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας Αθήνα, 19.8.2013 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1) Δικηγορικό Σύλλογο 2) Πρόεδρο Τριμελούς.:.Σμμβόυλίου Διοίκησης του ΠρωΤbδικείΟ Αθην'ών. στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

ΠΡΟΣ 1) Δικηγορικό Σύλλογο 2) Πρόεδρο Τριμελούς.:.Σμμβόυλίου Διοίκησης του ΠρωΤbδικείΟ Αθην'ών. στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής ΠΡΟΣ 1) Δικηγορικό Σύλλογο 2) Πρόεδρο Τριμελούς.:.Σμμβόυλίου Διοίκησης του ΠρωΤbδικείΟ Αθην'ών ι ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πρόσληψη Δικηγόρου-νομικού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής ι συμβούλου με έμμισθη εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακατανομή των οργανικών θέσεων των υπαλλή λων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου/Σ.Ιωακειμίδου Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8647420, 210 8629944 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr URL: www.eoan.gr Αθήνα, 11/2/2016 Αρ. Πρ.: 305 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός Δ/νση Διοικητικού Χολαργός Τμήμα Προσωπικού Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός Δ/νση Διοικητικού Χολαργός Τμήμα Προσωπικού Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός Δ/νση Διοικητικού Χολαργός 12-4-2016 Τμήμα Προσωπικού Αρ. Πρωτ. 32646 Πληροφορίες Τηλ. E-mail Ε. Μούση 2132040372 lmousi@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα