ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ. ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150KV ΚΑΙ 400KV ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Εργολάβος θα αναλάβει το πλύσιµο µονωτήρων µε εκτόξευση νερού από ελικόπτερο και για ποσότητα αλυσίδων µονωτήρων σε υπό τάση Γραµµές Μεταφοράς 150KV και 400KV που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Νοτιοανατολικού τµήµατος Στερεάς Ελλάδας και Κορινθίας, στην Εύβοια, στην Ανδρο και στην Κρήτη, όπως εµφανίζονται στους χάρτες που θα δοθούν στον Εργολάβο από τους κατά τόπους αρµόδιους Τοµείς και αναλύονται ως προς τους µονωτήρες στους συνηµµένους πίνακες. 2. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ αλυσίδες µονωτήρων 150KV και 2230 αλυσίδες µονωτήρων 400KV στην ευρύτερη περιοχή του Νοτιοανατολικού τµήµατος Στερεάς Ελλάδας και Κορινθίας καθώς επίσης και στην Εύβοια και στην Ανδρο αλυσίδες µονωτήρων 150 kv στην περιοχή της Κρήτης. 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες πλυσίµατος των αλυσίδων µονωτήρων της παραγράφου 2.2 θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις ως εξής: Η πρώτη φάση θα αρχίσει στις και θα ολοκληρωθεί στις και η δεύτερη φάση θα αρχίσει µετά τις Οι εργασίες πλυσίµατος των αλυσίδων µονωτήρων της παραγράφου 2.1 θα εκτελεσθούν ως εξής: α) Οι εργασίες πλυσίµατος νήσου ΑΝ ΡΟΥ και ΓΜ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΛΙΒΑ Ι θα γίνουν στο διάστηµα από έως

2 β) Για την περιοχή του Νοτιοανατολικού τµήµατος Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας και Εύβοιας θα αρχίσουν από και θα ολοκληρωθούν στις Στο χρονικό αυτό διάστηµα ενδέχεται να υπάρξει εκ νέου ανάγκη πλυσίµατος της ΓΜ ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΛΙΒΑ Ι και της νήσου ΑΝ ΡΟΥ. Ακόµη σηµειώνεται ότι ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες µπορεί να προκύψουν µικρές ολισθήσεις του προγραµµάτος µε κοινή συµφωνία των δύο µερών. 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται µονοετής µε δυνατότητα παρατάσεως για δύο επιπλέον έτη κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως εκ µέρους της ΕΗ Α.Ε η οποία πρέπει να γίνει µέχρι στην περίπτωση παρατάσεως για το πρώτο έτος και µέχρι στην περίπτωση παρατάσεως για το δεύτερο έτος. 5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΗ 5.1 Η ΕΗ θα διαθέσει το αναγκαίο σε ποσότητα και ποιότητα νερό σε θέσεις κατάλληλες για την προσέγγιση ελικοπτέρου. Τα σηµεία αυτά θα βρίσκονται κατά µήκος πρωτευόντων ή δευτερευόντων δρόµων και σε λογική γειτνίαση ως προς τις Γραµµές Μεταφοράς. Το κόστος του νερού ως και η µεταφορά του βαρύνουν τη ΕΗ. 5.2 Η πιστοποίηση της καταλληλότητας του νερού θα γίνεται πριν από κάθε αποµάστευση του προς το ελικόπτερο κατόπιν µετρήσεως µε ειδικό όργανο και συνυπογραφής των συµβαλλοµένων µερών στο σχετικό έντυπο ( συνηµµένο υπόδειγµα). 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 Το πλύσιµο των µονωτήρων θα γίνεται καθηµερινά σύµφωνα µε επιστολές εξουσιοδότησης οι οποίες θα εκδίδονται πριν από κάθε ειδική εργασία από την αρµόδια Υπηρεσία της ΕΗ, λαµβανοµένου υπόψιν του ρυθµού πλυσίµατος που αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου για κάθε είδος γραµµής : 6.2 Καµία εργασία δε θα γίνει χωρίς να εκδοθεί επιστολή εξουσιοδότησης. Η επιστολή εξουσιοδότησης θα περιλαµβάνει τις κατωτέρω πληροφορίες:

3 -Περιγραφή της εργασίας περιλαµβανοµένων της χρονικής διάρκειας της εργασίας καθώς και της θέσεως και της τάσεως της Γραµµής Μεταφοράς, που θα γίνει η εργασία. -Οι διπλές αλυσίδες µονωτήρων θα λαµβάνονται σαν δύο απλές αλυσίδες µονωτήρων ως προς το πλύσιµο και την τιµολόγηση. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πλυσίµατος, η ηµερήσια αποζηµίωση θα υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: Συνολικά λίτρα νερού ηµερησίως επί τιµή µονάδας ( αλυσίδας) δια προβλεπόµενα λίτρα νερού/αλυσίδα 6.3 Για τη σωστή πλύση απαιτείται δέσµη νερού και όχι υπό µορφή Spray µε πίεση τουλάχιστον 1000psi, η δε προβλεπόµενη και κατά µέσο όρο ποσότητα νερού ανά αλυσίδα 150KV θα είναι 14 λίτρα και ανά αλυσίδα 400KV 24 λίτρα. Η ποσότητα του νερού που θα ρίπτεται ανά αλυσίδα θα καθορίζεται από το επιβλέπον προσωπικό της ΕΗ λαµβάνοντας υπόψη την πίεση εκτόξευσης του νερού. Το τίµηµα θα υπολογίζεται µε βάση την ποσότητα του νερού που θα ρίπτεται. 6.4 Η πιστοποίηση της κατανάλωσης του νερού θα γίνεται µε βάση την ογκοµέτρησή της επί του ελικοπτέρου δεξαµενής νερού µε παράλληλη χρήση υδροµετρητού ο οποίος θα προσαρµοστεί στο άκρο της αντλίας της ΕΗ. Η εν λόγω πιστοποίηση θα επιβεβαιώνεται µε την υπογραφή των συµβαλλοµένων µερών σε σχετικό έντυπο ( συνηµµένο υπόδειγµα). 6.5 εδοµένων των ανέµων που επικρατούν στις περιοχές Ανδρου- Κάρυστου-Αλιβερίου και Κρήτης κατά τους µήνες Ιούλιο- Αύγουστο-Σεπτέµβριο ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι µπορεί να αναπτύξει µια µέση παραγωγικότητα πλυσίµατος 400 αλυσίδων 150 kv την ηµέρα τουλάχιστον λαµβάνοντας υπόψη την προβλεπόµενη ποσότητα νερού ανά αλυσίδα. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να διαβιβάσει στοιχεία ικανότητας πτήσεως του ελικοπτέρου στα δεδοµένα ανεµολογικά στοιχεία των περιοχών που θα εκτελεστούν οι εργασίες πλύσης µονωτήρων, και δεδοµένης της χωρητικότητας της δεξαµένης που διαθέτει το ελικόπτερο, τις εργάσιµες ώρες ανά ηµέρα, το σύστηµα

4 ανατροφοδότησης νερού και καυσίµων, και να αποδείξει ότι έχει την δυνατότητα να αναπτύξει την προδιαγεγραµµένη µέση παραγωγικότητα ανά ηµέρα. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιλότους και χειριστές µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε πλύσιµο αλυσίδων µονωτήρων σε όλους τους τύπους γραµµών της διακήρυξης και ειδικά σε πυλώνες απλού κυκλώµατος είτε µε απλή ανάρτηση Λ είτε τερµατικού τύπου. 6.6 Ο Εργολάβος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια της τιµής µονάδας και δηλώνει ότι καθόρισε αυτήν µετά από ακριβή προϋπολογισµό που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψιν του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα, ρητά, οριστικά και αµετάκλητα παντός γενικά δικαιώµατος για εργασίες έτους 2009 (και ενδεχόµενα 2010 ή και 2011 σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης) να αξιώσει µεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαµβάνων το συγκεκριµένο κίνδυνο. Ο Εργολάβος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία καθαρισµού συνεργείο επανδρωµένο µε τα απαραίτητα µέσα και εργαλεία και δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η εργασία αυτή και έλαβε υπόψιν του κάθε δυσχέρεια οιασδήποτε φύσεως, είδους ή εκτάσεως, η οποία έχει ή θα έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης και η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιασθεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τη ΕΗ και αναλαµβάνει το συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει το δικαίωµα από τη σύµβαση ή το Νόµο να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση της πέραν του εργολαβικού ανταλλάγµατος. 7. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.1 Για τη διάρκεια ισχύος της συµβάσεως που θα υπογραφεί µε τον Εργολάβο ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7.2 Ρητά συνοµολογείται ότι, σε περίπτωση που η ΕΗ διακόψει τις εργασίες πλυσίµατος λόγω καιρικών συνθηκών που κατά την κρίση της θα καθιστούσαν περιττή τη συνέχισή τους, θα είναι υποχρεωµένη να αποζηµιώσει τον Εργολάβο ως εξής :

5 Σε περίπτωση βροχοπτώσεων ή άλλων λόγων η ΕΗ δύναται να προβαίνει σε µεταβολή των αρχικών προγραµµάτων πλυσίµατος µονωτήρων ή αυτοδικαίως να λύσει τη σύµβαση δηλαδή να σταµατήσει ολοσχερώς τις παραπέρα εργασίες πλυσίµατος και να προβεί σε µια γραµµικής µορφής αποζηµίωση του τύπου: Υ = Α(1-χ/0,60), όπως εµφανίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα : Y = 0 για χ 0,60 Υ = Α ( 1 χ / 0,60) για χ < 0,60 Y = τιµή σε ΕΥΡΩ Α = ΕΥΡΩ Χ = ποσοστό µονωτήρων που έχουν πλυθεί σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των προς πλύση µονωτήρων.

6 ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (150 KV) A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΜ/ ΤΜΗΜΑ ΚΩ. ΑΡΙΘ. ΓΜ ΤΑΣΗ (KV) ΤΥΠΟΣ ΓΜ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ 1 ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΑΝ ΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ/ΚΑΡΥΣΤΟΣ- ΛΙΒΑ Ι-ΚΑΜΙΝΑΚΙ-ΣΤΑΥΡΟΠΕ Α ΚΑΤ KV Α.Κ ΑΛΙΒΕΡΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΑΛΚ KV Α.Κ ΑΛΙΒΕΡΙ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ (ΜΥΛΑΚΙ) ΑΤ KV Α.Κ ΡΟΥΦ-ΑΛΙΒΕΡΙ/ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΧΑΛΚΙ Α ΙΙ- ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ-ΧΑΛΚΙ Α Ι-Υ/Σ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ/ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΑΛΙΒΕΡΙ ΡΑ KV Α.Κ ΧΑ KV.Κ ΑΛΙΒΕΡΙ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΑΣ 1-50 ΑΣ KV Α.Κ ΡΟΥΦ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΡΣ KV.Κ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ-ΑΗΣΑΓ ΙΙ ΚΟΑ KV.Κ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ/ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι/ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΜ KV.Κ. 362 ΚΜ KV.Κ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΡΟΥΦ ΑΡ KV.Κ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ - ΑΗΣΑΓ Ι ΚΚΑ KV.Κ. 301 ΣΥΝΟΛΟ 7926 A/A 1 2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (400 KV) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΜ/ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ ΑΧΕΛΩΟΣ / ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ / ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α / ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ / ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΩ. ΑΡΙΘ. ΓΜ ΤΥΠΟΣ ΓΜ ΤΑΣΗ (KV) ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ ΑΑ 1-80.Κ. 400 KV 585 ΑΠ 1-80.Κ. 400 KV ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑ Ν.Κ. 400 KV 961 ΣΥΝΟΛΟ 2230

7 A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΜ/ ΤΜΗΜΑ ΚΩ. ΑΡΙΘ. ΓΜ ΤΑΣΗ (KV) ΤΥΠΟΣ ΓΜ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 1 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΜΟΙΡΕΣ ΛΜ KV Α.Κ ΜΟΙΡΕΣ - ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΙ KV Α.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΣΗΤΕΙΑ ΙΣ KV Α.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΙ ΛΗ ΙΙ KV.Κ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΙ) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΙ ΣΗ ΙΙ 1-20 Α 150 KV.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ ΙΙ KV.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ ΛΧ KV Α.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ ΙΙ ΛΧ ΙΙ KV Α.Κ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΥΣΙ ΩΝ 150 KV : 5175 A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΜ/ ΤΜΗΜΑ ΚΩ. ΑΡΙΘ. ΓΜ ΤΑΣΗ (KV) ΤΥΠΟΣ ΓΜ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ Β' ΦΑΣΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 1 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΜΟΙΡΕΣ ΛΜ KV Α.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΣΗΤΕΙΑ ΙΣ KV Α.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΙ ΛΗ ΙΙ KV.Κ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΙ) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΙ ΣΗ ΙΙ 1-20 Α 150 KV.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ ΙΙ KV.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ ΛΧ KV Α.Κ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ ΙΙ ΛΧ ΙΙ KV Α.Κ. 91 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΥΣΙ ΩΝ 150 KV : ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΥΣΙ ΩΝ 150 KV : Α.Κ.=Απλό Κύκλωµα.Κ.= ιπλό Κύκλωµα

8

9

10

11

12 Mick

13 Mick

14 Mick

15 Mick

16 Mick

17 Mick

18 Mick

19 Mick

20 Mick

21 Mick

22 Mick

23 Mick

24 Mick

25 Mick

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΓΩΝ ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΜ 400KV ΣΕΛΙ ΕΣ : 5

27

28

29

30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα