ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α)... 1 Κατάργηση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτρο πών Δήμου Θεραπνών και σύσταση νέου Νομι κού Προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Επιτρο πή 4θ Δημοτικού Σχολείου Γκοριτσάς Σκούρας και Νηπιαγωγείων Σκούρας και Γκοριτσάς»... 2 Κατάργηση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ασωπού και σύσταση νέου Νομικού Προ σώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δη μοτικού Σχολείου Ασωπού Φοινικίου και Νηπια γωγείων Ασωπού και Φοινικίου»... 3 Κατάργηση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτρο πών Δήμου Σπάρτης και σύσταση νέων Νομικών Προσώπων... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.151/17104/Β6 (1) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ει δικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθη κε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 Α). 2. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα ποσοστά θέσεων, τα αναγκαία δικαιολογητικά, τον τόπο και το χρόνο υπο βολής τους, τις σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά κατηγορία, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων σε κάθε μια από τις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α), καθώς και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων και γενικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρθρο 1 Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες Στις ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρ θρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α), όπως αντικαταστά θηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) και τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 ΦΕΚ 260 Α) υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυ κείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές του άρθρου 2 της παρούσας και οι οποίοι πληρούν, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υπο ψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

2 3144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις του εδαφ.β που ακολουθεί. β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τά ξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι στην αυτή κατηγορία δεν μπορούν να υπαχθούν τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμέ νων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων, τα οποία αποτε λούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω ειδικής κατηγορίας. 2. ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕ ΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να αποσπάστηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολο γιακά ή σχολικά έτη. β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τά ξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευ τεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του εξωτερικού. Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και όσοι πλη ρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α) 3. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙ ΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Ελληνικής καταγωγής. β) Το Λύκειο ή το αντίστοιχο σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου να λειτουργεί στο εξωτερικό. γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτη ση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο αποφοίτησής του ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. δ) Ο τίτλος του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολεί ου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας το πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο απο φοίτησης. Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα. 4Α. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι αλλοδαποί αλλογενείς υποψήφιοι, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμιο της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και δεν έχουν Ελληνική καταγωγή οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους. 4Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται και οι από φοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσκομίζουν απολυ τήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας από την οποία αποφοιτούν, εφόσον οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους δεν έχουν ελληνική καταγωγή και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής τους. 5.ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΛΛΟ ΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι αλλογενείς αλ λοδαποί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλ λοδαπής ή ημεδαπής, στους οποίους χορηγήθηκε υποτρο φία του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα. 6. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι ομογενείς ή παιδιά ομογενών που κατοικούν και διαμένουν στο εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος επιλογής και τους χορηγήθηκε υποτροφία από το Ελ ληνικό κράτος για σπουδές στην Ελλάδα. 7. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι προέρχο νται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφό σον είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου της Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης και είναι κάτοχοι: α) απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου της ημεδαπής ή Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Ενιαίου Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγρά φου 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α). β) της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγρα φο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α). γ) Πτυχίου Β κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α). 8. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και της παραγρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α ). Ειδικότερα, στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι τυφλοί, οι κωφά λαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγ γενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊ κή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3145 του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύν δρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντι μετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως,οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσου λινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλ λονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER. 9. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥ ΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ Ή ΧΗΜΕΙΑΣ Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α) και τα εδαφ. α και β της παραγρ.4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α), οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και οι κάτοχοι πτυ χίου Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο). Άρθρο 2 Σχολές και Τμήματα πρόσβασης και Ποσοστά θέσεων εισακτέων κατά κατηγορία Οι σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά ειδική κα τηγορία του άρθρου 1 της παρούσας και τα αντίστοιχα ποσοστά θέσεων επί του αριθμού εισακτέων που ορίζε ται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ), για κάθε μία από τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 9 του άρθρου 1 της παρούσας, καθορίζονται ως ακολούθως: 1. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγρά φων 1 3 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρό σβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων., των Τ.Ε.Ι. της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακα δημίας. Τα ποσοστά θέσεων για κάθε μία από τις ειδικές αυτές κατηγορίες, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παραγράφου αυτής, ορίζονται ως ακολούθως: α. 3% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας β. 1% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας. γ. (i) 2% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι ξέ νου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ii) 1% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι ξένου σχο λείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουρ γεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ. Προκειμένου για τις Σχολές των Ανώτατων Στρα τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπα ξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως προς τις θέσεις εισακτέων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α) και οι θέσεις αυ τές είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών κατηγοριών της παρούσας παραγράφου. 2. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα γράφων 4Α,4Β και 5 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων., των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώ τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων ως ακολούθως: α) Για τους υποψηφίους της παραγράφου 4Α του άρθρου 1 της παρούσας, που είναι απόφοιτοι σχολεί ου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (Ε.Ε.): i) 1% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών ii) 0,5% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ των λοιπών επιστημονικών πεδίων. β) Για τους υποψήφιους της παραγράφου 4Β του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι σχολεί ων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε): 8% γ) για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών Αλλογενών και Κοινοτικών αλλοδαπών υποτρόφων του Ελληνικού κράτους της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας: i) ορίζεται ποσοστό θέσεων 3,5% για τα τμήματα των Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και 1% για όλα τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙ ΤΕκαι των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης. ii) Πέρα από τον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί κάθε φορά στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου, ορίζου με, κατά τμήμα, επιπλέον αριθμό θέσεων υποτρόφων του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ως ακολούθως: (1) Δύο (2) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Θεολο γίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Οικονομικής Επιστήμης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και από μία (1) θέση για τα τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (2) Τρεις (3) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επι χειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομι κής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστη μίου Μακεδονίας.

4 3146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3) Μέχρι τρεις (3) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Νομικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογί ας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών και Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτει ου Πανεπιστημίου Θράκης. 3. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα γράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων 1%. 4. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα γράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης: α) στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλο νίκης, σε ποσοστό θέσεων 0,5%. β) στις σχολές και τα τμήματα των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙ ΤΕ σε ποσοστό θέσεων 0,5% οι απόφοιτοι Β κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ. 5. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα γράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της πα ραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α). 6. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρ. 9 του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσι κής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), μπορούν να εγγραφούν καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου του επιστημο νικού πεδίου του άρθρου 1 και 2 της Φ253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ 1581 Β) Υπουργικής απόφασης, για το οποίο το ένα τουλάχιστον από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, που ορίζονται στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, περιλαμ βάνεται στα μαθήματα κατεύθυνσης στην οποία υπάγεται και το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν στην αντίστοιχη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα οι υποψήφιοι. Οι κάτοχοι πτυχίων Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ, που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής μπορούν να εγγραφούν σε τμήμα ΤΕΙ, απ αυτά που περιλαμβά νονται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Α της Φ.153/8104/ Β6/2004 (ΦΕΚ 167 Β) υπουργικής απόφασης, για την εισαγωγή στο οποίο οι απόφοιτοι Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ εξετάζονται στο μάθημα ειδικότητας με συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό στο οποίο διακρίθηκαν. 7. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού τα τμήματα εικαστικών τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. και εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 8. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων των παραγρά φων 1 έως 7 του άρθρου αυτού, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραι ης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο εί ναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής. Άρθρο 3 Αίτηση, δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής τους Α. 1) Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μιας από τις ειδι κές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και επιθυμούν την πρόσβασή τους στα τμήματα και τις σχολές του άρθρου 2 της απόφασης αυτής υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσι οδοτημένο εκπρόσωπό τους στην οικεία επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας σχετική αίτηση και το οικείο μηχανογραφικό δελτίο, συμπληρωμένο και συνοδευό μενο από τα εξής δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτε ροβάθμιας εκπαίδευσης. β) Μια (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος. γ) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή, προκειμένου για υποψηφίους που υπάγο νται στην κατηγορία: i) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σε τέσσερις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό. ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σε τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξω τερικό. Η φοίτηση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ όλη τη διάρκειά του. δ) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά φου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των ανωτέρω: i) βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώ ρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ κύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαε τία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρείται αυτός που κατοικεί, διαμένει και ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότη τες σε χώρα της Αλλοδαπής και δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργα νισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς τους δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε ελ ληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. ii) Βεβαίωση του ελληνικού Λυκείου ή του αντίστοιχου ξένου σχολείου από την οποία να προκύπτουν οι τάξεις που φοίτησε στο λύκειο αυτό,το αντίστοιχο σχολικό έτος φοίτησης για κάθε τάξη και ο τρόπος αρχικής εγ γραφής του στο Λύκειο και το σχολείο προέλευσής του.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3147 Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους αποφοιτούν από ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό. ε) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά φου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων α γ της παραγράφου αυτής, και βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξω τερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου ε της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 αντί της ανωτέρω βεβαίωσης υποβάλλουν βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του μαθητή αθλητή σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησής του στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. στ) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα γράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων α γ της πα ρούσας παραγράφου, και: i) Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. iii) Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρ χής ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ κύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να εκδοθεί και από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης της Ελλάδος ή από τη Δ/νση ΠΟΔΕ του ΥΠΕΠΘ. iv) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει απο κτήσει απολυτήριο Ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό. 2) Η σχετική αίτηση των υπαγομένων στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία επιτρο πή του άρθρου 9 της παρούσας, που εδρεύει στην Αθήνα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στο παράρτημά της που εδρεύει στη Δ/νση Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολ. Θεσ/νίκης, από 1 μέχρι 10 Ιουλίου κάθε χρόνο. Ειδικά, οι υποψήφιοι που φοιτούν ή φοίτησαν στη Γ τάξη σε Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο, που εδρεύει στη Δημοκρατία της Γερμανίας, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας που λειτουργούν στη χώρα αυτή, από 10 μέχρι 30 Ιουνίου, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται άμεσα με ευθύνη του Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οικεία επιτροπή για το σχετικό έλεγχο. Β. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα γράφων 4Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλ λουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς εκπρόσωπο στην επιτροπή του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, από 1 έως 10 Αυγούστου, σχετική αίτηση και το οικείο μηχανογραφικό δελτίο, συμπληρω μένο και συνοδευόμενο από τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης επικυρωμένο από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου. β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω ματικής αρχής της οικείας χώρας με τη γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη (0 20) κλίμακα, ή του γενικού βαθμού πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώ ρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψη φίου και των δύο γονέων του. ε) Μία (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος. στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι κά τοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, ούτε έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση που έχει εισαχθεί προηγούμενο έτος σε τμήμα ή σχολή της Τριτοβάθμι ας Εκπαίδευσης, στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η σχολή ή το τμήμα και το έτος εισαγωγής του. ζ) Οι υποψήφιοι που υπάγονται στην ειδική κατηγορία 4Β θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση της αρμόδιας εκπ/κής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας στην οποία να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του. Ο υποψήφιος που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την κατάθεση των δικαιολο γητικών του, πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο (VISA) ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαι ολογητικά υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποβάλλεται, με την επιφύλαξη της επόμενης περιόδου, από το πρόσωπο αυτό υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Αν ο υποψήφιος που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, τότε κατατίθεται και επικυρωμένο φωτο αντίγραφο του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Όσοι από τους υπαγόμενους στην ειδική αυτή κατηγορία είναι υπήκοοι χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα μπορούν να υπο βάλλουν νέα αίτηση μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα σχολής. Ειδικά, οι υποψήφιοι που φοιτούν ή φοίτησαν σε Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο που έχει την έδρα του στην Κυ πριακή Δημοκρατία, συμπληρώνουν την αίτηση μηχανο γραφικό τους δελτίο με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά από 1 μέχρι 10 Ιουλίου κάθε χρόνο και τα καταθέτουν σε επιτροπές που συγκροτούνται για το

6 3148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σκοπό αυτό με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι δυνατό να με ταβαίνουν στην Κύπρο υπάλληλοι της επιτροπής του άρθρου 10 της παρούσας ή της αρμόδιας για δειγματολη πτικό έλεγχο στους φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αλλά και για παροχή διευκρινήσεων και οδη γιών στις επιτροπές σε τυχόν αναφύοντα ζητήματα. Γ. Οι υπαγόμενοι σε μία από τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαι ολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές προκη ρύξεις των υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Δ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα γράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπά γεται το σχολείο τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Έντυπο μηχανογραφικό δελτίο συμπληρωμένο. β) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Ενιαίο Λύκειο της ημεδαπής ή μειονοτικό σχολείο της Θράκης ή πτυχίου Β κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ. γ) Αντίγραφο της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α), το οποίο επικυρώνεται από την επιτροπή με την επίδειξη του πρωτοτύπου. δ) Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμέ νος. Αν έχει μετεγγραφεί σε δήμο άλλου Νομού, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του δήμου αυτού να προκύπτει ότι ενεγράφη σε αυτόν με μετεγγραφή από τα δημοτο λόγια δήμου των ανωτέρω Νομών και ότι προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλ λονται στην επιτροπή του άρθρου 10 της υπ αριθμ. Φ.253/120785/2005 (ΦΕΚ 1581 Β) απόφασης του Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην ίδια προθεσμία που υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση και το μηχανογραφικό τους δελτίο οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυ κείου εσωτερικού, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας. Η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά για τους πτυ χιούχους Β κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ υποβάλλονται στην επιτροπή του άρθρου 8 της υπ αριθμ.φ.153/8104/β6/2004 (ΦΕΚ 167 Β) απόφασης του ΥΠΕΠΘ και στην ίδια προ θεσμία που υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση και το μηχανογραφικό τους δελτίο οι παραπάνω πτυχιούχοι, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας. Ε. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά φου 8 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπρο σώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος που επιθυμούν την εισαγωγή τους μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση β) Τίτλο απόλυσης Λυκείου ή επικυρωμένο αντίγραφό του γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειο νομικής επιτροπής που πιστοποιεί την πάθησή τους και η οποία εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε Πανεπιστημίου αντίστοιχης ειδικότητας. ΣΤ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα γράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυ τοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία σχολής ή τμή ματος, από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά, συνοδευ όμενη από τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 1) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου α) Αίτηση β) Τίτλο απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή επικυρωμένο αντίγραφό του γ) Εξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος δ) Βεβαίωση της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημικής Εταιρίας κατά περίπτωση από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε. ε) Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπό ψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα ανήκουν στα μαθήματα κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Ενιαίο Λύκειο οι υποψήφιοι. 2) Οι κάτοχοι πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ α) Αίτηση β) Τίτλο απόλυσης Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή επικυ ρωμένο αντίγραφό του γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος δ) Βεβαίωση της Πληροφορικής Εταιρίας από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε. ε) Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με το μάθημα ειδικότητας στο οποίο εξετά ζονται οι πτυχιούχοι Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ για την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο τμήμα ΤΕΙ. Ζ. 1) Σε περίπτωση που, βάσει των διατάξεων του παρό ντος άρθρου, απαιτείται βεβαίωση αναγωγής της μέσης γενικής βαθμολογίας του τίτλου απόλυσης στην εικοσά βαθμη (20) κλίμακα και δεν προσκομίζεται η βεβαίωση αυτή ή είναι αδύνατη η αναγωγή με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, ως γενικός βαθμός του τίτλου απόλυσης λαμ βάνεται το δέκα (10) στην εικοσάβαθμη (1 20) κλίμακα με απόφαση της αρμόδιας, κατά περίπτωση, επιτροπής των άρθρων 9 και 10 της παρούσας. Η βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο βαθμός του τίτλου έχει εκφρασθεί στην κλίμακα αυτή από το σχολείο αποφοίτησης. 2) Οι αιτήσεις των υποψηφίων του άρθρου αυτού που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, προθεσμίας ή που δεν συνοδεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, απορρί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3149 πτονται, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν ζητηθεί πρόσθετο δικαιολογητικό από την αρμόδια επιτροπή ή υπηρεσία, οπότε και χορηγείται, κατά την κρίση της, προθεσμία προσκόμισής τους. 3) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του άρθρου αυ τού που απορρίπτονται ή δεν επιλέγονται, μπορούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής να επιστρα φούν στον υποψήφιο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ύστερα από αίτησή του. Στην περίπτωση που δεν ζητηθούν από τον υποψήφιο, καταστρέφονται τον Αύγουστο του επόμενου έτους. 4) Η δήλωση προτίμησης των υποψηφίων του άρθρου αυτού στο μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής τους, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συ μπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της. 5) Όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού που εκ δίδονται από αρχές άλλου κράτους πρέπει να είναι θεωρημένα για τη γνησιότητα της υπογραφής τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη διπλωματική αρχή της οικείας χώρας στην Ελλάδα, επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελ λάδος και μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. 6) Κάθε υποψήφιος των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 1 της παρούσας δηλώνει στο μηχανογραφικό του δελτίο όσες σχολές και τμήματα επιθυμεί να εισαχθεί και με όποια σειρά επιθυμεί από αυτές που περιλαμβάνονται σε δυο (2) το πολύ επιστη μονικά πεδία της υπ αριθμ. Φ.253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ 1581 Β ) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7) Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παρα γρ. 4Α του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώ σουν: 8) Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παραγρ.4β του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν: α) μέχρι σαράντα (40) προτιμήσεις από σχολές ή τμήματα που περιλαμβάνονται σε δύο (2) το πολύ επι στημονικά πεδία, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις από σχολές ή τμήμα τα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) μόνο επιστημονικό πεδίο, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9) Οι επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολο γητικών των άρθρων 9 και 10 της παρούσας μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους την προσκόμιση σε τακτή προθεσμία και επί πλέον κατά την κρίση τους δικαιολογητικών από τα αναφερόμενα στις παραγρά φους Α και Β του άρθρου αυτού, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξής τους στην ειδική κατηγορία. Άρθρο 4 Τρόπος εισαγωγής και διαδικασία επιλογής πίνακες εισαγομένων Η εισαγωγή των υποψηφίων με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσας, στο Α εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ σης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται: 1. Με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, κατά πε ρίπτωση, για όσους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 3 του άρθρου 1 της παρούσας και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προ κύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. 2. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επι λογής το γενικό βαθμό πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το βαθ μό απολυτηρίου για τους υποψηφίους άλλων χωρών, στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων για όσους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4Α, 4Β και 9 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του γενικού βαθμού πρόσβασης ή του βαθμού απολυτηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία. 3. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό απολυτηρίου στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό θέ σεων για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού του απολυτηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν στο οικείο ποσοστό θέσεων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παρούσας πα ραγράφου και προκειμένου για σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, μπορεί με απόφαση του οικείου τμήματος οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας να υποβάλλονται σε εξετάσεις στα οικεία ειδικά μαθήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση του προ γράμματος σπουδών των τμημάτων αυτών. 4. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και στη σχολή ή στο τμήμα για το οποίο χορηγήθηκε η υποτροφία μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία για όσους υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας. Η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κοινοποιείται στις οικείες σχολές ή τμήματα με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις υποτρόφων των αρμοδίων κρατικών φορέων που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου του έτους επιλογής και σύμφωνα με τα ποσοστά θέσεων που καθορίζονται με την παρούσα. 5. Με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμ φωνα με τις διατάξεις των υπ αριθμ. Φ.253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ 1581 Β) και Φ.153/8104/Β6/2004 (ΦΕΚ 167 Β) αποφάσε ων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή των υποψηφίων αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων. 6. α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των πα ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετά

8 3150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζονται στα μαθήματα μιας από τις εξής δυο ομάδες μαθημάτων: i) Ομάδα μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης (1) Αρχαία Ελληνικά (2) Νεοελληνική Λογοτεχνία (3) Λατινικά (4) Ιστορία (5) Νεοελληνική Γλώσσα Τα τέσσερα πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θε ωρητικής κατεύθυνσης της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο είναι μάθημα γενικής παιδείας της ίδιας τάξης. ii) Ομάδα μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (1) Μαθηματικά (2) Φυσική (3) Χημεία (4) Βιολογία (5) Νεοελληνική Γλώσσα. Τα τέσσερα (4) πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θε τικής κατεύθυνσης της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου και το τελευταίο είναι μάθημα γενικής παιδείας της ίδιας τάξης. β) Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παραγρά φου 3 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται: i) μόνο στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ τάξης Ενι αίου Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», για να εισαχθούν στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. ii) σε όλα τα μαθήματα μιας από τις δυο ομάδες του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνο μικής Ακαδημίας. γ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων της παρούσας παρα γράφου διενεργούνται το Σεπτέμβριο και στην εξετα στέα ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ τάξης Ενιαί ων Λυκείων της ημεδαπής στα αντίστοιχα μαθήματα. 7. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας που δηλώνουν προτίμηση: α) για τμήματα ή σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμ φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την πρόσβαση αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση. β) για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από την εξέτασή τους στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού μαθήματα, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε μία (1) από τις επι τροπές του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Για τα νοσήματα και τις σωματικές βλάβες που αποκλείουν τον υποψήφιο από το δικαίωμα επιλογής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθώς και τα εξεταζόμενα αγωνίσματα με τη βαθμολο γική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων, ισχύουν κάθε φορά οι αντίστοιχες διατάξεις για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποφοίτων Ενιαίων Λυκείων της ημεδαπής. γ) για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τις εξετάσεις στα μαθήματα του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασί ες), που γίνονται με μέριμνα των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας Τάξης, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα από τους οργανισμούς των οικείων σχολών. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας, για να είναι υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές. δ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων, η υγειονομική εξέταση, οι πρακτικές δοκιμασίες και οι προκαταρκτικές εξετάσεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται κατά το Σε πτέμβριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων ή τις οικείες, κατά περίπτωση, προκηρύξεις. 8. α) Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ θρου 1 της παρούσας στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώ τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων της κάθε κατηγορίας, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, τα οποία προκύπτουν ως ακολούθως: i) Προκειμένου για τις σχολές του επιστημονικού πεδί ου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ. 253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ 1581 Β) υπουργικής απόφασης, ο βαθμός κάθε μαθήματος της ομάδας θεωρητικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Προκειμένου για σχολές του επιστημονικού πεδίου Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, ο βαθμός των μαθημάτων «ιστορία», «νεο ελληνική λογοτεχνία» και «νεοελληνική γλώσσα», μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1) ενώ ο βαθμός των άλλων μαθημάτων με συντελεστή επτά δέκατα (0,7). Για τις σχολές των άλλων επιστημονικών πεδίων της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, οι βαθμοί στα μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκά του, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός από αυτόν του μαθήματος «νεοελληνική γλώσσα» που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Το άθροι σμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος. ii) Προκειμένου για τα τμήματα ή τις σχολές του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ. 253/120785/2005 (ΦΕΚ 1581 Β) υπουργικής απόφασης, ο βαθμός κάθε μαθήματος της ομάδας θετικής κατεύθυν σης, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με το συντε λεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός του μαθήματος «νεοελ ληνική γλώσσα» που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Προκειμένου για σχολές των άλλων επιστημονι κών πεδίων της ίδιας Υπουργικής απόφασης, οι βαθμοί

9 ΦΕΚ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3151 στα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκά του, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή ένα (1). iii) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων προκύπτει μετά την προσθήκη στο σύνολο των μορίων των στοι χείων i ή ii της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, του γινομένου της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθη μα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με το συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προ κειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο σύνολο των μορίων των στοιχείων i ή ii της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, προστί θενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με το συντελεστή ένα και μισό (1,5). β) Ο υποψήφιος του εδαφίου α της παραγράφου αυτής αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές και τα τμήμα τα επιλογής του, εφόσον συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων i ii, κατά περίπτωση: i) σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μεγίστου δυνατού αριθμού μορίων. ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα για το οποίο απαι τείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτεί ται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθ μολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα. 9. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται: α) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙ ΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθ μού απόλυσης από το λύκειο με το συντελεστή τρία και μισό (3,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθ μού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» γίνεται με προσέγγιση δεκάτου. β) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις οποίες απαιτείται εξέ ταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθη μα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνε ται ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκει μένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων του εδαφίου α της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5). γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επιλογή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύ πτει σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων i και ii του εδαφίου α της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 10. Ο υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας της παρα γράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές και τα τμήματα επιλογής του, εφόσον: α) λάβει μέρος στις προβλεπόμενες ειδικές εισαγω γικές εξετάσεις και β) συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των εδα φίων α γ της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού,κατά περίπτωση: i) βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγι στης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παιδεί ας Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα». ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα για το οποίο απαι τείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτεί ται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθ μολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα. 11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή: α) των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των πα ραγράφων 1, 2, 7, 8 και 9 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγονται, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παρα γράφου αυτής, ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή ή στο τμήμα αυτό. β) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της πα ραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα Νεοελ ληνική Γλώσσα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτη ρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται ως υπεράριθμοι στην συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην περίπτωση αυτή. γ) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας των παρα γράφων 4Α & 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισο βαθμούντες. δ) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των εδαφίων α β της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που δή λωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτί μηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ει δικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανά κατηγορία εισαγομένων

Εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανά κατηγορία εισαγομένων Εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανά κατηγορία εισαγομένων Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα γίνουν από τις 11-27 επτεμβρίου 2013 και ώρες 10.00 έως 13.00 στη Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ TMHMA Α' ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

λοιπά τμήματα 3 Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων 3%

λοιπά τμήματα 3 Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων 3% Εισαγωγή άλλων κατηγοριών υποψηφίων καθ υπέρβασιν του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων Καθ υπέρβασιν του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων εισάγονται και οι υποψήφιοι των παρακάτω κατηγοριών με τα αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην εισήγηση που ακολουθεί θα συναντήσουμε πολλές φορές κάποιους όρους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr 10/05/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδείας. V. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης. 1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Μάθημα επιλογής x1,3

Παιδείας. V. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης. 1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Μάθημα επιλογής x1,3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου για την εισαγωγή του στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7.

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων 1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17 Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Θέμα: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 και προκήρυξη εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B Αθήνα 2/ 11 / 2005 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Φ.252/ 121456 / Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας Α) Σύµφωνα µε την αριθµ. Φ253/28934/Β6/30-3-2006(ΦΕΚ 391 Β ) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής

Γεώργιος Τσάρας, αναπληρωτής καθηγητής Πληροφορίες: Σ. Τσέργα Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 14-5-2013 Αρ. Πρωτ. 9 Προς Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσης Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης Ελλάδος: Δ/νσης Ανατολ. Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- email: press@ypepth.gr

----- ----- email: press@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Τα πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ομοειδές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. Με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Α' ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το µηχανογραφικό δελτίο που έχεις στα χέρια σου είναι πιστό αντίγραφο του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού δελτίου που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 24, 25 και 26 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1 26/12/2014 ΚΕΣΥΠ Λαμίας Υπεύθυνοι ΣΕΠ Κατσίγιαννη Ευγενία Καλοδήμος Δημήτρης Νέο Λύκειο Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193A/17.09.2013) Νόμος 4264 (ΦΕΚ 118A/15.5.2014) Νόμος 4310 (ΦΕΚ 258A/8.12.2014) Κύπρου 85 http://didefth.gr/kesyp/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου Αφετηρία των πανελληνίων εξετάσεων αποτελεί η αίτηση Φεβρουαρίου, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο Λύκειό τους, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Σκοπός της αίτησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Σχεδόν 12.000 τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι με κοινωνικά κριτήρια αναμένεται να απορροφηθούν στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Οι εγγραφές των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΘΕΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4 4 ος Όροφος ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11 5 ος Όροφος ΜΑΡΟΥΣΙ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ 3 1 Όροφος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 1. Στο μηχανογραφικό δελτίο αναγράφονται όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2 Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, ως προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει οριστεί το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι βασικές αλλαγές Επιλογή θεμάτων εξετάσεων και για τις 3 τάξεις του Λυκείου Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης Πανελλαδικώς

Διαβάστε περισσότερα

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Σημαντικά σημεία της τροπολογίας που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι: Α)Η αντιστοιχία των μετεγγραφών (αναλυτικά ο σχετικός νόμος παρακάτω) Β)Τα οικονομικά κριτήρια Γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 23/12/2009 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ. Αρ.Πρωτ. Βαθµ.Προτερ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 23/12/2009 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ. Αρ.Πρωτ. Βαθµ.Προτερ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 23/12/2009 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ.Πρωτ. Βαθµ.Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φ.125/159688/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 07-02 - 2014 ΤΜΗΜΑ Α Αρ.Πρωτ.: ----- Φ.151/17264/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Μαρούσι 04/12/2008

Βαθµός Ασφαλείας: Μαρούσι 04/12/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Επ. Ρουσσάκης Τηλέφωνο: 210 3442075, 210 3442661

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα