ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων , Πόλη : GR Χαλάνδρι, Σημείο Επαφής : Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών, Υπόψη : Κου Γεωρ. Πρίμπα, Δ/ντή Διοικητικών Προμηθειών, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: Φαξ: , Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Προσφορές αποστέλλονται : Στο(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ» ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εργασιών : (γ) Υπηρεσίες. Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 23 Κύριος τόπος παροχής : Οι Εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στις περιοχές Χαλανδρίου, Πατήματος, Νήσου Ρεβυθούσας και Αγ.Τριάδας του Νομού Αττικής, Αμπελιάς του Νομού Λάρισας, Ν.Μεσήμβριας του Νομού Θεσσαλονίκης, Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης, Στρυμονοχωρίου του Νομού Σερρών και Κήπων του Νομού Έβρου. Κωδικός NUTS : Αττική GR300, Θεσσαλονίκη GR122, Λάρισα GR142, Ξάνθη GR112, Σέρρες GR126 και Έβρος GR111. ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια Σύμβαση ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης : Οι αιτούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την φύλαξη της πύλης των εγκαταστάσεων και την περιπολία εντός του περιφραγμένου χώρου, επί 24ωρου βάσεως και για όλες τις ημέρες της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακων, από έναν ή δύο όπου απαιτείται ένστολους φύλακες για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις ( CPV ) : Kύριο Λεξιλόγιο : Κύριο Αντικείμενο : ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) : Όχι ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι. ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός τής Σύμβασης όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο τμήμα ΙΙ.1.5, επί τού οποίου αντιστοιχεί η προσφορά, ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά Ευρώ και τριάντα λεπτών ( ,30) πλέον ΦΠΑ για δύο (2) έτη. Συμπεριλαμβανομένου τού Δικαιώματος προαίρεσης ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών ( ,65) πλέον ΦΠΑ για ένα (1) επιπλέον έτος, ο προϋπολογισμός μπορεί να φθάσει κατ ανώτατο όριο το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών ( ,95) πλέον ΦΠΑ. ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα για άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Δικαίωμα προαίρεσης προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών ( ,65) πλέον ΦΠΑ. ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00) ΕΥΡΩ, που θα εκδοθεί από μία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών. Εάν το κείμενο των Εγγυητικών Επιστολών δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική, θα συνοδεύεται από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση, από Αρμόδια Αρχή, στην Ελληνική ή στην Αγγλική. - Για την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κόστους ανάθεσης χωρίς το ΦΠΑ, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Σελίδα 1 από 5

2 III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν (κατά περίπτωση) - Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. - Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά μήνα, ενώ το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο θα είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θα εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων , Χαλάνδρι, ΑΦΜ ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ). III.1.3) Νομική μορφή την οποία πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες ή κοινοπραξίες αυτών, ή συμπράξεις αυτών, με εμπειρία στην διεξαγωγή εναέριων μεταφορών και επιθεωρήσεων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή έχουν Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κεντρική διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα με Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. και πληρούν αντίστοιχα με τις προαναφερόμενες Ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες. Οι Κοινοπραξίες εταιριών, δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η Κοινοπραξία υποβάλει κοινή ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που την συνιστούν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Κάθε διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία οφείλει τον ορισμό του επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας (με μερίδιο στην Κοινοπραξία κατ ελάχιστον 50%) Kάθε μέλος της Κοινοπραξίας αναλαμβάνει ευθύνη έναντι του ΔΕΣΦΑ ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και δηλώνει υπεύθυνα ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα υπογράψουν σχετικό Συμφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη εκάστου των μελών της Κοινοπραξίας έναντι του ΔΕΣΦΑ εξακολουθεί να ισχύει ατομικά, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μέχρι πλήρους εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εταιρία που συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως μέλος Κοινοπραξίας ως ανωτέρω, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και ατομικά. III.1.4 Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο : - Για κάθε μορφή Εταιρίας ή προσωπικής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι: i) δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων. ii) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α - δ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε - κ, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του προσφέροντος. - Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. - Νομιμοποιητικά έγγραφα του Νομικού Προσώπου. - Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται: α) Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους Όρους και Διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού. β) Ο διορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράψει και να υποβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σελίδα 2 από 5

3 - Δήλωση ότι ο προσφέρων έχει μελετήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των λοιπών τευχών. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ως εκ τούτου δεν είναι ένοχος παροχής ψευδών στοιχείων και πληροφοριών. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. - Πρόσθετα δικαιoλoγητικά αφoρόvτα Κoιvoπραξίες Σε περίπτωση υπoβoλής αίτησης συμμετoχής στo Διαγωvισμό εκ μέρoυς Κoιvoπραξίας, εκτός από τα δικαιoλoγητικά πoυ απαιτoύvται σύμφωvα με τις αvωτέρω παραγράφoυς, θα υπoβληθoύv επιπρόσθετα τα ακόλoυθα δικαιoλoγητικά: - Απoφάσεις ή πρακτικά τωv Αρμoδίωv κατά τo Καταστατικό ή τov Νόμo oργάvωv πoυ δεσμεύoυv τις επιχειρήσεις πoυ συμμετέχoυv στηv Κoιvoπραξία για: α. Τηv έγκριση συμμετoχής τoυς σε σύμπραξη με τα άλλα μέρη της Κoιvoπραξίας στo Διαγωvισμό. β. Τov oρισμό εκπρoσώπωv, πoυ θα υπoγράφoυv δικαιoλoγητικά, από αυτoύς πoυ έχoυv δικαίωμα vα υπoγράφoυv σύμφωvα με τo καταστατικό της κάθε εταιρίας γ. Τον ορισμό Εκπρoσώπoυ πoυ θα τα υπoβάλλει δ. Απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς μέλoυς. ε. Τον ορισμό του επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας (με μερίδιο στην Κοινοπραξία κατ ελάχιστον 50%) - Έγγραφα πoυ, κατά τov Νόμo τoυ Κράτoυς όπoυ θα συστήvεται Κoιvoπραξία, θα απoδεικvύoυv τη σύσταση της Κoιvoπραξίας (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συμφωvητικό) ή δεσμευτική δήλωση πρόθεσης σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αvαφέρεται η απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς μέλoυς. - Συμβoλαιoγραφική πράξη εξoυσιoδότησης κoιvoύ εκπρoσώπoυ, ή άλλη πράξη σύμφωvα με τηv Νoμoθεσία της χώρας πoυ συστήvεται η Κoιvoπραξία, και δήλωση απoδoχής, καθώς και πλήρη στoιχεία τoυ εκπρoσώπoυ, για vα είvαι εφικτή η επικoιvωvία μαζί τoυ. - Ολoι oι συμμετέχovτες σε Κoιvoπραξία θα είvαι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυvoι απέvαvτι στo ΔΕΣΦΑ για όλες τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για κάθε υπoχρέωση πoυ θα απoρρέει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov Ελληvικό Νόμo. Η απoδoχή της κατά τα αvωτέρω εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κoιvoπρακτoύvτoς πρέπει vα μvημovεύεται (εκτός από τηv απόφαση ή τo πρακτικό τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo Κατασταστικό ή τov Νόμo δεσμεύει τηv επιχείρηση, όπως αvαφέρovται στηv παράγραφo της προκήρυξης και στo συμφωvητικό σύστασης Κoιvoπραξίας ή δεσμευτική δήλωση της παραγράφoυ , και σε δήλωση πoυ θα υπoβληθεί από κάθε μία κoιvoπρακτoύσα επιχείρηση, υπoγραφόμεvη από τo vόμιμo εκπρόσωπό της. Οι Ελληνικές Εταιρείες πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3310/2005 και του Π.Δ. 82/96, όπως ισχύουν, να προσκομίσουν: α. Βεβαίωση της Δ/νσης Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εφόσον από την παραπάνω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρίας είναι άλλες Ανώνυμες Εταιρίες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών ανωνύμων εταιριών ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ) σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας. Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, τους λόγους δε αυτούς θα κρίνει και θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ). Σημειωτέο, ότι οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε και των χωρών του ΟΟΣΑ εταιρίες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Εφόσον για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι Σελίδα 3 από 5

4 φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ) κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στον διαγωνισμό τα ακόλουθα έγγραφα: αα) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές. ββ) γγ) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετοχών κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της υποψηφιότητας. κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. δδ) οι διαχειριστές θα πρέπει να προσκομίσουν το ποινικό μητρώο τους, κλπ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στο ΔΕΣΦΑ πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Από τα έγγραφα του εδαφ. α περ. (ββ) και (γγ) της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που να έχει συντελευτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στο ΔΕΣΦΑ. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται, σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις : Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. Επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών. Τραπεζικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική ικανότητα για χρηματοδοτήσεις ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ,00). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε εταιρεία μέλος, θα πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι: 1. Άδεια Λειτουργίας Ν 2518/97 σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών και τουλάχιστον για τα τρία τελευταία έτη. 2. Αποδεικτικά για ύπαρξη Επιχειρησιακού Κέντρου 24ΩΡΟΥ λειτουργίας και εγκατάστασης ασυρμάτων με νόμιμες άδειες. 3. Βεβαίωση από την Εφορία στην οποία να εμφαίνεται η λειτουργία τουλάχιστον τριών υποκαταστημάτων (εκτός της έδρας του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ) στις περιοχές Θεσ/νίκης, Λάρισας και Ξάνθης. Οι εταιρίες οι οποίες διατηρούν στον Ελλαδικό χώρο υποκαταστήματα με το σύστημα δικαιόχρησης franchising ικανοποιούν το εν λόγω άρθρο για τη συμμετοχή τους στον ανωτέρω διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κατάθεση των αντίστοιχων ιδιωτικών συμφωνητικών συμβολαίων franchising. 4. Το προσωπικό που απασχολείται απαιτείται να είναι σε αριθμό φυλάκων άνω των 100 με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Εν ισχύ θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας. 5. Παρουσίαση μεθόδων εκπαίδευσης, φύλαξης, υποστήριξης, παρέμβασης και εξοπλισμού που διατίθεται στο προσωπικό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ. 6. Δήλωση χρησιμοποίησης προσωπικού εκ των μονίμων κατοικούντων στους πλησίον προς τις εγκαταστάσεις Δήμους και Κοινότητες, διατηρούμενης στο ακέραιο της ευθύνης της εταιρίας που θα επιλεγεί. Επίσης, δήλωση ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 7. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το πρότυπο ISΟ 9001:2000 ή ισοδύναμου συστήματος ποιότητας, που να αφορά μεταξύ άλλων στην φύλαξη και προστασία κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων από κοινοποιημένο Οργανισμό σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών και σύμφωνο με τις εκάστοτε τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις. III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ αποκλειστικότητα: Όχι ΙΙΙ.3) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: Όχι ΙΙΙ3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν το όνομα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων στα οποία ανατίθεται η παροχή της υπηρεσίας: Ναι ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Aνοικτή Σελίδα 4 από 5

5 ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης : Το μικρότερο ποσοστό αμοιβής επί του κόστους των υπό παροχή υπηρεσιών. IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Όχι IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: 269/11/ΔΔΠ IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια Σύμβαση: Όχι IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα. Ημερομηνία : 17/11/2011 Έγγραφα με πληρωμή : Όχι ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών : Ημερομηνία : 01/12/2011 και ώρα 12:00 ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές : Ελληνικά, Αγγλικά. IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : (5) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη. IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία : 01/12/2011 Ώρα : 12:30 Tόπος: Στη διεύθυνση του σημείου Ι.1 Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Ναι Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυξης. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: Όχι VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από τον Αναθέτοντα Φορέα (διεύθυνση του σημείου Ι.1 ανωτέρω) έως τις 17/11/2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από ) Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και την οδηγία 2004/17/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 59/2007, η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Προσωρινή δικαστική προστασία γίνεται σύμφωνα με τον Ν / 2010 (ΦΕΚ 173 / ) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τον Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ. VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Επίσημη Επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων Πόλη : GR Χαλάνδρι Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών : Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) για τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)..VI.4.3. Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών : Επίσημη Επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων Πόλη : GR Χαλάνδρι Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε: 17/10/2011. Σελίδα 5 από 5