ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Περιφέρειες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (1) Αριθμ Τροποποίηση της 32771/ απόφασης Υπουρ γού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 285/ , όπως τροποποιήθηκε με την 501/ όμοια απόφαση (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 5/ ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 1, 4 και 5) του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 79 Α). 2) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του π.δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του «Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικο νομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» (Φ.Ε.Κ. 154 Α), όπως το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94 Α). 3) Τις διατάξεις του π.δ. 170/2008 «Οργανισμός υπηρε σιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλα κτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» (Φ.Ε.Κ. 228 Α). 4) Τις διατάξεις των άρθρων 7 (παρ. 4) του ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική δια χείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ ασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94 Α). 5) Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 6) Τις διατάξεις του υπ αρθ. 189/2009 π.δ/τος «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 7) Το 366/ (ορθή επανάληψη ) έγ γραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η 32771/ απόφαση της Υπουρ γού ΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 285/ ), όπως τροποποιή θηκε με την 501/ (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 5/ ) όμοια απόφαση και ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ ασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), ως εκπρό σωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, για το υπόλοιπο της θητείας, η Λαγουδάκη Αναστασία του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΒ043959) ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Κορομάντζου Βασίλειου, με ανα πληρωτή τον Σαράντη Νικόλαο του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ553011), Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων/Καματερού, σε αντικατάσταση του Φούρα Ανδρέα. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

2 446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αριθμ Τροποποίηση της 26944/ απόφασης του Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επι τροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσα λονίκης» (ΥΟΔΔ 306/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις 49325/ (ΥΟΔΔ 544/ ) και 15243/ (ΥΟΔΔ 137/ ) όμοιες απο φάσεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1561/1985 «Ρυθμι στικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλο ντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης» (Φ.Ε.Κ. 148/Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 46 του άρθρου 1 του Ν. 2412/96 (Φ.Ε.Κ. 123/Α) 2. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009) 3. Τις διατάξεις του υπ αριθ. 189/2009 π.δ/τος «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221) 4. Τις διατάξεις της Υ273/ απόφασης «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι κολάου Σηφουνάκη» (Β 1595/2010) 5. Την υπ αριθ. 51/ (2 η συνεδρίαση), του Δημο τικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η 26449/ απόφαση του Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 306/ ) «Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμι στικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το σημείο Γ αυτής και ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Αθανάσιος Παππάς του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΒ693094), αρχ/των μηχ., δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του Παρασκευά (Πάρι) Σαββαϊδη. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 26449/ (ΥΟΔΔ 306/ ) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Αριθμ. Φ.353.1/ 5 / /Δ1 Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/ τ.α ) 2. Την αριθμ. Φ.350/95/153736/Δ1/ απόφαση Υπουργού Παιδείας «Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)» 3. Την αριθμ. Φ.350/96/153740/Δ1/ απόφαση Υπουργού Παιδείας με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 4. Τις σχετικές προτάσεις των Πανεπιστημίων 5. Την αριθμ. 17/ Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 6. Τα αριθμ. 9286/ και 16100/ έγγραφα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι οίκησης 7. Τις αριθμ. 2749/ και 2750/ εκ θέσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέ σεων 8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 «Μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα» του ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40 τ.α / ) 9. Το γεγονός ότι ο Μπουρσανίδης Χρήστος, έχασε την ιδιότητα του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. βάσει της οποίας ορίστηκε. 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουρ γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0515 του Φορέα 19210, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Αλεξανδρής Νικόλαος του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως πρόεδρος. 2. Χατζηδήμου Δημήτριος του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Φ , Μέλος ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος. 3. Κολέζα Ευγενία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος. 4. Οικονόμου Γεώργιος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Ρ , Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως μέλος. 5. Τζώρτζη Χριστίνα του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΒ , μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσω πικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, ως μέλος. 6. Μπράτης Δημήτριος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκ παιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 7. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ , δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκ παιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Κακανά Δόμνα του Μενελάου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως αναπλη ρώτρια Πρόεδρος. 2. Ντίνας Κωνσταντίνος του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 3. Βρεττός Ιωάννης του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 4. Σκαλιάπας Γεώργιος του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Σ , Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 5. Κοντονή Άννα του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Κ , μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 6. Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΙ , δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αδαμίδου Βασιλική του Παύλου με ΑΔΤ ΑΙ , δασκάλα αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Λιαμπότη Γεώργιο του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΗ , διοικητικό υπάλληλο του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, με αναπληρώ τρια την Ρεπανίδα Μαριάννα του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , αποσπασμένη εκπαιδευτικό στην Κ.Υ. του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31 η Δε κεμβρίου του 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του Μαρούσι, 25 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3) Με την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1, 2, 3, 5, 6, και 8, καθώς και των άρθρων 56 και 57 του Π.Δ. 63/05 Φ.Ε.Κ. 98 Α ) και την αριθμ. 84/ (Φ.Ε.Κ. 78 Α ) Π.Υ.Σ. αποσπάται η υπάλληλος Τσιμπούρη Λουκία του Γεωργίου, ΑΔΤ ΑΖ ), του κλάδου ΔΕ4 Διοικη τικού Γραμματέων, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Π.Ε. στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένας Αποστολάκη, σε προσωρινή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή και εντάσσεται στο βαθμό Γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 278/2011). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Με την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 τ.α ) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», γίνεται αποδεκτή, από , η αίτηση παραίτησης της Μελίνας Ξανθοπούλου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη, χωρίς πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολο γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμ. 952 Σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων ενδιαφερομέ νων για ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 283 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το ΠΔ. 144/ «Οργανισμός της Περιφ. Α Μ Θ» (Φ.Ε.Κ. 237/Α/ ). 3. Το αριθ. 39/ έγγραφο της ΠΑΜΘ με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες». 4. Την αριθ. 25/ απόφ. Περιφ. Α Μ Θ. Ορισμού και Τοποθέτησης του Προϊσταμένου της Αγροτ. Οικο νομίας και Κτηνιατρικής. 5. Την αριθ. 26/ απόφ. Περιφ. Α Μ Θ εξου σιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου της Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 6. Το άρθρο 3 της / κοινής απόφ. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας με θέμα «Λεπτο μέρειες εφαρμογής του Ν. 2520/1997 Μέτρα για τους νέους αγρότες κ.λπ.». 7. Το αριθ. 984/ έγγραφο της Β ΔΟΥ Ξάν θης. 8. Το αριθ. 88/ έγγραφο της ΕΑΣ Ξάνθης με τα οποία μας γνωστοποιούν τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων τους που προτείνουν για την συμμετοχή τους στην εν θέματι Επιτροπή. 9. Σχετική εισήγηση του Δ/ντού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε τους παρακάτω ως μέλη της Επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την απόδειξη της ιδιότητας αυτών ως Αγροτών, Νέων Αγρο τών, Νεοεισερχομένων Νέων στον αγροτικό τομέα και Εργατών Γής ήτοι: α) Μύταλα Σπυρίδου Αργυρώ του Νικολάου, Α.Δ.Τ. Π Γεωπόνο και Δ/ντρια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή της τον Τζελέπη Βασίλειο του Αθα νασίου, Α.Δ.Τ. AB γεωπόνο και τμηματάρχη της ίδιας υπηρεσίας β) Βαταμίδου Κρυσταλλένια του Θεολόγου, Α.Δ.Τ. Ξ , απόφοιτο Λυκείου, υπάλληλο του τμήματος Κεφαλαίου της Β ΔΟΥ Ξάνθης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Μαυρίδη Παναγιώτη του Βασι λείου, Α.Δ.Τ. Μ απόφοιτο εξαταξίου Γυμνασί ου, προϊστάμενο του τμήματος Κεφαλαίου της Β ΔΟΥ Ξάνθης γ) τον Ράπτη Ιωάννη του Γεωργίου Α.Δ.Τ. ΑΕ Αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο της Ε.Α.Σ., ως τακτικό μέ λος με αναπληρωτή τον Χατζηελευθεριάδη Κων/νο του Χαραλάμπους, Α.Δ.Τ. Ζ , πρόεδρο της Ε.Α.Σ.

4 448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής. 3. Εισηγητή της Επιτροπής ορίζουμε τον Λασκαράκη Κων/νο του Σωτηρίου, Α.Δ.Τ. ΑΖ γεωπόνο της Δ/ νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης. 4. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Δεληγιαν νοπούλου Αθηνά του Αθανασίου Α.Δ.Τ. ΑΕ , εργο δηγό δομικών έργων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης, με αναπληρώτρια την Μπασδάνη Ασημένια του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. ΑΕ , προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογι στή, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης. Ξάνθη, 24 Φεβρουαρίου 2011 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 12 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4312 Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα