1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1928 Κ.Δ.Π. 229/2005"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, Αριθμός Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών, Φυτικών Προ'ίόντων και Άλλων Αντικειμένων που Διενεργούνται σε Τόπο Διαφορετικό από το Σημείο Εισόδου στη Δημοκρατία 11 σε Παρακείμενο Τόπο) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 26 του περί Μέτρων Προστασίας κατά της ΕισαγωγΙ1ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα Νόμου του 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτιl, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙ11θηκε με το Ν. 227 του 1990). Q:nEPIMI;TPnN ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠIΒΛΑΒΩΝ,ΓιΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ προϊοντα ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 26 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 313, , σ.16. Γία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομlκούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος ν της οδηγίας 200ΟΙ29ΙΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους» ι Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε 147 (Ι) του αυτό από το άρθρο 26. του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου του 2003, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα ( Έλεγχοι Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και Άλλων Αντικειμένων που Διενεργούνται σε Τόπο Διαφορετικό από το Σημείο Εισόδου στη Δημοκρατία ή σε Παρακείμενο Τόπο) Κανονισμοί του 2005.

2 1929 Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 'έννοια: «Έλεγχοι» σημαίνει τους ελέγχόυς ταυτότητας και τους φuϊoϋγειoνoμιkoύς ελέγχους Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 253, της , σ.1. «Κανονισμός 2454/93/ΕΟΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 2454/93 της Επιτροπής της 2ας lουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα «Νόμος» σημαίνει τον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο του 2003' «σχετικά προϊόντα» σημαίνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες. χώρες, τα οποία Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): καθορίζονται στο μέρος Β του ηαραρτήματος ν των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών του (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. Πεδίο εφαρμογής. 3. Οι παρόντες Κανονισμοί ισχύουν για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες χώρες, τα οποία καθορίζονται στο μέρος Β του Παρcφτήματος ν των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα ΦυTlκά Προϊόντα Κανονισμών του 2003 (στο εξής καλούμενα «σχετικά προϊόντα» ). Προϋποθέσεις 4.-(1) Στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που για τους ελέγχους προσδιορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς, η Αρμόδια Αρχή σε διαφορετικό δύναται να καθορίσει ότι οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο τόπο. 16(1)(α) του Νόμου για τα σχετικά προϊόντα μπορούν να διεξαχθούν

3 1930 σε τόπο δloφορετικό από το σημείο εισόδου στη Δημοκρατία ή παρακείμενο τόπο. Σε περίπτωση διαμετακόμισης μη κοινοτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16(4)(β) του Νόμου, ο έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του επίσημου φορέα προορισμού ή σε οποιοδήπφε παρακείμενο τόπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16(6)(δ) του Νόμου, η επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον τόπο προορισμού, όπως και στον τόπο παραγωγής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού. (2) Οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) όταν: (α) Ο εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής του σημείου εισόδου και προορισμού αποφασίζει, εφόσον είναι απαραίτητο, μέσω συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων επίσημων φορέων των κρατών μελών, ότι οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φuτοϋγειονομικοί έλεγχοι (στο εξής καλούμενοι «έλεγχοι») μπορούν να πραγματοποιηθούν διεξοδικότερα σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Δημοκρατία ή σε παρακείμενο τόπο, και (β) Ο εισαγωγέας ή ένα άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για το χώρο ή τις εγκαταστάσεις διεξαγωγής των ελέγχων (στο εξής καλούμενος «αιτητής») μιας αποστολής που αποτελείται από τα σχετικά προϊόντα, έχει λάβει έγκριση στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης που καθορίζεται στη παράγραφο (2), του Κανονισμού 5, για την πραγματοποίηση των ελέγχων σε εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης, ο οποίος είναι είτε: (ί) Στην περίπτωση διαμετακόμισης μη κοινοτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 16(4)(β) του Νόμου, οι εγκαταστάσεις του αρμόδιου επίσημου φορέα

4 1931 Νόμου, οι εγκαταστάσεις του αρμόδιου επίσημου φορέα του τόπου προορισμού ή τόπος πλησίον των εν λόγω εγκαταστάσεων, που καθορίζεται ή εγκρίνεται από το Τμήμα Τελωνείων και από την Αρμόδια Αρχή, είτε (ίί) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16(6)(δ) του Νόμου, τόπος προορισμού εγκεκριμένος από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και τις τελωνειακές αρχές τις αρμόδιες για την περιοχή στην οποία ευρίσκεται αυτός ο τόπος προορισμού, και (γ) παρέχονται συγκεκριμένες εγγυήσεις και έγγραφα όσον αφορά τη μεταφορά αποστολής που αποτελείται από τα σχετικά προϊόντα (στο εξής καλούμενη «η αποστολή» ) στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης και, όπου απαιτείται, πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις όσον αφορά την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων στους συγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης. (3) Οι ειδικές εγγυήσεις, τα έγγραφα και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην υποπαράγραφο'(γ) της παραγράφου (2) είναι σι εξής: (α) Η συσκευασία της αποστολής ή τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς για την αποστολή κλείνονται ή σφραγίζονται έτσι ώστε τα σχετικά προϊόντα να μη συνεπάγονται προσβολή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά τους στσν εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης και η ταυτότητά τους να παραμείνει αναλλοίωτη. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις η Αρμόδια Αρχή ενδέχεται να επιτρέπει αποστολές, οι οποίες δεν είναι κλεισμένες ούτε σφραγισμένες, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά προϊόντα δεν συνεπάγονται προσβολή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά τους στον εγκεκριμένο τόπο επιθειljρησης

5 1932 (β) η αποστολή διαβιβάζεται στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή του τόπου επιθεώρησης, εκτός από την περίπτωση έγκρισης εκ μέρους των σχετικών επίσημων φορέων του σημείου εισόδου και αιτούμενου προορισμού και του κατά τόπο Τμήματος Τελωνείων για τον αιτούμενο χώρο επιθεώρησης (γ) η αποστολή συνοδεύεται από φυτοϋγειονομlκό έγγραφο. μεταφοράς, με την επιφύλαξη των πιστοποιητικών που ορίζονται στο άρθρο 16( 1) του Νόμου και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παράρτημα. Παραρτήματος. Το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα ιδιοχείρως ή δακτυλογραφημένα ή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή κατόπιν συμφωνίας με τους αρμόδιους επίσημους φορείς του σημείου εισόδου και προορισμού και να συντάσσεται σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Κοινότητας (δ) οι σχετικοί τίτλοι του εγγράφου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ), συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον εισαγωγέα της αποστολής υπό την επίβλεψη του εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή του σημείου εισόδου, (ε) στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην υποπαράγραφο (β)(ίί), της παραγράφου (2), η αποθήκευση της αποστολής στον εγκεκριμένο χώρο επιθεώρησης πραγματοποιείται έτσι ώστε να διαχωρίζεται αυτή τόσο από τα κοινοτικά προϊόντα όσο και από αποστολές που έχουν προσβληθεί ή για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από επιβλαβείς οργανισμούς. Διαδικασία έγκρισης. 5.-(1) Η Αρμόδια Αρχή καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους (2), (3) και (4), έτσι ώστε να

6 1933 αξιολογείται και, εφόσον είναι απαραίτητο, να επικυριjjνεται η καταλληλότητα, από φυτοϋγειονομική άποψη, για τη διεξαγωγή ελέγχων των τόπων που προτείνονται ως εγκεκριμένοι τόποι επιθειλjρησης. (2) Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο (1) προβλέπει ότι για τη διεξαγωγή ελέγχων σε εγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή με την οποία ζητεί τη διεξαγωγή των ελέγχων σε χώρους που αναφέρονται στην αίτηση. (3) Η αίτηση περιλαμβάνει τεχνικό φάκελο που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων τόπων ως εγκεκριμένwν τόπων επιθεώρησης και ειδικότερα: (α). Πληροφορίες σχετικά με τα σχετικά προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν και τους χώρους όπου αυτά θα αποθηκευτούν ή θα διατηρηθούν εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων των ελέγχων, και ιδίως σχετικό με τους τρόπους εξασφάλισης του διαχωρισμού που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(3)(ε), και (β) σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον απαιτείται, στις περιπτώσεις που τα σχετικά προϊόντα προορίζονται για πρόσωπο που ορίζεται ως εγκεκρψένος παραλήπτης και Επίσημη. Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 253 της , σ.1. πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 406 του Κανονισμού 2454/93/ΕΟΙ< ή εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι υπόκεινται σε έγκριση όπως αναφέρεται στο άρθρο 497 του εν λόγω Κανονισμού. (4) Η Αρμόδια Αρχή καταχωρεί την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) σε επίσημο μητρώο αιτήσεων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

7 1934 (α) Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η αίτηση, (β) αξιολογεί την καταλληλότητα διεξαγωγής των ελέγχων στους προτεινόμενους τόπους επιθεώρησης, οι οποίοι πρέπει. να πληρούν τουλάχ!στον τις ελάχιστες προϋποθέσεις που εμφαίνονται στο σημείο 3(β)(γ), του παραρτήματος των περί Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Άλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμών του 2003, ή άλλες περαιτέρω απαιτήσεις τις οποίες η Αρμόδια Αρχή ενδέχεται να επιβάλλει χωρίς διακρίσεις και οι οποίες αιτιολογούνται έτσι ώστε να πραγματοποιούνται αποτελεσματικές επιθεωρήσεις, (γ) απαντά στον αιτούντα είτε: (ί) Ότι η αίτηση. γίνεται δεκτή και ότι οι σχετικοί τόποι ορίζονται ως εγκεκριμένοι τόποι επιθεώρησης, είτε (ίί) ότι η αίτηση απορρίπτεται, αναφέροντας και τη σχετική αιτιολόγηση. (5) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί και διαθέτει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, ενημερωμένο κατάλογο των εγκεκριμένων τόπων επιθεώρησης. (6) Οι Εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων στους εγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης. (7) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη

8 1935 όλες τις σημαντικές περιπτιι'jσεlς μη συμμόρφωσης με τους όρους που ισχύουν για τους εγκεκριμένους τόπους επιθεώρησης. Υποχρεώσεις εισαγωγέα. 6. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι ο εισαγωγέας των αποστολών για τις οποίες αποφασίσθηκε ότι μπορούν να ελεγχθούν σε εγκεκριμένους τόπους επιθειι'jρησης υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται παρακάτω, με την επιφύλαξη εκείνων που ήδη έχουν θεσπισθεί με Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Υποχρεώσεις των Παραγωγών και των Εισαγωγέων Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και Άλλων Αντικειμένων και Καθορισμός των Λεπτομερειών για την Εγγραφή τους σε Επίσημα Μητρώα) Κανονισμών του 2003: (α) Ο εισαγωγέας κοινοποιεί εγκαίρως την εισαγωγή των σχετικών προϊόντων στον αρμόδιο επίσημο φορέα του τόπου προορισμού, η οποία κοινqποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (ί) την ονομασία, τη διεύθυνση και την τοποθεσία του εγκεκριμένου τόπου επιθεώρησης, (ίί) την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης των σχετικών προϊόντων στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης, (ίίί) τον αύξοντα αριθμό του φυτοϋγειονομικού εγγράφου μεταφοράς που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(3)(γ), (ίν) την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης του φυτοϋγειονομικού εγγράφου μεταφοράς που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(3)(γ), (ν) την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον επίσημο αριθμό καταχώρισης του εισαγωγέα, (νί) τον αριθμό αναφοράς του φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού ή/και του φυτοϋγειονομικού

9 1936 πιστοποιητικού επανεξαγωγής, ή κάθε άλλου απαιτούμενου φuτoϋγειoνoμιkoύ εγγράφου' (β) ο εισαγωγέας κοινοποιεί στον αρμόδιο επίσημο φορέα προο.ρισμού οποιεσδήποτε αλλαγές σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α). Εξασφάλιση ελάχιστων προϋποθέσεων για ελέγχους στον εγκεκριμένο τύπο επιθεώρησης. 7. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των σχετικών προϊόντων, που πραγματοποιούνται στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης, πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους (1) και (2) και στο στοιχείο (α) της παραγράφου (3) του Παραρτήματος των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι ΦuτoϋγεΙOνOμΙKOύ Ελέγχου σε Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα (Ι): Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Άλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμών του 2003, ή άλλες περαιτέρω απαιτήσεις τις οποίες ενδέχεται να επιβάλλει η Αρμόδια Αρχή ή ο αρμόδιος φορέας άλλου κράτους μέλους χωρίς διακρίσεl'ς και οι οποίες αιτιολογούνται έτσι ώστε να πραγματοποιούνται αποτελεσματικές επιθεωρήσεις. Δυνατότητα επιπρόσθετων προϋποθέσεων. 8. Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να καθορίσει επιπρόσθετες προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητες, έτσι ώστε ένας προτεινόμενος τόπος να εγκριθεί ως τόπος επιθεώρησης. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών. 9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ: (α) του εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή του σημείου εισόδου και του επίσημου φορέα προορισμού και (β) του εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή του σημείου εισόδου και TQU τελωνείου του σημείου εισόδου' και

10 1937 (γ) του εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή προορισμού και του τελωνείου προορισμού και (δ) του εξουσιοδοτημένου Επιθεωρητή του σημείου εισόδου και του τελωνείου προορισμού, μέσω της ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή τα άλλα αντικείμενα που προορίζονται για εισαγωγή, τη συσκευασία τους και τα μέσα μεταφοράς σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας το φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(3)(γ). (2) Σε περίπτωση που το σημείο εισόδου των σχετικών προϊόντων στην Κοινότητα και ο εγκεκριμένος τόπος επιθεώρησης βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, είναι δυνατόν να διαβιβασθεί η αποστολή και να διενεργηθούν οι έλεγχοι σε εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και των αρμοδίων επίσημων φορέων των συγκεκριμένων κρατών μελών. Τα στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων επίσημων φορέων των συγκεκριμένων κρατών μελιjjν καταχωρούνται στο φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς. (3) Μετά τον έλεγχο των προϊόντων στον εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης, ο αρμόδιος φορέας προορισμού πιστοποιεί με τη χρήση υπηρεσιακής σφραγίδας και την αναγραφή ημερομηνίας στο φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς ότι οι σχετικοί έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομlκοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου έχουν διενεργηθεί. Το τελικό αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων σημειώνεται στο πλαίσιο με την επικεφαλίδα «απόφαση». Η εν λόγω διάταξη ισχύει, mutatis mutandis, εφόσον τηρηθούν επίσης οι έλεγχοι των εγγράφων τεκμηρίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 16(6) του Νόμου.

11 1938 (4) Εάν το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο (3) συνεπάγεται τη μνεία «αποδέσμευση», η αποστολή και το συνοδευτικό φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές τις κατά τόπον αρμόδιες για τον «εγκεκριμένο τόπο επιθεώρησης», έτσι ώστε να μπορεί να υποβληθεί η αποστολή στη σχετική τελωνειακή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16(1) του Νόμου. Το φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς δεν απαιτείται πλέον να συνοδεύει την αποστολή και το έγγραφο αυτό ή αντίγραφό του διατηρείται τουλάχιστον επί ένα έτος από τον εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή του σημείου προορισμού. (5) Εάν το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράυραφο (3) συνεπάγεται υποχρέωση διακίνησης των σχετικών προϊόντων από την Κοινότητα σε προορισμό εκτός Κοινότητας, αυτά παραμένουν υπό την εποπτεία του Τμήματος Τελωνείων μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η επανεξαγωγή των εν λόγω προϊόντων.

12 1939 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 4) 1. Φ1ΙτοίiΥcΊοι'ομlι;ό έγγραφο μετaφορας όπθς αναφέρεται στο άρ11ρο 1 Ι 2. ΦποΥτΕIΟΝΟΜ1ΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟ1'Α! πιφάγραφος 3 στoιxιio γ) τιις οδrjυίαι;. 2004!103jEΚ 11\,; ΕπlΤΡοπιίς apt:j.iel(/ ' (Ι) 3. Π:ιοσδΙΟΡIΙ'Itlός ΤΙJ' a:toorolqc (1) - Η παpoυσcι αι;οστολή ;;ερlέχει πρόίόιτα που χρίjtοw φιι"tοuγαοvομlι;οίι ε,\έγχοιι - Φιπ:ό. ψυnι;ό προϊό',' η άλ\ο IΙ\ΤΙΙ:εΪμD-'ό (με χρήιπι ~ωδιι;oίι j ARICI:_._~.. :--..~_~_~"-:_. ""."_,._,~_""_,,,,,_,,.. _._.,,...._... ΛρI3μός(-οί) αvα~1oρίις τιις CL"1αρcιίτητlJ'; φιrroίίyειoνoμιl:lί, 'm:μηρίωcrljς:..._~..._...._.._._..._..._..._..._..._..._... Χώρα έ!;:δσσης:..._..._... ~..._... ~.. ~... ~._.._..._... ~..._..._... Ηρ<ρομψία ΈJ;δOOlIι;:..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._... ~..._... lδlcιίτεpα σημάδlcτ σum..τιιttciαι;. npit1poi, cτpιliμός qmοριτηιmοl;lβωτίοv, ποσότητα (βcιpoς!μo\'άδα):..._..._..._..._... Λριθμό<;(-οΙ) αναψοράς. απcφcιhητη 'ro\w\'ei{'oκt] "tε!:μiiρίωσιi:..._..._..._..._ _ "..._.._.~ 4. λ.ριημός επίιπιμ'1ζ ευυρσ.ψl), 'Q"Iυ εισαυιογr.α_..._...._...._..._... ~_..._...._.._..._......_... Ο,;άτ,.ιt'lι ιπισγεγριψμένος. ειιταγι.)\,τας. l.ι;:οράλ\ιυ δια ΤΟΙ' πcιρcι\rtοι; cι!τιιση προς το\ αρμόδιο ι:r.\σημ.o φρέσ, "α δll,j;c:xt10~! οι rnimlpol έλt)101 ΊΠ1.ιτότι!"τας J:tlI οι φ:.ιτοίίυειο1'ομιι:οί έ.\εγχοι τι.ν παpαπcιyιυ αναφερδμευ&,ν ψυτων, φιιτιι::ώ" πpoίό"τι.~ν ή άo\\t~v mτιι;ειμέ\'w1' στον 'Υ"'Σlφφι\ο τόπο rm~tιh[jijml;; ;:ου ιιyαψtpεroι π(φαι.:άτ(~ Ι::αι [I\'cιλαμβ~γω γα τηpηcrι.ι τοιις ι:α\,ό"τς KClI τις διαδll:ασία; ΠΟ'''' έχοιιν 1;CIfι0f.JIGfu:i ιι;:ύ,qv (φμόδιι> ι:.ϊισημο φορέα. Ημφομψια, ovιψιπε1!ώντιμo \:(11 ιl;τογρllψll τηυ rjι;roy~})ia.... _ rljjjrln αιτόδrιυ: 5.2. Πrοσuπογρcιψiι. ει;;ψoιιώι;~υ ΤO~ ι:;:kηiμoυ, ψopέcι ΤΟ1Ι σηpεioυ εισ6.'\συ (ημερομηνία, ονι;ψατε ;:~lι'ιjμο, σφραγιδα uπη[jwιuι; "αι ΙΙΠΙΤϊραφη): 6. Ενι::ειφιιιcωc (-ΟΙ!,δπΟI ι:mfln:ψqc1ι1c (;) Α.._..._......_..._ Β. (mτί Α) _ _.._..._.._..._. _...._..._.. Το φ ιrtό. ψιm~-ό ίψο1σ\, ή iiλλο m"\:ikciitεxo μι:tαι-τιntαι σι:ο\' {-οιιι;} Παptt.,,:it>'ι~ ανcιφφόμι:l'i) (-ους) tcιπο (-ους) επι{!tιiψιισηc "I1tιi 1η σuμψω,'ί(ι Που crinίiijt()iji(t pετcιl:t'ι (;ί: Η Q;7QuroMι δθ' επιτρέπεται,'α μεrαkι\'ηθε! σε τόπους άλ.\ους από τους παραπαι,ιιι αναφερόμενους ει-..-τόι; εά\' amb έχει η1φιβε! επtσημα ο 8. Έ'\εΥχ.οl ταυτότητας ο 9. ΦιποΟγαο\'ομιι:οί ίλεγ-,ι.ol ο Τόπο.; \:C!I ημερομηνία:......~. ΤόΠl1, rot ημφoμηl'ία:.. ~..._..._.~._... Τόπος ι;αι ημφομψοία: _.._. _....._..._.. Ο\,ομιttι"r}νuμο:... _. Ο,'ομάttTiώl'ιιμο:... _... O"OfIιrn:πt:J\'1.lfIo:... "... "... "... "..... σ,lψαυίδα :JiUJΡεσiας!UΠΟΥΡαψη: σψραγ[δα L'iUjΡς:σ!αι;ΙuπογΡαφη: l1ψραυlδα υπηρεσiαι;!υπoγραψή= 1 ο. Am,,,,{JInJ: Ο Aπoδέq.ιEl.iσJj Τόπος 1ο:αι ηρφομφ;ο:... _... _... _ _..... _.. _"... _... _... _"... _... _... _... _... _... _... " (h'g/lcl'q;noι,'1.'1'0: σψραγίδα UΠιJΡcσίαςjι;πογΡαqιή: _._.. _... _... _. "._... _._... _... _... _... ~_.. _..... _... _...._._.. _._... _... _. lipt:o Ί'α ClI'tIΙPέpr:ττn (Ι αριθμός διαβατηρίιj1'1 ",UΤQIι ΕΙ> {σειρά.;, rρδομάδας ή mψι:lδας ί, ~φόσo" fi"c" α;;ιψαιτητο:.-:._... _"... _ Ο Ει"1iσημιι ρέφcr: Ο Λρ\ηο'1 EIuQSOU Ο Km:cIστpoqιIj Ο Mtτακίι'llσJj ι:!.."tός ~ψ; KoI\'Gll)1CIς Ο Περίοδος Kαpcιv,h'ro; Ο... "toμιi!;pu~oη μo\υσpένι';\'ι'πpoσβεβλημkl l,ιν τ.ρόιό'τι.!υ Ο Κιπά:\.\ηλη ~pγασία, Παι)cιτι'ΙPllση :.. _... _... _... _ _ " _-_... _ _... _..... (1) Αναφέρατε κωδικό/αριθμό χώρας. (2) Συμπληρώστε τα τετραγωνίδια ή κάνετε παραπομπή στις πληροφορίες που περιέχονται στο Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό που πρέπει να επισυνάπτεται. (3) Κάνετε παραπομπή στο (Γ) (Άρθρο 16) ή (Δ) (άρθρο 16 του Νόμου. (4) Εφόσον είναι απαραίτητο, αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ επίσημων υπηρεσιών των Κρατών μελών, είτε πρόκειται για συμφωνία κατά περίπτωση, είτε για μαkρoτι:ρόθε~μη συμφωνία.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006. για τις μεταφορές αποβλήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006. για τις μεταφορές αποβλήτων 12.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Λ.Π. 160/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3971 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 160 Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Αναδιατύπωση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2012 COM(2012) 403 final 2012/0196 (COD)C7-0197/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. L 348/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0376 EL 01.02.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα