ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών » Εξωτερικών » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 2/12970 /0022 Καθορισμός της αμοιβής εξωτερικών εισηγητών και εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη και εισήγηση προϊ όντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1965/ 1991) για το έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 17 του ν.δ. 97/1973 όπως αυτό συμπληρώ θηκε με το άρθρο 28 του ν. 1193/1981, το άρθρο 39 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 25 του ν. 3730/ Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/ Το υπ αριθμ. 7004/ έγγραφο του ΕΟΦ. 4. Την υπ αριθμ. 7003/ απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΦ. 5. Τον υπ αριθμ. 2309/1993 κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης. 6. Την υπ αριθμ. Γ.Π.οικ /2007 (ΦΕΚ 1962 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδι οτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης, το π.δ. 95/2000, καθώς και τους ν. 3172/2003, ν. 3370/ Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/ τ.β ). 8. Ότι ο καθορισμός των παραπάνω αμοιβών ισχύει για το οικονομικό έτος 2009 και η προκαλούμενη δα πάνη ύψους ευρώ και ευρώ βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΦ οικονομικού έτους 2009 όπου προβλέπεται πίστωση στους ΚΑΕ 0419 και ΚΑΕ 0429 αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το έτος 2009 την κατ εισήγηση αμοι βή των εξωτερικών εισηγητών επί των προϊόντων αρμο διότητας ΕΟΦ (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 1965/1991) ως εξής: 1. α) Για έγκριση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης ή άλλων προϊόντων ή δραστικών ουσιών αρμοδιότητας ΕΟΦ (π.χ. βιοκτόνα, τρόφιμα ειδικής διατροφής κ.λπ.) για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από τις εκάστοτε ισχύ ουσες διατάξεις με πλήρη φάκελο ή με απλουστευμένο φάκελο και για την επεξεργασία των επιστημονικών δεδομένων μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας η αμοιβή του εμπειρογνώμονα εισηγητή ανά μέρος (χη μικοφαρμακευτικό, τοξικολογικό, κλινικό) ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 ευρώ). β) Για έγκριση άδειας κυκλοφορίας ουσιωδώς ομοί ων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνια τρικής χρήσης ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, η αμοιβή του εμπειρογνώμονα εισηγητή ανά μέρος, ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ). 2. Για τις διαδικασίες που θα προκύψουν, μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων της προηγουμένης παραγράφου, η αμοιβή κάθε εμπειρογνώ μονα εισηγητή κατά περίπτωση ορίζεται ως εξής: α) επέκταση άδειας κυκλοφορίας και ειδικότερα στις περιπτώσεις: νέας περιεκτικότητας νέας φαρμακοτεχνικής μορφής νέας ένδειξης νέας οδού χορηγήσεως κ.λπ. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα εισηγητή ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200) ευρώ. β) Τροποποιήσεις τύπου II όπως εκάστοτε ισχύουν στους κανονισμούς (ΕΚ) της Επιτροπής 541/1995 και 542/1995 επεξεργασία της περίληψης των χαρακτηρι στικών του προϊόντος (SPC) ή και του Φύλλου Οδηγιών για το χρήστη,η αμοιβή του εμπειρογνώμονα εισηγητή

2 930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ορίζεται ανά περίπτωση στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ). γ) Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων προ ϊόντων ή βιοκτόνων δραστικών ουσιών. Για τις διαδικασίες που θα προκύψουν για τα βιοκτό να προϊόντα ή τις δραστικές ουσίες μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, όπως νέα συγκέντρωση δραστικών ουσιών, νέα μορφή, νέο πεδίο εφαρμογής κ.λπ. αμοιβή εμπειρογνώμονα εισηγητή, κατά περίπτωση, ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ). δ) Ανανεώσεις άδειας κυκλοφορίας Για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ η αμοιβή του εμπειρογνώμονα ει σηγητή ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ). ε) Επιθεωρήσεις Η αμοιβή του ειδικού εμπειρογνώμονα που θα χρη σιμοποιηθεί σε επιθεωρήσεις ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ). στ) Ειδικώς για τα φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνι ατρική χρήση η αμοιβή του εμπειρογνώμονα εισηγητή για τον καθορισμό του χρόνου αναμονής ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ευρώ). 3. Για ειδικές υπηρεσίες και ειδικές αναφορές σχε τικά με την ασφάλεια και την φαρμακοεπαγρύπνηση φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για τα οποία εφαρμόζεται σύστημα επαγρύπνησης η αμοιβή του εμπειρογνώμονα / εισηγητή ορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ. 4. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν αναφέρεται ειδικώς στην παρούσα απόφαση η αμοιβή του εμπει ρογνώμονα εισηγητή ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ ανά εισήγηση. 5. Οι εν λόγω αμοιβές λογίζονται πλέον Φ.Π.Α., όπου κατά την ισχύουσα νομοθεσία τις βαρύνουν. 6. Οι ανωτέρω αμοιβές δεν αφορούν υπαλλήλους του ΕΟΦ. 7. Η ισχύς της απόφασης άρχεται από Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/93920/0022 Καθορισμός Αμοιβής Επιστημονικού Συνεργάτη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 2. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/2000). 3. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/2002). 4. Του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 6. Του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/1996) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». 7. Του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) τροποποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 8. Του π.δ. 85/2004 (ΦΕΚ 66/Α/2004) «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσα λονίκης». 9. Tου ν. 3377/2005 άρθρο 9 παρ. 2.β (ΦΕΚ 202/Α/2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3557/2007 άρθρο 12 παρ. 19 (ΦΕΚ 100/Α/2007). 10. Του ν. 3205/2003 άρθρο 14 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 11. Το π.δ. 410/ (ΦΕΚ 191 Α ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δη μοσίου Δικαίου». 12. Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 13. Του ν. 849/1978 άρθρο 40 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2129/ Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948/Β/ 2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών)». 15. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/ (ΦΕΚ 1982/ Β/2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώρ γιο Βλάχο». 16. Την υπ αριθμ. Α2 1251/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσα λονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.)». 17. Τα υπ αριθμ. 860/ και οικ. 4343/ έγγραφα του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσα λονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) με επισυναπτόμενα, τα υπ αριθμ. 4/ και 36/ αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχα, σχετικά με πρόσληψη 2ου επιστημονικού συνεργάτη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του Γρη γόρη Κωστόπουλου του Θωμά, νομικού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την παρούσα απόφαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.), τρέχοντος οικονομικού έτους με ΚΑΕ 0429 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αμοιβή του επιστημονικού συνεργάτη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.), Γρηγόρη Κωστόπουλου του Θωμά, στο ποσό των χιλίων τριακο σίων ευρώ (1.300 ) μικτά κατά μήνα, για χρόνο ίσο με το χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή που ισχύει από να δημο σιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ Αριθμ /232/ΕΓΣΔΙΤ Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτρο πής Διαγωνισμού του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Δια χείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)» Νομού Θεσσαλο νίκης με ΣΔΙΤ και παράταση του χρονικού διαστή ματος απασχόλησης του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως αυτής της Επιτροπής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α 232) «Περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». 3. Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α 169) που συμπληρώνει το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3389/ Την από απόφαση της Διυπουργικής Επι τροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με την οποία μεταξύ άλλων (α) εγκρίθηκε η υπαγωγή της πρότασης του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης για την Υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)» Νομού Θεσσαλονί κης στις διατάξεις του ν. 3389/2005, (β) αποφασίσθηκε η πρόσληψη συμβούλου (χρηματοοικονομικού, τεχνικού, νομικού) για την υποστήριξη του Συνδέσμου ΟΤΑ Μεί ζονος Θεσσαλονίκης κατά τη δημοπράτηση της σύ μπραξης αυτής και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης και των παρεπομένων συμφώνων, με προ ϋπολογισμό αμοιβής ευρώ και (γ) ορίσθηκε αντισυμβαλλόμενος του προσληφθησόμενου συμβούλου Δημόσιος Φορέας, η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κατά τα οριζόμενα στην υπό (3) ανωτέρω διάταξη. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) «Προ σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασι ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/21/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ». 6. Το ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσε ως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρε σιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 7. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δη μοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), όπως ισχύουν. 9. Την υπ αριθμ /269/ΕΓΣΔΙΤ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την Προ κήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του «Ολο κληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)» Νομού θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ, τον ορισμό με λών Επιτροπής Διαγωνισμού και αμοιβής αυτών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 172/ ) και τη συνημμένη σε αυτήν ανα λυτική προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ευρώπαϊκής Ένωσης την (αριθμ. δημ. 2008/S ) και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Δ.Δ.Σ. 201/ ). 10. Την υπ αριθμ /389/ΕΓΣΔΙΤ/ (τ. Δ.Δ.Σ. 336/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία η αρχικός ορισθείσα ημε ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέ λων προσφοράς της παρατάθηκε για την Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 περί αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων (συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3408/ Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη για την καταβολή αμοιβής στα μέλη και τη γραμματεία της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία θα βαρύνει το έργο με ΣΑΕ 2008ΣΕ του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: 1. Την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέ λους της ορισθείσης με την υπ αριθμ /269/ΕΓΣ ΔΙΤ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 172/ ) Επιτροπής Δι αγωνισμού του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνι σμού για την Επιλογή Συμβούλου για την Υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμά των (ΟΣΔΑ)» Νομού Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ Στυλιανού Καραβασίλη του Παναγιώτη, χρηματοοικονομικού συμ βούλου, από τον Δημήτριο Κουκούμη του Κωνσταντίνου, τεχνικό σύμβουλο. 2. Την παράταση του χρονικού διαστήματος απασχό λησης του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Επιτροπής του Διαγωνισμού αυτού, από έως Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ /269/ΕΓΣΔΙΤ/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρούσα έχει ισχύ από την

4 932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 2485/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 1320/1983 και του άρθρου 57 παρ. 8 του π.δ. 63/2005, εξαιρείται από αναστολή άσκησης του λει τουργήματος του Δικηγόρου η Αγγελική Σαράτση του Φωτίου, Ειδική Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 3247/ απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), διορίζε ται ο Νικόλαος Γρυλλάκης του Μανούσου στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Εξωτερικών ως Ειδικός Συνερ γάτης με Μ.Κ. 10. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εξωτερικών 5400/ ). Με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 3130/ απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), απαλλάσσεται από ο Κωνσταντίνος Μπακογιάννης του Παύλου από τα καθήκοντα της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Εξωτερικών. Με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 3346/ απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), διο ρίζεται ο Δημήτριος Μπούκας του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ. Τ026729/ ) σε θέση μετακλητού υπαλλήλου ΔΕ με βαθμό Δ και Μ.Κ. 18 στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυ πουργού Εξωτερικών Ιωάννη Βαληνάκη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εξωτερικών 5482/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με την Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, του ν. 3329/2005 και του ν. 3527/2007, διορίζεται ο ΣΠΥ ΡΟΣ ΖΗΚΟΣ του Ζήκου, με Α.Δ.Τ. Ρ000924, πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος Παν. Πειραιά, οικονομολόγος, ως Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομεί ου Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και απο κλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του ν. 3528/2007 με βαθμό 2. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 3515/ ) Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, του ν. 3329/2005 και του ν. 3527/2007, διορίζεται ο ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ370460, πτυ χιούχος Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., ιατρός, ως Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, του Υπουργεί ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλήρους και απο κλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007 με βαθμό 1. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 3516/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2710/34/ απόφαση του Δη μάρχου Εύοσμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της ειδικής συνεργάτιδας σε θέματα νομικά, Ρούντα Ελένης του Δημητρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 2111/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 131/ απόφαση του Δημάρχου Μαλίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 1118/ γνωστοποίηση στον ημερήσιο τύπο, προσλαμβάνεται η Ελένη Καρατζή του Εμμανουήλ, ως ειδικός συνεργάτης στο Δήμο Μαλίων, σε θέματα Κοινωνικής/Πολιτιστικής Πολιτικής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι δραστηριότητες και τα ειδικά καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί η ανωτέρω είναι η παροχή συμ βουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών σε θέ ματα Κοινωνικής/ Πολιτιστικής Πολιτικής του Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κρήτης 5585/ ). Με την υπ αριθμ. 15/ απόφαση του Δημάρχου Γόρτυνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 163 του ν. 3584/2007, προσλαμβάνεται ο Στυλιανός Σκανδαλάκης του Ηρακλή, ως ειδικός σύμβουλος του Δή μου σε θέματα υποβολής προτάσεων και παροχής συμβου λευτικής υποστήριξης στα όργανα του Δήμου σε θέματα (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 933 επικοινωνίας, προβολής και δημοσίων σχέσεων καθώς και διεκπεραίωσης προγραμμάτων που αφορούν το Δήμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα γενικότερα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στα όργανα του Δήμου στα ανωτέρω θέματα. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 5613/ ) Με την υπ αριθμ. 37/ απόφαση του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, προσλαμβάνεται η Βιρ γινία Μακατουνάκη του Γεωργίου, ως ειδική Συνεργάτης του Δήμου σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα γενικότερα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στα όργανα του Δήμου στα ανωτέρω θέματα. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 5752/ ). Με την αριθμ. 48/ απόφαση του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, προσλαμβάνεται ο Αλέ ξανδρος Καμπουράκης του Νικολάου, ως ειδικός Συνερ γάτης του Δήμου σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα γενικότερα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στα όργανα του Δήμου στα ανωτέρω θέματα. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 5753/ ). Με την υπ αριθμ. 14/ απόφαση του Δημάρχου Γόρτυνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 163 του ν. 3584/2007, προσλαμβάνεται ο Δημήτριος Σπυριδάκης του Ιωάννη, ως ειδικός σύμβουλος του Δήμου σε θέματα υποβολής προτάσεων και παροχής συμβουλευ τικής υποστήριξης στα όργανα του Δήμου, της αναπτυξι ακής εταιρείας και του τμήματος προμηθειών, σε θέματα διοίκησης και υποστήριξης λογιστικών υπηρεσιών, με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα γενικότερα με τα οποία θα ασχοληθεί ο ανωτέρω είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στα όργανα του Δήμου στα ανωτέρω θέματα. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης 5778/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Διευθύντρια ΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (5) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ Σύσταση τριμελούς επιτροπής εξέτασης αιτήσεων ενδιαφε ρομένων για την ιδιότητα του αγρότη σύμφωνα με το ν. 2520/1997 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3399/2005. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε με τους ν. 2240/1994 και 2273/ Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών Ν.Α. Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 441/Β/ ). 3. Τις διατάξεις του ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες» (ΦΕΚ 173 Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3399/2005 (ΦΕΚ. 255 A / ). 4. Το άρθρο 3 της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, «Λεπτο μέρειες εφαρμογής του ν. 2520/1997». 5. Την υπ αριθμ /5542/ κοινή υπουργι κή απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών». 6. Τις προτάσεις: α) Της Δ.Ο.Υ. Μεγάρων με αριθμό πρωτ. 334/ β) Της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας με αριθμό πρωτ. 539/ γ) Της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων με αριθμό πρωτ. 484/ δ) Της Δ.Ο.Υ. Θηβών με αριθμό πρωτ. 744/ ε) Του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγάρων με αριθμό πρωτ. 28/ στ) Του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών με αριθμό πρωτ. 07/ ζ) Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Αττικής, για τον καθορισμό τακτικών και ανα πληρωματικών μελών της επιτροπής, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1. Καρούντζου Ευαγγελία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ΠΕ Γεωπόνος, μόνιμος υπάλληλος της Δι εύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Αττικής, Πρό εδρος, με αναπληρώτρια την Κατσορίδα Παρασκευή του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ΠΕ Γεωπόνος, μόνιμος υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας. 2. α) Πόγκα Ευαγγελία του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Λ , εφοριακός της Δ.Ο.Υ. Μεγάρων μέλος, με ανα πληρωτή τον Διαμαντάκο Γεώργιο του Ευστρατίου με Α.Δ. Τ. Π , υπάλληλος της ίδιας Δ.Ο.Υ. για αιτή σεις ενδιαφερομένων των Δήμων Μεγάρων και Νέας Περάμου. β) Μαζαρακιώτη Αικατερίνη του Μελετίου με Α.Δ.Τ. Φ , εφοριακός, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, μέλος, με αναπληρωτή το Δημητρόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Φ , υπάλληλο της ίδιας Δ.Ο.Υ. για αιτήσεις ενδιαφερομένων των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μαγούλας και Βιλίων καθώς και της Κοινότητας Οινόης. γ) Βασιλάκη Αικατερίνη του Σταύρου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , TE εφοριακών υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Άνω Λι οσίων μέλος, με αναπληρώτρια την Αποστολοπούλου Ελένη, υπάλληλο της ίδιας Δ.Ο.Υ. για αιτήσεις ενδι αφερομένων των Δήμων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής. δ) Καψάσκη Εράσμια του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. Τ εφοριακός, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ Θηβών μέλος, με αναπληρωτή τον Σιδέρη Χαρίλαο του Πέτρου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , υπάλληλο της ίδιας Δ.Ο.Υ. για αιτήσεις ενδιαφερομένων του Δήμου Ερυθρών. 3. α) Εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Με γάρων τον Πέγκο Αντώνιο του Ηλία με Α.Δ.Τ. Ξ , Αγρότης, μέλος με αναπληρωτή τον Προίσκο Ιωάννη του Μελετίου με ΑΔΤ Ξ , Αγρότη εκπρόσωπο του ίδιου συνεταιρισμού.

6 934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) β) Εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών τον Γέρου Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αγρότη, μέλος, με αναπληρωτή το Μαργέτη Δημήτριο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Τ , Αγρότη εκπρό σωπο του ίδιου συνεταιρισμού. Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την απόδειξη της ιδιότητας τους ως: αγρότες, νεοεισερχόμενοι νέοι αγρότες στον αγροτικό τομέα και εργάτες γής. Εισηγητής στην επιτροπή ορίζεται η μόνιμη υπάλλη λος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Γκάρκουλα Ευφροσύνη του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Σ , ΠΕ Γεωπό νος, με αναπληρωτή τον Φλεβάρη Σπύρο του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Χ , ΠΕ Γεωπόνο μόνιμο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Φουτρή Μα ρία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΒ , υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτική Αττικής, με αναπληρωτή το Βλαμάκη Κων/νο του Αρτεμίου με Α.Δ.Τ. Θ , υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. Ελευσίνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 Ο Νομάρχης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Οικ.: 2363 Ανασυγκρότηση Επιτροπής φορέων Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ιατρεία). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1) Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21/ τ.α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2) Την υπ αριθμ. 866/ (ΦΕΚ 131 τ.β / ) απόφαση Νομάρχη Λάρισας για εξουσιοδότηση υπο γραφής. 3) Τις διατάξεις του π.δ. 84/ (ΦΕΚ 70Α ) και ειδικότερα του άρθρ. 10 και το αρθρ ) Το υπ αριθμ. 4267/ έγγραφο του Γ.Ν. Λάρισας. 5) Το υπ αριθμ. 7964/ έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. 6) Το υπ αριθμ. 1280/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την επιτροπή φορέων Π.Φ.Υ. (Πρω τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) που αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: Α. Τακτικά μέλη: 1. Ψύρρα Αναστασία του Κων/νου, ιατρός, Διευθύντρια Γεν. Ιατρικής του Κ.Υ. Τυρνάβου. 2. Καράτζιος Αναστάσιος του Κων/νου, πολιτικός μη χανικός, της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Λάρισας. 3. Μέρας Μιχαήλ του Θεοδώρου, καρδιολόγος ιατρός, εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ως Πρό εδρος της Επιτροπής. Β. Αναπληρωματικά μέλη: 1. Τσουκαρέλα Άννα του Ανδρέα, ιατρός, Αναπλ. Διευ θύντρια Γεν. Ιατρικής του Κ.Υ. Τυρνάβου. 2. Δήμου Νικόλαος του Αναστασίου, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Λάρισας. 3. Κρανιώτης Δημήτριος του Παναγιώτη, παθολόγος ιατρός, εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τη Βεργελή Ξανθή του Σάββα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί ας της Ν.Α. Λάρισας με αναπληρώτρια την Μπεκιάρη Θεοδώρα του Γεωργίου, επίσης υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. Έργο της Επιτροπής είναι: α) Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. β) Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ. γ) Η εισήγηση για επιβολή ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγ ματος. Από την έκδοση της παρούσης παύει να ισχύει κάθε άλλη απόφαση μας σχετικά με το ίδιο αντικείμενο. Λάρισα, 24 Μαρτίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΝ. ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Αριθ.οικ Ανασυγκρότηση Επιτροπής φορέων Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Οδοντιατρεία). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1) Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21/ τ.α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2) Την υπ αριθμ. 866/ (ΦΕΚ 131 τ.β / ) απόφαση Νομάρχη Λάρισας για εξουσιοδότηση υπογραφής. 3) Τις διατάξεις του π.δ. 84/ (ΦΕΚ 70Α ) και ειδικότερα του άρθρ. 10 και το αρθρ ) Το υπ αριθμ. 1636/ έγγραφο του Γ.Ν. Λά ρισας. 5) Το υπ αριθμ.15711/ έγγραφο του Οδοντια τρικού Συλλόγου Λάρισας. 6) Το υπ αριθμ. 216/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την επιτροπή φορέων Π.Φ.Υ. (Πρω τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) που αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: Α. Τακτικά μέλη: 1. Ζάχαρης Οδυσσέας του Αποστόλου, οδοντίατρος του Κ.Υ. Φαρσάλων. 2. Καράτζιος Αναστάσιος του Κων/νου, πολιτικός μη χανικός, της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Λάρισας. 3. Γκιουλέκας Πέτρος του Χρήστου, οδοντίατρος, εκ πρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Β. Αναπληρωματικά μέλη: 1. Παπαγιάννη Μαρία του Κων/νου, οδοντίατρος, υπάλλη λος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Λάρισας. 2. Τριανταφύλλου Βάϊος του Θωμά, αρχιτέκτονας μη χανικός, της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Λάρισας. 3. Κουτσογιάννης Ευστάθιος του Γεωργίου, οδοντί ατρος, εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λά ρισας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 935 Γραμματέα της Επιτροπής, ορίζουμε τη Βεργελή Ξαν θή του Σάββα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Υγιεινής της Ν.Α. Λάρισας με αναπληρώτρια την Μπεκιάρη Θεοδώρα του Γεωργίου, επίσης υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. Έργο της Επιτροπής είναι: α) Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. β) Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ. γ) Η εισήγηση για επιβολή ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγ ματος. Από την έκδοση της παρούσης, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση μας σχετικά με το ίδιο αντι κείμενο. Λάρισα, 24 Μαρτίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΝ. ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Αριθμ.: οικ 2383 Ανασυγκρότηση επιτροπής ελέγχου Ιδιωτικών Κλινι κών Μ.Χ.Α (Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης) της Ν.Α. Λάρισας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρ. 8 παρ. 1 και του 62 παρ. 1 του π.δ/τος 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης). 2) Την υπ αριθμ. 866/ (ΦΕΚ 131/ τ.β ) απόφαση Νομάρχη Λάρισας για εξουσιοδότηση υπο γραφής. 3) Τις διατάξεις του αρθρ. 2 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/1998 τ.α ) και ειδικότερα την περ. Δ «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» στοιχείο υπ αριθμ. 1. 4) Τις διατάξεις του άρθρ. 4 και 17 του π.δ/τος 247/1991 (ΦΕΚ 93/1991 τ.α ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β μέρους του π.δ/τος 225/2000 (ΦΕΚ 194/2000 τ.α ) «Καθορισμός κρι τηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέ σεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλι σμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών». 6) Το υπ αριθμ. 7964/ έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. 7) Το υπ αριθμ. 3751/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Λάρισας. 8) Το υπ αριθμ. 5359/ έγγραφο του Π.Γ.Ν. Λάρισας, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλι νικών και Μ.Χ.Α. (Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης) της Ν.Α. Λάρισας και ορίζουμε τους κάτωθι ως μέλη της: Τακτικά μέλη: 1) Παπαλαγάρα Γεωργία του Σωκράτη, παθολόγο ια τρό επιμελήτρια Β της Παθολογικής Κλινικής του Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Λάρισας ασκούσα καθήκοντα νομίατρου στη Διεύθυνση Υγιεινής της Ν.Α. Λάρισας, ως Πρόεδρο της επιτροπής. 2) Ζιάμα Κων/νο του Δημητρίου, αρχιτέκτονα μηχα νικό, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περι βάλλοντος της Ν.Α. Λάρισας. 3) Γιαννακόπουλο Κων/νο του Γεωργίου, ιατρό εκπρό σωπο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Αναπληρωματικά μέλη: 1) Ξηρομερίτη Αθανάσιο του Γεωργίου, ψυχίατρο, επι μελητή Β του Π.Γ.Ν. Λάρισας. 2) Μάη Γεωργία του Χρήστου, αρχιτέκτονα μηχανικό της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Λάρισας. 3) Ζαχαρούλη Δημήτριο του Χρήστου, εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Στην περίπτωση που η Επιτροπή συνεδριάζει με ειδική σύνθεση που προβλέπεται από το άρθρ. 5 του π.δ/τος 225/2000 (ΦΕΚ 194/2000 τ.α ) για τη χορήγηση άδει ας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και για τον έλεγχο Μ.Χ.Α, ορίζουμε το Στεφανίδη Ιωάννη του Λουκά, ιατρό νεφρολόγο, αναπληρωτή καθηγητή Νεφρολογίας του Π.Γ.Ν. Λάρισας με αναπληρωτή του το Λιακόπουλο Βα σίλειο του Κων/νου, επίσης Ιατρό Νεφρολόγο του Π.Γ.Ν. Λάρισας. Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Τσίνα Κο τούλα Ευανθία του Σίμου υπάλληλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, της Ν.Α. Λάρισας, με αναπληρώτρια την Λυγούρα Πολυξένη του Γεωργίου, επίσης υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Έργο της επιτροπής θα είναι: 1) Η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών κατά το αρθρ. 7 και 13 του π.δ/τος 247/ ) Η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του αρθρ. 16 του π.δ/τος 247/1991 για χορήγηση άδειας λειτουργίας. 3) Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών. 4) Η εισήγηση για επιβολή ποινών κατά το άρθρ. 21 του π.δ/τος 247/ ) Τέλος όλα τα σχετικά που αναφέρονται στο π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/2000 τ.α). Στην περίπτωση που η παραπάνω επιτροπή συνεδριά ζει με την ειδική σύνθεση θα έχει ως έργο της την εισή γηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και τον έλεγχο των Μ.Χ.Α. (Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης). Από την έκδοση της παρούσης παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση μας σχετικά με το ίδιο αντι κείμενο Λάρισα, 24 Μαρτίου 2009 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΝ. ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3146/ απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

8 936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 τ.α ) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης» και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 13 του ν. 1416/1984, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του ειδικού συμβούλου της Ν.Α. Μεσσηνίας, Λεωνίδα Κυλιντηρέα του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 13 εδάφια α και β του ν. 1416/1984. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 13 εδάφιο γ του ν. 1416/ 1984, αζημίως για τη Ν.Α. Μεσσηνίας. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 30/2009 απόφαση του Δημάρχου Απολλωνίας που εκδόθηκε έχοντας υπόψη: Τη διάταξη της παρ. 4 άρθρο 163 ν. 3584/2007 Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου στον οποίο προβλέπεται θέση Ειδικού Συμβούλου. Την ανάγκη πρόσληψης νομικού για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών. Την υπ αριθμ. 1061/ γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης θέσης. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2009 του Δήμου Απολλωνίας, αποφασίζουμε: Προσλαμβάνεται η Καπετάκη Μαρίνα του Γεωργίου ως ειδική σύμβουλος για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμέ νες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα νομικού περιεχομένου. Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. (Αριθμ. απόφ. Δήμου Απολλωνίας 1441/ ). Ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / 21-1-2014 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ταχ. /νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως εκπαιδευτικής άδειας, για το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αριθ.Πρωτ.: 2510 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 62684, 63944, 65626, 63946, 65299, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 11 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: 80058 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχετ.: 62202, 65401, 62849, 63881, ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 62684, 63944, 65626,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ KAI ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ταχ. Βασ. Σοφίας 15 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα