Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Α.Δ.Α : Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, Πληρ. : Χ. Χρηστάκης Αρ. πρωτ.: Τηλ. : ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ : «Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση του έργου : Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχοντας υπ όψιν : 1. Την Κ.Υ.Α. με αρ /99 (ΦΕΚ 61/Β/00) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». 2. Την Κ.Υ.Α. με αρ /99 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». 3. Την με αρ. 163/ απόφαση Δ.Σ./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ Β4Ω846ΨΧΞΧ-ΥΛ4) 4. Την με αρ. πρωτ / δέσμευση ποσού, αρ. αναλ. 313 (ΑΔΑ Β49Κ46ΨΧΞΧ-ΝΦ8) και προκειμένου για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, συνολικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (18.450,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι, , ,00), σας γνωρίζει ότι διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος θα πρέπει να καταθέσετε προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνον με σχετική προς αυτόν επιστολή. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Συν : σελ. 9 Πίνακας Διανομής, Παράρτημα Α, Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ Εσωτερική διανομή: - Δ/νση Δ/κής & Οικ/κής Υπ/ξης (Πρωτόκολλο Τμήμα Λογιστηρίου) - Επιτροπή Προμηθειών (κ. Βαλογιάννης) Δομοκού 5, Αθήνα, Τηλ : Τηλ/πία : Z:\ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ\ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ\Neos Fakelos Promithion\Tmima Promithion\Promithies\2012\ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ 12\ΕΝΤΥΠΑ 1 12\Prosklisi entypa teliko.doc

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Φειδίου 14-16, Αθήνα Τηλ. : Fax. : ANANAS S.A. COMMUNICATIONS Λ.Συγγρού Αθήνα Τηλ. : : 3. REPOSISION STRATEGY Χαριλάου Τρικούπη 53 55, Αθήνα Τηλ. : Fax. : : 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του έργου είναι όλες οι προεκτυπωτικές και εκτυπωτικές εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές που εμφανίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο της πρόσκλησης αυτής. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου που αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας είναι συνολικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (18.450,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω συνολικό ποσό θα απορριφθούν. ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το έργο που αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε συμμετέχων που πληροί τις προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου οφείλει να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που υποβάλλουν προσφορά για το έργο θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, υπό ποινή αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες απαιτείται : 1. Να λειτουργούν επί τουλάχιστον τρία (3) συναπτά έτη σε συναφή δραστηριότητα με το υπό προκήρυξη έργο. 2. Να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον το διπλάσιο του προϋπολογισμού του παρόντος έργου. 3. Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) συναφή έργα κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Για τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες προσκομίζουν, αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις παραπάνω προυποθέσεις, όπως πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, κατάλογο εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία κ.λ.π. Σε περίπτωση που ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ο συμμετέχων έχει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά ή δικαιολογητικά έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά του κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως στην Ελληνική Γλώσσα σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο παραλήπτης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3

4 Ο αριθμός της πρόσκλησης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης, στον φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την τεχνκή και επαγγελματική ικανότητα υλοποίησης του έργου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την γνώμη του ενδιαφερομένου, προβάλλει τυχόν πλεονεκτήματα των προσφερομένων και είναι υποβοηθητικά στην αξιολόγηση της προσφοράς, όπως υλικό σε έντυπη μορφή που έχει επιμεληθεί σε προηγούμενες εργασίες που έχει υλοποιήσει (ενημερωτικά έντυπα, τρίπτυχα, αφίσες κ.ά.). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Προμηθειών πρέπει, κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις - στοιχεία που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, είτε εγγράφως, είτε με προφορική συνέντευξη, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη. Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που γίνονται για μέρος της προμήθειας που έχει προκηρυχθεί ή δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές για την προμήθεια των ειδών πρέπει να δίδονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία). Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 της παρούσας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ρητά αναφέρονται στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών του Παραρτήματος Β απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αόριστες ή 4

5 ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Η τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην μέθοδο αξιολόγησης που ακολουθεί. Μέθοδος Αξιολόγησης Το έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Για την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης εφαρμόζεται ο τύπος: Βi = Σ( α*β) (α =συντελεστής βαρύτητας, β= επι μέρους βαθμολογία κριτηρίου) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή τους στο σύνολο των επικοινωνιών ενεργειών Μεθοδολογία προσέγγισης και διαδικασία υλοποίησης του έργου Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναλύονται διεξοδικά οι εργασίες του έργου Αναλυτική περιγραφή για το περιεχόμενο των επί μέρους παραδοτέων του Έργου (τεχνική περιγραφή, τελικές μακέτες, κλπ) 30% 25% 15% 30% ΣΥΝΟΛΟ 100% Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς των υποψηφίων αναδόχων οι οποίοι κατά την γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Έκπτωση μεγαλύτερη του 10% του συνολικού κόστους του έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η αρμόδια Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού. Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος για τον υπολογισμό του βαθμού (Βi): 5

6 Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax )+ 0,20 χ (Kmin/Ki) Β max η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Β i η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i K min το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κ i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i Λ i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (Β max). Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. - Προσφορές που τελικά έχουν ισοβαθμήσει, κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού της τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο κόστος, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθμούντων προμηθευτών. Αν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον προμηθευτή, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ως ελάχιστη συνέπεια είναι ο μηδενισμός της προσφοράς στο αντίστοιχο κριτήριο και ο χαρακτηρισμός του συμμετέχοντος ως αναξιόπιστου. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού. Η Επιτροπή κατόπιν εγγράφως γνωστοποιεί στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική απόφαση, με την οποία υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης αυτής, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 58192/99 «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Για την διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 της Κ.Υ.Α /99. Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος, κατ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 58192/99. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Λογιστηρίου, στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και την καταβολή αυτής, αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε /99 και 58192/00, αντίστοιχα. 6

7 Η καταβολή του συνολικού τιμήματος στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί αφού προηγουμένως η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Οργανισμού πιστοποιήσει την προσήκουσα εκτέλεση του έργου με σχετικό πρακτικό παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης της διαδικασίας ή και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αζημίως. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του διαγωνισμού Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. αποτελεί η παραγωγή έντυπου υλικού επικοινωνίας του Ανάλυση εργασιών Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο ανάδοχος συνίστανται : Α. Στην παραγωγή δημιουργικού μέρους του ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια). Β. Στην αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού. Ειδικότερα: Α. Παραγωγή δημιουργικού μέρους του ενημερωτικού υλικού Έργο του ανάδοχου θα είναι η παραγωγή του δημιουργικού μέρους των ενημερωτικών εντύπων. Ο ανάδοχος καλείται να εκτελέσει τις εργασίες του δημιουργικού και να ετοιμάσει τα τελικά δοκίμια (μακέτες) για τα ενημερωτικά έντυπα σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και να εγκριθούν. Όσον αφορά την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τους χρονικούς περιορισμούς που θα πρέπει να τηρούνται από τον ανάδοχο και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ισχύουν τα εξής : 1. Ο ανάδοχος σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα του ορίσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να παραδώσει δοκίμιο του τελικού αποτελέσματος για έλεγχο. 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει τις διορθώσεις εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών και να παραδώσει νέο δοκίμιο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (για κάθε ενημερωτικό έντυπο). 3. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να εγκρίνει το τελικό δοκίμιο οπότε και ο ανάδοχος θα μπορεί να εκτελέσει την επόμενη εργασία (αναπαραγωγή υλικού). 4. Μετά την έγκριση των τελικών δοκιμίων, όσον αφορά στις μακέτες για τα ενημερωτικά έντυπα (τρίπτυχα, δίπτυχα, μονόφυλλα, 16σέλιδα, 8σέλιδα, 4σέλιδα) οι οποίες προβλέπεται να σχεδιαστούν στην αρχή των Υποέργων, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα πρέπει να καλύψει και την πιθανότητα τροποποίησης επικαιροποίησης (τουλάχιστον μία φορά) της αρχικής μακέτας ή συγκεκριμένου στοιχείου αυτής για το κάθε είδος από τα προαναφερόμενα έντυπα. 5. Το σύνολο των κειμένων (ελληνικά αγγλικά) θα παραδοθούν στον ανάδοχο του έργου απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρεί την πλήρη ευθύνη για τη νοηματική απόδοση των προαναφερόμενων κειμένων. 6. Μετά το τέλος της εκτέλεσης της εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. : Όλα τα τελικά υλικά και ψηφιακά παραδοτέα (π.χ. τα δοκίμια, την ψηφιακή μορφή των εντύπων κλπ). Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή μορφή των εντύπων αυτή θα πρέπει να είναι σε κάποιο από τα πλέον διαδεδομένα DTP πακέτα ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική επεξεργασία και αναπαραγωγή του υλικού. Τα τελικά αρχεία των εντύπων στην ψηφιακή μορφή τους, μετά την επεξεργασία τους, σε μορφή PDF ή ανάλογη (συνοδευόμενη από όλα τα τυχόν αρχεία γραμματοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση του υλικού σε απλό ψηφιακό εκτυπωτή. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν το DTP format στο οποίο θα παραδίδουν την ψηφιακή μορφή των εντύπων καθώς και τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό για τυχόν μελλοντική επεξεργασία τους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 8

9 Β. Στην αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού το οποίο συνίσταται αναλυτικά στα ακόλουθα : 1) ΕΝΤΥΠΟ αρ. 1 (ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - FOLDER) Σχήμα : 24 cm x 30 cm (κλειστό) Χαρτί : 370 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χρώμα : 4χρωμία (2 όψεις) Πλαστικοποίηση : Ματ, 2 όψεις Τιράζ : αντίτυπα Γλώσσα : Ελληνικά Εξτρα εργασίες : Σχεδιασμός και χρήση κοπτικού + πικμάνσεις Να περιλάβει συγκεντρωμένα και ταξινομημένα όλα τα υπόλοιπα έντυπα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ημερίδες, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις περιλαμβάνοντας το σχετικό κάθε φορά υλικό. Έμμεση διαφήμιση μέσα από ένα καλαίσθητο και πρωτότυπο φάκελο. 2) ΕΝΤΥΠΟ αρ. 2 (ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) Σχήμα : Α4 (πλήρες ανάπτυγμα) Χαρτί : 170 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χρώμα : 4χρωμία Πλαστικοποίηση Εξωφύλλου : Ματ, 2 όψεις Έξτρα εργασίες : Πικμάνσεις Γλώσσα : Αγγλικά Τιράζ: 500 αντίτυπα Συνοπτική παρουσίαση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα Αγγλικά. Απευθύνεται σε πολίτες άλλων κρατών της Ε.Ε. με τους οποίους έρχονται σε επαφή και συνεργάζονται, στελέχη του Οργανισμού κατά την διάρκεια επαγγελματιών ταξιδιών. Ενισχύει την εξωστρέφεια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 3) ΕΝΤΥΠΟ αρ. 3 (ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) Σχήμα : Α4 Σελίδες : 8 (Σώμα) + 4 (Εξώφυλλο) Χαρτί Σώμα : 170 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χαρτί Εξωφύλλου : 230 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χρώμα : 4χρωμία Πλαστικοποίηση Εξωφύλλου : 2 όψεις Γλώσσα : Ελληνικά Τιράζ: αντίτυπα Βιβλιοδεσία : Καρφίτσα Παρουσίαση του εταιρικού προφίλ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ενημέρωση σε σχέση με το αντικείμενο, την ιστορία, τις δράσεις και τα προγράμματα, καθώς και την κτιριακή υποδομή, τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό του. 9

10 Απευθύνεται στους πολίτες που θέλουν να μάθουν για τον ρόλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στους αγρότες που θέλουν ή ήδη λαμβάνουν κοινοτικές επιδοτήσεις. 4) ΕΝΤΥΠΟ αρ. 4 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) Σχήμα : 14 cm x 21 cm Σελίδες : 24 (Σώμα) + 4 (Εξώφυλλο) Χαρτί Σώμα : 170 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χαρτί Εξωφύλλου : 230 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χρώμα : 4χρωμία Πλαστικοποίηση Εξωφύλλου : Ματ, 2 όψεις Γλώσσα : Ελληνικά Τιράζ: αντίτυπα Βιβλιοδεσία : Καρφίτσα Παρουσίαση του έργου της τρέχουσας Διοίκησης του Οργανισμού καθώς και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του ρόλου που ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καλείται να αναλάβει. Ενημέρωση των πολιτών με διαφάνεια. 5) ΕΝΤΥΠΟ αρ. 5 (ΜΟΝΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) Σχήμα : Α4 (αρχικό) Σελίδες : 7 διαφορετικές (μειούμενες κατά 2 cm ως προς το ύψος) Χαρτί : 170 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χρώμα : 4χρωμία (2 όψεις, Αγγλικά - Ελληνικά) Γλώσσα : Ελληνικά - Αγγλικά Τιράζ: αντίτυπα (8 x = σελίδες Α4) Αναλυτική περιγραφή των δράσεων που αναφέρονται συνοπτικά στο ΕΝΤΥΠΟ 3 (Προφίλ Οργανισμού). Οι δράσεις αυτές αλλάζουν στην διάρκεια του χρόνου για αυτό θα πρέπει να είναι ξεχωριστά μονόφυλλα ώστε να μπορούν να αντικαθίστανται. 6) ΕΝΤΥΠΟ αρ. 6 (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) Σχήμα : Δίπτυχο με ανάπτυγμα 12 cm x 24 cm Χαρτί : 370 gr VELVET ευρωπαϊκό τριπλής επίστρωσης Χρώμα : 4χρωμία (2 όψεις) Γλώσσα : Ελληνικά Τιράζ: αντίτυπα Χρήση της κάρτας για την ανάπτυξη Δημόσιων Σχέσεων. 10

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Α.Δ.Α : Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 11-07-2012 Πληρ. : Κ. Σ. Αλεξίου Αρ. πρωτ.: 76908 Τηλ. : 210-8802792

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλωσίμων για μηχανογραφικό εξοπλισμό»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ : «Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλωσίμων για μηχανογραφικό εξοπλισμό» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/νση : Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ : Πληρ.: Κ. Σ. Αλεξίου Αθήνα, 12-07-2013 Τηλ. : 210-880.2792 Αρ. πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου ΙΒ Πληροφορίες : Β. Καζάκος Τηλ.:210

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 9 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 131890 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης Αθήνα, 8-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 531/8-12-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα