ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ Αθήνα, 12/04/2013 Αρ. πρωτ.: 5781 Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: κ. Γ.-Ι. Νυχάς & Α. Σταµατίου, τηλέφωνο & ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε αντικείµενο την σταδιακή προµήθεια αναλωσίµων µέχρι την 31/8/2014 µε προϋπολογισµό το ποσό των Εξήντα Τριών Χιλιάδων Ευρώ (63.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Η προµήθεια θα γίνει στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Βιολογική ολιστική προσέγγιση της υναµικής Μορφής Επιβίωσης Παθογόνων Βακτηριακών Σχηµατισµών - ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση », το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους και σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (2 η Συνεδρία/ ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο κ. Γ.-Ι. Νυχάς, (καθηγητής) του Γ.Π.Α. Ο ΕΛΚΕ του ΓΠΑ δύναται να προβεί σε ποσοστιαία κατακύρωση της προµήθειας των υπό προµήθεια ειδών που υπάρχουν και αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/07 Κ.Π.. άρθρο 21 παρ. α. (δηλαδή αύξηση έως 15% και µείωση έως 30%). Τα υπό προµήθεια είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές των και τα λοιπά χαρακτηριστικά των δίδονται αναλυτικά στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά στο σύνολο ή µέρος της ζητούµενης προµήθειας, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτηµα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 1

2 2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8 η Μαΐου 2013(και ώρα 14:00). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Γ.Π.Α., (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ , Αθήνα) από ευτέρα έως Πέµπτη κατά τις ώρες 12:00 έως 14:00 ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που καταφθάνουν στον ΕΛΚΕ και υποβάλλονται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες ανεξάρτητα από τη σφραγίδα ταχυδροµείου και επιστρέφονται. 3. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το ιαγωνισµό Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (υποψηφίου) Η ένδειξη «Παρακαλούµε να ανοιχθεί µόνο από την Επιτροπή Αξιολόγησης». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του. Ο φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή και πρέπει να περιλαµβάνει τους ακόλουθους επιµέρους φακέλους: 3.α. Επιµέρους Φάκελος ικαιολογητικών, ο οποίος θα περιλαµβάνει: - Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συµµετοχής και ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου σε περίπτωση νοµικού προσώπου Ειδικότερα: 1. εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο / ατοµική επιχείρηση / επιτηδευµατία απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα. 2. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο: Α. Για τη σύσταση του νοµικού προσώπου: επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. Β. Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπρόσωπου: Πρακτικά αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συµµετοχής του στο ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις). 3. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 2

3 - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ΙΙ. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, Ο προσφέρων - δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, και για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 Π..118/07. - είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκεί γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α. της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π..118/07. - δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας - δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης - αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π..118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου διατάγµατος. ΙΙΙ. η υποβαλλόµενη προσφορά (α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, (β) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή και (γ) η προσφορά ισχύει εκατόν είκοσι ηµερολογιακές µέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3.β. Επιµέρους Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (και σε CD). Κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος. Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα υπάρχουν: 1.Κατάλογος, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις αναλωσίµων ειδών των τριών (3) τελευταίων χρόνων, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αναλωσίµων ειδών αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του πελάτη. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει να συστήσει αντιπροσωπευτικούς πελάτες από τους οποίους το Πανεπιστήµιο µπορεί να ζητήσει στοιχεία. 2.Εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν: o Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Εφόσον ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηµατική µονάδα: o Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της καθώς και o Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα. 3

4 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι υπάρχει οργανωµένο τεχνικό τµήµα Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 3.γ. Επιµέρους Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς (και σε CD), όπου θα περιλαµβάνεται η τιµή ανά είδος (σύµφωνα µε την περιγραφή αναλώσιµων υλικών που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα), το αντιστοιχούν ποσό και ποσοστό ΦΠΑ, καθώς και η τιµή και ο ΦΠΑ στο σύνολό τους. 4. Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγιστούν την 13 η Μαίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ, στο γραφείο του κ. Σταµατίου στο ισόγειο του κτ. Χασιώτη του Γ.Π.Α. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθµολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την Επιτροπή Έρευνας την ανάθεση της σύµβασης. Για την επιλογή της πιο συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: (1) Η τιµή. (2) Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη (3) Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. (4) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή. (5) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η εξής: Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών ((τιµή, κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, ήτοι στοιχεία (1)), κατατάσσονται σε δύο οµάδες. (Α). Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών (Ποιότητας, Απόδοση, Λειτουργικότητα, Σχεδιασµός, κ.α.), στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία (2). (Β). Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία (3),(4),(5). Για τις παραπάνω δύο οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 85 και 15 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε στοιχείο των οµάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί µέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε το άθροισµά τους, για κάθε οµάδα, να ισούται µε τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 4

5 Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προσφοράς και, όταν από την διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Συνεπώς, Σ.Τ. = Σ.Τ.Π. Σ.Σ.Β. Σ.Τ. = Συµφερότερη Τιµή, Σ.Τ.Π.= Συγκριτική Τιµή Προσφοράς, και Σ.Σ.Β. = Συνολική Σταθµισµένη Βαθµολογία Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η συµφερότερη προσφορά. Συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτική) προς την βαθµολογία της. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόµενο που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στα ακόλουθα: 1) Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια της παρούσας διακήρυξης. Οι Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 2) Βαθµολόγηση των τεχνικών όρων κάθε µιας από τις υπόλοιπες προσφορές, σύµφωνα µε τις οµάδες κριτηρίων και τη µέθοδο που αναφέρονται παρακάτω: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α: 1. Συµφωνία των προσφερόµενων ειδών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης (Συντελεστής βαρύτητας 35%) 2. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και σχεδιασµός των προσφερόµενων υλικών, µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης (Συντελεστής βαρύτητας 20%) 3. Καταλληλότητα των απαιτούµενων προσφερόµενων ειδών για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τον οποίο προορίζονται (Συντελεστής βαρύτητας 30%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Β: 1. ιάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας.( Συντελεστής βαρύτητας 5%) 2. Τεχνική υποστήριξη (Συντελεστής βαρύτητας 5%) 3. Χρόνος παράδοσης ( Συντελεστής βαρύτητας 5%) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 5

6 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ήλωση του σηµείου 3.α. της παρούσας, Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: Οι Έλληνες Πολίτες (φυσικά πρόσωπα) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση (Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί µετά την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση επίσης γίνονται αποδεκτές). Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση ή κατόπιν αυτής. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό καθώς και τον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης των νόµιµων εκπροσώπων. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 6

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 9. δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Οι Αλλοδαποί Πολίτες (φυσικά πρόσωπα) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση. (Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί µετά την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση επίσης γίνονται αποδεκτές). Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση ή κατόπιν αυτής. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό καθώς και τον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης των νόµιµων εκπροσώπων. 6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 7

8 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση. (Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί µετά την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση επίσης γίνονται αποδεκτές). Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι οι διαχειριστές (για Ε.Π.Ε.) ή ο Πρόεδρος και ο /νων Σύµβουλος (για Α.Ε.) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση ή κατόπιν αυτής. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του 8

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό καθώς και τον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης των νόµιµων εκπροσώπων. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος και οι νόµιµοι εκπρόσωποί του είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης (εφόσον ο ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο µέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του). Πρακτικό του οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο καθώς και αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό απαιτείται. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση. (Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί µετά την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση επίσης γίνονται αποδεκτές). Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι οι διαχειριστές (για Ε.Π.Ε.) ή ο Πρόεδρος και ο /νων Σύµβουλος (για Α.Ε.) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση ή κατόπιν αυτής. 9

10 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό καθώς και τον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης των νόµιµων εκπροσώπων. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος και οι νόµιµοι εκπρόσωποί του είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης (εφόσον ο ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο µέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του). Πρακτικό του οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο καθώς και αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό απαιτείται. Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 10

11 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο) Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται στην Επιτροπή Έρευνας την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Η Επιτροπή Έρευνας εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται µε τα παραδοτέα Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιµήµατος του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. 6. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Τα αναλώσιµα θα πρέπει να παραδοθούν µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της παραγγελίας τους. Η παραγγελία και αντίστοιχα η παράδοση µπορεί να είναι τµηµατική. Η παράδοση, ανάλογα µε το αναλώσιµο, θα γίνει στα: 1) Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, Αθήνα 11855, 2) Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίµων και Ποτών, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, Αθήνα 11855, 3) Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, Αθήνα 11855, 4) Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµιόπολη, Ιλίσσια, Αθήνα 15701, 5) Εργαστήριο Υγιεινής και Μικροβιολογίας Τροφίµων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τοµέας Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων, Θεσσαλονίκη Οι διαδικασίες παραλαβής των υλικών καθώς και οι υποχρεώσεις του προµηθευτή θα προβλέπονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου κ. Καθ. Γ. Ι. Νυχά ή στον κ. Α. Σταµατίου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο ή αντίστοιχα. 11

12 Η παρούσα θα αναρτηθεί µέχρι την 8 η Μαΐου 2013 στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (www.aua.gr), καθώς και στον ιστοχώρο του ΕΠΕ ΒΜ (www.edulll.gr). Αθήνα, 12/04/2013 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι προσφορές µπορούν να αφορούν είτε στο σύνολο των ειδών είτε σε µέρος των ειδών που αναφέρονται. Η αξιολόγηση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε είδος. A/A Όνοµα Υλικού Μονάδα Ενδεικτικές µέτρησης Ποσότητές Προδιαγραφές 1 ΓΑΝΤΙΑ LATEX SMALL τεµ Λατεχ, χωρίς πούδρα 2 ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM τεµ Λατεχ, χωρίς πούδρα 3 ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE.000 Λατεχ, χωρίς πούδρα 4 Γάντια Νιτριλίου Small τεµ 2000 Νιτριλίου, χωρίς πούδρα 5 Γάντια Νιτριλίου Medium τεµ 1000 Νιτριλίου, χωρίς πούδρα 6 Γάντια Νιτριλίου Large 00 Νιτριλίου, χωρίς πούδρα 7 Microplates πλάκες 96 θέσεων, κατάλληλα για κυτταροκαλλίεργεια, πακ/50 τεµ 250 Αποστειωµένα, επίπεδη βάση 8 Well Polystyrene Microplates µclear, black, 96 θέσεων τεµ 200 µclear, black, sterile, επίπεδη βάση 9 Petri Dishes, diameter 60mm, sterile τεµ 1600 diameter 60mm, sterile 10 falcon 15mL τεµ 6000 Αποστειωµένα µε UV ακτινοβολία, gamma sterile 11 falcon 50mL τεµ 6000 Αποστειωµένα µε UV ακτινοβολία, gamma sterile 12 Yellow tips 1-200µL τεµ gilson type, RNA free 13 Blue tips µL τεµ gilson type, RNA free 14 Clear tips µL τεµ 4000 gilson type, RNA free 15 PCR tubes 100µL, 200µL τεµ 7000 RNA free 16 PCR tubes 500µL τεµ 2000 RNA free 17 Γυάλινες πιπέττες Παστέρ Βακτηριολογικοί κρίκοι ΤΡΥΒΛΙΑ 90mm MACHINE STERILE ΦΙΑΛΙ ΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ PROTECT Π100 τεµ πακ 1 Τρυβλία machine sterile, διαµέτρου 92mm, ύψος 16mm with ventilation cams.κατασκευασµένο από polystyrene, ανθεκτικό σε θερµοκρασία µέχρι 80οC. Συσκευασµένα ανά 20 Φιαλίδια φύλαξης µικροοργανισµών σε βαθιά κατάψυξη. Τα φιαλίδια περιέχουν κεραµικές πλάκες και ειδικό υγρό (cryopreservative fluid). 13

14 21 BAGFILTER 400,400ml,19x30 τεµ BAGLIGHT 400,400ml,19x30 τεµ ΣΑΚ.ΡΡ,600x780mm,χ.επισηµ ΣΩΛΗΝΑΡ.1.5ml EPPENDORF τεµ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2ml EPPENDORF SCREW CAPS NEUTRAL SCREW CAPS BLUE SCREW CAPS YELLOW τεµ SCREW CAPS RED τεµ SCREW CAPS PINK τεµ 1000 Σακούλες Stomacher µε πλευρικό φίλτρο, χωρητικότητας 400ml, διαστάσεις 19x30mm. Σακούλες απλές Stomacher χωρητικότητας 400ml, διαστάσεις 19x30mm. Σακούλες καταστροφής κατάλληλες για τη καταστροφή. Ανθεκιτκές σε θερµοκρασία 121οC και 134οC. ιαστάσεις 600x780mm. Σωληνάρια PP 1,5ml Eppendorf µε πώµα, ύψος 39mm, διάµετρος 10,8mm Σωληνάρια PP 1,5ml Eppendorf µε πώµα, ύψος 40mm, διάµετρος 10,8mm Βιδωτό πώµα PP κατάλληλο για microtubes 0,5-2ml. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C Βιδωτό πώµα PP κατάλληλο για microtubes 0,5-2ml. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C Βιδωτό πώµα PP κατάλληλο για microtubes 0,5-2ml. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C Βιδωτό πώµα PP κατάλληλο για microtubes 0,5-2ml. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C Βιδωτό πώµα PP κατάλληλο για microtubes 0,5-2ml. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C 14

15 31 SCREW CAPS GREEN τεµ SCREW CAPS VIOLET τεµ MICRO TUBES 2ml WITHOUT CAP ΧΑΡΤΙ ΙΗΘΗΤΙΚΟ 39Χ39 τεµ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml ΣΤ Μ/Β τεµ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml ΣΤ Μ/Β τεµ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml ΣΤ Μ/Β τεµ BUFFER PH lt 39 BUFFER PH lt 40 BUFFER PH lt 41 CLINET ANTIALGAE,1lit τεµ 2 42 Cryoboxes -χαρτινα 100 θέσεων τεµ IPG Strips τεµ Electroporation cuvettes 0 45 Βακτηριολογικοί γυάλινοι spreaders τεµ Πλαστικά Cryoboxes, 100 θέσεων τεµ 40 Βιδωτό πώµα PP κατάλληλο για microtubes 0,5-2ml. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C Βιδωτό πώµα PP κατάλληλο για microtubes 0,5-2ml. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C Σωληνάρια PP 2ml, skirted base, χωρίς πώµα. Autoclavable at 121o C, για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C Μέσο απoλύµανσηςκαθαρισµού για το εργαστήριο, 1lt για αποθήκευση καλλιεργιών, ανθεκτικότητα σε -80C different ph range and strip length, capable for Biorad system 0.2 cm gap sterile electroporation cuvette, for use with the Gene Pulser and MicroPulser systems, for yeast, bacteria, and eukaryotic cells για επιστρωση βακτηριων σε τρυβλια πλαστικα αποθηκευσης cryovials at -80oC 47 syringae filters 0,2 µm, 30mm τεµ 100 αποστειρωµένα ανά ένα, διάµετρος 30mm 48 Χαρτί καθαρισµού φακών Αντικειµενοφόρες πλάκες τεµ 2000 (γυάλινες Ν. 1.5) 50 Καλυπτρίδες τεµ 800 (~24mm*24mm) 51 Καλυπτρίδες τεµ 1500 (~24mm*72mm) 52 Γυάλινα φιαλίδια µε καπάκι 4ml τεµ Chamber coverglass 00 Ν Glass Bottom Dishes 00 N Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι 00 (διάφορες διαστάσεις) 56 Φίλτρα (σύριγγας) τεµ 200 0,20µm 57 Λίχνοι Bunsen τεµ 10 15

16 βακτηριολογικοί πλαστικοί spreaders Πλαστικές πιπέττες µιάς χρήσης, αποστειρωµένες 1ml Πλαστικές πιπέττες µιάς χρήσης, αποστειρωµένες 5ml Πλαστικές πιπέττες µιάς χρήσης, αποστειρωµένες 10ml Αποστειρωµένα πλαστικά φίλτρα µιας χρήσης πόρου 0.22 µm Αποστειρωµένα πλαστικά φίλτρα µιας χρήσης πόρου 0.45µm τεµ 4 τεµ 10 τεµ 10 τεµ 10 τεµ 100 τεµ Γυάλινα µπουκαλάκια φύλαξης υγρών ουσιών µε βιδωτό πώµα 100 ml. ιαφανής και σκούρο χρώµα. Γυάλινα Μπουκάλια Pyrex µε βιδωτό καπάκι 100 ml Γυάλινα Μπουκάλια Pyrex µε βιδωτό καπάκι 1L Γυάλινα Μπουκάλια Pyrex µε βιδωτό καπάκι 250 ml Γυάλινα Μπουκάλια Pyrex µε βιδωτό καπάκι 50 ml τεµ Γυάλινα Μπουκάλια Pyrex µε βιδωτό καπάκι 500 ml 70 Γυάλινο χωνί 100 ml τεµ 1 71 Γυάλινο χωνί 250 ml τεµ 1 72 Γυάλινο χωνί 500 ml τεµ 1 73 Γυάλινοι ράβδοι για επιστρώσεις τεµ ιατρητά στηρίγµατα καλλιέργειας (Transwell permeable supports), µε 24 πηγάδια ιηθητικό χαρτί απλό (πακέτο 100 φύλλων) ιηθητικό χαρτί Whatman 1MM, σε φύλλα 20x20 cm ιηθητικό χαρτί Whatman 3MM, σε φύλλα 20x20 cm ιηθητικό χαρτί Whatmann 1MM, σε φύλλα 46x57 cm ιηθητικό χαρτί Whatmann 3MM, σε φύλλα 46x57 cm οχείο διατήρησης αντιδραστηρίων PCR σε θερµοκρασία < 40C για περισσότερο από 5 ώρες 15 θέσεων (Continental Cooler) τεµ 1 τεµ 1 τεµ 100 τεµ 100 τεµ 100 τεµ 100 τεµ 2 81 Θερµόµετρα 0 εως 100 βαθ.c τεµ 2 82 Θερµόµετρα -10 εως +50 βαθµούς C τεµ 2 16

17 83 Θερµόµετρο εύρους -10οC έως 100οC τεµ 2 84 Θήκες-υποδοχείς για πιπέττες τεµ 2 85 Καπάκια κυτταρίνης για γυάλινους δοκιµαστικούς σωλήνες Κρίκοι εµβολιασµού τεµ Κυβέτες φωτοµέτρου πλαστικές χαλαζία διαφόρων µεγεθών, διαµέτρου 1 cm, 1 ml τεµ Κυψελίδες φωτοµέτρου πλαστικές 1ml 1ας χρήσης για ορατό φάσµα Κυψελίδες φωτοµέτρου πλαστικές 1ml 1ας χρήσης για υπεριώδες φάσµα Κυψελίδες φωτοµέτρου υπεριώδους φωτός χαλαζία του 1 ml (Quartz) και διαδροµής 1 cm τεµ τεµ 1 91 Κωνικές φιάλες 100 ml 92 Κωνικές φιάλες 1000 ml 93 Κωνικές φιάλες 50 ml 94 Κωνικές φιάλες 500 ml 95 Λαβίδες µεταλλικές 96 Λαβίδες µεταλλικές µε πολύ λεπτά άκρα 97 Λάµπες µικροσκοπίου τεµ Μαγνήτες ανάδευσης πλαστικοποιηµένοι διαφόρων µεγεθών (stir bars, plastic coated) Μαχαιρίδια ανατοµικά µιάς χρήσεως µε µήκος λεπίδας 15 cm. Ογκοµετρικοί κύλινδροι γυάλινοι των 10 ml Ογκοµετρικός κύλινδρος γυάλινος 1 L Ογκοµετρικός κύλινδρος γυάλινος 100 ml Ογκοµετρικός κύλινδρος γυάλινος 50 ml Ογκοµετρικός κύλινδρος γυάλινος 500 ml Ογκοµετρικός κύλινδρος πλαστικός 1 L Ογκοµετρικός κύλινδρος πλαστικός 100 ml Ογκοµετρικός κύλινδρος πλαστικός 50 ml Ογκοµετρικός κύλινδρος πλαστικός 500 ml 17

18 109 Πανάκια καθαρισµού φακών µικροσκοπίων (Lens clearing tissue) whatman των 25 sheets 10χ15cm. τεµ Παραφίλµ σε ρολό 38m x 10cm τεµ Παραφίλµ σε ρολό 75m x 5cm τεµ Παραφίλµ σε ρολό 15m x 5cm τεµ 2 Πλάκες αντικειµενοφόρες τύπου 113 Νeubauer τεµ Πλαστικό χωνί 100 ml τεµ Πλαστικό χωνί 250 ml τεµ Πλαστικό χωνί 500 ml τεµ Πλέγµα αµιάντου για στατήρα λύχνου Bunsen 118 Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 100 ml Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 1000 ml Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 50 ml Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 250 ml Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 500 ml Ποτήρι ζέσεως πλαστικό ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 100 ml Ποτήρι ζέσεως πλαστικό ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 5 L Ποτήρι ζέσεως πλαστικό ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 1000 ml Ποτήρι ζέσεως πλαστικό ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 50 ml Ποτήρι ζέσεως πλαστικό ανθεκτικά σε θερµοκρασίες 100 βαθµών Κελσίου και σε οξέα, βαθµονοµηµένα 500 ml 18

19 128 Ρολόγια (χρονόµετρα πάγκου) 129 Σπάτουλες ζύγισης των 100 mg Στατώ 96 θέσεων διπλής όψεως µε καπάκι για σωληνάρια τύπου Eppendorf των 0,5ml και 1,5ml Στατώ 96 θέσεων µε καπάκι για σωληνάρια PCR των 0,2ml Στατώ 48 θέσεων διπλής όψεως µε καπάκι για σωληνάρια τύπου Eppendorf των 0,5ml και 1,5ml Στατώ για γυάλινους δοκιµαστικούς σωλήνες Στυλεοί και κρίκοι συρµάτινοι για καλλιέργειες Στυλεοί βαµβακοφόροι αποστειρωµένοι (ανά ένας) Σωληνάρια φυγοκέντρου 15ml, πολυπροπυλενίου, µε βιδωτό πώµα, αποστειρωµένα, για φυγοκέντρηση rpm τεµ 100 τεµ Σωληνάρια φυγοκέντρου 15ml,πολυπροπυλένιου,µε βιδωτό πώµα, για φυγοκέντρηση rpm τεµ Σωληνάρια φυγοκέντρου 30ml, πολυπροπυλενίου, µε βιδωτό πώµα, αποστειρωµένα, για φυγοκέντρηση rpm τεµ Σωληνάρια φυγοκέντρου 50ml, πολυπροπυλενίου, µε βιδωτό πώµα, αποστειρωµένα, για φυγοκέντρηση rpm τεµ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ φυγοκέντρου ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ SORVAL ΤΩΝ RPM τεµ Σωληνάρια φυγοκέντρου των 12ml µε βιδωτό πώµα, αποστειρωµένα, αριθµηµένα, κωνικά ή και µε κοίλο πυθµένα, διαφανή, πολυπροπυλενίου Ταινίες αποστείρωσης αυτοκόλλητες πάχους 12-16cm Υδροβολείς διαφανείς πλαστικοί 250 και 500 ml τεµ 20 19

20 Φιάλες Erlenmayer κωνικές γυάλινες των 100 ml τυπου Pyrex Φιάλες Erlenmayer κωνικές γυάλινες των 1000 ml τυπου Pyrex Φιάλες Erlenmayer κωνικές γυάλινες των 2000 ml τυπου Pyrex Φιάλες Erlenmayer κωνικές γυάλινες των 25 ml τυπου Pyrex Φιάλες Erlenmayer κωνικές γυάλινες των 250 ml τυπου Pyrex Φιάλες Erlenmayer κωνικές γυάλινες των 50 ml τυπου Pyrex Φιάλες Erlenmayer κωνικές γυάλινες των 500 ml τυπου Pyrex Φιαλίδια 20ml,γυάλινα, βιδωτό πώµα, επίπεδο πυθµένα 152 Χαρτί phµέτρου (ph 1-14) κουτί Χαρτί phµέτρου (ph 4-8) κουτί Χαρτί phµέτρου (ph 6-12) κουτί Ψήκτρες διαφόρων µεγεθών τεµ Χαρτοταινίες τεµ Μονωτικές ταινίες 158 Tαινία αποστείρωσης 159 οχείο πλαστικό (µπιτόνι) µε κάνουλα στον πάτο, χωρητικότητας lt τεµ Μπουκάλια γυάλινα Unιversal µε βιδωτό πλαστικό πώµα, όγκου 30 ml τεµ 100 Σακούλες αποστείρωσης (µικρού 161 αυτόκαυστου) Πουάρ πιπεττών 1ml τεµ Πουάρ πιπεττών 5ml τεµ 2 A/A Όνοµα Υλικού Μονάδα µέτρησης Ενδεικτικές Ποσότητές 164 TRYPTONE,500g τεµ BUFFERED PEPTONE WATER,500g τεµ 2 Προδιαγραφές / Σύσταση Tryptone: Προϊόν ενζυµατικής πέψης της καζεϊνης το οποίο χρησιµοποιείται ως πηγή αζώτου κατά την καλλιέργεια και αποµόνωση απαιτητικών και µη απαιτητικών βακτηρίων και µυκήτων. Total Nitrogen: 13,0 % ± 0,5 Amino Nitrogen: 4,9% ± 0,5 Το ph σε 2% διάλυµα είναι 7,2 ± 0,5 Buffered Peptone Water, προεµπλουτιστικό µη εκλεκτικό αραιωτικό υπόστρωµα για αποµόνωση παθογόνων εντεροβακτηριοειδών και ειδικότερα της Salmonella sp, σύµφωνα µε ISO Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Enzymatic digest of casein: 10,0 Sodium Chloride: 5,0 Disodium hydrogen phosphate (anhydrous): 3,6 Potassium dihydrogen 20

21 phosphate: 1,5 166 BACTO-AGAR, 500g τεµ 6 Μέσο στερεοποίησης θρεπτικών υλικών για την ανάπτυξη E.coli και άλλων µικροοργανισµών 167 BACTO YEAST,500g τεµ 7 Yeast Extract Powder HARLEQUIN T.B.G.A.,500g TRYPTONE SOY BROTH,500g TRYPTONE SOY AGAR,500g τεµ 1 τεµ 10 τεµ XLD Agar,500gr ROSE BENGAL AGAR,500g BRAIN HEART INFUSION AGAR,500g BRAIN HEART INFUS.BROTH,500g τεµ MRS AGAR,500g 176 MRS BROTH,500g Χρωμογόνο θρεπτικό υλικό σε σκόνη, Tryptone Bile Glucuronide Agar, για την E.coli σε τρόφιμα. Tryptone Soy Broth, Θρεπτικός Ζωµός σε σκόνη,χωρίς ανασταλτικούς παράγοντες, ευρείας χρήσης. Να είναι σύµφωνο µε την U.S.P. Tryprone Soy Agar, Θρεπτικό υπόστρωµα ευρείας χρήσης, σε σκόνη, για απαιτητικούς µικροοργανισµούς. Να είναι σύµφωνο µε τη U.S.P. Xylose Lysine Decarboxylase,Υλικό που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση Σαλµονελλών Rose Bengal Chloramphenicol Agar:Εκλεκιτκό Θρεπτικό Υπόστρωμα σε σκόνη, για Ζύμες και μύκητες στα τρόφιμα. Εµπλουτιστικό υπόστρωµα σε σκόνη, Brain Heart Infusion Agar, για την καλλιέργεια διαφόρων παθογόνων µικροοργανισµών. Θρεπτικός ζωµός, Brain Heart Infusion Broth, για την καλλιέργεια διαφόρων απαιτητικών παθογόνων µικροοργανισµών. M.R.S. Agar, Υλικό, σε σκόνη, κατάλληλο για τον εµπλουτισµό, καλλιέργεια και αποµόνωση του lactobacillus spp. Σύµφωνα µε τους de Man, Rogosa και Sharpe (1960) M.R.S. Broth, θρεπτικός ζωμός σε σκόνη, κατάλληλο για τον εμπλουτισμό, καλλιέργεια και απομόνωση του lactobacillus spp. Σύμφωνα με τους de man, rogosa και sharpe (1960) Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Tryptone: 20,0 Bile salt No3:1,5 x- glucuronide:0,075 Agar:15,0 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Tryptone(Casein Digest USP): 17,0 Soy Peptone:3,0 Sodium chloride:5,0 Dipotassium phosphate: 2,5 Dextrose: 2,5 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Tryptone(Casein Digest USP): 20,0 Soy Peptone:5,0 Sodium chloride:5,0 Agar No2 :12,0 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Xylose: 3,75 L- Lysine: 5,0 Lactose: 7,5 Sucrose: 7,5 Sodium chloride: 5,0 Yeast Extract: 3,0 Phenol Red: 0,08 Agar No2: 13,0 Sodium desoxycholate: 1,0 Sodium thiosulphate: 6,8 Ferric ammonium citrate: 0,8 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Mycological Peptone: 5,0 Dextrose: 10,0 Dipotassium phosphate: 1,0 Magnesium sulphate: 0,5 Rose Bengal: 0,05 Agar No2: 12,0 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Brain-Heart Infusion Solids (porcine): 17,5 Tryptose: 10,0 Glucose: 2,0 Sodium chloride: 5,0 Disodium phosphate: 2,5 Agar No2: 12,0 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Brain-Heart Infusion Solids (porcine): 17,5 Tryptose: 10,0 Glucose: 2,0 Sodium chloride: 5,0 Disodium phosphate: 2,5 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Mixed peptones: 10,0 Yeast Extract: 5,0 Beef Extract: 10,0 Glucose: 20,0 Potassium phosphate: 2,0 Sodium acetate: 5,0 Ammonium citrate: 2,0 Magnesium sulphate: 0,2 Magnanese sulphate: 0,05 Tween 80: 1,08 Agar No1: 15,0 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Mixed peptones: 10,0 Yeast Extract: 5,0 Beef Extract: 10,0 Glucose: 20,0 Potassium phosphate: 2,0 Sodium acetate: 5,0 Magnesium sulphate: 0,2 Magnanese sulphate: 0,05 Tween 80: 1,08 Ammonium citrate: 2,0 21

22 177 RINGERS TABLETS Π100 πακ 25 Ringers Tablet, Προϊόν σε ταµπλέτες, το οποίο χρησιµοποιείται για την παρασκευή αραιωτικού υγρού. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Sodium chloride: 2,25 Potassium chloride: 0,105 Calcium chloride: 0,12 Sodium dicarbonate: 0,05 Gram per litre: 2,5 178 PSEUDOMONAS AGAR BASE,500g Pseudomonas Agar Base: Θρεπτικό υλικό σε σκόνη που χρησιµοποιείται στην αποµόνωση και διαφοροποίηση των εντεροκόκκων στα τρόφιµα Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Acid Hydrolysed Casein: 10,0 Gelatin Peptone: 16,0 Potassium sulphate: 10,0 Magnesium chloride: 1,4 Agar No2: 11,0 179 BAIRD PARKER AGAR,500g Θρεπτικό υλικό σε σκόνη, Baird Parker Medium, που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση ή την καταµέτρηση των Σταφυλοκόκκων. Να ε.ιναι σύµφωνα µε τα ISO :1999 +A1:2003, ISO6888-2:2003+ A1:2003 & ISO : 2003 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Pancreatic digest of casein: 10,0 Yeast Extract: 1,0 Meat extract: 5,0 Sodium pyruvate: 10,0 L-Glycine: 12,0 Lithium chloride: 5,0 Agar: 20,5 180 PLATE COUNT AGAR, 500g Plate Count Agar: Υλικό που χρησιµοποιείται για την καταµέτρηση του συνολικού αριθµού των µικροοργανισµών. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Tryptone: 5,0 Yeast Extract: 2,5 Glucose: 1,0 Agar No2 : 12,0 181 VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR, 500g 182 PALCAM AGAR, 500g τεµ 2 Violet Red Bile Agar:Υλικό που χρησιµοποιείται στην καταµέτρηση των Εντεροβακτηριοειδών Palcam Agar, Υλικό, σε σκόνη, που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση ή την καταµέτρηση της Listeria monocytogenes σύµφωνα µε την ISO & -2 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Yeast Extract:3,0 Balanced Peptone: 17,0 Sodium chloride: 5,0 Bile salt No3: 1,5 Glucose: 10,0 Neutral red: 0,03 Crystal Violet: 0,002 Agar No2: 12,0 Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Columbia Peptone Mix:23,0 Sodium chloride: 5,0 Corn Starch: 1,0 Yeast Extract: 3,0 Glucose: 0,5 Mannitol: 10,0 Aesculin: 0,8 Lithium chloride: 15,0 Ferric ammonium citrate: 0,5 Phenol Red: 0,08 Agar No2: 12,0 183 Rappaport Vasiliadis Broth, 500g τεµ 1 Rappaport Vasiliadis Broth: Εκλεκτικό εµπλουτιστικό υπόστρωµα, σε σκόνη, για την αποµόνωση Salmonella spp. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Soy Peptone: 4,5 Sodium chloride: 7,2 Potassium dihydrogen phosphate: 1,26 Dipotassium hydrogen phosphate: 0,18 Magnesium chloride anhydrous: 13,58 Malachite green: 0, FRASER BROTH,500g τεµ 1 Fraser Broth, εμπλουτιστικός ζωμός σε σκόνη για την απομόνωση της Listera, σύμφωνα με το ISO Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Peptone mixture:15,0 Yeast extract: 5,0 Aesculin:1,0 Disodium Hydrogen Phosphate:9,6 Potassium dihydrogen phosphate: 1,35 Sodium chloride: 20,0 Lithium chloride: 3,00 Acriflavine:0,025 Nalidixic acid: 0,02 Grams per litre: LISTERIA SELECTIVE DIAGNOSTIC SUPPLEMENT (1vial/500ml medium) πακ/10 4 Πρόσθετο συμπλήρωμα για την παρασκευή του υποστρώματος Agar Listeria Σύνθεση προϊόντος (mg) Polymyxin:10mg, Acriflavin 5mg Ceftazidime: 20mg 186 FRASER SUPPLEMENT 1/2 Π10 πακ/10 1 Half Fraser συμπλήρωμα για τη Listeria. 187 FRASER SUPPLEMENT FULL Π10 πακ/10 1 Fraser συμπλήρωμα για τη Listeria. 22

23 CHLORAMPHENICOL 50mg Π10 EGG YOLK TELLURITE,100ml C.F.C.FOR PSEUDOMONAS SPP Π10 πακ/10 6 τεµ 20 πακ/ Glucose 1000 gr BACTERIOLOGICAL PEPTONE,500g 193 AGAR kg 5 Αντιμικροβιακό συμπλήρωμα Χλωραμφενικόλης για βελτίωση της απομόνωσης ζύμων- μυκήτων. Προσθήκη 1 vial στα 500ml υλικού. Πρόσθετο συμπλήρωμα για την παρασκευή του εκλεκτικού υποστρώματος Baird Parker σύμφωνα με το ISO Περιέχει: Potassium tellurite 0,20% w/v Egg Yolk Emulsion: 20% Η συγκέντρωση του tellurite στο τελικό υλικό να είναι 0,1% w/v. Cephalothin, Fucidin, Cetrimide (C.F.C.)Συμπλήρωμα για χρήση με το Pseudomonas Agar Base. Απαιτείται η χρήση ενός vial για 500ml υλικού. Cephalothin: 50mg/lt Fucidin: 10mg/lt Cetrimide: 10mg/lt Bacteriological Peptone, υλικό σε σκόνη, υψηλής θρεπτικής αξίας που χρησιµοποιείται στην καλλιέργεια ιδιαίτερα απαιτητικών µικροοργανισµών. Προϊόν ενζυµατικής πέψης πρωτεϊνών ζωικών ιστών. To ph σε 2% διάλυµα να είναι 7.2 ± 0.2 Total Nitrogen 12% ± 0.5 Amino Nitrogen 5% ± 0.5 A/A Όνοµα Υλικού 194 dntp's mix Μονάδα µέτρησης 40 µmol each Ενδεικτικές Ποσότητές 1 Προδιαγραφές Deoxynucleodite Solution Mix 195 SYBR Fast master mix ml 10 capable for ABI system bp ladder µg bp ladder bp ladder µg BP clonase reactions LR clonase reactions Proteinase K g Prestained Protein molecular weight marker µg Real Time PCR Fast 8-Tube strip 100µL τεµ Real Time PCR Optical Fast 8-cap strip 100µL Real Time PCR Fast optical 96-well reaction plate µg 500 τεµ Real Time PCR Optical Adhesive Film τεµ NcoI units BamHI units για κλωνοποιήσεις For molecular biology Broad Range ( kda) capable for ABI system capable for ABI system capable for ABI system capable for ABI system 23

24 209 HindIII units XhoI units EcoRI units EcoRV units lambda DNA mg 1, TA vector τεµ AluI Units BglI Units BglII Units Bsp1286I (SduI) Units BstEII Units BstNI Units DdeI Units DpnI Units FatI Units HaeIII Units HincII Units HinfI Units HpaII Units HphI Units 300 πλασµιδιακός φορέας για ΤΑ κλωνοποίηση 24