ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε."

Transcript

1 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ /1/ /12/ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων Κύριες λογιστικές αρχές Βάση ενοποίησης Ενσώματα πάγια Αποσβέσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Συμμετοχές σε θυγατρικές Επενδύσεις ακινήτων Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά Μέσα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τραπεζικός δανεισμός Κόστος Δανεισμού Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κρατικές Επιχορηγήσεις Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενοι φόροι Παροχές σε εργαζομένους Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Διανομή Μερισμάτων Διαχείριση κινδύνων Διαχείριση Κεφαλαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Πληροφορίες λειτουργικών τομέων Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία

3 5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Υπόλοιπα Δανείων Φόρος Εισοδήματος Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Έξοδα Κατ είδος και Κατανομή τους στις Λειτουργίες Άλλα έσοδα Χρηματοπιστωτικά Αποτελέσματα (έσοδα / έξοδα) Λοιπά έξοδα Δεσμεύσεις κι ενδεχόμενες υποχρεώσεις Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 24) ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΡΘΡΟ 10 Ν.3401/2005) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 3) Κωνσταντίνος Β. Γραφιαδέλλης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: Α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2012 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο. Β) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Νάουσα, 22 Μαρτίου 2013 Οι βεβαιούντες Αστέριος Δ. Δάιος Δημήτριος Α. Δάιος Κωνσταντίνος Β. Γραφιαδέλλης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 4

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ /12/2012 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρονική περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2012. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α, άρθρο 107 και άρθρο 136 όσο και του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/ και 1/434/ Στην παρούσα Έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, όμως με τρόπο ουσιαστικό, όλες οι σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες σύμφωνα με το άνω νομοθετικό πλαίσιο, της εταιρίας ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ καθώς και του Ομίλου με σκοπό να υπάρξει μία γενική αλλά ουσιαστική ενημέρωση των Μετόχων και του Επενδυτικού Κοινού για την Οικονομική Κατάσταση και τα αποτελέσματα, την συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2012, τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας περιόδου. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ο Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην επόμενη χρήση, παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων και, τέλος, παρατίθεται Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. δ του ν. 3873/2010. Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης της Εταιρίας ανήλθε στα ,07 ευρώ έναντι ,95 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,81% και συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του κλάδου πλαστικών ανήλθε σε ,05 ευρώ έναντι ,92 ευρώ αυξημένος κατά 13,74%, ενώ ο κύκλος εργασιών της παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχειακός κλάδος) ανήλθε σε ,02 ευρώ έναντι ,03 ευρώ αυξημένος κατά 7,4%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στον τομέα των πλαστικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξαγωγών προς τις χώρες της Ε.Ε. και κυρίως προς την Γερμανία. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ,86 ευρώ έναντι ,90 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 13,17%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 5

6 (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν στα ,65 ευρώ έναντι ,83 ευρώ της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 13,20%. Τέλος τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ,98 ευρώ έναντι ζημιών ,75 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ,61 ευρώ έναντι ,13 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,68%. Η αύξηση οφείλεται τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρίας, κυρίως λόγω εξαγωγών, όσο και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρίας, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον τουρισμό λόγω των διπλών εκλογών. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ,89 ευρώ έναντι ,15 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 36,43%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ,45 ευρώ έναντι ,86 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 16,24%. κατά Ο όμιλος παρουσίασε ζημίες προ φόρων ,49 ευρώ έναντι ζημιών ,88 ευρώ, μειωμένες κατά 25,62%. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2012 ΣΧΟΛΙΑ Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 6,68% 93,32% 13,15% Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο Ενεργητικό Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 88,38% Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας 6

7 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11,62% 12,46% 21,29% Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην κλειόμενη χρήση. A) Στις 16/1/2012 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η οποία συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής: 1). Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) και παρέχει την άδεια της σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού για εγγραφή των κατωτέρω προσημειώσεων υποθήκης στο ακίνητο/ εργοστάσιο της Εταιρίας που βρίσκεται στο 12 ο χλμ Βέροιας Νάουσας, ήτοι σε γήπεδο συνολικής επιφανείας ,67 τ.μ μετά του επ αυτού βιομηχανικού συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην θέση ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΡΙ της κτηματικής περιοχής Στενημάχου του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος, του Δήμου Νάουσας, του Νομού Ημαθίας ως εξής: α) Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων του από κοινού ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου ευρώ εκδόσεως της Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας ) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό τους ποσού ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. β) Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων του από κοινού ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου ευρώ εκδόσεως της Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό τους ποσού ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. 7

8 γ) Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων του από κοινού ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου ευρώ εκδόσεως της Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ AE υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό τους ποσού , ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. δ) Υπέρ Τράπεζας Πειραιώς προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων για δάνειο ύψους περίπου ευρώ προς τη ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. ε) Υπέρ Τράπεζας Alpha προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων για δάνειο ύψους περίπου ευρώ προς τη ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. στ) Υπέρ Τράπεζας Eurobank προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων για δάνειο ύψους περίπου ευρώ προς την Hellas Holiday Hotels Α.Ε. (100% θυγατρική μας) προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Σημειώνεται ότι οι ως άνω προσημειώσεις υποθήκης θα εγγραφούν στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο την ίδια ημέρα ούτως ώστε να έχουν την ίδια τάξη. Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας, που θα υπογράψουν κάθε σχετική σύμβαση τροποποίησης των όρων των ασφαλιζομένων συμβάσεων και κάθε άλλο σχετικό προς τούτο έγγραφο, όπως επίσης εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει τον εκπρόσωπο της Εταιρίας που θα παραστεί ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου, για να συνομολογήσει και αναγνωρίσει την κατά τόπον αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου και να συναινέσει στην εγγραφή των προσημειώσεων υποθήκης κατά τα ανωτέρω. Β) Στις 20/03/2012 η εταιρεία Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ υπέγραψε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσθετες πράξεις τροποποίησης συμβάσεων στα πλαίσια των: 1). Από Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής εταιρίας (100%) Hellas Holiday Hotels Α.Ε. ύψους και διάρκειας έως 15 έτη. 2). Από Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής εταιρίας (100%) Hellas Holiday 8

9 Hotels Α.Ε. ύψους διάρκειας έως 30/06/2013. Γ) Στις 21/06/2012 η εταιρεία Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και σύμφωνη γνώμη του Αστέριου Δάιου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής, παρατάθηκε μέχρι της 30/06/2013 η διάρκεια της σύμβασης χρησιδανείου, που έχει υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, για τη δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους αυτού και προς την Εταιρεία της χρήσης καταστημάτων, ιδιοκτησίας του, για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λ. Νίκης 59, που έληγε την 30/06/2012. Δ) Στις 30/07/2012 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η οποία συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής: Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,21% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας περί του σκοπού αυτής με την προσθήκη την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σύγχρονες ήπιες και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιοθερμικά συστήματα, ανεμογεννήτριες, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μονάδες βιοαερίου, υβριδικά συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας κ.λπ. H σχεδιαζόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας για παραγωγή και πώληση ενέργειας δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου «Έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για εταιρικά γεγονότα» του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, καθόσον δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς την μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: Α) Στον παραγωγικό τομέα, η Εταιρία παράγει κυρίως εξειδικευμένα προϊόντα από πλαστική α ύλη για αγροτικές εφαρμογές. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αυτό το γεγονός τη βοηθά να τοποθετεί τα προϊόντα της σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κλπ. 9

10 Β) Στον ξενοδοχειακό τομέα, η Εταιρία διαθέτει μία ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στην Θεσσαλονίκη η οποία λειτουργεί ως υποκατάστημα. Σε επίπεδο Ομίλου προστίθεται η θυγατρική HELLAS HOLIDAY HOTELS AE (100%), η οποία διαθέτει σε οικόπεδο 320 περίπου στρεμμάτων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της στις 22/4/2010. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η Εταιρία και ο Όμιλος είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες τιμών α υλών, επιτόκια), πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας, κίνδυνοι ταμειακών ροών. Ειδικότερα: Συναλλαγματικός κίνδυνος: Oι συναλλαγές της Εταιρίας και του Ομίλου γίνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ευρώ. Έτσι ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Κίνδυνος τιμής: H Εταιρία και ο Όμιλος εκτίθενται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων από τις επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών που έγιναν σε παλαιότερες χρήσεις. Η Εταιρία και ο Όμιλος εκτίθενται σε μεταβολές των τιμών των α υλών που χρησιμοποιούν, λόγω κυρίως της διασύνδεσής των με τις τιμές του πετρελαίου (α ύλη πλαστικών) αλλά της προσφοράς και ζήτησης διεθνώς (σίδερα, τσιμέντο). Η διοίκηση της Εταιρίας και του Ομίλου, ανάλογα με την κατάσταση που υφίσταται στην αγορά α υλών διεθνώς, προσαρμόζει την πολιτική των αποθεμάτων της καθώς και την τιμολογιακή της πολιτική. Πιστωτικός κίνδυνος: Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά και έχει επιμηκύνει τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων. Επειδή όμως ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας πραγματοποιείται κυρίως από συναλλαγές με αξιόπιστους πελάτες με τους οποίους υφίσταται μακροχρόνια συνεργασία, και σε συνδυασμό με τις μέχρι τώρα μικρές επισφάλειες, εκτιμάται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι μικρός. Παράλληλα η Εταιρία επανεξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της και, εάν χρειασθεί, θα διακόψει την συνεργασία με όσους κρίνει ότι ο κίνδυνος επισφάλειας έχει μεγαλώσει. Η θυγατρική HELLAS HOLIDAY HOTELS AE ξεκίνησε την δραστηριότητά της στις 22/4/2010. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων είναι σε μετρητά ή πιστωτικές κάρτες. Δεν υπάρχουν στις 31/12/2012 αξιόλογα υπόλοιπα από πελάτες. Κίνδυνος ρευστότητας: Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει δυσκολέψει αρκετά τις 10

11 χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις. Ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει μέσω της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels A.E. επένδυση πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στο Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικολάου Κρήτης. Για τον σκοπό αυτό η Hellas Holiday Hotels A.E. έχει συνάψει ομολογιακά δάνεια ύψους ,00 ευρώ, τα οποία έχουν εκταμιευθεί. Η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Hellas Holiday Hotels A.E. διατηρεί εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις τις οποίες κατά διαστήματα χρησιμοποιεί ως ταμιακές διευκολύνσεις προς την θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E. (λόγω εποχικότητας κλπ.). Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και του Ομίλου. Η ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας συνεχίζεται για 5 χρόνια και δημιουργεί πολλά προβλήματα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την αρνητική εικόνα της χώρας μας στο Εξωτερικό. Παρόλα αυτά η Εταιρία και ο Όμιλος αναμένουν το 2013 να πάει ακόμα καλύτερα από το Ειδικότερα: Α) Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής η Εταιρία παρουσίασε κατά το 2012 αύξηση κύκλου εργασιών. Το 2013 αναμένεται νέα αύξηση. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρίας κυρίως προς χώρες της Ε.Ε. ( με κύριο προορισμό την Γερμανία) αλλά και στις Βαλκανικές Χώρες. Β) Η ξενοδοχειακή μονάδα στην Θεσσαλονίκη παρουσίασε κατά το 2012 βελτίωση στον κύκλο εργασιών της. Κατά το έτος 2013 αναμένεται επιπλέον μικρή βελτίωση. Γ) Η ξενοδοχειακή μονάδα της θυγατρικής εταιρίας Hellas Holiday Hotels A.E., ξεκίνησε την λειτουργία της στις 22/4/2010. Ήδη βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της. Παρά τα πολύ δύσκολα χρόνια για την Ελληνική Οικονομία και, ειδικότερα, για τον τουρισμό η Hellas Holiday Hotels A.E παρουσίασε κατά το 2012 αύξηση του κύκλου εργασιών της. Για το 2013 αναμένεται νέα σημαντική αύξηση. Η μέχρι τώρα λειτουργία του ξενοδοχείου δημιούργησε ικανοποιημένους πελάτες και θετική φήμη στο Εξωτερικό. Τα πρώτα μηνύματα για τη νέα σαιζόν του 2013 είναι αισιόδοξα. 11

12 Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ (τα ποσά εκφράζονται σε χιλ. ευρώ) 31/12/ /12/2012 α) Έσοδα 0,00 609,97 β) Απαιτήσεις 0, ,99 γ) Υποχρεώσεις 0, ,09 δ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης , ,49 ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ,00 0,00 στ) Χρησιδάνειο (δωρεάν παραχώρηση χρήσης καταστημάτων) από Αστέριο Δάιο στην Εταιρία 0,00 0,00 * Οι απαιτήσεις της Εταιρίας ύψους 3.566,35 χιλ. οφείλονται από την θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E. και αφορούν: 1. Ποσό 1.003,43 χιλ. από διεταιρικές συναλλαγές. 2. Ποσό 2.562,92χιλ. που αφορά καταθέσεις της μητρικής με σκοπό την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής. * Οι υποχρεώσεις ύψους 460,00 χιλ. αφορούν ταμειακή ενίσχυση της θυγατρικής από τον κύριο μέτοχο της Δάϊος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., κύριο Δάιο Αστέριο, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της. Πολιτική Μερισμάτων. Δεν θα διανεμηθούν μερίσματα τόσο στη μητρική όσο και στη θυγατρική εταιρία. Μεταγενέστερα γεγονότα. Έχει πραγματοποιηθεί αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου της μητρικής εταιρίας, ύψους , όσο και των ομολογιακών δανείων της θυγατρικής εταιρίας, ύψους , , και Αναλυτικά, στον Όμιλο, κατά την 31/12/2012 υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για κεφάλαιο και τόκους ως εξής: 12

13 Α). Δάνεια της Μητρικής Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ Ομολογιακό Δάνειο ύψους ευρώ (Υπόλοιπο 31/12/2012: ): Έως την 31/12/2012 έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή κεφαλαίου και τόκων συνολικού ύψους ,91 ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί Τροποποιητική Πράξη ρύθμισης με ημερομηνία 15/03/2013 ως εξής: Το ποσό ευρώ ,24, το οποίο αντιστοιχεί σε οφειλόμενους και ληξιπρόθεσμους τόκους, διακανονίστηκε ως εξής: Ποσό ,47 ευρώ εξοφλήθηκε τμηματικά ως τις 15/3/2013. Ποσό ,77 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ληξιπρόθεσμους τόκους κεφαλαίου με ημερομηνία 16/7/2012, καθώς και ποσό ,37 που αντιστοιχεί στους τόκους της 16/1/2013, θα εξοφληθούν την 31/07/2013. Το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ύψους ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε τρεις ισόποσες ομολογίες ύψους ευρώ έκαστη και με λήξεις 18/7/2011, 16/1/2012 και 16/7/2012 αντίστοιχα, καθώς επίσης και οι δόσεις που είναι καταβλητέες το 2013 συνολικού ύψους ευρώ, επιμερίστηκαν ισομερώς στις υπολειπόμενες δόσεις του δανείου, αρχής γενομένης από τη δόση που πρέπει να καταβληθεί την 16/1/2014 (συνολικές υπολειπόμενες δόσεις, 19 εξαμηνιαίες). Επομένως το νέο δοσολόγιο διαμορφώνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δόση ΥΠΟΛΟΙΠΟ 19/3/ ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 18/1/ , ,00 18/7/ , ,00 16/1/ , ,00 17/7/ , ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 18/1/ , ,00 13

14 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 18/7/ , ,00 16/1/ ,00 0,00 Β). Δάνεια της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels Α.Ε. 1). Ομολογιακά δάνεια αρχικού ύψους ευρώ και (Υπόλοιπο 31/12/2012: ,18) Έως την 31/12/2012 έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή τόκων συνολικού ύψους ,38 ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί Τροποποιητική Πράξη ρύθμισης με ημερομηνία 31/1/2013 και στην οποία ρυθμίζεται το ανωτέρω ποσό σε 20 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις ως τη λήξη του δανείου, ήτοι την 8/12/ ). Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους ευρώ (Υπόλοιπο 31/12/2012: ,61): Έως την 31/12/2012 έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή τόκων συνολικού ύψους ,98 ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί Τροποποιητική Πράξη ρύθμισης με ημερομηνία 31/1/2013 και στην οποία ρυθμίζεται το ανωτέρω ποσό σε 20 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 8/6/2012 και ως την 8/12/2023. Επιπλέον, με βάση την ανωτέρω τροποποιητική, οι οφειλόμενες δόσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους ευρώ οι οποίες είναι καταβλητέες το 2013, ρυθμίζονται σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις ως την 8/12/

15 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με τις παρ.7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007) Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 α του Ν. 3371/2005. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διανέμεται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Κάθε μετοχή περιέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβαση από το καταστατικό της. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992. Με ημερομηνία 07/03/2013 ο κ. Αστέριος Δ. Δάιος κατέχει ποσοστό 77,13% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 15

16 Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας. Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για τον διορισμό και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/20. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20. Σύμφωνα με το άρθρο 5 α του καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρίας, ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία ανανεώνεται η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου αρχικώς εταιρικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για άλλα πέντε (5) έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τις διατάξεις 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες, μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρίας. 16

17 Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρία και τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών. Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες. Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής του εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 17

18 ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Εταιρική Διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνου και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον ν. 3873/2010, ο οποίος είναι αναρτημένος στη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Κατά την κατάρτιση του ανωτέρω κώδικα χρησιμοποιήθηκε ως υπόδειγμα ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που κυκλοφόρησε ο ΣΕΒ τον Ιανουάριο του Έγιναν δε οι κατάλληλες προσαρμογές στις ειδικές πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρεία κυρίως λόγω μεγέθους. Η Εταιρεία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν την Εταιρική Διακυβέρνηση με στόχο τη συμμόρφωσή της με τους εκάστοτε κανονισμούς και εάν χρειασθεί θα προβεί σε τροποποίηση και βελτίωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 1. Διοικητικό Συμβούλιο 1.1. Ο Ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου Το ΔΣ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση ακολουθεί την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόμη να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων Σύνθεση του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Εκλέχθηκε αρχικά στην Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2009, η θητεία του είναι πενταετής και λήγει στις 30/6/2014. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2012 επικυρώθηκε η εκλογή του Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη του Βασιλείου ως μη εκτελεστικό μέλος, μέχρι τη λήξη της θητεία του Δ.Σ., 18

19 σε αντικατάσταση του αποθανόντος μέλους Εμμανουήλ Γιτόπουλου. Αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ., οι αρμοδιότητες και ένα σύντομο βιογραφικό τους είναι: 1. Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: Γεννήθηκε στο Αρκοχώρι το 1956 και είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Εταιρείας. Είναι Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας και ασχολείται με τη στρατηγική ανάπτυξή της, εποπτεύει δε όλων των θεμάτων της. 2. Δημήτριος Δάιος του Αστέριου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γεννήθηκε στη Νάουσα το Είναι κάτοχος Master Of Engineering του Imperial College of Science. 3. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, μέλος Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό: Γεννήθηκε στο Χωρίλι Κιλκίς το Αποφοίτησε από το τμήμα Νομικών Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. το Εργάζεται ως Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία Kleemann Hellas Α.Β.Ε.Ε. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και σε θέματα Χρηματιστηρίου (ΔΠΧΠΑ, υποχρεώσεις κ.λπ.). 4. Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου, Μέλος Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό: Γεννήθηκε στο Κεραμίδι Βόλου το Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης το 1979 με άριστα, ενώ είναι κάτοχος Master από το τμήμα Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., στον τομέα Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι Δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη από το 1981, ασχολούμενος κυρίως με τον χειρισμό αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων. 5. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/06/1968, είναι κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 19/3/2007 στο Α.Τ. Φαλήρου Αττικής και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Το ΔΣ κατά τη διάρκεια του 2012 συνεδρίασε συνολικά 26 φορές και ασχολήθηκε με θέματα της Εταιρείας Αμοιβές μελών Δ.Σ. Στα μέλη του ΔΣ στη διάρκεια του 2012 έχουν καταβληθεί οι παρακάτω αμοιβές και κάθε είδους παροχές και επιδόματα: 1. Αστέριος Δάιος ,00 19

20 2. Δημήτριος Δάιος 0,00 3. Χρήστος Πετρίδης 7.785,74 4. Στέργιος Γεωργαλής ,27 5. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης 0,00 2. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Το Δ.Σ. έχει συστήσει μονάδα εσωτερικού ελέγχου κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη επιχειρησιακή μονάδα και αναφέρεται διοικητικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και, λειτουργικά, στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. Ο εσωτερικός ελεγκτής παρακολουθεί την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και συντάσσει ανά τρίμηνο αντίστοιχες εκθέσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων συναφών με την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2009 σε εφαρμογή του άρθ. 37 του ν. 3693/2008, με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Η επιτροπή αποτελείται από: 1. Δημήτριος Δάιος του Αστέριου (Μη Εκτελεστικό Μέλος). 2. Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος). 3. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος). Το μέλος της Επιτροπής κ. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου έχει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές κατά τη διάρκεια του 2012 και συναντήθηκε δύο (2) φορές με τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας, σε κατ ιδίαν συναντήσεις όπου της παραδόθηκε από τον Τακτικό Έλεγχο η προβλεπόμενη από το άρθ. 37 παρ. 4 του ν. 3693/2008 Έκθεση. 20

21 3. Επικοινωνία με τους μετόχους Η Εταιρεία μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της. Εκτός από τις υπηρεσίες ενημέρωσης μετόχων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι διαθέσιμος για συναντήσεις με τους μετόχους της Εταιρείας εφ όσον αυτό ζητηθεί. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί ιστότοπο στον οποίο δημοσιεύει χρήσιμες πληροφορίες για τις μετοχές. 4. Γενική Συνέλευση Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με τρόπο που διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, ειδικότερα των μετόχων της μειοψηφίας. Η Εταιρεία σε συνδυασμό με τον Ν. 3884/2010, στις Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει: 1. Να αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στην ελληνική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με: την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν, τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου, την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του.σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης. 2. Να συντάσσει περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) 21

22 ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταφρασμένη στην αγγλική, εφόσον το τελευταίο επιβάλλεται από τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας και είναι οικονομικά εφικτό. 3. Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του.σ. της Εταιρείας, ο ιευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός ιευθυντής, κατά περίπτωση, και οι Πρόεδροι των επιτροπών του.σ., καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός, να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους. Νάουσα 22 Μαρτίου 2013 Αστέριος Δ. Δάιος Δημήτριος Α. Δάιος Κωνσταντίνος Β. Γραφιαδέλλης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 22

23 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους μετόχους της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 23

24 εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 388 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Μ 155 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βρουστούρης Παναγιώτης Αρ. Μ

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Σημείωση Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία , , , ,42 Επενδύσεις σε Ακίνητα , , , ,00 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία , , , ,52 Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Κοινοπραξίες 0,00 0, , ,76 Αναβαλλόμενος φόρος 0, ,99 0, ,67 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , , ,46 Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,83 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα , , , ,18 Εμπορικές Απαιτήσεις , , , ,96 Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία , , , ,76 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα , , , ,69 Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , , ,42 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεματικά , , , ,11 Αποτελέσματα εις Νέον ( ,34) ( ,40) , ,37 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,48 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα Δάνεια , , ,00 0,00 Αναβαλλόμενος Φόρος , , , ,05 Προβλέψεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού , , , ,75 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,86 0,00 0,00 Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις , , , ,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,80 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα Δάνεια , , , ,99 Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων , , , ,00 Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,15 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , , , ,14 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,42 25

26 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σημείωση 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , , , ,95 Κόστος Πωληθέντων , , , ,05 Μικτό Κέρδος , , , ,90 Άλλα Έσοδα , , , ,41 Έξοδα Διαθέσεως , , , ,44 Έξοδα Διοικήσεως , , , ,92 Λοιπά έξοδα , , , ,19 Κέρδη (ζημίες) προ φόρου, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,76 Χρηματοοικονομικά Εσοδα , , , ,69 Χρηματοοικονομικά Εξοδα , , , ,20 Κέρδη (ζημίες) προ φόρων ( ,49) ( ,88) ,98 ( ,75) Μείον: Φόρος Εισοδήματος ,45 ( ,62) , ,45 ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ,94) ( ,26) ( ,07) ( ,20) Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αναπροσαρμογή Ενσώματων Παγίων 0, ,38 0, ,38 Φόρος Αναπροσαρμογής ,74 ( ,14) ,49 ( ,14) Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου καθαρά από φόρο , , , ,24 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ,20) , , ,04 Τα Κέρδη/(ζημίες) αποδίδονται σε: Μετόχους Μητρικής ( ,94) ( ,26) Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο 0,00 0,00 Σύνολο ( ,94) ( ,26) Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/ (Ζημίες) αποδίδονται σε: Μετόχους Μητρικής ( ,20) ,98 Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο 0,00 0,00 Σύνολο ( ,20) ,98 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (0,2726) (0,3186) (0,0127) (0,0715) ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ, ΧΡΗΜ/ΚΩΝ, ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , , , ,83 26

27 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό αναπροσ/γής ακινήτων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , ,25 ( ,64) ,73 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους , ,50 ( ,76) ,98 Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,40) ,71 Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,40) ,71 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ,74 ( ,94) ( ,20) Υπόλοιπα , , , ,75 ( ,34) ,51 (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ) ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό αναπροσ/γής ακινήτων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , , , ,44 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους , ,50 ( ,70) ,04 Υπόλοιπα , , , , , ,48 Υπόλοιπα , , , , , ,48 - Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ,49 ( ,07) ,42 Υπόλοιπα , , , , , ,90 27

28 IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1/2012 1/1/2011 1/1/2012 1/1/2011 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ( ,49) ( ,88) ,98 ( ,75) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για: ( ,49) ( ,88) ,98 ( ,75) Αποσβέσεις , , , ,07 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις ,94 (98.557,13) 4.910, ,79 Συναλλαγματικές διαφορές 8.145, , , ,91 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 895,71 (9.884,06) 1.636, ,31 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,20 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων , , , ,69 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων ( ,48) , ,21 ( ,71) (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) , , ,58 ( ,05) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,48) ( ,42) ( ,19) ( ,26) Καταβεβλημένοι φόροι ( ,79) (734,90) ( ,75) (548,23) Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , ,68 ( ,03) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 (1.044,00) ( ,00) 0,00 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων ( ,96) ( ,76) (39.768,85) (42.656,35) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0, ,80 0,00 630,00 Τόκοι εισπραχθέντες 4.975, , , ,36 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 21,48 0,00 0,00 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,77) ( ,23) ( ,82) (35.985,99) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,00 Εξοφλήσεις δανείων ( ,67) ( ,53) ( ,68) ( ,67) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα (187,40) 0,00 (187,40) 0,00 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,89 ( ,53) , ,33 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) ( ,88) ( ,93) ( ,26) ,31 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,69 28

29 29

30 ΓΕΝΙΚΑ 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Η εταιρία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται κυρίως στην: Παραγωγή και χονδρική πώληση πλαστικών φύλλων τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές αγροτικές εφαρμογές. Παραγωγή και χονδρική πώληση σωλήνων πολυαιθυλενίου στάγδην άρδευσης. Εμπορία πρώτων υλών για βιοτεχνίες πλαστικών. Η εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της χρησιμοποιεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία πιστοποιούν τα προϊόντα της, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει διαρκώς νέα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και τρόπους καλλιέργειας φυτικών προϊόντων σε συνεργασία με τους πελάτες της. Παράλληλα η εταιρεία και μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 19/01/2005, η οποία και τροποποίησε το αρθ. 3 του καταστατικού της, περί σκοπού, ίδρυσε ξενοδοχειακή μονάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη επί των οδών Λεωφόρου Νίκης και Χρυσοστόμου Σμύρνης, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της ως υποκατάστημα την 1 η Σεπτεμβρίου Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας (μητρική) περιλαμβάνουν την ακόλουθη θυγατρική εταιρία: Επωνυμία Δραστηριότητα Έδρα Ποσοστό (μητρικής) Hellas Holiday Hotels A.E. Ξενοδοχειακή επιχ/ση Αγ. Νικόλαος Κρήτης 100 % Η Hellas Holiday Hotels A.E. έχει στην κατοχή της πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα στο Βαθύ Κριτσάς Αγίου Νικολάου Κρήτης, δυναμικότητος 717 κλινών της οποίας η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο περίπου 320 στρεμμάτων. Η λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδος ξεκίνησε την 22/4/

31 Η επένδυση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00726/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, με ποσοστό επιχορήγησης 35%. (Φ.Ε.Κ. Αρ. φύλλου 1145/ 9 Ιουλίου 2007). Το ύψος της επένδυσης που εγκρίθηκε με την ολοκλήρωσή της, ανέρχεται στο ποσό των ,00 και το ποσό της επιχορήγησης σε ,00 το οποίο και έχει καταβληθεί στο σύνολό του. 2. Βάση ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων α) Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2012 είναι ίδιες με αυτές των καταστάσεων της χρήσης 2011 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. β) Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ. Στην τρέχουσα χρήση δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής νέων προτύπων ή διερμηνειών. Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1/1/2012. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται κατωτέρω: «Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου για την διαχείριση τους και επιμετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας. Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την Το Πρότυπο αντικαθιστά, όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις το Δ.Λ.Π. 27, «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» το οποίο 31

32 μετονομάζεται σε «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και την Διερμηνεία 12 «Οντότητες ειδικού σκοπού». Το Πρότυπο διευκρινίζει την έννοια του ελέγχου (control) μιας οντότητας πάνω σε μια άλλη και θέτει τις προϋποθέσεις για το πώς εφαρμόζεται η εν λόγω έννοια. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας. Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Δικαιώματα σε κοινοπραξίες» και την Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες - μη χρηματικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισμούς σε κοινές δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που πραγματεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Το Δ.Λ.Π. 28 μετονομάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας. Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την Το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά με δικαιώματα σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και δομημένες μη ελεγχόμενες - μη ενοποιούμενες οντότητες. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας. Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο Πλαίσιο, τα θέματα του καθορισμού της εύλογης αξίας, της επιμέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας. Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το εάν μεταγενέστερα αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (κέρδη και ζημίες). Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας. Νέο (Τροποποιημένο) Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Το νέο πρότυπο ρυθμίζει θέματα όπως η αναγνώριση των 32

33 μεταβολών στην καθαρή υποχρέωση της καθορισμένης παροχής, τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισμών των προγραμμάτων, καθώς και γνωστοποιήσεων Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας. Διερμηνεία 20 «Κόστη κατά το στάδιο της παραγωγής, επί της επιφανείας ενός ορυχείου, για την απόκτηση πρόσβασης στο απόθεμα» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την και ρυθμίζει τα θέματα του λογιστικού χειρισμού των εν λόγω δαπανών. Η εν λόγω διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο και στην εταιρεία. 3. Κύριες λογιστικές αρχές 3.1 Βάση ενοποίησης Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, περιλαμβάνουν την εταιρία και τις θυγατρικές της. Θυγατρικές εταιρίες είναι όλες οι εταιρίες στις οποίες η εταιρία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υπάρχει όταν η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. άμεσα ή έμμεσα διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας στην οποία έχει επενδύσει, είτε έχει την δυνατότητα να κατευθύνει και να εξουσιάζει τις αποφάσεις της. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. Ο Όμιλος δεν έχει συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 3.2 Ενσώματα πάγια Τα Γήπεδα Οικόπεδα, τα Κτίρια και τα Μηχανήματα αφορούν βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Τα Γήπεδα και τα Κτίρια, καθώς και τα Μηχανήματα που ανήκουν στον βιομηχανικό κλάδο παρουσιάζονται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. 33

34 Οι εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας που έχει η εταιρία στην κατοχή της στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζονται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Τα υπόλοιπα πάγια (έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός) παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις τους. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται ως αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνο αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. Όταν προκύπτουν αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσώματων παγίων από αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία, αυτές καταχωρούνται απ ευθείας σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Μειώσεις στην λογιστική αξία καταχωρούνται σε μείωση του αποθεματικού εφ όσον στο παρελθόν είχε σχηματισθεί τέτοιο αποθεματικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της αξίας μεγαλύτερες του αποθεματικού ή μειώσεις για περιουσιακά στοιχεία για την οποία δεν έχει σχηματισθεί αποθεματικό, καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος και της λογιστικής αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Όταν τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το αποθεματικό που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 3.3 Αποσβέσεις Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 34

35 ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έτη έτη 5-20 έτη 1-20 έτη 3.5 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα και αποσβένονται βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους ή βάσει της χρονικής διάρκειας που ισχύουν, η οποία στην εταιρία είναι πέντε έτη. 3.6 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για τυχόν απομείωσή τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης καταχωρείται σε μείωση του αποθεματικού αναπροσαρμογής εφόσον υπάρχει και ως έξοδο κατά το μέρος που δεν υπάρχει τέτοιο αποθεματικό ή αυτό δεν επαρκεί. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να εισπραχθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στην οποία τα μέρη προχωρούν οικιοθελώς, αφού αφαιρεθεί κάθε άμεσο κόστος για την διάθεση του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από το έσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύνανται να αναγνωρισθούν ξεχωριστά και συγκεκριμένα σε τρεις μονάδες, μονάδα πλαστικών, ξενοδοχειακή μονάδα Κρήτης (Cove Crete) και ξενοδοχειακή μονάδα Θεσσαλονίκης (Luxury Living). 35

36 3.7 Συμμετοχές σε θυγατρικές Οι συμμετοχές στις θυγατρικές, οι οποίες απεικονίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους και μειώνονται με τυχόν απομείωση της αξίας τους. 3.8 Επενδύσεις ακινήτων Επένδυση σε ακίνητα είναι τα ακίνητα (γη ή κτήρια) που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον μισθωτή με βάση χρηματοδοτική μίσθωση: Για να αποκομίζονται μισθώματα Για κεφαλαιουχικό κέρδος Ή και τα δύο Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται στην αναπροσαρμοσμένη (δίκαιη) αξία τους, η οποία προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές. Κέρδος ή ζημία αν προκύπτει από μεταβολές της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα περιλαμβάνεται στα καθαρά κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτει. 3.9 Αποθέματα Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα προϊόντα). Ειδικότερα, τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσης εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους Εμπορικές απαιτήσεις Οι εμπορικές απαιτήσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις). Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού γίνεται εκτίμηση σε όλες τις καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις για την διαπίστωση της ύπαρξης αναγκαιότητας 36

37 δημιουργίας πρόβλεψης. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργούνται μετά την εξάντληση όλων των νομικών ενεργειών για την είσπραξή τους Χρηματοοικονομικά Μέσα Τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει η εταιρεία αφορούν τίτλους μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 οι τίτλοι που αποκτώνται από την εταιρεία με πρόθεση την πώλησή τους και ευχέρεια ρευστοποίησης, ταξινομούνται στην κατηγορία των τίτλων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας Τραπεζικός δανεισμός Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα άμεσα έξοδα σύναψης των δανείων. Μετά την αρχική καταχώρηση αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος Κόστος Δανεισμού Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι και άλλες δαπάνες που πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση σε σχέση με την ανάληψη δανείων. Το κόστος δανεισμού λογίζεται στα έξοδα χρήσεως στην οποία πραγματοποιείται εκτός εάν μεταφέρεται στα πάγια στοιχεία. Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να μεταφέρεται στα πάγια ως τμήμα του κόστους των στοιχείων αυτών. Επιλέξιμο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατά ανάγκη χρειάζεται μία σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για την χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. 37

38 3.15 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία πληρωμής υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες Κρατικές Επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη που προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενοι φόροι Η φορολογία του έτους και της περιόδου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε μία από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος κάθε εταιρίας υπολογίζεται βάσει των κερδών όπως αυτά αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις. Επίσης περιλαμβάνει πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με την χρήση της μεθόδου υποχρέωσης, γνωστή ως μέθοδος υπολογισμού με βάση τον Ισολογισμό, σ όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία Ισολογισμού. Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης και της φορολογικής βάσης τους. Η αναβαλλόμενη φορολογία καταχωρείται ως έσοδο ή έξοδο και συμπεριλαμβάνεται στο κέρδος ή ζημία της περιόδου, εκτός εάν η φορολογία πηγάζει από μία συναλλαγή ή ένα γεγονός το οποίο καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. 38

39 3.18 Παροχές σε εργαζομένους (α) Βραχυπρόθεσμες παροχές Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. (β) Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιήθηκε η καμπύλη επιτοκίου από δείκτες ομολόγων iβoxx AA-rated που παράγονται από την International Index Company. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στον υπολειπόμενο μέσο χρόνο απασχόλησης των συμμετεχόντων, κατά το μέρος που στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν το 10%, της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Η αναλογιστική μελέτη διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή κάθε 2 χρόνια Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εισροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση και μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για την διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίες ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 39

40 3.20 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες ή τα διατηρεί προς φύλαξη με ευθύνη του πελάτη και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Έσοδα από ενοίκια: Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας. Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Μερίσματα: Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται δικαίωμα είσπραξής τους. Έξοδα: Τα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση Διανομή Μερισμάτων Η διανομή Μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων Διαχείριση κινδύνων Η εταιρία δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: (α) Στον παραγωγικό τομέα, η Εταιρία παράγει κυρίως εξειδικευμένα προϊόντα από πλαστική α ύλη για αγροτικές εφαρμογές. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αυτό το γεγονός τη βοηθά να τοποθετεί τα προϊόντα της σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κλπ. (β) Στον ξενοδοχειακό τομέα, η Εταιρία διαθέτει μία ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στην Θεσσαλονίκη η οποία λειτουργεί ως υποκατάστημα. Σε επίπεδο Ομίλου προστίθεται η θυγατρική HELLAS HOLIDAY HOTELS AE (100%), η οποία διαθέτει σε οικόπεδο 320 περίπου 40

41 στρεμμάτων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, δυναμικότητας 717 κλινών, η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της στις 22/4/2010. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η Εταιρία και ο Όμιλος είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες τιμών πρώτων υλών, επιτόκια), πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας, κίνδυνοι ταμειακών ροών. Ειδικότερα: Συναλλαγματικός κίνδυνος: Oι συναλλαγές της Εταιρίας και του Ομίλου σχεδόν αποκλειστικά γίνονται σε ευρώ. Έτσι ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Κίνδυνος τιμής: Η Εταιρία και ο Όμιλος εκτίθενται σε μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν, λόγω κυρίως της διασύνδεσής των με τις τιμές του πετρελαίου (πρώτη ύλη πλαστικών) αλλά και της προσφοράς και ζήτησης διεθνώς (σίδερα, τσιμέντο). Πιστωτικός κίνδυνος: Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά και έχει επιμηκύνει τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων. Επειδή όμως ο κύκλος εργασιών της εταιρίας πραγματοποιείται κυρίως από συναλλαγές με αξιόπιστους πελάτες με τους οποίους υφίσταται μακροχρόνια συνεργασία, και σε συνδυασμό με τις μέχρι τώρα μικρές επισφάλειες, εκτιμάται ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι μικρός. Παράλληλα η Εταιρία επανεξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της και εάν χρειασθεί θα διακόψει την συνεργασία με όσους κρίνει ότι ο κίνδυνος επισφάλειας έχει μεγαλώσει. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels Α.Ε. είναι σε μετρητά ή πιστωτικές κάρτες. Δεν υπάρχουν στις αξιόλογα υπόλοιπα από πελάτες. H μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξασφαλίσεις ανέρχεται σε ευρώ ,51 για την Εταιρία και σε ευρώ ,92 για τον Όμιλο. Τα αντίστοιχα ποσά της χρήσεως 2011 ήταν ευρώ ,72 για την Εταιρία και ,44 ευρώ για τον Όμιλο. Για απαιτήσεις συνολικού ποσού ,98 για την Εταιρεία και τον Όμιλο που ευρίσκονται σε καθυστέρηση δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις γιατί δεν αναμένεται να υπάρξουν απώλειες. Τα αντίστοιχα ποσά για την χρήση 2011 ήταν ευρώ ,92 για την Εταιρεία και τον Όμιλο. 41

42 Κίνδυνος ρευστότητας: Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει δυσκολέψει αρκετά τις χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις. Ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει μέσω της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels A.E. επένδυση πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στο Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικολάου Κρήτης. Γι αυτό το σκοπό η Hellas Holiday Hotels A.E. έχει συνάψει ομολογιακά δάνεια ύψους ,00 ευρώ, τα οποία έχουν εκταμιευθεί. Η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Hellas Holiday Hotels A.E. διατηρεί εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις τις οποίες κατά διαστήματα χρησιμοποιεί ως ταμιακές διευκολύνσεις προς την θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E. (λόγω εποχικότητας κλπ.). Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας ταξινομημένες σε ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης. Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται και οι οφειλόμενοι τόκοι των δανείων. (Ποσά εκφρασμένα σε ) 31 Δεκεμβρίου 2012 Εντός 1 έτους ΟΜΙΛΟΣ Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω από 5 έτη Δανεισμός , , , ,18 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,12 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,18 31 Δεκεμβρίου 2011 Δανεισμός , , , ,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,18 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 (Ποσά εκφρασμένα σε ) 31 Δεκεμβρίου 2012 Εντός 1 έτους ΕΤΑΙΡΙΑ Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 ετών Πάνω από 5 έτη Δανεισμός , , , ,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 31 Δεκεμβρίου 2011 Δανεισμός , , , ,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,15 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 42

43 Κίνδυνος ταμειακών ροών: Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία με συνέπεια τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές του να είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου η διοίκηση εξετάζει διάφορα σενάρια διαχείρισης του επιτοκιακού προφίλ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών και δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν το Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την μεταβολή στα κέρδη του Ομίλου προ φόρων (μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος της χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές). Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων Τόκοι και έξοδα ληφθέντων Τραπεζικών Δανείων Ο Όμιλος Μεταβλητότητα Επιτοκίων Επίδραση στα Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Ίδια Κεφάλαια Ποσά χρήσης % ( ,81) ( ,45) -1% , ,45 Ποσά χρήσης % ( ,40) ( ,52) -1% , ,52 Η Εταιρία Μεταβλητότητα Επιτοκίων Επίδραση στα Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Ίδια Κεφάλαια Ποσά χρήσης % ( ,90) ( ,72) -1% , ,72 Ποσά χρήσης % ( ,64) ( ,31) -1% , , Διαχείριση Κεφαλαίου Πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η επίτευξη των αναπτυξιακών σχεδίων καθώς και η διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 43

44 Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίων ο Όμιλος παρακολουθεί τον δείκτη «Καθαρός δανεισμός προς κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)». Ως καθαρό δανεισμό ο Όμιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων του. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ) 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , , ,00 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , , ,66 Δόσεις μακροπρ. δανείων πληρ.στην επομ. χρήση , , , ,50 Σύνολο Δανεισμού , , , ,16 Μείον: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.097, ,71 886, ,42 Καθαρός Δανεισμός , , , ,74 EBITDA 6.255, , , ,27 Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 17,39 18,98 12,35 15,72 44

45 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Πληροφορίες λειτουργικών τομέων α. Λειτουργικοί τομείς Ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση». Η προσέγγιση αυτή επιβάλλει, η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τομείς να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, ο οποίος στην περίπτωση του Ομίλου, θεωρείται ότι είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των λειτουργικών τομέων. Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε τομέα βασίζεται στις πωλήσεις, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων με αυτές των οικονομικών καταστάσεων. Οι φόροι, τρέχοντες κι αναβαλλόμενοι, παρακολουθούνται σε ενοποιημένο επίπεδο, χωρίς να επιμερίζονται στους λειτουργικούς τομείς. Οι συναλλαγές μεταξύ των λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών. Οι διατομεακές πωλήσεις απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης. Τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά τομέα αναλύονται ως εξής: 45

46 1/1/-31/12/2012 Παραγωγή Παροχή Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Ενοποιημένα Daios Plastics Daios Luxury Living Daios Cove Crete Σύνολο πωλήσεων , , , ,58 Ενδοεταιρικές πωλήσεις 609,97 0,00 0,00 609,97 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , ,61 Έσοδα από τόκους 4.331,28 0,00 741, ,44 Έξοδα από τόκους , , , ,13 Ζημίες προ φόρων ( ,23) ,21 ( ,47) ( ,49) Φόρος Εισοδήματος ,45 Ζημίες μετά από φόρους ( ,94) Αποσβέσεις , , , ,25 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία τομέα , , , ,57 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,25 1/1/-31/12/2011 Παραγωγή Παροχή Υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Ενοποιημένα Daios Plastics Daios Luxury Living Daios Cove Crete Σύνολο πωλήσεων , , , ,79 Ενδοεταιρικές πωλήσεις ,76 0, , ,66 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , ,13 Έσοδα από τόκους 7.398,69 0, , ,06 Έξοδα από τόκους , , , ,64 Ζημίες προ φόρων ( ,24) ,49 ( ,13) ( ,88) Φόρος Εισοδήματος ( ,62) Ζημίες μετά από φόρους ( ,26) Αποσβέσεις , , , ,16 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία τομέα , , , ,30 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,53 β. Γεωγραφικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις γεωγραφικές περιοχές. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση τον τόπο παράδοσης των πωλούμενων αγαθών του επιχειρησιακού τομέα της παραγωγής. Η παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στον τόπο που παρέχεται. 1/1-31/12/2012 Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις Παγίων Ελλάδα , , ,57 Χώρες Ε.Ε ,89 - Λοιπές Χώρες ,13-46

47 1/1-31/12/2011 Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις Παγίων Ελλάδα , , ,30 Χώρες Ε.Ε ,22 - Λοιπές Χώρες ,04-2. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 1/1 31/12/2012 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2012) , , , , , , ,38 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 Σύνολο 31/12/ , , , , , , ,73 Αποσβέσεις 1/1/2012 0, , , , ,37 0, ,96 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,22 0, ,27 Σύνολο 31/12/2012 0, , , , ,59 0, ,23 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,50 Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 1/1 31/12/2011 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2011) , , , , , , ,72 Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0, , ,69 0, ,35 Αναπροσαρμογή αξίας ,29 ( ,98) 0,00 0,00 0,00 0, ,31 Σύνολο 31/12/ , , , , , , ,38 Αποσβέσεις 1/1/2011 0, , , , ,36 0, ,14 Αποσβέσεις χρήσης 0, , , , ,01 0, ,89 Αναπροσαρμογή αποσβέσεων 0,00 ( ,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,07) Σύνολο 31/12/2011 0, , , , ,37 0, ,96 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,42 Η αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου και του κτιρίου του ξενοδοχείου Daios Luxury Living στη Λ. Νίκης και Χ. Σμύρνης στη Θεσσαλονίκη έγινε την Η αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων, οικοπέδων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Βέροιας έγινε την Τα ακίνητα της θυγατρικής εταιρίας Hellas Holiday Hotels Α.Ε. δεν έχουν αναπροσαρμοσθεί ακόμα, διότι οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι καινούργιες (λειτουργεί από τα μέσα της χρήσης του 2010). Οι αναπροσαρμογές γίνονται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές. 47

48 Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΣΗ 1/1 31/12/2012 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2012) , , , , , , ,18 Προσθήκες περιόδου 0, , ,93 0, ,61 0, ,77 Σύνολο 31/12/ , , , , , , ,95 Αποσβέσεις 1/1/2012 0, , , , ,39 0, ,40 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,66 0, ,58 Σύνολο 31/12/2012 0, , , , ,05 0, ,98 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,97 Γήπεδα / Οικόπεδα Κτίρια Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΣΗ 1/1 31/12/2011 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Κόστος η εκτίμηση (1/1/2011) , , , , , , ,11 Προσθήκες χρήσης 0, , , , ,49 0, ,76 Αναπροσαρμογή αξίας ,29 ( ,98) 0,00 0,00 0,00 0, ,31 Σύνολο 31/12/ , , , , , , ,18 Αποσβέσεις 1/1/2011 0, , , , ,20 0, ,21 Αποσβέσεις χρήσης 0, , , , ,19 0, ,26 Αναπροσαρμογή αποσβέσεων 0,00 ( ,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,07) Σύνολο 31/12/2011 0, , , , ,39 0, ,40 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,78 Επί των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ,00 και ,00 αντίστοιχα. 3. Επενδύσεις σε ακίνητα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Αξία 1/1/ , ,00 Αξία 31/12/ , ,00 Απομείωση Αξίας (75.000,00) (75.000,00) Αξία 31/12/ , ,00 Τα επενδυτικά ακίνητα, αφορούν ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας συνολικού καθαρού εμβαδού 408,66 τ.μ., τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη επί των οδών Δ. Γούναρη Π. Μελά και τα οποία η Εταιρία νοικιάζει. Τα ενοίκια τα οποία εισπράχθηκαν την περίοδο από 1/1-31/12/2012 είναι: ,00. 48

49 Η αναπροσαρμογή της αξίας των παραπάνω επενδυτικών ακινήτων στην «εύλογη» αξία τους έγινε στις 31/12/2012 από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές. Επί των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ,00 ευρώ. 4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας , , , ,00 Λογισμικά Προγράμματα , ,52 999, ,52 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,52 5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 3.313,00 738,00 0,00 0,00 Δοσμένες εγγυήσεις , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,46 6. Αποθέματα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Υλικά , , , ,32 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή , , , ,46 Υποπροϊόντα & υπολείμματα 3.310, , , ,37 Εμπορεύματα , , , ,57 Αναλώσιμα , , , ,46 Αγορές υπό παραλαβή , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,18 49

50 7. Εμπορικές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Πελάτες , , , ,86 Γραμμάτια εισπρακτέα , , , ,69 Επιταγές μεταχρονολογημένες , , , ,79 Επιταγές μεταβιβασμένες σε τράπεζα , , , ,01 Λοιποί χρεώστες διάφοροι , ,23 0,00 0,00 Μείον: Προβλέψεις ( ,39) ( ,39) ( ,39) ( ,39) ΣΥΝΟΛΟ , , , ,96 Η μέση ηλικία των εμπρόθεσμων απαιτήσεων είναι 120 μέρες. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ηλικιακά αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/ ημέρες , , , , ημέρες ,00 0, ,00 0, ημέρες 0,00 0,00 0,00 0, ημέρες 0,00 0,00 0,00 0, ημέρες , , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,31 Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις: O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως , , , ,39 Προσθήκες περιόδου , , , ,00 Υπόλοιπο τέλους περιόδου , , , ,39 50

51 8. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 (α) Άλλες απαιτήσεις Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο , , , ,78 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0, , ,72 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , , , ,76 (β) Επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (Αξία κτήσης) , , , ,29 Προσαρμογή επιμέτρησης στην εύλογη αξία ( ,29) ( ,29) ( ,29) ( ,29) ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,76 9. Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Διαθέσιμα Ταμείο , , , ,88 Καταθέσεις όψεως σε , , , ,81 Καταθέσεις προθεσμίας σε 0,00 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. σε 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , , , , Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία. Όλες οι μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και συμμετέχουν στα κέρδη. Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 51

52 Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 52

53 11. Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Καταβεβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,84 Αποθεματικό επανεκτίμησης παγίων , , , ,52 Διάφορα αποθεματικά , , , ,75 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Πρόβλεψη για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις , , , ,00 Επιχορηγήσεις παγίων , ,86 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Για τις κρατικές επιχορηγήσεις, λόγω υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής εταιρίας Hellas Holiday Hotels A.E. στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, η ακολουθούμενη λογιστική αρχή είναι όπως οι επιχορηγήσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως «έσοδα επόμενων χρήσεων», καταχωρούμενες στον Ισολογισμό στις «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγούμενου ενσώματου πάγιου στοιχείου. Το ποσό της απόσβεσης για τη χρήση 2012 ήταν ευρώ ,84 και για τη χρήση 2011 ευρώ , Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ (α) Οφειλές προς προμηθευτές ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,35 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Προμηθευτές (Πιστωτικά υπόλοιπα βραχυπροθέσμου λήξεως) , , , ,53 Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες , , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , , , ,61 (β) Οφειλές από φόρους και εισφορές Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , , , ,23 ΦΠΑ 0, ,02 0, ,02 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,10 53

54 (γ) Άλλες υποχρεώσεις Προκαταβολές πελατών , ,93 0,00 0,00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες , , , ,40 Μερίσματα πληρωτέα 234,20 421,60 234,20 421,60 Δικαιούχοι αμοιβών ,00 0, ,00 0,00 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 3.400, , , ,00 Τόκοι πληρωτέοι , , , ,15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε , ,12 246, ,33 Χρονικές ανακατατάξεις εξόδων 0, ,71 0, ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Υπόλοιπα Δανείων O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Βραχυπρόθεσμα , , , ,99 Βραχυπρόθεσμο μέρος Μακροπρόθεσμων δανείων , , , ,00 Μακροπρόθεσμα , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,99 Το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων έως τη λήξη των δανείων, διαμορφώνεται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εντός έτους από την ημερομηνία ισολογισμού Εντός 2-3 ετών από την ημερομηνία ισολογισμού Από το τέταρτο έτος και μετά Εντός έτους από την ημερομηνία ισολογισμού Εντός 2-3 ετών από την ημερομηνία ισολογισμού Από το τέταρτο έτος και μετά Κεφάλαιο πληρωτέο , , ,46 0, , ,00 Τόκοι πληρωτέοι , , , , , ,00 Σύνολο , , , , , ,00 Τα ανωτέρω δάνεια επιβαρύνονται με ετήσιο τόκο ύψους 5,72% κατά μέσο όρο. Στις 28/12/2007 η Εταιρία υπέγραψε σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου, ευρώ ,00 με την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. διάρκειας 15 ετών. Κατά την ημερομηνία ισολογισμού, το σύνολο των ομολογιούχων συναίνεσε στο αίτημα της Εταιρίας προκειμένου να μην αποτελέσει γεγονός καταγγελίας η μη επίτευξη δεικτών που αποτελούν δεσμευτικό όρο για την Εταιρία στη σύμβαση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου. Ως εκ τούτου, το ποσό των ευρώ που αφορά στο μέρος του ομολογιακού δανείου που λήγει 54

55 πέραν του έτους παρουσιάζεται στα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ για το έτος 2011, το αντίστοιχο ποσό των ευρώ παρουσιάζεται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Στον Όμιλο, κατά την 31/12/2012 υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις για κεφάλαιο και τόκους ως εξής: Α). Δάνεια της Μητρικής Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ Ομολογιακό Δάνειο ύψους ευρώ (Υπόλοιπο 31/12/2012: ): Έως την 31/12/2012 έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή κεφαλαίου και τόκων συνολικού ύψους ,91 ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί Τροποποιητική Πράξη ρύθμισης με ημερομηνία 15/03/2013 ως εξής: Το ποσό ευρώ ,24, το οποίο αντιστοιχεί σε οφειλόμενους και ληξιπρόθεσμους τόκους, διακανονίστηκε ως εξής: Ποσό ,47 ευρώ εξοφλήθηκε τμηματικά ως τις 15/3/2013. Ποσό ,77 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ληξιπρόθεσμους τόκους κεφαλαίου με ημερομηνία 16/7/2012, καθώς και ποσό ,37 που αντιστοιχεί στους τόκους της 16/1/2013, θα εξοφληθούν την 31/07/2013. Το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ύψους ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε τρεις ισόποσες ομολογίες ύψους ευρώ έκαστη και με λήξεις 18/7/2011, 16/1/2012 και 16/7/2012 αντίστοιχα, καθώς επίσης και οι δόσεις που είναι καταβλητέες το 2013 συνολικού ύψους ευρώ, επιμερίστηκαν ισομερώς στις υπολειπόμενες δόσεις του δανείου, αρχής γενομένης από τη δόση που πρέπει να καταβληθεί την 16/1/2014 (συνολικές υπολειπόμενες δόσεις 19 εξαμηνιαίες). Επομένως το νέο δοσολόγιο διαμορφώνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δόση ΥΠΟΛΟΙΠΟ 19/3/ ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 18/1/ , ,00 18/7/ , ,00 16/1/ , ,00 17/7/ , ,00 16/1/ , ,00 55

56 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 16/7/ , ,00 18/1/ , ,00 16/7/ , ,00 16/1/ , ,00 18/7/ , ,00 16/1/ ,00 0,00 Β). Δάνεια της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels Α.Ε. 1). Ομολογιακά δάνεια αρχικού ύψους ευρώ και (Υπόλοιπο 31/12/2012: ,18) Έως την 31/12/2012 έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή τόκων συνολικού ύψους ,38 ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί Τροποποιητική Πράξη ρύθμισης με ημερομηνία 31/1/2013 και στην οποία ρυθμίζεται το ανωτέρω ποσό σε 20 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις ως τη λήξη του δανείου, ήτοι την 8/12/ ). Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους ευρώ (Υπόλοιπο 31/12/2012: ,61): Έως την 31/12/2012 έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή τόκων συνολικού ύψους ,98 ευρώ, για το οποίο έχει υπογραφεί Τροποποιητική Πράξη ρύθμισης με ημερομηνία 31/1/2013 και στην οποία ρυθμίζεται το ανωτέρω ποσό σε 20 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 8/6/2012 και ως την 8/12/2023. Επιπλέον, με βάση την ανωτέρω τροποποιητική, οι οφειλόμενες δόσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους ευρώ οι οποίες είναι καταβλητέες το 2013, ρυθμίζονται σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις ως την 8/12/2023. Με βάση τα ανωτέρω, το νέο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής: 56

57 Πίνακας μελλοντικής αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου της ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε των ,00 ευρώ Περίοδος Λήξης Δόσεων 31/12/2012 Εντός 1 έτους 0,00 Πάνω από 1 έως 3 έτη ,00 Πάνω από 3 έτη ,00 ΣΥΝΟΛΟ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ,00 Πίνακας μελλοντικής αποπληρωμής των δύο ομολογιακών δανείων (Alpha Bank) της Hellas Holiday Hotels A.E. συνολικού ύψους ,56 ευρώ: Περίοδος Λήξης Δόσεων 31/12/2012 Εντός 1 έτους ,00 Πάνω από 1 έως 3 έτη ,08 Πάνω από 3 έτη ,48 ΣΥΝΟΛΟ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ,56 Πίνακας μελλοντικής αποπληρωμής ομολογιακού δανείου (Τράπεζα Πειραιώς) της Hellas Holiday Hotels A.E. συνολικού ύψους ,00 ευρώ: (31/12/2012 υπόλοιπο δανείου: ,00) Περίοδος Λήξης Δόσεων 31/12/2012 Εντός 1 έτους 0,00 Πάνω από 1 έως 3 έτη ,00 Πάνω από 3 έτη ,00 ΣΥΝΟΛΟ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ,00 Πίνακας μελλοντικής αποπληρωμής ομολογιακού δανείου (Alpha Bank) της Hellas Holiday Hotels A.E. συνολικού ύψους ,98 ευρώ: Περίοδος Λήξης Δόσεων 31/12/2012 Εντός 1 έτους 0,00 Πάνω από 1 έως 3 έτη ,00 Πάνω από 3 έτη ,98 ΣΥΝΟΛΟ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ,98 57

58 Οι εύλογες αξίες των μακροπρόθεσμων δανείων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές τους αξίες, διότι η εταιρία δανείζεται με κυμαινόμενα επιτόκια, τα οποία αναπροσαρμόζονται σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 15. Φόρος Εισοδήματος Ο συντελεστής φορολογίας για το 2012 είναι 20% (2011: 20%). Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων ( ,49) ( ,88) ,98 ( ,75) 20% 20% 20% 20% Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ( ,70) ( ,38) ,80 ( ,55) Φόρος εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς , , , ,57 Φόρος μη αναγνωρισμένων ζημιών ( ,97) ( ,08) , ,55 Φόρος περαίωσης προηγούμενων χρήσεων 0, ,88 0, ,88 Φόρος εισοδήματος ,44 ( ,62) , ,45 Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ,44 ( ,50) , ,57 Φόρος περαίωσης προηγούμενων χρήσεων 0, ,88 0, ,88 Σύνολο ,44 ( ,62) , ,45 Η Εταιρία, καθώς και η θυγατρική της Hellas Holiday Hotels A.E., παραμένουν ανέλεγκτες μόνο για τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η χρήση 2011 έχει ελεγχθεί από τον Τακτικό Ελεγκτή και ομοίως ελέγχεται και η χρήση Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το οικονομικό έτος του 2011 θεωρείται οριστικό από πλευράς φορολογικού ελέγχου με το πέρας δεκαοκτώ μηνών από την υποβολή του «Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 58

59 Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ποσού ,00 ευρώ για την εταιρία και για τον Όμιλο ,00. H συμφωνία του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Υπόλοιπο Υποχρέωσης , ,67 Φόρος στα αποτελέσματα ( ,50) ,57 Από αγορά επιχείρησης 0,00 0,00 Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση , ,14 Υπόλοιπο υποχρέωσης , ,38 Φόρος στα αποτελέσματα , ,05 Φόρος απευθείας στην καθαρή θέση ( ,74) ( ,49) Υπόλοιπο υποχρέωσης , ,94 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 7.747, , , ,10 Ενσώματα Πάγια , , , ,58 Αποθέματα 61,65 (112,52) 61,65 (112,52) Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2.953,44 (5.346,95) 7.553,49 571,37 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (93.053,48) (87.053,48) (93.053,48) (87.053,48) Απαίτηση Φόρου εισοδήματος λόγω ζημιών ( ,25) ( ,67) ( ,25) ( ,67) , , , , Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Βάσει αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε από το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν ως εξής: Ισολογισμός την /12/ /12/2011 Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου , ,34 Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου , ,34 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το έτος /12/ /12/2011 Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας , ,96 Δαπάνη τόκου , ,04 Καθαρό αναλογιστικό κέρδος (ζημία) αναγνωρισμένο στο έτος (57.844,00) 9.675,96 Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (23.778,65) ,96 59

60 Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση την καταχωρημένη στον ισολογισμό 31/12/ /12/2011 Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου , ,53 Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη (17.723,30) (17.741,15) Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (23.778,65) ,96 Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου , ,34 Αναλογιστικές Υποθέσεις Παραδοχές Επιτόκιο προεξόφλησης: 4,7% Αύξηση μισθών: 3% Πληθωρισμός: 2% Πίνακας υπηρεσίας: E V K 2000 Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover): 0% Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Οι ηλικίες συνταξιοδότησης είναι εκείνες που προβλέπει ο φορέας κύριας ασφάλισης και εξαρτώνται από το φύλο, τα ένσημα και την κατηγορία του εργαζομένου (παλαιός ή νέος), έχοντας ενσωματώσει τις τελευταίες μεταβολές των ορίων ηλικίας του ν. 4093/2012. Ημερομηνία αποτίμησης: 31/12/ Έξοδα Κατ είδος και Κατανομή τους στις Λειτουργίες ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/ /12/2011 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού , , , , , ,88 Αμοιβές τρίτων , , , , , ,93 Παροχές τρίτων , , , , , ,38 Φόροι - τέλη 0, , , , , ,44 Διάφορα έξοδα , , , , , ,97 Αποσβέσεις , , , , ,57 932,82 Αναλώσεις αποθεμάτων ,67 0,00 0, ,76 0,00 0,00 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων ( ,36) 0,00 0,00 ( ,34) 0,00 0,00 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0, ,00 0,00 0, ,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,42 60

61 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/2011 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού , , , , , ,14 Αμοιβές τρίτων , , , , , ,79 Παροχές τρίτων , , , , , ,55 Φόροι - τέλη 0, , , , , ,38 Διάφορα έξοδα , , , , , ,58 Αποσβέσεις , ,95 0, , ,64 0,00 Αναλώσεις αποθεμάτων ,58 0,00 0, ,62 0,00 0,00 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων (26.141,10) 0,00 0,00 (26.703,37) 0,00 0,00 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0, ,00 0,00 0, ,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Άλλα έσοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ , , , ,00 Ενοίκια , , , ,00 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων , , , ,00 Έσοδα από μη καταβληθείσες προμήθειες ,99 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή καταβλημένων φόρων ΕΕΤΗΔΕ ,73 0,00 0,00 0,00 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων , ,13 0,00 0,00 Επιδότηση Εισφορών ΙΚΑ 0, ,91 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα , , , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Χρηματοπιστωτικά Αποτελέσματα (έσοδα / έξοδα) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Τόκοι πιστωτικοί τραπεζών 5.072, , , ,36 Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων 0,00 21,48 0,00 0,00 Κέρδη από επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0, ,00 0, ,00 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 0,00 38,33 0,00 38,33 Μείον: Τόκοι & έξοδα τραπεζών , , , ,20 Ζημίες από επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 5.880, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ( ,69) ( ,58) ( ,55) ( ,51) 61

62 20. Λοιπά έξοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 90, ,00 90, ,00 Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους 0, ,00 0,00 0,00 Διάφορα έξοδα , , , ,86 Διάφοροι φόροι , , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Δεσμεύσεις κι ενδεχόμενες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις. Την 31 Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρία είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και λήγουν στη 01/05/2013. Μισθώματα ύψους 8.448,00 ευρώ περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Συνολικών Εξόδων της χρήσης 1/1-31/12/2012. Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάση μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μίσθωσης την 31 η Δεκεμβρίου 2012 έχουν ως ακολούθως: Περίοδος Λήξης Δόσεων 31/12/2012 Εντός 1 έτους 3.475,00 ΣΥΝΟΛΟ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 3.475, Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 24) O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ (τα ποσά εκφράζονται σε χιλ. ευρώ) 31/12/ /12/2012 α) Έσοδα 0,00 609,97 β) Απαιτήσεις 0, ,99 γ) Υποχρεώσεις 0, ,09 δ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης , ,49 ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ,00 0,00 στ) Χρησιδάνειο (δωρεάν παραχώρηση χρήσης καταστημάτων) από Αστέριο Δάιο στην Εταιρία 0,00 0,00 62

63 * Οι απαιτήσεις της Εταιρίας ύψους 3.566,35 χιλ. οφείλονται από την θυγατρική Hellas Holiday Hotels A.E. και αφορούν: 1. Ποσό 1.003,43 χιλ. από διεταιρικές συναλλαγές. 2. Ποσό 2.562,92χιλ. που αφορά καταθέσεις της μητρικής με σκοπό την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής. * Οι υποχρεώσεις ύψους 460,00 χιλ. αφορούν ταμειακή ενίσχυση της θυγατρικής από τον κύριο μέτοχο της Δάϊος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., κύριο Δάιο Αστέριο, για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Έχει πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση του ομολογιακού δανείου της μητρικής εταιρίας, ύψους , όσο και των ομολογιακών δανείων της θυγατρικής εταιρίας, ύψους , , και Παρατίθεται ανάλυση στη σημείωση Νο 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΡΘΡΟ 10 ν.3401/2005) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Το παρόν έγγραφο περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005 τις οποίες η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. δημοσίευσε κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του άρθρου 1 της απόφασης 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το εν λόγω έγγραφο αποτελεί μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012 της Εταιρίας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.3556/2007. Το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην επιλογή Οικονομικά - Ανακοινώσεις. 63

64 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ /01/2012 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 26/03/2012 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου. 30/04/2012 Γνωστοποίηση Τράπεζας Πειραιώς βάσει του ν. 3556/ /05/2012 Γνωστοποίηση Τράπεζας Πειραιώς βάσει του ν. 3556/ /06/2012 Συμμετοχή σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής. 05/06/2012 Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου. 21/06/2011 Παράταση λήξης χρησιδανείου. 28/06/2012 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποιητικής Καταστατικού. 28/06/2012 Σχέδιο Τροποποίησης Άρθρου 5 του Καταστατικού. 30/06/2012 Πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση 30/06/2012 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου (Τακτική Γενική Συνέλευση). 30/06/2012 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 25/07/2012 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποιητικής Καταστατικού. 25/07/2012 Σχέδιο Τροποποίησης Άρθρου 3 του Καταστατικού. 30/07/2012 Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση 30/07/2012 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). 30/07/2012 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 27/08/2012 Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου Χρήσης /09/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν. 3556/ /09/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν. 3556/ /09/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του ν. 3556/

65 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 65

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

«SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ «SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα