Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A.Δ.Α. : Β43Ι46ΨΧΞΧ-Ω38 Αρμόδια Δ/νση : Δ/κής & Οικ/κής Υποστήριξης Αθήνα, 25/10/2012 Τμήμα Προμηθειών Αρ. πρωτ.: Πληρ. : Α. Γαλανόπουλος Τηλ. : ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περ/κές Δ/νσεις και τις Περ/κές Μονάδες και Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ» Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχοντας υπ όψιν : 1. Την Κ.Υ.Α. με αρ /99 (ΦΕΚ 61/Β/00) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». 2. Την Κ.Υ.Α. με αρ /99 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». 3. Την Υπουργική Απόφαση με αρ / (ΦΕΚ 684/Β / ) Υπουργική Απόφαση, περί έγκρισης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης & Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 4. Την με αρ / απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Α.Δ.Α: Β43Λ46ΨΧΞΧ-Θ3Θ)

2 Προσκαλεί i. κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περ/κές Δ/νσεις, και τις Περ/κές Μονάδες και Νομαρχιακές Μονάδες του, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού (11.316,00 ) έντεκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ii. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 31/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ. iii. Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. iv. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. v. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή. vi. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ Συνημμένα : σελ. 7 Πίνακας Διανομής, Παράρτημα Α, Παράρτημα Β Εσωτ. Διανομή: Επιτροπή Προμηθειών (κ.θ.βαλογιαννησ) 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περ/κές Δ/νσεις, Περ/κές Μονάδες και Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Άρθρο 1 Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι Ευρώ (11.316,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Άρθρο 2 Είδος ποσότητα περιγραφή Οι προσφορές θα αναφέρονται στην προμήθεια των ειδών που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα. Άρθρο 3 Υποβολή προσφορών Η προσφορά του κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», στην Ελληνική Γλώσσα και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο παραλήπτης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο αριθμός της πρόσκλησης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Προμηθειών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών. 3

4 Προσφορές που γίνονται για μέρος της προμήθειας που έχει προκηρυχθεί ή δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, είτε εγγράφως, είτε με προφορική συνέντευξη, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη. Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί τελικά θα είναι αυτός που θα έχει υποβάλει την συνολικά οικονομικότερη προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν και δείγματα των παρακάτω ειδών. α/α ΕΙΔΗ 1. Χαρτί υγείας 250γραμ.λευκό 2. Χειροπετσέτες κιβώτιο φύλλα, βάρους 8,70κιλά περίπου λευκό 3. Υγρό σαπούνι 5,5 ph πικραμύγδαλο 4 lt. Σημείωση ότι τα δείγματα δεν τιμολογούνται. Τα δείγματα αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή δεν επιστρέφονται. Άρθρο 4 Τιμή Οι τιμές που θα αναγράφονται στην προσφορά, θα αφορούν στη συνολική ποσότητα των ζητούμενων ειδών χωρίς Φ.Π.Α. και του συμπεριλαμβανομένου κόστους μεταφοράς για τη διανομή του είδους στους αποδέκτες σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας (ως συνημμένος πίνακας). Στην προσφορά αναφέρονται αναλυτικά : 1. Η τιμή του προσφερόμενου είδους. 2. Τα ζητούμενα στοιχεία στους συνημμένους πίνακες. Πρόσθετα στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την τιμή αόριστη δεν λαμβάνονται υπόψη. 4

5 Άρθρο 5 Χρόνος Τόπος Παράδοσης Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α) Στις Περ/κές Δ/νσεις, Περ/κές Μονάδες και Νομ/κές Μονάδες οι παραδόσεις θα γίνουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την απόφαση κατακύρωσης στην αντίστοιχη ταχ/κή δ/νση της κάθε Περ/κής Δ/νσης και της κάθε Νομαρχιακής Μονάδας και στους αντίστοιχους ορόφους των κτιρίων. β) Στην Κεντρική Υπηρεσία η παράδοση θα πραγματοποιηθεί άμεσα και όχι πλέον των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης στον μειοδότη προμηθευτή στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5 Αθήνα) Οι παραδόσεις θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Κεντρική Υπηρεσία οδός Δομοκού 5 Αθήνα, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περ/κές Μονάδες και Νομ/κές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή και αφού ενημερώσει την υπηρεσία, τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα. ε περίπτωση μη παράδοσης των προσφερόμενων ειδών εντός του καθορισμένου χρόνου παράδοσης, στον ανάδοχο θα επιβληθούν οι κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 58192/99 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». Άρθρο 6 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού του Οργανισμού, στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και την καταβολή αυτής, αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε /99 και 58192/00, αντίστοιχα. Η καταβολή του συνολικού τιμήματος στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και αφού προηγουμένως οι αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του Οργανισμού πιστοποιήσουν την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας με σχετικά πρακτικά παραλαβής. 5

6 Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Αναδόχου Κυρώσεις Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της πρόσκλησης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Για την διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 της ΚΥΑ 58192/99. Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος, κατ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 58192/99. Άρθρο 8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης της διαδικασίας ή και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αζημίως. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 45 4λιτρα 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270 ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 5 4λιτρα ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 5 4λιτρα 3 ΞΑΝΘΗΣ 270 μχ 5 4λιτρα 3 ΔΡΑΜΑΣ λιτρα 3 ΠΕΛΛΑΣ(ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) ΗΜΑΘΙΑΣ(ΒΕΡΟΙΑ) Ν0ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ(ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) ΠΙΕΡΙΑΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΣΕΡΡΩΝ ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΙΑΝΝΕΝΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 108 * ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ(ΠΑΤΡΑ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) Ν0ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ - Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΔΟΣΕΙΣ λιτρα 4 5 4λιτρα 4 5 4λιτρα λιτρα 3 2 4λιτρα 2 5 4λιτρα 2 8 4λιτρα 2 6 4λιτρα 3 2 4λιτρα 3 3 4λιτρα 3 3 4λιτρα 3 1 4λιτρα 2 1 4λιτρα 1 1 4λιτρα 1 1 4λιτρα 1 3 4λιτρα 6 4λιτρα λιτρα λιτρα 50 ΣΥΝΟΛΑ * ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10 λίτρα χλωρίνη 4 λίτρα καθαριστικό τζαμιών επιφανειών 2 σφουγγαρίστρες με κοντάρια 2 σκούπες με κοντάρια 300 σακούλες μεγάλες σκουπιδιών 150 σακούλες μικρές σκουπιδιών 7

8 Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΠΔ Μακεδονίας Θράκης (Θεσ/νίκη) Γιαννιτσών 31,(ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 6ος ΟΡΟΦΟΣ) Ραπτόπουλος Δημήτριος ΠΜ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Κομοτηνή) Πλατεία Ειρήνης Νομαρχιακή Μονάδα Έβρου (Αλεξανδρούπολη Νικομηδείας Νομαρχιακή Μονάδα Ξάνθης Παπαδάκης Τριαντάφυλλος Παπαδοπούλου Πολυξένη ο χιλ. Ξάνθης- Λάγους (Χώρος ΚΕΓΕ) Τσιάρα Ελένη Νομαρχιακή Μονάδα Δράμας Θεμιστοκλέους Κυρανούδης Ευριπίδης Νομαρχιακή Μονάδα Πέλλας (Γιαννιτσά) Πλατεία Γ. Γκόνου Ζάββος Σταύρος Νομαρχιακή Μονάδα Ημαθίας 7 (Βέροια) Παυσανίου Κιοσέογλου Ελένη Νομαρχιακή Μονάδα Κιλκίς Γ. Αργυρίου Αραβίδου Ελένη Νομαρχιακή Μονάδα Χαλκιδικής (Πολύγυρος) Ασκληπιού Νομαρχιακή Μονάδα Πιερίας (Κατερίνη) Εθνικού Σταδίου Χριστοφόρου Ευθυμία Νομαρχιακή Μονάδα Σερρών Ευζώνων Οικονόμου Κων/νος ΠΔ Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Ιωάννινα) 8ης Μεραρχίας Αποστόλου κων/νος ΠΜ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) 14 1ο χιλ. Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας Κόμβος Πανόραμα Τσέπουρα Θεοδώρα Νομαρχιακή Μονάδα Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα) 49 Μαρτύρων Καλόγηρος Παναγιώτης Νομαρχιακή Μονάδα Πρέβεζας Λ.Ειρήνης Πάνης Χαράλαμπος Νομαρχιακή Μονάδα Άρτας Χ.Λουριώτη Παπαδημητριου Κων/να ΠΔ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιονίου (Πάτρα) Αθηνών 18, Σβώλη Ανδριάνα Νομαρχιακή Μονάδα Λακωνίας (Σπάρτη) Λεωνίδου Ζαβάκος Ηλίας Νομαρχιακή Μονάδα Κορινθίας Γ.Παπανδρέου Ηλιόπουλος Γεώργιος Νομαρχιακή Μονάδα Μεσσηνίας (Καλαμάτα) Αριστομένους Βασδέκη Ελβίρα Νομαρχιακή Μονάδα Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι) Σπύρου Τρικούπη Τσούμος Βασίλειος Νομαρχιακή Μονάδα Ηλείας (Πύργος) Ερυθρού Σταυρού Παπαιωάννου Δημήτριος Νομαρχιακή Μονάδα Ζακύνθου Διοικητήριο Ζακύνθου Νομαρχιακή Μονάδα Κεφαλληνίας 25 Νομαρχιακή Μονάδα Κέρκυρας 26 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Σουηδίας Κλαουδάτου Ροζαλία ο χιλ. Εθνικής οδού Πέλεκα Μάλαμοι Αλεπού ΠΔ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Λάρισα) Καστοριάς 2α & Φαρσάλων Κοκκίνου Δήμητρα Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) Κ.Καραμανλή, δίπλα στην Πυροσβεστική Καρκάνη Βασιλική Νομαρχιακή Μονάδα Ρεθύμνου 9ο χιλ. Χρωμομοναστήρι Αγραφιώτη Ειρήνη Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα) Δομοκού Σκούντζος Χρήστος

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. AVANT GARDE SUPPLIES 40 Εκκλησιών 21, Ν. Σμύρνη Τηλ Φαξ: CLEANING CARE A. E. Λ. Τατοΐου 126, Μεταμόρφωση Τηλ Φαξ: GLASS CLEANING ABEE Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης Επανωμή Τηλ Φαξ: SILVER LINE ΕΠΕ Κωνσταντινουπόλεως 182, Περιστέρι Τηλ Φαξ: VARO CLEAN S.A. Ατρέως 13, Αθήνα Τηλ Φαξ: Ι. & Μ ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ 21 ο χιλ. Λ. Λαυρίου, Κορωπί Τηλ Φαξ: Mr Skiba Συστήματα Καθαρισμού ΕΠΕ Αρδητού 10, Μετς Τηλ Φαξ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΔΑ : Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Αθήνα 13/01/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. πρωτ.: 4449 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Α.Δ.Α : Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 11-07-2012 Πληρ. : Κ. Σ. Αλεξίου Αρ. πρωτ.: 76908 Τηλ. : 210-8802792

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλωσίμων για μηχανογραφικό εξοπλισμό»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλωσίμων για μηχανογραφικό εξοπλισμό» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση : Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ : Πληρ.: Κ. Σ. Αλεξίου Αθήνα, 12-07-2013 Τηλ. : 210-880.2792 Αρ. πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Α.Δ.Α : Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 11-07-2012 Πληρ. : Χ. Χρηστάκης Αρ. πρωτ.: 76909 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου ΙΒ Πληροφορίες : Β. Καζάκος Τηλ.:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Η. Φαφούτης Τηλ.:210 74 90 522 Fax : 21074 90 427 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πενήντα (50) USB Tokens»

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πενήντα (50) USB Tokens» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου ΙΒ Πληροφορίες : Β. Καζάκος Τηλ.:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. δ/νση τερμα Λ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 03/11 2011 Πληροφορίεςκ.Χουλιαρά Βικτωρία Τηλεφωνο : 2221025323 Αριθμ. Πρωτ. Ι/2494 FAX : 2221076323 Email : ixthxalk@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103 -Τ.Κ.11510 Πληροφορίες :Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-1ΣΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-1ΣΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/497/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : B. Kαζάκος Τηλ.:210 74 90 522 Fax : 21074 90 427 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46ΨΧΞ5-ΜΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46ΨΧΞ5-ΜΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα 29-10 - 2014 Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.: 12193 Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11526 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έχοντας υπόψη :

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΕΤ446ΨΧΞ5-ΣΔΞ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0900 38 188 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα