ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ σμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014. σμός"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Λάρισα, Α. Π Ταχ. Δ/νση : Δήμητρας και Γαριβάλδη Λάρισα Πληροφορίες :Χατζής Δημήτριος Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τεχνικά στοιχεία προδιαγραφές (ΝΑΙ - ΟΧΙ) ΟΧΙ ΔΕΙΓΜΑ μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) Προϋπολογι σμός Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο , (Περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Α") ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έχονταςυπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.Α ) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ199/τ.Α ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 2. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α71995) άρθρο 84 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/T.A72007). 4. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ64/Τ.Α ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 5. Του Ν.2522/1997 (ΦΕΚ178/Τ.Α ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».

2 6. Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 7. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ68/Τ.Α ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Β) Τις αποφάσεις: 1. Την υπ' αριθμ.18130/ (ΦΕΚ1226/Τ.Β72007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων... που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης των φορέων του Δημοσίου». 2. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/1995. Γ) Τα σχετικά έγγραφα με τις ανάγκες σε τρόφιμα της κατασκήνωσηςπλαταμώνα. Δ) Τη με αριθμό 5/ απόφαση της Ε.Μ.Κ.Φ. ν. Λάρισας περί «έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων, Πλυντικών και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της κατασκήνωσηςπλαταμώνα, για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2014». E) Την υπ αριθμ /Δ11/ (ΑΔΑ:6ΚΞΒ9-ΝΕ7) απόφαση του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Μεταφορά πιστώσεων για τις Επιτροπές Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στον Κ.Α.Ε και Ε.Φ. 181». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις %, επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής, πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων, Πλυντικών, ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της κατασκήνωσης Πλαταμώνα, για την κατασκηνωτική περίοδο έτους Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων και εφτακοσίων ευρώ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Οι προσφορές αφορούν μέρος, μέρη ή και το σύνολο της προμήθειας, όπως αυτό παρατίθεται στο παράρτημα Α'. Καταληκτική ημερομηνία, μέρες και τόπος κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη μέχρι και Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. ν. Λάρισας 1 ος όροφος. Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ελληνικό τύπο, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 και τους Γενικούς όρους (παράρτημα Β'), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, 1 Ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ Π.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 10-ΛΑΡΙΣΑ Πέ μ πτ η ί 14:40 μ.μ.

3 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: * όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα * συνεταιρισμοί, * ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β'. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους των παραρτημάτων Α' & Β', που επισυνάπτονται και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρέπει να ασκούν Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους τα εξής: 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ίσης με το 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. II. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα: της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης & της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. III. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 παρ.2 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/ Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του ΠΔ.118/2007. α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα : της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης & της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης

5 ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. β. Οι αλλοδαποί: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα : της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης & της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, των περιπτώσεων α και β, του παρόντος αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 3190 υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του

6 παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν για 1, 2, 3 ή και για το σύνολο των ειδών και των ομάδων του συνημμένου παραρτήματος Α'. Διαφοροποίηση εκπτώσεων για είδη της ίδιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό. Ο αριθμός της Διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Το είδος που προσφέρει και η κατασκήνωση για την οποία προσφέρει. 3. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετείται Υπεύθυνη Δήλωση και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, σε χωριστό φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 4. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς, μονογράφεται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την αυτήν ημερομηνία ή σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση προφορική ή γραπτή. Δικαίωμα γνωστοποίησης των Οικονομικών Προσφορών και παρουσίας κατά την αποσφράγιση τους έχουν ΜΟΝΟ όσοι εκ των συμμετεχόντων ΔΕΝ απορρίφθηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Επίσης ο προσφέρων ως Βιομήχανος ή Βιοτέχνης θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Σε περίπτωση που η προσφορά θα υποβληθεί από έμπορο για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο παράγονται τα προϊόντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο.

7 5. Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά από την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που θα καλύπτει το 5% του Προϋπολογισμού κάθε είδους του Παραρτήματος Α', της διακήρυξης και στις περιπτώσεις περισσοτέρων του ενός ειδών η εγγυητική επιστολή θα αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού των ειδών αυτών. 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 3. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 5. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προβλεπόμενη κατά τα παραπάνω εγγύηση απορρίπτονται ως.απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διάγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα (3) εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, γ) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μέχρι την γνωμοδότηση αυτού. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά. 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 3. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

8 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσό ίσου με το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) Ευρώ,σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Π.Δ. 394/96 που προστέθηκε με το Ν. 3377/2005. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις %, επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 118/2007 άρθρα 8 & 9 του Κ.Π.Δ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 30% όπως και αύξηση της αποκηρυχθείσης ποσότητας μέχρι ποσοστού 30%. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η σύμβαση θα ισχύει καθ" όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου έτους Ο χορηγητής παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του Δημοσίου ή των Ιδρυμάτων κ.λ.π. για την τυχόν αυξομείωση των χορηγουμένων ειδών. Επίσης ο χορηγητής παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση καταργήσεως Ιδρυμάτων κ.λ.π. ή μεταφοράς τους σε άλλο μέρος, εκτός του Ν. Λάρισας οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται με απόφαση του Νομάρχη Λάρισας μετά προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών. 3. Τα Ιδρύματα διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας των ανωτέρω ειδών από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας ή μέσω ειδικών εκτός τακτικού προϋπολογισμού λογαριασμών, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή. 4. Η Υπηρεσία δκπηρεί το δικαίωμα της ολικής ή μερικής κατακύρωσης της επανάληψης ή της ματαίωσης του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η μεταφορά των ειδών στις κατασκηνώσεις, θα γίνεται με καθαρά απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του χορηγητή μέχρι το χώρο που θα του υποδειχθεί, ύστερα από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία, την επομένη εργάσιμη ημέρα και σε ώρες 8-12 π. μ. 2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι. 3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε το Δ. Σ. την συγκροτεί κατά την κρίση του. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΗΡΩΜΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία κάθε ποσότητας που θα παραλαμβάνεται θα καταβάλλεται στον προμηθευτή σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέραν των εξήντα (60) ημερών, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ιδρύματος. 3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Εξοφλητική απόδειξη του Προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή

9 (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ.138/Α/ ) «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο έλεγχος των τιμολογίων ως προς την κανονικότητα της τιμής αυτών, συμφωνά με το άρθρο 11 του παρόντος (μέση λιανική ή χονδρική τιμή κ.λ.π.) θα πραγματοποιείται από τα Ιδρύματα προς τα οποία θα κοινοποιούνται τα εκδιδόμενα από την Διεύθυνση Εμπορίου - Τουρισμού & Απασχόλησης, Δελτία Τιμών. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Ο χορηγητής κατά την πληρωμή βαρύνεται και με τις κατά περίπτωση κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε ίδρυμα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται κρατήσεις υπερ ΜΤΠΥ 3%, σε τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό 2% επί του ΜΤΠΥ και στην αναλογούσα επί τούτου εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. εκ ποσοστού 20% σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 187/43. Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται από την πληρωμή και αποδίδονται στο Δημόσιο και στα δικαιούχα Ταμεία. Προσφορές με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να απαλλαγούν από τις παραπάνω κρατήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ Κατά την πληρωμή των ειδών οι Υπηρεσίες θα παρακρατούν φόρο 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας τους, ενώ για προσφερόμενες υπηρεσίες(πλυντικά, μεταφορικά) 8%, ως προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ: 1. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Ίδρυμα ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο, η ΕΜΚΦ ν. Λάρισας μπορεί, μετά γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. 2. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο χορηγητής να πάει σ' ένα Ίδρυμα ή παραλείψει να πάει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα πάει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασης τους στην ταχθείσα προθεσμία τότε το Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επί πλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον χορηγητή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της ΕΜΚΦ ν. Λάρισας. 3. Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει το Ίδρυμα να διαβιβάσει στην ΕΜΚΦ ν. Λάρισας το δελτίο παραγγελίας προς το συμβασιούχο χορηγητή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο καθώς και το τιμολόγιο αγοράς. 4. Η ΕΜΚΦ ν. Λάρισας, για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον χορηγητή, μετά γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν.2286/95 & Π.Δ. 118/2007. Επίσης μετά από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών μπορεί να επιβάλει πρόστιμο, να τον κηρύξει έκπτωτο από όλη την σύμβαση, ή από το ίδρυμα που έκανε την παράβαση, με απόφαση του Νομάρχη. 5. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια και τις οποίες είναι υποχρεωμένα τα Ιδρύματα να διαβιβάσουν τον σχετικό φάκελο. 6. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των Ιδρυμάτων κατά του χορηγητή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση της ΕΜΚΦ ν. Λάρισας, απ' αυτά που έχει να πάρει ο χορηγητής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

10 ΑΡΘΡΟ 11 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 1. Η τιμή προσφοράς θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες των Ιδρυμάτων. 2. α) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ΜΕΣΗ τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. β) Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη (ανώτερη ή κατώτερη).

11 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α' ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΛΑ Η ΤΕΜ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ 100 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΙ Α ΜΙΚΡΑ ΚΙΛ 100 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 200 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΙΛ 100 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 1500 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΙΛ 200 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛ 100 ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛ 600 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΕΙΣΑΓ Η ΕΛΛΗΝ ΚΙΛ 200 ΦΡΟΥΤΑ ΚΙΛ 3000 ΛΑΔΙ ΚΙΛ 350 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΙΛ 250 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΙΛ 200 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ 200 ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΙΛ 350 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΚΙΛ 200 ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛ 300 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛ 500 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ ΚΙΛ 200 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛ 200 ΓΑΛΑ ΛΙΤΡΑ 1500 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛ 200 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛ 80 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΙΛ 50 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛ 80 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΤΕΜ 800 ΓΛΥΚΑ ΤΕΜ' 1600 ΨΩΜΙ ΚΙΛ 1200 ΠΙΤΣΕΣ ΤΕΜ 800 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΕΜ 800 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔH ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 5% IIΡΟΥΠΟΛΟΓIΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

12 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 250, ,00 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΓΧΩΡΙΑ 4.500,00 ΝΩΠΑ 225,00 3 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 135, ,00 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 225, ,00 5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 150, ,00 6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 175, ,00 7 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΩΠΑ 125, ,00 8 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ 50, ,00 9 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 75, ,00 10 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 125, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1535, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,00

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Ονομασία Τράπεζας... Κατάστημα... (Δ/νση: οδός - αριθμός, Τ.Κ., FAX) Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ... Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... υπέρ της εταιρείας... Δ/νση... για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της... για την προμήθεια... σύμφωνα με την υπ' αριθμ... /... Δ/ξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτηση σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι την... Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Μ.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος: «Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτηση σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.» ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007».

14 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Στη Λάρισα σήμερα την... ο Σακελλαρίου Βασίλειος Πρόεδρος της Ε.Μ.Κ.Φ. ν. Λάρισας, ως εκπρόσωπος της Ε.Μ.Κ.Φ. ν. Λάρισας και ο/η..., που εδρεύει στη... με ΑΦΜ... ΔΟΥ..., συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα παρακάτω: Σύμφωνα με την αριθμ απόφαση της Ε.Μ.Κ.Φ. ν. Λάρισας, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του τακτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών τροφίμων, πλυντικών, ειδών καθαριότητας και μεταφορικών, που διενεργήθηκε στις , σύμφωνα με την αριθμ. 9/2009 Πράξη, ανατέθηκε στ..., να προμηθεύει τις κατασκηνώσεις Πλαταμώνα, με προϋπολογιζόμενης δαπάνης... Ύστερα από αυτά ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον ανωτέρω που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής» και αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια των παραπάνω ειδών με τους παρακάτω όρους: Αρθρο 1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Οι κατασκηνώσεις θα προμηθεύονται από τον Προμηθευτή τα παραπάνω είδη σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες του, για το χρονικό διάστημα που ισχύει η παρούσα σύμβαση. Η μεταφορά των ειδών στιςκατασκηνώσεις, θα γίνεται με καθαρά απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του χορηγητή μέχρι το χώρο που θα του υποδειχθεί, ύστερα από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία, την επομένη εργάσιμη ημέρα και σε ώρες 8-12 π. μ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε το Δ.Σ. την συγκροτεί κατά την κρίση του. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Αρθρο 2 Άρθρο 3ο ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Α. α) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή Λιανικής πώλησης του είδους στην πόλη Λάρισας την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του. β) Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη (ανώτερη ή κατώτερη). γ) Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή, από την οποία αφαιρείται η έκπτωση. Β. α) Οι Μέσες Λιανικές Τιμές των ειδών θα περιέχονται σε δελτία τιμών που θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Εμπορίου και θα κοινοποιούνται στα Ιδρύματα τα οποία και θα πραγματοποιούν τον έλεγχο των τιμολογίων ως προς την κανονικότητα της τιμής.

15 β) Οι τιμές του Δελτίου θα προκύπτουν με βάση τις αντίστοιχες τιμές ομοειδών προϊόντων (5) πέντε τουλάχιστον κατ/νων Λιανικής ή Χονδρικής πώλησης της αγοράς της Λάρισας, τα οποία θα επιλεγούν από την Επιτροπή Προμηθειών ως αντιπροσωπευτικό δείγμα και θα παραμένουν σταθερά κατά την διάρκεια της σύμβασης εφόσον διαθέτουν τα προς τιμοληψία είδη. γ) Οι τιμές του Δελτίου τιμών θα είναι οι ανώτατες τιμές χρέωσης για τον Προμηθευτή. Άρθρο 4 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 1. Η πληρωμή της αξίας των τροφίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού από τις Οικονομικές Υπηρεσίες και θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων. Σε περίπτωση κατά την οποία στο Ίδρυμα δεν μεταβιβασθεί έγκαιρα η σχετική πίστωση ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεχίσει τον εφοδιασμό αυτού ανελλιπώς τουλάχιστον για διάστημα δύο (2) μηνών. 2. Τα τιμολόγια που θα εκδίδονται από τον Προμηθευτή θα αναγράφουν καθαρά την ονομασία του είδους, την ποιοτική του κατηγορία, την προέλευση του, την τιμή μονάδος, την ποσότητα και τη συνολική αξία αυτού, από την οποία θα αφαιρείται η έκπτωση και στη συνέχεια θα προστίθεται το ποσοστό Φ.Π.Α. που έχει ορισθεί κατά κατηγορία ειδών. 3. Κατά την πληρωμή το Ίδρυμα θα υπολογίζει τις υπέρ Τρίτων Κρατήσεις που βαρύνουν τον Προμηθευτή, στη συνολική αξία του τιμολογίου αφαιρουμένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα καταβάλλεται στον Προμηθευτή εξ ολοκλήρου. 4. Το Ίδρυμα επίσης κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατεί Φόρο 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των και 8% για προσφερόμενες υπηρεσίες, ως Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος. Άρθρο 5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 7. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Ίδρυμα ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο, η ΕΜΚΦ ν. Λάρισας μπορεί, μετά γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. 8. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο χορηγητής να πάει σ' ένα Ίδρυμα ή παραλείψει να πάει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα πάει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασης τους στην ταχθείσα προθεσμία τότε το Ίδρυμα μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επί πλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον χορηγητή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της ΕΜΚΦ ν. Λάρισας. 9. Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει το Ίδρυμα να διαβιβάσει στην Ε.Μ.Κ.Φ. ν. Λάρισας το δελτίο παραγγελίας προς το συμβασιούχο χορηγητή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο καθώς και το τιμολόγιο αγοράς. 10. Η Ε.Μ.Κ.Φ. ν. Λάρισας, για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον χορηγητή, μετά γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν.2362/95 & Π.Δ.118/2007. Επίσης μετά από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών μπορεί να επιβάλει πρόστιμο, να τον κηρύξει έκπτωτο από όλη την σύμβαση, ή από το ίδρυμα που έκανε την παράβαση, με απόφαση του Νομάρχη. 11. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια και τις οποίες είναι υποχρεωμένα τα ίδρύματα να διαβιβάσουν τον σχετικό φάκελο. 12. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των Ιδρυμάτων κατά του χορηγητή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση της ΕΜΚΦ ν. Λάρισας, απ' αυτά που έχει να πάρει ο χορηγητής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. Άρθρο 6

16 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Προμηθευτής κατέθεσε την αριθμ... Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας., ποσού.. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Άρθρο 7 Η Σύμβαση θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 6/2014 απόφασης καθώς και οι γενικοί όροι οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2362/95 και του Π.Δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.). Η Σύμβαση υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα από τα οποία ανά ένα λαμβάνουν οι Συμβαλλόμενοι. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΨΑΡΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ % Ημερομηνία: Για τον υποψήφιο Ανάδοχο Σφραγίδα / Υπογραφή Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 2 Απριλίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»- CPV 15411110-6 - Π.Π.Υ.Υ 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»- CPV 15411110-6 - Π.Π.Υ.Υ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 22 04 2014 Αριθμ. Πρωτ: 13182 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6677 / 711343 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TMHMA 4 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο - Fax :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 2088 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1. ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ CPV 39512100 5 2. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ CPV 39512000 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» Ταχ.Δ/νση: Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ Ταχ. Κώδικας: 72 400 ΝΕΑΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 25/10/2013 Αριθμ.Πρωτ. 160527/ΙΒ Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ---------- Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003137832 2015-10-08

15PROC003137832 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08-10-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:7140 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα