«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.»"

Transcript

1 Η ετιρεί με την επωνυμί «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», η πί έχει έδρ στην Αθν, Λ. Αθηνών 112 (εφεξς κλύμενη χάριν συντμίς ως «Διργνωτς») διργνώνει πρωθητικ ενέργει, διγωνισμό & κλρωση με την νμσί Xmas Activation 2017 (εφεξς «Διγωνισμός») σε συνεργσί με την ετιρεί με την επωνυμί «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» πυ εδρεύει στν Άλιμ Αττικς, επί της δύ Ήρως Μάτση κι Αρχίυ Θεάτρυ (εφεξς «ΜSPS»). 1.- Δικίωμ Συμμετχς. Δικίωμ συμμετχς στ Διγωνισμό έχει κάθε ενλικ φυσικό πρόσωπ πυ διμένει μόνιμ κι νόμιμ στην Ελλάδ κι θ κλυθσει όλ τ βμτ πυ νφέρντι πρκάτω στν όρ (4). Δεν επιτρέπετι η συµµετχ τόµων κάτω των 18 ετών. Συµµετχές τόµων κάτω των 18 ετών θ θεωρύντι υτµάτως άκυρες. Από τ Διγωνισμό πκλείντι: ) ι εργζόμενι τυ Διργνωτ κι της MSPS κι των θυγτρικών /κι συνδεδεμένων με υτύς ετιρειών, β) πρόσωπ πυ εμπλέκντι άμεσ στη διχείριση τυ Διγωνισμύ, γ) σύζυγι κι ι συγγενείς όλων των νωτέρω πρσώπων σε πρώτ ( ) κι δεύτερ (β ) βθμό. 2.- Διάρκει Διγωνισμύ. Ως διάρκει διεξγωγς τυ Διγωνισμύ ρίζετι τ χρνικό διάστημ πό την /2017 (εφεξς «Ένρξη τυ Διγωνισμύ») έως κι την /12/2017 (εφεξς η «Λξη τυ Διγωνισμύ»). Οι ημερμηνίες πυ νφέρντι στην πρύσ πράγρφ πρτίθεντι με την επιφύλξη των πρκάτω ριζόμενων σχετικά με τη δυντότητ νάκλησης, πράτσης μείωσης της διάρκεις τυ Διγωνισμύ. 3.- Μεγάλ Δώρ. Ένς τυχερός νικητς πυ θ νδειχθεί με κλρωση θ κερδίσει έν υτκίνητ FIAT MTJ 95hp LOUNGE. Τ δώρ πυ θ διτεθεί πό τν Διργνωτ στ πλίσι τυ Διγωνισμύ, ρίζετι πό υτόν κι πκλείετι η ντλλγ τυ με άλλ δώρ η εξργύρωσ τυ με μετρητά. Τ δώρ είνι πρσωπικό κι δεν μετβιβάζετι. 4.- Τρόπς Συμμετχς. Ο Διγωνισμός θ πργμτπιηθεί σε επιλεγμέν κτστμτ ΟΠΑΠ. Ο κτάλγς των κτστημάτων ΟΠΑΠ πυ συμμετέχυν, κθώς κι η ημέρ & ώρ πυ θ διεξχθεί Διγωνισμός σε κάθε έν πό υτά, νφέρντι στ συνημμέν Πράρτημ Α. Όσι επισκεφθύν τ συγκεκριμέν κτστμτ κτά τις ημέρες & ώρες πυ θ βρίσκετι εκεί η πρωθητικ μάδ, θ έχυν την ευκιρί ν λάβυν μέρς στν Διγωνισμό κι ν διεκδικσυν τ Μεγάλ Δώρ. Οι συμμετέχντες πρέπει ν έχυν γράσει πό τν πράκτρ κι ν έχυν πίξει έν δελτί ΣΚΡΑΤΣ «Δώρ Χριστυγέννων» (ξίς 2) ΣΚΡΑΤΣ «Bonus Χριστυγέννων» (ξίς 5) ΣΚΡΑΤΣ «1.0.0 Μετρητά» (ξίς 10) ν έχυν γράσει έν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ (ξίς 1) / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ (ξίς 5). Η πρωθητικ μάδ κλεί τυς ενδιφερόμενυς επισκέπτες ν συμμετάσχυν σε έν πιχνίδι μέσω tablet. Τ πιχνίδι έχει τρεις διδχικές φάσεις: ) στην πρώτη φάση, συμμετέχων δηλώνει τ δελτί / λχεί δελτί/ λχεί πυ έπιξε γόρσε, κθώς κι τ φύλ τυ, β) στην δεύτερη φάση, σε συγκεκριμέν χρόν πυ είνι 60 δευτερόλεπτ, συμμετέχων θ πρέπει ν ενώσει τ γράμμτ πυ εμφνίζντι στην θόνη ώστε ν σχημτίσει την φράση «ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ/ΑΣΤΕΡΙ», γ) στην τρίτη φάση εμφνίζετι στην θόνη η φόρμ συμμετχς με υπχρεωτικά πεδί

2 γι συμπλρωση, όπυ συμμετέχων κλείτι ν συμπληρώσει τ στιχεί τυ (όνμ, επίθετ, κινητό τηλέφων κι ) κι ν επιλέξει την πδχ των όρων γι ν λάβει μέρς στην κλρωση. Ως «έγκυρη συμμετχ» νείτι η συμμετχ πυ είνι πλρης ως πρς τ όλ τ πρπάνω υπχρεωτικά στιχεί συμμετχς. Εάν κάπις δεν επιθυμεί ν συμμετέχει στην κλρωση, δεν συμπληρώνει την ειδικ φόρμ κι η πρωθτρι επιστρέφει την εφρμγ στην κεντρικ θόνη. Επίσης, εφόσν επιθυμεί ν λμβάνει ενημέρωση πό τν Διργνωτ, δηλώνει ότι συνινεί στην διτρηση κι επεξεργσί των πρσωπικών τυ δεδμένων πό τν Διργνωτ μετά την λκλρωση της πρωθητικς ενέργεις γι σκπύς εμπρικς επικινωνίς κι πρώθησης. Διευκρινίζντι τ εξς: Κάθε συμμετέχων πκτά μί συμμετχ στην κλρωση γι κάθε δελτί ΣΚΡΑΤΣ «Δώρ Χριστυγέννων» (ξίς 2) ΣΚΡΑΤΣ «Bonus Χριστυγέννων» (ξίς 5) ΣΚΡΑΤΣ «1.0.0 Μετρητά» (ξίς 10) πυ έχει γράσει κι πίξει, κθώς κι γι κάθε στέλεχς Χριστυγεννιάτικυ Πρωτχρνιάτικυ Λχείυ. 5.- Ανάδειξη Ενημέρωση Νικητών. Ο νικητς τυ Διγωνισμύ θ νδειχθεί με κλρωση, η πί θ γίνει την 19 Ινυρίυ 2018 κι ώρ 11: στ γρφεί της Συμβλιγράφυ Αθηνών κς Ευστθίς Γ. Μυζθρ Πρτκλάκη (Ακδημίς 91-93, Αθν). Η κλρωση θ γίνει με τη χρση υτμτπιημένυ συστμτς κι ειδικά σχεδισμένυ λγισμικύ πυ δισφλίζυν τ διάβλητ της διδικσίς κι την πυσί νθρώπινης πρέμβσης. Στην κλρωση θ λάβυν μέρς όλες ι συμμετχές πυ θ συγκεντρωθύν πό όλ τ πρκτρεί πυ συμμετείχν στην πρωθητικ ενέργει. Από την κλρωση θ νδειχθεί μεγάλς τυχερός πυ θ κερδίσει τ Μεγάλ Δώρ τυ Διγωνισμύ. Θ κληρωθύν επίσης κι επιλχόντες γι την περίπτωση πυ δεν κτστεί δυντ η επικινωνί με τ νικητ δεν επληθευθεί η εγκυρότητ της συμμετχς τυ η συμμετχ τυ κυρωθεί λόγω πράβσης των πρόντων όρων δεν πδεχθεί τ δώρ. 6.- Πρλβ τυ Δώρυ. Ο νικητς θ ειδπιηθεί µε τηλεφωνικώς πό εκπρόσωπ της MSPS, ενώ νκίνωση με τ όνμά τυ θ νρτηθεί στις ιστσελίδες κι Εάν δεν κτστεί εφικτό ν εντπισθεί εντός δεκπέντε (30) εργσίμων ημερών, στη θέση τυ υπεισέρχετι πρώτς επιλχών. Γι την πρλβ τυ δώρυ είνι πρίτητη η επίδειξη δημόσιυ εγγράφυ πυ ν πδεικνύει την τυτότητ τυ νικητ, κθώς κι η συμπλρωση κι υπγρφ σχετικς δλωσης πδχς. Όλι ι φόρι, τ τέλη κι τ έξδ πυ πιτύντι γι την λκλρωση της μετβίβσης τυ υτκιντυ στν τυχερό νικητ βρύνυν τν Διργνωτ. Ο τυχερός νικητς θ πρλάβει τ υτκίνητ με τ κλειδί στ χέρι, περίπυ 40 ημέρες μετά την νκίνωση τυ πτελέσμτς της κληρώσεως. 7.- Ευθύνη. Η ευθύνη τυ Διργνωτ περιρίζετι πκλειστικά κι μόν στη διάθεση τυ Δώρυ. Ο Διργνωτς δεν ευθύνετι γι τυχόν πργμτικά ελττώμτ τυ δώρυ. 8.- Υπχρεώσεις Συμμετεχόντων. Κάθε συμμετέχων στ Διγωνισμό δεσμεύετι ότι δηλώνει ληθ κι κριβ στιχεί. Ο ιργνωτς κι ι συνεργάτες τυ πράκτρες ΟΠΑΠ διτηρύν την ευχέρει ν κυρώνυν συμμετχές πυ δεν πληρύν

3 τυς πρόντες όρυς σε περίπτωση πυ διπιστώσυν ότι υπάρχυν ενδείξεις χειργώγησης της διδικσίς συμμετχς. 9.- Δημσιότητ. Οι συμμετέχντες πρέχυν τη συγκτάθεσ τυς κι εξυσιδότηση στν Διργνωτ γι την πρβλ τυ διγωνισμύ κι των πτελεσμάτων τυ μέσω τηλεόρσης, ρδιφώνυ, έντυπυ & ηλεκτρνικύ τύπυ κι διδικτύυ. Επίσης, πδέχντι ότι Διργνωτς θ έχει τ δικίωμ ν δημσιεύσει φωτγρφικό κι πτικκυστικό υλικό, περιλμβνμένυ τυ νόμτός τυς, πό την πράδση τυ δώρυ μέσω τηλεόρσης, ρδιφώνυ, έντυπυ & ηλεκτρνικύ τύπυ, internet κι μέσων κινωνικς δικτύωσης, χωρίς ι ίδιι ν δικιύντι πιδπτε μιβ πζημίωση Δημσιότητ όρων. Οι πρόντες όρι συμμετχς έχυν νρτηθεί στις ιστσελίδες κι Επίσης, θ κττεθύν στην Συμβλιγράφ Αθηνών Ευστθί Μυζθρ - Πρτκλάκη (Ακδημίς 91-93) κι κάθε ενδιφερόμενς μπρεί ν λάβει ντίγρφ με δικ τυ δπάνη Τρππίηση Όρων. Ο Διργνωτς δικιύτι ν πρτείνει, ν νβάλει, ν μτιώσει /κι ν επνλάβει πτεδπτε τ Διγωνισμό, κθώς επίσης κι ν τρππισει πινδπτε πό τυς πρόντες όρυς, συμπεριλμβνμένης της Διάρκεις τυ Διγωνισμύ, της ημερμηνίς διεξγωγς των πρωθητικών ενεργειών, της ντικτάστσης τυ Δώρυ με άλλ νάλγης ξίς κι της κληρώσεως, γι πινδπτε λόγ κι κτά την πόλυτη κρίση τυ, ενημερώνντς σχετικά μέσω νκίνωσης πυ θ νρτηθεί στις ιστσελίδες κι με ημερμηνί ισχύς της νάκλησης/ τρππίησης υτς την ημερμηνί της σχετικς νκίνωσης Πρσωπικά Δεδμέν. Στ πλίσι της διργάνωσης της πρωθητικς ενέργεις, Διργνωτς ως υπόχρε πρόσωπ σύμφων με τ νόμ περί πρσωπικών δεδμένων, συλλέγει πό τυς συμμετέχντες τ εξς στιχεί: ) νμτεπώνυμ, β) τηλέφων κι γ) ηλεκτρνικ διεύθυνση ( ), όπως υτά κτχωρύντι πό τυς ίδιυς στην ειδικ ηλεκτρνικ εφρμγ συλλγς στιχείων. Με τη συμμετχ στην πρωθητικ ενέργει ι συμμετέχντες συγκττίθεντι στην τρηση κι επεξεργσί (με χωρίς τη βθει υτμτπιημένων μεθόδων) των πρσωπικών τυς δεδμένων, όπως υτά δηλώνντι πό υτύς τυς ίδιυς, πό τ Διργνωτ /κι πό άλλ τρίτ πρόσωπ, στ πί τυχόν θ ντεθεί εν όλω εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργσίς των δεδμένων υτών, πρς τ σκπό της διεξγωγς της πρωθητικς ενέργεις, της νκρυξης τυ νικητ, της δημσίευσης των πτελεσμάτων κι της πράδσης τυ Δώρυ. Η τρηση των νωτέρω ρχείων με τ πρσωπικά δεδμέν των συμμετεχόντων θ γίνει σύμφων με τυς όρυς κι τις πρϋπθέσεις τυ Ν. 2472/1997, όπως ισχύει κι τις Απφάσεις κι Οδηγίες της Αρχς Πρστσίς Δεδμένων Πρσωπικύ Χρκτρ. Μετά την λκλρωση της ενέργεις κι την πρλβ τυ δώρυ, τ πρσωπικά δεδμέν των συμμετεχόντων θ διγρφύν. Εξιρύντι τ στιχεί των συμμετεχόντων ι πίι έχυν συνινέσει γι την περιτέρω χρησιμπίηση των πρσωπικών δεδμένων τυς γι σκπύς εμπρικς επικινωνίς κι πρώθησης, επιλέγντς τ σχετικό πεδί (check box) στην θόνη τυ tablet. Τ στιχεί υτά θ διτηρηθύν κι θ τύχυν επεξεργσίς πό τν Διργνωτ κι τυς βηθύς εκπληρώσεώς τυ, πκλειστικά γι τ σκπό εμπρικς επικινωνίς κι πρώθησης πρϊόντων κι υπηρεσιών τυ Διργνωτ.

4 Οι συμμετέχντες ενημερώνντι ότι, σύμφων με τ άρθρ 12 κι 13 τυ Ν. 2472/ 1997, όπως ισχύει, διτηρύν τ δικίωμ ν γνωρίζυν εάν δεδμέν πρσωπικύ χρκτρ πυ τυς φρύν πτελύν πτέλεσν ντικείμεν επεξεργσίς (δικίωμ πρόσβσης), κθώς κι τ δικίωμ ν πρβάλλυν πτεδπτε ντιρρσεις γι την επεξεργσί των δεδμένων πυ τυς φρύν (δικίωμ ντίρρησης). Γι την άσκηση των δικιωμάτων τυς θ πευθύνντι στν Διργνωτ Ελληνικά Λχεί Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 112, Αθν, τηλ ). Τ πρσωπικά δεδμέν των συμμετεχόντων δεν θ διβιβσθύν σε τρίτυς, πέρν πό τυχόν πρόσωπ τ πί, ως εκτελύντες την επεξεργσί κτ εντλ κι γι λγρισμό τυ Διργνωτ, ενδέχετι ν εμπλκύν στην νάδειξη τυ Νικητ κι στην πόδση τυ Δώρυ Απδχ των Όρων. Οι πρόντες Όρι Διγωνισμύ διέπντι πό τ Ελληνικό Δίκι κι κάθε τυχόν διφρά θ επιλύετι πό τ ρμόδι Δικστρι των Αθηνών. Η συμμετχ στ Διγωνισμό συνεπάγετι τη ρητ κι νεπιφύλκτη πδχ των πρόντων όρων ως πρτίθεντι νωτέρω, κόμη κι ν τρππιηθύν μελλντικώς σύμφων με τ νωτέρω ριζόμεν, πριτυμένυ τυ συμμετέχντ πό την πρσβλ της εγκυρότητς των πρόντων μελλντικώς τρππιημένων Όρων κι πό την διεκδίκηση ισδπτε πζημιώσεως εξ υτς της ιτίς. 14. Όρι Στιγμιίυ Λχείυ («ΣΚΡΑΤΣ»). Απγρεύετι η συμμετχ στ πίγνι τυ Στιγμιίυ Λχείυ σε άτμ κάτω των 18 ετών. Η συμμετχ στ πίγνι τυ Στιγμιίυ Λχείυ πό πιδπτε ενλικ πρόσωπ γίνετι με τη νόμιμη πόκτηση ενός Λχνύ, υπό τν όρ της τυτόχρνης κτβλς τυ τιμμτός τυ. Η συμμετχ τυ πίκτη στ πίγνι συνεπάγετι την εκ μέρυς τυ πλρη, πόλυτη κι νεπιφύλκτη πδχ των διτάξεων της κείμενης νμθεσίς, τυ Κννισμύ Κρτικών Λχείων, τυ Ειδικύ Κννισμύ, των όρων κι πρϋπθέσεων πυ θέτει κάθε φρά η Ε.Ε.Ε.Π. κθώς κι των όρων της Σύμβσης Πρσχώρησης, πυ είνι νρτημένι στην ιστσελίδ της Ελληνικά Λχεί Α.Ε. ( Η Ελληνικά Λχεί Α.Ε. ρυθμίζετι κι εππτεύετι πό την Επιτρπ Εππτείς κι Ελέγχυ Πιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), με στιχεί επικινωνίς: Ε.Ε.Ε.Π. (Εππτεύυσ ρχ) Πλτεί Μυρκρδάτυ κι Αχρνών 17, 38 Αθν Τηλέφων: Fax: Site: Τηλεφωνικ γρμμ γι την λψη υπηρεσιών υπστριξης σχετικών με τν εθισμό στ πίγνι: 4 Η συχν συμμετχ στ πίγνι ενέχει κίνδυν εθισμύ κι πώλεις περιυσίς.

5 POS Cod e HMΕΡΑ ΗΜ/Ν ΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΟΔΟΣ Περιχ ΤΚ 19: ΒΑΡΒΑΚΗ 27 ΑΘΗΝΑ :30 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗ 16:30-18:30 ΧΕΫΔΕΝ ΑΘΗΝΑ 19:- ΦΑΒΙΕΡΟΥ 37 & ΨΑΡΩΝ : 18 ΑΘΗΝΑ 16:30- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ 18:30 - ΑΘΗΝΑ 19:- ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 1 & : ΛΙΟΣΙΩΝ 34 ΑΘΗΝΑ 09:- 11: ΛΟΥΙΖ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 53 ΑΘΗΝΑ 11:30-13:30 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 67 ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 19: 67 ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ 3 & :30 ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ 19: ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ :30 ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 19: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 6 & ΕΒΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ :30 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10:- ΒΟΥΡΝΟΒΑ 17 & 12: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΙΚΑΙΑ 18:30-20:30 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64 ΝΙΚΑΙΑ 11:- 13: ΓΟΥΝΑΡΗ 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 15:30 24 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10:- 12: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 19 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 12:30- ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 76 & 14:30 ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 114 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Νόμ ς 0 17:30- ΠΑΝΟΣ ΒΑΡΗ 166

6 65 19: :- : ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α & ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΒΟΥΛΑ 17:30-19:30 ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 20:- ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 259 & : ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11:- 13: ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 39 ΙΩΝΙΑ 15:30 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 76 ΙΩΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19: 44 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 56 & :30 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 11:- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛ 13: 29 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15:30 ΓΚΙΝΗ 2 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 17:30- ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡ. ΚΟΡΥΔΑΛ 19:30 (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 258 ΛΟΣ 20:- : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 65 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 16:30- ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 84 & ΚΑΜΑΤΕΡ 18:30 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 Ο 19:- ΛΕΩΦΟΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 44 ΑΧΑΡΝΑΙ 16:- ΛΕΩΦΟΡΟΣ 18: ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 72 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18:30-20:30 ΔΩΔΕΚΑΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16:30-18:30 ΑΧΑΡΝΩΝ 130 ΑΘΗΝΑ 19:- : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 4 ΠΑΤΙΑ 19: ΚΑΡΑΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ 37 ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 126 & :30 ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 64 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 16:- 18: ΓΚΥΖΗ 44 ΑΘΗΝΑ 18:30-20:30 ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 137 ΑΘΗΝΑ 10:- ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12: 66 & ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12:30-14:30 ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. 13 ΑΙΓΑΛΕΩ 10:- ΠΑΛΑΙΟ 12: ΑΦΡΟΔΙΤ 39 ΦΑΛΗΡΟ

7 Kυρικ Kυρικ Kυρικ Kυρικ Kυρικ 12:30-14:30 ΜΠΑΚΝΑΝΑ 8 & ΤΟΥΡΜΕΡ Α ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 11:- 13: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 15:30 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΕΡΑΜΟΣ (Μ. 19: Π.Ε.Ο. Α.Κ. ΧΛΜ ΠΕΥΚΟ) :30 ΣΙΘΝΙΔΩΝ 76 ΜΕΓΑΡΑ 17:30- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ :30 &ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ 20:- ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 30& : ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΔΑΦΝΗ 10:- 12: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙ 12:30- ΠΑΡΝΗΘΟΣ 78 & 14:30 ΣΠΕΤΣΩΝ 34 ΑΧΑΡΝΑΙ 11:- ΑΦΡΟΔΙΤ 24 & 13: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 67 ΙΩΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ & ΕΛ 15:30 ΑΛΕΜΑΪΝ 53 ΙΩΝΙΑ 18:- ΗΛΙΟΥΠΟ 20: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 18 ΛΗ 20:30- :30 ΒΑΡ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 40 ΒΟΥΛΑ 11:- ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 80 & 13: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗ 15:30 ΟΜΗΡΟΥ 49 ΣΜΥΡΝΗ 11:- 13: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 34 ΑΘΗΝΑ 15:30 ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 17:30- ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 19:30 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 71 ΧΑΪΔΑΡΙ 20:- : ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 68 ΧΑΪΔΑΡΙ 17:30- ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 2 & 19:30 ΦΑΒΙΕΡΟΥ 2 ΧΑΪΔΑΡΙ 20:- ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 97 & : ΡΟΔΟΥ 37 ΧΑΪΔΑΡΙ 19:- ΛΕΩΦΟΡΟΣ : ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 149 ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ & 15:30 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΠΑΤΑ :30-28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 152 & ΜΕΓΑΡΑ 191

8 07 18:30 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ :- : ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΣ 3 ΜΕΓΑΡΕΩ Ν ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΛΙΜΗΝ 10:- (ΛΕΩΦΟΡΟΣ)ΘΕΣΗ: ΜΑΡΚΟΠΟ 12: ΒΟΥΡΛΕΖΑ ΥΛΟΥ 12:30- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟ 14:30 ΡΑΦΤΗ 23 ΥΛΟ 19: ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 94 ΒΟΥΛΑ ΑΛΙΜΟΣ ΚΑΣΟΥ & (ΚΑΛΑΜΑ :30 ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8 ΚΙ) 17:30- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ :30 & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17:30- ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 19:30 (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 72 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 20:- : ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 12:30-14:30 ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΩΝ 18 ΑΘΗΝΑ 15:- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΔΡΗΝΟΥ 17: ΑΘΗΝΑ 16:30-18:30 ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 90 ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ ( ΛΙΟΣΙΑ) 19:- : ΒΡΙΣΗΙΔΟΣ 47 & ΔΑΝΑΩΝ 10:- 12: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12:30- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 14: Ε. ΠΟΥΛΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ 11:- ΚΕΝΤΡΟ SMART PARK) - 13: ΘΕΣΗ: ΓΥΑΛΟΣ 18:- 20: 20:30- :30 ΚΟΡΥΔΑΛ ΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛ ΛΟΣ ΣΠΑΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝ & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 11 ΠΕΥΚΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 2 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 42 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΛ.ΣΤΡ/ΓΟΥ 1 & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΖΩΓΡΑΦΟ Υ 84 Υ ΖΩΓΡΑΦΟ Υ ΣΤΡ/ΓΟΥ ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 3 ΜΑΝΔΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16 ΜΑΓΟΥΛΑ 19: :30 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 60 11:- 13: 15:

9 Tρίτη Τρίτη 03 Τρίτη Τρίτη 17 Τρίτη 49 Τρίτη 46 Τρίτη 75 Τρίτη Τετάρτη Τετάρτη Tετάρτη Τετάρτη 3 08 Τετάρτη 2 99 Τετάρτη 88 Τετάρτη Τετάρτη 2 Πέμπτη 19: ΝΕΟΤΗΤΟΣ 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΕΟ) ΦΙΛΑΔΕΛ :30 ΑΝΝΕΩΝ 1 ΦΕΙΑ ΑΝΩ 19: ΚΥΜ & ΠΗΝΕΙΟΥ 74 ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩ :30 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 69 ΛΙΟΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟ 19: 5 Ι ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ :30 ΣΟΛΩΜΟΥ 27 Ι 11:- 13: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15:30 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡ. 78 ΝΙΚΑΙΑ 10:- 12: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 24 ΓΑΛΑΤΣΙ 12:30-14:30 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 77 ΑΘΗΝΑ 17:30-19:30 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 55 ΑΘΗΝΑ 20:- ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) : 108 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 17 & 19: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΤΡΟΥΠ :30 ΕΘΝΙΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣ ΟΛΗ 13:- 15: ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 19 ΑΘΗΝΑ 15:30-17:30 ΜΑΡΝΗ 48 ΑΘΗΝΑ 18:- ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 20: ΑΧΑΡΝΑΙ 20:30- ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ :30 (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 120 ΑΧΑΡΝΑΙ 17:30-19:30 ΧΡ. ΣΜΥΡΝ 51 ΒΥΡΩΝΟΣ 20:- : ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 2 ΒΥΡΩΝΑΣ 11:- 13: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 82 ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 5 & 15:30 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 23 & 16:30- ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΖΩΓΡΑΦΟ 18:30 Υ 40 Υ

10 Πέμπτη 1 77 Πέμπτη 2 78 Πέμπτη Πέμπτη 1 97 Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη 09 Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη 2 68 Πέμπτη 0 40 Πέμπτη 97 Πέμπτη Πέμπτη 19 Πέμπτη 15 Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη 6 66 Πέμπτη 3 Πέμπτη 95 Πέμπτη 83 Πέμπτη 1193 Πέμπτη 19:- : ΕΘΝΙΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΖΩΓΡΑΦΟ Υ 17:30- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝ 19:30 ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣ 50 Η 20:- ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝ : ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 28 Η 11:- 13: ΑΛΚΜΑΝΟΣ 4 ΑΘΗΝΑ 15:30 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ 19: ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 85 ΑΘΗΝΑ :30 ΠΑΤΙΩΝ 184 ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΙΩΝ 71 & ΛΕΩΦ. 19: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠ ΔΕΛΤΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΝΕΟ :30 ΣΟΦΙΑΣ ΨΥΧΙΚΟ 16:30-18:30 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 48 ΑΘΗΝΑ 19:- ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ & : ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 8 & ΔΕΣΠΩΣ 19: ΣΕΧΟΥ ΑΘΗΝΑ :30 ΡΟΥΜΠΕΣΗ 39 ΑΘΗΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19: 118 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & :30 ΕΒΡΟΥ 17 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 16:30-18:30 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8 ΠΕΡΑΜΟΣ 19:- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) ΠΙΚΕΡΜΙ 12:- 14: ΣΟΥΤΣΟΥ Δ. 9 ΑΘΗΝΑ 14:30-16:30 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 94 ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 62& ΔΗΜΗΤΡΙ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΟΣ 19: :30 19: :30 10:30-12:30 ΓΟΥΝΑΡΗ 197 & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 19 & ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 23 Α ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 & ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 16 ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΙΓΑΛΕΩ ATTIK HS

11 92 Πέμπτη /12 /12 /12 /12 /12 /12 /12 /12 /12 /12 /12 13:- 15: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 13:- 15: ΜΑΡΑΣΛΗ 3 ΑΘΗΝΑ 15:30- ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 17:30 ΑΘΗΝΑ 16:30- ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 50 & 18:30 ΘΗΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 19:- ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 171 & : ΑΧΑΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10:- 12: ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 12:30- ΛΕΩΦΟΡΟΣ 14:30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟ 19: 17 ΛΗ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 14 & :30 ΣΟΥΤΣΟΥ 47 ΑΘΗΝΑ 19: ΘΗΒΩΝ 270 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12:- 14: ΒΕΪΚΟΥ 95 KOYKAKI ΠΕΡΑΜΟΣ (Μ. 19: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 374 ΠΕΥΚΟ) :30 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΠΕΡΑΜΟΣ 19: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 30 ΑΘΗΝΑ :30 ΜΥΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 16:- 19: ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 3 ΑΘΗΝΑ :30 ΛΑΣΚΑΤΡΑΤΟΥ 8-10 ΠΑΤΙΑ 12:- 14: ΤΡΑΛΛΕΩΝ 127 ΓΑΛΑΤΣΙ 14:30-16:30 ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 29 ΓΑΛΑΤΣΙ 18:- 20: ΑΧΑΡΝΩΝ 208 ΑΘΗΝΑ 20:30- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ : ΑΘΗΝΑ 18:- ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 71 & 20: ΗΝΙΟΧΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ :30- ΚΑΛΛΙΡΟ ΑΘΗΝΑ 117

12 97 : : ΘΗΒΩΝ 68 & ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ :30 ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 24 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19: 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 13 :30 & ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11:- ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟ 13: (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 107 ΦΑΛΗΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟ 15:30 2 ΦΑΛΗΡΟ 16:30- ΘΕΣΗ: ΓΕΦΥΡΑΚΙ 18:30 ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ 19:- : ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Γ. 3 ΩΡΩΠΟΣ 11:- 13: ΦΑΝΕΡΩΜΕΝ 3 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15:30 2 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΛΙΜΟΣ 10:- (ΚΑΛΑΜΑ 12: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 26 ΚΙ) 12:30-14:30 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 95 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10:30- ΠΑΛΑΙΟΥ 12:30 ΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 83 ΦΑΛΗΡΟΥ 13:- 15: ΦΑΙΔΡΑΣ 4 ΓΛΥΦΑΔΑ 19: ΠΥΛ 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 36 ΑΘΗΝΑ :30 ΦΡΥΓΙΑΣ 5 ΒΥΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΟΡΥΔΑΛ 19: ΘΗΡΑΣ 56 ΛΟΣ ΚΟΤΥΛΙΟΥ 1 (ΠΛΑΤΕΙΑ :30 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΛΙΜΟΣ (ΚΑΛΑΜΑ 19: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 1 ΚΙ) ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1 & :30 ΒΑΣΙΛΙΣΣ ΟΛΓΑΣ 10 ΓΛΥΦΑΔΑ 17:30-19:30 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ

13 Tρίτη 26/12 20:- : ΑΧΑΡΝΩΝ 246 ΑΘΗΝΑ 10:- 12: ΘΗΒΩΝ 193 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12:30- ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 277 & 14:30 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16:- 40 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 18: ΑΙΘΡΙΟ Ι) ΜΑΡΟΥΣΙ 18:30-20:30 ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 62 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 19: ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΖΕΦΥΡΙ :30 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 18 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΓΙΑ 11:- ΠΑΡΑΣΚΕΥ 13: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 Η ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15:30 1 ΚΗΦΙΣΙΑ 11:- 13: ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15:30 ΘΕΟΤΟΚΗ 1 ΠΑΤΙΑ 10:30-12:30 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ. 27 ΣΜΥΡΝΗ 13:- ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΟΥΣ & ΠΕΤΡΑΛΩ 15: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ 1 ΝΑ 10:- ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ (ΠΗΓΑΔΑ) 12: 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12:30- ΜΑΡΙΑΣ 14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 150 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ & 19: ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 1 ΒΡΙΛΣΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 65 & :30 ΑΛΦΕΙΟΥ 15 ΒΡΙΛΣΙΑ 17:30- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟ 19:30 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Υ 20:- ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : ΒΥΡΩΝΑΣ 10:30- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12:30 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 20 (ΝΕΟ) 13:- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15: ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 68 (ΝΕΟ) 10:30- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12: ΚΗΦΙΣΙΑ 13:- ΠΛΑΤΑΝΩΝ 2 & ΕΛΑΙΩΝ 15: 39 ΚΗΦΙΣΙΑ 13:- 15: ΑΧΑΡΝΩΝ 8 ΑΘΗΝΑ

14 Tρίτη 1 86 Tρίτη 2 51 Tρίτη Tρίτη Τετάρτη 05 Τετάρτη Τετάρτη Τετάρτη Πέμπτη 13 Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη Πέμπτη /12 26/12 26/12 26/12 27/12 27/12 27/12 27/12 28/12 28/12 28/12 28/12 28/12 29/12 29/12 29/12 29/12 29/12 29/12 29/12 /12 /12 /12 15:30-17:30 Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 12:- ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 80 & 14: ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΟΣ 18:- ΔΗΜΗΤΡΙ 20: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΟΣ 12:- ΠΛ.ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14: 12 ΠΑΙΑΝΙΑ 16:- 18: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2-4 ΑΘΗΝΑ 18:30-20:30 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι.2 ΠΑΤΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ : 165 ΑΘΗΝΑ :30 ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 110 ΑΘΗΝΑ 19: ΠΑΤΙΩΝ 2 ΑΘΗΝΑ 18:- 20: ΔΗΜΗΤΡΑΣ 39 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 20:30- :30 ΣΤΟΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 18:- 20: ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 20:30- :30 ΒΑΡΝΑΛΗ 19 ΠΕΡΑΜΑ 10:- 12: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 27 & ΑΙΑΚΟΥ 51 ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ 12:30- ( 14:30 ΑΛΑΜΑΝΑΣ 76 ΛΙΟΣΙΑ) 12:30-14:30 ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ 16:30- ΑΣΠΡΟΠΥ 18:30 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 40 ΡΓΟΣ 19:- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥ : (ΛΕΩΦΟΡΟΣ) 58 ΡΓΟΣ ΑΓΙΟΥ 16:- ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ 18: (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ) 7 ΡΓΟΣ 18:30- ΚΕΝΤΡ.ΠΛΑΤ.ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥ 20:30 (ΑΓΑΛΜΑ ΠΟΝΤΙΩΝ) ΡΓΟΣ 16:- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18: 81 ΣΜΥΡΝΗ 18:30-20:30 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27 ΣΜΥΡΝΗ 16:30-18:30 ΚΝΩΣΣΟΥ & ΙΑΣΩΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ /12 19:- ΕΒΡΟΥ 26 ΑΙΓΑΛΕΩ 1

15 71 : /12 /12 /12 17:30-19:30 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 20:- & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (3η : ΣΤΑΣΗ) ΑΡΤΕΜΙΔΑ 11:- 13: ΠΛΕΙΩΝΗ 23 ΛΑΥΡΙΟ

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια Xmas Activation 2017

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια Xmas Activation 2017 Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια Xmas Activation 2017 Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 112 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «ο Διοργανωτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Σκρατς 24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Σκρατς 24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Σκρατς 24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 112 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής») διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση 5.15-03-2017) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία 2. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 6ο Αθηνών 7ο Αθηνών 8ο Αθηνών 9ο Αθηνών 10ο Αθηνών 11ο Αθηνών 27ο Αθηνών 39ο Αθηνών 43ο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3. ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3. ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα) Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3 ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα).. /.. / 2017 Αρ. Πρωτ.:. Προς τη Διεύθυνση ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... Συγγενική σχέση με το παιδί:..... Τηλέφωνο:.... E mail:.. του Μουσικού Σχολείου..... Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.761.810 Ι1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 559.467 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 56.836 (Έδρα: Αγία Παρασκευή) 2. ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοί είναι οι θερμαινόμενοι χώροι που λειτουργούν στην Αττική

Αυτοί είναι οι θερμαινόμενοι χώροι που λειτουργούν στην Αττική Αυτοί είναι οι θερμαινόμενοι χώροι που λειτουργούν στην Αττική Έκτακτα μέτρα άμεσης παρέμβασης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων λαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής και οι περιφερειακές ενότητες σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμος Ονομασία δρόμου Τμήμα Ονομασία τμήματος 1000 Αθηνών (από έξω προς την Αθήνα) 1001 Αθηνών (από Αθήνα προς τα έξω)

Δρόμος Ονομασία δρόμου Τμήμα Ονομασία τμήματος 1000 Αθηνών (από έξω προς την Αθήνα) 1001 Αθηνών (από Αθήνα προς τα έξω) Δρόμος 1000 1001 20000 20001 23000 26000 26001 43000 43001 Ονομασία δρόμου Τμήμα Ονομασία τμήματος Αθηνών (από έξω προς την Αθήνα) SA646 ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΩΣ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ------ Αν. Τσόχα 15-17,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΟΥ Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε,Θ) ΑΡΙΣΤΟΓ. 1 & ΓΡΥΠΑΡΗ

Δ.ΟΥ Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε,Θ) ΑΡΙΣΤΟΓ. 1 & ΓΡΥΠΑΡΗ 210 ΔΟΥ ΑTTIKHΣ ΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.ΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ (Α,Β,Γ)ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 Τ.Κ. 10010 210-5272792 Δ.ΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ,Η) ΚΩΛΕΤΤΗ 14 Α Τ.Κ. 10010 Δ.ΟΥ Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε,Θ) ΑΡΙΣΤΟΓ. 1 & ΓΡΥΠΑΡΗ 210-9572565

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Π.Π.Ε. ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2009 Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 2 ο ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». Από ώρα 06:00 έως 12:15 περίπου: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (203) (204) Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β, Σπ. Μερκούρη - συνέχεια η (224) Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μαυρομματαίων - συνέχεια η (Α5) Λεωφ. Μεσογείων, Φειδιππίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος:

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΌ: 25/02/2010 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 49 10433

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015. Η εκλογική διαδικασία στην Αττική ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν (Αλφαβητική Αναζήτηση Τόπου Επίδοσης) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων:

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων: Λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25 ης Μαρτίου, για τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή 24 & 25 Μαρτίου κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και της στρατιωτικής παρέλασης και με

Διαβάστε περισσότερα

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας.

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/4/2016 ΘΕΜΑ :Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. Αποβλέποντας στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Mastercard CONTACTLESS PROMO

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Mastercard CONTACTLESS PROMO Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Mastercard CONTACTLESS PROMO Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 203 3 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ41.1/579 Επανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία-Μάρκα Διεύθυνση Τηλέφωνο. Λεωφόρος Αθηνών 161-165. Χαλανδρίου 21. Χαλανδρίου 21. Αγ. Αναργύρων 52. Αριστοτέλους 3

Επωνυμία-Μάρκα Διεύθυνση Τηλέφωνο. Λεωφόρος Αθηνών 161-165. Χαλανδρίου 21. Χαλανδρίου 21. Αγ. Αναργύρων 52. Αριστοτέλους 3 INTERASSISTANCE AE Αθηνών 161-165 210 3415105 FREE 210 3415105 Αγία Παρασκευή ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ AUDI Χαλανδρίου 21 210 6014544 FREE 210 6014544 Αγία Παρασκευή ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ VOLKSWAGEN Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ ΑΘΗΝΑ Διαμέρισμα Β ορόφου 99,46μ² επί της οδού Κωνσταντινίδου 7 θέση Όπλα ή Άγιος Δημήτριος Πατησίων Έτος κατασκευής 1991 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διαμέρισμα Γ ορόφου 66,94μ², με υπόγεια αποθήκη 4,03μ², επί της οδού Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΛ.ΒΑΘΗΣ-ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) 10436

Περιοχή ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΛ.ΒΑΘΗΣ-ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) 10436 ΤΚ Περιοχή 10431 ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 10432 ΠΛ.ΒΑΘΗΣ-ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ 10433 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) 10434 ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 10435 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) 10436 ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 10437 ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 10438 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και τίτλο «ΟΛΑ ΣΕ 1»

Όροι συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και τίτλο «ΟΛΑ ΣΕ 1» Όροι συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και τίτλο «ΟΛΑ ΣΕ 1» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ ΑΘΗΝΑ Διαμέρισμα Β ορόφου 99,46μ² επί της οδού Κωνσταντινίδου 7 θέση Όπλα ή Άγιος Δημήτριος Πατησίων Έτος κατασκευής 1991 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διαμέρισμα Γ ορόφου 66,94μ², με υπόγεια αποθήκη 4,03μ², επί της οδού Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ενδιαφέρεται να λάβει σχετικές πληροφορίες ή πρόκειται να νοσηλευτεί, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τηλεφωνικό κέντρο, καλώντας το 8001193800 ή 2103295111.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ. α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ. α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ. (210-) FAX (210-) 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Αγ.Αναργύρων & Πλαστήρα 13561 Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς

Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς Κατάλογος Πλειστηριασμών Αθηνών - Πειραιώς Τεύχος 677-155/2015 Ημερομηνία Έκδοσης: 27/04/15 Αριθμός Πλειστηριασμών: 112 Εμφανιζόμενοι Πλειστηριασμοί: 112 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής 31/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγές σε Δήμους: Ζωγράφου και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Τύπου Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Δελτίο Τύπου Θερμαινόμενοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 05.12.2014 έως και 31.01.2015.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας προωθητικής ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 05.12.2014 έως και 31.01.2015. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ H MasterCard προκηρύσσει μία νέα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής σε συνεργασία και με την υποστήριξη της εταιρείας «Ι + Σ Σκλαβενίτης» (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΠ16ΣΙ-99Τ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47 Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία για τις ανάγκες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΛ.: 106

ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΛ.: 106 ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΛ.: 106 "Αγία Σοφία" - Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Διεύθυνση: Θηβών & Τέρμα Μικράς Ασίας, 11527, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 7771612, 7771811 "Αγία Ελένη"

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Mastercard Kotsovolos Promo 2016

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια. Mastercard Kotsovolos Promo 2016 Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Mastercard Kotsovolos Promo 2016 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚ ΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθου 52 Α, Ελληνικό

Ξάνθου 52 Α, Ελληνικό ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 25 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 45 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΗ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 109 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 105 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 15 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές στην Ελλάδα

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δορυλαίου 24, 11521 Αθήνα 210 6475000 210 6475005 ATHENS EYE HOSPITAL ΟΦΘ. ΚΕΝΤΡΟ Κολοκοτρώνη 35 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 45, Γλυφάδα 210 9697000-210 9647790 210 9697011

Διαβάστε περισσότερα

3519,3521,3523,3526,3527,3520,3522,3531,3532,3528,3550,3535,3 30,70 538,3556 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3519,3521,3523,3526,3527,3520,3522,3531,3532,3528,3550,3535,3 30,70 538,3556 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κιν 5_2013 - Αδιάθετοι με Προτιμήσεις και Βαθμό A/A AMKA ΒΑΘΜΟ ΚΩΔ. ΕΠ. ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1 01015815770 30,82 3556,3559,3557,3558 3556,3557,3558,3559,3579,3715,3667,3642,3643,3583,3504,3697,3 2 01015905332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΤΙΚΑ ΣΧΛΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΤΙΚΑ ΣΧΛΕΙΑ Α/Α ΓΡΑΦΕΙ ΚΩΔΙΚΣ ΣΧΛΕΙΥ ΝΜΑΣΙΑ ΣΧΛΙΚΗΣ ΜΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΑΧΥΔΡΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ./ FAX ΡΓ/Τ Α ΚΕΝΑ Δ/ΛΩΝ ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αρχιτέκτων Τοπίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ρηγίλλης 30, 10674, ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αρχιτέκτων Τοπίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ρηγίλλης 30, 10674, ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Τ Ο Π Ι Ο Υ μ η τ ρ ώ ο τ α κ τ ι κ ώ ν μ ε λ ώ ν - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ρηγίλλης 30, 10674, ΑΘΗΝΑ +30-210-7224281 +30-210-7252369

Διαβάστε περισσότερα

ANATOΛΙΚΗ 26/06/2017 σελ. 1 /12

ANATOΛΙΚΗ 26/06/2017 σελ. 1 /12 ANATOΛΙΚΗ 26/06/2017 σελ. 1 /12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πλατεία Αγ. Νικολάου (παλαιό Δημαρχείο) 1ο ΚΑΠΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Κουρμούση και Ορωπού 21 2ο ΚΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δορυλαίου 24, 11521 Αθήνα 210 6475000 210 6475005 ATHENS EYE HOSPITAL ΟΦΘ. ΚΕΝΤΡΟ Κολοκοτρώνη 35 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 45, Γλυφάδα 210 9697000-210 9647790 210 9697011

Διαβάστε περισσότερα

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές στην Ελλάδα

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δορυλαίου 24, Αμπελόκηποι 210 6475000 210 6475005 ATHENS EYE HOSPITAL Κολοκοτρώνη 35 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 45, Γλυφάδα 210 9697000-210 9647790 210 9697011 ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΣΕΗΛΕ-ΣΥΝΠΕ Ηρακλείου 96 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΗΣΙΑ 210-2221375 210-2934000. Λεωφ. Αθηνών 423(127) & Καλπακίου Περιοχή Λιούμη

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΣΕΗΛΕ-ΣΥΝΠΕ Ηρακλείου 96 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΗΣΙΑ 210-2221375 210-2934000. Λεωφ. Αθηνών 423(127) & Καλπακίου Περιοχή Λιούμη ΜΕΪΔΑΝΗΣ (ELECTROINVEST) Αγ. Δημητρίου 43 & Θάλειας ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 210-9760059 Λεωφ. Μεσογείων 387 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 210-6544040 Λεωφ. Μεσογείων 444-μετά την ΕΡΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 210-6017060 ΣΕΗΛΕ-ΣΥΝΠΕ Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΟΤΑ : Δήμος Αγίας Παρασκευής 7 Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - ATTIKH ΚΥΡ. ΑΙΘ. ΕΙΔ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ 24 26 1 15.000.000,00 2 1 511.614,00

ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - ATTIKH ΚΥΡ. ΑΙΘ. ΕΙΔ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ 24 26 1 15.000.000,00 2 1 511.614,00 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΥΡΟΥ 6 4 3.040.000,00 6-Φεβ-0 (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ) ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 3 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ» Αθήνα, 26 / 10 / 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τηλ.: 210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail: president@eopyy.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε., ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η Νo 5 ΑΘΗΝΑ, 20.11.2014 Η Κ.Ε.Ε. oρίζει ως εκλoγικά τμήματα για τις εκλoγές πoυ πρoκήρυξε από τις 8 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δήμος : Δήμος Αγίας Βαρβάρας Δομές στο Δήμο: 6 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (Δη.Κ.Ε.Α.Β.) 5 Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Δημήτρης Παντελιάδης" 22 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76 1 2 Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μεταφορά ΑΧΑΡΝΑΙ - 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΩΠΙ() 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι, 27/05/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.253/84611/A5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι, 27/05/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.253/84611/A5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής:

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα