ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Α Α: 4Α8ΛΩ9Ι-52Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΙΑΚ.: 13/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµαρχος έλτα έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών» Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και τις διατάξεις του νέου.κ.κ. προκηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % µε απλή συµπλήρωση τιµολογίου, για τις εργασίες συντήρησης επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα για το έτος 2011, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου έλτα, µε τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών (υπ αριθ. 522/ απόφ. ηµάρχου) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/ Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται το ηµοτικό κατάστηµα Σίνδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 13 (πλησίον Σιδ. Σταθµού Σίνδου), αίθουσα συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται παρακάτω. 3. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση, σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας, σε δύο (2) εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, σε µία (1) ειδική εφηµερίδα δηµοσιεύσεως δηµοπρασιών και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η δαπάνη της δηµοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Αντίγραφο περίληψης της δηµοσίευσης της διακήρυξης θα αποσταλεί και στις οικείες τοπικές Επαγγελµατικές Οργανώσεις, Επιµελητήρια, ΤΥ Κ και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αποκεντρωµένη /νση Μακεδονίας-Θράκης). 4. Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται στις ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.µ. µέχρι 10:00 π.µ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). ΑΡΘΡΟ 2ο Προϋπολογισµός εργασιών - ιάρκεια σύµβασης Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών για τα αυτοκίνητα και τα µηχανήµατα έργων του ήµου, ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, µε το ΦΠΑ, όπως ακριβώς αναφέρεται στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται ετήσιας ισχύος, ήτοι δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο

2 εκτοί στο διαγωνισµό Α Α: 4Α8ΛΩ9Ι-52Ξ Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά νόµιµα εξουσιοδοτηµένα ή εξειδικευµένα συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία ανταποκρίνονται και αναλαµβάνουν όλες τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην συνηµµένη τεχνική περιγραφή και έχουν έδρα τον νοµό Θεσσαλονίκης ή όµορους νοµούς σε ακτίνα όχι µεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιοµέτρων από την έδρα του ήµου έλτα, την Σίνδο, για, καθαρά, λόγους γρήγορης αποκατάστασης. Θα γίνονται δεκτές προσφορές που αναφέρονται για το σύνολο των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων του ήµου, και όχι για επί µέρους κατηγορίες αυτών. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπ όψη, κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παρεχόµενης υπηρεσίας. Τέλος, ρητά θα αναφέρεται, µε υπεύθυνη δήλωση, εκτός αυτής που αφορά την αποδοχή των όρων της παρούσης, ότι ο χρόνος αποκατάστασης οποιασδήποτε εργασίας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες. ΑΡΘΡΟ 4ο Στοιχεία διαγωνισµού Τα συµβατικά στοιχεία των εργασιών είναι:, Α) Η παρούσα διακήρυξη. Β) Η Τεχνική Περιγραφή Γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ) Η προσφορά του διαγωνιζόµενου (συµπλήρωση τιµολογίου οικονοµικής προσφοράς). ΑΡΘΡΟ 5ο ικαιολογητικά συµµετοχής Α. Όσοι λάβουν µέρος στον διαγωνισµό θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι ανώνυµες εταιρίες εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόµενο αυτοπροσώπως που καταθέτει κατά την δηµοπρασία πρακτικό ιοικητικού συµβουλίου της εταιρίας που εγκρίνει την συµµετοχή αυτής στον διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε, Ο.Ε, και Ε.Ε εκπροσωπούνται από τον ιαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης των εταιριών. Οι συµµετέχοντες πρέπει να δηλώσουν την ακριβή δ/νση, αριθµό και τηλέφωνο του καταστήµατος τους ή της εταιρείας τους. Β. Όσοι θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού): 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή. 2. ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Στην δήλωση δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή η οποία θα τροποποιεί τους όρους της δηµοπρασίας. 3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων για ποσό ίσο µε το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισµού σαν εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ισχύος ενός έτους. 4. Υπεύθυνη ήλωση περί χιλιοµετρικής απόστασης των εγκαταστάσεων του αναδόχου µικρότερης των είκοσι (20) οδικών χιλιοµέτρων από την έδρα του. έλτα, τη Σίνδο. 5. Πιστοποίηση από µητρική εταιρία για τα εξουσιοδοτηµένα ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για τα εξειδικευµένα περί δυνατότητας επισκευής όλων των οχηµάτων που διαθέτει ο ήµος. Τονίζεται ότι ο ενδιαφερόµενος, µε την υ/δ δεσµεύεται για την δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων σε δική του εγκατάσταση.

3 Α Α: 4Α8ΛΩ9Ι-52Ξ 6. Αντίγραφο σύµβασης-σχέσης εργασίας µε κατάλληλο συλλογικό σύστηµα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, όπως καµένα λάδια, µπαταρίες, κοκ 7. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 8. ήλωση για εκτέλεση από τον διαγωνιζόµενο οµοίων εργασιών προς την προσφερόµενη, η οποία θα αναφέρει µε λεπτοµέρεια τους Ο.Τ.Α. στους οποίους έχει εκτελέσει παρόµοιες εργασίες, τους χρόνους παράδοσης, τα κύρια χαρακτηριστικά τους 9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το, οποίο να προκύπτει ότι : α) δεν τελούν υπό πτώχευση β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση ν) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση δ) δεν έχει λυθεί η εταιρία 10. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 11. Φορολογική Ενηµερότητα από την αρµόδια.ο.υ. 12. Οικονοµική προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο. 13. Σε ξεχωριστό φάκελο να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που να αποδεικνύουν την δυνατότητα του διαγωνιζοµένου (προσωπικό, µηχανήµατα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, αποθήκες, πελατολόγιο, ισολογισµοί προηγούµενων ετών κ.λ.π.) και που θα διευκολύνουν την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 6ο Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού Κατά την διάρκεια του χρόνου διενέργειας της δηµοπρασίας προσέρχονται οι διαγωνιζόµενοι αυτοπροσώπως και καταθέτουν ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισµού φάκελο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων θεωρούνται ως εξωτερικοί φάκελοι, αριθµούνται κατά σειρά επίδοσης και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. Παρελθούσης της ώρας λήξης της δηµοπρασίας κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρου 18 παρ. 7 Π. 28/80). Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµοσίως και αρχίζει η καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειράν επίδοσης και αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόµενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς µεν, αλλά κατά τρόπο που εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και µονογράφονται από όλα τα µέλη της επιτροπής πλην της εγγυητικής επιστολής. Ο ευρισκόµενος στον ανοιχτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο α/α του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Στην µυστική αυτή συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις δυνατότητες του κάθε διαγωνιζοµένου και αποφασίζει για αυτούς που θα συνεχίσουν στο διαγωνισµό και για αυτούς που θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια ξαναγίνεται δηµόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόµενους από τη δηµοπρασία καθώς και τους λόγους αποκλεισµού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών µαζί µε την σφραγισµένη οικονοµική προσφορά τους. Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνοµα του κάθε διαγωνιζόµενου και το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς τους. Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την µεγαλύτερη τιµή σε ποσοστό έκπτωσης επί της %.

4 Α Α: 4Α8ΛΩ9Ι-52Ξ Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου, που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σύµφωνα µε τον νόµο. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται. Επίσης απορρίπτεται προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων του ήµου έλτα. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, ή ανάδειξη του ανάδοχου δηλαδή, ανακοινώνεται δηµόσια. Κατά τη συνεδρίαση αυτή επιστρέφεται εις τους αποτυχόντες η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία. Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την έγκριση νοµιµότητας από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ο ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. Με την υπογραφή ο ανάδοχος θα παραλάβει την εγγυητική συµµετοχής του στον διαγωνισµό και θα παραδώσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των εργασιών, ίση σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού, χωρίς την έκπτωση και το ΦΠΑ. και µε χρόνο ισχύος που θα καθορίζεται από την σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 7ο Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας - υποβολή πρακτικού Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και της εποµένης από την διεξαγωγή της δηµοπρασίας και επίσης µέχρι και της επόµενης της ανακοινώσεως κάθε σταδίου. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε την δηµοπρασία. ΑΡΘΡΟ 8ο Έγκριση - ακύρωση - επανάληψη δηµοπρασίας Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού και οι αποφάσεις της Επιτροπής περί της κατακύρωσης και επί των τυχόν ενστάσεων υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας για την κατά νόµο έγκριση. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την ακύρωση ή µη έγκριση. Επίσης η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου µετά από κρίση του ηµοτικού Συµβουλίου. Επανάληψη µπορεί να γίνει εάν ο διαγωνισµός που διεξήχθη δεν έφερε αποτέλεσµα. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόµενες καµία αξίωση από τον ήµο δεν µπορούν να προβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. ΑΡΘΡΟ 9ο Ισχύουσες διατάξεις Η προκείµενη εργασία διέπεται από τις διατάξεις της περί ήµων και Κοινοτήτων κειµένης Νοµοθεσίας, του Π. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» καθώς και της κείµενης νοµοθεσίας περί ηµόσιου Λογιστικού. ΑΡΘΡΟ 10ο Χρονική ισχύς προσφορών Οι προσφορές για όλους που έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από την δηµοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν µέχρι υπογραφής της σύµβασης. Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

5 ΑΡΘΡΟ 11 o Α Α: 4Α8ΛΩ9Ι-52Ξ Τιµή προσφοράς τιµολόγια - δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο Η προσφερόµενη τιµή έκπτωσης θα αναφέρεται επί της %. Ο µειοδότης υποχρεούται σε κάθε τιµολόγιο να αναφέρει την προσφερόµενη έκπτωση επί του σε ισχύ θεωρηµένου από την επαγγελµατική του ένωση, τιµοκαταλόγου. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ήµο, ενώ τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (σχετικές πληροφορίες από την οικονοµική υπηρεσία του ήµου έλτα). Επίσης, για τα συνεργεία αυτοκινήτων στην παρ Εγκ. Κ.Β.Σ. 3/92 (Π.. 186/1992 ΦΕΚ Α 84/ ) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών, ή συντηρήσεων που χρησιµοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόµενα αυτοκίνη τα, µπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιµοποιηθέ ντων ανταλλακτικών ή υλικών, γιατί η προέχουσα σύµβαση στις περιπτώσεις, αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών.στις εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να αναγράφονται, εκτός των άλλων, διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, εφό σον η αξία τους ξεπερνά το 1/3 της συνολικής αµοιβής». Σταµ. ΚΒΣ σελ 1361». Συνεπώς, ο ανάδοχος, θα προβαίνει στην έκδοση Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσίων και µόνο, αφού η προέχουσα σύµβαση είναι η εργασία και όχι η προµήθεια ανταλλακτικών. Τα χρησιµοποιηθέντα, για την εργασία της επισκευής, ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά επί του ΤΠΥ, κατά τα οριζόµενα της παραπάνω παραγράφου και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 12 o Η πληρωµή της αξίας των τιµολογίων από τον ήµο µας, θα γίνεται εντός εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών µετά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηµατικό ένταλµα δεν εξοφληθεί µέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους και επανεκδοθεί στο επόµενο έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 και 31 του από 17/5-15/6/1959 Β. /τος, το ανάλογο τίµηµα της δαπάνης θα καταβληθεί στο δεύτερο συµβαλλόµενο εντός σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών από την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του επανεκδοθέντος πλέον χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ΑΡΘΡΟ 13 ο Παράδοση προσωρινή και οριστική παραλαβή- χρόνος εγγύησης Η παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης θα γίνεται τµηµατικά και όταν θα απαιτείται από την αρµόδια επιτροπή που έχει σχετικά οριστεί για τον ήµο έλτα. Σε κάθε βλάβη αυτοκινήτου και µηχανήµατος έργων, ο µειοδότης υποχρεούται µε δική του δαπάνη, για την µεταφορά του στην έδρα του συνεργείου του, την όσο πιο γρήγορη αποκατάσταση ανάλογα φυσικά µε την περίπτωση, όχι όµως πάνω από τις τέσσερις εργάσιµες ηµέρες και την ελεύθερη παράδοση για την οµαλή και ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων και µηχ. έργων. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση πάνω από τέσσερις ηµέρες, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο, να πληρώσει προς τον ήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε ηµέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ήµου ή σε ανωτέρα βία, ή προθεσµία παράδοσης παρατείνεται αντίστοιχα, ο ανάδοχος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών, δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης του αυτοκινήτου και µηχ. έργων.

6 Α Α: 4Α8ΛΩ9Ι-52Ξ ΑΡΘΡΟ 14 ο ηµοσιεύσεις συµβατικοί όροι δηµοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών υπάρχουν στο ηµοτικό κατάστηµα του. έλτα, οδός Πλατεία ηµοκρατίας και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά µε τις διαδικασίες του διαγωνισµού, ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 28/80 και του νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 15o Λήψη πληροφοριών - ηµοσίευση Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην /νση Πλατεία ηµοκρατίας, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τ.Κ , τηλέφωνο 2310/ κ. Καϊτατζή ηµήτριο (εσωτ. 220). Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά µε τις διαδικασίες του διαγωνισµού, ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 28/80 και του νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεις αυτού βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης Άρθρο 16o Αποποίηση- ιευκρίνιση Σε οποιοδήποτε σηµείο του κειµένου της µελέτης και σε κάθε εφεξής έγγραφο εµφανίζεται, εκ παραδροµής, ο όρος ηµαρχιακή, επισηµαίνεται ότι αφορά την Οικονοµική επιτροπή του ήµου έλτα, όπως και ο όρος Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, αφορά την Αποκεντρωµένη /νση Μακεδονίας - Θράκης (Ν. 3852/2010) Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7 Α Α: 4Α8ΛΩ9Ι-52Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΙΑΚ.: 13/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δηµόσιο ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % µε απλή συµπλήρωση τιµολογίου, για τις εργασίες συντήρησης επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα για το έτος 2011, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου έλτα. Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π /τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» β) Του ισχύοντος δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται για ποσό ίσο µε το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), ήτοι 4384,50 και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο ήµο έλτα Θεσσαλονίκης που είναι ο κύριος των παραπάνω εργασιών. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται το ηµοτικό κατάστηµα Σίνδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 13 (πλησίον Σιδ. Σταθµού Σίνδου), αίθουσα συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται παρακάτω. Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται στις ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.µ. µέχρι 10:00 π.µ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο ηµοτικό κατάστηµα, στην /νση Πλατεία ηµοκρατίας, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τ.Κ , τηλέφωνο 2310/ κ. Καϊτατζή ηµήτριο (εσωτ.220). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα για το έτος 2011». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ (µε το ΦΠΑ) ια της παρούσης, προβλέπονται οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και συντηρήσεως, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραιτήτων ανταλλακτικών αναλωσίµων, του στόλου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα, όπως αυτά αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση, οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν µε αυτεπιστασία. Το υπάρχον συνεργείο του ήµου, έχει περιορισµένες δυνατότητες, τόσο σε ειδικευµένο προσωπικό όσο και σε ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία. Συγκεκριµένα προβλέπονται, εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των συστηµάτων στα αυτοκίνητα και στα µηχανήµατα των έργων του ήµου, η µέτρηση των συστηµάτων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου σε ειδικά µηχανήµατα (τζογόµετρα, φρενόµετρα κλπ), ο έλεγχος και η ρύθµιση σε υπολογιστή (εγκέφαλο) των νέων πλαισίων που λειτουργούν µε διαγνωστικό σύστηµα, οι προβλεπόµενες από τους κατασκευαστές συντηρήσεις ανάλογα µε τα χιλιόµετρα ή τις ώρες εργασίας και γενικά η αποκατάσταση όποιας βλάβης και ζηµιάς προκύψει σε οποιοδήποτε όχηµα τους ήµου κατά τη διάρκεια τις σύµβασης. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία (δεν διαθέτει το συνεργείο αυτοκινήτων του ήµου). Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άµεσες για την καλή, οµαλή και ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα και θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες τις τέχνης µε σύγχρονα µηχανήµατα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. Η ανάδειξη του µειοδότη προτείνεται να γίνει µε την διαδικασία του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 και του ισχύοντος ΚΚ Η δαπάνη θα βαρύνει του κωδικούς: Κ.Α. ΠΟΣΟ Συνολο:

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τονίζεται το γεγονός ότι ο µειοδότης θα πρέπει να είναι στα όρια του Νοµού, για την γρήγορη αποκατάσταση κάθε ζηµιάς βλάβης ενώ ο χρόνος αποκατάστασης θα πρέπει να είναι ανάλογος µε την κάθε περίπτωση, σε καµία περίπτωση, όµως δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες. Ο προϋπολογισµός των παραπάνω εργασιών συντήρησης και επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα, προβλέπεται να φτάσει το ποσό των ευρώ (µε το ΦΠΑ). Η χρηµατοδότηση για την εν θέµατι αναφερόµενη εκτέλεση εργασιών θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2011 του ήµου. Τα οχήµατα που διαθέτει ο ήµος έλτα, µεταξύ άλλων, είναι τα εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ 1 B.M.W. 5 SERIES ΚΗΙ HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ FORD TOURNEO KHI SKODA FABIA ΚΗΗ VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ Λεωφορείο IVECO KHI Λεωφορείο IVECO ΚΗΙ Λεωφορείο OPEL MOVANO KHH SKODA FABIA ΚΗΗ Κούρσα MERCEDES ΚΗΟ Φορτηγό µεγάλο ΗΙΝΟ KHI Απορριµατοφόρο MERCEDES ΚΗΙ Απορριµµατοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΚΗΙ Απορριµµατοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΚΗΟ Απορριµατοφόρο MERCEDES (Άσπρη πρέσσα) ΚΗΙ Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθηµενο) ΚΗΟ Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθηµενο) ΚΗΟ8935

10 21 Απορριµατοφόρο MERCEDES (Άσπρη πρέσσα) ΚΗΙ Απορριµατοφόρο MERCEDES ΚΗΟ Ανατρεπόµενο MERCEDES ΚΗΟ Κλούβα MITSUBISHI KHO Απορριµατοφόρο MERCEDES (Σκαφοφόρος) ΚΗΙ Φορτηγό MERCEDES ΚΗΟ Φορτηγό MERCEDES KHI Πρέσσα VOLVO (πορτοκαλί) ΚΗΙ Φορτηγό MERCEDES KHI Σάρωθρο SICAS ΜΕ54082ΙΧ 31 Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76481ΙΧ 32 Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76480ΙΧ 33 Σάρωθρο SCHURLING ΜΕ Ισοπεδωτής FRISCH (Μαχαίρι) ΜΕ Καλαθοφόρο MAN ME Καλαθοφόρο ISOLI ΜΕ76482ΙΧ 37 Τράκτορας RENO από ΟΤΑ KHO Πλυντήριο κάδων MERCEDES ME ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 µε κινητήρα AAAHM ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 µε κινητήρα AAAHM ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 µε κινητήρα AAAHM ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C µε κινητήρα VFKTF34CIY3NL Απορριµατοφόρο MERCEDES ΚΗΗ φορτηγό FORD ΚΗΗ Φορτηγό MERCEDES ΚΗΗ Απορριµατοφόρο MERCEDES ΚΗΗ Απορριµατοφόρο MERCEDES ΚΗΗ Φορτηγό FIAT ΚΗΗ Φορτηγό FORD ΚΗΗ Φορτηγό FORD ΚΗΗ Επιβατικο MERCEDES ΚΗΟ Φορτηγό FIAT ΚΗΟ Απορριµατοφόρο MERCEDES KHO Απορριµατοφόρο MERCEDES ΚΗΟ Απορριµατοφόρο MERCEDES ΚΗΟ Σάρωθρο DAIMLEL-BENZ ΜΕ φορτηγό MITSUBISHI (κλούβα) ΚΗΟ Απορριµατοφόρο IVECO ΚΗΗ Σάρωθρο KARCHER ANEY 60 Επιβατικο VOLKSWAGEN ΚΗΟ Φορτηγο MITSUBISHI KHO Σαρωθρο DULEVO 850 mini ANEY 63 απορριµµατοφόρο IVECO (πρέσσα) KHH ΓΕΡΑΝΟΣ mercedes ΚΗΟ ΓΡΕΙΝΤΕΡ KOMANTSU ANEY 66 VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ απορριµµατοφορο mercedes ΚΗΟ Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθηµενο) ΚΗΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C µε κινητήρα VFNSYY3AX8RXX Καραβάν MITSUBISHI KHO Εκσκαφέας - φορτωτής FOREDIL ΜΕ76532ΙΧ 72 Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ76533ΙΧ 73 Εκσκαφέας - φορτωτής ΜΕ83395ΙΧ 74 ιαστρωτήρας Ασφαλτοµίγµατος ΜΕ Οδοστρωτήρας ΜΕ Φορτωτής BOBCAT ME 83452

11 77 Εκσκαφέας - φορτωτής KOMATSU ME SKODA FABIA ΚΗΗ Γεωργικός ελκυστήρας CLAAS ΑΜ Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ Ηµιφορτηγό NISSAN (υδραυλικών) ΚΗΟ NISSAN PICKUP (υδραυλικών) ΚΗΟ FIAT DUCATO ΚΗΙ Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ54083ΙΧ 85 Μοτοσυκλέτα PIAGGIO ΝΑΧ DAIHATSU TERIOS KHO SUZUKI SX-4 KHH CITROEN C3 KHH2081 Τονίζεται το γεγονός ότι, στην εν λόγω Τεχνική Περιγραφή, συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο του στόλου οχηµάτων των ηµοτικών Επιχειρήσεων του ήµου Εχεδώρου τα οποία µεταβιβάστηκαν στο ήµο λόγω µετατροπής τους σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 254 του ν. 3463/2006, των υπ αριθ /07, /07 και /07 (ΦΕΚ 1886,Β / ) απόφ. Γ.Γ. Περ. Κ. Μακεδονίας και των υπ αριθ. 473/07, 474/07 και 475/07 αποφ..σ. Εχεδώρου Σίνδος, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΕ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής

12 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα για το έτος 2011». ΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ (µε το ΦΠΑ) 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ 1 Εργασίες συντήρησης επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα για το έτος , ,71 ΣΥΝΟΛΟ : ,71 ΦΠΑ 23% : 40993,29 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Σίνδος, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΕ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής

13 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα για το έτος 2011». ΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ (µε το ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της Επιχείρησης....., µε έδρα., οδός.., αριθµός, τηλέφωνο.,fax.. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Εργασίες συντήρησης επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του. έλτα για το έτος 2011 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ηµεροµηνία.. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310 494546 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων διάφορων υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310 494546 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 10/ -03-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης Παροχή υπηρεσιών επισκευής ειδικών µηχανικών µερών οχηµάτων & µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται µόνο όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, επισκευής οχηµάτων αντίστοιχων κατηγοριών του δηµοπρατούµενου είδους

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται µόνο όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, επισκευής οχηµάτων αντίστοιχων κατηγοριών του δηµοπρατούµενου είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών 2015-2016 Ε Κοζάνης

Εργασίες Αποχιονισµού Αντιµετώπιση Θεοµηνιών 2015-2016 Ε Κοζάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Αριθµ. πρωτ.: 56.007 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΙΑ 12/12/2011 1 : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003170153 2015-10-15

15PROC003170153 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Κηφισιά, 14/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 44484 Αρ. Μελέτης: 67/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαίρεση ιαφηµιστικών Πινακίδων ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από κοινοχρήστους χώρους και κτίρια, ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου 14PROC002454428 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ 04/12/2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 38767 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.:2894 /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 e-mail : vorria@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11531/24-06-2014 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 25 / 11-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 11 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :80980 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 491/2013 Από το Πρακτικό της 51ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:17724 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281088232 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

3o 4 5 6 9.065,04 . 23% . 10-6615.001

3o 4 5 6  9.065,04 . 23% . 10-6615.001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα