Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 10/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 10/2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελ. Σαββαϊδου- Ο. Ραπτοπούλου Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 10/2011 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Επαναληπτικός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Έντυπα εν γένει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 με ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ:

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ) 3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Εκ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64/ ). 4. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81/ ), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/ ). 6. Τις διατάξεις του ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256/ ). 7. Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες στην εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 202/ ), άρθρο 356 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 8. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/ ). 9. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204/ ). 10. Τη διάταξη του άρθρoυ 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις». 11. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 68/ ). 12. Τις διατάξεις του ν. 2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178, τ. Α ). 13. Το π.δ. 166/ προσαρμογής της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ΕΚ της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 138Α). 14. Το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την 2

3 εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». 15. Την αρ. πρωτ. 1984/ απόφαση Εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ Την αρ. πρωτ. 1/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εγκρίνεται το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους Την αρ / ΚΥΑ (Περί έγκρισης αναθεώρησης του ΠΠΥΥ 2010) 18. Την αρ. 21 η / απόφαση Δ.Σ προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 19. Την αρ. 6 η / θέμα 16 ο απόφαση ΔΣ «Περί ματαίωσης και επαναπροκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους με Κ.Α «Εντυπα εν γένει» προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ από πιστώσεις του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νοσοκομείο Γιαννιτσών Γραφείο Προμηθειών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Α. Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και των αδικημάτων: της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο Τομέα, και ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Επίσης ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ότι ειναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν τελούν, τα νομικά πρόσωπα, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση. 3

4 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται όλους τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. Β του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του π.δ. 118/2007. Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/ Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το ποινικό μητρώο προσκομίζεται για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ). 2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού ή ισοδύναμης διαεπαγγελματικής οργάνωσης. 3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι: Α) δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση, κοινή ή ειδική. Γ) δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων την επιχείρηση που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π) και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του πρόχειρου διαγωνισμού, επί ποινή απορρίψεως, θα προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών-εγγράφων, ως περιγράφονται ανωτέρω, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του, την ματαίωση της κατακύρωσης που έγινε στο όνομα του και την επιλογή του επόμενου μειοδότη από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. 4

5 ΑΡΘΡΟ 2 Ο (Xρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς και χρόνος ισχύος των προσφορών) 1. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένη σε δυο αντίγραφα (τεχνική και οικονομική) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και θα φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ». γ) Ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α) Τα ζητούμενα από το άρθρο 1 ο στοιχεία. β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, prospectus κλπ. τοποθετούνται σε χωριστό φραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. γ) Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποστείλουν δείγματα των προσφερομένων υλικών με δελτίο αποστολής και με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ. 6. Δείγματα των ζητουμένων ειδών που θα αποσταλούν στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο, θα περιέρχονται σε αυτό μέχρι την ημέρa διενέργειας του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι τιμές των οικονομικών προσφορών επί ποινή απόρριψης πρέπει να είναι εναρμονισμένες με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών όπως ορίζεται από το άρθρο 13 του ν. 3918/2011 και συγκεκριμένα «στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών. 7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε (150) ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος των ζητουμένων υλικών. 9. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δε γίνονται δεκτές. 10. Με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να περιέλθουν στο Νοσοκομείο (γραφείο προμηθειών) με οποιοδήποτε τρόπο, έως την προηγουμένη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή ημέρα Τρίτη και ώρα 14: Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή 5

6 πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. ΑΡΘΡΟ 3 Ο (Εγγυήσεις) 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, το ύψος της οποίας θα καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα υπερβαίνει κατά δυο μήνες τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών. 2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 4 Ο (Προσφερόμενη τιμή) 1. Οι τιμές να δίνονται σε για κάθε μονάδα είδους, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στις αποθήκες του Νοσοκομείου, θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής. 3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές της ετήσιας κατανάλωσης και το Νοσοκομείο, μπορεί να προμηθευτεί ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με τις ανάγκες του. ΑΡΘΡΟ 5 Ο (Χρόνος ισχύος σύμβασης) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα έτος με δικαίωμα εκ μέρους του Νοσοκομείου να παρατείνει αυτήν για τρεις επί πλέον μήνες με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή η οποία εκτός από το χρόνο ισχύος θα αφορά και το οικονομικό αντικείμενο. ΑΡΘΡΟ 6 Ο (Παράδοση των ειδών) 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, μέσα σε (3) ημέρες από την σχετική τηλεφωνική ή γραπτή παραγγελία, στις αποθήκες του Νοσοκομείου με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 2. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη, μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. ΑΡΘΡΟ 7 Ο (Χρόνος πληρωμής - κρατήσεις) 6

7 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε χρονικό διάστημα μέχρι (3) μηνών μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων. 2. Οι κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κάθε φορά καθώς και το χαρτόσημο της σύμβασης βαρύνουν τον προμηθευτή. Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος, όπως και το ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». 3. Επίσης επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ποσοστό 2 ο /οο υπέρ Νοσοκομείου ( περ. 7, άρθ.6 Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 8 Ο (Προέλευση προσφερομένων υλικών) 1. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν, το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά που δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. ΑΡΘΡΟ 9 Ο (Αξιολόγηση προσφορών κατακύρωση διαγωνισμού) 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα ληφθεί υπόψη: α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί γ) η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό δ) η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια ειδών ή και ιδιαίτερων αναγκών του Νοσοκομείου. 2. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής το ύψος της οποίας θα καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής 7

8 αξίας χωρίς Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα υπερβαίνει κατά δυο μήνες τον χρόνο ισχύος της σύμβασης. 3. Το Νοσοκομείο δύναται να κατακυρώσει ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες από αυτές της διακήρυξης ανάλογα με τις ανάγκες του σε ποσοστό 30%. 4. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 και του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 11 Ο 1. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Τα τεύχη των διακηρύξεων και τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς. 2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης καθώς και το κείμενο της διακήρυξης με τις τεχνικές προδιαγραφές έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διεύθυνση ΑΡΘΡΟ 12 Ο (Γενικά) Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τa συνημμένa: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Κατάσταση ειδών και ποσοτήτων) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Σχέδιο σύμβασης). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 8

9 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Άδεια εξόδου ασθενή Δ2/121 Α4/τριπλό χημικό 8 2 Αίτηση μεταφοράς ασθενούς με ασθενοφόρο Δ2/131 Α4/τριπλό χημικό 20 3 Αίτηση προμήθειας εξωσ. ειδών Δ4/202 Α4/διπλό χημικό αριθμ. Από Αίτηση χορήγησης άδειας Δ3/162 Α4/100φύλλων Αίτηση χορήγησης υλικού Δ4/201 Α4/διπλό χημικό αριθμ. Από Αλλεργία ο ασθενής όταν έχει οφείλει να γνωρίζει Α/44 100φύλλων όπως το δείγμα 20 7 Ανάθεση νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών Μ.Ε.Θ. Ν4/594 Α4/100φύλλων 4 8 Αντιφυματικός εμβολιασμός Κ.Υ.Κ.Βρύσης ΚΥ/15 όπως το δείγμα 100φύλλων 15 9 Απλό συνταγολόγιο Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/01 όπως το δείγμα 100φύλλων Αποστολή προς κυτταρολογικό εργαστήριο Α/51 Α4/διπλό χημικό Αποτέλεσμα άμεσος έμμεσος coombs A/67 Α5/100φύλλων Αριθμητική κατάσταση εμβολιασμών ΚΥ/12 Α4/100φύλλων Ατομική κάρτα χορήγησης αντιμικροβιακής χειρουργικής προφύλαξης Α/79 Α4/διπλό χημικό 30 Ατομική συνταγή (για νοσηλευόμενους) Α/71 Α4/τριπλότυπο χημικό με αρίθμηση το ένα (1) 180 Ατομική συνταγή φαρμάκων και χρεούμενου υγειονομικού υλικού Φ1/701α Α/4τριπλότυπο χημικό με αρίθμηση από το ένα (1) Αυτοκόλλητο έγινε έλεγχος αυστραλιανού RPR-AIDS Α/ Αυτοκόλλητο έλεγχος συμβατότητας Α/ Αυτοκόλλητο λευκαφαιρεμένα σε 42 ημερών Α/ Αυτοκόλλητο ομάδας Α Rh θετικό Α/ Βεβαίωση mantoux Β/30 100φύλλων όπως το δείγμα Βεβαίωση για αντιδιαβητική αγωγή Β/25 100φύλλων όπως το δείγμα 5 22 Βεβαίωση εκτέλεσης αξονικής τομογραφίας Β/06 όπως το δείγμα διπλό χημικό Βεβαίωση εμβολιασμών Β/05 όπως το δείγμα 100φύλλων Βεβαίωση εξέτασης που φαίνεται στα βιβλία των εξ. Ιατρείων Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/19 Α4/100φύλλων Βεβαίωση μέτρησης οστικής πυκνότητας Β/16 όπως το δείγμα διπλό χημικό Βιβλίο ειδικό μητρώο επειγόντων περιστ. Καρδ/κού Β/17 200Φ με δέσιμο Βιβλίο ειδικό μητρώο επειγόντων περιστατικών Β/02 200Φ με δέσιμο Βιβλίο ειδικό μητρώο τακτικών Εξ. Ιατρείων Β/03 200φ με δέσιμο Βιβλίο Εξ. Ιατρείων γυναικολογικού τμήματος Β/11 200φ με δέσιμο 5 30 Βιβλίο Εξ. Ιατρείων μαιευτικού τμήματος Β/04 200φ με δέσιμο 5 31 Γενικό συνταγολόγιο παραγγελίας νοσηλευτικού υλικού φαρμακείου Ν2/532 Α4/τριπλό χημικό με αρίθμηση από το ένα (1) Γενικό συνταγολόγιο Φ2/711 Α4/τριπλό χημικό με αρίθμηση από το ένα (1) Γνωμάτευση αναρρωτικής άδειας Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/10 όπως το δείγμα 100φ Γνωμάτευση χορήγησης σε εσωτ. ασθενή Γ/07 διπλό χημικό όπως το δείγμα 50 9

10 35 Δεκαπενθήμερο δεδομένων δίχρωμο Δ/ Δελτίο εξόδου υπαλλήλου Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/16 όπως το δείγμα 100φύλλων Δελτίο επιστροφής φαρμακευτικού υλικού Φ2/713 Α4/τριπλό χημικό με αρίθμηση από το ένα (1) Δελτίο εργαστηριακών εξετάσεων Ι1/403 να γίνει σε κάρτα Α Δελτίο καταγραφής εμβολιασμού ηπατίτιδας Β Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης Δ/35 όπως το δείγμα 100φύλλων 5 40 Δελτίο κίνησης Δ/02 όπως το δείγμα διπλό χημικό Δελτίο παραγγελίας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Ν2/531 Α4/τριπλό χημικό με αρίθμηση από το Δελτίο παραγγελίας υλικού Δ4/204 Α4/διπλό χημικό Δήλωση άρνησης θεραπείας Ι3/461 Α4/τριπλό χημικό Διαβητική δίαιτα 1200 θερμίδων Δ/14 Α4/100φύλλων 5 45 Διαβητική δίαιτα 1500 θερμίδων Δ/13 Α4/100φύλλων 5 46 Διαβητική δίαιτα 1800 θερμίδων Δ/07 Α4/100φύλλων 5 47 Διαβητική δίαιτα 2000 θερμίδων Δ/20 Α4/100φύλλων 5 48 Διάγραμμα μέτρησης αρτηριακής πίεσης και θερμοκρασίας ασθενή Δ41/100φύλλων όπως το δείγμα Δίαιτα γαστρεντερίτιδας Δ/64 όπως το δείγμα 100φύλλων Διαιτολόγιο για τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης Δ/65 Α4/100φύλλων 5 51 Διαιτολόγιο χοληστερίνης Δ/29 Α4/100φύλλων Διατροφή βρέφους 5 μηνών Δ/03 Α4/100φύλλων Διατροφή βρέφους 6-7 μηνών Δ/69 όπως το δείγμα 100φύλλων Διατροφή βρέφους 8-9 μηνών Δ/70 όπως το δείγμα 100φύλλων Ειδική συνταγή ναρκωτικών (Πίνακα Β & Γ του Ν.1729/87) διπλή κόκκινη γραμμή Γ.Ν.Γιαννιτσών Ε/17 όπως το δείγμα διπλότυπο χημικό χωρίς αρίθμηση 25 Ειδική συνταγή ναρκωτικών (Πίνακα Β & Γ του Ν.1729/87) διπλή κόκκινη γραμμή Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης Εξωτ. Ιατρείο Ε/15 όπως το δείγμα διπότυπο χημικό χωρίς αρίθμηση 20 Ειδική συνταγή ναρκωτικών (Πίνακα Β & Γ του Ν.1729/87) διπλή κόκκινη γραμμή Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης Περιφ/κό Ιατρείο Ε/16 όπως το δείγμα διπότυπο χημικό χωρίς αρίθμηση Ειδική συνταγή ναρκωτικών (πίνακα Β & Γ) προς το Φαρμακείο Ε/09 τετραπλότυπο χημικό όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Ειδικό βιβλίο διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων εκ του αποθέματος Ε/10 50φύλλων όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Ειδικό έντυπο παροχής από το φαρμακείο των προωθημένων αντιβιοτικών Ε/18 Α4/τετραπλότυπο χημικό με αρίθμηση από το ένα (1) Εισαγωγή στην Μ.Ε.Θ. Ε/39 όπως το δείγμα Εισιτήριο στο Νοσοκομείο Δ2/111 Α4/τριπλό χημικό Έκθεση υπερηχογραφικού ελέγχου κύησης Ι2/446 Α4/διπλό χημικό Εκτίμηση βαρύτητας κατάστασης του αρρώστου Ε/42 Α4/100φύλλων 5 65 Ενημερωτικό σημείωμα ασθενούς Ι4/471 Α3/διπλό χημικό 200 Εντολή διάθεσης υλικού πράξη εξαγωγής από αποθήκη Δ4/211 Α4/τριπλό 66 χημικό Έντυπο εργαστηριακού ελέγχου Ε/41 Α4/100φύλλων 5 68 Έντυπο καταγραφής αντιβιοτικών που χορηγούνται προφύλαξη στη χειρουργική Ε/43 Α4/100φύλλων Έντυπο καταμέτρησης εργαλείων-γαζών Γ/Μ Α4/διπλό χημικό Ε/ Έντυπο καταμέτρησης εργαλείων-γαζών Γεν. Χειρ. Α4/διπλό χημικό Ε/

11 71 Έντυπο καταμέτρησης εργαλείων-γαζών Γεν. Χειρ. Α4/διπλό χημικό Ε/ Εξιτήριο από το Νοσοκομείο Δ2/132 Α4/τριπλό χημικό Ερωτηματολόγιο προς στους γονείς των μαθητών ΚΥ/29 Α4/100φύλλων Ημερήσια αναφορά Η/01 Α4/διπλό χημικό Ημερήσια αναφορά προς την Διευθύνουσα Η/03 διπλό χημικό όπως το δείγμα Ημερήσια κατάσταση αποθεμάτων αίματος Α3/851 Α5/100φύλλων 5 77 Ημερήσια κίνηση ασθενών Νοσοκομείου της Η/06 Α4/100φ 5 78 Ημερήσιο δελτίο παρουσίας προσωπικού Η/04 Α4/100φύλλων Ημερήσιο διαιτολόγιο βρέφους Η/08 Α5/100φύλλων Ιατρικές οδηγίες Ν1/503 Α4/100φύλλων Ιατρική βεβαίωση Γνωμάτευση Ι4/472 Α4/100φύλλων Ιατρική βεβαίωση ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV όπως το δείγμα 100φύλλων Ιατρική βεβαίωση εξέτασης Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/13 όπως το δείγμα 100φύλλων Ιατρική γνωμάτευση αλλεργίας στο γάλα Ι/19 Α4/100φύλλων Ιατρική γνωμάτευση φυσιολογικού τοκετού Ι/11 ως δείγμα 100φύλλων 10 Ιατρική γνωμάτευση χορήγησης υλικών σε εξωτερικό ασθενή για θεραπεία στο σπίτι Ι/12 100φύλλων όπως το δείγμα 30 Ιατρική γνωμάτευση χορήγησης φαρμάκων που εξαιρούνται από το κλειστό νοσήλιο Ι/04 όπως το δείγμα 100Φύλλων Ισοζύγιο υγρών Ι/20 Α4/100φύλλων Ιστορικό αιμοδότη Α1/802 Α4/100φύλλων Ιστορικό ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη Ι/10 Α4/100φύλλων Ιστορικό ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη ΚΥ/35 Α4/100φύλλων Ιστορικό νεογνού Ι1/413 όπως το δείγμα 0 93 Καθετήρες της Μ.Ε.Θ. Κ/ Καθορισμός ομάδας αίματος ABO, Rh και εξετάσεις συμβατότητας Α1/804 Α4/διπλό χημικό Καλλιέργεια αντιβιόγραμμα Κ/27 Α4/100φύλλων Καλλιέργεια αποτέλεσμα αρνητική (-) Κ/63 ως δείγμα 100φύλλων Κάρτα ακτινογραφιών Κ/ Κάρτα αντικειμενοφόρων πλακών Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/ Κάρτα αντικειμεροφόρων πλακών Κ/ Κάρτα ατομικό δελτίο TEST-PAP μαιευτικό-γυναικολογικό Κ/ Κάρτα δελτίο αντιτετανικού εμβολιασμού ΚΥ/ Κάρτα δελτίο δότου ομάδας Α Rs (μπλε) Κ/ Κάρτα δελτίο εμβολιασμού Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/ Κάρτα διενέργειας mantoux Κ/25 Α4/100φύλλων Κάρτα Εξ. Μαιευτικό Ιατρείο Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/ Κάρτα εξέτασης γυναικολόγου Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/ Κάρτα εργαστηριακών εξετάσεων προς Μ.Ε.Θ. Κ/ Κάρτα ημερήσιο φύλλο νοσηλείας Μ.Ε.Θ. Κ/ Κάρτα νοσηλείας Κ/08 όπως το δείγμα Κάρτα παρακολούθησης ασθενούς Κ/21 Α4/100φύλλων Κάρτα παρουσίας προσωπικού Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/ Κάρτα ραντεβού διαβητολογικού ιατρείου Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/ Κάρτα ραντεβού διαβητολογικού ιατρείου Κ/60 όπως το δείγμα Κάρτα ραντεβού μαιευτικού Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/

12 115 Κάρτα φύλλο νοσηλείας ασθενή Κ/48 όπως το δείγμα Καρτελάκι νεογνού Κ/ Κατάσταση δοκιμασίας μαντού Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/22 Α4/100φύλλων Κατάσταση λοιμωδών νοσημάκων Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/24 Α4/100φύλλων Μέτρηση κορεσμού και σφύξεων Μ/04 Α4/100φύλλων Μέτρηση υγρών Μ/01 Α4/100φύλλων Μπλοκ συνταγών Ι5/ φύλλων όπως το δείγμα Νοσηλευτικό σημείωμα διακομιδής ασθενούς από ΜΕΘ Ν3/543 Α4/διπλό χημικό Νοσηλευτικό φύλλο ενδοσκοπικού ελεγχου Ν3/571 Α4/100φύλλων Οδηγίες για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας Ο/08 100φύλλων όπως το δείγμα Οδηγίες εξόδου επί κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης Ο/09 Α4/100φύλλων Οδηγίες προς ασθενείς που παίρνουν SINTROM Ο/15 Α4/100φύλλων Οδηγός ισοδύναμων τροφίμων Ο/13 Α4/100φύλλων 20 Ονομαστική κατάσταση εμβολιασμών κατά της Ηπατίτιδας Β Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης 128 ΚΥ/36 Α4/100φύλλων Οφθαλμιατρικό πλάνο Ο/16 Α4/100φύλλων Παράκληση για οφθαλμολογική εξέταση Π/44 100φύλλων όπως το δείγμα Παραπεμπτικό TEST-PAP γυναικολογικό τμήμα Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/11 όπως το δείγμα διπλό χημικό Παραπεμπτικό ακτινολογικού ελέγχου Α4/διπλό χημικό Ε2/ Παραπεμπτικό απεικονιστικής εξέτασης μαστού Α4/διπλό χημικό Ε2/ Παραπεμπτικό για μέτρηση οστικής πυκνότητας Π/40 όπως το δείγμα 100φύλλων Παραπεμπτικό για παθολογοανατομική / κυτταρολογική εξέταση Ε3/611 Α4/διπλό χημικό Παραπεμπτικό ειδικού απεικονιστικού ελέγχου Α4/διπλό χημικό Ε2/ Παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων προς το Μικροβιολογικό-Βιοχημικό εργαστήριο από Μ.Ε.Θ.Π/20 Α4/100Φ Παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων προς το Μικροβιολογικό-Βιοχημικό εργαστήριο Π/20 Α4/100Φ Παραπεμπτικό καλλιεργειών Μ.Ε.Θ. Π/62 Α4/διπλό χημικό Παραπεμπτικό κλινικής εξέτασης ειδικού Ι2/431 Α4/100φύλλων Πίνακας κινήσεων εργαστηρίων και ιατρείων Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/32 Α4/100φύλλων Πιστοποιητικό υγείας Π/23 Α4/100φύλλων Πόρισμα αξονικής τομογραφίας Α4/διπλό χημικό Π/ Προαναισθητική εκτίμηση διάγραμμα αναισθ. Α3/διπλό χημικό Ι2/ Πρόγραμμα αδελφών Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/08 Α4/100φύλλων Πρόγραμμα εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού Ν4/592 Α4/100φύλλων Πρόγραμμα εφημεριών Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/09 Α4/100φύλλων Πρόγραμμα χειρουργείου Ν3/551 Α4/100φύλλων Προγραμματισμένη εισαγωγή Ω.Ρ.Λ. τμήματος Π/43 100φύλλων όπως το δείγμα Προετοιμασία ασθενούς διάβαση παχέως εντέρου Π/24 100φ όπως το δείγμα Προετοιμασία ασθενούς πυελογρ. και χολαγγειογρ. Π/25 100φ όπως το δείγμα Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αποθέματος των ναρκωτικών Π/34 50φύλλων όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Πρωτόκολλο παραλαβής νεκρών Π/45 Α4/100φύλλων Σακχαραιμική καμπύλη Σ/01 Α4/100φύλλων 5 12

13 155 Σημείωμα για μικροεπέμβαση Σ/15 100φύλλων όπως το δείγμα Σημείωμα παραλαβής αποτελεσμάτων ορμονών από μικροβιολογικό εραστήριο Σ/20 όπως όπως το δείγμα 100φύλλων Συνταγή του Ν.1729/87 (Πίνακα ΒΣ, ΓΣ) Γενικό Νοσοκομείου Γιαννιτσών Σ/12 διπλότυπο χημικό όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Συνταγή του Ν.1729/87 (Πίνακα ΒΣ, ΓΣ) Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης Περιφ/κό Ιατρείο Σ/05 διπλότυπο όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Συνταγή του Ν.1729/87 (Πίνακα Δ) Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών Σ/11 διπλότυπο χημικό όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Συνταγή του Ν.1729/87 (Πίνακα Δ) Κ.Υ.ΚΡ. Βρύσης Εξ. Ιατρείο Σ/10 διπλότυπο χημικό όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Συνταγή του Ν.1729/87 (Πίνακα Δ) Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης Περιφεριακό Ιατρείο Σ/04 διπλότυπο χημικό όπως το δείγμα με αρίθμηση από το ένα (1) Συνταγή χορήγησης κινολόνων Σ/22 όπως το δείγμα διπλό Συνταγολόγιο φαρμάκων που εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου προς το φαρμακείο Φ1/702 Α4/τριπλότυπο χημικό με αρίθμηση από το ένα (1) Τετράωρη μέτρηση σακχάρου Τ/02 Α4/100φύλλων Τροφές που πρέπει να αποφεύγονται σε τροφική αλλεργία Τ/11 όπως το δείγμα 100φύλλων Υπέρταση υπερήλικες Κ.Υ.ΚΡ.Βρύσης ΚΥ/28 Α4/100φύλλων Υπόδειγμα διαιτολογίου διαβητικού ασθενούς 1400 Kcal Υ/07 Α4/100Φ Υπόδειγμα διαιτολογίου διαβητικού ασθενούς 1600 Kcal Υ/08 Α4/100Φ Υπόδειγμα διαιτολογίου διαβητικού ασθενούς 1800Kcal Υ/06 Α4/100φύλλων Φάκελος ακτινογραφιών (19Χ25) λευκός Φ/ Φάκελος ακτινογραφιών (22Χ42) λευκός Φ/ Φάκελος ακτινογραφιών (25Χ31) λευκός Φ/ Φάκελος ακτινογραφιών (32Χ42) λευκός Φ/ Φάκελος ακτινογραφιών (37Χ37) λευκός Φ/ Φάκελος ακτινογραφιών (37Χ45) λευκός Φ/ Φάκελος αξονικού τομογράφου (37Χ45) Φ/ Φάκελος ασθενών πράσινος (60Χ40) Φ/ Φάκελος ατομικός απλός Φ/27 όπως το δείγμα Φάκελος μαστογραφίας (19Χ25) λευκός Φ/ Φάκελος μαστογραφίας (25Χ31) λευκός Φ/ Φάκελος οστικής πυκνότητας (23Χ31) απλός μπλε Φ/ Φάκελος παιδιατρικού Φ/14 με τις ίδιες διαστάσεις χωρίς έλασμα Φάκελος υπερήχων (19Χ25) λευκός Φ/ Φύλλο ιστορικού ασθενούς Ι1/ Φύλλο γυναικολογικού ιστορικού Ι1/411 όπως το δείγμα Φύλλο μαστογραφίας Φ/17 Α4/100φύλλων Φύλλο παιδιατρικού ιστορικού Ι1/414 όπως το δείγμα Φύλλο παρακολούθησης κύησης Ι1/436 να γίνει σε κάρτα Α4 με σπάσιμο στη μέση Φύλλο τοκετού Ι1/412 όπως το δείγμα Φύλλο τροφής Φ/06 όπως το δείγμα 100Φύλλων Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση Φ/25 Α4/100φύλλων Χρέωση υγειονομικού υλικού εκτός κλειστού νοσηλίου Φ1/703 Α4/διπλότυπο χημικό με αρίθμηση από το ένα (1) Χρέωση υλικών ασθενών μονάδων εντατικής νοσηλείας Ν3/545 Α4/100φύλλων Χρέωση υλικών ασθενών μονάδων εντατικής νοσηλείας Ν3/545α 8 13

14 Α4/100φύλλων 195 Χρηματικό ένταλμα Χ/01 ως δείγμα τριπλό Ωριαία μέτρηση ούρων Ω/01 Α4/100φύλλων 50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14

15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.... ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΝΤΥΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» Σήμερα την... στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών οι αντισυμβαλλόμενοι α) αφ ενός μεν ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, κ.... εκπροσωπώντας μ αυτήν την ιδιότητά του το Νοσοκομείο και β) αφ ετέρου..., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη την αριθ.... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας του είδους «Έντυπα εν γένει» (αριθ. Διακ. 10/2011), αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, αποκαλούμενο στο εξής και χάριν συντομίας «ΧΟΡΗΓΗΤΗ» σύμφωνα με την από... προσφορά του, την υποχρέωση της προμήθειας των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, ο δε «ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ» αναλαμβάνει την ως άνω υποχρέωση, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την... και λήγει την... με δικαίωμα εκ μέρους του Νοσοκομείου να παρατείνει αυτήν για τρεις (3) επί πλέον μήνες, με μονομερή απόφαση του Νοσοκομείου, η οποία είναι υποχρεωτική για τον «ΧΟΡΗΓΗΤΗ». Το Νοσοκομείο αρμοδιότητας 3 ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της σύμβασης, σε περίπτωση υπογραφής νέων συμβάσεων για τα αντίστοιχα είδη από την 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ βάσει του Ν.2955/ Οι τιμές της σύμβασης είναι δεσμευτικές για τον «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», για όλη την διάρκεια ισχύος αυτής και σε τυχόν παράταση. 3. Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές της ετήσιας κατανάλωσης και το Νοσοκομείο, μπορεί να προμηθευτεί ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάλογα με τις ανάγκες του. 4. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με ευθύνη έξοδα και μέριμνα του «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», σε (3) εργάσιμες ημέρες, μετά από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία του Νοσοκομείου. 5. Χρόνος πληρωμής του «ΧΟΡΗΓΗΤΗ», ορίζεται τρεις (3) μήνες από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο... της αριθ..../2011 διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ που αναλογεί βαρύνει το Νοσοκομείο. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθεί και το ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/ ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Eπί του καθαρού ποσού του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ποσοστό 2 ο /οο υπέρ Νοσοκομείου ( περ. 7, άρθ.6 Ν. 3580/ Ο «ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ» κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Π.Δ 118/2007 (Κ.Π.Δ) κυρώσεις, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών καθώς και σε περίπτωση παράδοσης ειδών που δεν είναι σύμφωνα με τις προσφερόμενες τεχνικές του ποιοτικές προδιαγραφές. 8. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο χορηγητής υποχρεούται να καταθέσει στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ποσού... η οποία θα ισχύει δύο μήνες πλέον του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 9. Για ό,τι δεν αναφέρεται ισχύουν οι ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. 15

16 Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 16

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50522, 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ 3PROC00586662 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 203-08-2 ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001817737 2014-01-03

14PROC001817737 2014-01-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γιαννιτσά: 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 30/2013 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.12786 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 2/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Αρμόδιος : ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002795439 2015-05-22

1 15PROC002795439 2015-05-22 1 15PROC002795439 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 22-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 009/2013

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 009/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 7/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών-Σταυρακίων,Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ 45/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ 45/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα