15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003068847 2015-09-21"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Κ Τ.Θ. 141 Σίνδος Θεσ/νίκη Δ/νση Ιστοσελίδας: Πληροφορίες : Μακρύνα Πολίτου Τηλέφωνα : FAX : Θεσσαλονίκη 21 /09 /2015 Αριθ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/3657 Διακ υπ. αριθ.:15/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ.... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π Ο Σ Ο Υ : ,00 με ΦΠΑ... Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7123 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 15/2015. Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ/Θ) αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173/Α/84 - «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» 2. Του Ν. 2198/94 - ΦΕΚ 43/Α/ άρθρο 24 - σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 3. Του Ν. 2286/95 ΦΕΚ 19/Α/95 - «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. Του Ν. 2362/95 - Φ.Ε.Κ 247/Α/95 άρθρο 84 - «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Του N. 3861/10 ΦΕΚ 112/Α/10, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 6. Του Ν. 4009/11 ΦΕΚ 195/Α/11, «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 7. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 8. Του Π.Δ. 60/07 - ΦΕΚ 64/20 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 118/07 - ΦΕΚ 150/Α/07 - «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Του Π.Δ. 113/10 ΦΕΚ 194/Α/10 - «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 11. Την υπ αριθ 11 η / απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ-Θ. 12. Τον αριθμό απόφασης ανάληψης υποχρέωσης:433/ & ΑΔΑ: ΩΨΥ24691ΟΔ-Ε5Ζ α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού

2 εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ. Α/Α Τα προς προμήθεια είδη (σύμφωνα με το Παράρτημα Α) και ο προϋπολογισμός τους είναι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ , ,00 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 772,00 772,00 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ , ,00 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ , ,00 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ , ,00 ΑΞΙΑ 6 7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 64, ,00 TEM , ,00 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ , ,00 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 170,50 682,00 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ 62 60, ,00 11 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 65,00 65,00 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W ΤΕΜ 15 21,00 315,00 13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 26,00 26,00 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ 31 9,00 279,00 15 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 259,00 259,00 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 14,00 14,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στο κτίριο της Διοίκησης του ΑΤΕΙ-Θ- ΣΙΝΔΟΣ Θεσσαλονίκης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. Οι προσφορές, οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με την ένδειξη στο φάκελο της λέξεως «προσφορά» κάνοντας και μνεία του Διαγωνισμού που αφορά. Προσφορές οι οποίες κατατίθενται αυτοπροσώπως γίνονται δεκτές μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (1.195,00 ). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στις 150 ημέρες. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. υπ αριθ 118/2007. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης: α) πίνακα προσφερομένων ειδών, β) συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ ) με ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ», γ) τεχνικά φυλλάδια με φωτογραφίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 2

3 απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών, δ) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου περί εγγύησης, συντήρησης και επάρκειας ανταλλακτικών. Τα ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφής αριθμητικώς και ολογράφως της συνολικής τιμής με ΦΠΑ, υπερισχύει η αναγραφή ολογράφως. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ 120 ημέρες. Τμηματικές προσφορές ή προσφορές για ορισμένα μόνο είδη δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στους σχετικούς πίνακες, θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το ΑΤΕΙ/Θ έχει δικαίωμα αγοράς μικρότερης ποσότητας κατά 25% από την προσφερόμενη. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός συνεχίζεται μεταξύ αυτών που προσήλθαν μέχρι ανάδειξης τελευταίου μειοδότη. Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών ή αναβολής ή κήρυξης του Διαγωνισμού ως άγονου, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-Θ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ 25 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ 1 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 42 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 TEM 10 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ 10 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Η/Υ 500W ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 1. Παράδοση - Παραλαβή Η παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν απαιτήσεως των αντίστοιχων Τμημάτων και έως το τέλος του 2015, με αντίστοιχη τμηματική εξόφληση των παραδοτέων μετά την παραλαβή τους. H παραλαβή των αντίστοιχων εμπορευμάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι έχει γίνει η εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών και είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, δεν έχουν κατασκευαστικά ή λειτουργικά προβλήματα και είναι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και θα εξειδικευτούν στη Σύμβαση με τον Ανάδοχο. 2. Συντήρηση Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης συντήρησης για όλο τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Με την παραλαβή του έργου θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας συντήρησης είναι οι κατά ελάχιστο οι ακόλουθες (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάθε είδος): Αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Επισκευή βλαβών και προβλημάτων των ειδών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 4

5 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτήσεων ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αντικατάσταση βλαβών. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς εξοπλισμού από και προς το ΑΤΕΙΘ τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Το κόστος της εγγύησης και κυρίως οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου και πρέπει στην Οικονομική Προσφορά το κόστος εγγύησης και συντήρησης να ενσωματώνεται στο κόστος των προσφερόμενων προϊόντων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ότι διαθέτει οργανωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, καθώς και να δηλώσει τη διάρκεια των εγγυήσεων κάθε προσφερόμενου είδους (π.χ. Είδος 1, εγγύηση τύπου ΧΧ διάρκεια ΧΧΧ έτη, κ.ο.κ.). 3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Η συνολική διάρκεια του έργου και ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών είναι το μέγιστο ένας (1) μήνας και όχι αργότερα από το τέλος του Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου έργου στους χώρους του ΑΤΕΙΘ σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, όπως και όπου θα του υποδεχθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού υποχρεούται να συνεργασθεί με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Διαδικασία παραλαβής Έργου Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή παραλαβής διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο -το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του- τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του έργου. Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις παρακάτω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το Π.Δ 118/ Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». 5

6 Τύπος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ 1. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α Notebook Μέγεθος Οθόνης >=15,6 Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού δίσκου Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=Intel Core i3 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) >=2 Ghz >=5005U >=3 MB >=6144 ΜΒ (6GB) /DDR3L-1600MHz (4GB+2GB) >=500 GB NVIDIA, AMD, Intel HD Microsoft Windows bit (γίνεται δεκτή η έκδοση 8 αλλά ο ανάδοχος αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος την εγκατάσταση της αναβάθμισης 8.1) Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=40 Wh (4 cell Lithium-ion) >=2 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=2 έτη Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) Τσάντα μεταφοράς και ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Dell Inspiron , i3-5005u, Win8.1, 4GB+2GB RAM, 500GB HDD ή ισοδύναμο 6

7 Τύπος ΕΙΔΟΣ 2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ B Notebook Μέγεθος Οθόνης >=15,6 Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού Κάρτα Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=Intel Core i7 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) διπύρηνο >=2.40 Ghz >=5500U >=4 MB >=8192 ΜΒ (8GB) /DDR3L-1600MHz >=1000 GB (1 TB) NVIDIA GeForce 840M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB Microsoft Windows bit Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=40 Wh >=2 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=2 έτη Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Dell Inspiron , i7-5500u, Win8.1, 8GB RAM, 1000GB HDD ή ισοδύναμο 7

8 Τύπος ΕΙΔΟΣ 3. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ Notebook Οθόνη Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού Τύπος σκληρού Κάρτα Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=15,6 τύπου IPS με ανάλυση τουλάχιστον 3840 Χ 2160 pixels >=Intel Core i7 4 ης γενιάς (4ΧΧΧ) τετραπύρηνο >=2.60 Ghz >=4720HQ ή ταχύτερο της ίδιας οικογένειας >=6 MB >=16GB DDR3 1600MHz >=1000 GB (1 TB) Hybrid SSD (δηλαδή περιλαμβάνει και 8GB SSHD) NVIDIA GeForce GTX 960M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 4GB GDDR5 Microsoft Windows bit Ελληνικά Εξωτερικό οπτικό drive DVD-RW (περιλαμβάνεται) τουλάχιστον 100/1000 Mbps με υποστήριξη Dolby Advanced Audio V2 Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=4 Cell Li-Polymer >=1 USB 2.0 >=2 USB 3.0 >=3 έτη Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Lenovo Y5070 i7-4720hq/16gb RAM/1TΒ(8GB SSHD)/Κάρτα Γραφικών 4GB/ Οθόνη UHD 8

9 ΕΙΔΟΣ 4. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τύπος κουτιού Midi Tower Τροφοδοτικό >=400W Μέγεθος Οθόνης Ανάλυση (native) Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή L3 Μέγεθος Μνήμης Συνολική Χωρητικότητα >=21,5 τεχνολογίας LED Full HD X1080 (pixels) Intel i3 4 ης γενιάς (4ΧΧΧ) >=Intel Core i (γίνεται αποδεκτό και το 6 ης γενιάς Core i ή ταχύτερο) >=3.7 Ghz >=3 MB >=8GB / 2X4GB DDR3 1600MHz >=1000 GB στις 7200rpm Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Έξοδος HDMI >=1 Επιπλέον συνδέσεις θύρες Παρελκόμενα Λογισμικό Microsoft Windows 10 64bit Pro Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps >=1 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=1 PS/2 ποντίκι/πληκτρολόγιο >=2 έτη (ισχύει και για την οθόνη) Πληκτρολόγιο, ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου Microsoft Office Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 9

10 ΕΙΔΟΣ 5. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τύπος κουτιού Small Form Factor Μέγεθος 15PROC Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη Αρχιτεκτονική επεξεργαστή Intel Core i5 4 ης γενιάς Τύπος επεξεργαστή >=Intel Core i Συχνότητα επεξεργαστή >=3.3 Ghz Chipset μητρικής Intel Η81 ή καλύτερο Cache επεξεργαστή L3 >= 6 MB Μνήμη RAM 4 GB - DDR MHz (1 Χ 4GB) Θύρα esata ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Σκληρός δίσκος 500 GB - Serial ATA rpm Οπτική μονάδα Μονάδα εγγραφής DVD+/-RW SATA Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4600 ή καλύτερο Έξοδος εικόνας VGA και μία εκ των: DVI, DisplayPort, HDMI Ενσύρματο δίκτυο Gigabit Ethernet 10/100/1000 Αναγνώστης καρτών μνήμης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Θύρες USB >= 2 x USB 3.0 >= 4 x USB 2.0 Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone in Θύρα ακουστικών 1 x Headphone Out 1x σειριακή (δεκτή πρόσθετη κάρτα RS232), Ενσωματωμένες θύρες επέκτασης (εκτός από τις ανωτέρω) 1 δικτύου RJ-45, 1 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ Περιβαλλοντικά πρότυπα ENERGY STAR Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και USB θύρας (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το Διαχείριση ασφαλείας: εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), κλειδαριά/αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο Τροφοδοτικό 260 W ή μικρότερης ισχύος με ενεργό PFC Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 30 cm x 32 cm x 10 cm ή μικρότερες Βάρος 6 kg ή μικρότερο τουλάχιστον 5 έτη On Site Next Business Day Λειτουργικό σύστημα Χωρίς λειτουργικό σύστημα ή με διανομή Linux Πληκτρολόγιο/ποντίκι Περιλαμβάνονται Ενδεικτικός τύπος: Dell OptiPlex 3020SFF, i5-4590, Linux, 8GB RAM, 1000GB HDD ή ισοδύναμο 10

11 ΕΙΔΟΣ 6. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE Είδος Τύπος Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης Τύπος εξόδου Τάση / συχνότητα εξόδου Ισχύς εξόδου (VA) Ισχύς εξόδου (W) Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Αυτονομία στα 100W (1PC) Μπαταρία Πρίζες εξόδου Οθόνη τύπου LCD Έξοδοι επικοινωνίας Αυτόματη επανεκκίνηση Υποστήριξη «ψυχρής» DC εκκίνησης Προστασία υπερφόρτισης μπαταριών Προστασία αποφόρτισης μπαταριών Προστασία υπερφόρτισης εξόδου Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Βάρος Ενδεικτικός τύπος: Accupower eyeon 800VA ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) Line Interactive (τύπου AVR) Τροποποιημένο ημίτονο (modified sine-wave) 220/230/240VAC / 50Hz >= 800VA >= 480W Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC >= 20mins 12V 9Ah ή μεγαλύτερη >= 2 τύπου schuko Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας USB και προαιρετικά serial RS-232 Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του (Overcharge) (Discharge) (Overload) (Short circuit) 35 cm x 15 cm x 11 cm ή μικρότερες 7 kg ή μικρότερο 2 έτη 11

12 Είδος Τύπος ΕΙΔΟΣ 7. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE Διπλή δυνατότητα τοποθέτησης Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή Τύπος εξόδου Τάση / συχνότητα εξόδου Ισχύς εξόδου (VA) Ισχύς εξόδου (W) Αντοχή σε υπερφόρτιση 150% σε κανονική λειτουργία (AC mode) και λειτουργία αποκλειστικά με μπαταρίες (Battery mode) Συντελεστής ισχύος εξόδου Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Αυτονομία σε 100% φορτίο Μπαταρία Πρίζες εξόδου Οθόνη τύπου LCD Έξοδοι επικοινωνίας Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Υποστήριξη DC εκκίνησης Προστασία αποφόρτισης μπαταριών Προστασία υπερφόρτισης εξόδου Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Βάρος Ενδεικτικός τύπος: NRG Pro RT 1500 ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) On Line Double Conversion (διπλής μετατροπής) Rack και Tower (περιλαμβάνεται κιτ ανάρτησης σε rack και βάση για τοποθέτηση ως tower) τύπου DSP Καθαρό ημίτονο (pure sine-wave) 220/230/240VAC / 50Hz >=1500VA >=1350W >=29sec >=0,90 (Output power factor) Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC >=3mins (χωρίς εξωτερικές μπαταρίες) >=3 τεμ 12V 9Ah >=6 IEC C13 10Α Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας serial RS-232 και USB Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του (Discharge) (Overload) (Short circuit) 45 cm x 44 cm x 9 cm ή μικρότερες 20 kg ή μικρότερο 2 έτη 12

13 Ενδεικτικός τύπος: Samsung SL-M2675F ή ισοδύναμο ΕΙΔΟΣ 8. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER Είδος Πολυμηχάνημα: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, fax (print, copy, scan, fax) Τύπος Ασπρόμαυρο Laser Θύρα σύνδεσης USB 2.0 Μνήμη >= 128ΜΒ Μηνιαίο duty cycle >= σελίδες Α4 Αυτόματος τροφοδότης εισόδου >= 35 σελίδες Υποστηριζόμενα λειτουργικά Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8, Mac OS X v v.10.8, Linux A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, ISO B5, JIS Υποστήριξη χαρτιού B5, Φάκελοι (Monarch, No-10, DL, C5, C6), Προσαρμοσμένο Κόστος αυθεντικού toner 3000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC <=65,00 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 26ppm Α4 Ποιότητα εκτύπωσης >= 4800 x 600 dpi Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας <= 9 secs Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητα (προαιρετικά αυτόματα) Συμβατότητα σάρωσης Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA Ανάλυση σάρωσης (οπτική) >= 1200 x 1200 dpi Ανάλυση σάρωσης (επαυξημένη) >= 4800 x 4800 dpi Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας <= 15 secs Ταχύτητα modem (fax) 33,6kbps Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=410W Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <=52W Κατανάλωση ρεύματος σε εξοικονόμηση ενέργειας <=1,2W Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 41 cm x 37 cm x 37 cm ή μικρότερες Βάρος 12 kg ή μικρότερο 1 έτος 13

14 ΕΙΔΟΣ 9. ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB Είδος Μέγεθος Θύρα σύνδεσης Τύπος μνήμης Υποστήριξη TRIM Τυποποιημένο μέγεθος Αντοχή σε εγγραφές Ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης (Seq. read) Ταχύτητα σειριακής εγγραφής (Seq. write) Ταχύτητα τυχαίας ανάγνωσης (Ran. Read) Ταχύτητα τυχαίας εγγραφής (Ran. Write) Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) Ενδεικτικός τύπος: Samsung SSD 850 PRO MZ-7KE256 ή ισοδύναμο Δίσκοι Στέρεας Κατάστασης (SSD) >=256GB (240GB ή 250GB μη αποδεκτά) Serial ATA III (6Gb/s) 3D V-NAND ή ισοδύναμη 2.5" σκληρός δίσκος πάχους 7mm >=150TBW >=550MB/sec >=520MB/sec >= (4kB) IOPS >= (4kB) IOPS <=3,7W <=52mW 10 έτη 14

15 ΕΙΔΟΣ 10. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB Είδος Εσωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Μέγεθος >=1000GB ή 1TB Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) Υποστήριξη NCQ Τυποποιημένο μέγεθος 3.5" σκληρός δίσκος Μνήμη cache >= 64ΜΒ Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm Load/unload cycles >= Μέση ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Average Data Rate Read/Write) >=150MB/sec Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης (Max Sustained Data Rate Read) >=205MB/sec Μέσος χρόνος αναζήτησης ανάγνωσης (Seek Average, Read) <=8,6ms Μέσος χρόνος αναζήτησης εγγραφής (Seek Average, Write) <=9,6ms Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=6W Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=3.5W 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 ή ισοδύναμο 15

16 ΕΙΔΟΣ 11. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 Είδος Μέγεθος Θύρα σύνδεσης Τροφοδοσία μέσω θύρας USΒ (max 0,9A) Τυποποιημένο μέγεθος Βάρος Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) >=1000GB ή 1TB USB 3.0 (5 Gbs) 2.5" σκληρός δίσκος <= 250gr 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Toshiba 2.5'' External 1TB Canvio Basics HDTB310EK3AA USB 3.0 ή ισοδύναμο 16

17 ΕΙΔΟΣ 12. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W Είδος Ονομαστική ισχύς Τάση λειτουργίας Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής +12V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής -12V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V (αναμονής VSB) Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 3.3V Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) Συνδυασμένη ισχύς στις γραμμές: +5V, +3.3V, +12V Ανεμιστήρας Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρας ανάλογα με τη θερμοκρασία Τροφοδοτικό Η/Υ ΑΤΧ >=500W 230VAC >=15A >=0,8A >=16A >=2,5A >=22A (Passive ή Active) >=480W 12cmX12cm 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Force PSU 500w 12cm Fan Β-PSU-FORCE-500W ή ισοδύναμο 17

18 Είδος Ονομαστική ισχύς Τάση λειτουργίας Τάση εξόδου Ένδειξη λειτουργίας ΕΙΔΟΣ 13. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) Υποστήριξη βυσμάτων, τάσεων εξόδου και κατασκευαστών φορητών Ενδεικτικός τύπος: X-Power AU03-90 X ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό φορητού (universal) >=90W 230VAC 15VDC 20VDC LED M1 15,0V TOSHIBA M2 16,0V IBM LENOVO M3 16,0V SONY FUJITSU M4 18,5V COMPAQ HP M5 19,0V ACER COMPAQ DELTA FUJITSU GATEWAY HP LITEON TOSHIBA M6 19,0V SAMSUNG M15 19,0V ACER DELTA DELL LITEON M9 19,5V SONY M12 19,5V HP 2 έτη 18

19 Είδος Τύπος Λειτουργία επί όλων των επιφανειών Ύπαρξη δύο τροχών (wheels) οριζόντιας και κάθετης κίνησης (scrolling) Ύπαρξη πλήκτρου "διπλό κλικ" Ύπαρξη πλήκτρων "εμπρός", "πίσω" Ενδεικτικός τύπος: ΠΟΝΤΙΚΙ A4TECH X5-005D ή ισοδύναμο ΕΙΔΟΣ 14. ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ Ενσύρματο ποντίκι Η/Υ laser ακόμα και γυαλί 1 έτος 19

20 ΕΙΔΟΣ 15. ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ Είδος Ενσύρματο δικτυακό switch Διαχειρίσιμο 15PROC (manageable) Θύρες 10/100 Mbps 24 Θύρες Gigabit RJ45 ή Gigabit SFP 2 Υποστηρίζει τοποθέτηση σε rack (rackable) Switching capacity 8,8 Gigabits per second Υποστήριξη VLAN Υποστήριξη ACLs Πλήρης ενσωμάτωση με το υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό του ΑΤΕΙΘ ο οποίος βασίζεται στο Cisco IOS Ηλεκτρική κατανάλωση <= 9,5W Εφ όρου ζωής (lifetime) Ενδεικτικός τύπος: SWITCH CISCO SF K9-EU ή ισοδύναμο 20

21 ΕΙΔΟΣ 16. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 Είδος Μετατροπέας USB σε Serial RS-232 Τύπος USB 2.0 Περιλαμβάνει καλώδιο επέκτασης τουλάχιστον 70cm Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux Ταχύτητα μεταφοράς >= 1Mbps 1 έτος Ενδεικτικός τύπος: Digitus Converter DA USB to Serial ή ισοδύναμο 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ15/2015 πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) με ΦΠΑ. Προς: Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Του. με έδρα τ οδός αριθμ... Τ.Κ. Τηλ....Fax Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης Δ15/2015 και των τεχνικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων ειδών προσφέρω τις παρακάτω τιμές για τα ακόλουθα είδη όπως αναφέρονται στη διακήρυξη: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ 25 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ 1 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 42 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 TEM 10 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ 10 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:. Ο προσφέρων Σίνδος, /10/2015 (υπογραφή + σφραγίδα) 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ15/15 πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) με ΦΠΑ. Α/Α 0. ΑΠΑΙΤΗΣΗ Παράδοση/Εγκατάσταση στο ΑΤΕΙ/Θ σύμφωνα με τη διακήρυξη Δ15/15 και το Παράρτημα Α ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ (/ΟΧΙ) ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - 1. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α 1.1 Τύπος Notebook 1.2 Μέγεθος Οθόνης >=15,6 1.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i3 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) 1.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2 Ghz 1.5 Τύπος Επεξεργαστή >=5005U 1.6 Cache Επεξεργαστή >=3 MB 1.7 Μέγεθος Μνήμης >=6144 ΜΒ (6GB) /DDR3L-1600MHz (4GB+2GB) 1.8 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου >=500 GB 1.9 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD 1.10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit (γίνεται δεκτή η έκδοση 8 αλλά ο ανάδοχος αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος την εγκατάσταση της αναβάθμισης 8.1) 1.11 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 1.12 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 1.13 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 1.14 Ασύρματη Δικτύωση 1.15 Bluetooth 1.16 Ενσωματωμένα Ηχεία 1.17 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 1.18 Webcam 1.19 Μπαταρία >=40 Wh (4 cell Lithium-ion) 1.20 Έξοδος HDMI >= Θύρες USB >=2 USB 2.0, >=1 USB >=2 έτη 1.23 Τύπος ς Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) 1.24 Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ποντίκι 1.25 Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β 2.1 Τύπος Notebook 2.2 Μέγεθος Οθόνης >=15,6 2.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i7 5ης γενιάς (5ΧΧΧ) διπύρηνο 2.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2.40 Ghz 2.5 Τύπος Επεξεργαστή >=5500U 2.6 Cache Επεξεργαστή >=4 MB 2.7 Μέγεθος Μνήμης >=8192 ΜΒ (8GB) /DDR3L-1600MHz 2.8 Χωρητικότητα σκληρού >=1000 GB (1 TB) 2.9 Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce 840M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB 2.10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit 2.11 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 2.12 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 2.13 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 2.14 Ασύρματη Δικτύωση 2.15 Bluetooth 2.16 Ενσωματωμένα Ηχεία 2.17 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 2.18 Webcam 2.19 Μπαταρία >=40 Wh 2.20 Έξοδος HDMI >=1 23

24 2.21 Θύρες USB >=2 USB 2.0, >=1 USB >=2 έτη Τύπος ς Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business 2.23 Day) PROC Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ 2.25 π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 3. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ 3.1 Τύπος Notebook 3.2 Οθόνη >=15,6 τύπου IPS με ανάλυση τουλάχιστον 3840 Χ 2160 pixels 3.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i7 4ης γενιάς (4ΧΧΧ) τετραπύρηνο 3.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2.60 Ghz 3.5 Τύπος Επεξεργαστή >=4720HQ ή ταχύτερο της ίδιας οικογένειας 3.6 Cache Επεξεργαστή >=6 MB 3.7 Μέγεθος Μνήμης >=16GB DDR3 1600MHz 3.8 Χωρητικότητα σκληρού >=1000 GB (1 TB) 3.9 Τύπος σκληρού Hybrid SSD (δηλαδή περιλαμβάνει και 8GB SSHD) 3.10 Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce GTX 960M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 4GB GDDR Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit 3.12 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 3.13 Οπτικό Μέσο Εξωτερικό οπτικό drive DVD-RW (περιλαμβάνεται) 3.14 Ethernet τουλάχιστον 100/1000 Mbps 3.15 Ασύρματη Δικτύωση 3.16 Bluetooth 3.17 Ενσωματωμένα Ηχεία με υποστήριξη Dolby Advanced Audio V Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 3.19 Webcam 3.20 Μπαταρία >=4 Cell Li-Polymer 3.21 Έξοδος HDMI >= Θύρες USB >=1 USB 2.0, >=2 USB >=3 έτη 3.24 Τύπος ς Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή 3.25 Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι 3.26 Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.1 Τύπος κουτιού Midi Tower 4.2 Τροφοδοτικό >=400W 4.3 Μέγεθος Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED 4.4 Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) 4.5 Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη 4.6 Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή Intel i3 4ης γενιάς (4ΧΧΧ) 4.7 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i (γίνεται αποδεκτό και το Core i ης γενιάς ή ταχύτερο) 4.8 Συχνότητα Επεξεργαστή >=3.7 Ghz 4.9 Cache Επεξεργαστή L3 >=3 MB 4.10 Μέγεθος Μνήμης >=8GB / 2X4GB DDR3 1600MHz 4.11 Συνολική Χωρητικότητα >=1000 GB στις 7200rpm 4.12 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD 4.13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 64bit Pro 4.14 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 4.15 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 4.16 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 4.17 Έξοδος HDMI >= Επιπλέον συνδέσεις θύρες >=1 USB 2.0, >=1 USB 3.0, >=1 PS/2 ποντίκι/πληκτρολόγιο 4.19 >=2 έτη (ισχύει και για την οθόνη) 4.20 Παρελκόμενα Πληκτρολόγιο, ποντίκι 4.21 Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου Microsoft Office Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 5.1 Τύπος κουτιού Small Form Factor 5.2 Μέγεθος Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED 5.3 Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) 5.4 Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη 24

25 5.5 Αρχιτεκτονική επεξεργαστή Intel Core i5 4ης γενιάς 5.6 Τύπος επεξεργαστή >=Intel Core i Συχνότητα επεξεργαστή >=3.3 Ghz 5.8 Chipset μητρικής Intel Η81 ή καλύτερο PROC Cache επεξεργαστή L3 >= 6 MB Μνήμη RAM 4 GB - DDR MHz (1 Χ 4GB) 5.11 Θύρα esata ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 5.12 Σκληρός δίσκος 500 GB - Serial ATA rpm 5.13 Οπτική μονάδα Μονάδα εγγραφής DVD+/-RW SATA 5.14 Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4600 ή καλύτερο 5.15 Έξοδος εικόνας VGA και μία εκ των: DVI, DisplayPort, HDMI 5.16 Ενσύρματο δίκτυο Gigabit Ethernet 10/100/ Αναγνώστης καρτών μνήμης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 5.18 Θύρες USB >= 2 x USB 3.0, >= 4 x USB Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone in 5.20 Θύρα ακουστικών 1 x Headphone Out 5.21 Ενσωματωμένες θύρες επέκτασης (εκτός από τις ανωτέρω) 1x σειριακή (δεκτή πρόσθετη κάρτα RS232), 1 δικτύου RJ-45, 1 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ 5.22 Περιβαλλοντικά πρότυπα ENERGY STAR 5.23 Διαχείριση ασφαλείας: Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και USB θύρας (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), κλειδαριά/αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο 5.24 Τροφοδοτικό 260 W ή μικρότερης ισχύος με ενεργό PFC 5.25 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 30 cm x 32 cm x 10 cm ή μικρότερες 5.26 Βάρος 6 kg ή μικρότερο 5.27 τουλάχιστον 5 έτη On Site Next Business Day 5.28 Χωρίς λειτουργικό σύστημα ή με διανομή Linux 5.29 Περιλαμβάνονται Πληκτρολόγιο & ποντίκι 6 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE 6.1 Είδος Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 6.2 Τύπος Line Interactive 6.3 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή 6.4 Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (τύπου AVR) 6.5 Τύπος εξόδου Τροποποιημένο ημίτονο (modified sine-wave) 6.6 Τάση / συχνότητα εξόδου 220/230/240VAC / 50Hz 6.7 Ισχύς εξόδου (VA) >= 800VA 6.8 Ισχύς εξόδου (W) >= 480W 6.9 Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC 6.10 Αυτονομία στα 100W (1PC) >= 20mins 6.11 Μπαταρία 12V 9Ah ή μεγαλύτερη 6.12 Πρίζες εξόδου >= 2 τύπου schuko 6.13 Οθόνη τύπου LCD Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας 6.14 Έξοδοι επικοινωνίας USB και προαιρετικά serial RS Αυτόματη επανεκκίνηση Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών 6.16 Υποστήριξη «ψυχρής» DC εκκίνησης: To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του 6.17 Προστασία υπερφόρτισης μπαταριών (Overcharge) 6.18 Προστασία αποφόρτισης μπαταριών (Discharge) 6.19 Προστασία υπερφόρτισης εξόδου (Overload) 6.20 Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου (Short circuit) 6.21 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 35 cm x 15 cm x 11 cm ή μικρότερες 6.22 Βάρος 7 kg ή μικρότερο έτη 7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE 7.1 Είδος Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 7.2 Τύπος On Line Double Conversion (διπλής μετατροπής) 7.3 Διπλή δυνατότητα τοποθέτησης Rack και Tower (περιλαμβάνεται κιτ ανάρτησης σε rack και βάση για τοποθέτηση ως tower) 7.4 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή τύπου DSP 25

26 7.5 Τύπος εξόδου Καθαρό ημίτονο (pure sine-wave) 7.6 Τάση / συχνότητα εξόδου 220/230/240VAC / 50Hz 7.7 Ισχύς εξόδου (VA) >=1500VA 7.8 Ισχύς εξόδου (W) >=1350W 15PROC Αντοχή σε υπερφόρτιση 150% σε κανονική λειτουργία (AC mode) και λειτουργία 7.9 αποκλειστικά με μπαταρίες (Battery mode) >=29sec 7.10 Συντελεστής ισχύος εξόδου >=0,90 (Output power factor) 7.11 Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC 7.12 Αυτονομία σε 100% φορτίο >=3mins (χωρίς εξωτερικές μπαταρίες) 7.13 Μπαταρία >=3 τεμ 12V 9Ah 7.14 Πρίζες εξόδου >=6 IEC C13 10Α 7.15 Οθόνη τύπου LCD Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας 7.16 Έξοδοι επικοινωνίας serial RS-232 και USB 7.17 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών 7.18 Υποστήριξη DC εκκίνησης: To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του 7.19 Προστασία αποφόρτισης μπαταριών (Discharge) 7.20 Προστασία υπερφόρτισης εξόδου (Overload) 7.21 Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου (Short circuit) 7.22 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 45 cm x 44 cm x 9 cm ή μικρότερες 7.23 Βάρος 20 kg ή μικρότερο έτη 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER 8.1 Είδος Πολυμηχάνημα: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, fax (print, copy, scan, fax) 8.2 Τύπος Ασπρόμαυρο Laser 8.3 Θύρα σύνδεσης USB Μνήμη >= 128ΜΒ 8.5 Μηνιαίο duty cycle >= σελίδες Α4 8.6 Αυτόματος τροφοδότης εισόδου >= 35 σελίδες 8.7 Υποστηριζόμενα λειτουργικά Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8, Mac OS X v v.10.8, Linux 8.8 Υποστήριξη χαρτιού A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, ISO B5, JIS B5, Φάκελοι (Monarch, No-10, DL, C5, C6), Προσαρμοσμένο 8.9 Κόστος αυθεντικού toner 3000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC <=65, Ταχύτητα εκτύπωσης >= 26ppm Α Ποιότητα εκτύπωσης >= 4800 x 600 dpi 8.12 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας <= 9 secs 8.13 Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητα (προαιρετικά αυτόματα) 8.14 Συμβατότητα σάρωσης Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA 8.15 Ανάλυση σάρωσης (οπτική) >= 1200 x 1200 dpi 8.16 Ανάλυση σάρωσης (επαυξημένη) >= 4800 x 4800 dpi 8.17 Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας <= 15 secs 8.18 Ταχύτητα modem (fax) 33,6kbps 8.19 Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=410W 8.20 Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <=52W 8.21 Κατανάλωση ρεύματος σε εξοικονόμηση ενέργειας <=1,2W 8.22 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 41 cm x 37 cm x 37 cm ή μικρότερες 8.23 Βάρος 12 kg ή μικρότερο έτος 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB 9.1 Είδος Δίσκοι Στέρεας Κατάστασης (SSD) 9.2 Μέγεθος >=256GB (240GB ή 250GB μη αποδεκτά) 9.3 Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) 9.4 Τύπος μνήμης 3D V-NAND ή ισοδύναμη 9.5 Υποστήριξη TRIM 9.6 Τυποποιημένο μέγεθος 2.5" σκληρός δίσκος πάχους 7mm 9.7 Αντοχή σε εγγραφές >=150TBW 9.8 Ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης (Seq. read) >=550MB/sec 9.9 Ταχύτητα σειριακής εγγραφής (Seq. write) >=520MB/sec 9.10 Ταχύτητα τυχαίας ανάγνωσης (Ran. Read) >= (4kB) IOPS 9.11 Ταχύτητα τυχαίας εγγραφής (Ran. Write) >= (4kB) IOPS 9.12 Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=3,7W 9.13 Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=52mW έτη 26

27 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB 10.1 Είδος Εσωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) 10.2 Μέγεθος >=1000GB ή 1TB 10.3 Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) PROC Υποστήριξη NCQ Τυποποιημένο μέγεθος 3.5" σκληρός δίσκος 10.6 Μνήμη cache >= 64ΜΒ 10.7 Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm 10.8 Load/unload cycles >= Μέση ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Average Data Rate Read/Write) >=150MB/sec Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης (Max Sustained Data Rate Read) >=205MB/sec Μέσος χρόνος αναζήτησης ανάγνωσης (Seek Average, Read) <=8,6ms Μέσος χρόνος αναζήτησης εγγραφής(seek Average, Write) <=9,6ms Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=6W Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=3.5W έτη 11 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB Είδος Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) 11.2 Μέγεθος >=1000GB ή 1TB 11.3 Θύρα σύνδεσης USB 3.0 (5 Gbs) 11.4 Τροφοδοσία μέσω θύρας USΒ (max 0,9A) 11.5 Τυποποιημένο μέγεθος 2.5" σκληρός δίσκος 11.6 Βάρος <= 250gr έτη 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W 12.1 Είδος Τροφοδοτικό Η/Υ ΑΤΧ 12.2 Ονομαστική ισχύς >=500W 12.3 Τάση λειτουργίας 230VAC 12.4 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής +12V >=15A 12.5 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής -12V >=0,8A 12.6 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V >=16A 12.7 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V (αναμονής VSB) >=2,5A 12.8 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 3.3V >=22A 12.9 Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) (Passive ή Active) Συνδυασμένη ισχύς στις γραμμές: +5V, +3.3V, +12V >=480W Ανεμιστήρας 12cmX12cm Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρας ανάλογα με τη θερμοκρασία έτη 13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) 13.1 Είδος Τροφοδοτικό φορητού (universal) 13.2 Ονομαστική ισχύς >=90W 13.3 Τάση λειτουργίας 230VAC 13.4 Τάση εξόδου 15VDC 20VDC 13.5 Ένδειξη λειτουργίας LED 13.6 Υποστήριξη βυσμάτων, τάσεων εξόδου και κατασκευαστών φορητών M1 15,0V TOSHIBA, M2 16,0V IBM LENOVO, M3 16,0V SONY FUJITSU, M4 18,5V COMPAQ HP, M5 19,0V ACER COMPAQ DELTA FUJITSU GATEWAY HP LITEON TOSHIBA, M6 19,0V SAMSUNG, M15 19,0V ACER DELTA DELL LITEON, M9 19,5V SONY, M12 19,5V HP έτη 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ 14.1 Είδος Ενσύρματο ποντίκι Η/Υ 14.2 Τύπος laser 14.3 Λειτουργία επί όλων των επιφανειών - ακόμα και γυαλί 14.4 Ύπαρξη δύο τροχών (wheels) οριζόντιας και κάθετης κίνησης (scrolling) 14.5 Ύπαρξη πλήκτρου "διπλό κλικ" 14.6 Ύπαρξη πλήκτρων "εμπρός", "πίσω" έτος 15 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ 15.1 Είδος ενσύρματο δικτυακό switch 15.2 Διαχειρίσιμο (manageable) 15.3 Θύρες 10/100 Mbps Θύρες Gigabit RJ45 ή Gigabit SFP Υποστηρίζει τοποθέτηση σε rack (rackable) 15.6 Switching capacity 8,8 Gigabits per second 15.7 Υποστήριξη VLAN 27

28 15.8 Υποστήριξη ACLs Πλήρης ενσωμάτωση με το υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό του ΑΤΕΙΘ ο οποίος 15.9 βασίζεται στο Cisco IOS Ηλεκτρική κατανάλωση <= 9,5W PROC Εφ όρου ζωής (lifetime) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS Είδος Μετατροπέας USB σε Serial RS Τύπος USB Περιλαμβάνει καλώδιο επέκτασης τουλάχιστον 70cm 16.4 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux 16.5 Ταχύτητα μεταφοράς >= 1Mbps έτος Ο προσφέρων Σίνδος, /10/2015 (υπογραφή + σφραγίδα) 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Laptop. Τεμάχια : 4. Laptop. Μέγεθος Οθόνης Ανάλυση Οθόνης 1366 x 768 Τύπος Επεξεργαστή

Laptop. Τεμάχια : 4. Laptop. Μέγεθος Οθόνης Ανάλυση Οθόνης 1366 x 768 Τύπος Επεξεργαστή IntelCore i3 IntelCore i3 4010U 1.70GHz 3 MB 1600 MHZ 1 TB Αριθμός Σκληρών Δίσκων 1 Intel Chipset Κάρτας Γραφικών Intel HD DVD+/-RW SuperMulti Ηχεία StereoSpeakers 4 CellLi-ion Σειρές προϊόντων G Series

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 23/09/2013 Αριθ. Πρωτ.: 706 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά ος όροφος Τ.Κ. 8 Βόλος Βόλος, 05-10-2015 Αρ. Πρωτ.: 176/05-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 4 / 11 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. 15372 ΗΜΟΣ ΩΡΙ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 17/2008 Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 28.3.2008, 12:00 Αρ. Αναφοράς: 4/620.2.1/ ΣΜ 17/2008 Ημερομηνία: 28-Φεβρουαρίου 2008 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 5.12.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 7464 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Σχολής (ΚΑΕ 4121.05.02.00) για το Οικονομικό Έτος 2014.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Σχολής (ΚΑΕ 4121.05.02.00) για το Οικονομικό Έτος 2014. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-57 80, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΔΑ: Αθήνα, /09/04 Αρ. Πρωτ. 6740 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002287751 2014-09-15

14PROC002287751 2014-09-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 9781/10.03.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 9781/10.03. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9781/10.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9781/10.03.2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 05/2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 2 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (Αριθ. Πρωτ.:620/24/10-07-2013) ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311612, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL 1 2 RAM 32 GB 1600 1 Η/Υ TURBO X ATLAS Εκπόνηση Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / WINDOWS 7 F4300 Intel i7 2600 µελετών / OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ INTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25630 / 2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25630

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: 210 8647420, 8668653 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών» 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 17.000 (συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.οικ. 389770(12739) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, ΦΑΞ κλπ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, ΦΑΞ κλπ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 126 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Φωτοτυπικά, Η/Υ, εκτυπωτές, ΦΑΞ κλπ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.931,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 14.999,96 ) Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_203_7604 Μυτιλήνη, 8 Οκτωβρίου 203 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα