Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών"

Transcript

1 Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών Οδηγίες Χρήσης NEX-VG20E/VG20EH

2 ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή σε υγρασία. Μην εκθέτετε τις µπαταρίες σε έντονη θερµότητα, όπως για παράδειγµα σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ Μπαταρία Αν δε µεταχειριστείτε σωστά τη µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί, να προκαλέσει φωτιά, ή ακόµα και χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις. Μην αποσυναρµολογείτε τη µπαταρία. Μη διαρρήξετε τη µπαταρία και µην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε µορφής καταπονήσεις, όπως σφυροκόπηµα, ρίψη στο έδαφος, ή ποδοπάτηµα. Μη βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία και µην επιτρέψετε την επαφή µεταλλικών αντικειµένων µε τους ακροδέκτες της µπαταρίας. Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε υψηλές θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 60 C, όπως να την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακό φως ή στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο. Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε φωτιά. Μην πιάνετε µπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά, ή παρουσιάζουν διαρροή. Φροντίστε να φορτίζετε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα γνήσιο φορτιστή µπαταριών της Sony, ή µια συσκευή που µπορεί να φορτίσει τη µπαταρία. Κρατήστε τη µπαταρία µακριά από τα µικρά παιδιά. ιατηρήστε τη µπαταρία στεγνή. Αντικαταστήστε τη µόνο µε την ίδια ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που προτείνεται από τη Sony. Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Αντικαταστήστε τη µπαταρία µόνο µε µπαταρία του τύπου που προσδιορίζεται. ιαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυµατισµού. Μετασχηµατιστής AC Μη χρησιµοποιείτε τον Μετασχηµατιστή AC τοποθετηµένο σε στενό χώρο, όπως για παράδειγµα µεταξύ ενός επίπλου και του τοίχου. Όταν χρησιµοποιείτε τον Μετασχηµατι - στή AC, χρησιµοποιήστε µια πρίζα κοντά στον µετασχηµατιστή. Αποσυνδέστε αµέσως το Μετασχηµατιστή AC από την πρίζα αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη ενώ χρησιµοποιείτε τη βιντεοκάµερά σας. Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρεύµατος Το καλώδιο ρεύµατος είναι σχεδιασµένο ειδικά για χρήση µε αυτή τη βιντεοκάµερα και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ακόµα και όταν η βιντεοκάµερά σας είναι εκτός λειτουργίας, συνεχίζει να παρέχεται σε αυτή ρεύµα από το ηλεκτρικό δίκτυο όσο είναι συνδεδεµένη στην πρίζα µέσω του Μετασχηµατιστή AC. Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά µπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. 2

3 Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) και την ασφάλεια προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης. Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που έχουν τεθεί από την Οδηγία EMC για χρήση καλωδίων σύνδεσης µε µήκος µικρότερο από 3 µέτρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία ενδέχεται, σε συγκεκριµένες συχνότητες, να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της βιντεοκάµερας. Σηµείωση Εάν λόγω στατικού ηλεκτρισµού ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η µεταφορά δεδοµένων διακοπεί πριν ολοκληρωθεί (αποτύχει), επανεκκινήστε την εφαρµογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.). 3

4 Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα αποκοµιδής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απορρίµµατα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο αποκοµιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από τη µη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόµηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές της περιοχής σας, µε την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Απόρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα αποκοµιδής) Το σύµβολο αυτό επάνω στην µπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Σε µερικές µπαταρίες αυτό το σύµβολο ενδέχεται να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ένα χηµικό σύµβολο. Τα χηµικά σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του µολύβδου (Pb) προστίθενται αν η µπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% µόλυβδο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των µπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδοµένων απαιτούν τη µόνιµη σύνδεση µε µια ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια την µπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 4

5 Σχετικά µε τη χρήση της βιντεοκάµερας Μην κρατάτε τη βιντεοκάµερα από τα παρακάτω σηµεία, καθώς επίσης και από τα καλύµµατα των ακροδεκτών. Εικονοσκόπιο Οθόνη LCD Μαύρες κουκκίδες Φακός (NEX-VG20EH) Ενσωµατωµένο µικρόφωνο Καλύπτρα φακού (NEX-VG20EH) Η βιντεοκάµερα δεν διαθέτει προστασία από τη σκόνη και τα σταγονίδια νερού, όπως επίσης δεν είναι αδιάβροχη. είτε το τµήµα Προφυλάξεις (σελίδα 65). Σχετικά µε τα στοιχεία του µενού, την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), το εικονοσκόπιο και το φακό Ένα στοιχείο του µενού που εµφανίζεται γκρίζο δεν είναι διαθέσιµο κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες εγγραφής ή αναπαραγωγής. Η οθόνη LCD και το εικονοσκόπιο κατασκευάζονται µε τη χρήση εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας, έτσι ώστε περισσότερο από το 99.99% των πίξελ είναι λειτουργικά για αποτελεσµατική χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν µερικές µικροσκοπικές µαύρες και/ή φωτεινές κουκκίδες (λευκές, κόκκινες, µπλε ή πράσι - νες) οι οποίες εµφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD ή/και στο εικονοσκόπιο. Αυτές οι κουκκίδες προκύπτουν φυσιολογικά από τη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεά - ζουν µε κανέναν τρόπο την εγγραφή. Μην πραγµατοποιείτε εγγραφή του ήλιου και µην αφήνετε τη βιντεοκάµερα κάτω από τον ήλιο για µεγάλα χρονικά διαστήµα - τα. Το εσωτερικό της βιντεοκάµερας µπορεί να πάθει ζηµιά. Αν εστιαστεί ηλιακό Λευκές, κόκκινες, µπλε ή πράσινες κουκκίδες φως σε κάποιο κοντινό αντικείµενο, µπορεί να προκληθεί φωτιά. Όταν πρέπει να αφήσετε τη βιντεοκάµερα στον ήλιο, προσαρµόστε το κάλυµµα φακού. Μην εκθέτετε το εικονοσκόπιο της βιντεο - κάµεράς σας, το φακό, ή την οθόνη LCD στον ήλιο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα διότι µπορεί να προκληθεί βλάβη. Μην στρέφετε τη βιντεοκάµερα προς τον ήλιο. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη βιντεοκάµερα. Πραγµατοποιήστε εγγραφή του ήλιου µόνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όπως το ηλιοβασίλεµα. Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή µια ισχυρή πηγή φωτός µέσα από ένα φακό που έχετε αφαιρέσει. Μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµιά στα µάτια σας. Σχετικά µε τη ρύθµιση γλώσσας Για την επεξήγηση των διαδικασιών χειρισµού εµφανίζονται οθόνες στην τοπική γλώσσα. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης της βιντεοκάµερας πριν τη χρήση (σελίδα 23). Σχετικά µε την εγγραφή Για να σταθεροποιήσετε τη λειτουργία της κάρτας µνήµης, συστήνεται να διαµορφώ - νετε την κάρτα µνήµης όταν τη χρησιµοποι - είτε για πρώτη φορά µε τη βιντεοκάµερά σας. Όλα τα δεδοµένα που είναι εγγεγραµ - µένα στην κάρτα µνήµης θα διαγραφούν µε τη διαµόρφωση και δεν µπορούν να ανα - κτηθούν. Αποθηκεύστε τα σηµαντικά δεδο - µένα που περιέχονται στην κάρτα µνήµης σε ένα άλλο µέσο, όπως έναν υπολογιστή, πριν διαµορφώσετε την κάρτα µνήµης. Πριν αρχίσετε την εγγραφή, πραγµατο - ποιήστε µια δοκιµαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα και ο ήχος καταγράφονται χωρίς προβλήµατα. εν παρέχεται αποζηµίωση για τα περιεχόµενα των εγγραφών, ή για την απώλεια ευκαιριών εγγραφής, ακόµα και αν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατές λόγω βλάβης της βιντεοκάµερας, της κάρτας µνήµης, κλπ. 5

6 Τα συστήµατα έγχρωµης τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Για να δείτε τις εγγραφές σας σε µια τηλεόραση, χρειάζεστε µια τηλεόραση που βασίζεται στο σύστηµα PAL. Τα πνευµατικά δικαιώµατα των τηλεοπτι - κών προγραµµάτων, των ταινιών, των βιντεοταινιών και άλλου παρόµοιου υλικού µπορεί να είναι νοµικά κατοχυρωµένα. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να είναι αντίθετη µε τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Χρησιµοποιείστε τη βιντεοκάµερα σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Σηµειώσεις σχετικά µε την αναπαραγωγή Οι ταινίες που έχουν δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας αυτή τη βιντεοκάµερα ενδέχεται να µην αναπαράγονται κανονικά σε άλλες συσκευές. Επίσης, ταινίες που έχουν εγγραφεί µε άλλες συσκευές ενδέχεται να µην αναπαράγονται κανονικά µε αυτή τη βιντεοκάµερα. Οι ταινίες µε κανονική ποιότητα εικόνας (STD) που έχουν εγγραφεί σε κάρτες µνήµης SD δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε συσκευές AV άλλων κατασκευαστών. ίσκοι DVD εγγεγραµµένοι µε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) Τα βίντεο υψηλής ευκρίνειας που έχουν εγγραφεί στο φορµά AVCHD µπορούν να αναπαραχθούν σε συσκευές που είναι συµβατές µε το πρότυπο AVCHD. εν µπορείτε να αναπαράγετε δίσκους που έχουν εγγραφεί µε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) σε συσκευές αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD, διότι οι συσκευές αναπαραγωγής / εγγραφής DVD δεν είναι συµβατές µε το φορµά AVCHD. Αν εισάγετε ένα δίσκο που έχει εγγραφεί µε το φορµά AVCHD (ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD)) σε µια συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής DVD, ενδέχεται να µην µπορείτε να αφαιρέσετε το δίσκο. Για να αποθηκεύσετε όλα τα δεδοµένα εικόνας που έχετε καταγράψει Για να αποφύγετε την απώλεια των δεδοµένων εικόνας σας, αποθηκεύετέ τα περιοδικά σε ένα εξωτερικό µέσο. Για να αποθηκεύσετε εικόνες στον υπολογιστή σας, δείτε στη σελίδα 42 και για να αποθηκεύσετε εικόνες σε εξωτερικές συσκευές, δείτε στη σελίδα 50. Ο τύπος των δίσκων ή των µέσων στα οποία µπορούν να αποθηκευτούν εικόνες εξαρτώνται από το [ REC Mode] που έχει επιλεγεί κατά την εγγραφή των εικόνων. Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε [50p Quality ] ή [Highest Quality ] µπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικά µέσα ή δίσκους Blu-ray (σελίδα 50). Σηµειώσεις σχετικά µε τη µπαταρία / το Μετασχηµατιστή AC Φροντίστε να αφαιρέσετε τη µπαταρία ή το Μετασχηµατιστή AC µετά το κλείσιµο της βιντεοκάµερας. Αποσυνδέστε το Μετασχηµατιστή AC από τη βιντεοκάµερα, κρατώντας τόσο τη βιντεοκάµερα, όσο και το βύσµα DC. Σχετικά µε τη θερµοκρασία της βιντεοκάµεράς σας και της µπαταρίας Όταν η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας ή της µπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαµηλή, ενδέχεται να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή ή αναπαραγωγή µε τη βιντεοκάµερα, λόγω της λειτουργίας προστασίας της βιντεοκάµερας που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, εµφανίζεται ένα µήνυµα στην οθόνη LCD ή το εικονοσκόπιο. Όταν η βιντεοκάµερα είναι συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή ή αξεσουάρ Μην προσπαθήσετε να διαµορφώσετε την κάρτα µνήµης της βιντεοκάµερας χρησιµοποιώντας έναν υπολογιστή. Αν το κάνετε αυτό, η βιντεοκάµερά σας ενδέχεται να µη λειτουργήσει σωστά. Όταν συνδέετε τη βιντεοκάµερα σε µια άλλη συσκευή µε καλώδια επικοινωνίας, φροντίστε να εισάγετε το βύσµα µε το σωστό τρόπο. Αν ωθήσετε βίαια το βύσµα µέσα στον ακροδέκτη µπορεί να προκληθεί ζηµία στον ακροδέκτη, ή βλάβη της βιντεοκάµερας. Αν δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή/αναπαραγωγή εικόνων, εκτελέστε το [ ιαµόρφωση] (Format) Αν πραγµατοποιείτε συνεχώς εγγραφή και διαγραφή εικόνων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τα αρχεία που περιέχονται στην κάρτα µνήµης ενδέχεται να κατακερµατι - στούν. Ως αποτέλεσµα, ενδέχεται να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε κανονικά εγγραφή και αποθήκευση εικόνων. Αν συµβεί αυτό, αποθηκεύστε τις εικόνες σε ένα χωριστό µέσο εγγραφής και στη συνέχεια εκτελέστε το [ ιαµόρφωση] αγγίζοντας το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t Ρυθµίσεις Μέσων)] 6

7 Media Settings)] t [ ιαµόρφωση] (Format) t t. Σηµειώσεις σχετικά µε τα προαιρετικά αξεσουάρ Συστήνουµε να χρησιµοποιείτε γνήσια αξεσουάρ Sony. Τα γνήσια αξεσουάρ Sony ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµα σε µερικές χώρες/περιοχές. Σχετικά µε αυτό το εγχειρίδιο, τις εικόνες και τις οθόνες ενδείξεων Οι εικόνες που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για λόγους εικονογράφησης έχουν ληφθεί µε χρήση µιας ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες και τις ενδείξεις οθόνης που εµφανίζονται στη βιντεοκάµερά σας. Επίσης, οι εικόνες της βιντεοκάµεράς σας και των ενδείξεων της οθόνης µπορεί να είναι υπερβολικές ή απλοποιηµένες για να είναι περισσότερο κατανοητές. Σε αυτό το εγχειρίδιο, ένας δίσκος DVD που έχει εγγραφεί µε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) καλείται δίσκος AVCHD. Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βιντεοκάµεράς σας και των άλλων αξεσουάρ ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση Μην κάνετε καµία από τις παρακάτω ενέργειες. ιαφορετικά, η κάρτα µνήµης µπορεί να καταστραφεί, η αναπαραγωγή των εικόνων που έχουν εγγραφεί να είναι αδύνατη ή οι εικόνες να χαθούν, ή να σηµειωθεί κάποια άλλη βλάβη. αφαίρεση της κάρτας µνήµης ενώ είναι αναµµένη ή αναβοσβήνει η λυχνία προσπέλασης (σελ. 27). αφαίρεση της µπαταρίας ή του Μετασχηµατιστή AC από τη βιντεοκάµερα, ή άσκηση µηχανικών κραδασµών ή δονήσεων στη βιντεοκάµερα ενώ είναι φωτισµένη ή αναβοσβήνει η λυχνία (Ταινία)/ (Φωτογραφία) (σελ. 30) ή η λυχνία προσπέλασης (σελ. 27). Όταν χρησιµοποιείτε έναν ιµάντα ώµου (πωλείται χωριστά), προσέξτε να µη χτυπήσετε τη βιντεοκάµερα επάνω σε κάποιο αντικείµενο. 7

8 Περιεχόµενα ιαβάστε πρώτα αυτό...2 Ξεκινώντας Βήµα 1: Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων...10 Βήµα 2: Προσαρµογή των παρεχόµενων αξεσουάρ...12 Βήµα 3: Φόρτιση της µπαταρίας...13 Φόρτιση της µπαταρίας στο εξωτερικό...15 Βήµα 4: Προσαρµογή του φακού...16 Βήµα 5: Ενεργοποίηση της βιντεοκάµερας και ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας...21 Αλλαγή της ρύθµισης γλώσσας...23 Βήµα 6: Πραγµατοποίηση ρυθµίσεων πριν την εγγραφή...24 Βήµα 7: Εισαγωγή µιας κάρτας µνήµης...27 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εγγραφή...29 Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής...32 Αναπαραγωγή µε τη βιντεοκάµερα...34 Αναπαραγωγή εικόνων σε µια TV...38 Προηγµένες λειτουργίες ιαγραφή ταινιών και φωτογραφιών...41 Αποθήκευση ταινιών και φωτογραφιών µε έναν υπολογιστή Χρήσιµες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες αν συνδέσετε τη βιντεοκάµερα µε έναν υπολογιστή...42 Προετοιµασία ενός υπολογιστή...43 Όταν χρησιµοποιείτε έναν Macintosh...43 Εκκίνηση του PMB (Picture Motion Browser)...46 Χρήση του Image Data Converter...47 Αποθήκευση εικόνων µε µια εξωτερική συσκευή Επιλογή µιας µεθόδου για αποθήκευση εικόνων µε µια εξωτερική συσκευή...48 Αποθήκευση εικόνων σε µια εξωτερική συσκευή...50 ηµιουργία ενός δίσκου ποιότητας εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) µε µια συσκευή εγγραφής DVD της Sony, κλπ ηµιουργία ενός δίσκου ποιότητας εικόνας κανονικής ευκρίνειας (STD) µε µια συσκευή εγγραφής, κλπ

9 Προσαρµογή της βιντεοκάµεράς σας Χρήση των µενού...56 Λήψη λεπτοµερών πληροφοριών από το Εγχειρίδιο Handycam...60 Πρόσθετες Πληροφορίες Επίλυση Προβληµάτων...61 Χρόνος εγγραφής ταινιών/αριθµός εγγράψιµων φωτογραφιών...63 Προφυλάξεις...65 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...67 Σύντοµος Οδηγός Αναφοράς Ενδείξεις της οθόνης...70 Μέρη και πλήκτρα χειρισµού

10 Ξεκινώντας Βήµα 1: Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων Βεβαιωθείτε ότι µαζί µε την βιντεοκάµερά σας παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήµατα. Ο αριθµός σε παρένθεση δείχνει τον αριθµό των συγκεκριµένων εξαρτηµάτων που παρέχονται. Όλα τα µοντέλα Αυτή η βιντεοκάµερα (1) Κάλυµµα σώµατος (προσαρµοσµένο στη βιντεοκάµερα NEX-VG20E. Παρέχεται αλλά δεν είναι προσαρµοσµένο στα άλλα µοντέλα) (1) (σελ. 16) Καλώδιο USB (1) (σελ. 50) Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (RMT-835) (1) Στο τηλεχειριστήριο είναι ήδη τοποθετη - µένη µια µπαταρία λιθίου τύπου κουµπιού. Επαναφορτιζόµενη µπαταρία NP-FV70 (1) (σελ. 13) Κάλυµµα Μπαταρίας (1) (σελ. 12) Μετασχηµατιστής AC (1) (σελ. 13) Αλεξήνεµο (1) (σελ. 12) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1) (σελ. 13) Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού µεγάλου µεγέθους (1) (σελ. 26) Καλώδιο συνιστωσών A/V (1) (σελ. 38) Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) (σελ. 38) 10

11 CD-ROM Εφαρµογή Λογισµικού Handycam (1) (σελ. 43) PMB (Λογισµικό που περιλαµβάνει και τη Βοήθεια PMB ) Image Data Converter (Λογισµικό διαχείρισης εικόνων RAW) Εγχειρίδιο Handycam (PDF) Οδηγίες Χρήσης (Αυτό το εγχειρίδιο) (1) NEX-VG20EH Φακός ζουµ (E mm F OSS) (προσαρµοσµένος στη βιντεοκάµερα) (1) (σελ. 16) Καλύπτρα φακού (1) (σελ. 20) Πρόσθιο κάλυµµα φακού (προσαρµοσµένο στο φακό) (1) (σελ. 16) Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1) (σελ. 16) 11

12 Ξεκινώντας Βήµα 2: Προσαρµογή των παρεχόµενων αξεσουάρ Προσαρµογή του φακού Για πληροφορίες σχετικά µε την προσαρµογή του φακού, δείτε στη σελίδα 16. Η NEX-VG20E δεν συνοδεύεται από το φακό E mm F OSS. Παρακαλούµε χρησιµοποιείστε τους κα - τάλληλους φακούς (πωλούνται χωριστά). Στα µοντέλα NEX-VG20EH, ο φακός είναι προσαρµοσµένος στη βιντεοκάµερα κατά τη στιγµή της αγοράς. Προσαρµογή του Αλεξήνεµου Χρησιµοποιείστε το Αλεξήνεµο όταν θέλετε να µειώσετε το θόρυβο του ανέµου που εγγράφεται από το µικρόφωνο. Προσαρµόστε το Αλεξήνεµο µε το λογότυπο της Sony να κοιτάζει προς τα κάτω. Προσαρµογή του καλύµµατος της µπαταρίας Προσαρµόστε το κάλυµµα της µπαταρίας αφού προσαρµόσετε τη µπαταρία. Προσαρµόστε το κάλυµµα της µπαταρίας µε το µέρος που προεξέχει (1) να κοιτάζει όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 12

13 Βήµα 3: Φόρτιση της µπαταρίας Ακροδέκτης DC IN Μπαταρία Μετασχηµατιστής AC Καλώδιο ρεύµατος Προς την πρίζα Λυχνία CHG (φόρτισης) Βύσµα DC Ευθυγραµµίστε την ένδειξη v του βύσµατος DC µε αυτή του ακροδέκτη DC IN. Μπορείτε να φορτίσετε τη µπαταρία InfoLITHIUM (σειρά V) αφού την προσαρµόσετε στη βιντεοκάµερα. b Σηµειώσεις εν µπορείτε να προσαρµόσετε άλλη µπαταρία InfoLITHIUM εκτός από µια µπαταρία σειράς V σε αυτή τη βιντεοκάµερα. εν µπορείτε να προσαρµόσετε τις µπαταρίες InfoLITHIUM NP-FV30/FV50, µολονότι είναι µπαταρίες σειράς V. 1 Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (προεπιλεγµένη ρύθµιση). 2 Προσαρµόστε τη µπαταρία ωθώντας τη προς την κατεύθυνση του βέλους µέχρι να κάνει κλικ. 3 Συνδέστε το µετασχηµατιστή AC και το καλώδιο ρεύµατος στη βιντεοκάµερά σας και στην πρίζα. Η λυχνία CHG (φόρτισης) φωτίζεται και αρχίζει η φόρτιση. Η λυχνία CHG σβήνει όταν η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. 13

14 Ξεκινώντας 4 Όταν η µπαταρία φορτιστεί, αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή AC από τον ακροδέκτη DC της βιντεοκάµερας. Χρόνος φόρτισης Χρόνος κατά προσέγγιση που απαιτείται (λεπτά) για την πλήρη φόρτιση µιας πλήρως αποφορτισµένης µπαταρίας. Μπαταρία Χρόνος φόρτισης NP-FV70 (παρέχεται) 195 NP-FV Οι χρόνοι φόρτισης που φαίνονται στον πίνακα έχουν µετρηθεί όταν πραγµατοποιείται φόρτιση µε τη βιντεοκάµερα σε θερµοκρασία 25 C. Συστήνεται να φορτίζετε τη µπαταρία σε θερµοκρασία 10 C έως 30 C. z Συµβουλές Σχετικά µε τους χρόνους εγγραφής και αναπαραγωγής, δείτε στη σελίδα 63. Όταν η βιντεοκάµερα είναι σε λειτουργία, µπορείτε να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας µε την ένδειξη εναποµένουσας ενέργειας µπαταρίας στο επάνω δεξιό µέρος της οθόνης LCD. Για να αφαιρέσετε τη µπαταρία Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF. Μετατοπίστε το µοχλό απελευθέρωσης της µπαταρίας BATT (1) και αφαιρέστε τη µπαταρία (2). Μοχλός απελευθέρωσης της µπαταρίας BATT Για να χρησιµοποιήσετε µια πρίζα ως πηγή τροφοδοσίας ρεύµατος Πραγµατοποιήστε τις ίδιες συνδέσεις µε το Βήµα 3: Φόρτιση της µπαταρίας (σελ. 13). Ακόµα και αν είναι προσαρµοσµένη η µπαταρία, δεν αποφορτίζεται. 14

15 Σηµειώσεις σχετικά µε τη µπαταρία Πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία ή αποσυνδέσετε το Μετασχηµατιστή AC, θέστε τη βιντεοκάµερα εκτός λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες (Ταινία)/ (Φωτογραφία) (σελ. 30) και η λυχνία προσπέλασης (σελ. 27) είναι σβηστές. Η λυχνία CHG (φόρτισης) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Όταν η µπαταρία έχει πάθει κάποια ζηµιά. Όταν η θερµοκρασία της µπαταρίας είναι χαµηλή. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τη βιντεοκάµερα και τοποθετήστε τη σε ένα θερµό µέρος. Όταν η θερµοκρασία της µπαταρίας είναι υψηλή. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τη βιντεοκάµερά σας και τοποθετήστε τη σε ένα δροσερό µέρος. Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, η βιντεοκάµερα τίθεται αυτόµατα εκτός λειτουργίας αν την αφήσετε χωρίς να την χειρίζεστε για περίπου 5 λεπτά, για να εξοικονοµηθεί η ενέργεια της µπαταρίας ([Α. Shut Off]). Σηµειώσεις σχετικά µε το Μετασχηµατιστή AC Χρησιµοποιείστε µια πρίζα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση όταν χρησιµοποιείτε το Μετασχηµατιστή AC. Αποσυνδέστε τη Μετασχηµατιστή AC από την πρίζα αµέσως αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη ενώ χρησιµοποιείτε τη βιντεοκάµερά σας. Μην χρησιµοποιείτε το Μετασχηµατιστή AC τοποθετηµένο σε περιορισµένο χώρο, όπως ανάµεσα σε ένα τοίχο και ένα έπιπλο. Μην βραχυκυκλώνετε το βύσµα DC του Μετασχηµατιστή AC ή τα τερµατικά της µπαταρίας µε µεταλλικά αντικείµενα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη. Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρεύµατος Το καλώδιο ρεύµατος είναι σχεδιασµένο ειδικά για χρήση µε αυτή τη βιντεοκάµερα και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Φόρτιση της µπαταρίας στο εξωτερικό Μπορείτε να φορτίσετε τη µπαταρία σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή χρησιµοποιώντας το Μετασχηµατιστή AC που παρέχεται µε τη βιντεοκάµερά σας, όταν η τάση του δικτύου είναι V, 50/60 Hz. Μη χρησιµοποιείτε έναν ηλεκτρονικό τροποποιητή τάσης. 15

16 Ξεκινώντας Βήµα 4: Προσαρµογή του φακού Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί τον τρόπο προσαρµογής ενός φακού χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα τον φακό E mm F OSS που συνοδεύει την NEX-VG20EH (ο φακός είναι προσαρµοσµένος στη βιντεοκάµερα κατά την αγορά). Αν χρησιµοποιείτε έναν άλλο φακό, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε το φακό. Πρόσθιο κάλυµµα φακού Μοχλός κλειδώµατος ζουµ* Οπίσθιο κάλυµµα φακού ακτύλιος ζουµ είκτης καλύπτρας Κλίµακα εστιακής απόστασης είκτης εστιακής απόστασης ακτύλιος εστίασης είκτης τοποθέτησης Επαφές φακού** * Ο διακόπτης αυτός εµποδίζει το σωλήνα του φακού να επεκταθεί από το ίδιο του το βάρος όταν µεταφέρεται, κλπ. Στρέψτε το δακτύλιο ζουµ προς το άκρο W και τοποθετήστε το διακόπτη προς το µέρος του V για να τον κλειδώσετε. Για να τον ξεκλειδώσετε, τοποθετήστε το διακόπτη στην αρχική του θέση. ** Μην αγγίζετε ή λερώνετε τις επαφές του φακού. 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα σώµατος από το σώµα της βιντεοκάµερας και το κάλυµµα συσκευασίας από το πίσω µέρος του φακού. 16

17 2 Τοποθετήστε το φακό ευθυγραµµίζοντας τους δείκτες τοποθέτησης (λευκοί) του φακού και του σώµατος της βιντεοκάµερας. Ενώ ωθείτε το φακό ελαφρά προς το µέρος της βιντεοκάµερας, στρέψτε το φακό δεξιόστροφα µέχρι να κάνει κλικ και να έλθει στη θέση κλειδώµατος. Φροντίστε να τοποθετήσετε το φακό σε ευθεία γραµµή. είκτες τοποθέτησης (λευκοί) b Σηµειώσεις Όταν προσαρµόζετε ένα φακό, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού. Μη χρησιµοποιείτε δύναµη όταν προσαρµόζετε ένα φακό. Η βίαιη τοποθέτηση του φακού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα βλάβη ή ζηµιά της βάσης τοποθέτησης του φακού. Ενδέχεται να υπάρχει µια µικρή µετακίνηση του φακού στη θέση κλειδώµατος, ανάλογα µε το φακό που χρησιµοποιείται. εν πρόκειται για βλάβη. Κρατήστε το σώµα της βιντεοκάµερας µε το µπροστινό άκρο προς τα κάτω και αλλάξτε γρήγορα το φακό σε κάποιο µέρος µακριά από σκόνη, για να µην εισέλθει σκόνη ή σκουπιδάκια στο εσωτερικό της βιντεοκάµερας. 17

18 Ξεκινώντας Αφαίρεση του φακού 1 Ενώ πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού µέχρι το τέρµα, στρέψτε το φακό αριστερόστροφα µέχρι να σταµατήσει. Όταν αφαιρείτε το φακό, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τόσο το φακό, όσο και το σώµα της βιντεοκάµερας. Πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού 2 Αντικαταστήστε το κάλυµµα συσκευασίας του φακού και προσαρµόστε το κάλυµµα σώµατος στο σώµα της βιντεοκάµερας. Ευθυγραµµίστε την ένδειξη που υπάρχει επάνω στο κάλυµµα σώµατος µε τους δείκτες τοποθέτησης και στρέψτε το κάλυµµα προς τα δεξιά. Πριν προσαρµόσετε τα καλύµµατα, αφαιρέστε από αυτά τη σκόνη. Ευθυγραµµίστε τις ενδείξεις. b Σηµειώσεις Όταν αλλάζετε το φακό, αν εισέλθει σκόνη ή σκουπιδάκια στο εσωτερικό της βιντεοκάµερας και κολλήσουν στην επιφάνεια του αισθητήρα εικόνας (της διάταξης που λειτουργεί ως φιλµ), αυτά ενδέχεται να εµφανίζονται στην εικόνα, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης. Ο αισθητήρας εικόνας είναι καλυµµένος µε µια επίστρωση προστασίας από τη σκόνη για να µην κολλάει σκόνη επάνω στον αισθητήρα εικόνας. Ωστόσο, προσαρµόζετε και αφαιρείτε γρήγορα το φακό σε ένα σηµείο που δεν υπάρχει πολλή σκόνη. Μην αφήνετε το σώµα της βιντεοκάµερας χωρίς το κάλυµµα φακού και το κάλυµµα σώµατος. 18

19 Αν κολλήσει σκόνη ή σκουπιδάκια στον αισθητήρα εικόνας Θέστε εκτός λειτουργίας τη βιντεοκάµερα και αποσπάστε το φακό. Καθαρίστε τον αισθητήρα εικόνας και τη γύρω περιοχή χρησιµοποιώντας ένα βουρτσάκι που φυσάει αέρα (πωλείται χωριστά) και στη συνέχεια προσαρµόστε ξανά το φακό. b Σηµειώσεις Μη χρησιµοποιείτε σπρέι αέρα διότι µπορεί να διασκορπίσει σταγονίδια νερού στο εσωτερικό του σώµατος της βιντεοκάµερας. Μην τοποθετείτε το βουρτσάκι που φυσάει αέρα µέσα στην κοιλότητα πέρα από τη βάση τοποθέτησης, ώστε η άκρη του να µην αγγίζει τον αισθητήρα εικόνας. Κρατήστε τη βιντεοκάµερα προς τα κάτω για να µην εισέλθει ξανά σκόνη µέσα στη βιντεοκάµερα. Μην τραντάζετε τη βιντεοκάµερα κατά τον καθαρισµό. Αν δεν µπορείτε να καθαρίσετε τον αισθητήρα εικόνας µε την πιο πάνω διαδικασία, συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony, ή το τοπικό εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony. Προσαρµογέας Τοποθέτησης Χρησιµοποιώντας έναν Προσαρµογέα Τοποθέτησης (πωλείται χωριστά), µπορείτε να προσαρµόσετε έναν φακό A-mount (πωλείται χωριστά) στη βιντεοκάµερά σας. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε τον Προσαρµογέα Τοποθέτησης. 19

20 Ξεκινώντας Οι διαθέσιµες λειτουργίες διαφέρουν, ανάλογα µε τον τύπο του Προσαρµογέα Τοποθέτησης. Λειτουργίες Αυτόµατη εστίαση Σύστηµα AF Επιλογή AF/MF Λειτουργία Αυτόµατης Εστίασης (Μόνο φωτογραφίες) LA-EA1 ιαθέσιµη µόνο µε φακούς SAM/SSM* Contrast AF Επιλέξιµη από το φακό Απλή LA-EA2 ιαθέσιµη AF Ανίχνευσης Φάσης Φακοί SAM/SSM: επιλέξιµη από το φακό Άλλοι φακοί: επιλέξιµη µε το πλήκτρο FOCUS Απλή/συνεχής * Με τον LA-EA1, η ταχύτητα αυτόµατης εστίασης µε ένα φακό A-mount θα είναι µικρότερη σε σχέση µε έναν φακό E-mount. (Όταν είναι προσαρµοσµένος ένας φακός A-mount, η ταχύτητα αυτόµατης εστίασης θα είναι περίπου 2 δευτερόλεπτα έως 7 δευτερόλεπτα, µε τις συνθήκες λήψης που έγιναν οι µετρήσεις της Sony. Η ταχύτητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε το θέµα, το φως του περιβάλλοντος, κλπ.) b Σηµειώσεις Μερικοί φακοί ενδέχεται να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ή να έχουν περιορισµένη λειτουργικότητα. Ελέγξτε τον σχετικό δικτυακό τόπο, ή συµβουλευτείτε το τοπικό εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της Sony σχετικά µε τους συµβατούς φακούς. Ο ήχος του φακού και της λειτουργίας της κάµερας ενδέχεται να εγγραφούν κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών. Μπορείτε να το αποφύγετε αυτό τοποθετώντας το Audio Rec Level στο ελάχιστο. Αγγίξτε το (MENU) t [Camera/Mic] t [ ( Μικρόφωνο)] t [Audio Rec Level]. Ενδέχεται να χρειαστεί µεγάλο χρονικό διάστηµα ή να είναι δύσκολο για την κάµερα να εστιάσει, ανάλογα µε το φακό που χρησιµοποιείται ή το θέµα. Για να προσαρµόσετε την καλύπτρα φακού Ευθυγραµµίστε την κόκκινη γραµµή της καλύπτρας φακού µε αυτή του φακού και τοποθετήστε την καλύπτρα φακού στο φακό. Στρέψτε την καλύπτρα φακού δεξιόστροφα µέχρι η κόκκινη βούλα της καλύπτρας φακού και η κόκκινη γραµµή του φακού να ευθυγραµµιστούν µε ένα κλικ. Όταν αποθηκεύετε το φακό, τοποθετήστε την καλύπτρα φακού στο φακό ανάποδα. 20

21 Βήµα 5: Ενεργοποίηση της βιντεοκάµερας και ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας 1 Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON ενώ πιέζετε το πράσινο κουµπί. 2 Επιλέξτε ιακόπτης POWER την επιθυµητή γλώσσα και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επόµενο] (Next). Αγγίξτε το πλήκτρο στην οθόνη LCD 3 Επιλέξτε την επιθυµητή γεωγραφική περιοχή µε τα / και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επόµενο] (Next). Για να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία και την ώρα, αγγίξτε το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Ρυθµίσεις Ρολογιού)] t [Ρύθµιση Ηµεροµηνίας & Ώρας] (Date & Time Setting) t [Date & Time] (Ηµεροµηνία & Ώρα). Όταν κάποιο στοιχείο δεν εµφανίζεται στην οθόνη, αγγίξτε τα / µέχρι να εµφανιστεί. 21

22 Ξεκινώντας 4 Ρυθµίστε τη [Θερινή Ώρα] (Summer Time) και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επόµενο] (Next). Αν ρυθµίσετε τη [Θερινή Ώρα] στη θέση [On], το ρολόι θα προχωρήσει κατά µια ώρα. 5 Επιλέξτε τη µορφή της ηµεροµηνίας και αγγίξτε το [Επόµενο] (Next). 6 Επιλέξτε την ηµεροµηνία και την ώρα, αγγίξτε τα / για να εισάγετε τις τιµές και στη συνέχεια αγγίξτε το [Επόµενο] (Next) t. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί. b Σηµειώσεις Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά καταγράφονται αυτόµατα στην κάρτα µνήµης και µπορούν να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Για να εµφανίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα, αγγίξτε το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Ρυθµίσεις Αναπαραγωγής)] t [Κώδικας εδοµένων] (Data Code) t [Ηµεροµηνία/Ώρα] (Date/Time) t. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους προειδοποιητικούς ήχους λειτουργίας (µπιπ) αγγίζοντας το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Γενικές Ρυθµίσεις)] t [Beep] t [Off] t. Αν το πλήκτρο που αγγίζεται δεν ανταποκρίνεται σωστά, βαθµονοµήστε τον πίνακα αφής. 22

23 Για να απενεργοποιήσετε τη βιντεοκάµερα Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF. Η λυχνία (Ταινία) αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα και η βιντεοκάµερα τίθεται εκτός λειτουργίας. Αλλαγή της ρύθµισης γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη, ώστε τα µηνύµατα να εµφανίζονται σε µια συγκεκριµένη γλώσσα. Αγγίξτε το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Γενικές Ρυθµίσεις)] t [Ρύθµιση Γλώσσας] (Language Setting) t επιθυµητή γλώσσα t t t. 23

24 Ξεκινώντας Βήµα 6: Πραγµατοποίηση ρυθµίσεων πριν την εγγραφή Οθόνη LCD Ανοίξτε την οθόνη LCD κατά 90 µοίρες σε σχέση µε τη βιντεοκάµερα (1) και στη συνέχεια προσαρµόστε τη γωνία (2). 2 Μέγιστο 90 µοίρες 2 Μέγιστο 180 µοίρες Πλήκτρο FINDER/LCD 1 Μέγιστο 90 µοίρες z Συµβουλές Οι εικόνες εµφανίζονται στο εικονοσκόπιο ή στην οθόνη LCD. Πιέστε το FINDER/LCD για να επιλέξετε αν θέλετε να εµφανίζονται οι εικόνες στο εικονοσκόπιο ή στην οθόνη LCD. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανοίγοντας ή κλείνοντας την οθόνη LCD. Το πλήκτρο FINDER/LCD σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε το εικονοσκόπιο χωρίς να κλείσετε την οθόνη LCD, ώστε να µπορείτε να χειριστείτε τα πλήκτρα που είναι κρυµµένα όταν η οθόνη LCD είναι κλειστή. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD µε το [Φωτεινότητα LCD] (LCD Brightness). Αλλαγή των ενδείξεων της οθόνης LCD Πιέστε το DISPLAY για κυκλική εναλλαγή της οθόνης µε την παρακάτω σειρά: Εγγραφή: Λεπτοµερείς ενδείξεις t απλές ενδείξεις t ελάχιστες ενδείξεις Αναπαραγωγή: Λεπτοµερείς ενδείξεις t ελάχιστες ενδείξεις Πλήκτρο DISPLAY 24

25 z Συµβουλές Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, οι ενδείξεις της οθόνης αλλάζουν στις απλές ενδείξεις µετά από περίπου 4 δευτερόλεπτα ([Display Setting]). Η οθόνη αλλάζει σε λεπτοµερή οθόνη όταν αγγίξετε σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης εκτός από τα πλήκτρα της οθόνης LCD, ώστε να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα διάφορα στοιχεία. περίπου 4 δευτερόλεπτα αργότερα Εικονοσκόπιο Όταν πραγµατοποιείτε εγγραφή ενώ βλέπετε µέσα από το εικονοσκόπιο, κλείστε την οθόνη LCD, ή πιέστε το FINDER/LCD (σελ. 73). Αν οι ενδείξεις στο εικονοσκόπιο φαίνονται θολές, ρυθµίστε το µοχλό ρύθµισης του φακού του εικονοσκοπίου που βρίσκεται κάτω από το εικονοσκόπιο. b Σηµειώσεις Ενδέχεται να βλέπετε χρώµατα (κόκκινο, µπλε, πράσινο) που ιριδίζουν στο εικονοσκόπιο όταν µετακινείτε το οπτικό σας πεδίο. εν πρόκειται για βλάβη. Τα ιριδίζοντα χρώµατα δεν καταγράφονται στην κάρτα µνήµης. z Συµβουλές Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα του εικονοσκοπίου από το [Φωτεινότητα Εικονοσκοπίου] (VF Brightness). 25

26 Ξεκινώντας Αν η εικόνα δεν είναι καθαρή στο εικονοσκόπιο Αν δεν µπορείτε να δείτε καθαρά την εικόνα στο σκόπευτρο σε συνθήκες µε έντονο φωτισµό, χρησιµοποιείστε το παρεχόµενο µεγάλου µεγέθους κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού. Για να προσαρµόσετε το µεγάλου µεγέθους κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού, τεντώστε το ελαφρά και ευθυγραµµίστε το µε την εγκοπή που υπάρχει στο εικονοσκόπιο. Μπορείτε να προσαρµόσετε το κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού έτσι ώστε να κοιτάζει είτε προς τα δεξιά, είτε προς τα αριστερά. Μεγάλου µεγέθους κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού (παρέχεται) Προσαρµόστε την προεξο - χή ώστε να είναι ευθεία. b Σηµειώσεις Μην αφαιρέσετε το προεγκατεστηµένο κάλυµµα. 26

27 Βήµα 7: Εισαγωγή µιας κάρτας µνήµης Λυχνία προσπέλασης Προσέξτε τη θέση της κοµµένης γωνίας. 1 Ανοίξτε το κάλυµµα και εισάγετε την κάρτα µνήµης µε την κοµµένη άκρη προς την πλευρά που φαίνεται στην εικόνα, µέχρι να κάνει κλικ. Αν εισάγετε µια καινούργια κάρτα µνήµης, εµφανίζεται η οθόνη [Προετοιµασία του αρχείου βάσης δεδοµένων εικόνων. Παρακαλώ περιµένετε.] (Preparing image database file. Please wait.). Περιµένετε µέχρι να σταµατήσει να εµφανίζεται η οθόνη. 2 Κλείστε το κάλυµµα. b Σηµειώσεις Αν εµφανιστεί το µήνυµα [Αποτυχία δηµιουργίας νέου Αρχείου Βάσης εδοµένων Εικόνων. Είναι πιθανό να µην υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος.] (Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.), διαµορφώστε την κάρτα µνήµης. Ελέγξτε τον προσανατολισµό της κάρτας µνήµης. Αν εισάγεται βίαια την κάρτα µνήµης µε λάθος προσανατολισµό, η κάρτα µνήµης, η θυρίδα κάρτας µνήµης, ή τα δεδοµένα εικόνων µπορεί να καταστραφούν. Μην ανοίγετε το κάλυµµα κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Όταν εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα µνήµης, προσέξτε η κάρτα µνήµης να µην πεταχτεί έξω και πέσει κάτω. Για να εξάγετε την κάρτα µνήµης Ανοίξτε το κάλυµµα και ωθήστε την κάρτα µνήµης µια φορά ελαφρά προς τα µέσα. 27

28 Ξεκινώντας Τύποι καρτών µνήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε τη βιντεοκάµερά σας Κλάση Ταχύτητας SD Περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο Memory Stick PRO Duo (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo Μέσο Memory Stick PRO Duo Κάρτα µνήµης SD Κάρτα µνήµης SDHC Κάρτα µνήµης SDXC Κλάση 4 ή ταχύτερη Κάρτα SD εν είναι εγγυηµένη η λειτουργία µε όλες τις κάρτες µνήµης. Με αυτή τη βιντεοκάµερα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µέσο Memory Stick PRO Duo, µε το µισό µέγεθος από ότι ένα Memory Stick, ή κάρτες SD κανονικού µεγέθους. Μην προσαρµόζετε µια ετικέτα ή κάτι παρόµοιο σε µια κάρτα µνήµης ή σε έναν προσαρµογέα κάρτας µνήµης. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη. Τα µέσα Memory Stick PRO Duo µε χωρητικότητα έως 32 GB και οι κάρτες SD µε χωρητικότητα έως 64 GB έχει εξακριβωθεί ότι λειτουργούν µε τη βιντεοκάµερά σας. b Σηµειώσεις εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια κάρτα MultiMediaCard µε αυτή τη βιντεοκάµερα. Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί σε κάρτες µνήµης SDXC δεν µπορούν να εισαχθούν ή να αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν υποστηρίζουν το σύστηµα αρχείων exfat* συνδέοντας τη βιντεοκάµερα σε αυτές τις συσκευές µε το καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε από πριν ότι οι συνδεδεµένες συσκευές υποστηρίζουν το σύστηµα exfat. Αν συνδέσετε µια συσκευή που δεν υποστηρίζει το σύστηµα exfat και εµφανιστεί η οθόνη διαµόρφωσης, µην εκτελέσετε τη διαµόρφωση. Όλα τα εγγεγραµµένα δεδοµένα θα χαθούν. * Το exfat είναι ένα σύστηµα αρχείων που χρησιµοποιείται στις κάρτες µνήµης SDXC. 28

29 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εγγραφή Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, οι ταινίες εγγράφονται µε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD). 1 Προσαρµόστε τη χειρολαβή. 2 Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα φακού, πιέστε τις ασφάλειες στο πλαϊνό µέρος του καλύµµατος. 3 Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON ενώ πιέζετε το πράσινο κουµπί. Η βιντεοκάµερά σας τίθεται σε λειτουργία. 29

30 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εγγραφή ταινιών (Ταινία): Για εγγραφή µιας ταινίας (Φωτογραφία): Για εγγραφή µιας φωτογραφίας Πλήκτρο START/STOP [STBY] t [REC] Πλήκτρο MODE 1 Πιέστε το MODE ώστε να φωτιστεί η λυχνία (Ταινία). 2 Πιέστε το START/STOP για να αρχίσετε την εγγραφή. Η λυχνία εγγραφής φωτίζεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής (σελ. 74). Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πιέστε ξανά το START/STOP. b Σηµειώσεις Ο µέγιστος συνεχόµενος χρόνος εγγραφής ταινιών είναι περίπου 13 ώρες. Όταν ένα αρχείο ταινίας ξεπερνάει τα 2 GB, δηµιουργείται αυτόµατα το επόµενο αρχείο ταινίας. Χρειάζονται αρκετά δευτερόλεπτα µέχρι να µπορέσετε να αρχίσετε την εγγραφή από τη στιγµή που θα θέσετε σε λειτουργία τη βιντεοκάµερα. εν µπορείτε να χειριστείτε τη βιντεοκάµερά σας σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Εµφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις αν συνεχίζεται να πραγµατοποιείται εγγραφή δεδοµένων στο µέσο εγγραφής µετά το τέλος της εγγραφής. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, µην προκαλείτε δονήσεις ή τραντάγµατα στη βιντεοκάµερα και µην αφαιρείτε τη µπαταρία ή το Μετασχηµατιστή AC. Η λυχνία προσπέλασης (σελ. 27) είναι φωτισµένη ή αναβοσβήνει Το εικονίδιο µέσου εγγραφής στο επάνω δεξιό µέρος της οθόνης LCD αναβοσβήνει Η βιντεοκάµερα δεν διαθέτει λειτουργία ηλεκτροκίνητου ζουµ. Κρατήστε το φακό µε το αριστερό σας χέρι για να υποστηρίξετε την κάµερα κατά τη διάρκεια της εγγραφής (όταν δεν χρησιµοποιείτε ένα τρίποδο). Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας δεν αγγίζουν το µικρόφωνο. z Συµβουλές Σχετικά µε το χρόνο εγγραφής των ταινιών δείτε στη σελίδα 64. Το διάφραγµα (IRIS), η ταχύτητα κλείστρου, η απολαβή και η έκθεση ρυθµίζονται αυτόµατα όταν πιεστεί το PROGRAM AE. 30

31 Σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση, το [ SteadyShot] είναι ρυθµισµένο στη θέση [Standard]. Σηµειώστε ότι αν ο προσαρµοσµένος φακός δεν διαθέτει µια λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας, το SteadyShot δεν θα είναι διαθέσιµο. Μπορείτε να συλλάβετε φωτογραφίες από εγγεγραµµένες ταινίες. Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο εγγραφής, την εκτιµώµενη εναποµένουσα χωρητικότητα, κλπ. αγγίζοντας το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Ρυθµίσεις Μέσων)] t [Πληροφορίες Μέσων] (Media Info). Η οθόνη LCD της βιντεοκάµεράς σας µπορεί να εµφανίσει την εικόνα που καταγράφεται σε ολόκληρη την οθόνη (πλήρης εµφάνιση πίξελ). Ωστόσο, αυτό µπορεί να προκαλέσει ελαφρό ξάκρισµα του επάνω, κάτω, αριστερού και δεξιού άκρου της εικόνας όταν αυτή αναπαράγεται σε µια TV που δεν είναι συµβατή µε την πλήρη εµφάνιση πίξελ. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθµίστε το [Πλαίσιο Οδήγησης] (Guide Frame) στη θέση [On] και πραγµατοποιήστε εγγραφή εικόνων χρησιµοποιώντας το εξωτερικό πλαίσιο που εµφανίζεται στην οθόνη ως οδηγό. Κώδικας δεδοµένων κατά τη διάρκεια της εγγραφής Η ηµεροµηνία, η ώρα εγγραφής και οι συνθήκες εγγραφής καταγράφονται αυτόµατα στην κάρτα µνήµης. εν εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Ωστόσο, µπορείτε να τις δείτε ως [Κώδικα εδοµένων] (Data Code) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Για να τις εµφανίσετε, αγγίξτε το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Ρυθµίσεις Αναπαραγωγής)] t [Κώδικας εδοµένων] (Data Code) t επιθυµητή ρύθµιση t. Λήψη φωτογραφιών (Ταινία): Κατά την εγγραφή µιας ταινίας (Φωτογραφία): Κατά τη λήψη µιας φωτογραφίας Πλήκτρο PHOTO Αναβοσβήνει t Φωτίζεται Πλήκτρο MODE Όταν εµφανίζεται η ένδειξη, η φωτογραφία καταγράφεται. 1 Πιέστε το MODE ώστε να φωτιστεί η λυχνία (Φωτογραφία). Η οθόνη LCD αλλάζει στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών. 2 Πιέστε ελαφρά το PHOTO για να ρυθµίσετε την εστίαση και στη συνέχεια πιέστε το πλήρως. 31

32 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Ένδειξη εστίασης Η ένδειξη εστίασης δείχνει την κατάσταση εστίασης φωτιζόµενη/αναβοσβήνοντας. z φωτισµένη : Η εστίαση έχει κλειδωθεί. z αναβοσβήνει: Η βιντεοκάµερα δεν µπορεί να εστιάσει στο θέµα αυτόµατα. Είτε ανασυνθέστε το πλάνο, είτε αλλάξτε τη ρύθµιση εστίασης. z Συµβουλές Σχετικά µε τον αριθµό εγγράψιµων φωτογραφιών, δείτε στη σελίδα 64. Το διάφραγµα (IRIS), η ταχύτητα κλείστρου, το ISO και η έκθεση ρυθµίζονται αυτόµατα όταν πιεστεί το PROGRAM AE. Για να αλλάξετε το µέγεθος εικόνας, αγγίξτε το (MENU) t [Ποιότητα/Μέγεθος Εικόνας] (Image Quality/Size) t [ Μέγεθος Εικόνας] ( Image Size) t επιθυµητή ρύθµιση t. εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή φωτογραφιών όταν εµφανίζεται η ένδειξη. Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας που καταγράφεται αγγίζοντας το (MENU) t [Ποιότητα/Μέγεθος Εικόνας] (Image Quality/Size) t [ Λειτουργία Εγγραφής] ( Rec Mode). Οι τύποι των µέσων στα οποία µπορούν να εγγραφούν εικόνες εξαρτώνται από την επιλεγµένη λειτουργία εγγραφής. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την αποθήκευση µε χρήση εξωτερικών συσκευών, δείτε στη σελίδα 50. Τύπος µέσου Λειτουργία εγγραφής Σε αυτή τη βιντεοκάµερα Κάρτα µνήµης Σε εξωτερικές συσκευές Εξωτερικά µέσα (συσκευές αποθήκευσης USB) ίσκοι Blu-ray ίσκοι AVCHD * Το [PS] µπορεί να ρυθµιστεί µόνο όταν το [ Frame Rate] είναι ρυθµισµένο σε [50p]. 32

33 Προσαρµογή ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης Ρύθµιση της Έκθεσης, κλπ. χειροκίνητα (επιλογέας MANUAL) Είναι χρήσιµο να κάνετε χειροκίνητες ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τον επιλογέα MANUAL, αντιστοιχίζοντας ένα στοιχείο του µενού ([Έκθεση] σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση) στον επιλογέα MANUAL. Χρήση τριπόδου Προσαρµόστε ένα τρίποδο (πωλείται χωριστά) στην υποδοχή τριπόδου χρησιµοποιώντας µια βίδα τριπόδου (πωλείται χωριστά, µήκος βίδας µικρότερο από 5,5 mm). Πλήκτρο MANUAL Υποδοχή τριπόδου Επιλογέας MANUAL Τρόπος χρήσης του επιλογέα MANUAL Χρησιµοποιείστε τον επιλογέα MANUAL για να κάνετε ρυθµίσεις και όταν πιέζετε το IRIS ή το SHUTTER SPEED. Για να αντιστοιχήσετε ένα στοιχείο του µενού Πιέστε και κρατήστε το MANUAL για λίγα δευτερόλεπτα για να εµφανίσετε την οθόνη [Πλήκτρο MANUAL] (MANUAL Button). Περιστρέψτε τον επιλογέα MANUAL για να αντιστοιχήσετε ένα στοιχείο. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε το [Έκθεση] (Exposure), το [ Απολαβή (Gain) ( ISO)], το [ ιάφραγµα] (IRIS), την [Ταχύτητα Κλείστρου] (Shutter Speed), τη [Μεταβολή Αυτόµατης Έκθεσης] (AE Shift), ή τη [Μεταβολή Ισορροπίας του Λευκού] (White Balance Shift). 33

34 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή µε τη βιντεοκάµερα z Συµβουλές Η βιντεοκάµερα εµφανίζει τις εικόνες που έχουν εγγραφεί αυτόµατα ως γεγονός, µε βάση την ηµεροµηνία και την ώρα. 1 Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON ενώ πιέζετε το πράσινο κουµπί. Η βιντεοκάµερά σας τίθεται σε λειτουργία. 2 Πιέστε το (Προβολή εικόνων). Μετά από µερικά δευτερόλεπτα εµφανίζεται η οθόνη Προβολής Γεγονότων. 3 Αγγίξτε τα / για να επιλέξετε το επιθυµητό γεγονός (B). 34 A Προς την οθόνη MENU B Γεγονότα C / : Προς το προηγούµενο/επόµενο γεγονός D Όνοµα γεγονότος E Αλλαγή στη λειτουργία εγγραφής ταινιών/φωτογραφιών F Χρονολογική ράβδος G Πλήκτρο αλλαγής Κλίµακας Γεγονότος Η οθόνη Ευρετηρίου Γεγονότων εµφανίζεται όταν αγγίξετε το γεγονός που εµφανίζεται στο κέντρο. Αγγίξτε το Gg (G Αλλαγή Κλίµακας Γεγονότος) στο κάτω δεξιό µέρος της οθόνης για να αλλάξετε την κλίµακα της χρονολογικής ράβδου από ενάµισι έτος σε τρεις µήνες, πράγµα το οποίο αλλάζει τον αριθµό των γεγονότων που µπορούν να εµφανιστούν στη χρονολογική ράβδο.

35 4 Αγγίξτε την εικόνα που θέλετε να δείτε. Αγγίξτε το F για να επιλέξετε τον τύπο εικόνας που θα εµφανίζεται στο ευρετήριο επιλέγοντας µεταξύ των [ MOVIE] (µόνο ταινίες), [ PHOTO] (µόνο φωτογραφίες), ή [ MOVIE/PHOTO] (ταινίες και φωτογραφίες). A Για επιστροφή στην οθόνη Προβολής Γεγονότων B / : Εµφανίζει την προηγούµενη/επόµενη σελίδα (Αγγίζοντας και κρατώντας το πλήκτρο µετακινείται η οθόνη ευρετηρίου.) C Αλλαγή στη λειτουργία εγγραφής ταινιών/φωτογραφιών D Τίτλος γεγονότος E Συνολικός χρόνος ταινιών στο γεγονός (Όταν υπάρχουν µόνο φωτογραφίες εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των φωτογραφιών) F Πλήκτρο Αλλαγής Τύπου Εικόνας G Ταινία H Φωτογραφία Η ένδειξη T{ εµφανίζεται στην ταινία ή τη φωτογραφία της οποίας έγινε πιο πρόσφατα αναπαραγωγή ή εγγραφή. Αν αγγίξετε την ταινία ή τη φωτογραφία µε το T{, µπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. 35

36 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Χειρισµός της βιντεοκάµερας κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες που φαίνονται στην πιο κάτω εικόνα όταν η βιντεοκάµερα αναπαράγει µια ταινία. Η παρακάτω εικόνα εµφανίζεται όταν επιλέξετε το [ MOVIE/PHOTO] (προεπιλεγµένη ρύθµιση) ή το [ MOVIE] αγγίζοντας το πλήκτρο Αλλαγής Τύπου Εικόνας στην οθόνη Ευρετηρίου Γεγονότων. Ρύθµιση έντασης ιαγραφή Περιεχόµενο ιακοπή* Προηγούµενο Γρήγορη κίνηση πίσω* Επόµενο Γρήγορη κίνηση εµπρός* Παύση*/αναπαραγωγή * Αυτά τα πλήκτρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο όταν η βιντεοκάµερα αναπαράγει µια ταινία. b Σηµειώσεις Ενδέχεται να µην µπορείτε να αναπαράγετε τις εικόνες µε µια άλλη συσκευή εκτός από τη βιντεοκάµερα. z Συµβουλές Αγγίζοντας το πλήκτρο στην οθόνη αναπαραγωγής εµφανίζονται λειτουργίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δεδοµένη στιγµή, τις οποίες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εύκολα. Όταν η αναπαραγωγή των επιλεγµένων εικόνων φτάσει στην τελευταία εικόνα, η οθόνη επανέρχεται στην οθόνη ευρετηρίου (INDEX). Αγγίξτε τα / κατά τη διάρκεια της παύσης για αναπαραγωγή ταινιών σε αργή κίνηση. Αγγίζοντας επανειληµµένα τα / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, οι ταινίες αναπαράγονται περίπου 5 φορές πιο γρήγορα t περίπου 10 φορές πιο γρήγορα t περίπου 30 φορές πιο γρήγορα t περίπου 60 φορές πιο γρήγορα. Η ηµεροµηνία και η ώρα εγγραφής και οι συνθήκες εγγραφής καταγράφονται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Οι πληροφορίες αυτές δεν εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά µπορείτε να τις εµφανίσετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αγγίζοντας το (MENU) t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Ρυθµίσεις Αναπαραγωγής)] t [Κώδικας εδοµένων] (Data Code) t επιθυµητή ρύθµιση t t. Για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου των ταινιών Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ταινιών, αγγίξτε το / t. t και ρυθµίστε µε τα 36

37 Προβολή φωτογραφιών Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες που φαίνονται στην πιο κάτω εικόνα ενώ βλέπετε φωτογραφίες. Η παρακάτω εικόνα εµφανίζεται όταν επιλέξετε το [ PHOTO] αγγίζοντας το πλήκτρο Αλλαγής Τύπου Εικόνας στην οθόνη Ευρετηρίου Γεγονότων. ιαγραφή Περιεχόµενο Προηγούµενο Επόµενο Έναρξη/Λήξη παρουσίασης z Συµβουλές Για να επαναλάβετε µια Παρουσίαση, αγγίξτε το t [Ρύθµιση Παρουσίασης] (Slideshow Set). 37

38 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή εικόνων σε µια TV Οι µέθοδοι σύνδεσης και η ποιότητα εικόνας (υψηλή ευκρίνεια (HD) ή κανονική ευκρίνεια (STD)) στην οθόνη της TV διαφέρουν, ανάλογα µε τον τύπο της TV που έχει συνδεθεί και τη σύνδεση που χρησιµοποιείται. Μπορείτε να δείτε εικόνες στην οθόνη της TV σας ακόµα και την ώρα που εγγράφονται. Ακροδέκτες εξόδου της βιντεοκάµερας Ακροδέκτης HDMI OUT Λίστα συνδέσεων Σύνδεση σε µια TV υψηλής ευκρίνειας Όταν η ποιότητα εγγραφής είναι ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD), οι ταινίες αναπαράγονται µε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD). Όταν η ποιότητα εγγραφής είναι ποιότητα εικόνας κανονικής ευκρίνειας (STD), οι ταινίες αναπαράγονται µε ποιότητα εικόνας κανονικής ευκρίνειας (STD). Καλώδιο συνιστωσών A/V (παρέχεται) (Πράσινο) Υ (Μπλε) PB/CB (Κόκκινο) PR/CR Ακροδέκτης Τηλεχειρισµού A/V Καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) (Λευκό) (Κόκκινο) 1 Ρυθµίστε την είσοδο της TV ανάλογα µε το συνδεδεµένο ακροδέκτη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της TV. 2 Συνδέστε τη βιντεοκάµερα σε µια TV. Χρησιµοποιείστε τον παρεχόµενο Μετασχηµατιστή AC ως πηγή τροφοδοσίας ρεύµατος (σελ. 14). 3 Πραγµατοποιήστε αναπαραγωγή µιας ταινίας ή φωτογραφίας από τη βιντεοκάµερα (σελ. 34). Σύνδεση σε µια TV µη υψηλής ευκρίνειας 16:9 (wide) ή µια TV 4:3 Όταν οι ταινίες έχουν εγγραφεί µε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) αναπαράγονται µε ποιότητα εικόνας κανονικής ευκρίνειας (STD). Όταν οι ταινίες έχουν εγγραφεί µε ποιότητα εικόνας κανονικής ευκρίνειας (STD), αναπαράγονται µε ποιότητα εικόνας κανονικής ευκρίνειας (STD). 38

39 Καλώδιο συνιστωσών A/V (παρέχεται) Καλώδιο σύνδεσης A/V µε S VIDEO (πωλείται χωριστά) (Κίτρινο) Καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται) (Πράσινο) Υ (Μπλε) PB/CB (Κόκκινο) PR/CR (Λευκό) (Κόκκινο) (Λευκό) (Κόκκινο) (Κίτρινο) (Λευκό) (Κόκκινο) Αν πραγµατοποιήσετε σύνδεση µε το καλώδιο συνιστωσών A/V Αν συνδέσετε µόνο βύσµατα συνιστωσών βίντεο, δεν θα εξέρχονται σήµατα ήχου. Συνδέστε το λευκό και κόκκινο βύσµα για να εξέρχονται σήµατα ήχου. Επιλέξτε τη ρύθµιση [Component] για τον ακροδέκτη εισόδου συνιστωσών που χρησιµοποιείτε. Αγγίξτε το (MENU) [Ρυθµίσεις] (Setup) t [ ( Σύνδεση)] t [Component] t επιθυµητή ρύθµιση t για να πραγµατοποιήσετε τη ρύθµιση. Αν πραγµατοποιήσετε σύνδεση µε ένα καλώδιο HDMI Χρησιµοποιείστε ένα καλώδιο HDMI µε το λογότυπο HDMI. Χρησιµοποιείστε έναν µίνι ακροδέκτη HDMI στο ένα άκρο (για τη βιντεοκάµε - ρα) και ένα βύσµα κατάλληλο για τη σύνδεση της TV σας στο άλλο άκρο. Οι εικόνες µε προστασία πνευµατικών δι - καιωµάτων δεν εξέρχονται από τον ακρο - δέκτη HDMI OUT της βιντεοκάµεράς σας. Μερικές τηλεοράσεις ενδέχεται να µη λειτουργούν σωστά (π.χ. να µην ακούγεται ήχος ή να µην εµφανίζεται εικόνα) µε αυτή τη σύνδεση. Μη συνδέετε τον ακροδέκτη HDMI OUT της βιντεοκάµερας στον ακροδέκτη HDMI OUT µιας εξωτερικής συσκευής, διότι µπορεί να προκληθεί βλάβη. Όταν η συνδεδεµένη συσκευή είναι συµβατή µε περιβαλλοντικό ήχο 5.1 καναλιών, οι ταινίες ποιότητας εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) εξέρχονται µε περιβαλλοντικό ήχο 5.1 καναλιών αυτόµατα. Οι ταινίες ποιότητας εικόνας κανονικής ευκρίνειας (STD) µετατρέπονται σε ήχο 2 καναλιών. Για να ρυθµίσετε την αναλογία διαστάσεων ανάλογα µε τη συνδεδεµένη TV (16:9/4:3) Ρυθµίστε το [Τύπος TV] (TV Type) σε [16:9] ή [4:3], ανάλογα µε την TV σας. Όταν πραγµατοποιείτε σύνδεση µε ένα καλώδιο σύνδεσης A/V µε S VIDEO Όταν είναι συνδεδεµένο το βύσµα S VIDEO (κανάλι S VIDEO), τα σήµατα ήχου δεν εξέρχονται. Για να εξέλθουν σήµατα ήχου, συνδέστε το λευκό και το κόκκινο βύσµα στον ακροδέκτη εισόδου ήχου της TV σας. Η σύνδεση αυτή προσφέρει εικόνες υψηλότερης ανάλυσης σε σχέση µε το καλώδιο σύνδεσης A/V. Όταν η TV σας είναι µονοφωνική (Όταν η TV σας έχει µόνο έναν ακροδέκτη εισόδου ήχου) Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του καλωδίου σύνδεσης A/V στον ακροδέκτη εισόδου βίντεο και συνδέστε το λευκό (αριστερό κανάλι) ή το κόκκινο (δεξί κανάλι) βύσµα του ακροδέκτη εισόδου ήχου της TV ή του βίντεο (VCR) σας. Όταν συνδέετε την TV σας µέσω µιας συσκευής βίντεο (VCR) Συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στην είσοδο LINE IN της συσκευής βίντεο (VCR) χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης A/V. Τοποθετήστε τον επιλο - γέα εισόδου της συσκευής βίντεο (VCR) στη θέση LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, κλπ.) 39

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG20E/VG20EH Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH 2011 Sony Corporation 4-291-376-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Oδηγίες Xειρισµού Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη µονάδα, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. HXR-MC2000E/MC1500P Ψηφιακή Βιντεοκάµερα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω 4-170-095-92(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22 Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας 39 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E 2011 Sony Corporation 4-264-742-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων της βιντεοκάμεράς

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9. 4-170-893-94(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Κάνοντας καλή χρήση της βιντεοκάμερας Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-286-671-41(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 9 13 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα 3-093-316-93(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Απολαύστε την κάμερά σας 11 Ξεκινώντας 15 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-516-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης NEX-6 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-521-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-133-713-91(1) GR Χρησιμοποιώντας το Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-452-898-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-761-92(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-450-166-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα