Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση και συµπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιατάξεως. (ΦΕΚ 94/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Α.Ν. 2520/1940 «περί Υγειονοµικών ιατάξεων» 2. Το Π. /γµα 138/92 (ΦΕΚ 68/92 τ.α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 3. Την Υγειονοµική ιάταξη µε αριθ. Α 1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.β ) «περί υγειονοµικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή και ποτών». 4. Την σχετική µε το θέµα αλληλογραφία µας µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από την οποία προκύπτει η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων, προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων Εθνικής Άµυνας, ηµοσίας Τάξης (διατάξεις Τελωνειακές, αστυνοµικές, συναλλάγµατος) και η απρόσκοπτη και άνετη διακίνηση των επιβατών, καθώς και παρατηρήσεις περιφερειακών µας Υπηρεσιών επί των διατάξεων των άρθρων 6 και 15 της Α 1β/8577/83 Υγειον. ιάταξης. 5. Τα υπ αριθ. 1010/3/102-ιη/ , 11/Γ/41814/25397/ και Υ.71/2/Β0019/ έγγραφα των Υπουργείων ηµόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Π.Α.) και Οικονοµικών, αντίστοιχα, αποφασίζουµε: Εκδίδουµε την παρούσα Υγειονοµική ιάταξη, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. Άρθρο 1 Καθορισµός είδους καταστήµατος Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που µπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων της χώρας είναι τα εξής: 1. Τα αναφερόµενα στην παρ.2 του άρθρου 37 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης (ΦΕΚ 526/83τ.Β ) 2. Τα αναφερόµενα στα εδάφια β, γ και ε της παραγράφου 3, του άρθρου 42 της παραπάνω Υγειονοµικής ιάταξης. 3. Τα αναφερόµενα στα εδάφια α, ζ, η, θ, ιβ, ιγ, και ιδ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 της ίδιας Υγειονοµικής ιάταξης µε την προϋπόθεση ότι όλα τα προσφερόµενα, από τα καταστήµατα αυτά, ήδη θα είναι τυποποιηµένα. Άρθρο 2 Λοιπά καταστήµατα Για τα λοιπά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που δεν αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο της παρούσας, ισχύουν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας,

2 που ορίζονται από τα οικεία άρθρα της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας. Άρθρο 3 ικαιολογητικά Σχεδιαγράµµατα 1. Για την απόκτηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, µαζί µε τη σχετική αίτηση, εκτός από τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της Α 1β 8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού του µισθωτή µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. β. έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Υ.Π.Α. από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει εγκριθεί η σχετική µελέτη από την Υ.Π.Α. για τις εγκαταστάσεις εντός των ορίων των Πολιτικών Αεροδροµίων που εκτελούνται βάσει µελετών που συντάσσονται αρµοδίως ή ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση, κατ εφαρµογή του άρθρου 9, παρ.10 του Ν.1512/85, για τις υπάρχουσες παλιές κατασκευές. γ. τα σχεδιαγράµµατα που θα υποβάλλονται, συνταγµένα σε κλίµακα 1:50, θα είναι θεωρηµένα από την Υ.Π.Α. δ. βεβαίωση πυρασφαλείας µόνο ως προς την ενεργητική πυροπροστασία όπου θα µπορεί να περιλαµβάνονται και υφιστάµενα µέσα πυροπροστασίας του Αερολιµένα. Η παθητική πυροπροστασία θεωρείται ότι καλύπτεται από τα ενιαία µέτρα παθητικής πυρασφαλείας όλων των χώρων του Αερολιµένα. ε. ειδικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, εντός των τελωνειακώς ελεγχοµένων χώρων, υποκειµένου σε υγειονοµικό έλεγχο, απαιτείται και έγκριση της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής από την οποία θα φαίνεται ότι το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια δεν έχει διαπράξει τελωνειακής φύσεως παράβαση. 2. εν θα κατατίθεται στην Αστυνοµική Αρχή βεβαίωση της αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, ότι ο χώρος όπου θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει το κατάστηµα, είναι χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόµενος για κατάστηµα, διότι κατατίθεται το αναφερόµενο στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 3. Τόσο η Αστυνοµική Αρχή, όσο και η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία µπορούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιµο, να καλέσουν εγγράφως η προφορικώς τον ενδιαφερόµενο να υποβάλλει συµπληρωµατικά στοιχεία, να δώσει διευκρινίσεις ή να προβεί σε συµπληρώσεις ή διορθώσεις των δικαιολογητικών του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές και άλλες διατάξεις. Άρθρο 4 Χώρος-Εµβαδόν Τα καταστήµατα του άρθρου 1 της παρούσας ιδρύονται και λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιµένων (αίθουσες αναµονής, διάδροµοι κλπ) σε χώρους ανεξάρτητους από χώρους άλλων εµπορικών εκµεταλλεύσεων, έστω και αν είναι νοητά χωρισµένοι µεταξύ τους, έτσι ώστε να µη παρεµποδίζεται η άνετη διακίνηση των επιβατών και επισκεπτών. Το εµβαδόν των καταστηµάτων αυτών θα είναι: 1. για τα καταστήµατα της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας Υγειονοµικής ιάταξης, 10 τ.µ. τουλάχιστον. Για τα καταστήµατα αυτά εφόσον δεν θα ζητείται αίθουσα πελατών, υπάρχει δυνατότητα τα προσφερόµενα είδη να καταναλώνονται στις αίθουσες αναµονής του αερολιµένα ή αλλού και δεν θα αναγράφεται αριθµός καθισµάτων στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που θα χορηγείται. 2. για τα καταστήµατα της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου, 12 τ.µ. τουλάχιστον για την περίπτωση (β) αυτής και 8 τ.µ. τουλάχιστον για τις περιπτώσεις (γ) και (ε) 3. για τα καταστήµατα της παρ.3, του ίδιου άρθρου 1 της παρούσας 12 τ.µ. τουλάχιστον.

3 Σε περίπτωση λειτουργίας µικτού καταστήµατος των αναφεροµένων στο άρθρο 1 της παρούσας, το ελάχιστο εµβαδόν θα προσαυξάνεται κατά 3 τ.µ. για κάθε επί πλέον είδος καταστήµατος. Άρθρο 5 Αποχωρητήρια Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων, δεν υποχρεούνται να διαθέτουν αποχωρητήριο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών τους. Η εξυπηρέτηση αυτών θα γίνεται από τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια που υπάρχουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε διάφορους ευχερώς προσπελάσιµους χώρους και συγκεκριµένα απ αυτά που βρίσκονται στο πλησιέστερο, από το υπό ίδρυση και λειτουργία κατάστηµα, σηµείο. Εξαιρούνται από την ανωτέρω ρύθµιση τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά καθισµένους πελάτες, διαθέτοντας προς το σκοπό αυτό αίθουσα πελατών, σύµφωνα µε το συµφωνητικό. Τα καταστήµατα αυτά θα διαθέτουν αποχωρητήρια, όπως ορίζεται στα οικεία άρθρα της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης. Άρθρο 6 Καταστήµατα αφορολόγητων ειδών Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών εντός των εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων και εφόσον στα καταστήµατα αυτά προσφέρονται είδη τροφίµων και ποτών, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό ιδιαίτερος χώρος, ικανού εµβαδού, νοητά χωρισµένος από τους χώρους πωλήσεως άλλων ειδών. Για τα καταστήµατα αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην παρούσα Υγειονοµική ιάταξη. Άρθρο 7 Μεταβατικές ιατάξεις 1. Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που ιδρύονται και λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων ισχύουν και τα οριζόµενα στα Κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης, εκτός αν διαφορετικά ορίζονται µε την παρούσα. 2. Τα καταστήµατα που βρίσκονται σε λειτουργία εντός των εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της. Όσα εκ των ανωτέρω καταστηµάτων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρις ότου καταστεί τεχνικά δυνατή από την Υ.Π.Α. η ανάλογη προσαρµογή και πάντως, µε την εφαρµογή της παρούσας, δεν θίγονται αποκτηµένα νοµίµως δικαιώµατα καταστηµάτων που ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ αυτής και λειτουργούν στο όνοµα του ίδιου φορέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Τροποποίηση και συµπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης Άρθρο 8 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Άρθρου 6 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης Η παράγραφος 5, εδάφιο τέσσερα, του άρθρου 6 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης τροποποιείται και συµπληρώνεται ως εξής: «Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου του προσώπου, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας

4 καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα φαίνεται από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ιπλώµατος Απονοµής Συντάξεως η σχετική βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα, ότι κατατέθηκε αίτηση για συνταξιοδότηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης, Θανάτου, κατά περίπτωση, και της τυχόν µεταβιβάσεως τούτου στη σύζυγο ή στα τέκνα ή σε συντηρούµενα απ αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, η άδεια λειτουργίας του αντικαθίσταται υποχρεωτικά µε νέα άδεια, εκδιδόµενη στο όνοµα του προσώπου, στο οποίο µεταβιβάζεται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της παρούσας που αναφέρεται στα δικαιολογητικά κλπ, τα οποία αφορούν το κτίριο και τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις του καταστήµατος. Τούτο δεν ισχύει σε περιπτώσεις που, πέρα από την ανωτέρω µεταβίβαση, έχει γίνει και µεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, οπότε για την έκδοση της νέας άδειας εφαρµόζεται η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της παρούσας». Άρθρο 9 Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 15 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης Η παράγραφος 7, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 15 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης, τροποποιείται και συµπληρώνεται ως εξής: «Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων και ποτών στους αναφερόµενους στο προηγούµενο εδάφιο χώρους, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισµός της Πολυκατοικίας η εν ελλείψει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων,(καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κλπ), επιτρέπει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ή εργαστηρίου. Η επισύναψη της δηλώσεως αυτής, η οποία συµπληρώνει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθιστά υποχρεωτική την έκδοση της ως άνω αδείας από την αρµόδια αρχή και τούτο δεν αναιρεί την ευθύνη του υπογράψαντος την ως άνω δήλωση για το περιεχόµενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εφόσον υπάρξει απόφαση αρµοδίου ικαστηρίου περί του αναληθούς περιεχοµένου της ηλώσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Άρθρο 10 Ποινικές Κυρώσεις Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Α.Ν. 2520/40, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο µόνο του Ν.290/43 που κυρώθηκε µε την 303/46 Π.Υ.Σ., αν από άλλες διατάξεις Νόµων ή ιαταγµάτων δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Άρθρο 11 Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρµόδια, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Α 1β/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης, Κρατικά Όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει µετά 15/νθήµερο από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 12 Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1999 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210-3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα