ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/ 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/ 15"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΜΔ, ΕΝΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Τηλ.: Φ. 800/72/15 Σ. 232 Σκαραμαγκάς, 20 Οκτωβρίου 2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ανάληψη Εργολαβίας Εργασιών Αμμοβολής SA 2,5 (Συμπεριλαμβανομένης Βαφής με Προπαρασκευαστικό Χρώμα) Υφάλων Μίας (1) Φ/Γ Τύπου «S» του Π.Ν. στα ΕΝΑΕ Π/Υ Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (28.000,00 ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,2476% και Φ.Ε 8% (η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/ 15 Έχοντας υπόψη: α. Το Ν. 2286/95 Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων (ΦΕΚ 19Α /1-2-95). β. Το ΠΔ 60/07 Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. γ. Το ΠΔ 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΦΕΚ 150/A/2007) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. δ. Το Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού", (ΦΕΚ 247Α /95). ε. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 " Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.", (ΦΕΚ 251Α /70). στ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194ΚΑΙ 209), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22A του ν.2362/1995(α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 3871/2010. ζ. Στρατιωτικό Δελτίο Ν-Δ-Α ΥΠ ΑΡΙΘΜ.1 (Φ800/38/127535/Σ.534//28 Φεβ 08/ ΓΔΟΣΥ περί Μεταβίβασης Οικονομικής εξουσίας) η. ΗΒΗ Ζ ΣΕΠ 15/ΔΔΜΝ θ. ΗΒΗ Ζ ΟΚΤ 15 / ΔΔΜΝ ι. ΝΑΑ Ζ ΟΚΤ 15 / ΓΕΝ ια. Διαταγή Διοικητού ΝΚΣ υπ αριθ. 39/2015 περί Σύστασης Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ιβ. Ν 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α 248/ ) ιγ.έγκριση Πίστωσης Νο 815.1/3794/15/Σ.4605// // ΓΕΝ/Δ.ΠΥ/ ΤΜ.ΕΚΤ.ΠΥ ιδ. Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α 29// ) 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάληψη Εργολαβίας Εργασιών Αμμοβολής SA2,5 (Συμπεριλαμβανομένης Βαφής με Προπαρασκευαστικό Χρώμα) Μίας (1) Φ/Γ τύπου S του Π.Ν. στα ΕΝΑΕ συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (28.000,00 ), από Π/Υ έτους 2015 ΚΑΕ 0862 συμφώνως σχετικού (ιγ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,2476% και Φ.Ε 8% (άνευ Φ.Π.Α. 23% συμφώνως σχετικού (ιβ)). 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, συμφώνως κατωτέρω παραγράφου 5, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με σχετικό (ια), και στην αίθουσα συσκέψεων του Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά εντός ΕΝΑΕ (Λεωφόρος Παλάσκα 3, ΤΚ , Χαϊδάρι, τηλ ή ) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Θα δοθεί τιμή σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο m 2 επιφανείας και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και ο χρωματισμός με το προπαρασκευαστικό χρώμα το οποίο θα παραδοθεί από την Υπηρεσία. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες Πολίτες β. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά γ. Ενώσεις Προμηθευτών δ. Συνεταιρισμοί Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, ΠΔ 60/07). 4. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αποστείλουν ταχυδρομικώς την προσφορά τους θα πρέπει να την υποβάλουν στη γραμματεία ΝΚΣ, στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε (Λεωφόρος Παλάσκα 3, ΤΚ , Χαϊδάρι, τηλ ή ) τις προσφορές τους μέχρι την 26 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1100πμ σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται το θέμα της οικονομικής προσφοράς: «ΓΙΑ ΤΟΝ 01/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΚΣ», στην διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕ) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑ 3, Τ.Κ , ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ 2

3 5. Μέσα στον κλειστό φάκελο ανωτέρω παραγράφου 4 τοποθετούνται τρείς (3) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισμένοι φάκελοι (επί ποινή απορρίψεως από την διαδικασία) επί των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη: α. <<Πιστοποιητικά / Δηλώσεις>> β. <<Τεχνική Προσφορά>> γ. <<Οικονομική Προσφορά>> Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα επιστρέφονται. 6. Οι Γενικοί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α») και Ειδικοί όροι (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»)του διαγωνισμού καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν των Γενικών. Κατά τα λοιπά, για τα μη λεπτομερώς αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από ) και συμπληρωματικά τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς Όρους και Ειδικούς όρους της παρούσας. 8. Η παρούσα καθώς και όλα τα παραρτήματα είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία ΝΚΣ ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού 9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από: θέματα α. Τον Πλωτάρχη (Μ) Κ. Αυγουλέα ΠΝ τηλ , για τεχνικά β. Το γραφείο Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού ΝΚΣ (τηλ ή ), για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισμού και για θέματα που αφορούν τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. 10. Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες δεν μπορούν να τροποποιήσουν οποιονδήποτε όρο της Διακήρυξης. 11. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους. Αρχιπλοίαρχος (Μ) A. Αλεξόπουλος ΠΝ Διοικητής ΝΚΣ 3

4 Συνημμένα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (Γενικοί Όροι) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» (Ειδικοί Όροι) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Τεχνική Προδιαγραφή) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης) Εσωτερική Διανομή Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΝΚΣ Γραφείο Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού ΝΚΣ Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (1) Αντίγραφο (1) Αντίγραφο (1) Αντίγραφο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες Για Ενέργεια -Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7,ΤΚ.10671,Αθήνα) -Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Πλ. Ρούσβελτ 1, ΤΚ.18231, Πειραιάς) 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.800 /72/15/Σ. 232 /20 Οκτ 15/ΝΚΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό αποτελούνται από τα άρθρα 7, 9α, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (παρ.1, 2, 3, 5, 8 και 11), 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38 του Π.Δ. 118/07. Το εν λόγω Π.Δ. βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr- Γεν./Δνση Κρατικών Προμηθειών - Νομοθετικό Πλαίσιο). 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.800/ 72/15/Σ.232 /20 Οκτ 15/ΝΚΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Eιδικοί Όροι Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Ανάληψη Εργολαβίας Εργασιών Αμμοβολής SA 2,5 (συμπεριλαμβανομένης της βαφής προπαρασκευαστικού χρώματος) υφάλων μίας Φρεγάτας Τύπου S του Π.Ν. στα ΕΝΑΕ, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισθέντος κόστους (Π/Υ) είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 23%. 2. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του εργολάβου : α. Εκτέλεση της σύμφωνα με τους όρους της κατακύρωσης, της σύμβασης και της παρούσας. β. Διάθεση όλων των μέσων, υπηρεσιών, ευκολιών και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργολαβίας εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά από την παρούσα. γ. Επιδιόρθωση ή αποζημίωση τυχόν ανωμαλιών, οι οποίες διαπιστώθηκαν μετά την εκτέλεση της εργολαβίας εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο εργολάβος (ανάδοχος) πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση προς τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας, οφείλει να εκτελέσει την εργολαβία, σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων του εργοδότου. 2. Η εργολαβία θα εκτελεσθεί εντός των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ) και ο εργολάβος και το προσωπικό του, θα υπόκεινται στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές προβλεπόμενες διατάξεις, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται και με τους κανόνες ασφαλείας εντός ΕΝΑΕ. 6

7 3. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται και από την Επιτροπή Παρακολουθήσεως και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΠ) η οποία έχει το δικαίωμα αναστολής ή και διακοπής της προμήθειας,σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών. Ο χρόνος αναστολής ή διακοπής της εργολαβίας δεν θα παρατείνει την προθεσμία παραδόσεως τους. 4. Διακίνηση προσωπικού. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει στο ΝΚΣ και ΕΝΑΕ πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εισέλθει στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ). Στη περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01. Τυχόν επικαιροποίηση της ανωτέρω λίστας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εργολάβου. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον προκύψει απαίτηση για διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης της εργασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα, θα υποβάλλεται ενυπόγραφη πρόταση από τον προμηθευτή προς το Π.Ν. Το Π.Ν. θα αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της προμήθειας σε κάθε περίπτωση. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΤΙΜΕΣ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις: α. Η λέξη «Προσφορά». (ΝΚΣ). β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ γ. «ΓΙΑ ΤΟΝ 01/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΚΣ» για την Ανάληψη Εργολαβίας Εργασιών Αμμοβολής SA 2,5 (Συμπεριλαμβανομένης Βαφής με Προπαρασκευαστικό Χρώμα) Υφάλων Μίας (1) Φ/Γ Τύπου «S» του Π.Ν. στα ΕΝΑΕ Π/Υ Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (28.000,00 ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,2476% και Φ.Ε 8% (η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ) δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 2. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρείς (3) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισμένοι φάκελοι (επί ποινή απορρίψεως από την διαδικασία) επί των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη: 7

8 α. «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» β. «Τεχνική Προσφορά» γ. «Οικονομική Προσφορά» 3. Φάκελος «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους: (1) Οι εταίροι (εναλλακτικά οι διαχειριστές, πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι για περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ΑΕ) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. (1) του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. (2) Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. (3) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. (4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό/ Επαγγελματικό Επιμελητήριο, από το οποίο να προκύπτει ότι το αντικείμενο απασχόλησης του εργολάβου είναι το αυτό με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε περίπτωση ανάδειξής τους ως μειοδότες, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρουν ότι «Ως εργολάβος, συμμορφώνομαι πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία της Διακήρυξης περί αμοιβών του απασχολούμενου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες καθώς και τους Ελληνικούς νόμους, ως προς το ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, μέτρα ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.» 8

9 δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν, ότι σε περίπτωση που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στην εργολαβία θέματος, θεωρημένη από το ΙΚΑ και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία θα αναγράφεται η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ωριαία αμοιβή ανά ειδικότητα και εξειδίκευση. Η Υπηρεσία θα μπορεί κατά την διάρκεια της συμβάσεως, να αντιπαραβάλει τα στοιχεία του πίνακα αυτού με τα τηρούμενα από τον εργολάβο βιβλία και δικαιολογητικά, που αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού του. Επίσης ότι θα προσκομίσει με την ανάληψη της εργολαβίας πίνακα με τα οχήματα καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των οδηγών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια αυτής. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : (1) O εργολάβος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό / υλικά του ή του εργοδότου ή το προσωπικό / υλικά οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται σε ΕΝΑΕ και στο ΠΝ κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας και μέχρι παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημιά οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. (2) Ο εργολάβος πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και τυχόν άλλα μέτρα που κρίνει ότι επαυξάνουν την ασφάλεια του προσωπικού και των υλικών (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κτλ). (3) Ο καθαρισμός των χώρων από κατάλοιπα παντός είδους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, αποτελεί σε κάθε περίπτωση υποχρέωση του αναδόχου, και θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωματικών και ότι δεν θα χρησιμοποιούν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι «Ως εργολάβος αποδέχομαι το δικαίωμα της Υπηρεσίας να αυξομειώνει την ανάθεση κατά ποσότητα έργου που υπολογίζεται ως ποσοστό 30% επί του ποσού μειοδοσίας της εργολαβίας θέματος, λαμβανομένου υπ όψιν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις συμφώνως άρθρού 21 ΠΔ 118/07: 9

10 (1) Το συμπληρωματικό κόστος της επαύξησης δεν υπερβαίνει τα όρια οικονομικής εξουσίας όπως αυτά καθορίζονται σε σχετικά (ζ) και (η), καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης που αναγράφεται στη διακήρυξη κάθε διαγωνισμού. (2) Υφίσταται Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής ανάθεσης της εργολαβίας θέματος, στο οποίο εντυπώνεται αιτιολογημένη γνωμοδότηση ως προς την ανάγκη άσκησης του εν λόγω δικαιώματος από την Υπηρεσία.» η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι εφόσον μειοδοτήσουν μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις εργασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα «Γ». θ. Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ συστάσεως εταιρείας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. ι. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά να υποβάλλονται (επί ποινή απορρίψεως) σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα μαζί με την προσφορά και σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις, οι ημερομηνίες υπογραφής των θα πρέπει να είναι (επί ποινή απορρίψεως) εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν.4250/ Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»). β. Πρωτότυπη ή αντίγραφο απόφασης, ισχύουσας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς για συμμετοχή της στο Διαγωνισμό, η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατά τόπο και καθ ύλη αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ως αρ. 6 του Ν.3551/2007 και θα βεβαιώνει ότι η εν λόγω επιχείρηση : (1) Είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής, και Συντήρησης Πλοίου, το οποίο τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α ), και σε Κατηγορία Κατατάξεως απολύτως σχετική και ταυτιζόμενη με το αντικείμενο της παρούσας ΤΠ, στα διοικητικά όρια των οποίων η επιχείρηση αυτή έχει καταστατική της έδρα ή ασκεί τη δραστηριότητά της. Ν.3551/2007. (2) Λειτουργεί σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο 10

11 γ. Αντίγραφο έγκυρου και εν ισχύ πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το εν ισχύ πρότυπο ΙSO 9001/2008 σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας. δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνονται τα ακριβή στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας που θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί ο εργολάβος. ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει τη σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να προσκομίζει με την τεχνική προσφορά του έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία. στ. Μη υποβολή έστω και μιας/ενός εκ των ανωτέρω δηλώσεων/ δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου και τη μη περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς του. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά να υποβάλλονται (επί ποινή απορρίψεως) σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα μαζί με την προσφορά και σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις, οι ημερομηνίες υπογραφής των θα πρέπει να είναι (επί ποινή απορρίψεως) εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν.4250/ Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» α. Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα. Θα δοθεί τιμή σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο m 2 επιφανείας και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και ο χρωματισμός με το προπαρασκευαστικό χρώμα. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ως Παράρτημα «Δ». β. Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τους και στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (πληρέστερη ανάλυση της προσφοράς με διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού), πριν την απόρριψη των οικονομικών προσφορών τους, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα παραπάνω εγγράφως. γ. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ ΝUMΒΕR) καθώς και η επωνυμία της τράπεζας. δ. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11

12 ε. Τον εργολάβο βαρύνουν αποκλειστικά όλες οι κρατήσεις υπέρ του προσωπικού του (ως π.χ. ΙΚΑ κλπ) ο δε εργοδότης ευθύνεται μόνο για την καταβολή των συμβατικών τιμών της εργολαβίας. στ. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται. ζ. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του εργολάβου πέραν των τιμών της προσφοράς του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. η. Ο ΦΠΑ δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στις προσφερθείσες τιμές τηρουμένων των προβλεπομένων στο σχετικό (ιβ). θ. Υποβολή των προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με απευθείας υποβολή από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία, είτε μέσω ταχυδρομείου με προϋπόθεση η προσφορά να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι 26 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1100πμ. Για την αποστολή προσφορών μέσω ταχυδρομείου ως ημερομηνία παραλαβής αυτής λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής της (ημερομηνία πρωτοκόλλησης) από τη Γραμματεία ΝΚΣ. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Οι υποχρεωτικές κρατήσεις (α,β,γ,δ κατωτέρω πίνακα) καθώς και η προείσπραξη του Φόρου Εισοδήματος με τις οποίες βαρύνεται ο εργολάβος είναι: α. Υπέρ Μ.Τ.Ν 4 % β. Υπέρ Τ.Α.Ν - ΕΛΟΑΝ 2 % γ. δ. Υπέρ Δημοσίου Υπέρ Ενιαίας 0,144% 0,1036% Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Σύνολο: 6,2476% ε. Φόρος Εισοδήματος 8% 12

13 ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση της προμήθειας, προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων Ευρώ (28.000,00 ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από τον λειτουργικό Π/Υ έτους 2015 και ειδικότερα από πιστώσεις ΚΑΕ 0862 αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Δ2 συμφώνως σχετικού (ιγ). 2. Η εξόφληση πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται κατωτέρω, από το ΔΤΠΝ μετά την εκκαθάριση της δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ. 3. Ο Εργοδότης δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή και συνεπώς δεν θα οφείλει κανένα τόκο, σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, για οποιοδήποτε λόγω, μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Εργοδότου, ακόμα δε και για λόγους ανώτερης βίας. 4. Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α. Εκδιδόμενα με μέριμνα ΠΝ/ΝΚΣ. (1) Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης. (2) Πρωτότυπο της συναφούς Σύμβασης. δαπάνης. (3) Αντίγραφο σήματος έγκρισης πίστωσης της απαιτούμενης (4) Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. (5) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εργασίας. β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του Προμηθευτού. (1) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας (2) Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ ΝUMΒΕR) καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή: 13

14 (α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Πολεμικό Ναυτικό ΕΝΑΕ) (β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Παλάσκα 3,Χαϊδάρι(εντός (δ) ΑΦΜ: (ε) ΔΟΥ: Ψυχικού (3) Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόμενη στο οικείο Δημόσιο Ταμείο, κατά την εξόφληση του. (4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύρια και επικουρικά στα οποία έχει ενταχθεί το προσωπικό (εργατικό διοικητικό επιστημονικό κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών / εταίρων. 5. Η Εξόφληση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από την υπηρεσία συμφώνως Ν. 4152/13. Σε περίπτωση παρέλευσης ανωτέρω χρονικού ορίου ο εργολάβος δικαιούται νόμιμο τόκο υπερημερίας εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Ουδεμία προκαταβολή χορηγείται για την παρούσα εργολαβία. 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο εργολάβος υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης απεριορίστου χρονικής ισχύος, αξίας ίσης με ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που θα υπογραφεί. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (Γραφείο Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού ΝΚΣ) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας και με τους όρους δεν θα υπάρχει απαίτηση του εργοδότη κατά του εργολάβου. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε». 14

15 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών (ΕΠΠΕ) της ΝΣ/ΔΤ, θα προβαίνει στον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της προμήθειας, της εφαρμογής της σύμβασης και στην παραλαβή των υλικών προμήθειας θέματος, συντάσσοντας αντίστοιχα πρωτόκολλα, υπογεγραμμένα από τα μέλη της ΕΠΠΕ και τον εργολάβο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. 2. Παρατηρήσεις των μελών της ΕΠΠΕ, σχετικά με την πραγματοποίηση της όλης συμβάσεως (π.χ. ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών και τον τρόπο και χρόνο εκτελέσεως της προμήθειας ) πρέπει να γίνονται δεκτές από τον εργολάβο. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση της ΕΠΠΕ, δικαιούται όπως, εντός πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ή σε περίπτωση μη υπογραφής του πρωτοκόλλου, από την ημέρα που αυτό του γνωστοποιήθηκε, να αιτήσει την παραπομπή της υποθέσεως σε Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τον ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Η ανάθεση της εργολαβίας θα γίνει μετά την υπογραφή της συμβάσεως και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας ΠΝ/ΝΚΣ. 2. Η ποσοτική και ποιοτική ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας θα λαμβάνει χώρα ενώπιον του εργολάβου ή αντιπροσώπου αυτού, από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο θα προσυπογράφεται και από τον εργολάβο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού. 3. Σε περίπτωση μη υπογραφής των πρωτοκόλλων από τον προμηθευτή ή μη προσέλευσης αυτού στον τόπο και στον χρόνο που του έχει ζητηθεί από την ΕΠΠΕ για την παραλαβή των υλικών, η ΕΠΠΕ προβαίνει στη μονομερή υπογραφή των πρωτοκόλλων και την υποβολή τους αρμοδίως, κοινοποιώντας παράλληλα τα εν λόγω πρωτόκολλα και στον εργολάβο. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εργολάβου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως των εργασιών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, εφαρμόζονται κατ αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07. 15

16 2. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο εργολάβος θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση προκειμένου λάβει γνώση και ενεργήσει προς την αποκατάσταση των παρατηρήσεων μέσα σε χρονική προθεσμία που θα καθορίζεται από την υπηρεσία ανάλογα την έκταση και την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Στην συνέχεια και εφόσον ο εργολάβος δεν συμμορφωθεί, η υπηρεσία θα προβαίνει σε επιβολή εκπτώσεως επί του συμβατικού ποσού ή κήρυξης του ως έκπτωτου. 3. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία: α. Εάν ο εργολάβος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του. β. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του εργολάβου. γ. Εφ όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπομένων ορίων. δ. Εάν ο εργολάβος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 4. Η έκπτωση αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 5. Ο εργολάβος έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτελέσεως του αντικειμένου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο εργολάβος δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον εργολάβο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο προμηθευτής δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου εκτελέσεως. 6. Σε περίπτωση κηρύξεως του εργολάβου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο εργολάβος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. 7. Κάθε υποψήφιος Εργολάβος μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιαδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παράγραφός 2, εδάφιο δ, σχετικού (β). 16

17 8. Ο εργολάβος μπορεί σε αντικειμενικές περιπτώσεις να ζητήσει την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 32 του 118/07. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής του / των εργασιών που ολοκληρώθηκαν εκπρόθεσμα. 9. Ο εργολάβος μπορεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση που συντρέχουν άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καταστούν αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να ζητήσει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης τους σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Ελάχιστες παρεκκλίσεις ως προς το αντικείμενο των εργασιών εργολαβίας θέματος, όταν αιτούνται από τον Εργοδότη για την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργολαβίας, θα εκτελούνται από τον εργολάβο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας άνευ επιβαρύνσεως του εργοδότη ή παρατάσεως του χρόνου παραδόσεως της εργολαβίας. 2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 11 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 1. Οι σχέσεις μεταξύ του εργολάβου και του εργοδότη και οι ενέργειες αυτών σε όλη την διάρκεια της συμβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύμα καλής πίστεως και αρμονικής συνεργασίας. 2. Τυχόν προσφυγή του εργολάβου σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο και στα Ελληνικά Δικαστήρια δεν παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα ανακοπής ή διακοπής των υποχρεώσεων του σύμφωνα προς την παρούσα, τόσο κατά τη διάρκεια επισκευής ή των δοκιμών όσο και κατά την διάρκεια της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 1. Αποκλείεται στον εργολάβο η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εν όλο ή εν μέρει,όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας. 17

18 2. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται μεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής. ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ / ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Μειοδότης εργολάβος / προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται δημόσια εργολαβία / προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ημερομηνία παραλαβής της κατακυρωτικής απόφασης, στο ΝΚΣ, για την υπογραφή σύμβασης προσκομίζοντας τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 και άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 2. Εφόσον κατά την λήξη ισχύος της σύμβασης υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες που πρέπει να περατωθούν, αυτές ολοκληρώνονται από τον εργολάβο χωρίς παράταση της ισχύος της σύμβασης, ενώ το Π.Ν προβαίνει σε επιβολή εκπτώσεως επί του συμβατικού ποσού, ή κήρυξης του ως έκπτωτου. 3. Όλες οι αναφορές σε ημέρες εάν δεν καθορίζονται διαφορετικά εννοούνται ημερολογιακές. 4. Ο Εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό σύμφωνα ΥΠ. ΑΠ /08/1993 (Φ.Ε.Κ 563/Β/ ). 5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. 6. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά την διαγωνιστική διαδικασία (τεχνική Περιγραφή, διακήρυξη, διενέργεια, ανάθεση κλπ) θα εξετάζεται εφόσον υποβάλλεται συνοδευμένη με αποδεικτικό παράβολου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 ΠΔ 118/07 και θα αναγράφεται ρητά στην ένσταση η συγκεκριμένη παράγραφος του παραπάνω άρθρου με βάση την οποία ασκείται. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Πλωτάρχης (Ο) Δ. Κλεινάκης Π.Ν. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.800/ 72/15/Σ. 232/20 Οκτ 15/ΝΚΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης εργασιών αμμοβολής Sa 2½ και βαφής με προπαρασκευαστικό χρώμα (primer) των υφάλων μιας Φ/Γ τ. «S» του ΠΝ. 1.2 Όλοι οι όροι της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής είναι ανελαστικοί και μη κάλυψη έστω και ενός ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 2.1 Εθνική Νομοθεσία Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ υπ αριθ. 11/Α/ ) Μέτρα για την Βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων κατά την Εργασία όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ υπ αριθ. 157/Α/ ) Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ υπ αριθ. 44/Α/ ) Σχετικά με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις για τη Βελτίωση της Προστασίας, της Υγείας και της Ασφαλείας των Εργαζομένων οι οποίοι είναι Δυνατό να Εκτεθούν σε Κίνδυνο από Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ υπ αριθ. 31/Α/ ) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε Ναυπηγικές Εργασίες όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ υπ αριθ. 88/Α/ ) Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ αριθ. 94/Α/ ) Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας για τη Χρησιμοποίηση Εξοπλισμού Εργασίας από τους Εργαζόμενους κατά την Εργασία τους Υ.Α. Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ υπ αριθ. 1909/Β/ ) Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) Υ.Α. Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ υπ αριθ. 383/Β/ ) Μέτρα, Όροι και Περιορισμοί για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) Ν.2690/1999 (ΦΕΚ υπ αριθ. 45/Α/ ) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 143/Α/ ) και Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ). 19

20 2.1.8 Ν.3325/2005 (ΦΕΚ υπ αριθ. 68/Α/ ) Ίδρυση και Λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων στο Πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/ ), Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ), Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ) και 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) /2007 (ΦΕΚ υπ αριθ. 76/Α/ ) Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων Ν.3850/2010 (ΦΕΚ υπ αριθ. 84/Α/ ) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων. 2.2 Κανονισμοί Πρότυπα EN ISO 8501, «Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products Visual Assessment of Surface Cleanliness (Parts 1, 2, 3)» EN ISO 8502, «Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products Tests for the Assessment of Surface Cleanliness (Parts 3, 4, 6, 9)» EN ISO 8503, «Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products Surface Roughness Characteristics of Blast-Cleaned Steel Substrates (Parts 1, 2, 3, 4, 5)" EN ISO 8504, «Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products Surface Preparation Methods (Parts 1, 2, 3)» EN ISO 9000:2005, «Quality Management Systems (ISO 9000:2005)» AEP-59 (Edition 2), «Application Process for Optimum Paint and Coatings Systems Performance». 2.3 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας ΤΠ. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3.1. Ορισμός Εργασιών Αμμοβολή Sa 2½ κατά ISO 8501 στα ύφαλα μιας (1) Φ/Γ τ. «S» συνολικής έκτασης 1900 m 2 περίπου. Η εργασία θα εκτελείται τμηματικά και περιλαμβάνει τα ύφαλα με τα αντίστοιχα προσαρτήματα της γάστρας (π.χ. πηδάλια, αντιδιατοιχιστικά πτερύγια κλπ.), χώρους αναρροφήσεων δικτύων (sea chests), δικτυωτά καλύμματα αναρροφήσεων κλπ. 20

21 Η απαγωγή σκόνης και παντός είδους καταλοίπων από την εργασία είναι υποχρέωση του αναδόχου. Η επιφάνεια που έχει υποστεί αμμοβολή, θα υφίσταται κατάλληλη προετοιμασία και θα χρωματίζεται με προπαρασκευαστικό χρώμα που θα διατίθεται από την Υπηρεσία, ελαχίστου πάχους ξηρού χρώματος σύμφωνα με το αντίστοιχο technical data sheet. 3.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων Ο ανάδοχος πρέπει να έχει δυναμικότητα αμμοβολής εξωτερικών επιφανειών Sa 2½ τουλάχιστον 500 m 2 /ημ και εφαρμογής προπαρασκευαστικού χρώματος ελαχίστου πάχους ξηρού χρώματος 50 μm 1900 m2/ημ. 3.3 Εκτέλεση Εργασιών (Υποχρεώσεις / Παροχές / Προϋποθέσεις) Υποχρεώσεις Αναδόχου Όλα τα μέσα, μηχανήματα και υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της υπηρεσίας ως κατωτέρω παρα 3.3.2, θα διατεθούν και θα μεταφερθούν στο χώρο των εργασιών από τον ανάδοχο Για τις εργασίες αμμοβολής, η χρησιμοποιούμενη άμμος θα διατεθεί από τον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας Ο καθαρισμός των χώρων από κατάλοιπα παντός είδους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, αποτελεί σε κάθε περίπτωση υποχρέωση του αναδόχου, και θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Παροχές Υπηρεσίας Η Υπηρεσία παρέχει ηλεκτρική τροφοδότηση και νερό από τις υφιστάμενες προς τούτο λήψεις Η ανέγερση ικριωμάτων, η χρήση γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, η χρήση καταλλήλου αναβατορίου σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο του πλοίου, θα καλυφθεί από την Υπηρεσία Το απαιτούμενο προπαρασκευαστικό χρώμα θα διατεθεί από την Υπηρεσία Προϋποθέσεις / Συνθήκες Εκτέλεσης Εργασιών Ο βαθμός καθαρότητας της επιφανείας μετά την αμμοβολή Sa 2 ½ θα ελέγχεται με βάση τα σχετικά πρότυπα της ανωτέρω παραγράφου Μετά τις εργασίες αμμοβολής θα εκτελείται, ως απαιτείται, καθαρισμός και προετοιμασία της επιφανείας για χρωματισμό με κατάλληλα μέσα (πλύσιμο, αφυγραντήρες, εμφύσηση ξηρού / θερμού αέρα κλπ), μέχρι να επιτευχθούν οι 21

22 κατάλληλες συνθήκες μέγιστης σχετικής υγρασίας, ελάχιστης θερμοκρασίας ελάσματος και περιβάλλοντος κατά τον χρωματισμό για εξωτερικούς χώρους, τραχύτητας και μέγιστης συγκέντρωσης διαλυτών αλάτων Η υπηρεσία διατηρεί το διακίωμα να εκτελέσει έλεγχο της προετοιμασμένης προς βαφή επιφάνειας για τραχύτητα και ύπαρξη αλάτων με χρήση Bresle Test παρουσία προσωπικού του αναδόχου Για τις εργασίες χρωματισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρωματισμού, είναι υποχρεωτική η επίτευξη του απαιτούμενου ελάχιστου πάχους ξηρού χρώματος (Dry Film Thickness - DFT) όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του technical data sheet του προπαρασκευαστικού χρώματος που θα εφαρμοσθεί, ακολουθώντας τα πρότυπα ISO και AEP-59. Το stripe coating αποτελεί μέρος κάθε στρώσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη στην προσφορά του ανάδοχου στις τιμές ανά στρώση Απαιτήσεις Νομοθεσίας Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις τυχόν υποδείξεις της επιτροπής παρακολουθήσεως / παραλαβής οι οποίες γίνονται βάσει των Μόνιμων Διαταγών κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών Η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας από τον ανάδοχο και το προσωπικό του, θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Η τυχόν διακοπή εργασιών λόγω μη συμμορφώσεως του εργολάβου με τα μέτρα ασφαλείας, ουδεμία καθυστέρηση θα δικαιολογεί ως προς το χρόνο περατώσεως του έργου Στο προσωπικό του αναδόχου επιβάλλεται να φορά ομοιόμορφου χρώματος προβλεπόμενες φόρμες εργασίας καθώς και προβλεπόμενο λοιπό εξοπλισμό (υποδήματα, κράνη, γάντια, κλπ). Στις φόρμες εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του αναδόχου Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ υπ αριθ. 94/Α / ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας της Υπηρεσίας και θα φέρει άμεσα ευθύνη για θέματα ασφαλείας, σύμφωνα με το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ υπ αριθ. 84/Α/ ). 4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1 Ο ανάδοχος θα δύναται να εκτελεί τις εργασίες και κατά τις απογευματινές ή τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις προγραμματισμού λοιπών εργασιών της Υπηρεσία Για την ακρίβεια Πλωτάρχης (Μ) Κ. Αυγουλέας ΠΝ 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.800/72/15/Σ.232/20 Οκτ 15/ΝΚΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Αμμοβολή Sa 2 ½ και χρωματισμός με προπαρασκευαστικό χρώμα σύμφωνα με Τεχνική Περιγραφή Παραρτήματος «Γ» Διακήρυξης 01/15 ΝΚΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ Μ² 1.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ/Μ 2 (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. Δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση του συνόλου των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων συμμετοχής και ότι αποδεχόμαστε αυτούς πλήρως καθώς και τα αναφερομένα στο Π.Δ. 118/07 και Ν. 2362/95. Επίσης δηλώνουμε ότι η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 2. Χρόνος πραγματοποίησης της εργασίας ΑΜΕΣΟΣ και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 3. Τόπος εκτέλεσης της εργασίας : Εντός εγκαταστάσεων ΕΝΑΕ. 4. Ισχύς προσφοράς εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 5. Σε περίπτωση μειοδοσίας, η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» συμφώνως άρθρου 6 Διακήρυξης 01/15 από ΝΚΣ Ονοματεπώνυμο Επωνυμία Υπογραφή - Σφραγίδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Πλωτάρχης (Ο) Δ. Κλεινάκης Π.Ν. 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.800 /72/15/Σ. 232/20 Οκτ 15/ΝΚΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (1) Αθήνα (2) Προς (3) ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘ (4) Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ (5) μέχρι το ποσό των (6), ήτοι 10% της συμβατικής αξίας, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών (7), απεριόριστης χρονικής διάρκειας. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη επιστολή σας. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης από αυτόν για τον οποίο εγγυόμαστε στην παραπάνω εργολαβία, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής λειτουργίας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα σας το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας. Επίσης με την παρούσα δηλώνουμε ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζά μας (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης Επιστολής), δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο Εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Αρ.Πρωτ /4534 από ). Διατελούμε με τιμή.(8) Υπογραφή ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Επωνυμία της Τράπεζας. 2. Χρονολογία. 3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται. 4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 5. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση. 6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως. 7. Είδος και ποσότητα της εργολαβίας. 8. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα που την εξέδωσε, αναγράφεται σε αυτή η φράση «Επιστρέφεται για την απαλλαγή της Τράπεζας, γιατί εξέλιπε ο λόγος καταθέσεώς της», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατάλληλα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Πλωτάρχης (Ο) Δ. Κλεινάκης ΠΝ. 24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11

ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11 ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Τηλ.: 28210-82379 Φ. : 608.6/ 69 /11 Σ. : 1397 ΜΑΡΑΘΙ, 01-09-2011 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης Ι/Φ Σκαφών ΣΝΔ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης Ι/Φ Σκαφών ΣΝΔ. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ.604.4/07/0631 Σ.497 Πειραιάς,12 Mαΐου 2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Χίου 96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλ. (Εσωτ.) 2154 ΚΟΙΝ: ΑΣ ΕΝ/ ΜΧ Φ. 890/3/1171 96 Α ΤΕ/4 ο ΕΓ- ΟΙ Σ.267 96

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ.: 210-4649139 Φ. 611(Β)/ 6 /15 Σ. 5245 Σαλαµίνα, 14 Απριλίου 2015 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο ΘΕΜΑ: ιακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Ταχ.Δ/νση: Ηρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 06/06/2014 Διακήρυξη 8/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 26/2/2015 Αρ.Πρωτ:21073/4191 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15723/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, 50 ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΓΘΕ4690ΒΜ-ΩΟΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15485 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη:

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη: Αθήνα, 26-02-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/3 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax: 210-6871794

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τηλ.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 1 από 78 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 8705015 Fax : 210 6445633 Email : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα