Γιαννιτσά Αρ. πρωτ. Λ2/οικ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελ.Σαββαϊδου- Μ.Αρβανιτοπούλου Γιαννιτσά Αρ. πρωτ. Λ2/οικ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Έντυπα ( ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 με ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 26/2012 Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ) 3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Εκ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64/ ). 4. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81/ ), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/ ). 6. Τις διατάξεις του ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256/ ). 7. Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες στην εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 202/ ), άρθρο 356 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 8. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/ ). 9. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/ ). 10. Τη διάταξη του άρθρoυ 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις». 11. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 68/ ). 12. Τις διατάξεις του ν. 2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178, τ. Α ). 13. Το π.δ. 166/ προσαρμογής της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ΕΚ της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 138Α). 14. Το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την 2

3 εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». 15. την αρ. 6588/ ΚΥΑ «περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011». 16. την αρ. πρωτ. 8414/ εγκύκλιο της Ε.Π.Υ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2011 πιστώσεις ». 17. Tην υπ αρ. Γ5α/οικ.9985/ απόφαση Διοικητή ορισμού Επιτροπών σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών. 18. Tην αρ. 2 η / θέμα 8 ο απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης διενέργειας Διαγωνισμών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γιαννιτσών και Έδεσσας. 19. Την αρ.281/ (ΑΔΑ: Β49ΞΟΠΕΠ-ΟΡΧ) απόφαση Διοικητή 3 ης ΥΠΕ«Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ 2011 πιστώσεις 2012 των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γιαννιτσών και Έδεσσας. 20. Την αρ. 11 Η / θέμα 29 ο απόφαση Δ.Σ «περί εξαίρεσης του διαγωνισμού για την προμήθεια Εντύπων του Νοσοκομείου Έδεσσας από τους οριζόμενους με τις ανωτέρω 18 και 19 σχετικές αποφάσεις του Νοσοκομείου Γιαννιτσών και 3 ης ΥΠΕ Μακεδονίας που αφορούν την έγκριση διενέργειας κοινών διαγωνισμών των διασυνδεόμενων διαγωνισμών Γιαννιτσών και Έδεσσας. Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους ΕΝΤΥΠΑ ( )προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ από πιστώσεις του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νοσοκομείο Γιαννιτσών Γραφείο Προμηθειών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ 10:00 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Α. Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και των αδικημάτων: της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο Τομέα, και ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις 3

4 κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Επίσης ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ότι ειναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν τελούν, τα νομικά πρόσωπα, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση. 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται όλους τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. Β του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του π.δ. 118/2007. Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/ Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το ποινικό μητρώο προσκομίζεται για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ). 2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού ή ισοδύναμης διαεπαγγελματικής οργάνωσης. 3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι: Α) δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση, κοινή ή ειδική. Γ) δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων την επιχείρηση που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π) και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 4

5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του πρόχειρου διαγωνισμού, επί ποινή απορρίψεως, θα προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών-εγγράφων, ως περιγράφονται ανωτέρω, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του, την ματαίωση της κατακύρωσης που έγινε στο όνομα του και την επιλογή του επόμενου μειοδότη από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 2 Ο (Xρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς και χρόνος ισχύος των προσφορών) 1. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένη σε δυο αντίγραφα (τεχνική και οικονομική) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και θα φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ». γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α) Τα ζητούμενα από το άρθρο 1 ο στοιχεία. β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, prospectus κλπ. τοποθετούνται σε χωριστό φραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. γ) Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποστείλουν δείγματα των προσφερομένων υλικών με δελτίο αποστολής και με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ. 6. Δείγματα των ζητουμένων ειδών που θα αποσταλούν στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο, θα περιέρχονται σε αυτό μέχρι την ημέρa διενέργειας του διαγωνισμού. 7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε (150) ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος των ζητουμένων υλικών. 9. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δε γίνονται δεκτές. 10. Με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να περιέλθουν στο Νοσοκομείο (γραφείο προμηθειών) με οποιοδήποτε τρόπο, έως την προηγουμένη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή 5

6 πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. ΑΡΘΡΟ 3 Ο (Εγγυήσεις) 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, το ύψος της οποίας θα καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα υπερβαίνει κατά δυο μήνες τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών. 2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 4 Ο (Προσφερόμενη τιμή) 1. Οι τιμές να δίνονται σε για κάθε μονάδα είδους, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στις αποθήκες του Νοσοκομείου, θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής. 3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές της ετήσιας κατανάλωσης και το Νοσοκομείο, μπορεί να προμηθευτεί ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με τις ανάγκες του. ΑΡΘΡΟ 5 Ο (Χρόνος ισχύος σύμβασης) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα έτος με δικαίωμα εκ μέρους του Νοσοκομείου να παρατείνει αυτήν για τρεις επί πλέον μήνες με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 6 Ο (Παράδοση των ειδών) 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, μέσα σε (3) ημέρες από την σχετική τηλεφωνική ή γραπτή παραγγελία, στις αποθήκες του Νοσοκομείου με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 2. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη, μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 6

7 ΑΡΘΡΟ 7 Ο (Χρόνος πληρωμής - κρατήσεις) 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε χρονικό διάστημα (60) ημερών μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων. 2. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: Μ.Τ.Π.Υ 1,5%, χαρτόσημο 2,40% επί του Μ.Τ.Π.Υ Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% άρ. 238 εδ. 2 περ. β του ν. 4072/2012 Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 60 ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α ) «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». ΑΡΘΡΟ 8 Ο (Προέλευση προσφερομένων υλικών) 1. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν, το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά που δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 7

8 ΑΡΘΡΟ 9 Ο (Αξιολόγηση προσφορών κατακύρωση διαγωνισμού) 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα ληφθεί υπόψη: α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί γ) η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό δ) η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια ειδών ή και ιδιαίτερων αναγκών του Νοσοκομείου. 2. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής το ύψος της οποίας θα καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα υπερβαίνει κατά δυο μήνες τον χρόνο ισχύος της σύμβασης. 3. Το Νοσοκομείο δύναται να κατακυρώσει ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες από αυτές της διακήρυξης ανάλογα με τις ανάγκες του σε ποσοστό 30%. 4. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 και του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Το σώμα της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διεύθυνση : ΑΡΘΡΟ 12 Ο (Γενικά) Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τa συνημμένa: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Κατάσταση ειδών και ποσοτήτων) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Σχέδιο σύμβασης). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ανήκει στην διακήρυξη 26/2012} ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΙΤΉΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ Δ2/111 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΤΙΜΑΛΦΏΝ Δ2/112 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΑΊΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟ Δ2/131 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΕΞΙΤΉΡΙΟ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ Δ2/132 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΉΣ ΧΡΈΟΥΣ Δ2/134 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΑΊΤΗΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ Δ3/162 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΑΊΤΗΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΎ Δ4/201 Α4/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΌ ΑΊΤΗΣΗ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣ. ΕΙΔΏΝ Δ4/202 Α4/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΌ ΔΕΛΤΊΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ΥΛΙΚΟΎ Δ4/204 Α4/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΑΝΆΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΎ ΠΡΆΞΗ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΑΠΌ ΑΠΟΘΉΚΗ Δ4/211 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΚΆΡΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ Ι1/403 Α ΚΑΡΤΈΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΙΑΤΡΕΊΩΝ Ι1/421 Α ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΕΙΔΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ Ι2/432 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ Ι2/441 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΙΣΘ. Α3/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ Ι2/ ΔΉΛΩΣΗ ΆΡΝΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ Ι3/461 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΎΣ Ι4/471 Α3/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ 200 ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΌΜΑΣ Ι4/ Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΤΑΓΏΝ Ι5/482 Α5/100ΦΎΛΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ Ν1/502 Α3/100ΦΎΛΛΩΝ ΚΆΡΤΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΆΚΩΝ Ν1/504 Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΉΣ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΑΠΌ ΜΕΘ Ν3/543 Α4/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ Ε2/611 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΉΣ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΎ Ε2/613 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΕΙΔΙΚΟΎ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ Ε2/614 Α4/ΤΡΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΉ / ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ Ε3/621 Α4/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟ, RH ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α1/804 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΚΆΡΤΑ ΦΎΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ ΑΣΘΕΝΉ Κ/48 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ

10 29. ΚΆΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ Κ/08 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΑΣΘΕΝΉ Δ41/100ΦΎΛΛΩΝ ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ ΤΥΠΩΜΈΝΟ ΜΠΡΟΣ-ΠΊΣΩ ΒΙΒΛΊΟ ΕΙΔΙΚΌ ΜΗΤΡΏΟ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΊΩΝ 200ΦΎΛΛΩΝ ΜΕ ΔΈΣΙΜΟ Β/ ΒΙΒΛΊΟ ΕΙΔΙΚΌ ΜΗΤΡΏΟ ΕΠΕΙΓΌΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ 200ΦΎΛΛΩΝ ΜΕ ΔΈΣΙΜΟ Β/ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΌ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ Π/20 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΔΕΛΤΊΟ ΚΊΝΗΣΗΣ Δ/02 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΣΥΝΤΑΓΉ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΚΙΝΟΛΌΝΩΝ Σ/22 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Φ/13 ΔΙΑΣΤ.(60Χ40) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ Ο/14 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΞΌΔΟΥ ΕΠΊ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉΣ ΚΆΚΩΣΗΣ Ο/09 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Δ/72 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ Π/17 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΦΥΞΕΩΝ Μ/04 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Ν4/596 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΣΩΤ. ΑΣΘΕΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Γ/07 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ/ΔΙΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ ΚΆΡΤΑ ΗΜΕΡΉΣΙΟ ΦΎΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ Μ.Ε.Θ. Κ/ ΧΡΈΩΣΗ ΥΛΙΚΏΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΉΣ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ Ν3/545 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΧΡΈΩΣΗ ΥΛΙΚΏΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΉΣ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ Ν3/545α Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΣΘΕΝΏΝ Μ.Ε.Θ. Ν4/594 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΚΛΉΣΗ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΙΑΤΡΟΎ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Κ/42 Α4/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΚΆΡΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ Μ.Ε.Θ. Κ/52 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΡΤΑ Α ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ Κ/53 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ Π/50 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΠΟΡΕΊΑ ΑΣΘΕΝΟΎΣ Π/06 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΌ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ Π/62 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ/100ΦΥΛΛΩΝ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΉ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. Β/30 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ/100ΦΎΛΛΩΝ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΉ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. Β/31 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ/100ΦΎΛΛΩΝ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΉ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. Β/32 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ/100ΦΎΛΛΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Η/09 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ/ ΠΌΡΙΣΜΑ ΑΞΟΝΙΚΉΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΑΣ Π/26 Α4/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΉΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΑΣ Β/06 Α5/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΉΣ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑΣ Β/16 Α5/ΔΙΠΛΌ ΧΗΜΙΚΌ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (37Χ45) ΚΙΤΡΙΝΟΣ Φ/

11 63. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (23Χ31) ΜΠΛΕ Φ/ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Σ/13 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (25X31) ΛΕΥΚΟΣ Φ/ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (37X45) ΛΕΥΚΟΣ Φ/ ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΊΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΎ ΑΣΘΕΝΟΎΣ 1800ΚCAL Υ/06 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΥΓΕΊΑΣ Π/51 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΌΔΟΥΣ ΔΙΑΒΉΤΗ Ι/10 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΔΕΛΤΊΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΏΝ ΚΕΕΛΠΝΟ Δ/71 ΑΑ4/100ΦΎΛΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ Ο/08 Α5/100ΦΎΛΛΩΝ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ Β/25 Α5/100ΦΎΛΛΩΝ ΚΆΡΤΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΎ ΙΑΤΡΕΊΟΥ Κ/ ΔΕΛΤΊΟ ΑΙΜΟΔΌΤΗ Δ/01 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ ΚΆΡΤΑ ΔΕΛΤΊΟ ΔΌΤΗ ΟΜΆΔΑ Α RS (ΜΠΛΕ) Κ/ ΚΆΡΤΑ ΔΕΛΤΊΟ ΔΌΤΗ ΟΜΆΔΑΣ Β RS (ΠΡΆΣΙΝΗ) Κ/ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΆΜΕΣΟΣ ΈΜΜΕΣΟΣ COOMBS A/ Α5/100ΦΎΛΛΩΝ ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑΣ Β/14 Α5/100ΦΎΛΛΩΝ ΚΑΡΤΑ ΔΕΛΤΊΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ ΑΙΜΟΔΌΤΗ Δ/ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟ ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ ΑΊΜΑΤΟΣ Α/ ΚΆΡΤΑ ΟΜΆΔΑΣ ΑΊΜΑΤΟΣ ΑΒ (ΧΡΏΜΑ ΚΊΤΡΙΝΟ) Κ/ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ Α/ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Σ/20 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ 100ΦΎΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟ ΟΜΆΔΑΣ Β RH ΘΕΤΙΚΌ Α/ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟ ΟΜΆΔΑΣ Α RH ΘΕΤΙΚΌ Α/ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟ ΟΜΆΔΑΣ Ο RH ΘΕΤΙΚΌ Α/ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ ΕΡΥΘΡΆ Α/ ΒΙΒΛΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Β/23 150ΦΥΛΛΩΝ 88. ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Β/24 150ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΟΙΣΟΦΑΓΟ-ΓΑΣΤΡΟ- ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΣΗ), Π/18 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ,Π/15 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ, Δ/06 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, Δ/24 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΊΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΎΕΤΑΙ Ο/06 Α4/100ΦΎΛΛΩΝ 20 ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΦΙΚΗ 95. ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τ/14 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΑΚΟΟΓΡΑΦΗΜΑ, Α/39 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΗ, Σ/15 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ, Β/05 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Ο/17 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΑΚΜΗ, Α/40 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ 20 ΑΛΛΕΡΓΊΑ, Ο ΑΣΘΕΝΉΣ ΌΤΑΝ ΈΧΕΙ ΟΦΕΊΛΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΙ Α/ Α5/100ΦΥΛΛΩΝ Ο ΑΣΘΕΝΉΣ ΌΤΑΝ ΈΧΕΙ ΑΚΜΉ ΟΦΕΊΛΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΙ Ο/

12 A5/100ΦΎΛΛΩΝ 103. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ, Δ/29 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ/100ΦΥΛΛΩΝ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ - ΦΑΛΑΚΡΟΤΗΣ Τ/15 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ/100ΦΥΛΛΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, Β/26 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ, Γ/09 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Γ/11 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ Γ/06 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, Σ/16 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ/100ΦΥΛΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΥ/37 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΡΤΑ Α4 500 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΞ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Κ.Υ. ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ ΚΥ/19 Α4/100ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΙΤΑ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ Δ/67 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ/100ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΙΤΑ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ, Δ/21 ΌΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ/100ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΛΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ Κ.Υ. ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ, ΚΥ/01 Α5/100ΦΥΛΛΩΝ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ανήκει στη διακήρυξη 26/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.... ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΝΤΥΠΑ» Σήμερα την... στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών οι αντισυμβαλλόμενοι α) αφ ενός μεν ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, κ.... εκπροσωπώντας μ αυτήν την ιδιότητά του το Νοσοκομείο και β) αφ ετέρου..., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη την αριθ.... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας του είδους «Έντυπα» (αριθ. Διακ. 26/2012), αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, αποκαλούμενο στο εξής και χάριν συντομίας «ΧΟΡΗΓΗΤΗ» σύμφωνα με την από... προσφορά του, την υποχρέωση της προμήθειας των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, ο δε «ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ» αναλαμβάνει την ως άνω υποχρέωση, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την... και λήγει την... με δικαίωμα εκ μέρους του Νοσοκομείου να παρατείνει αυτήν για τρεις (3) επί πλέον μήνες, με μονομερή απόφαση του Νοσοκομείου, η οποία είναι υποχρεωτική για τον «ΧΟΡΗΓΗΤΗ». Το Νοσοκομείο αρμοδιότητας 3 ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της σύμβασης, σε περίπτωση υπογραφής νέων συμβάσεων για τα αντίστοιχα είδη από την 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ βάσει του Ν.2955/ Οι τιμές της σύμβασης είναι δεσμευτικές για τον «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», για όλη την διάρκεια ισχύος αυτής και σε τυχόν παράταση. 3. Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές της ετήσιας κατανάλωσης και το Νοσοκομείο, μπορεί να προμηθευτεί ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με τις ανάγκες του. 4. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη έξοδα και μέριμνα του «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», σε (3) εργάσιμες ημέρες, μετά από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία του Νοσοκομείου. 5. Χρόνος πληρωμής του «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», ορίζεται τρεις (3) μήνες από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο... της αριθ. 26/2012 διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ που αναλογεί βαρύνει το Νοσοκομείο. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθεί και το ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». 7. Ο «ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ» κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Π.Δ 118/2007 (Κ.Π.Δ) κυρώσεις, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 13

14 καθώς και σε περίπτωση παράδοσης ειδών που δεν είναι σύμφωνα με τις προσφερόμενες τεχνικές του ποιοτικές προδιαγραφές. 8. Το Νοσοκομείο, μπορεί να προμηθευτεί ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με τις ανάγκες του από αυτές που αναφέρονται στην αριθ..../2010 διακήρυξη του διαγωνισμού. 9. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο χορηγητής υποχρεούται να καταθέσει στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ποσού... η οποία θα ισχύει δύο μήνες πλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 10. για ό,τι δεν αναφέρεται ισχύουν οι ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα