15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003068847 2015-09-21"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Κ Τ.Θ. 141 Σίνδος Θεσ/νίκη Δ/νση Ιστοσελίδας: Πληροφορίες : Μακρύνα Πολίτου Τηλέφωνα : FAX : Θεσσαλονίκη 21 /09 /2015 Αριθ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/3657 Διακ υπ. αριθ.:15/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ.... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π Ο Σ Ο Υ : ,00 με ΦΠΑ... Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7123 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 15/2015. Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ/Θ) αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173/Α/84 - «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» 2. Του Ν. 2198/94 - ΦΕΚ 43/Α/ άρθρο 24 - σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 3. Του Ν. 2286/95 ΦΕΚ 19/Α/95 - «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. Του Ν. 2362/95 - Φ.Ε.Κ 247/Α/95 άρθρο 84 - «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Του N. 3861/10 ΦΕΚ 112/Α/10, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 6. Του Ν. 4009/11 ΦΕΚ 195/Α/11, «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 7. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 8. Του Π.Δ. 60/07 - ΦΕΚ 64/20 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 118/07 - ΦΕΚ 150/Α/07 - «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Του Π.Δ. 113/10 ΦΕΚ 194/Α/10 - «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 11. Την υπ αριθ 11 η / απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ-Θ. 12. Τον αριθμό απόφασης ανάληψης υποχρέωσης:433/ & ΑΔΑ: ΩΨΥ24691ΟΔ-Ε5Ζ α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού

2 εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ. Α/Α Τα προς προμήθεια είδη (σύμφωνα με το Παράρτημα Α) και ο προϋπολογισμός τους είναι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ , ,00 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 772,00 772,00 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ , ,00 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ , ,00 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ , ,00 ΑΞΙΑ 6 7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 64, ,00 TEM , ,00 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ , ,00 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 170,50 682,00 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ 62 60, ,00 11 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 65,00 65,00 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W ΤΕΜ 15 21,00 315,00 13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 26,00 26,00 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ 31 9,00 279,00 15 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 259,00 259,00 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 14,00 14,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στο κτίριο της Διοίκησης του ΑΤΕΙ-Θ- ΣΙΝΔΟΣ Θεσσαλονίκης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. Οι προσφορές, οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με την ένδειξη στο φάκελο της λέξεως «προσφορά» κάνοντας και μνεία του Διαγωνισμού που αφορά. Προσφορές οι οποίες κατατίθενται αυτοπροσώπως γίνονται δεκτές μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (1.195,00 ). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στις 150 ημέρες. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. υπ αριθ 118/2007. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης: α) πίνακα προσφερομένων ειδών, β) συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ ) με ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ», γ) τεχνικά φυλλάδια με φωτογραφίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 2

3 απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών, δ) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου περί εγγύησης, συντήρησης και επάρκειας ανταλλακτικών. Τα ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφής αριθμητικώς και ολογράφως της συνολικής τιμής με ΦΠΑ, υπερισχύει η αναγραφή ολογράφως. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ 120 ημέρες. Τμηματικές προσφορές ή προσφορές για ορισμένα μόνο είδη δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στους σχετικούς πίνακες, θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το ΑΤΕΙ/Θ έχει δικαίωμα αγοράς μικρότερης ποσότητας κατά 25% από την προσφερόμενη. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός συνεχίζεται μεταξύ αυτών που προσήλθαν μέχρι ανάδειξης τελευταίου μειοδότη. Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών ή αναβολής ή κήρυξης του Διαγωνισμού ως άγονου, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-Θ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ 25 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ 1 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 42 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 TEM 10 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ 10 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Η/Υ 500W ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 1. Παράδοση - Παραλαβή Η παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν απαιτήσεως των αντίστοιχων Τμημάτων και έως το τέλος του 2015, με αντίστοιχη τμηματική εξόφληση των παραδοτέων μετά την παραλαβή τους. H παραλαβή των αντίστοιχων εμπορευμάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι έχει γίνει η εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών και είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, δεν έχουν κατασκευαστικά ή λειτουργικά προβλήματα και είναι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και θα εξειδικευτούν στη Σύμβαση με τον Ανάδοχο. 2. Συντήρηση Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης συντήρησης για όλο τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Με την παραλαβή του έργου θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας συντήρησης είναι οι κατά ελάχιστο οι ακόλουθες (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάθε είδος): Αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Επισκευή βλαβών και προβλημάτων των ειδών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 4

5 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτήσεων ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αντικατάσταση βλαβών. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς εξοπλισμού από και προς το ΑΤΕΙΘ τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Το κόστος της εγγύησης και κυρίως οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου και πρέπει στην Οικονομική Προσφορά το κόστος εγγύησης και συντήρησης να ενσωματώνεται στο κόστος των προσφερόμενων προϊόντων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ότι διαθέτει οργανωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, καθώς και να δηλώσει τη διάρκεια των εγγυήσεων κάθε προσφερόμενου είδους (π.χ. Είδος 1, εγγύηση τύπου ΧΧ διάρκεια ΧΧΧ έτη, κ.ο.κ.). 3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Η συνολική διάρκεια του έργου και ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών είναι το μέγιστο ένας (1) μήνας και όχι αργότερα από το τέλος του Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου έργου στους χώρους του ΑΤΕΙΘ σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, όπως και όπου θα του υποδεχθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού υποχρεούται να συνεργασθεί με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Διαδικασία παραλαβής Έργου Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή παραλαβής διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο -το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του- τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του έργου. Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις παρακάτω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το Π.Δ 118/ Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». 5

6 Τύπος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ 1. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α Notebook Μέγεθος Οθόνης >=15,6 Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού δίσκου Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=Intel Core i3 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) >=2 Ghz >=5005U >=3 MB >=6144 ΜΒ (6GB) /DDR3L-1600MHz (4GB+2GB) >=500 GB NVIDIA, AMD, Intel HD Microsoft Windows bit (γίνεται δεκτή η έκδοση 8 αλλά ο ανάδοχος αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος την εγκατάσταση της αναβάθμισης 8.1) Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=40 Wh (4 cell Lithium-ion) >=2 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=2 έτη Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) Τσάντα μεταφοράς και ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Dell Inspiron , i3-5005u, Win8.1, 4GB+2GB RAM, 500GB HDD ή ισοδύναμο 6

7 Τύπος ΕΙΔΟΣ 2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ B Notebook Μέγεθος Οθόνης >=15,6 Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού Κάρτα Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=Intel Core i7 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) διπύρηνο >=2.40 Ghz >=5500U >=4 MB >=8192 ΜΒ (8GB) /DDR3L-1600MHz >=1000 GB (1 TB) NVIDIA GeForce 840M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB Microsoft Windows bit Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=40 Wh >=2 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=2 έτη Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Dell Inspiron , i7-5500u, Win8.1, 8GB RAM, 1000GB HDD ή ισοδύναμο 7

8 Τύπος ΕΙΔΟΣ 3. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ Notebook Οθόνη Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού Τύπος σκληρού Κάρτα Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=15,6 τύπου IPS με ανάλυση τουλάχιστον 3840 Χ 2160 pixels >=Intel Core i7 4 ης γενιάς (4ΧΧΧ) τετραπύρηνο >=2.60 Ghz >=4720HQ ή ταχύτερο της ίδιας οικογένειας >=6 MB >=16GB DDR3 1600MHz >=1000 GB (1 TB) Hybrid SSD (δηλαδή περιλαμβάνει και 8GB SSHD) NVIDIA GeForce GTX 960M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 4GB GDDR5 Microsoft Windows bit Ελληνικά Εξωτερικό οπτικό drive DVD-RW (περιλαμβάνεται) τουλάχιστον 100/1000 Mbps με υποστήριξη Dolby Advanced Audio V2 Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=4 Cell Li-Polymer >=1 USB 2.0 >=2 USB 3.0 >=3 έτη Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Lenovo Y5070 i7-4720hq/16gb RAM/1TΒ(8GB SSHD)/Κάρτα Γραφικών 4GB/ Οθόνη UHD 8

9 ΕΙΔΟΣ 4. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τύπος κουτιού Midi Tower Τροφοδοτικό >=400W Μέγεθος Οθόνης Ανάλυση (native) Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή L3 Μέγεθος Μνήμης Συνολική Χωρητικότητα >=21,5 τεχνολογίας LED Full HD X1080 (pixels) Intel i3 4 ης γενιάς (4ΧΧΧ) >=Intel Core i (γίνεται αποδεκτό και το 6 ης γενιάς Core i ή ταχύτερο) >=3.7 Ghz >=3 MB >=8GB / 2X4GB DDR3 1600MHz >=1000 GB στις 7200rpm Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Έξοδος HDMI >=1 Επιπλέον συνδέσεις θύρες Παρελκόμενα Λογισμικό Microsoft Windows 10 64bit Pro Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps >=1 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=1 PS/2 ποντίκι/πληκτρολόγιο >=2 έτη (ισχύει και για την οθόνη) Πληκτρολόγιο, ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου Microsoft Office Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 9

10 ΕΙΔΟΣ 5. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τύπος κουτιού Small Form Factor Μέγεθος 15PROC Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη Αρχιτεκτονική επεξεργαστή Intel Core i5 4 ης γενιάς Τύπος επεξεργαστή >=Intel Core i Συχνότητα επεξεργαστή >=3.3 Ghz Chipset μητρικής Intel Η81 ή καλύτερο Cache επεξεργαστή L3 >= 6 MB Μνήμη RAM 4 GB - DDR MHz (1 Χ 4GB) Θύρα esata ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Σκληρός δίσκος 500 GB - Serial ATA rpm Οπτική μονάδα Μονάδα εγγραφής DVD+/-RW SATA Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4600 ή καλύτερο Έξοδος εικόνας VGA και μία εκ των: DVI, DisplayPort, HDMI Ενσύρματο δίκτυο Gigabit Ethernet 10/100/1000 Αναγνώστης καρτών μνήμης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Θύρες USB >= 2 x USB 3.0 >= 4 x USB 2.0 Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone in Θύρα ακουστικών 1 x Headphone Out 1x σειριακή (δεκτή πρόσθετη κάρτα RS232), Ενσωματωμένες θύρες επέκτασης (εκτός από τις ανωτέρω) 1 δικτύου RJ-45, 1 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ Περιβαλλοντικά πρότυπα ENERGY STAR Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και USB θύρας (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το Διαχείριση ασφαλείας: εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), κλειδαριά/αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο Τροφοδοτικό 260 W ή μικρότερης ισχύος με ενεργό PFC Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 30 cm x 32 cm x 10 cm ή μικρότερες Βάρος 6 kg ή μικρότερο τουλάχιστον 5 έτη On Site Next Business Day Λειτουργικό σύστημα Χωρίς λειτουργικό σύστημα ή με διανομή Linux Πληκτρολόγιο/ποντίκι Περιλαμβάνονται Ενδεικτικός τύπος: Dell OptiPlex 3020SFF, i5-4590, Linux, 8GB RAM, 1000GB HDD ή ισοδύναμο 10

11 ΕΙΔΟΣ 6. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE Είδος Τύπος Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης Τύπος εξόδου Τάση / συχνότητα εξόδου Ισχύς εξόδου (VA) Ισχύς εξόδου (W) Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Αυτονομία στα 100W (1PC) Μπαταρία Πρίζες εξόδου Οθόνη τύπου LCD Έξοδοι επικοινωνίας Αυτόματη επανεκκίνηση Υποστήριξη «ψυχρής» DC εκκίνησης Προστασία υπερφόρτισης μπαταριών Προστασία αποφόρτισης μπαταριών Προστασία υπερφόρτισης εξόδου Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Βάρος Ενδεικτικός τύπος: Accupower eyeon 800VA ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) Line Interactive (τύπου AVR) Τροποποιημένο ημίτονο (modified sine-wave) 220/230/240VAC / 50Hz >= 800VA >= 480W Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC >= 20mins 12V 9Ah ή μεγαλύτερη >= 2 τύπου schuko Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας USB και προαιρετικά serial RS-232 Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του (Overcharge) (Discharge) (Overload) (Short circuit) 35 cm x 15 cm x 11 cm ή μικρότερες 7 kg ή μικρότερο 2 έτη 11

12 Είδος Τύπος ΕΙΔΟΣ 7. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE Διπλή δυνατότητα τοποθέτησης Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή Τύπος εξόδου Τάση / συχνότητα εξόδου Ισχύς εξόδου (VA) Ισχύς εξόδου (W) Αντοχή σε υπερφόρτιση 150% σε κανονική λειτουργία (AC mode) και λειτουργία αποκλειστικά με μπαταρίες (Battery mode) Συντελεστής ισχύος εξόδου Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Αυτονομία σε 100% φορτίο Μπαταρία Πρίζες εξόδου Οθόνη τύπου LCD Έξοδοι επικοινωνίας Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Υποστήριξη DC εκκίνησης Προστασία αποφόρτισης μπαταριών Προστασία υπερφόρτισης εξόδου Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Βάρος Ενδεικτικός τύπος: NRG Pro RT 1500 ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) On Line Double Conversion (διπλής μετατροπής) Rack και Tower (περιλαμβάνεται κιτ ανάρτησης σε rack και βάση για τοποθέτηση ως tower) τύπου DSP Καθαρό ημίτονο (pure sine-wave) 220/230/240VAC / 50Hz >=1500VA >=1350W >=29sec >=0,90 (Output power factor) Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC >=3mins (χωρίς εξωτερικές μπαταρίες) >=3 τεμ 12V 9Ah >=6 IEC C13 10Α Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας serial RS-232 και USB Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του (Discharge) (Overload) (Short circuit) 45 cm x 44 cm x 9 cm ή μικρότερες 20 kg ή μικρότερο 2 έτη 12

13 Ενδεικτικός τύπος: Samsung SL-M2675F ή ισοδύναμο ΕΙΔΟΣ 8. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER Είδος Πολυμηχάνημα: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, fax (print, copy, scan, fax) Τύπος Ασπρόμαυρο Laser Θύρα σύνδεσης USB 2.0 Μνήμη >= 128ΜΒ Μηνιαίο duty cycle >= σελίδες Α4 Αυτόματος τροφοδότης εισόδου >= 35 σελίδες Υποστηριζόμενα λειτουργικά Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8, Mac OS X v v.10.8, Linux A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, ISO B5, JIS Υποστήριξη χαρτιού B5, Φάκελοι (Monarch, No-10, DL, C5, C6), Προσαρμοσμένο Κόστος αυθεντικού toner 3000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC <=65,00 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 26ppm Α4 Ποιότητα εκτύπωσης >= 4800 x 600 dpi Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας <= 9 secs Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητα (προαιρετικά αυτόματα) Συμβατότητα σάρωσης Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA Ανάλυση σάρωσης (οπτική) >= 1200 x 1200 dpi Ανάλυση σάρωσης (επαυξημένη) >= 4800 x 4800 dpi Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας <= 15 secs Ταχύτητα modem (fax) 33,6kbps Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=410W Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <=52W Κατανάλωση ρεύματος σε εξοικονόμηση ενέργειας <=1,2W Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 41 cm x 37 cm x 37 cm ή μικρότερες Βάρος 12 kg ή μικρότερο 1 έτος 13

14 ΕΙΔΟΣ 9. ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB Είδος Μέγεθος Θύρα σύνδεσης Τύπος μνήμης Υποστήριξη TRIM Τυποποιημένο μέγεθος Αντοχή σε εγγραφές Ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης (Seq. read) Ταχύτητα σειριακής εγγραφής (Seq. write) Ταχύτητα τυχαίας ανάγνωσης (Ran. Read) Ταχύτητα τυχαίας εγγραφής (Ran. Write) Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) Ενδεικτικός τύπος: Samsung SSD 850 PRO MZ-7KE256 ή ισοδύναμο Δίσκοι Στέρεας Κατάστασης (SSD) >=256GB (240GB ή 250GB μη αποδεκτά) Serial ATA III (6Gb/s) 3D V-NAND ή ισοδύναμη 2.5" σκληρός δίσκος πάχους 7mm >=150TBW >=550MB/sec >=520MB/sec >= (4kB) IOPS >= (4kB) IOPS <=3,7W <=52mW 10 έτη 14

15 ΕΙΔΟΣ 10. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB Είδος Εσωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Μέγεθος >=1000GB ή 1TB Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) Υποστήριξη NCQ Τυποποιημένο μέγεθος 3.5" σκληρός δίσκος Μνήμη cache >= 64ΜΒ Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm Load/unload cycles >= Μέση ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Average Data Rate Read/Write) >=150MB/sec Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης (Max Sustained Data Rate Read) >=205MB/sec Μέσος χρόνος αναζήτησης ανάγνωσης (Seek Average, Read) <=8,6ms Μέσος χρόνος αναζήτησης εγγραφής (Seek Average, Write) <=9,6ms Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=6W Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=3.5W 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 ή ισοδύναμο 15

16 ΕΙΔΟΣ 11. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 Είδος Μέγεθος Θύρα σύνδεσης Τροφοδοσία μέσω θύρας USΒ (max 0,9A) Τυποποιημένο μέγεθος Βάρος Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) >=1000GB ή 1TB USB 3.0 (5 Gbs) 2.5" σκληρός δίσκος <= 250gr 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Toshiba 2.5'' External 1TB Canvio Basics HDTB310EK3AA USB 3.0 ή ισοδύναμο 16

17 ΕΙΔΟΣ 12. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W Είδος Ονομαστική ισχύς Τάση λειτουργίας Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής +12V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής -12V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V (αναμονής VSB) Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 3.3V Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) Συνδυασμένη ισχύς στις γραμμές: +5V, +3.3V, +12V Ανεμιστήρας Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρας ανάλογα με τη θερμοκρασία Τροφοδοτικό Η/Υ ΑΤΧ >=500W 230VAC >=15A >=0,8A >=16A >=2,5A >=22A (Passive ή Active) >=480W 12cmX12cm 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Force PSU 500w 12cm Fan Β-PSU-FORCE-500W ή ισοδύναμο 17

18 Είδος Ονομαστική ισχύς Τάση λειτουργίας Τάση εξόδου Ένδειξη λειτουργίας ΕΙΔΟΣ 13. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) Υποστήριξη βυσμάτων, τάσεων εξόδου και κατασκευαστών φορητών Ενδεικτικός τύπος: X-Power AU03-90 X ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό φορητού (universal) >=90W 230VAC 15VDC 20VDC LED M1 15,0V TOSHIBA M2 16,0V IBM LENOVO M3 16,0V SONY FUJITSU M4 18,5V COMPAQ HP M5 19,0V ACER COMPAQ DELTA FUJITSU GATEWAY HP LITEON TOSHIBA M6 19,0V SAMSUNG M15 19,0V ACER DELTA DELL LITEON M9 19,5V SONY M12 19,5V HP 2 έτη 18

19 Είδος Τύπος Λειτουργία επί όλων των επιφανειών Ύπαρξη δύο τροχών (wheels) οριζόντιας και κάθετης κίνησης (scrolling) Ύπαρξη πλήκτρου "διπλό κλικ" Ύπαρξη πλήκτρων "εμπρός", "πίσω" Ενδεικτικός τύπος: ΠΟΝΤΙΚΙ A4TECH X5-005D ή ισοδύναμο ΕΙΔΟΣ 14. ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ Ενσύρματο ποντίκι Η/Υ laser ακόμα και γυαλί 1 έτος 19

20 ΕΙΔΟΣ 15. ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ Είδος Ενσύρματο δικτυακό switch Διαχειρίσιμο 15PROC (manageable) Θύρες 10/100 Mbps 24 Θύρες Gigabit RJ45 ή Gigabit SFP 2 Υποστηρίζει τοποθέτηση σε rack (rackable) Switching capacity 8,8 Gigabits per second Υποστήριξη VLAN Υποστήριξη ACLs Πλήρης ενσωμάτωση με το υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό του ΑΤΕΙΘ ο οποίος βασίζεται στο Cisco IOS Ηλεκτρική κατανάλωση <= 9,5W Εφ όρου ζωής (lifetime) Ενδεικτικός τύπος: SWITCH CISCO SF K9-EU ή ισοδύναμο 20

21 ΕΙΔΟΣ 16. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 Είδος Μετατροπέας USB σε Serial RS-232 Τύπος USB 2.0 Περιλαμβάνει καλώδιο επέκτασης τουλάχιστον 70cm Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux Ταχύτητα μεταφοράς >= 1Mbps 1 έτος Ενδεικτικός τύπος: Digitus Converter DA USB to Serial ή ισοδύναμο 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ15/2015 πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) με ΦΠΑ. Προς: Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Του. με έδρα τ οδός αριθμ... Τ.Κ. Τηλ....Fax Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης Δ15/2015 και των τεχνικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων ειδών προσφέρω τις παρακάτω τιμές για τα ακόλουθα είδη όπως αναφέρονται στη διακήρυξη: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ 25 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ 1 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 42 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 TEM 10 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ 10 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:. Ο προσφέρων Σίνδος, /10/2015 (υπογραφή + σφραγίδα) 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ15/15 πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) με ΦΠΑ. Α/Α 0. ΑΠΑΙΤΗΣΗ Παράδοση/Εγκατάσταση στο ΑΤΕΙ/Θ σύμφωνα με τη διακήρυξη Δ15/15 και το Παράρτημα Α ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ (/ΟΧΙ) ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - 1. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α 1.1 Τύπος Notebook 1.2 Μέγεθος Οθόνης >=15,6 1.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i3 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) 1.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2 Ghz 1.5 Τύπος Επεξεργαστή >=5005U 1.6 Cache Επεξεργαστή >=3 MB 1.7 Μέγεθος Μνήμης >=6144 ΜΒ (6GB) /DDR3L-1600MHz (4GB+2GB) 1.8 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου >=500 GB 1.9 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD 1.10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit (γίνεται δεκτή η έκδοση 8 αλλά ο ανάδοχος αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος την εγκατάσταση της αναβάθμισης 8.1) 1.11 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 1.12 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 1.13 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 1.14 Ασύρματη Δικτύωση 1.15 Bluetooth 1.16 Ενσωματωμένα Ηχεία 1.17 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 1.18 Webcam 1.19 Μπαταρία >=40 Wh (4 cell Lithium-ion) 1.20 Έξοδος HDMI >= Θύρες USB >=2 USB 2.0, >=1 USB >=2 έτη 1.23 Τύπος ς Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) 1.24 Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ποντίκι 1.25 Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β 2.1 Τύπος Notebook 2.2 Μέγεθος Οθόνης >=15,6 2.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i7 5ης γενιάς (5ΧΧΧ) διπύρηνο 2.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2.40 Ghz 2.5 Τύπος Επεξεργαστή >=5500U 2.6 Cache Επεξεργαστή >=4 MB 2.7 Μέγεθος Μνήμης >=8192 ΜΒ (8GB) /DDR3L-1600MHz 2.8 Χωρητικότητα σκληρού >=1000 GB (1 TB) 2.9 Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce 840M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB 2.10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit 2.11 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 2.12 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 2.13 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 2.14 Ασύρματη Δικτύωση 2.15 Bluetooth 2.16 Ενσωματωμένα Ηχεία 2.17 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 2.18 Webcam 2.19 Μπαταρία >=40 Wh 2.20 Έξοδος HDMI >=1 23

24 2.21 Θύρες USB >=2 USB 2.0, >=1 USB >=2 έτη Τύπος ς Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business 2.23 Day) PROC Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ 2.25 π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 3. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ 3.1 Τύπος Notebook 3.2 Οθόνη >=15,6 τύπου IPS με ανάλυση τουλάχιστον 3840 Χ 2160 pixels 3.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i7 4ης γενιάς (4ΧΧΧ) τετραπύρηνο 3.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2.60 Ghz 3.5 Τύπος Επεξεργαστή >=4720HQ ή ταχύτερο της ίδιας οικογένειας 3.6 Cache Επεξεργαστή >=6 MB 3.7 Μέγεθος Μνήμης >=16GB DDR3 1600MHz 3.8 Χωρητικότητα σκληρού >=1000 GB (1 TB) 3.9 Τύπος σκληρού Hybrid SSD (δηλαδή περιλαμβάνει και 8GB SSHD) 3.10 Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce GTX 960M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 4GB GDDR Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit 3.12 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 3.13 Οπτικό Μέσο Εξωτερικό οπτικό drive DVD-RW (περιλαμβάνεται) 3.14 Ethernet τουλάχιστον 100/1000 Mbps 3.15 Ασύρματη Δικτύωση 3.16 Bluetooth 3.17 Ενσωματωμένα Ηχεία με υποστήριξη Dolby Advanced Audio V Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 3.19 Webcam 3.20 Μπαταρία >=4 Cell Li-Polymer 3.21 Έξοδος HDMI >= Θύρες USB >=1 USB 2.0, >=2 USB >=3 έτη 3.24 Τύπος ς Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή 3.25 Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι 3.26 Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.1 Τύπος κουτιού Midi Tower 4.2 Τροφοδοτικό >=400W 4.3 Μέγεθος Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED 4.4 Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) 4.5 Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη 4.6 Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή Intel i3 4ης γενιάς (4ΧΧΧ) 4.7 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i (γίνεται αποδεκτό και το Core i ης γενιάς ή ταχύτερο) 4.8 Συχνότητα Επεξεργαστή >=3.7 Ghz 4.9 Cache Επεξεργαστή L3 >=3 MB 4.10 Μέγεθος Μνήμης >=8GB / 2X4GB DDR3 1600MHz 4.11 Συνολική Χωρητικότητα >=1000 GB στις 7200rpm 4.12 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD 4.13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 64bit Pro 4.14 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 4.15 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 4.16 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 4.17 Έξοδος HDMI >= Επιπλέον συνδέσεις θύρες >=1 USB 2.0, >=1 USB 3.0, >=1 PS/2 ποντίκι/πληκτρολόγιο 4.19 >=2 έτη (ισχύει και για την οθόνη) 4.20 Παρελκόμενα Πληκτρολόγιο, ποντίκι 4.21 Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου Microsoft Office Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 5.1 Τύπος κουτιού Small Form Factor 5.2 Μέγεθος Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED 5.3 Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) 5.4 Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη 24

25 5.5 Αρχιτεκτονική επεξεργαστή Intel Core i5 4ης γενιάς 5.6 Τύπος επεξεργαστή >=Intel Core i Συχνότητα επεξεργαστή >=3.3 Ghz 5.8 Chipset μητρικής Intel Η81 ή καλύτερο PROC Cache επεξεργαστή L3 >= 6 MB Μνήμη RAM 4 GB - DDR MHz (1 Χ 4GB) 5.11 Θύρα esata ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 5.12 Σκληρός δίσκος 500 GB - Serial ATA rpm 5.13 Οπτική μονάδα Μονάδα εγγραφής DVD+/-RW SATA 5.14 Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4600 ή καλύτερο 5.15 Έξοδος εικόνας VGA και μία εκ των: DVI, DisplayPort, HDMI 5.16 Ενσύρματο δίκτυο Gigabit Ethernet 10/100/ Αναγνώστης καρτών μνήμης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 5.18 Θύρες USB >= 2 x USB 3.0, >= 4 x USB Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone in 5.20 Θύρα ακουστικών 1 x Headphone Out 5.21 Ενσωματωμένες θύρες επέκτασης (εκτός από τις ανωτέρω) 1x σειριακή (δεκτή πρόσθετη κάρτα RS232), 1 δικτύου RJ-45, 1 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ 5.22 Περιβαλλοντικά πρότυπα ENERGY STAR 5.23 Διαχείριση ασφαλείας: Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και USB θύρας (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), κλειδαριά/αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο 5.24 Τροφοδοτικό 260 W ή μικρότερης ισχύος με ενεργό PFC 5.25 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 30 cm x 32 cm x 10 cm ή μικρότερες 5.26 Βάρος 6 kg ή μικρότερο 5.27 τουλάχιστον 5 έτη On Site Next Business Day 5.28 Χωρίς λειτουργικό σύστημα ή με διανομή Linux 5.29 Περιλαμβάνονται Πληκτρολόγιο & ποντίκι 6 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE 6.1 Είδος Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 6.2 Τύπος Line Interactive 6.3 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή 6.4 Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (τύπου AVR) 6.5 Τύπος εξόδου Τροποποιημένο ημίτονο (modified sine-wave) 6.6 Τάση / συχνότητα εξόδου 220/230/240VAC / 50Hz 6.7 Ισχύς εξόδου (VA) >= 800VA 6.8 Ισχύς εξόδου (W) >= 480W 6.9 Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC 6.10 Αυτονομία στα 100W (1PC) >= 20mins 6.11 Μπαταρία 12V 9Ah ή μεγαλύτερη 6.12 Πρίζες εξόδου >= 2 τύπου schuko 6.13 Οθόνη τύπου LCD Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας 6.14 Έξοδοι επικοινωνίας USB και προαιρετικά serial RS Αυτόματη επανεκκίνηση Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών 6.16 Υποστήριξη «ψυχρής» DC εκκίνησης: To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του 6.17 Προστασία υπερφόρτισης μπαταριών (Overcharge) 6.18 Προστασία αποφόρτισης μπαταριών (Discharge) 6.19 Προστασία υπερφόρτισης εξόδου (Overload) 6.20 Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου (Short circuit) 6.21 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 35 cm x 15 cm x 11 cm ή μικρότερες 6.22 Βάρος 7 kg ή μικρότερο έτη 7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE 7.1 Είδος Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 7.2 Τύπος On Line Double Conversion (διπλής μετατροπής) 7.3 Διπλή δυνατότητα τοποθέτησης Rack και Tower (περιλαμβάνεται κιτ ανάρτησης σε rack και βάση για τοποθέτηση ως tower) 7.4 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή τύπου DSP 25

26 7.5 Τύπος εξόδου Καθαρό ημίτονο (pure sine-wave) 7.6 Τάση / συχνότητα εξόδου 220/230/240VAC / 50Hz 7.7 Ισχύς εξόδου (VA) >=1500VA 7.8 Ισχύς εξόδου (W) >=1350W 15PROC Αντοχή σε υπερφόρτιση 150% σε κανονική λειτουργία (AC mode) και λειτουργία 7.9 αποκλειστικά με μπαταρίες (Battery mode) >=29sec 7.10 Συντελεστής ισχύος εξόδου >=0,90 (Output power factor) 7.11 Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC 7.12 Αυτονομία σε 100% φορτίο >=3mins (χωρίς εξωτερικές μπαταρίες) 7.13 Μπαταρία >=3 τεμ 12V 9Ah 7.14 Πρίζες εξόδου >=6 IEC C13 10Α 7.15 Οθόνη τύπου LCD Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας 7.16 Έξοδοι επικοινωνίας serial RS-232 και USB 7.17 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών 7.18 Υποστήριξη DC εκκίνησης: To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του 7.19 Προστασία αποφόρτισης μπαταριών (Discharge) 7.20 Προστασία υπερφόρτισης εξόδου (Overload) 7.21 Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου (Short circuit) 7.22 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 45 cm x 44 cm x 9 cm ή μικρότερες 7.23 Βάρος 20 kg ή μικρότερο έτη 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER 8.1 Είδος Πολυμηχάνημα: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, fax (print, copy, scan, fax) 8.2 Τύπος Ασπρόμαυρο Laser 8.3 Θύρα σύνδεσης USB Μνήμη >= 128ΜΒ 8.5 Μηνιαίο duty cycle >= σελίδες Α4 8.6 Αυτόματος τροφοδότης εισόδου >= 35 σελίδες 8.7 Υποστηριζόμενα λειτουργικά Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8, Mac OS X v v.10.8, Linux 8.8 Υποστήριξη χαρτιού A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, ISO B5, JIS B5, Φάκελοι (Monarch, No-10, DL, C5, C6), Προσαρμοσμένο 8.9 Κόστος αυθεντικού toner 3000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC <=65, Ταχύτητα εκτύπωσης >= 26ppm Α Ποιότητα εκτύπωσης >= 4800 x 600 dpi 8.12 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας <= 9 secs 8.13 Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητα (προαιρετικά αυτόματα) 8.14 Συμβατότητα σάρωσης Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA 8.15 Ανάλυση σάρωσης (οπτική) >= 1200 x 1200 dpi 8.16 Ανάλυση σάρωσης (επαυξημένη) >= 4800 x 4800 dpi 8.17 Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας <= 15 secs 8.18 Ταχύτητα modem (fax) 33,6kbps 8.19 Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=410W 8.20 Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <=52W 8.21 Κατανάλωση ρεύματος σε εξοικονόμηση ενέργειας <=1,2W 8.22 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 41 cm x 37 cm x 37 cm ή μικρότερες 8.23 Βάρος 12 kg ή μικρότερο έτος 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB 9.1 Είδος Δίσκοι Στέρεας Κατάστασης (SSD) 9.2 Μέγεθος >=256GB (240GB ή 250GB μη αποδεκτά) 9.3 Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) 9.4 Τύπος μνήμης 3D V-NAND ή ισοδύναμη 9.5 Υποστήριξη TRIM 9.6 Τυποποιημένο μέγεθος 2.5" σκληρός δίσκος πάχους 7mm 9.7 Αντοχή σε εγγραφές >=150TBW 9.8 Ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης (Seq. read) >=550MB/sec 9.9 Ταχύτητα σειριακής εγγραφής (Seq. write) >=520MB/sec 9.10 Ταχύτητα τυχαίας ανάγνωσης (Ran. Read) >= (4kB) IOPS 9.11 Ταχύτητα τυχαίας εγγραφής (Ran. Write) >= (4kB) IOPS 9.12 Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=3,7W 9.13 Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=52mW έτη 26

27 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB 10.1 Είδος Εσωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) 10.2 Μέγεθος >=1000GB ή 1TB 10.3 Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) PROC Υποστήριξη NCQ Τυποποιημένο μέγεθος 3.5" σκληρός δίσκος 10.6 Μνήμη cache >= 64ΜΒ 10.7 Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm 10.8 Load/unload cycles >= Μέση ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Average Data Rate Read/Write) >=150MB/sec Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης (Max Sustained Data Rate Read) >=205MB/sec Μέσος χρόνος αναζήτησης ανάγνωσης (Seek Average, Read) <=8,6ms Μέσος χρόνος αναζήτησης εγγραφής(seek Average, Write) <=9,6ms Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=6W Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=3.5W έτη 11 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB Είδος Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) 11.2 Μέγεθος >=1000GB ή 1TB 11.3 Θύρα σύνδεσης USB 3.0 (5 Gbs) 11.4 Τροφοδοσία μέσω θύρας USΒ (max 0,9A) 11.5 Τυποποιημένο μέγεθος 2.5" σκληρός δίσκος 11.6 Βάρος <= 250gr έτη 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W 12.1 Είδος Τροφοδοτικό Η/Υ ΑΤΧ 12.2 Ονομαστική ισχύς >=500W 12.3 Τάση λειτουργίας 230VAC 12.4 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής +12V >=15A 12.5 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής -12V >=0,8A 12.6 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V >=16A 12.7 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V (αναμονής VSB) >=2,5A 12.8 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 3.3V >=22A 12.9 Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) (Passive ή Active) Συνδυασμένη ισχύς στις γραμμές: +5V, +3.3V, +12V >=480W Ανεμιστήρας 12cmX12cm Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρας ανάλογα με τη θερμοκρασία έτη 13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) 13.1 Είδος Τροφοδοτικό φορητού (universal) 13.2 Ονομαστική ισχύς >=90W 13.3 Τάση λειτουργίας 230VAC 13.4 Τάση εξόδου 15VDC 20VDC 13.5 Ένδειξη λειτουργίας LED 13.6 Υποστήριξη βυσμάτων, τάσεων εξόδου και κατασκευαστών φορητών M1 15,0V TOSHIBA, M2 16,0V IBM LENOVO, M3 16,0V SONY FUJITSU, M4 18,5V COMPAQ HP, M5 19,0V ACER COMPAQ DELTA FUJITSU GATEWAY HP LITEON TOSHIBA, M6 19,0V SAMSUNG, M15 19,0V ACER DELTA DELL LITEON, M9 19,5V SONY, M12 19,5V HP έτη 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ 14.1 Είδος Ενσύρματο ποντίκι Η/Υ 14.2 Τύπος laser 14.3 Λειτουργία επί όλων των επιφανειών - ακόμα και γυαλί 14.4 Ύπαρξη δύο τροχών (wheels) οριζόντιας και κάθετης κίνησης (scrolling) 14.5 Ύπαρξη πλήκτρου "διπλό κλικ" 14.6 Ύπαρξη πλήκτρων "εμπρός", "πίσω" έτος 15 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ 15.1 Είδος ενσύρματο δικτυακό switch 15.2 Διαχειρίσιμο (manageable) 15.3 Θύρες 10/100 Mbps Θύρες Gigabit RJ45 ή Gigabit SFP Υποστηρίζει τοποθέτηση σε rack (rackable) 15.6 Switching capacity 8,8 Gigabits per second 15.7 Υποστήριξη VLAN 27

28 15.8 Υποστήριξη ACLs Πλήρης ενσωμάτωση με το υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό του ΑΤΕΙΘ ο οποίος 15.9 βασίζεται στο Cisco IOS Ηλεκτρική κατανάλωση <= 9,5W PROC Εφ όρου ζωής (lifetime) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS Είδος Μετατροπέας USB σε Serial RS Τύπος USB Περιλαμβάνει καλώδιο επέκτασης τουλάχιστον 70cm 16.4 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux 16.5 Ταχύτητα μεταφοράς >= 1Mbps έτος Ο προσφέρων Σίνδος, /10/2015 (υπογραφή + σφραγίδα) 28

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7123 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 08/14.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7123 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 08/14. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 5.12.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 7464 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π60/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: 210 8647420, 8668653 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΨΜΗΝ-49Θ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ:ΩΨΜΗΝ-49Θ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Νοεμβρίου 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ πρωτ οικ 459 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28/6/2010 ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28/6/2010 ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28/6/2010 ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/10/2008 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6508 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα