Αριθ.3009/2/23α/Β696/1994 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ.3009/2/23α/Β696/1994 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών."

Transcript

1 Αριθ.3009/2/23α/Β696/1994 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρούσα διατηρήθηκε σε ισχύ από την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ'αριθµ. 7004/3/22-νγ'/ απόφαση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β'320). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 11, 18, 22, 24, 26, 29 και 30 του ν. 2168/93 "Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις" (Α'-147). 2. Τις διατάξεις του ν. 456/76 "περί φωτοβολίδων-πυροτεχνηµάτων" (Α'-277), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2168/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 κκυβέρνηση και Κυβερνητικό Οργανα (Α'-1 37) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1943/91 (Α'- 90). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α'-137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α-154). 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Απαιτούµενα δικαιολογητικά. Αρθρο 1. Με την επιφύλαξη των επιµέρους διατάξεων της παρούσης, για τη χορήγηση όλων των προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. αδειών, αρµοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία µνηµονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούµενης άδειας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: (1) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, Ονοµα, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, ηµεροµηνια και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ηµεροµηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελµα, τηλέφωνο και FAX. (2) Προκειµένου για νοµικό πρόσωπο: Ονοµα ή εµπορική επωνυµία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου. β. Τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριµένης άδειας ενσηµοχαρτόσηµα. γ. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφεροµένου προκειµένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειµένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των οµορρύθµων εταίρων προκειµένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των µελών του διοικητικού συµβουλίου προκειµένου περί σωµατείων. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισµένου φακέλλου. Η αρµόδια για την έκδοση της άδειας αστυνοµική αρχή ελέγχει

2 το απαραβίαστο του φακέλλου και δεν παραλαµβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελλός του παραβιάσθηκε. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 των ενδιαφεροµένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. ε. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α') και σύµφωνα µε τις διακρίσεις του εδαφίου γ' της παρούσης. 2. Με εξαίρεση τους ηµόσιους Οργανισµούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελειας, άν η άδεια ζητείται από νοµικό πρόσωπο υποβάλλονται επι πλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά: α. Επικυρωµένο αντίγραφο της πράξης διορισµού εκπροσώπου του διοικητικού συµβουλίου της Α.Ε. β. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειµένου για νοµικό πρόσωπο άλλης µορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται µια φορά και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δηµιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου. Αρθρο 2. Πρόσθετα δικαιολογητικά αδειών. Ι. Για την έκδοση των κατωτέρω επι µέρους αδειών απαιτούνται πλέον των αναφεροµένων στο άρθρο 1 και τα εξής πρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 1. Αδεια κατασκευής, µετασκευής, συναρµολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κ.λπ., ως και γόµωσης ή αναγόµωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών ( Αρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2168/1993): α. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου ή εργαστηρίου, αν απαιτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υποβάλλεται: (1) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. (2) Επικυρωµένο αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση του ακινήτου για το συγκεκριµένο σκοπό και για καθορισµένο χρόνο. Αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου. (3) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στην οποία αναφέρονται: (α) Οτι από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις επιτρέπεται η λειτουργία της συγκεκριµένης επιχείρησης στο ακίνητο και δεν έγινε αλλαγή της χρήσης του χώρου. (β) Οτι από τον κανονισµό της πολυκατοικίας, στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο, επιτρέπεται η λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης και, ότι η πλειοψηφία των ενοίκων της πολυκατοικίας δεν αντιτίθενται στη λειτουργία της. Η επισύναψη της δήλωσης αυτής στα λοιπά δικαιολογητικά, καθιστά υποχρεωτική την έκδοση της ζητουµένης αδείας από την αρµόδια αστυνοµική αρχή, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις. Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εφόσον υπάρξει απόφαση δικαστηρίου για το αναληθές της δήλωσης. Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά για τις άδειες που θα χορηγηθούν το πρώτον µετά τη δηµοσίευση της παρούσης. εν υπάρχει υποχρέωση υποβολής, στις περιπτώσεις ανανέωσης των αδειών, που είχαν χορηγηθεί πριν από τη δηµοσίευση της παρούσας

3 απόφασης, εφόσον όµως η ανανέωση της αδείας γίνεται στο όνοµα του ιδίου προσώπου ή σε σύζυγο ή συγγενείς εξ αίµατος αυτού, µέχρι δευτέρου βαθµού και η µεταβίβαση της επιχείρησης έγινε για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία. β. Επικυρωµένο αντιγραφο του εκλογικού βιβλιαριου, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο ενδιαφερόµενος άσκησε το εκλογικό του δικαίωµα στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές ή επικυρωµένο αντίγραφο βεβαίωσης ότι, δικαιολογηµένα δεν άσκησε το δικαίωµα αυτό. Προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, τα αντίγραφα αυτά απαιτούνται για τα φυσικά πρόσωπα σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 1 παρ. γ' της παρούσης. γ'"επικυρωµένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας αποθήκης, σε περίπτωση εναποθήκευσης φυσιγγίων και καψυλλίων, σε ποσότητες µεγαλύτερες από τις πραβλεπόµενες στο άρθρο 1 παρ. 2 της 3329/ απόφασης των Υπουργών Εθνικής Αµυνας, ηµόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΠΕ.ΧΩ..Ε., Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 132-τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε µε την Φ. 28/18787/1032 από Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αµυνας. Ανάπτυξης, ηµόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΠΕ.ΧΩ..Ε. (ΦΕΚ 1035, τ.β'). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος πρόκειται να εναποθηκεύσει τα προς εµπορία φυσίγγια και καψύλλια σε αποθήκη τρίτου, το επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αποθήκης, θα συνοδεύεται από αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου ή άλλου επισήµου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση της αποθήκης, για εναποθήκευση συγκεκριµένων ποσοτήτων κατά είδος και για ορισµένο χρόνο". ***Η περ.γ'αντικαταστάθηκε ως άνω µε την ΥΑ(ΤΑΞ)3009/2/68-γ/2001 (Β 1063) δ. Επικυρωµένο αντίγραφο καταλληλότητας ή έγκρισης κυκλοφορίας των προς κατασκευή ή συναρµολόγηση ειδών, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2168/1993 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων Υπουργικών αποφάσεων. Το δικηιολογητικό αυτό ως και το αναφερόµενο στο ανωτέρω εδάφιο γ' υποβάλλονται άπαξ και στη συνέχεια εκ νέου, µόνον αν πρόκειται να κατασκευασθούν ή συναρµολογηθούν είδη διαφορετικά από τα αναφερόµενα στα δικαιολογητικά αυτά. ε. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες. 2. Αδεια γόµωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, για εµπορία (άρθρο 5 παρ.3 Ν. 2168/1993): α. Ετικυρωµένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας εργοστασίου ή εργαστηρίου, που εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. β. Το προβλεπόµενο από την παράγρ. 1 εδάφ. γ' του παρόντος άρθρου αντίγραφο. γ. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες. 3. Αδεια εµπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, µερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλίων αυτών (άρθρο 6 παρ. 3 εδάφ. α και β'): α. Τα αναφερόµενα στην παράγρ. Ι εδάφ. 1 περίπτ. α, β', γ και δ' του παρόντος άρθρου. β. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου από την οποία προκύπτει, ότι τάσο ο ίδιος, όσο και συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού, δεν συµµετέχουν ως µέλη διοικητικών συµβουλίων σκοπευτικών σωµατείων και δεν τυγχάνουν ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές

4 σκοπευτηρίων. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η ως άνω δήλωση υποβάλλεται και από τα µέλη.σ., εκπροσώπους, διαχειριστές και οµορρύθµους εταίρους, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 18 παρ. 7 του ως άνω νόµου. γ. Σε περίπτωση εναποθήκευσης σε αποθήκη τρίτου φυσιγγίων και καψυλίων σε ποσότητες, µεγαλύτερες από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 1 παράγρ. 2 της 3329/ απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αµυνας, ηµόσιας Τάξης, Μεταφορών Επικοινωνιών, ΠΕ.ΧΩ..Ε., Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β'-132) απαιτείται και επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αποθήκης, ως και αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου ή άλλου επισήµου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση των αποθηκών για εναποθήκευση συγκεκριµένων ποσοτήτων, κατ' είδος και για ορισµένο χρόνο. δ. Τρείς (3) φωτογραφίες. 4. Αδεια εµπορίας κυνηγετικών όπλων, µερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας καλύκων, καψυλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολουµένου υλικού και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειµένων, προβλεποµένων από το άρθρο 6 παράγρ. 3 του Ν. 2168/1993, πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών µηχανισµών (άρθρο 6 παρ.3 εδάφ. γ, δ', στ, η, θ' και ια'): α. Τα αναφερόµενα στην παράγρ. Ι', εδάφ. 1 περίπτ. α, β', γ, και δ' του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά. "β. Τα προβλεπόµενα από το εδάφ. γ' της παρ. 1, 3 του παρόντος άρθρου αντίγραφα όταν πρόκειται να εναποθηκευτούν ποσότητες µεγαλύτερες των εκατό (100) χιλιόγραµµων πυρίτιδας, ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ) φυσιγγίων και εκατό χιλιάδων ( ) καψυλλίων κυνηγίου". ***Η περ.β' αντικαταστάθηκε ως άνω µε την ΥΑ(ΤΑΞ)3009/2/68-γ/2001 (Β 1063) 5. Αδεια εµπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών µηχανισµών (άρθρο 6 παράγρ. 3 εδάφ. ε και ζ' Ν. 2168/1993): α. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αποθηκών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος πρόκειται να εναποθηκεύσει τις προς εµπορία εκρηκτικές ύλες σε αποθήκη τρίτου απαιτείται και επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της αποθήκης που θα συνοδεύεται από όµοιο αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου, ή άλλου επισήµου εγγράφου, οπου αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης της αποθήκης την παραχωρεί για εναποθήκευση ορισµένων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών κατά είδος και για συγκεκριµένο χρόνο. β. Τρείς (3) φωτογραφίες. 6. Αδεια πώλησης ή διάθεσης των αναφεροµένων στο άρθρο 6 παρ.5 εδ. α' του Ν. 2168/1993 ειδών (πλήν κυνηγετικών όπλων): α. Προκειµένου για άδεια πώλησης όπλων, που χρησιµοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλουµένου υλικού ή εκρηκτικού µηχανισµού, υποβάλλεται και επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας εργοστασίου ή εκµετάλλευσης λατοµείου, κατά περίπτωση. Εφόσον όµως, για τα ανοφερόµενα στην παράγραφο αυτή είδη, έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, για χορήγηση αδείας κατοχής των ειδών αυτών, δεν απαιτείται η υποβολή άλλων προσθέτων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας αγοράς αυτών, αλλά µόνον αναφέρονται στη σχετική αίτηση τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του προµηθευτή, ως και τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση του προς αγορά είδους. Σε περίπτωση αγοράς των ανωτέρω ειδών από κάτοικο άλλου κράτους

5 µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του κράτους αυτού. β. Αν ο αιτών είναι κάτοχος αδειας εµπορίας των ανωτέρω ειδών ή άδειας κατοχής όπλων ή οπλοφορίας, απαιτείται µόνον αίτηση, µε τα ανάλογα ενσηµοχαρτόσηµα. 7. Αδεια κατοχής όπλων ειδικού τύπου, που χρησιµοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή όπλων µε ραβδωτή κάννη και διοπτρών, που χρησιµοποιούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας (άρθρο 7 παρ.2 εδάφ. ζ' Ν. 2168/1993): α. Εγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, όπου αναφέρονται τα στοιχεία των υπαλλήλων της και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να χορηγηθεί η άδεια. β. Τρείς (3) φωτογραφίες. 8. Αδεια κατοχής εκρηκτικών µηχανισµών και όπλων που χρησιµοποιούνται για την αποκόλληση συγκολληµένου υλικού και φυσιγγίων αυτών (άρθρο 7 παρ. 2, εδάφ. β' και γ' Ν. 2168/1993): α. Αντίγραφο της άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου ή µεταλλείου ή άδειας λειτουργίας εργοστασίου, κατά περίπτωση. β. Τρείς (3) φωτογραφίες. 9. Αδεια κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών ηµεδαπών αεροµεταφορέων (άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 2168/1993): α. Εγγραφη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. β. Τρείς (3) φωτογραφίες. 10. Αδειες οπλοφορίας (άρθρο 10 Ν. 2168/1993): α. Σε Ελληνες υπηκόους (παράγρ.3 ανωτέρω άρθρου): (1) Τρείς (3) φωτογραφίες. (2) Εφόσον πρόκειται για φύλακες και συνοδούς χρηµαταποστολών ή προσώπων υποβάλλονται επιπλέον: (α) Εγγραφο της Τράπεζας, Οργανισµού ή Επιχείρησης, όπου αναφέρονται τα καθήκοντα που ασκεί ο συγκεκριµένος υπάλληλος και οι λόγοι που επιβάλλουν την οπλοφορία του. (β) Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας φύλακα, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. (γ) Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που συνοδεύεται ότι επιθυµεί την προστασία του από τον ή τα συγκεκριµένα άτοµα. "β. Σε υπηκόους χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα (παρ. 4 ανωτέρω άρθρου ). (1) Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας παραµονής ή διαµονής του αιτούντος στη χώρα µας. (2) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία αναφέρεται ότι θα κατέχει το όπλο στην Ελλάδα και δεν θα το µεταφέρει σε άλλη χώρα, χωρίς σχετική άδεια. (3) Αντίγραφο της άδειας εργασίας, εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 εδάφ. β' του ως άνω άρθρου. Κατεξαίρεση, σε αλλοδαπό που πρόκειται να εργασθεί ως προσωπικό ασφαλείας σε επιχείρηση συµφερόντων της χώρας του, εφόσον τούτο βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο της εργοδότριας επιχείρησης, µπορεί προσωρινά, αντί της άδειας παραµονής και εργασίας, να υποβάλλεται επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το νόµιµο της διαµονής του

6 στη χώρα µας, καθώς και βεβαίωση της αρµόδιας ιεύθυνσης Απασχόλησης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εργασίας για τον ως άνω σκοπό. Αν εντός τριµήνου δεν υποβληθούν στην αρµόδια Αστυνοµική Υπηρεσία τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις (1) και (3) του παρόντος εδαφίου δικαιολογητικά, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται". ***Η περ.β'αντικαταστάθηκε ως άνω µε την ΥΑ ( ΗΜ.ΤΑΞ.) 3009/2/23-ιη/1999 (Β 607) 11. α. Αδεια εισαγωγής όπλων, πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π. από χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ως και µεταφοράς αυτών από χώρες µέλη της ευρωπαϊκής Ενωσης. (1) Τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι', εδάφιο 1, περίπτωση γ' και δ' του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται άπαξ και, στη συνέχεια εκ νέου, µόνον αν πρόκειται να εισαχθούν είδη διαφορετικά από τα αναφερόµενα. εν υποβάλλεται πιστοποιητικό καταλληλότητας που ορίζεται από την παρ. 1 εδάφ. 1 περ. δ', εφόσον ο έλεγχος κυκλοφορίας έχει πραγµατοποιηθεί από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και στις περιπτώσεις εισαγωγής δειγµάτων προς εξέταση προκειµένου να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό. (2) Η αίτηση για µεταφορά όπλων και εκρηκτικών από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υποβάλλεται στο ειδικά καθορισµένο έντυπο. β. Αδεια µεταφοράς όπλων, πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π. από την Ελλάδα προς χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης: (1) Προηγούµενη έγκριση, αν απαιτείται, του κράτους µέλους προορισµού ή προηγούµενη έγκριση-άδεια µεταφοράς του κράτους αποστολής. (2) Βεβαίωση της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι στα µεταφερόµενα όπλα, έχει τεθεί σφραγίδα, δηλωτική της καταλληλότητας αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγρ. 4 του Ν. 2168/ Αδεια αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών: α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1 στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του γοµωτή-πυροδότη, ο οποίος θα κάνει τη χρήση των εκρηκτικών υλών καθώς ο αριθµός της σχετικής αδείας, η ηµεροµηνία έκδοσης και η αρχή που τη χορήγησε. β. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου ή µεταλλείου, εφόσον οι εκρηκτικές ύλες θα χρησιµοποιηθούν σε τέτοιους χώρους. γ. Εγκριση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, αν η χρήση των εκρηκτικών υλών θα γίνει σε κατοικηµένες περιοχές γενικά ή σε περιοχές οπου υπάρχουν οικοδοµές. δ. Σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών υλών σε θαλάσσιο χώρο, η αρµόδια για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας Υπηρεσία, ζητεί τη γνώµη των αρµοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Β.Ε.Τ. και ΠΕ.ΧΩ..Ε., Πολιτισµού, Γεωργίας και Εµπορικής Ναυτιλίας. Επίσης, η ως άνω Αστυνοµική Αρχή, ζητεί τη γνώµη της αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση χορήγησης άδειας χρήσης εκρηκτικών πλησίον αρχαιολογικών χώρων. ΙΙ. 1.α. Για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής ή µεταφοράς σε κατόχους ισχυουσών αδειών των προβλεποµένων από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 2168/1993 αδειών και κατά τον χρόνο ισχύος αυτών, απαιτείται µόνον η υποβολή των αναφεροµένων στο άρθρο 1 παράγρ.1 εδάφ. α και β'

7 δικαιολογητικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης. β. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές περιπτώσεις, όταν ζητείται η χορήγηση των αναφεροµένων στο εδάφ. α' της παραγράφου αυτής αδειών, ως και στο άρθρο 6 παράγρ. 5 εδάφ. α του Ν. 2168/1993, εφόσον οι άδειες αυτές πρόκειται να εκδοθούν εντός τριών (3) ετών από της χορήγησης άδειας, για την οποία υποβλήθηκαν όλα τα προβλεπόµενα από την παρούσα απόφαση δικαιολογητικά. Εφόσον ζητείται άδεια για την οποία απαιτείται η προσκόµιση ειδικού δικαιολογητικού, αυτό υποβάλλεται µόνο αν δεν υποβλήθηκε για την έκδοση της προηγουµένης άδειας. 2. Προκειµένου για καταστήµατα εµπορίας ειδών κυνηγίου, στα οποία εναποθηκεύονται µικρές ποσότητες των ειδών αυτών και συγκεκριµένα µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κυνηγετικά φυσίγγια και ισάριθµα καψύλια των φυσιγγίων αυτών, δύναται ο ενδιαφερδµενος, κατά την κρίση της αρµόδιας για τη χορήγηση της άδειας εµπορίας Αστυνοµικής αρχής, να µη προσκοµίσει το προβλεπόµενο στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης πιστοποιητικό πυρασφαλείας. 3. Για τη χορήγηση των κατωτέρω αδειών, απαιτείται η υποβολή µόνον των εξής δικαιολογητικών: α. Ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου: (1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ενσηµοχαρτόσηµα. (2) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας κατοχής του όπλου ή των όπλων που θα αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο. Β. Αδεια µεταφοράς όπλων σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για επισκευή και επαναµεταφορά στη χώρα µας: (1) Τα αναφερόµενα στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου. (2) Εγκριση της χώρας προορισµού, όπου αυτή απαιτείται. γ. Αδεια προσωρινής εισαγωγής που προβλέπεται από το άρθρο 2 παράγρ. 3 του Ν. 2168/1993. (1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε τα προβλεπόµενα από τις, ισχύουσες διατάξεις ενσηµοχαρτόσηµα. (2) Σχετικό προς τούτο έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού. δ. Προσωρινή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 6 εδάφ. α του ανωτέρω Νόµου. (1) Η ως άνω αίτηση και ενσηµοχαρτόσηµα. (2) Η σχετική δήλωση που υποβλήθηκε στο αρµόδιο Τελωνείο. (3) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ότι το προς κατοχή όπλο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, παράγρ. 1, εδάφ. β' του Ν. 2168/93. ε. Αδεια πώλησης ή διάθεσης περιστρόφων-πιστολίων και φυσιγγίων αυτών σε προσωπικό των Ενόπλων υνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας ή άλλων ηµοσίων Υπηρεσιών, το οποίο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δύναται να κατέχει ιδιωτικό όπλο, χωρίς άδεια κατοχής-οπλοφορίας. (1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε τα ανάλογα ένσηµο- χαρτόσηµα. (2) Σχετική έγκριση της Υπηρεσίας του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που απαιτείται άδεια κατοχής όπλου ή οπλοφορίας, υποβάλλονται όλα τα προβλεπόµενα από την παρούσα απόφαση δικαιολογητικά. 4. α. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 2168/1993 άδειες, ως και εµπορίας, αντίστοιχα, καλύπτουν και την προβλεποµένη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ιδίου Νόµου άδεια κατοχής των κατασκευαζοµένων, συναρµολογουµένων ή κατεχοµένων προς εµπορία ειδών. β. Στην προβλεποµένη από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 5 εδάφ. α του ώς άνω Νόµου άδεια πώλησης ή διάθεσης, δύναται να ενσωµατώνεται και

8 η προβλεποµένη από το άρθρο 11 του ιδιου Νόµου άδεια µεταφοράς. Προκειµένου για ανταλλακτικά όπλων, άδεια πώλησης ή διάθεσης απαιτείται εφόσον τα ανταλλακτικά αφορούν ουσιαστικά µέρη του όπλου (βάση-κλείστρο, θαλάµη-βυκίο, κάννη). γ. Οσοι κατέχουν την προβλεποµένη από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφ. α του ανωτέρω Νόµου άδεια εµπορίας, και έχουν εφοδιασθεί µε άδεια οπλοφορίας (άρθρο 10 παρ. 3 ιδιου Νόµου), δύνανται να οπλοφορούν µε ένα εκ των περιστρόφων ή πιστολίων που κατέχουν νόµιµα προς εµπορία. δ. Σε περίπτωση χορήγησης των προβλεποµένων από την παρούσα απόφαση αδειών σε αλλοδαπούς (πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 10 παρ.5 του Ν. 2168/1993), απαιτούνται και τα κατωτέρω δικαιολογητικά: (1) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας παραµονής ή άλλο επίσηµο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νόµιµη παραµονή του ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα. (2) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας εργασίας, εφόσον αυτή αφορά άσκηση επαγγέλµατος. ΙΙΙ. 1. Για τη χορήγηση των προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. 456/76 και π.δ. 293/7 αδειών, απαιτείται η υποβολή των αναφεροµένων στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης δικαιολογητικών και, επιπλέον, κατά περίπτωση, και τα εξής: α. Αδεια εισαγωγής από το εξωτερικό ή µεταφοράς από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (άρθρο 2 παρ. 1): - Εγκριση της Επιτροπής του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, εφόσον θα εξακολουθεί να απαιτείται η έγκριση αυτή. β. Αδεια κατασκευής βεγγαλικών κ.λ.π. (άρθρο 3): (1) Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας εργοστασίου. (2) Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του Κράτους, στην οποία να αναφέρεται η σύνθεση των υπό κατασκευή ειδών και ότι από τη χρήση αυτών δεν δηµιουργείται κίνδυνος γκα το κοινό, ούτε και ενοχλητικός θόρυβος. (3) Τρείς (3) φωτογραφίες. γ. Αδεια κατασκευής συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων (άρθρο 5α παρ. 2): (1) Επικυρωµένο αντίγραφο αδείας λειτουργίας εργοστασίου. (2) Τρείς (3) φωτογραφίες. δ. Αδεια εµπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρµάτων (άρθρο 4 παρ. 1): (1) Τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 παράγρ. Ι, εδάφ. 1 περίπτ. α' και β' της παρούσας απόφασης. (2) Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας αποθήκης, για την εναποθήκευση των ανωτέρω ειδών, εφόσον οι ποσότητες αυτών, είναι πέραν των καθοριζοµένων από την υπ' αριθ. 3329/ θ9 (ΦΕΚ Β'-132) Κ.Υ.Α. Υπουργών. ε. Αδεια αγοράς φωτοβολίδων (άρθρο 4 παρ. 3), συσκευών εκτόξευσης αυτών (άρθρο 5α παρ. 2 εδάφ. γ) και κατοχής των ειδών αυτών: (1) Αντίγραφο αδείας εκτέλεσης πλόων, προκειµένου περί λέµβων ή εγγράφου εθνικότητας, προκειµένου περί µεγαλυτέρων σκαφών ή (2) Αντίγραφο αδείας θήρας ή (3) Βεβαίωση ορειβατικού Συλλόγου ή Λιµενικής Αρχής, ώστε να αποδεικνύεται, αντίστοιχα, αν ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος πλωτού θαλασσίου µέσου ή ορειβάτης. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας σε πλοιάρχους διερχοµένων από Ελληνικούς λιµένες πλοίων διεθνών πλόων, απαιτείται µόνον αίτηση των εν

9 λόγω πλοιάρχων, θεωρηµένη από την αρµόδια Λιµενική αρχή. στ. Αδεια αγοράς και καύσης βεγγαλικών (άρθρα 1 και 2 π.δ. 293/77): Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον η καύση των βεγγαλικών θα γίνει από εξειδικευµένο άτοµο, το οποίο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρει τα εξής: (1) Οτι διαθέτει τις απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις και την ανάλογη πείρα, για την ασφαλή καύση των βεγγαλικών. (2) Οτι από την ως άνω καύση δεν θα προκληθούν κίνδυνοι σε βάρος προσώπων ή πραγµάτων. Εάν η καύση θα λάβει χώρα πλησίον αερολιµένων, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2. Εφόσον εντός ενός (1) έτους έχει χορηγηθεί κάποια από τις προαναφερόµενες άδειες, κατόπιν υποβολής όλων των προβλεποµένων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αναφεροµένων στα εδάφ. δ' και ε της προηγουµένης παραγράφου αδειών, απαιτείται η υποβολή µόνον αίτησης. Για τη χορήγηση άδειας,που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2168/93 και 456/76 και δεν αναφέρεται ειδικά στην παρούσα απόφαση, απαιτείται η υποβολή των αναφεροµένων στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής δικαιολογητικών. Πέραν των αναφεροµένων στην απόφαση αυτή δικαιολογητικών, η αρµόδια για χορήγηση των ανωτέρω αδειών Αστυνοµική αρχή, δύναται να απαιτήσει και την προσκόµιση ή επίδειξη οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση της ζητουµένης άδειας. 3.α. Ολα τα προβλεπόµενα από την παρούσα απόφαση δικαιολογητικά, προσκοµίζονται από τους ενδιαφερόµενους, πλην του αντιγράφου ποινικού µητρώου το οποίο ζητείται υπηρεσιακά από τις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές, µε µέριµνα των Αστυνοµικών Αρχών. Στο σχετικό έγγραφο προς τις Εισαγγελικές Αρχές, γίνεται µνεία της παρούσας απόφασης και του άρθρου 18 του ν. 2168/1993. β. Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών υποχρεούνται: (1) Να υποβάλλουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των κατεχοµένων αδειών, τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της ισχύος αυτών. (2) Να δηλώνουν στις αστυνοµικές Αρχές τη νέα διεύθυνση κατοικίας τους, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την αλλαγή της. Η µη συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων µε την υποχρέωση αυτή, αποτελεί λόγο προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της κατεχοµένης αδείας. γ. Αµέσως µετά τη λήξη της ισχύος των αδειών κατοχής όπλων και οπλοφορίας, τα όπλα αφαιρούνται υποχρεωτικά, εφόσον δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωσή των. 4. α. Τα προβλεπόµενα από την παρούσα απόφαση δικαιολογητικά, δεν δύνανται να αντικατασταθούν µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου, πλην του αντιγράφου εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απωλείας του εν λόγω βιβλιαρίου ή της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι άσκησε το εκλογικό του δικαίωµα κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή ότι δεν άσκησε νόµιµα το δικαίωµα αυτό. β. Οπου στην απόφαση αυτή προβλέπονται περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις είναι δυνατόν τα σχετικά στοιχεία να αναφερθούν συνολικά σε µια δήλωση. 5. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν.2168/1993 άδειες, ως και οι προβλεπόµενες από τον ν.456/1978 άδειες κατασκευής και εµπορίας, κοινοποιούνται υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες έκδοσης και στις κατά τόπον αρµόδιες ηµόσιες Οικονοµικές Υηηρεσίες (.Ο.Υ.).

10 6. Ολες οι προβλεπόµενες από την απόφαση αυτή άδειες, κοινοποιούνται στη ιεύθυνση Πληροφορικής/Υ..Τ., για τη µηχανογράφηση και τήρηση των στοιχείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Καθορισµός Υπηρεσιών έκδοσης αδειών Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής. Αρθρο 3. Καθορισµός Υπηρεσιών έκδοσης αδειών. 1. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν.2168/1993 άδειες, αρµοδιότητας Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, χορηγούνται ως ακολούθως: α. Από τις Υπηρεσίες Ελέγχου ιαβατηρίων, η προσωρινή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (άρθρο 2 παράγρ.6 εδάφ.α ). β. Από τις ιευθύνσεις Ασφαλείας και Αστυνοµικές ιευθύνσεις, οι ακόλουθες άδειες: (1) Επισκευής κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων (άρθρο 5 παρ. 1). (2) Γόµωσης φυσιγγίων κυνηγιου (άρθρο 5 παρ.3). (3) Εµπορίας κυνηγετικών όπλων, µερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου και αεροβόλων όπλων (άρθρο 6 παράγρ. εδάφ.γ' και δ'). (4) Εµπορίας λογχών, ξιφών, σπαθών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνοµικών ράβδων, τόξων και βαλιστρίδων (άρθρο 6 παράγρ. 3 εδάφ. η'). (5) Εµπορίας όπλων ή αντικειµένων, που προορίζονται για συλλογές ή αποτελούν κειµήλια (άρθρο 6 παράγρ. 3 εδάφ. θ'). (6) Εµπορίας αποµιµήσεων πυροβόλων όπλων (REPLICA), ως και µη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων (άρθρο 6 παράγρ. 3 εδάφ. ια'). (7) Αγοράς των αναφεροµένων στο άρθρο 6 παράγρ. 5 εδάφ. α' του ανωτέρω Νόµου όπλων, πυροµαχικών και λοιπών αντικειµένων. (8) Κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών, ηµεδαπών αεροµεταφορέων (άρθρο 9 παράγρ. 6). (9) Κατοχής των αναφεροµένων στο άρθρο 7 παράγρ. 2 του ως άνω Νόµου, όπλων και λοιπών αντικειµένων. (10) Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 10 άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας. (11) Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 11 άδειες αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, ως και µεταφοράς όπλων και λοιπών αντικειµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.2 του εν λόγω άρθρου, εφόσον η µεταφορά αυτή πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. (12) Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 24 Ευρωπαϊκό ελτίο Πυροβόλων Οπλων. (13) Μεταφοράς από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή εισαγωγής από λοιπές χώρες των κατωτέρω ειδών: - Κυνηγετικών όπλων, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών για ιδία χρήση των ενδιαφεροµένων (όχι για εµπορία). - Αεροβόλων όπλων και ανταλλακτικών αυτών. - Των αναφεροµένων στο άρθρο 2 παράγρ. 2 εδάφ. στ', ζ' και ια'. γ. Από τη ιεύθυνση κρατικής Ασφάλειας του Υ..Τάξης, όλες οι λοιπές προβλεπόµενες από τον ως άνω Νόµο άδειες, αρµοδιότητας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. 2. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του ν.456/76, όπως συµπληρώθηκε

11 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του ν.2168/93, χορηγούνται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες: α. Τη ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υ..Τ., οι άδειες µεταφοράς συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων και πυροτεχνικών παιδικών αθυρµάτων από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα µας και αντίστροφα. β. Τα κατά τόπους αρµόδια Τµήµατα Ασφαλείας ή αστυνοµικά Τµήµατα οι άδειες: (1) Αγοράς και κατοχής φωτοβολίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών. (2) Αγοράς, µεταφοράς και καύσης βεγγαλικών ποσότητας µέχρι δέκα (10 χιλιογράµµων. γ. Τις ιευθύνσεις Ασφαλείας ή Αστυνοµικές ιευθύνσεις όλες οι λοιπές άδειες. Αρθρο 4. Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής. Μεταβιβάζουµε το δικαίωµα να υπογράφουν "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ", τις κατωτέρω άδειες ως εξής: 1. Στους ιευθυντές των ιευθύνσεων Ασφαλείας και Αστυνοµικών ιευθύνσεων: α. Τις άδειες επισκευής κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων (άρθρο 5 παρ.1 Ν.2168/1993). β. Τις άδειες κατασκευής: (1) Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, αστυνοµικών ράβδων, τόξων και βαλιστρίδων. (2) Αποµιµήσεων πυροβόλων όπλων. 2. Στον ιευθυντή της ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Υ.. Τάξης: α. Των λοιπών αδειών κατασκευής, µετασκευής, συναρµολόγησης και επισκευής, που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγρ. 1 του ως άνω Νόµου. β. Των αποφάσεων, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγρ.9 του Ν.2168/1993, σε περίπτωση προσφυγής των ενδιαφεροµένων, για τη µη χορήγηση ή ανάκληση, από τις ιευθύνσεις Ασφαλείας ή Αστυνοµικές ιευθύνσεις, των προβλεποµένων από την παρούσα απόφαση αδειών. γ. Των αποφάσεων επι προσφυγών λόγω προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης από τις ιευθύνσεις Ασφαλείας ή Αστυν. ιευθύνσεις των ανωτέρω αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2168/93 και του άρθρου 52 παράγρ.3 της υπ'αριθ. 3329/89 κοινής Υπουργικής Απόφασης. 3. Στον Προϊστάµενο του Κλάδου Αστυνοµίας-Ασφάλειας και Τάξης του Υ.. Τάξης, των προσφυγών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 2 εδάφ. β' και γ' του παρόντος άρθρου, εφόσον η απόρριψη του αιτήµατος ή η ανάκληση ή η προσωρινή αφαίρεση της συγκεκριµένης άδειας εγένετο από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Υ.. Τάξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Χρόνος ισχύος των αδειών- ιαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης αυτών. Αρθρο 5. Χρόνος ισχύος αδειών.

12 1. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν.2168/1993 άδειες, ισχύουν ως ακολούθως: 1. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 άδειες κατασκευής, εµπορίας κ.λ.π. για πέντε (5) έτη, από της εκδόσεώς τους. Αν όµως, για τη χορήγηση των ως άνω αδειών απαιτείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άδεια λειτουργίας εργοστασίου, εργαστηρίου ή αποθηκών, που εκδίδεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΒΕΤ, οι εν λόγω χορηγούµενες από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης άδειες, ισχύουν για πέντε (5) έτη, εφόσον βεβαίως εξακολουθούν να παραµένουν σε ισχύ ή θα ανανεωθούν έγκαιρα οι εν λόγω άδειες του ΥΒΕΤ. Σε περιπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσουν να ισχύουν οι ως άνω άδειες του ΥΒΕΤ, παύουν να ισχύουν και οι εκδιδόµενες από τις Αστυνοµικές Αρχές σχετικές άδειες και ανακαλούνται αυτοδικαίως. 2. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του αρθρου 2 άδειες εισαγωγής όπλων, πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π. από χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης,µέχρι έξι (6) µήνες από της εκδόσεώς τους. 3.α. Οι προβλεπόµενες απά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 26 άδειες µεταφοράς όπλων, πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π. από τη χώρα µας προς άλλη χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αντίστροφα, µέχρι έξι (6) µήνες από της εκδόσεώς τους. β. Οι αναφερόµενες στην παράγρ.2 του παρόντος άρθρου και στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου άδειες, ισχύουν για την εισαγωγή µεταφορά των αναφεροµένων σ'αυτές ειδών άπαξ και όχι τµηµατικά, οι δε κάτοχοι των αδειών αυτών, υποχρεούνται: (1) Στις περιπτώσεις µεταφοράς όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών υλών από τη χώρα µας προς άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να υποβάλλουν, µαζι µε τα λοιπά δικαιολογητικά, λεπτοµερή κατάσταση των προς µεταφορά ειδών, οπου αναφέρονται όλα τα απαιτούµενα,σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στοιχεία, για τον προσδιορισµό και την αναγνώριση των µεταφεροµένων ειδών. (2) Προκειµένου για εισαγωγή από χώρες ΜΗ Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, των αµέσως ως άνω ειδών, υποβάλλεται, πριν τον εκτελωνισµό, στην αρµόδια κατά τόπο ιεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνοµική ιεύθυνση, η ανωτέρω κατάσταση εις τριπλούν. Οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται από την εν λόγω Υπηρεσία και οι δύο (2) παραδίδονται στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου η µία να παραδοθεί στο τελωνείο. Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί στο Τελωνείο η ως άνω κατάσταση θεωρηµένη από την ανωτέρω Αστυνοµική Αρχή, δεν πραγµατοποιείται ο εκτελωνισµός των προς εισαγωγή ειδών. (3) Σε περίπτωση µεταφοράς των ανωτέρω ειδών από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα µας, το αργότερο κατά τη µεταφορά και πρίν την αποθήκευση των εν λόγω ειδών στις αποθήκες της επιχείρησης, υποβάλλεται στην ίδια ως άνω Υπηρεσία, εις διπλούν, λεπτοµερής κατάσταση που περιλαµβάνει τα προαναφερόµενα στοιχεία και η µία εξ αυτών επιστρέφεται θεωρηµένη στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να τηρηθεί µαζί µε τα λοιπά παραστατικά της µεταφοράς που πραγµατοποιήθηκε. 4. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 6 παράγρ.5 εδάφ. α' και 10 παράγρ. 8 άδειες πώλησης ή διάθεσης µέχρι έξι (6) µήνες. 5. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 7 άδειες κατοχής, ισχύουν ως εξής: α. Οι αναφερόµενες στην παράγρ. 2 εδάφ. α, γ, ε' και ζ', επί τρία (3) έτη και στα εδάφ. δ' και στ' µέχρι δύο (2) έτη. β. Οι αναφερόµενες στην παράγρ. 2 εδάφ. η' και θ', για δέκα (10) έτη. 6. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 9 παράγρ.6 άδειες κατοχής και οπλοφορίας για τρία (3) έτη. 7. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 10 άδειες οπλοφορίας, για τρία (3)

13 έτη. Κατ' εξαίρεση όµως, στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του ιδίου άρθρου, δύναται, κατά την κρίση της αρµόδιας για τη χορήγηση της άδειας Αστυνοµικής Αρχής, να περιορισθεί ο χρόνος ισχύος των οδειών αυτών, στον απολύτως αναγκαίο. 8. Οι προβλεπόµενες απά το άρθρο 11 άδειες µεταφοράς όπλων, πυροµαχικών, ως και άδειες αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, µέχρι έξι (6) µήνες, δυναµένων να παραταθούν για ένα (1) ακόµη εξάµηνο. Ειδικότερα, ο χρόνος ισχύος των αδειών αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, ειναι ανάλογος µε τον χρόνο ισχύος της άδειας εµπορίας του προµηθευτή ή του αγοραστή, ως και µε την άδεια λειτουργίας αποθηκών του τελευταίου καθώς και µε την άδεια εκµετάλλευσης λατοµείου η µεταλλείου, στο οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν οι εκρηκτικές ύλες. 9.α. Ο χρόνος ισχύος των προβλεποµένων από το άρθρο 2 παράγρ. 6 εδάφ. α' του ως άνω Νόµου προσωρινών αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, δεν δύναται να υπερβεί: (1) Τον χρόνο ισχύος της προξενικής θεώρησης, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η θεώρηση αυτή. (2) Τον χρόνο της προβλεποµένης από την περί αλλοδαπών νοµοθεσία παραµονής του αλλοδαπού στη χώρα µας, χωρίς υποχρέωση καταγραφής του. (3) Τους έξι (6) µήνες, στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής µε ξένη υπηκοότητα ή Ελληνας υπήκοος, µόνιµος κάτοικος εξωτερικού. β. Οι αναφερόµενες στο εδάφιο αυτό άδειες δύναται να παραταθούν, κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, µε πράξη επί του σώµατος των εν λόγω αδειών, από την αστυνοµική αρχή που τις χορήγησε: (1) Για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπει η άδεια παραµονής, µη δυναµένη όµως η παράταση αυτή να υπερβεί τους τρείς (3) µήνες. (2) Για έξι (6) µήνες στις λοιπές περιπτώσεις (οµογενείς µε ξένη υπηκοότητα - Ελληνες υπήκοοι, µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού). ΙΙ. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του ν.456/76 άδειες ισχύουν: 1. Για έξι (6) µήνες οι άδειες αγοράς-µεταφοράς και 2. Για ένα (1) έτος οι λοιπές. ΙΙΙ. Κατ' εξαίρεση των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο: 1. Οι άδειες µεταφοράς πρώτων υλών, για την κατασκευή εκρηκτικών, από χώρες µέλη της Ευρωπάίκής Ενωσης, ως και οι άδειες εισαγωγής αυτών από άλλες χώρες, ισχύουν για όσο χρόνο ισχύουν και οι αντίστοιχες άδειες κατασκευής εκρηκτικών. 2. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 11 παράγρ. 1 του Ν. 2168/1993 άδειες αγοράς και µεταφοράς των εκρηκτικών υλών, που προορίζονται για εµπόριο, ισχύουν για δύο (2) έτη. 3. Η ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Υ..Τ., δύναται να χορηγήσει τις αναφερόµενες στην παράγρ. 1 εδάφ. 2 και 3 περιπτ. α' του παρόντος άρθρου άδειες µε διάρκεια ισχύος µέχρι δύο (2) έτη, εφόσον η διακίνηση των προς εισαγωγή ή µεταφορά ειδών, πραγµατοποιείται µεταξύ εµπόρων εκρηκτικών υλών και ειδών οπλισµού και οι ενδιαφεροµένοι υποβάλλουν, για κάθε εισαγωγή ή µεταφορά, τις διαλαµβανόµενες στην παράγρ. Ι, εδάφ. 3 περιπτ. β' καταστάσεις. 4. Στις περιπτώσεις των εδαφίων 1 και 3 της παρούσας παραγράφου που η εισαγωγή ή µεταφορά των εν λόγω ειδών γίνεται τµηµατικά ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται, πρίν από κάθε εισαγωγή ή µεταφορά, να γνωστοποιεί εγγράφως στην αρµόδια κατό τόπο ιεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνοµική ιεύθυνση, τις ποσότητες των ειδών που πρόκειται να

14 εισαγάγει ή µεταφέρει, ως και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο που προβλέπετοι από τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλες διατάξεις. IV. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των ως άνω Νόµων και µη ειδικά αναφερόµενες στο παρόν άρθρο άδειες, ισχύουν για τρία έτη οι του ν.2168/93 και για ένα έτος οι του ν.456/76. 'Αρθρο 6. ιαδικασία χορήγησης αδειών γενικά. 1. Τα αιτήµατα για τη χορήγηση των προβλεποµένων από τους Ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών, υποβάλλονται στα Τµήµατα Ασφαλείας ή Αστυν.Τµήµατα ως εξής: α. Του τόπου όπου ασκείται η αναφεροµένη για κάθε χορηγουµένη άδεια δραστηριότητα, µε τις ακόλουθες διακρίσεις: (1) Προκειµένου για εργοστάσια ή εργαστήρια από τα αναφερόµενα στο άρθρο 5, στην Υπηρεσία του τόπου που λειτουργεί το εργοστάσιο ή εργαστήριο. (2) Προκειµένου για εµπορία εκρηκτικών υλών, στην υπηρεσία του τόπου των αποθηκών. (3) Στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας χρήσης εκρηκτικών υλών, στην Υπηρεσία του τόπου όπου θα λάβει χώρα η χρήση των εκρηκτικών. (4) Στις περιπτώσεις χορήγησης αδειών κατοχής όπλων και οπλοφορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγρ. 3 εδάφ. β' του ν.2168/93, στην Υπηρεσία όπου βρίσκεται η έδρα του Οργανισµού ή της Επιχείρησης. β. Του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου, στις λοιπές περιπτώσεις. 2.α. Η κατά τα ανωτέρω αστυνοµική υπηρεσία παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στη συνέχεια ιεραρχικά, µε τις προτάσεις της, στην αρµόδια για την έκδοση της ζητουµένης αδείας υπηρεσία. β. Στίς περιπτώσεις που ζητείται άδεια από τις αναφερόµενες στα άρθρα 5 και 6 του ν.2168/93, η Υπηρεσία που δέχεται τα δικαιολογητικά ορίζει τριµελή επιτροπή βαθµοφόρων της, µε Πρόεδρο Αξιωµατικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριµένης επιχείρησης, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι επιβαλλόµενοι όροι ασφαλείας. Αν δεν πληρούνται, υποδεικνύεται εγγράφως η λήψη των αναγκαίων µέτρων, εντός ορισµένης προθεσµίας, µετά τη λήξη της οποιας επιθεωρείται εκ νέου η επιχείρηση Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ενδιαφεροµένου στις ανωτέρω υποδείξεις, απορρίπτεται το αίτηµα. Η ίδια επιθεώρηση ενεργείται και στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας εργοστασίου, εργαστηρίου ή αποθηκών από το Υ.Β.Ε.Τ., προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ο ενδιαφερόµενος συµµορφώθηκε µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω άδειας, εφόσον η διαπίστωση αυτή από τους αστυνοµικούς είναι ευχερής και δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, οπότε θα ζητείται η συνδροµή εξειδικευµένου υπαλλήλου της αρµόδιας κατά τόπο Υπηρεσίας του Υ.Β.Ε.Τ. Για την ανωτέρω επιθεώρηση, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποια επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά. 3. Η αρµόδια για την έκδοση της ζητουµένης άδειας Υπηρεσία, ελέγχει αν συντρέχουν οι προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις και, σε θετική περίπτωση, χορηγεί την εν λόγω όδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ή εφόσον δεν προσκοµισθούν όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, απορρίπτεται το σχετικό αίτηµα, µε αιτιολογηµένη απόφασή της που επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό.

15 'Αρθρο 7. ιαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων και οπλοφορίας. Για τη χορήγηση των αναφεροµένων στο άρθρο 6 της παρούσας αδειών κατοχής όπλων και οπλοφορίας, εφαρµόζονται και τα ακόλουθα: 1.α. Προκειµένου για χορήγηση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων, για την ασφάλεια ηµοσίων Υπηρεσιών, Τραπεζών, προστασία προσώπων κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρου 10 παράγρ. 3 εδάφ. β' του ως άνω Νόµου στην εν λόγω άδεια δύναται να αναφέρεται και δεύτερο πρόσωπο, ως υπεύθυνο για την κατοχή των συγκεκριµένων όπλων, κατά το χρόνο που νόµιµα κωλύεται το πρώτο. β. Στις χορηγούµενες άδειες οπλοφορίας, για ασφάλεια των αναφεροµένων στο εδάφ. α' της παρούσας παραγράφου τραπεζών, ηµοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισµών κ.λ.π., δύναται να αναφέρεται ότι, ο κάτοχος της άδειας αυτής οπλοφορεί µε όπλο που κατέχει νόµιµα η επιχείρηση. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών υποχρεούνται µε το πέρας της εργασίας τους, να παραδίδουν το όπλο στον εκπρόσωπο της επιχείρησης, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια κατοχής του. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις, που λόγω της φύσης της εργασίας ή άλλων ειδικών συνθηκών, δεν είναι δυνατή η παράδοση του όπλου, επιτρέπεται στον κάτοχο της άδειας οπλοφορίας να µεταφέρει το όπλο από τον τόπο της εργασίας του στην οικία του και αντίστροφα γεγονός, που αναφέρεται στην άδεια οπλοφορίας. γ. Οταν η άδεια κατοχής χορηγείται για την προστασία προσώπων και για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η χορήγηση αυτής σε νόµιµο εκπρόσωπο Οργανισµού ή Επιχείρησης, η άδεια εκδίδετοι στο όνοµα του ατόµου στο οποίο έχει ανατεθεί η προστασία του προσώπου. 2. Οι χορηγούµενες άδειες οπλοφορίας, ισχύουν για την εδαφική αρµοδιότητα της Υπηρεσιας, που τις χορηγούν. ύναται όµως, κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου και εγγράφου συναινέσεως της Επιχείρησης, Τράπεζας ή Οργανισµού, όπου αυτό απαιτείται, η αρµόδια Υπηρεσία εφόσον κρίνει αναγκαίο θεωρεί την άδεια αυτή, για να ισχύει σε όλη την Επικράτεια ή µέρος αυτής. Η επέκταση της άδειας γίνεται µε πράξη της υπηρεσίας που συντάσσεται στο σώµα της χορηγηθείσας άδειας όπου επικολλούνται τα προβλεπόµενα ενσηµοχαρτόσηµα. 3. Οι χορηγούµενες άδειες κατοχής όπλων και οπλοφορίας, προσκοµίζονται για θεώρηση στην αρχή που τις χορήγησε το πρώτο 5νθήµερο εκάστου 6µήνου. Προς τούτο, ο ενδιαφερόµενος, υποβάλει στην εν λόγω υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρει ότι κατέχει τα όπλα, που αναφέρονται σ' αυτή και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 4. Οι άδειες οπλοφορίας, για ίδια άµυνα των ενδιαφεροµένων, χορηγούνται για ένα (1) µόνο όπλο (περίστροφο ή πιστόλι) και πενήντα (50) φυσίγγια αυτού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται κατά τη κρίση της υπηρεσίας να επιτραπεί η οπλοφορία και µε δεύτερο παρόµοιο όπλο. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται για τις άδειες οπλοφορίας, που θα χορηγηθούν το πρώτον, µετά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης. Αρθρο 8. Ανάκληση - αφαίρεση αδειών.

16 1.α. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του ν.2168, 1993 άδειες, ανακαλούνται οποτεδήποτε ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της αστυνοµικής αρχής, που τις χορήγησε, ως ακολούθως: (1) Εκτός των ειδικά αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγρ.4 του π.δ.141/91. Αν ανακληθεί η άδεια κατοχής περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής και κυνηγετικών όπλων, ανακαλείται υποχρεωτικά και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκο ελτίο Κατοχής Πυροβόλων Οπλων. (2) Στις περιπτώσεις που εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή από επίσηµο έγγραφο αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας πορκύπτει ότι δεν είναι νόµιµη η περαιτέρω λειτουργία της συγκεκριµένης επιχείρησης στο συγκεκριµένο ακίνητο. (3) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εκµετάλλευσης λατοµείου ή µεταλλείου, ανακαλείται και η άδεια αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών. (4) Εφόσον µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση λυθεί η µίσθωση του ακινήτου, στο οποίο λειτουργεί η συγκεκριµένη επιχείρηση. γ. Στις περιπτώσεις αναστολής της ισχύος των εκδιδοµένων από υπηρεσίες άλλων Υπουργείων αδειών λειτουργίας ή εκµετάλλευσης της συγκεκριµένης επιχείρησης, αναστέλλεται και η ισχύς των προβλεποµένων από την παρούσα απόφαση αδειών. δ. Επίσης δύναται να αφαιρούνται προσωρινά οι ανωτέρω άδειες, σύµφωνα να µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2168/93, σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων που διαλαµβάνονται σ'αυτές, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας αυτής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ιδίου Νόµου. Πρίν την ανάκληση ή προσωρινή αφαίρεση ή αναστολή ισχύος των εν λόγω αδειών, οι κότοχοι αυτών καλούνται µε έγγραφο, που επιδίδεται µε αποδεικτικό από την αρµόδια αστυνοµική αρχή να καταθέσουν εντός 48 ωρών, εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Στο έγγραφο της αρχής αναφέρονται ρητά οι λόγοι επιβολής της διοικτιτικής ποινής, το είδος και οι σχετικές διατάξεις που την προβλέπουν. Μετά την παρέλευση απράκτου της προθεσµίας, η αρµόδια για την επιβολή της διοικητικής ποινής αστυνοµική αρχή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση επιβολής, ανεξάρτητα αν υποβλήθηκαν ή όχι αντιρρήσεις. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται µε αποδεικτικό στον ενδιαφερόµενο. στ. Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται ν' ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή εντός µηνός από της κοινοποίησης. Η ως άνω προσφυγή, υποβάλλεται στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Ασφαλείας, ή Αστυνοµικό Τµήµα, το οποίο συντάσσει επί του σώµατος αυτής έκθεση εγχειρίσεως και στη συνέχεια, µετά των προτάσεών του, την υποβάλει ιεραρχικά, στην αρµόδια για την εξέτασή της Υπηρεσία. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλει την εκτέλεση της επιβληθείσης διοικητικής ποινής. 2. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης των σχετικών αδειών, που προβλέπονται από τα άρθρα 5, 6 και 11 παράγραφο 1 του ν.2168/1993, δύναται να παρασχεθεί προθεσµία ενός, µέχρι το πολύ δύο µηνών, για τη νόµιµη διάθεση των κατεχοµένων, ειδών. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, τα ως άνω είδη κατάσχονται και εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' Λοιπές διατάξεις. 'Αρθρο 9.

17 Περιεχόµενο αδειών. 1.α. Επί των αδειών, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: (1) Τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου κατά τις διακρίσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. της παρούσας. (2) Το είδος της άδειας. (3) Ο τόπος άσκησης της συγκεκριµένης δραστηριότητας, προκειµένου περι των αναφεροµένων στα άρθρα 5 και 6 του ν.2168/1993 αδειών. (4) Ηµεροµηνία έκδοσης και ηµεροµηνία λήξης. (5) Οροι και περιορισµοί, µε τους οποίους χορηγείται η συγκεκριµένη άδεια, ως και τα µέτρα ασφαλείας, που επιβάλλεται να λαµβάνονται από τον ενδιαφερόµενο, σε κάθε περίπτωση. (6) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, κατά την κρίση της αρµόδιας για τη χορήγηση κάθε άδειας αστυνοµικής αρχής. β. Επί των εν λόγω αδειών και, ιδιαίτερα, επί των αδειών µεταφοράς όπλων πυροµαχικών και εκρηκτικών υλών, από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τη χώρα µας και αντίστροφα, αναφέρεται και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές οδηγίες ή κανονισµούς του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή από άλλες ιεθνείς Συµφωνίες. 2. Ο τύπος των εντύπων των ως άνω αδειών, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αρθρο 10. Χρόνος ισχύος δικαιολογητικών. 1. Το αναφερόµενο στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης ιατρικό πιστοποιητικό, ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια, για την οποία εκδόθηκε. Προσκόµιση νέου πιστοποιητικού απαιτείται σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας αυτής, ζητήσει τη χορήγηση άλλης προβλεποµένης από τις διατάξεις του ν.2168/93 αδειας, µετά παρέλευση 3ετίας από της έκδοσης του τελευταίου ιατρικού πιατοποιητικού. Κατ' εξαίρεση η αρµόδια αστυνοµική αρχή, δύναται κατά το χρόνο ισχύος των χορηγηθεισών αδειών, να ζητήσει την προσκόµιση νέου ιατρικού πιστοποιητικού, άλλου ιατρού ή κρατικού νοσοκοµείου, αν έχει αµφιβολίες για την κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφεροµένου. 2. Το αναφερόµενο στο άρθρο 1 παρ.ι' εδάφ.ε' της παρούσας, αντιγράφο ποινικού µητρώου, λαµβάνεται υπόψη για ένα (1) έτος από της εκδόσεώς του. Προκειµένου για κατόχους των αναφεροµένων στα άρθρα 5 και 6 αδειών, η αρµόδια κατά τόπο ιεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυν. ιεύθυνση, ζητεί υπηρεσιακά κατά µήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, τη χορήγηση του εν λόγω αντιγράφου. 3. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 10 παράγρ. 10 εδάφ. α του ανωτέρω Νόµου βεβαιώσεις, ισχύουν για τρία (3) έτη από της εκδόσεώς τους και χορηγούνται µόνον για την αρχική έκδοση αδειών θήρας. Αρθρο 11. Τελικές ιατάξεις.

18 1. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργείται η περίπτωση 3 του εδαφίου α' της παραγρ. 1 του άρθρου 2 της 3009/2/20στ από (Β' 41 αποφάσεώς µας ως και το καθιερωθέντα υπόδειγµα ιατρικού πιστοποιητικού και εφεξής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 πσρ.1 εδόφ.γ'της παρούσας. 2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται, µέχρις εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων, και για τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του ν.2168/93 άδειες ιστορικών κειµηλίων, όπλων σκοποβολής αυτοµάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών ως και ειδών οπλισµού που προορίζονται για δειγµατα ή εκθέσεις. Αρθρο 12. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσιευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµεριδα της κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Αυγούστου 1994 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Αριθ. 3009/2/84-δ (ΦΕΚ Β 1208/6.8.2004) Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χαρακτηρισµού όπλων και λοιπών αντικειµένων του Ν. 2168/1993, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειµηλίων. Χορήγηση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education Employ and Education Απόφαση 1016/109/149 α /2009/2009 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 αποφασίζουμε: Κ.Υ.Α. αριθμ. 19676-19/05/2012 - Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93)

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2168/93 Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2636 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1016/6/291 μγ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education Απόφαση 1016/109/121 ι (1)/2009 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών ( ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β αρ. 1710/19

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν.

Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο, σύµφωνα µε το Ν. , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : ηµοκρατίας 27 ιοικητήριο Κοζάνη 31 Ιανουαρίου 2017 Κοζάνη 50100 Αρ. Πρωτ : 54 Πληροφορίες : Β. Χατζηαποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ 4α του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216) β) του

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ 178(I)/2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 113(Ι) του 2004 91(Ι) του 2005 56(Ι) του 2007 32(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν..1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 7 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνα Κουβέλου Damian Cope ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 Ιουλίου 2017 ΠΟΛ. 1102 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΠ-Γ6 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής.

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής. ΟΠΛΑ 1. N. 2168/1993, Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του N. 3169/2003. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 18-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8554 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά-Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά-Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά-Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168.Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ». ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1075 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΤΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΑΤΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα