15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003068847 2015-09-21"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Κ Τ.Θ. 141 Σίνδος Θεσ/νίκη Δ/νση Ιστοσελίδας: Πληροφορίες : Μακρύνα Πολίτου Τηλέφωνα : FAX : Θεσσαλονίκη 21 /09 /2015 Αριθ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/3657 Διακ υπ. αριθ.:15/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ.... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π Ο Σ Ο Υ : ,00 με ΦΠΑ... Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7123 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 15/2015. Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ/Θ) αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173/Α/84 - «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» 2. Του Ν. 2198/94 - ΦΕΚ 43/Α/ άρθρο 24 - σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 3. Του Ν. 2286/95 ΦΕΚ 19/Α/95 - «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. Του Ν. 2362/95 - Φ.Ε.Κ 247/Α/95 άρθρο 84 - «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Του N. 3861/10 ΦΕΚ 112/Α/10, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 6. Του Ν. 4009/11 ΦΕΚ 195/Α/11, «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 7. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 8. Του Π.Δ. 60/07 - ΦΕΚ 64/20 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 118/07 - ΦΕΚ 150/Α/07 - «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Του Π.Δ. 113/10 ΦΕΚ 194/Α/10 - «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 11. Την υπ αριθ 11 η / απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ-Θ. 12. Τον αριθμό απόφασης ανάληψης υποχρέωσης:433/ & ΑΔΑ: ΩΨΥ24691ΟΔ-Ε5Ζ α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού

2 εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ. Α/Α Τα προς προμήθεια είδη (σύμφωνα με το Παράρτημα Α) και ο προϋπολογισμός τους είναι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ , ,00 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 772,00 772,00 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ , ,00 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ , ,00 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ , ,00 ΑΞΙΑ 6 7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 64, ,00 TEM , ,00 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ , ,00 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 170,50 682,00 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ 62 60, ,00 11 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 65,00 65,00 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W ΤΕΜ 15 21,00 315,00 13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 26,00 26,00 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ 31 9,00 279,00 15 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 259,00 259,00 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 14,00 14,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στο κτίριο της Διοίκησης του ΑΤΕΙ-Θ- ΣΙΝΔΟΣ Θεσσαλονίκης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. Οι προσφορές, οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με την ένδειξη στο φάκελο της λέξεως «προσφορά» κάνοντας και μνεία του Διαγωνισμού που αφορά. Προσφορές οι οποίες κατατίθενται αυτοπροσώπως γίνονται δεκτές μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (1.195,00 ). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στις 150 ημέρες. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. υπ αριθ 118/2007. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης: α) πίνακα προσφερομένων ειδών, β) συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ ) με ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ», γ) τεχνικά φυλλάδια με φωτογραφίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 2

3 απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών, δ) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου περί εγγύησης, συντήρησης και επάρκειας ανταλλακτικών. Τα ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφής αριθμητικώς και ολογράφως της συνολικής τιμής με ΦΠΑ, υπερισχύει η αναγραφή ολογράφως. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ 120 ημέρες. Τμηματικές προσφορές ή προσφορές για ορισμένα μόνο είδη δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στους σχετικούς πίνακες, θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το ΑΤΕΙ/Θ έχει δικαίωμα αγοράς μικρότερης ποσότητας κατά 25% από την προσφερόμενη. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός συνεχίζεται μεταξύ αυτών που προσήλθαν μέχρι ανάδειξης τελευταίου μειοδότη. Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών ή αναβολής ή κήρυξης του Διαγωνισμού ως άγονου, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-Θ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ 25 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ 1 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 42 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 TEM 10 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ 10 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Η/Υ 500W ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 1. Παράδοση - Παραλαβή Η παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν απαιτήσεως των αντίστοιχων Τμημάτων και έως το τέλος του 2015, με αντίστοιχη τμηματική εξόφληση των παραδοτέων μετά την παραλαβή τους. H παραλαβή των αντίστοιχων εμπορευμάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι έχει γίνει η εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών και είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, δεν έχουν κατασκευαστικά ή λειτουργικά προβλήματα και είναι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και θα εξειδικευτούν στη Σύμβαση με τον Ανάδοχο. 2. Συντήρηση Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης συντήρησης για όλο τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Με την παραλαβή του έργου θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας συντήρησης είναι οι κατά ελάχιστο οι ακόλουθες (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάθε είδος): Αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Επισκευή βλαβών και προβλημάτων των ειδών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 4

5 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτήσεων ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αντικατάσταση βλαβών. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς εξοπλισμού από και προς το ΑΤΕΙΘ τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Το κόστος της εγγύησης και κυρίως οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου και πρέπει στην Οικονομική Προσφορά το κόστος εγγύησης και συντήρησης να ενσωματώνεται στο κόστος των προσφερόμενων προϊόντων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ότι διαθέτει οργανωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, καθώς και να δηλώσει τη διάρκεια των εγγυήσεων κάθε προσφερόμενου είδους (π.χ. Είδος 1, εγγύηση τύπου ΧΧ διάρκεια ΧΧΧ έτη, κ.ο.κ.). 3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Η συνολική διάρκεια του έργου και ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών είναι το μέγιστο ένας (1) μήνας και όχι αργότερα από το τέλος του Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου έργου στους χώρους του ΑΤΕΙΘ σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, όπως και όπου θα του υποδεχθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού υποχρεούται να συνεργασθεί με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Διαδικασία παραλαβής Έργου Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή παραλαβής διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο -το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του- τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του έργου. Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις παρακάτω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το Π.Δ 118/ Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». 5

6 Τύπος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ 1. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α Notebook Μέγεθος Οθόνης >=15,6 Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού δίσκου Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=Intel Core i3 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) >=2 Ghz >=5005U >=3 MB >=6144 ΜΒ (6GB) /DDR3L-1600MHz (4GB+2GB) >=500 GB NVIDIA, AMD, Intel HD Microsoft Windows bit (γίνεται δεκτή η έκδοση 8 αλλά ο ανάδοχος αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος την εγκατάσταση της αναβάθμισης 8.1) Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=40 Wh (4 cell Lithium-ion) >=2 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=2 έτη Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) Τσάντα μεταφοράς και ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Dell Inspiron , i3-5005u, Win8.1, 4GB+2GB RAM, 500GB HDD ή ισοδύναμο 6

7 Τύπος ΕΙΔΟΣ 2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ B Notebook Μέγεθος Οθόνης >=15,6 Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού Κάρτα Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=Intel Core i7 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) διπύρηνο >=2.40 Ghz >=5500U >=4 MB >=8192 ΜΒ (8GB) /DDR3L-1600MHz >=1000 GB (1 TB) NVIDIA GeForce 840M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB Microsoft Windows bit Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=40 Wh >=2 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=2 έτη Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Dell Inspiron , i7-5500u, Win8.1, 8GB RAM, 1000GB HDD ή ισοδύναμο 7

8 Τύπος ΕΙΔΟΣ 3. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ Notebook Οθόνη Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Χωρητικότητα σκληρού Τύπος σκληρού Κάρτα Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Ασύρματη Δικτύωση Bluetooth Ενσωματωμένα Ηχεία Ενσωματωμένο Μικρόφωνο Webcam Μπαταρία >=15,6 τύπου IPS με ανάλυση τουλάχιστον 3840 Χ 2160 pixels >=Intel Core i7 4 ης γενιάς (4ΧΧΧ) τετραπύρηνο >=2.60 Ghz >=4720HQ ή ταχύτερο της ίδιας οικογένειας >=6 MB >=16GB DDR3 1600MHz >=1000 GB (1 TB) Hybrid SSD (δηλαδή περιλαμβάνει και 8GB SSHD) NVIDIA GeForce GTX 960M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 4GB GDDR5 Microsoft Windows bit Ελληνικά Εξωτερικό οπτικό drive DVD-RW (περιλαμβάνεται) τουλάχιστον 100/1000 Mbps με υποστήριξη Dolby Advanced Audio V2 Έξοδος HDMI >=1 Θύρες USB Τύπος ς Παρελκόμενα Λογισμικό >=4 Cell Li-Polymer >=1 USB 2.0 >=2 USB 3.0 >=3 έτη Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. Ενδεικτικός τύπος: Lenovo Y5070 i7-4720hq/16gb RAM/1TΒ(8GB SSHD)/Κάρτα Γραφικών 4GB/ Οθόνη UHD 8

9 ΕΙΔΟΣ 4. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τύπος κουτιού Midi Tower Τροφοδοτικό >=400W Μέγεθος Οθόνης Ανάλυση (native) Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή Τύπος Επεξεργαστή Συχνότητα Επεξεργαστή Cache Επεξεργαστή L3 Μέγεθος Μνήμης Συνολική Χωρητικότητα >=21,5 τεχνολογίας LED Full HD X1080 (pixels) Intel i3 4 ης γενιάς (4ΧΧΧ) >=Intel Core i (γίνεται αποδεκτό και το 6 ης γενιάς Core i ή ταχύτερο) >=3.7 Ghz >=3 MB >=8GB / 2X4GB DDR3 1600MHz >=1000 GB στις 7200rpm Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Οπτικό Μέσο Ethernet Έξοδος HDMI >=1 Επιπλέον συνδέσεις θύρες Παρελκόμενα Λογισμικό Microsoft Windows 10 64bit Pro Ελληνικά DVD+/-RW Double Layer τουλάχιστον 10/100 Mbps >=1 USB 2.0 >=1 USB 3.0 >=1 PS/2 ποντίκι/πληκτρολόγιο >=2 έτη (ισχύει και για την οθόνη) Πληκτρολόγιο, ποντίκι Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου Microsoft Office Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 9

10 ΕΙΔΟΣ 5. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τύπος κουτιού Small Form Factor Μέγεθος 15PROC Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη Αρχιτεκτονική επεξεργαστή Intel Core i5 4 ης γενιάς Τύπος επεξεργαστή >=Intel Core i Συχνότητα επεξεργαστή >=3.3 Ghz Chipset μητρικής Intel Η81 ή καλύτερο Cache επεξεργαστή L3 >= 6 MB Μνήμη RAM 4 GB - DDR MHz (1 Χ 4GB) Θύρα esata ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Σκληρός δίσκος 500 GB - Serial ATA rpm Οπτική μονάδα Μονάδα εγγραφής DVD+/-RW SATA Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4600 ή καλύτερο Έξοδος εικόνας VGA και μία εκ των: DVI, DisplayPort, HDMI Ενσύρματο δίκτυο Gigabit Ethernet 10/100/1000 Αναγνώστης καρτών μνήμης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Θύρες USB >= 2 x USB 3.0 >= 4 x USB 2.0 Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone in Θύρα ακουστικών 1 x Headphone Out 1x σειριακή (δεκτή πρόσθετη κάρτα RS232), Ενσωματωμένες θύρες επέκτασης (εκτός από τις ανωτέρω) 1 δικτύου RJ-45, 1 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ Περιβαλλοντικά πρότυπα ENERGY STAR Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και USB θύρας (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το Διαχείριση ασφαλείας: εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), κλειδαριά/αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο Τροφοδοτικό 260 W ή μικρότερης ισχύος με ενεργό PFC Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 30 cm x 32 cm x 10 cm ή μικρότερες Βάρος 6 kg ή μικρότερο τουλάχιστον 5 έτη On Site Next Business Day Λειτουργικό σύστημα Χωρίς λειτουργικό σύστημα ή με διανομή Linux Πληκτρολόγιο/ποντίκι Περιλαμβάνονται Ενδεικτικός τύπος: Dell OptiPlex 3020SFF, i5-4590, Linux, 8GB RAM, 1000GB HDD ή ισοδύναμο 10

11 ΕΙΔΟΣ 6. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE Είδος Τύπος Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης Τύπος εξόδου Τάση / συχνότητα εξόδου Ισχύς εξόδου (VA) Ισχύς εξόδου (W) Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Αυτονομία στα 100W (1PC) Μπαταρία Πρίζες εξόδου Οθόνη τύπου LCD Έξοδοι επικοινωνίας Αυτόματη επανεκκίνηση Υποστήριξη «ψυχρής» DC εκκίνησης Προστασία υπερφόρτισης μπαταριών Προστασία αποφόρτισης μπαταριών Προστασία υπερφόρτισης εξόδου Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Βάρος Ενδεικτικός τύπος: Accupower eyeon 800VA ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) Line Interactive (τύπου AVR) Τροποποιημένο ημίτονο (modified sine-wave) 220/230/240VAC / 50Hz >= 800VA >= 480W Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC >= 20mins 12V 9Ah ή μεγαλύτερη >= 2 τύπου schuko Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας USB και προαιρετικά serial RS-232 Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του (Overcharge) (Discharge) (Overload) (Short circuit) 35 cm x 15 cm x 11 cm ή μικρότερες 7 kg ή μικρότερο 2 έτη 11

12 Είδος Τύπος ΕΙΔΟΣ 7. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE Διπλή δυνατότητα τοποθέτησης Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή Τύπος εξόδου Τάση / συχνότητα εξόδου Ισχύς εξόδου (VA) Ισχύς εξόδου (W) Αντοχή σε υπερφόρτιση 150% σε κανονική λειτουργία (AC mode) και λειτουργία αποκλειστικά με μπαταρίες (Battery mode) Συντελεστής ισχύος εξόδου Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Αυτονομία σε 100% φορτίο Μπαταρία Πρίζες εξόδου Οθόνη τύπου LCD Έξοδοι επικοινωνίας Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Υποστήριξη DC εκκίνησης Προστασία αποφόρτισης μπαταριών Προστασία υπερφόρτισης εξόδου Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Βάρος Ενδεικτικός τύπος: NRG Pro RT 1500 ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) On Line Double Conversion (διπλής μετατροπής) Rack και Tower (περιλαμβάνεται κιτ ανάρτησης σε rack και βάση για τοποθέτηση ως tower) τύπου DSP Καθαρό ημίτονο (pure sine-wave) 220/230/240VAC / 50Hz >=1500VA >=1350W >=29sec >=0,90 (Output power factor) Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC >=3mins (χωρίς εξωτερικές μπαταρίες) >=3 τεμ 12V 9Ah >=6 IEC C13 10Α Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας serial RS-232 και USB Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του (Discharge) (Overload) (Short circuit) 45 cm x 44 cm x 9 cm ή μικρότερες 20 kg ή μικρότερο 2 έτη 12

13 Ενδεικτικός τύπος: Samsung SL-M2675F ή ισοδύναμο ΕΙΔΟΣ 8. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER Είδος Πολυμηχάνημα: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, fax (print, copy, scan, fax) Τύπος Ασπρόμαυρο Laser Θύρα σύνδεσης USB 2.0 Μνήμη >= 128ΜΒ Μηνιαίο duty cycle >= σελίδες Α4 Αυτόματος τροφοδότης εισόδου >= 35 σελίδες Υποστηριζόμενα λειτουργικά Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8, Mac OS X v v.10.8, Linux A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, ISO B5, JIS Υποστήριξη χαρτιού B5, Φάκελοι (Monarch, No-10, DL, C5, C6), Προσαρμοσμένο Κόστος αυθεντικού toner 3000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC <=65,00 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 26ppm Α4 Ποιότητα εκτύπωσης >= 4800 x 600 dpi Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας <= 9 secs Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητα (προαιρετικά αυτόματα) Συμβατότητα σάρωσης Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA Ανάλυση σάρωσης (οπτική) >= 1200 x 1200 dpi Ανάλυση σάρωσης (επαυξημένη) >= 4800 x 4800 dpi Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας <= 15 secs Ταχύτητα modem (fax) 33,6kbps Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=410W Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <=52W Κατανάλωση ρεύματος σε εξοικονόμηση ενέργειας <=1,2W Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 41 cm x 37 cm x 37 cm ή μικρότερες Βάρος 12 kg ή μικρότερο 1 έτος 13

14 ΕΙΔΟΣ 9. ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB Είδος Μέγεθος Θύρα σύνδεσης Τύπος μνήμης Υποστήριξη TRIM Τυποποιημένο μέγεθος Αντοχή σε εγγραφές Ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης (Seq. read) Ταχύτητα σειριακής εγγραφής (Seq. write) Ταχύτητα τυχαίας ανάγνωσης (Ran. Read) Ταχύτητα τυχαίας εγγραφής (Ran. Write) Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) Ενδεικτικός τύπος: Samsung SSD 850 PRO MZ-7KE256 ή ισοδύναμο Δίσκοι Στέρεας Κατάστασης (SSD) >=256GB (240GB ή 250GB μη αποδεκτά) Serial ATA III (6Gb/s) 3D V-NAND ή ισοδύναμη 2.5" σκληρός δίσκος πάχους 7mm >=150TBW >=550MB/sec >=520MB/sec >= (4kB) IOPS >= (4kB) IOPS <=3,7W <=52mW 10 έτη 14

15 ΕΙΔΟΣ 10. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB Είδος Εσωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) Μέγεθος >=1000GB ή 1TB Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) Υποστήριξη NCQ Τυποποιημένο μέγεθος 3.5" σκληρός δίσκος Μνήμη cache >= 64ΜΒ Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm Load/unload cycles >= Μέση ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Average Data Rate Read/Write) >=150MB/sec Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης (Max Sustained Data Rate Read) >=205MB/sec Μέσος χρόνος αναζήτησης ανάγνωσης (Seek Average, Read) <=8,6ms Μέσος χρόνος αναζήτησης εγγραφής (Seek Average, Write) <=9,6ms Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=6W Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=3.5W 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 ή ισοδύναμο 15

16 ΕΙΔΟΣ 11. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 Είδος Μέγεθος Θύρα σύνδεσης Τροφοδοσία μέσω θύρας USΒ (max 0,9A) Τυποποιημένο μέγεθος Βάρος Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) >=1000GB ή 1TB USB 3.0 (5 Gbs) 2.5" σκληρός δίσκος <= 250gr 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Toshiba 2.5'' External 1TB Canvio Basics HDTB310EK3AA USB 3.0 ή ισοδύναμο 16

17 ΕΙΔΟΣ 12. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W Είδος Ονομαστική ισχύς Τάση λειτουργίας Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής +12V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής -12V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V (αναμονής VSB) Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 3.3V Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) Συνδυασμένη ισχύς στις γραμμές: +5V, +3.3V, +12V Ανεμιστήρας Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρας ανάλογα με τη θερμοκρασία Τροφοδοτικό Η/Υ ΑΤΧ >=500W 230VAC >=15A >=0,8A >=16A >=2,5A >=22A (Passive ή Active) >=480W 12cmX12cm 2 έτη Ενδεικτικός τύπος: Force PSU 500w 12cm Fan Β-PSU-FORCE-500W ή ισοδύναμο 17

18 Είδος Ονομαστική ισχύς Τάση λειτουργίας Τάση εξόδου Ένδειξη λειτουργίας ΕΙΔΟΣ 13. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) Υποστήριξη βυσμάτων, τάσεων εξόδου και κατασκευαστών φορητών Ενδεικτικός τύπος: X-Power AU03-90 X ή ισοδύναμο Τροφοδοτικό φορητού (universal) >=90W 230VAC 15VDC 20VDC LED M1 15,0V TOSHIBA M2 16,0V IBM LENOVO M3 16,0V SONY FUJITSU M4 18,5V COMPAQ HP M5 19,0V ACER COMPAQ DELTA FUJITSU GATEWAY HP LITEON TOSHIBA M6 19,0V SAMSUNG M15 19,0V ACER DELTA DELL LITEON M9 19,5V SONY M12 19,5V HP 2 έτη 18

19 Είδος Τύπος Λειτουργία επί όλων των επιφανειών Ύπαρξη δύο τροχών (wheels) οριζόντιας και κάθετης κίνησης (scrolling) Ύπαρξη πλήκτρου "διπλό κλικ" Ύπαρξη πλήκτρων "εμπρός", "πίσω" Ενδεικτικός τύπος: ΠΟΝΤΙΚΙ A4TECH X5-005D ή ισοδύναμο ΕΙΔΟΣ 14. ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ Ενσύρματο ποντίκι Η/Υ laser ακόμα και γυαλί 1 έτος 19

20 ΕΙΔΟΣ 15. ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ Είδος Ενσύρματο δικτυακό switch Διαχειρίσιμο 15PROC (manageable) Θύρες 10/100 Mbps 24 Θύρες Gigabit RJ45 ή Gigabit SFP 2 Υποστηρίζει τοποθέτηση σε rack (rackable) Switching capacity 8,8 Gigabits per second Υποστήριξη VLAN Υποστήριξη ACLs Πλήρης ενσωμάτωση με το υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό του ΑΤΕΙΘ ο οποίος βασίζεται στο Cisco IOS Ηλεκτρική κατανάλωση <= 9,5W Εφ όρου ζωής (lifetime) Ενδεικτικός τύπος: SWITCH CISCO SF K9-EU ή ισοδύναμο 20

21 ΕΙΔΟΣ 16. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 Είδος Μετατροπέας USB σε Serial RS-232 Τύπος USB 2.0 Περιλαμβάνει καλώδιο επέκτασης τουλάχιστον 70cm Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux Ταχύτητα μεταφοράς >= 1Mbps 1 έτος Ενδεικτικός τύπος: Digitus Converter DA USB to Serial ή ισοδύναμο 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ15/2015 πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) με ΦΠΑ. Προς: Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Του. με έδρα τ οδός αριθμ... Τ.Κ. Τηλ....Fax Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης Δ15/2015 και των τεχνικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων ειδών προσφέρω τις παρακάτω τιμές για τα ακόλουθα είδη όπως αναφέρονται στη διακήρυξη: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ 1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΜ 25 2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΜ 1 3 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΜ 1 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 42 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE TEM 20 TEM 10 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER ΤΕΜ 10 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB ΤΕΜ 4 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB ΤΕΜ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB 3.0 ΤΕΜ 1 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W ΤΕΜ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) ΤΕΜ 1 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ ΤΕΜ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ ΤΕΜ 1 16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS-232 ΤΕΜ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:. Ο προσφέρων Σίνδος, /10/2015 (υπογραφή + σφραγίδα) 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ15/15 πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σταθερών και φορητών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) με ΦΠΑ. Α/Α 0. ΑΠΑΙΤΗΣΗ Παράδοση/Εγκατάσταση στο ΑΤΕΙ/Θ σύμφωνα με τη διακήρυξη Δ15/15 και το Παράρτημα Α ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ (/ΟΧΙ) ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - 1. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Α 1.1 Τύπος Notebook 1.2 Μέγεθος Οθόνης >=15,6 1.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i3 5 ης γενιάς (5ΧΧΧ) 1.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2 Ghz 1.5 Τύπος Επεξεργαστή >=5005U 1.6 Cache Επεξεργαστή >=3 MB 1.7 Μέγεθος Μνήμης >=6144 ΜΒ (6GB) /DDR3L-1600MHz (4GB+2GB) 1.8 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου >=500 GB 1.9 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD 1.10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit (γίνεται δεκτή η έκδοση 8 αλλά ο ανάδοχος αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος την εγκατάσταση της αναβάθμισης 8.1) 1.11 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 1.12 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 1.13 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 1.14 Ασύρματη Δικτύωση 1.15 Bluetooth 1.16 Ενσωματωμένα Ηχεία 1.17 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 1.18 Webcam 1.19 Μπαταρία >=40 Wh (4 cell Lithium-ion) 1.20 Έξοδος HDMI >= Θύρες USB >=2 USB 2.0, >=1 USB >=2 έτη 1.23 Τύπος ς Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business Day) 1.24 Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ποντίκι 1.25 Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Β 2.1 Τύπος Notebook 2.2 Μέγεθος Οθόνης >=15,6 2.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i7 5ης γενιάς (5ΧΧΧ) διπύρηνο 2.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2.40 Ghz 2.5 Τύπος Επεξεργαστή >=5500U 2.6 Cache Επεξεργαστή >=4 MB 2.7 Μέγεθος Μνήμης >=8192 ΜΒ (8GB) /DDR3L-1600MHz 2.8 Χωρητικότητα σκληρού >=1000 GB (1 TB) 2.9 Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce 840M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 2GB 2.10 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit 2.11 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 2.12 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 2.13 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 2.14 Ασύρματη Δικτύωση 2.15 Bluetooth 2.16 Ενσωματωμένα Ηχεία 2.17 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 2.18 Webcam 2.19 Μπαταρία >=40 Wh 2.20 Έξοδος HDMI >=1 23

24 2.21 Θύρες USB >=2 USB 2.0, >=1 USB >=2 έτη Τύπος ς Επιτόπου Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα (Onsite - Next Business 2.23 Day) PROC Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ 2.25 π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 3. ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) ΤΥΠΟΣ Γ 3.1 Τύπος Notebook 3.2 Οθόνη >=15,6 τύπου IPS με ανάλυση τουλάχιστον 3840 Χ 2160 pixels 3.3 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i7 4ης γενιάς (4ΧΧΧ) τετραπύρηνο 3.4 Συχνότητα Επεξεργαστή >=2.60 Ghz 3.5 Τύπος Επεξεργαστή >=4720HQ ή ταχύτερο της ίδιας οικογένειας 3.6 Cache Επεξεργαστή >=6 MB 3.7 Μέγεθος Μνήμης >=16GB DDR3 1600MHz 3.8 Χωρητικότητα σκληρού >=1000 GB (1 TB) 3.9 Τύπος σκληρού Hybrid SSD (δηλαδή περιλαμβάνει και 8GB SSHD) 3.10 Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce GTX 960M ή AMD αντίστοιχη με αποκλειστική μνήμη τουλάχιστον 4GB GDDR Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows bit 3.12 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 3.13 Οπτικό Μέσο Εξωτερικό οπτικό drive DVD-RW (περιλαμβάνεται) 3.14 Ethernet τουλάχιστον 100/1000 Mbps 3.15 Ασύρματη Δικτύωση 3.16 Bluetooth 3.17 Ενσωματωμένα Ηχεία με υποστήριξη Dolby Advanced Audio V Ενσωματωμένο Μικρόφωνο 3.19 Webcam 3.20 Μπαταρία >=4 Cell Li-Polymer 3.21 Έξοδος HDMI >= Θύρες USB >=1 USB 2.0, >=2 USB >=3 έτη 3.24 Τύπος ς Δωρεάν παραλαβή και επιστροφή 3.25 Παρελκόμενα Τσάντα μεταφοράς και ασύρματο ποντίκι 3.26 Λογισμικό Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου (γίνονται δεκτές και τύπου ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 4 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.1 Τύπος κουτιού Midi Tower 4.2 Τροφοδοτικό >=400W 4.3 Μέγεθος Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED 4.4 Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) 4.5 Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη 4.6 Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή Intel i3 4ης γενιάς (4ΧΧΧ) 4.7 Τύπος Επεξεργαστή >=Intel Core i (γίνεται αποδεκτό και το Core i ης γενιάς ή ταχύτερο) 4.8 Συχνότητα Επεξεργαστή >=3.7 Ghz 4.9 Cache Επεξεργαστή L3 >=3 MB 4.10 Μέγεθος Μνήμης >=8GB / 2X4GB DDR3 1600MHz 4.11 Συνολική Χωρητικότητα >=1000 GB στις 7200rpm 4.12 Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών NVIDIA, AMD, Intel HD 4.13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 64bit Pro 4.14 Γλώσσα Λειτουργικού Ελληνικά 4.15 Οπτικό Μέσο DVD+/-RW Double Layer 4.16 Ethernet τουλάχιστον 10/100 Mbps 4.17 Έξοδος HDMI >= Επιπλέον συνδέσεις θύρες >=1 USB 2.0, >=1 USB 3.0, >=1 PS/2 ποντίκι/πληκτρολόγιο 4.19 >=2 έτη (ισχύει και για την οθόνη) 4.20 Παρελκόμενα Πληκτρολόγιο, ποντίκι 4.21 Εξελληνισμένη σουίτα γραφείου Microsoft Office Υποχρεωτικά η τελευταία διαθέσιμη εξελληνισμένη έκδοση. 5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 5.1 Τύπος κουτιού Small Form Factor 5.2 Μέγεθος Οθόνης >=21,5 τεχνολογίας LED 5.3 Ανάλυση (native) Full HD X1080 (pixels) 5.4 Ενσωματωμένα Ηχεία σε οθόνη 24

25 5.5 Αρχιτεκτονική επεξεργαστή Intel Core i5 4ης γενιάς 5.6 Τύπος επεξεργαστή >=Intel Core i Συχνότητα επεξεργαστή >=3.3 Ghz 5.8 Chipset μητρικής Intel Η81 ή καλύτερο PROC Cache επεξεργαστή L3 >= 6 MB Μνήμη RAM 4 GB - DDR MHz (1 Χ 4GB) 5.11 Θύρα esata ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 5.12 Σκληρός δίσκος 500 GB - Serial ATA rpm 5.13 Οπτική μονάδα Μονάδα εγγραφής DVD+/-RW SATA 5.14 Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4600 ή καλύτερο 5.15 Έξοδος εικόνας VGA και μία εκ των: DVI, DisplayPort, HDMI 5.16 Ενσύρματο δίκτυο Gigabit Ethernet 10/100/ Αναγνώστης καρτών μνήμης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 5.18 Θύρες USB >= 2 x USB 3.0, >= 4 x USB Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone in 5.20 Θύρα ακουστικών 1 x Headphone Out 5.21 Ενσωματωμένες θύρες επέκτασης (εκτός από τις ανωτέρω) 1x σειριακή (δεκτή πρόσθετη κάρτα RS232), 1 δικτύου RJ-45, 1 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ 5.22 Περιβαλλοντικά πρότυπα ENERGY STAR 5.23 Διαχείριση ασφαλείας: Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης και USB θύρας (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), κλειδαριά/αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο 5.24 Τροφοδοτικό 260 W ή μικρότερης ισχύος με ενεργό PFC 5.25 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 30 cm x 32 cm x 10 cm ή μικρότερες 5.26 Βάρος 6 kg ή μικρότερο 5.27 τουλάχιστον 5 έτη On Site Next Business Day 5.28 Χωρίς λειτουργικό σύστημα ή με διανομή Linux 5.29 Περιλαμβάνονται Πληκτρολόγιο & ποντίκι 6 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 800VA LINE ΙNTERACTIVE 6.1 Είδος Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 6.2 Τύπος Line Interactive 6.3 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή 6.4 Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (τύπου AVR) 6.5 Τύπος εξόδου Τροποποιημένο ημίτονο (modified sine-wave) 6.6 Τάση / συχνότητα εξόδου 220/230/240VAC / 50Hz 6.7 Ισχύς εξόδου (VA) >= 800VA 6.8 Ισχύς εξόδου (W) >= 480W 6.9 Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC 6.10 Αυτονομία στα 100W (1PC) >= 20mins 6.11 Μπαταρία 12V 9Ah ή μεγαλύτερη 6.12 Πρίζες εξόδου >= 2 τύπου schuko 6.13 Οθόνη τύπου LCD Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας 6.14 Έξοδοι επικοινωνίας USB και προαιρετικά serial RS Αυτόματη επανεκκίνηση Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών 6.16 Υποστήριξη «ψυχρής» DC εκκίνησης: To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του 6.17 Προστασία υπερφόρτισης μπαταριών (Overcharge) 6.18 Προστασία αποφόρτισης μπαταριών (Discharge) 6.19 Προστασία υπερφόρτισης εξόδου (Overload) 6.20 Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου (Short circuit) 6.21 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 35 cm x 15 cm x 11 cm ή μικρότερες 6.22 Βάρος 7 kg ή μικρότερο έτη 7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 1500VA ONLINE 7.1 Είδος Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 7.2 Τύπος On Line Double Conversion (διπλής μετατροπής) 7.3 Διπλή δυνατότητα τοποθέτησης Rack και Tower (περιλαμβάνεται κιτ ανάρτησης σε rack και βάση για τοποθέτηση ως tower) 7.4 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή τύπου DSP 25

26 7.5 Τύπος εξόδου Καθαρό ημίτονο (pure sine-wave) 7.6 Τάση / συχνότητα εξόδου 220/230/240VAC / 50Hz 7.7 Ισχύς εξόδου (VA) >=1500VA 7.8 Ισχύς εξόδου (W) >=1350W 15PROC Αντοχή σε υπερφόρτιση 150% σε κανονική λειτουργία (AC mode) και λειτουργία 7.9 αποκλειστικά με μπαταρίες (Battery mode) >=29sec 7.10 Συντελεστής ισχύος εξόδου >=0,90 (Output power factor) 7.11 Επιτρεπόμενη τάση εισόδου Τουλάχιστον από 170 έως 280 VAC 7.12 Αυτονομία σε 100% φορτίο >=3mins (χωρίς εξωτερικές μπαταρίες) 7.13 Μπαταρία >=3 τεμ 12V 9Ah 7.14 Πρίζες εξόδου >=6 IEC C13 10Α 7.15 Οθόνη τύπου LCD Κατά ελάχιστο: Γενική κατάσταση, τάση εισόδου & εξόδου, ποσοστό φορτίου, κατάσταση μπαταρίας 7.16 Έξοδοι επικοινωνίας serial RS-232 και USB 7.17 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος Όταν επιστρέφει η τάση εισόδου εντός των κανονικών ορίων, το UPS λειτουργεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση χρήστη ακόμα και εάν είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την αποφόρτιση των μπαταριών 7.18 Υποστήριξη DC εκκίνησης: To UPS μπορεί να εκκινήσει χωρίς την παρουσία τάσης εισόδου, αρκεί να είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του 7.19 Προστασία αποφόρτισης μπαταριών (Discharge) 7.20 Προστασία υπερφόρτισης εξόδου (Overload) 7.21 Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου (Short circuit) 7.22 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 45 cm x 44 cm x 9 cm ή μικρότερες 7.23 Βάρος 20 kg ή μικρότερο έτη 8 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER 8.1 Είδος Πολυμηχάνημα: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, fax (print, copy, scan, fax) 8.2 Τύπος Ασπρόμαυρο Laser 8.3 Θύρα σύνδεσης USB Μνήμη >= 128ΜΒ 8.5 Μηνιαίο duty cycle >= σελίδες Α4 8.6 Αυτόματος τροφοδότης εισόδου >= 35 σελίδες 8.7 Υποστηριζόμενα λειτουργικά Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8, Mac OS X v v.10.8, Linux 8.8 Υποστήριξη χαρτιού A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, ISO B5, JIS B5, Φάκελοι (Monarch, No-10, DL, C5, C6), Προσαρμοσμένο 8.9 Κόστος αυθεντικού toner 3000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC <=65, Ταχύτητα εκτύπωσης >= 26ppm Α Ποιότητα εκτύπωσης >= 4800 x 600 dpi 8.12 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας <= 9 secs 8.13 Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητα (προαιρετικά αυτόματα) 8.14 Συμβατότητα σάρωσης Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA 8.15 Ανάλυση σάρωσης (οπτική) >= 1200 x 1200 dpi 8.16 Ανάλυση σάρωσης (επαυξημένη) >= 4800 x 4800 dpi 8.17 Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας <= 15 secs 8.18 Ταχύτητα modem (fax) 33,6kbps 8.19 Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=410W 8.20 Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή <=52W 8.21 Κατανάλωση ρεύματος σε εξοικονόμηση ενέργειας <=1,2W 8.22 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 41 cm x 37 cm x 37 cm ή μικρότερες 8.23 Βάρος 12 kg ή μικρότερο έτος 9 ΔΙΣΚΟI ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SOLID STATE DRIVES - SSD) 256GB 9.1 Είδος Δίσκοι Στέρεας Κατάστασης (SSD) 9.2 Μέγεθος >=256GB (240GB ή 250GB μη αποδεκτά) 9.3 Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) 9.4 Τύπος μνήμης 3D V-NAND ή ισοδύναμη 9.5 Υποστήριξη TRIM 9.6 Τυποποιημένο μέγεθος 2.5" σκληρός δίσκος πάχους 7mm 9.7 Αντοχή σε εγγραφές >=150TBW 9.8 Ταχύτητα σειριακής ανάγνωσης (Seq. read) >=550MB/sec 9.9 Ταχύτητα σειριακής εγγραφής (Seq. write) >=520MB/sec 9.10 Ταχύτητα τυχαίας ανάγνωσης (Ran. Read) >= (4kB) IOPS 9.11 Ταχύτητα τυχαίας εγγραφής (Ran. Write) >= (4kB) IOPS 9.12 Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=3,7W 9.13 Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=52mW έτη 26

27 10 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) SATA 1TB 10.1 Είδος Εσωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) 10.2 Μέγεθος >=1000GB ή 1TB 10.3 Θύρα σύνδεσης Serial ATA III (6Gb/s) PROC Υποστήριξη NCQ Τυποποιημένο μέγεθος 3.5" σκληρός δίσκος 10.6 Μνήμη cache >= 64ΜΒ 10.7 Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm 10.8 Load/unload cycles >= Μέση ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής (Average Data Rate Read/Write) >=150MB/sec Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης (Max Sustained Data Rate Read) >=205MB/sec Μέσος χρόνος αναζήτησης ανάγνωσης (Seek Average, Read) <=8,6ms Μέσος χρόνος αναζήτησης εγγραφής(seek Average, Write) <=9,6ms Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία <=6W Κατανάλωση ρεύματος σε ηρεμία (idle) <=3.5W έτη 11 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (HARD DISKS HDD) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 2.5" USB Είδος Εξωτερικός σκληρός δίσκος (HDD) 11.2 Μέγεθος >=1000GB ή 1TB 11.3 Θύρα σύνδεσης USB 3.0 (5 Gbs) 11.4 Τροφοδοσία μέσω θύρας USΒ (max 0,9A) 11.5 Τυποποιημένο μέγεθος 2.5" σκληρός δίσκος 11.6 Βάρος <= 250gr έτη 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΤΧ Η/Υ 500W 12.1 Είδος Τροφοδοτικό Η/Υ ΑΤΧ 12.2 Ονομαστική ισχύς >=500W 12.3 Τάση λειτουργίας 230VAC 12.4 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής +12V >=15A 12.5 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής -12V >=0,8A 12.6 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V >=16A 12.7 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 5V (αναμονής VSB) >=2,5A 12.8 Μέγιστη ένταση ρεύματος γραμμής 3.3V >=22A 12.9 Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) (Passive ή Active) Συνδυασμένη ισχύς στις γραμμές: +5V, +3.3V, +12V >=480W Ανεμιστήρας 12cmX12cm Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρας ανάλογα με τη θερμοκρασία έτη 13 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 90W (15-20V) 13.1 Είδος Τροφοδοτικό φορητού (universal) 13.2 Ονομαστική ισχύς >=90W 13.3 Τάση λειτουργίας 230VAC 13.4 Τάση εξόδου 15VDC 20VDC 13.5 Ένδειξη λειτουργίας LED 13.6 Υποστήριξη βυσμάτων, τάσεων εξόδου και κατασκευαστών φορητών M1 15,0V TOSHIBA, M2 16,0V IBM LENOVO, M3 16,0V SONY FUJITSU, M4 18,5V COMPAQ HP, M5 19,0V ACER COMPAQ DELTA FUJITSU GATEWAY HP LITEON TOSHIBA, M6 19,0V SAMSUNG, M15 19,0V ACER DELTA DELL LITEON, M9 19,5V SONY, M12 19,5V HP έτη 14 ΠΟΝΤΙΚΙΑ Η/Υ 14.1 Είδος Ενσύρματο ποντίκι Η/Υ 14.2 Τύπος laser 14.3 Λειτουργία επί όλων των επιφανειών - ακόμα και γυαλί 14.4 Ύπαρξη δύο τροχών (wheels) οριζόντιας και κάθετης κίνησης (scrolling) 14.5 Ύπαρξη πλήκτρου "διπλό κλικ" 14.6 Ύπαρξη πλήκτρων "εμπρός", "πίσω" έτος 15 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ SWITCH 24ΘΥΡΩΝ ΜΕ 2GIGABIT ΘΥΡΕΣ 15.1 Είδος ενσύρματο δικτυακό switch 15.2 Διαχειρίσιμο (manageable) 15.3 Θύρες 10/100 Mbps Θύρες Gigabit RJ45 ή Gigabit SFP Υποστηρίζει τοποθέτηση σε rack (rackable) 15.6 Switching capacity 8,8 Gigabits per second 15.7 Υποστήριξη VLAN 27

28 15.8 Υποστήριξη ACLs Πλήρης ενσωμάτωση με το υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό του ΑΤΕΙΘ ο οποίος 15.9 βασίζεται στο Cisco IOS Ηλεκτρική κατανάλωση <= 9,5W PROC Εφ όρου ζωής (lifetime) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB2.0 ΣΕ SERIAL RS Είδος Μετατροπέας USB σε Serial RS Τύπος USB Περιλαμβάνει καλώδιο επέκτασης τουλάχιστον 70cm 16.4 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X and Linux 16.5 Ταχύτητα μεταφοράς >= 1Mbps έτος Ο προσφέρων Σίνδος, /10/2015 (υπογραφή + σφραγίδα) 28

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7123 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 08/14.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7123 Δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 08/14. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ.

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201, d.katrinis@praksis.gr, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης Αθήνα, 8/6/2016 Αριθ. πρωτ.: Δ5740 ΘΕΜΑ: «Απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 1 έτους. ΝΑΙ 13.1 L.1 Φορητοί Σταθμοί Εργασίας (Laptops) 15,6'' (High end) Full HD 1. Φορητοί Σταθμοί Εργασίας 2.2. Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 3.1. Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν: Τύπος CPU:

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/2016 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. : 10098 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 8.800,00, ολογράφως (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) για την προμήθεια Η/Υ, ups, FAX κλπ για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 16PROC004054620 2016-03-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Το Νόμο 1404/83 «περί ΤΕΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 3. Τις κείμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου)

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου) 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 9975654 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (410) 59 /36370 /36360 Fax : (410) 746 Ρόδος, 03/11/016 Αρ.πρωτ.78

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηνουμενίτσα: 06//06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ. : 36/73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 8 Πληροφορίες: Λογοθέτης Θωμάς Τηλ: 6653600367

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα