Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδ. Σταθµού Φλώρινα Κ. Σουέρεφ 23850/ /28231

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδ. Σταθµού 8 531 00 Φλώρινα Κ. Σουέρεφ 23850/28206 23850/28231 kthepka@culture.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Φλώρινα, 25 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 865 Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAΧ : Ε-mail : Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδ. Σταθµού Φλώρινα Κ. Σουέρεφ 23850/ /28231 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση B Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ Γ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΙΙΙα, ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΕ ΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.». Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α 122) Τµήµατα αµειβοµένων αθλητών κλπ. Το Π 99/1992 (ΦΕΚ Α 46 ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» όπως ισχύει. Το Ν.2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής φιλοξενίας έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες ιατάξεις» (ΦΕΚ Α 228). Το αρ. 80 παρ. 7 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του νόµου Ν.2725/1999 Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις». Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». Το άρθρο 4, παρ. 5 του Π 609/1985 «Κατασκευή ηµοσίων Έργων», το Π 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 60 Α) και την κοινοτική οδηγία 2004/18 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και

2 υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ. Το Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). Το Ν 3861/2010(ΦΕΚ Α 112 ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 35). Το Π.. 118/2013 (ΦΕΚ152/Α/ ) «Περί ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» Το Ν 4049/2012 «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των συνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 35). Την Υ.Α /739 (ΦΕΚ Β 1291) Αύξηση χρηµατικών ποσών του πρόχειρου διαγωνισµού. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Περί κανονισµού προµηθειών του ηµοσίου». Τις πιστώσεις του έργου «ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ Γ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΙΙΙα ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΕ ΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 246/ απόφαση έγκρισης χρηµατοδότησης της ΕΗ Α.Ε. Το αριθµ /ΛΚ Μ/ Mνηµόνιο Συνεργασίας µε τη ΕΗ Α.Ε. Την υπ αριθ. 5869/ απόφαση έγκρισης προκήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη µίσθωση δωµατίων για τη διαµονή του επιστηµονικού προσωπικού, στο πλαίσιο του έργου «ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ Γ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΙΙΙα ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΕ ΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε» Την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε το Β Πρακτικό. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουµε το από B Πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού «για τη µίσθωση δωµατίων για τη διαµονή του επιστηµονικού προσωπικού», στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «ιενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στη ζώνη Γ του οικισµού Ανάργυροι ΧΙΙΙα στο Ορυχείο Πεδίου Αµυνταίου της ΕΗ Α.Ε.», που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισµού. 2. Στην παρούσα απόφαση να επισυναφθεί το B / Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρων ιαγωνισµών. 3. Καλούµε την Ανάδοχο εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της παρούσας να προσέλθει στα γραφεία της ΚΘ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην οδό Σιδ. Σταθµού 8 στη Φλώρινα για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και την προσκόµιση των εξής δικαιολογητικών: εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισµένης για αυτό το σκοπό Τράπεζας. Το ποσό της εγγύησης σε 10% επί της προβλεπόµενης συνολικής αµοιβής του Αναδόχου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Με την

3 εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούµενη της ενστάσεως διζήσεως, ότι υποχρεούται µε απλή έγγραφη πρόσκληση του Εργοδότη και εντός τριών ηµερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον Εργοδότη το ποσό εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αµφισβητήσει δικαστικά ή αλλιώς τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Επίσης πριν την υπογραφή της σύµβασης καλούµε τον ανάδοχο να περιβληθεί τη µορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου και να προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 13 παρ. 3 της προκήρυξης 5870/ και το Π.. 118/ H δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΕΗ Α.Ε. 5. Η παρούσα απόφαση µε το συνηµµένο B / Πρακτικό να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους Ο Αν. Προϊστάµενος της Εφορείας Κωνσταντίνος Σουέρεφ Αρχαιολόγος µε βαθµό Β

4 Β ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Κατακύρωσης διαγωνισµού) Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Μ Ε Ι Ο Ο Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ Γ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΙΙΙα ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΕ ΙΟY ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» µε τα ακόλουθα στοιχεία: Στη Φλώρινα στα γραφεία της ΚΘ ΕΠΚΑ σήµερα 06 Φεβρουαρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ., οι πιο κάτω υπογράφοντες: 1.- Κιουρτσίδης Χαράλαµπος, ως πρόεδρος 2.- Θεοδωρίδης Θεόδωρος, ως µέλος 3.- Κυριακοπούλου Χρυσή, ως µέλος που αποτελούµε την Επιτροπή ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε την υπ αριθ. 3323/ απόφαση της ΚΘ ΕΠΚΑ συνήλθαµε σε συνεδρία προκειµένου να προβούµε στον έλεγχο της νέας οικονοµικής προσφοράς µετά την διαπραγµάτευση και των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε τη διακήρυξη µε αριθµό 5870/ για τις ανάγκες του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ Γ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΙΙΙα ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΕ ΙΟY ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». Η Επιτροπή ευρισκόµενη σε πλήρη απαρτία, παρέλαβε από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου τους φακέλους που κατατέθηκαν από την: 1. Ένωση Προµηθευτών: α)hotel Πανόραµα (ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΑ Ο.Ε.) Ξενοδοχείο Επιπλωµένων ιαµερισµάτων 3 αστέρων, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας, β) Αρχοντικό Bella Toumpa (ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ) Ξενοδοχείο 3 αστέρων, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας, γ) Η Λίµνη (ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ ΠΕΤΡ. ΣΟΦΙΑ) Ενοικιαζόµενα ωµάτια, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας, δ) Ο Βράχος (ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Ενοικιαζόµενα ιαµερίσµατα, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας Εν, συνεχεία η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και µονογραφή των φακέλων. Μέσα στον πρώτο φάκελο βρέθηκαν δύο έγραφα µε νέο πίνακα προσφοράς τα οποία σφραγίστηκαν και µονογράφησαν όπως ορίζει η διακήρυξη. Όπως προέκυψε από τον παρακάτω πίνακα προσφοράς:

5 Α/ Α ΕΙ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΜΑΤΙΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗ ΩΜΑΤΙΟΥ/ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6,5% ΤΙΜΗ ΩΜΑΤΙΟΥ/ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 6,5% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)X(3)X (5) 1. ΙΚΛΙΝΟ ΩΜΑΤΙΟ ,89 29, ,00 2. ΙΚΛΙΝΟ ΩΜΑΤΙΟ ,89 29, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) ,40 Νέα προσφερόµενη τιµή: ,40 (εβδοµήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6,5% Η Επιτροπή στη συνέχεια έλεγξε το φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια σε σχέση µε το άρθρο 13 παρ. 1 της διακήρυξης για να διαπιστώσει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και προέβη οµόφωνα στις παρακάτω διαπιστώσεις: Τα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 της διακήρυξης για κάθε έναν συµµετέχοντα στην Ενωση Προµηθευτών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Επιτροπή κατακυρώνει την µίσθωση δωµατίων στην Ένωση Προµηθευτών: α)hotel Πανόραµα (ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΑ Ο.Ε.) Ξενοδοχείο Επιπλωµένων ιαµερισµάτων 3 αστέρων, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας, β) Αρχοντικό Bella Toumpa (ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ) Ξενοδοχείο 3 αστέρων, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας, γ) Η Λίµνη (ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ ΠΕΤΡ. ΣΟΦΙΑ) Ενοικιαζόµενα ωµάτια, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας, δ) Ο Βράχος (ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) Ενοικιαζόµενα ιαµερίσµατα, Άγιος Παντελεήµονας Αµυνταίου, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Φλώρινας. Το παρόν συντάχθηκε εις τριπλούν και υπογράφεται όπως παρακάτω: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΟΥΡΤΣΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ

6