ANΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"

Transcript

1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Παλαιό Φάληρο, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο Του Δήμου Ζωγράφου Ζωγράφου Υπ όψιν Δημάρχου: κα. Καφατσάκη Τίνα Κύριοι, ANΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η έκθεση αυτή συντάχθηκε με στόχο την καταγραφή των σημαντικότερων θεμάτων που προέκυψαν από τον Οικονομικό Έλεγχο της χρήσης 2013 του Δήμου Ζωγράφου, ο οποίος μας ανατέθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ.11431/ απόφαση Δημάρχου. Στην έκθεση επισημαίνουμε θέματα που αντιληφθήκαμε κατά τη διεξαγωγή των κανονικών ελεγκτικών διαδικασιών, οι οποίες σχεδιάστηκαν προκειμένου να εκφέρουμε γνώμη για τις Οικονομικές Καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης. Κατά συνέπεια η εργασία μας έχει σχεδιαστεί σε δειγματοληπτική κυρίως βάση και δεν περιλαμβάνει λεπτομερή εξέταση όλων των συστημάτων λειτουργίας του Δήμου. Δεν αποτελεί επίσης μέσο εντοπισμού καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου. Τέλος δεν αποτελεί πηγή ενημέρωσης και ολοκληρωμένων προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις στον εσωτερικό έλεγχο, κάτι που για να γίνει, θα απαιτούσε μία πιο εξειδικευμένη έρευνα. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων και γενικότερα η ορθή διαχείριση και η ορθή λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών, παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα τις Οικονομικές Καταστάσεις, όπως είναι γνωστό, αποτελούν ευθύνη της Διοίκησης του Δήμου και συγκεκριμένα της Δημαρχιακής Επιτροπής πριν τον Καλλικράτη και της Οικονομικής Επιτροπής στη συνέχεια. Κατά τον έλεγχό μας, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι όλες οι συναλλαγές του Δήμου έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και όλες οι ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τη διοίκηση και τα στελέχη του Δήμου, ώστε να σχηματίσουμε, μαζί με την έρευνα των βιβλίων και στοιχείων, γνώμη για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης θεωρούμε, με βάση τις γραπτές διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει, ότι σε όλα τα βασικά ζητήματα, όπως η επιλογή προμηθευτών για επενδύσεις και άλλες προμήθειες, οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων, οι πληρωμές των εξόδων, η ορθή διάθεση των επιχορηγήσεων ανάλογα με το σκοπό που έχουν χορηγηθεί, αλλά και κάθε άλλο σχετικό θέμα, έχουν αντιμετωπιστεί από άποψη διαδικασιών και διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και η λογιστική τους αντιμετώπιση με βάση τις διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους ΟΤΑ. (ΠΔ 315/99). Είναι ευνόητο ότι για όλα τα πιο πάνω θέματα, ο έλεγχός μας υπεισήλθε σε σχετικές έρευνες, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι οι έρευνες αυτές ήταν δειγματοληπτικές, με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα που εφαρμόζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τα οποία είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3146/03 (ΦΕΚ 125/ ). Με βάση τις ρυθμίσεις του πιο πάνω νόμου, μετά τον έλεγχο χορηγείται «Έκθεση Ελέγχου», στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται αν εφαρμόστηκε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ 315/99), αν ελέγχθηκε η τήρηση των διατάξεων του ΔΚΚ και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων, ενώ αναφέρονται οι παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Επίσης από τον ίδιο νόμο, καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, αλλά και οι αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα. Τέλος θέλουμε να σημειώσουμε και τα εξής: Ο τακτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών δεν υπεισέρχεται στη σκοπιμότητα των πράξεων που ελέγχει, αλλά στη νομιμότητά τους και μόνον. Η σκοπιμότητα είναι αποκλειστικό προνόμιο και ευθύνη 1

2 της διοίκησης των ελεγχόμενων μονάδων, η δε εμπλοκή των ελεγκτών σε θέματα σκοπιμότητας, θα συνιστούσε υποκατάσταση της διοίκησης στο έργο της. Είναι όμως δυνατό με ειδική εντολή, οι ελεγκτές να εξετάσουν θέματα που άπτονται σκοπιμότητας και να εκφράσουν γνώμη σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στους Δήμους, εισάγει μεταξύ άλλων, νέες έννοιες όπως το «αποτέλεσμα εκμετάλλευσης» και το «αποτέλεσμα χρήσης», έννοιες που διαφέρουν κατά πολύ από τα «ελλείμματα» και «πλεονάσματα» τα οποία προκύπτουν από την ταμειακή διαχείριση του δημόσιου λογιστικού. Πρέπει να τονισθεί ότι η έννοια της ζημίας ή του κέρδους είναι αυτονόητη σε κάθε μονάδα και ότι ύπαρξη ζημίας, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης. Για αυτές τις νέες έννοιες, με δεδομένο ότι οι διοικήσεις των δήμων είναι συλλογικά όργανα και αποτελούνται από μέλη που δεν είναι κατ ανάγκην εξοικειωμένα με αυτές, είμαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε για να δώσουμε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενό τους. Σε μία έκθεση σαν αυτή που ακολουθεί, αναφέρεται συνήθως ένα πλήθος παρατηρήσεων. Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι να εντοπίζουν αδυναμίες, που πολλές φορές είναι λογιστικού χαρακτήρα και να εισηγούνται την αντιμετώπισή τους, να βοηθούν δηλαδή στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μονάδων τις οποίες ελέγχουν. Στο πλήθος των ελεγχόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η διατύπωση παρατηρήσεων αυτής της φύσης ή παράθεσης πληροφοριών για να κατανοήσει ένας τρίτος καλύτερα το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, είναι μία συνήθης πρακτική. Δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη, ότι η διοίκηση της μονάδας δεν επιτέλεσε σωστά το έργο της και επομένως αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται με μεγάλη σοβαρότητα. Στην «έκθεση ελέγχου» που χορηγείται από τους τακτικούς ελεγκτές, αναφέρονται οι σημαντικές επισημάνσεις του ελέγχου, οι οποίες μπορεί να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις, όπως ορίζεται και από το Ν. 3146/03. Το διπλογραφικό σύστημα δίνει τεράστιες δυνατότητες για την άντληση πληροφοριών και την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας του Δήμου. Οι πληροφορίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για την άσκηση διοίκησης είναι αυτές που προκύπτουν από την Αναλυτική Λογιστική, η οποία προσδιορίζει τα αναλυτικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από κάθε δραστηριότητα. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί βέβαια έναν εύλογο χρόνο προσαρμογής, αλλά κυρίως την άμεση κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ταμειακών «ελλειμμάτων» και «πλεονασμάτων» και των «κερδών» ή «ζημιών». Ένας Δήμος μπορεί να έχει ταμειακό πλεόνασμα, αλλά η διαχείριση του σε μία χρήση να είναι εξαιρετικά ζημιογόνα, πολλές φορές εξαιτίας δημιουργίας σταθερών εξόδων, που δεσμεύουν και μελλοντικά τη διοίκηση. Έτσι μπορεί να έχει πληγεί καίρια η βιωσιμότητά του και τα περιθώρια άσκησης πολιτικής ανάκαμψης. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι πιθανό, ενέργειες της διοίκησης που πλήττουν τη βιωσιμότητα, να έγιναν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός των κινδύνων που δημιουργούνται. Για να χαραχθεί αναπτυξιακή πολιτική, κατά την άποψή μας, πρέπει να γίνεται μεσοπρόθεσμος επιστημονικός σχεδιασμός, βασισμένος σε αναλυτικές ιστορικές πληροφορίες, που βασικά μπορούν να αντληθούν από τη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής. Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς και το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου, για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Με Εκτίμηση Για την Grant Thornton Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Μαρίνα Χρυσανθοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ορκωτοί Ελεγκτές Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 1. Έκθεση Ελέγχου 4 2. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 8 α ) Γενικά 8 β ) Ισολογισμός 9 γ) Αποτελέσματα Χρήσης Βασικές Πληροφορίες για την οργάνωση του Δήμου Ζητήματα νομικής φύσης Λογιστικές αρχές- βασικές ελεγκτικές διαδικασίες Ανάλυση και έλεγχος λογαριασμών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας 1 «Εισπράξεις διαγραφές παραγραφές εκπτώσεις ανά κατηγορία εσόδου και έτος βεβαίωσης» Πίνακας 2 «Απαιτήσεις, εισπράξεις, σχηματισθείσες προβλέψεις για μη είσπραξη και γνώμη σχηματισμού επιπλέον προβλέψεων ανά κατηγορία εσόδου και έτος βεβαίωσης» Πίνακας 3 «Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις - εκτιμήσεις Νομικής Υπηρεσίας - εκτιμήσεις Οικονομικής Υπηρεσίας - Σχηματισμός πρόβλεψης» Σύγκριση Προϋπολογισμού-Απολογισμού Χρήσης 2013 Ισολογισμός-Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων-Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσης

4 1. Έκθεση Ελέγχου Η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών που χορηγούμε μετά τον έλεγχό μας, συντάσσεται με βάση ένα πρότυπο που έχει επεξεργαστεί και εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καλύπτει τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Ν. 3146/03 Αναφέρεται πολύ συνοπτικά στις παρατηρήσεις του ελέγχου και σε ορισμένες άλλες ζωτικές πληροφορίες που αφορούν τον έλεγχο. Η συνοπτική του δομή βασίζεται στην αρχή ότι ο αναγνώστης πρέπει να μπορεί να επικεντρωθεί στις σημαντικές πληροφορίες και να μην χάνεται σε έναν όγκο πληροφοριών, όπου το μη σημαντικό μπορεί να αποκρύψει τελικά το σημαντικό. Για τον αναγνώστη όμως που θέλει να μελετήσει σε βάθος ένα Δήμο, συντάσσεται η παρούσα «Αναλυτική Έκθεση ελέγχου», επίσης κατ επιταγή του Ν. 3146/03, η οποία εκτός της «Έκθεσης Ελέγχου», παρέχει ένα πλήθος άλλων πληροφοριών, δομημένων με ένα τρόπο, που πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει αναλυτική πληροφόρηση, χωρίς να υποβαθμίσει τη βαρύτητα των σημαντικών επισημάνσεων. Πιο κάτω παραθέτουμε στην «Έκθεση Ελέγχου» της χρήσης. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Ζωγράφου» Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Ζωγράφου οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 4

5 1. Σε ότι αφορά τα έσοδα του Δήμου και τις απαιτήσεις από δημότες, διαπιστώθηκαν τα εξής: Το σύνολο των απαιτήσεων από δημότες που εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2013 συνολικού ποσού ,83 αφορά κατά ποσό ,32 έσοδα που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στην χρήση 2013 και κατά ποσό ,89 έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις (από το 1992 μέχρι και το 2012). Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε σημαντικά χαμηλό βαθμό εισπραξιμότητας, ιδιαίτερα στις επαναβεβαιωμένες απαιτήσεις από προηγούμενα έτη καθότι στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε ποσό ,14, ήτοι ποσοστό 3,15% επί των επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων. Έναντι των ανωτέρω απαιτήσεων που τελούν σε καθυστέρηση είσπραξης, ο Δήμος στην παρούσα χρήση σχημάτισε επιπλέον πρόβλεψη, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του ποσού ,68, για τυχόν ζημιά από τη μη είσπραξη τους. Για την πιθανή απώλεια από τυχόν μη είσπραξη επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων, ο Δήμος έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ποσού ,75, εκ των οποίων ποσό ,68 σχημάτισε στην παρούσα χρήση, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του και αφορούσε ανείσπρακτες απαιτήσεις βεβαιωμένες στο Το υπόλοιπο ποσό ,07 είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις και αφορά κατά ποσό ,62 τις απαιτήσεις του Δήμου από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο από το Ε.Μ.Π. προηγούμενων χρήσεων ( ) για τις οποίες βρίσκεται στα ένδικα μέσα. Κατά τη γνώμη μας η ανωτέρω σχηματισθείσα πρόβλεψη κατά την 31/12/2013, δεν κρίνεται επαρκής για την κάλυψη τυχόν ζημιάς από τη μη είσπραξη απαιτήσεων που τελούν σε σημαντική καθυστέρηση είσπραξης και είναι ανεπίδεκτες εισπράξεως και θα έπρεπε να σχηματισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,41 με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου. Στις ανωτέρω σχηματισμένες προβλέψεις, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, οι απαιτήσεις από τη ΚΕΔΗΖ (πρώην ΔΕΑΔΗΖ) συνολικού ποσού ,21, που αφορούν δόσεις δανείου της των ετών 2011, 2012 και 2013, το οποίο εξοφλείται με παρακράτηση από την χρηματοδότηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων «Κ.Α.Π» του Δήμου, λόγω κατάπτωσης εγγύησης. Σημειώνεται ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δεν συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάση του ΚΕΔΕ για την οριστικοποίηση και άμεση είσπραξης τους. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης της παρακολούθησης των εσόδων, το ζήτημα των επισφαλειών πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. Ο λογισμός των προβλέψεων πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, από την οποία θα προκύπτουν και θα προσωποποιούνται και οι πιθανές ευθύνες για τις επισφάλειες. 2. Από την επιστολή της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κα Μαρία Σκιαδιώτη, διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν σημαντικές αγωγές οικονομικών αξιώσεων συνολικού ποσού ,74, οι οποίες μέχρι την δεν είχαν τελεσιδικήσει και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους σε βάρος των αποτελεσμάτων και των υποχρεώσεων του Δήμου κατά την ως άνω ημερομηνία. Συγκεκριμένα οι εκκρεμείς υποθέσεις αφορούν σε: α) Αγωγές εργαζομένων στο Δήμο συνολικού ποσού ,09, κατά ποσό ,62 την ειδική μηνιαία πρόσθετη αμοιβή ( 176), κατά ποσό ,06 επιδόματα, κύρια οικογενειακό επίδομα για τα οποία οι νομικοί εκτιμούν ότι δε θα τελεσιδικήσουν σε βάρος του Δήμου και κατά ποσό ,41 αναγνώριση προϋπηρεσίας, αναγνώριση σχέσης εργασίας και δουλευμένα κλπ, για τα οποία δε μπορεί να γίνει πρόβλεψη της εξέλιξής τους από τη Νομική υπηρεσία. β) Αποζημιώσεις δικαιούχων απαλλοτριώσεων που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε ποσό ,00. γ) Αγωγές για λοιπές ενοχικής φύσεως αξιώσεις τρίτων συνολικού ποσού ,65, κύρια από παροχή εργασίας και προμηθειών, εκτέλεση έργων κατά ποσό ,96, λοιπές ενοχικής φύσεως αποζημιώσεις κατά ποσό ,53 και αξιώσεις από μισθώματα κατά ποσό ,16, που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δε μπορεί να γίνει εκτίμηση της έκβασής τους από τη Νομική Υπηρεσία. Στην παρούσα χρήση έναντι των ανωτέρω εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και μετά από εκτίμηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, σχηματίστηκαν προβλέψεις για πιθανή καταβολή αποζημιώσεων και δαπανών, 5

6 ποσού ,76, με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου. Ο τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων αυτών, συνιστά αλλαγή λογιστικής μεθόδου προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, καθότι ο Δήμος κατά πάγια τακτική, στις προηγούμενες χρήσεις, σχημάτιζε προβλέψεις ακολουθώντας την αρχή της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με τις οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Αν ο Δήμος ακολουθούσε την ίδια λογιστική μέθοδο προσδιορισμού του αποτελέσματος, οι προβλέψεις που θα σχηματίζονταν και αφορούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις μέχρι τη σύνταξη των παρόντων οικονομικών καταστάσεων, θα ανέρχονταν σε ποσό ,29. Σημειώνουμε ότι από το σύνολο των ανωτέρω διεκδικούμενων ποσών που εκκρεμούν στα ένδικα μέσα, το ύψος των ,76, πιθανόν να τελεσιδικήσουν δε βάρος του Δήμου σε εν ευθέτω χρόνο. Επισημαίνουμε όμως, την έλλειψη σχετικής μελέτης τεκμηρίωσης και ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για το ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, αναφέρονται στην «Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου». 3. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση όπως και στην προηγούμενη δεν έχει ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την πάγια περιουσιακή του κατάσταση, δημιουργώντας πλήρες Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας με διακεκριμένα κάθε ακίνητο, έργο που κατέχει, τους νόμιμους τίτλους, την αξία απόκτησής τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Συγκεκριμένα, στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013 δεν περιλαμβάνονται, καθότι δεν έχουν αποτιμηθεί, σημαντικά ακίνητα του δήμου, για τα οποία οριστικοποιήθηκε η κυριότητα τους με τη σύνταξη του Εθνικού κτηματολογίου. Ως εκ τούτου δεν έχει προσδιοριστεί το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί η πάγια περιουσία του Δήμου και ισόποσα τα Ιδία κεφαλαία του. Αναλυτικά στοιχεία για τα ανωτέρω ακίνητα αναφέρονται στην αναλυτική έκθεση ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να καταγραφεί, να νομιμοποιηθεί και να αποτιμηθεί το σύνολο της πάγιας περιουσίας του Δήμου όπως προβλέπεται από το νόμο. Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται για την ορθή και ολοκληρωμένη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου με το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Η πλήρης απογραφή και αποτίμηση της πάγιας περιουσίας του Δήμου αποτελεί σημαντικό έργο και θα βοηθήσει στο να ελέγχεται κάθε μεταβολή της πάγιας περιουσιακής του κατάστασης καθώς και η αξιοποίησή της. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Ζωγράφου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έμφαση Θεμάτων Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Οι «τίτλοι πάγιας επένδυσης» που εμφανίζονται στον ισολογισμό αξίας κτήσης ,73, αφορούν συμμετοχές του Δήμου: α) Στη «Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.», αποτιμημένη στην αξία κτήσης ποσού ,00 όπως και την προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι η αξία κτήσης αυτής προέκυψε από την αποτίμηση της παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων του Δήμου για 50 χρόνια και μετά τον συμψηφισμό των σωρρευθεισών ζημιών της. β) Στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου» με δ.τ. «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», αποτιμημένη σε αξία 1,00 λόγω λύσης και εκκαθάρισης αυτής. Για την αξία κτήσης της, ποσού , έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης σε προηγούμενη χρήση. γ) Στις 4 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες «Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Ζωγράφου», «Ίδρυμα Κοινωνικής Μέριμνας», «Δημοτικά Πάρκα Δήμου Ζωγράφου», «Αστική Δημοτική Συγκοινωνία» 6

7 αποτιμημένες με μηδενική αξία λόγω λύσης και εκκαθάρισης αυτών. Για την συνολική αξία κτήσης ποσού ,44 έχουν σχηματιστεί ισόποσες προβλέψεις σε προηγούμενες χρήσεις. Σημειώνεται ότι, από το 2010 και μέχρι τη παρούσα χρήση σημαντικές υποχρεώσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εκκαθάριση έχουν μεταφερθεί και εξυπηρετούνται από τον Δήμο Ζωγράφου επιβαρύνοντας την Καθαρή του Θέση. δ) Στην «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής» αποτιμημένη στην τρέχουσα αξία ποσού ,09 και στην Αστική Εταιρεία «Κέντρο Πρόληψης» αποτιμημένη στη αξία κτήσης της ποσού 880, Από προηγούμενες χρήσεις υφίσταται διαφορά αξίας ,74, μεταξύ των ταμειακών διαθεσίμων που εμφανίζονται στον ταμειακό απολογισμό και αυτών που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2013 ως καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ανωτέρω διαφορά αφορά καταθέσεις από έσοδα στο ΤΠΔ, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στον ταμειακό απολογισμό του Δήμου. Από έγγραφα και στοιχεία καθώς και από επιστολή του ΤΠΔ επιβεβαίωσης των υπολοίπων, επιβεβαιώνονται οι καταθέσεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/2013, υπό την αίρεση της περάτωσης ειδικού ελέγχου επί του θέματος, που ενεργούν οι Υπηρεσίες του. Μέχρι οριστικοποίησης του ανωτέρω ελέγχου, ο Δήμος εμφανίζει τη διαφορά αυτή στους λοιπούς μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού του ισολογισμού της 31/12/2013, όπως εμφανίζεται από προηγούμενες χρήσεις. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Παλαιό Φάληρο, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Μαρίνα Χρυσανθοπούλου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

8 2. Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις α) Γενικά Οι οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αποτελούνται από: Τον Ισολογισμό τέλους χρήσης. Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσης Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων Την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Την Έκθεση του Ελέγχου μας Οι τρεις από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στην έκθεσή μας, πρέπει να περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης για λόγους συγκρισιμότητας. Τέλος, αναφερόμαστε στον ταμιακό Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Δήμου, όπως αυτοί συντάσσονται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, που επίσης είναι μία οικονομική κατάσταση με μεγάλη σημασία. Για την καλύτερη κατανόηση των μεγεθών, πιο κάτω παραθέτουμε τα συνοπτικά μεγέθη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, στα οποία έχουμε συμπεριλάβει και στοιχεία της διανομής των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αυτών των πινάκων αναλύονται πιο κάτω στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην ανάλυση των λογαριασμών. 8

9 β) Ισολογισμός Ο συνοπτικός Ισολογισμός του Δήμου έχει ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση Έξοδα εγκατάστασης , ,97 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,81 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,56 Σύνολο πάγιου ενεργητικού , ,37 Αποθέματα , ,57 Απαιτήσεις από πελάτες , ,92 Λοιπές απαιτήσεις , ,42 Διαθέσιμα , ,19 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,10 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , ,54 Σύνολο ενεργητικού , ,98 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση Κεφάλαιο , ,47 Επιχορηγήσεις , ,84 Αποθεματικά 0,00 0,00 Υπόλοιπο εις νέο , ,83 Προβλέψεις , ,58 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,30 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση , ,00 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές , ,24 Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις , ,74 Σύνολο υποχρεώσεων , ,86 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , ,64 Σύνολο παθητικού , ,98 9

10 γ) Αποτελέσματα χρήσης Τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου έχουν ως εξής: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρούσα χρήση Προηγούμενη χρήση Κύκλος εργασιών , ,58 Κόστος πωληθέντων , ,59 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,99 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , ,13 Σύνολο , ,12 Σύνολο εξόδων διοίκησης, διάθεσης και έρευνας , ,05 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,07 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,96 Έξοδα και ζημιές από τίτλους πάγιας επένδυσης 0,00 0,00 Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης 2.439, ,35 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,71 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,97 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,99 Έκτακτα κέρδη 0, ,82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , ,55 Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσ , ,43 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , ,17 Έκτακτες ζημιές , ,63 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,33 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους , ,33 Αποτελέσματα χρήσεως , ,30 10

11 3. Βασικές πληροφορίες για την οργάνωση του Δήμου Οργάνωση Βασικές πληροφορίες Με βάση το ιδρυτικό καταστατικό του Δήμου οι βασικές πληροφορίες είναι. Ερώτημα Απάντηση Σημειώσεις Έτος ίδρυσης 19 Δεκεμβρίου 1947 ΦΕΚ 287/1947 Έδρα Ζωγράφου Διαχειριστική χρήση 1/1-31/12 Έτος πρώτης εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος 2001 Μετοχικό Κεφάλαιο έναρξης διπλογραφικού συστήματος ,44 Σε ότι αφορά δημόσιους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται ή έχει σχέση ο Δήμος αναφέρουμε τα εξής: Φορέας Υπουργείο Εσωτερικών Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Υπουργείο Εσωτερικών Σχέση με το Δήμο Εποπτεύουσα αρχή Εποπτεύουσα αρχή Επιχορηγούν το Δήμο Επιχορηγούν το Δήμο Σε ότι αφορά τους τομείς που δραστηριοποιείται ο Δήμος και το βαθμό δραστηριοποίησης αναφέρουμε: Τομείς δραστηριότητας Πρόσοδοι από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας Πρόσοδοι από εκμετάλλευσης κινητής περιουσίας Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Φόροι Εισφορές Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Έσοδα από δάνεια Επιχορηγήσεις Προσωπική εργασία Δωρεές Κληρονομιές Κληροδοσίες Προσαυξήσεις Πρόστιμα Παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα Βαθμός Δραστηριοποίησης Μέτρια Υποτυπώδης Σημαντικός Ικανοποιητικός Μέτρια Υποτυπώδης Σημαντικός Σημαντικός Υποτυπώδης Μέτρια Μέτρια 11

12 Όργανα Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου από την 1/1/2013 μέχρι και τη 31/8/2014 ήταν η εξής: Δημοτικό Συμβούλιο Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 1 Καλλίρης Κων/νος Δήμαρχος 2 Χριστιας Παναγιώτης Πρόεδρος 3 Μαρκάτος Γεράσιμος Αντιπρόεδρος 4 Στρακαντούνα-Σφακάκη Βασιλική Γραμματέας 5 Βαρσαμιδάκη Μαρία Μέλος 6 Παπακωνσταντίνου Αγησίλαος Μέλος 7 Μαρίνης Πέτρος Μέλος 8 Γρίβας Γεώργιος Μέλος 9 Καραβίδας Ανδρέας Μέλος 10 Μπαρμπέρης Ευθύμιος Μέλος 11 Καλογιαννάκης Μιχαήλ Μέλος 12 Στεργίου Ανδρέας Μέλος 13 Διονυσόπουλος Δημήτριος Μέλος 14 Αγγελής Κων/νος Μέλος 15 Βουγιούκας Ανδρέας Μέλος 16 Παπαγιαννόπουλος Αθανάσιος Μέλος 17 Κουμανιώτη Κωνσταντίνα Μέλος 18 Κωτουλα-Μπιζιουρα Λουκία Μέλος 19 Βασιλείου Αλέξιος Μέλος 20 Καλιακάτσος Γεώργιος Μέλος 21 Λαμπρίδης Διονύσιος Μέλος 22 Πανδή Σοφία Μέλος 23 Σαπρίκη Ελένη Μέλος 24 Σιμάτης Γεώργιος Μέλος 25 Αρβανίτη Σμαράγδω Μέλος 26 Κόλλιας Θεόδωρος Μέλος 27 Σεϊντη-Μελισσινού Βαρβάρα Μέλος 28 Τσιαπαρίκου Ιωάννα Μέλος 29 Γιαννακόπουλος Γεώργιος Μέλος 30 Αλανι Χαλίντ Μέλος 31 Καζάκος Ιωάννης Μέλος 32 Καζάκου Έλλη Μέλος 33 Καλύβα Αντωνία Μέλος 34 Μπότου Αναστασία Μέλος 35 Βούρτσης Ιωάννης Μέλος 36 Δαβουρλης Διονύσιος Μέλος 37 Καφατσάκη Σταματία Μέλος 38 Σταματάκης Ζαχαρίας Μέλος 39 Αλεξανδρή-Ζουμπουλάκη Ευσταθία Μέλος 40 Καρυοφύλλης Θεμιστοκλής Μέλος 41 Κρανιώτης Χαράλαμπος Μέλος 42 Νενεδάκη Ουρανία Μέλος 12

13 Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου από την ήταν η εξής: Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 1 Καφατσάκη Τίνα Δήμαρχος 2 Κλαδευτήρας Χρήστος Πρόεδρος 3 Βαρσαμιδάκη Μαρία Γραμματέας 4 Στρακαντουνα-Σφακάκη Βασιλική Μέλος 5 Γιούρκας Στέφανος Μέλος 6 Αλεξανδρή-Ζουμπουλάκη Ευσταθία Μέλος 7 Σταματάκης Ζαχαρίας Μέλος 8 Καππης Γεώργιος Μέλος 9 Γκρέκας Παναγιώτης Μέλος 10 Κικάκης Νικόλαος Μέλος 11 Αγγελακοπούλου Ειρήνη Μέλος 12 Αρμπιλιας Σταύρος Μέλος 13 Κακουρίδης Κων/νος Μέλος 14 Μαρτάκος Αριστείδης Μέλος 15 Καλποδήμου-Κατωπόδη Βασιλική Μέλος 16 Χριστοφορίδου-Τσιλιγκίρη Θέκλα Μέλος 17 Καντιωτης Δημήτριος Μέλος 18 Μπέλλου Ουρανία Μέλος 19 Αναστασάκη Δημήτριος Μέλος 20 Βασιλόπουλος Βασίλης Μέλος 21 Παπαγεωργόπουλος Χαρίσης Μέλος 22 Βαμβακα Ευσταθία Μέλος 23 Κερλυ Λίντα-Μαίρη Μέλος 24 Πίτσαρης Παναγιώτης Μέλος 25 Πουρναρά-Βοσικα Ιωάννα Μέλος 26 Σουφλάς Γεώργιος Μέλος 27 Αγγελόπουλος Παναγιώτης Μέλος 28 Βουρτσης Ιωάννης Μέλος 29 Κρανιώτης Χαράλαμπος Μέλος 30 Βουΐδασκης Μιχαήλ Μέλος 31 Καλλίρης Κων/νος Μέλος 32 Παπακωνσταντίνου Αγησίλαος Μέλος 33 Μαρίνης Πέτρος Μέλος 34 Πέττας Αντώνιος Μέλος 35 Γρίβας Γεώργιος Μέλος 36 Χασούρας Βασίλειος Μέλος 37 Καραβίδας Ανδρέας Μέλος 38 Μπαρμπέρης Ευθύμιος Μέλος 39 Μετικαρίδης Θεόδωρος Μέλος 40 Ψάλτης Ευστάθιος Μέλος 41 Μπότου Αναστασία Μέλος 42 Πλουμπίδη Ειρήνη Μέλος 13

14 Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, από την ήταν η εξής: Οικονομική Επιτροπή Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 1 Παπακωνσταντίνου Αγησίλαος Πρόεδρος 2 Καραβίδας Ανδρέας Τακτικό Μέλος 3 Αγγελής Κων/νος Τακτικό Μέλος 4 Καλιακάτσος Γεώργιος Τακτικό Μέλος 5 Σαπρίκη Ελένη Τακτικό Μέλος 6 Σεϊντη-Μελισσινού Βαρβάρα Τακτικό Μέλος 7 Τσιαπαρίκου Ιωάννα Τακτικό Μέλος 8 Καζάκος Ιωάννης Τακτικό Μέλος 9 Κρανιώτης Χαράλαμπος Τακτικό Μέλος 10 Λαμπρίδης Διονύσιος Αναπληρωματικό Μέλος 11 Κόλλιας Θεόδωρος Αναπληρωματικό Μέλος 12 Γιαννακόπουλος Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος 13 Δαβουρλης Διονύσιος Αναπληρωματικό Μέλος 14 Αλεξανδρή-Ζουμπουλάκη Ευσταθία Αναπληρωματικό Μέλος Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, από την ήταν η εξής:: Οικονομική Επιτροπή Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 1 Αρμπιλιας Σταύρος Πρόεδρος 2 Βαρσαμιδάκη Μαρία Τακτικό Μέλος 3 Κικάκης Νικόλαος Τακτικό Μέλος 4 Αγγελακοπούλου Ειρήνη Τακτικό Μέλος 5 Καλποδήμου-Κατωπόδη Βασιλική Τακτικό Μέλος 6 Αναστασάκη Δημήτριος Τακτικό Μέλος 7 Πουρναρά-Βοσικα Ιωάννα Τακτικό Μέλος 8 Βουΐδασκης Μιχαήλ Τακτικό Μέλος 9 Πέττας Αντώνιος Τακτικό Μέλος 10 Χασούρας Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος 11 Μετικαρίδης Θεόδωρος Αναπληρωματικό Μέλος 12 Κακουρίδης Κων/νος Αναπληρωματικό Μέλος 13 Μαρτάκος Αριστείδης Αναπληρωματικό Μέλος 14 Βαμβακα Ευσταθία Αναπληρωματικό Μέλος 14

15 Εγκαταστάσεις Οι βασικές εγκαταστάσεις του Δήμου είναι οι εξής: Περιοχή Είδος εγκατάστασης Σημειώσεις Ζωγράφου Δημαρχείο Ζωγράφου Υπηρεσία Νεκροταφείου Παράρτημα υπηρ. Δήμου Ζωγράφου Διεύθυνση Περιβάλλοντος Παράρτημα υπηρ. Δήμου Ζωγράφου Γκαράζ γραφείο κίνησης Παράρτημα υπηρ. Δήμου Ζωγράφου Γραφείο πρασίνου Παράρτημα υπηρ. Δήμου Ζωγράφου Γραφείο ηλεκτρολόγων Παράρτημα υπηρ. Δήμου Λογιστική Οργάνωση Σε ορισμένα γενικά ερωτήματα που αφορούν τη λογιστική οργάνωση, οι απαντήσεις της έρευνάς μας έχουν ως εξής: Ερώτημα Απάντηση Σημειώσεις Τηρείται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο; Ναι Οι λογιστικές εργασίες είναι πλήρως μηχανογραφημένες; Ναι Τηρούνται τα προβλεπόμενα ειδικά βιβλία; Ναι Η αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών αξιολογήθηκε σαν: Πολύ καλή Στα αρχειοθετημένα δικαιολογητικά υπάρχει και το αντίστοιχο άρθρο της λογιστικής εγγραφής; Όχι Τα στοιχεία που τηρούνται είναι κανονικά θεωρημένα, εφόσον προβλέπεται (από δειγματοληπτικό έλεγχο); Ναι Φαίνεται να γίνονται μηνιαίες λογιστικές συμφωνίες (δειγματοληπτικός έλεγχος): Α) Μεταξύ ημερολογίων και καθολικών Ναι Β) Λογαριασμών τραπεζών με Extraits Ναι Γ) Μισθοδοσίας με Ταμεία και Φόρους Προσωπικού Ναι Δ) Υποχρεώσεων για φόρους και ασφαλιστικά ταμεία με αποδόσεις Ναι Ε) Αποθήκης με Γενική Λογιστική Υπάρχει ΣΤ) Αναλυτικής με Γενική Λογιστική Υπάρχει Ζ) Λοιπών Αναλυτικών Εφαρμογών με Γενική Λογιστική Όχι Η) Του ταμείου της Γενικής Λογιστικής με το ταμείο του Απολογισμού Ναι Σύμφωνα με το ΠΔ 315/99 μαζί με το ένταλμα πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται και το άρθρο της λογιστικής εγγραφής. Με βάση τα πιο πάνω η γενική εκτίμηση για τη λογιστική οργάνωση του Δήμου, είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Σε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν την υποδομή της λογιστικής οργάνωσης, οι απαντήσεις της έρευνάς μας έχουν ως εξής: Ερώτημα Απασχολούμενοι στο λογιστήριο και στις συναφείς δραστηριότητες Τυπικά Προσόντα προϊσταμένου λογιστηρίου Hardware λογιστικής υποστήριξης Software: Γενικής Λογιστικής Αναλυτικής Λογιστικής Παγίων Απάντηση 4 μόνιμοι Π.Ε.Ε 4 Pentium IV OTS Ναι Ναι Ναι 15

16 Τα λογιστικά βιβλία του Δήμου, θεωρημένα και αθεώρητα είναι τα εξής: Είδος βιβλίου Θεώρηση από: Σημειώσεις Γενικό Ημερολόγιο Η θεώρηση είναι προαιρετική Εκδίδεται μηχανογραφικά Γενικό Καθολικό Η θεώρηση είναι προαιρετική Εκδίδεται μηχανογραφικά Μητρώο Παγίων Η θεώρηση είναι προαιρετική Εκδίδεται μηχανογραφικά Λογιστικής Αποθήκης Η θεώρηση είναι προαιρετική Τηρείται από το Δήμο Ειδικά βιβλία: Καθημερινό Ταμιακή Χειρόγραφη τήρηση Καθολικό εσόδων Ταμιακή Χειρόγραφη τήρηση Καθολικό Εξόδων Ταμιακή Χειρόγραφη τήρηση Εισπρακτέων Εσόδων Ταμιακή Χειρόγραφη τήρηση Τριπλοτύπων αποδεικτικών παραλαβής εισπρακτέων εσόδων Ταμιακή Χειρόγραφη τήρηση Τριπλοτύπων εισπράξεων Ταμιακή Χειρόγραφη τήρηση Διπλοτύπων αποδεικτικών για τους παραδιδόμενους στους εισπράκτορες εισπρακτέων τίτλων Ταμιακή Χειρόγραφη τήρηση Κοινοποιούμενων κατασχέσεων και εκχωρήσεων Δήμαρχο Χειρόγραφη τήρηση Τα λογιστικά στοιχεία του Δήμου, θεωρημένα και αθεώρητα είναι τα εξής: Είδος στοιχείου Θεώρηση από: Σημειώσεις Τριπλότυπο βεβαίωσης Δήμαρχο Χειρόγραφη τήρηση Γραμμάτιο είσπραξης Διεύθυνση Ταμιακής υπηρεσίας Χειρόγραφη τήρηση Ένταλμα πληρωμής Δε θεωρείται Εκδίδεται μηχανογραφικά Έκθεση ανάληψης δαπάνης Δε θεωρείται Εκδίδεται μηχανογραφικά Σχετικά με τα βιβλία πρακτικών που τηρούνται, σημειώνουμε τα εξής: Διαχείριση Είδος βιβλίου Θεώρηση από: Ενημέρωση μέχρι: Σημειώσεις Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμαρχο Για τη χρήση 2013 ήταν ενημερωμένο Πρακτικών Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμαρχο Για τη χρήση 2013 ήταν ενημερωμένο Πιο κάτω παραθέτουμε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τη διαχειριστική οργάνωση του Δήμου: Ερώτημα Απάντηση Σημειώσεις Δεν υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό στο Δήμο για την εξυπηρέτηση αυτού του τμήματος. Υπάρχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου ή εσωτερικός ελεγκτής Όχι Υφίσταται ολοκληρωμένη μελέτη οργάνωσης συστήματος εσωτερικού ελέγχου Όχι Υφίσταται μελέτη οργανογράμματος, περιγραφής καθηκόντων και κανονισμοί λειτουργίας Ναι Ως ΦΕΚ 964/ Υφίσταται εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελεγκτή που τηρείται Όχι 16

17 Ερώτημα Απάντηση Σημειώσεις Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Δημοτικού Κώδικα για τις εισπράξεις (δειγματοληπτικός έλεγχος) Ναι Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Δημοτικού Κώδικα για τις πληρωμές (δειγματοληπτικός έλεγχος) Ναι Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Δημοτικού Κώδικα για τις προμήθειες (δειγματοληπτικός έλεγχος) Ναι Υπάρχει προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Nαι Με βάση και τα πιο πάνω το επίπεδο διαχειριστικής οργάνωσης του Δήμου κρίνεται Ικανοποιητικό. Σημαντικοί συνεργάτες και σχέσεις Οι βασικοί εξωτερικοί συνεργάτες του Δήμου, κατά το χρόνο του ελέγχου, είναι: Αντικείμενο Συνεργάτης Σημειώσεις Τράπεζες Τ.Π.Δ., Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, K.A FINANZ Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού Σ. Καραγιλάνης Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ. Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης Δεν προέκυψε ανάγκη για τη λήψη αδειών λειτουργίας. Ευκαιρίες και κίνδυνοι Η έρευνα αυτή που αφορά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μίας οικονομικής μονάδας, καθώς και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται για αυτήν, δεν έγινε κατά το συγκεκριμένο έλεγχο. Λοιπά θέματα Από την έρευνα των βιβλίων και τις πληροφορίες που μας δόθηκαν, προέκυψε ότι δεν υπήρξαν συναλλαγές με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και διευθυντές πέραν αυτών που αφορούν τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις τους. Ο Δήμος εκτός από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ελέγχεται και από τους πιο κάτω φορείς με τα αποτελέσματα που αναφέρονται: Φορέας ελέγχου Ελεγκτικό Συνέδριο Ελεγκτικό Συνέδριο Είδος ελέγχου Κατασταλτικός έλεγχος Προληπτικός έλεγχος 17

18 4. Ζητήματα νομικής φύσης Εκκρεμείς Δίκες Στείλαμε επιστολή σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες στη Νομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα στους δικηγόρους που χειρίζονται υποθέσεις με οικονομικά αντικείμενα του Δήμου, κα Μαρία Σκιαδιώτη και κο Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο. Σημειώνουμε ότι μέχρι χορήγησης της παρούσης έκθεσης, δε λάβαμε απάντηση από τον κο Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο και η κα Μαρία Σκιαδιώτη στην απάντησή της αναφέρει ότι για τις υποθέσεις που χειρίζεται ο ίδιος, δεν είχε στοιχεία για να ενημερωθούν οι σχετικοί φάκελοι. Από την επιστολή της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κα Μαρία Σκιαδιώτη, διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν σημαντικές αγωγές οικονομικών αξιώσεων συνολικού ποσού ,74, οι οποίες μέχρι την δεν είχαν τελεσιδικήσει και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους σε βάρος των αποτελεσμάτων και των υποχρεώσεων του Δήμου κατά την ως άνω ημερομηνία. Συγκεκριμένα οι εκκρεμείς υποθέσεις αφορούν σε: α) Αγωγές εργαζομένων στο Δήμο συνολικού ποσού ,09, κατά ποσό ,62 την ειδική μηνιαία πρόσθετη αμοιβή ( 176), κατά ποσό ,06 επιδόματα, κύρια οικογενειακό επίδομα για τα οποία οι νομικοί εκτιμούν ότι δε θα τελεσιδικήσουν σε βάρος του Δήμου και κατά ποσό ,41 αναγνώριση προϋπηρεσίας, αναγνώριση σχέσης εργασίας και δουλευμένα κλπ, για τα οποία δε μπορεί να γίνει πρόβλεψη της εξέλιξής τους από τη Νομική υπηρεσία. β) Αποζημιώσεις δικαιούχων απαλλοτριώσεων που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε ποσό ,00. γ) Αγωγές για λοιπές ενοχικής φύσεως αξιώσεις τρίτων συνολικού ποσού ,65, κύρια από παροχή εργασίας και προμηθειών, εκτέλεση έργων κατά ποσό ,96, λοιπές ενοχικής φύσεως αποζημιώσεις κατά ποσό ,53 και αξιώσεις από μισθώματα κατά ποσό ,16, που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δε μπορεί να γίνει εκτίμηση της έκβασής τους από τη Νομική Υπηρεσία. Στην παρούσα χρήση έναντι των ανωτέρω εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και μετά από εκτίμηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, σχηματίστηκαν προβλέψεις για πιθανή καταβολή αποζημιώσεων και δαπανών, ποσού ,76, με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου. Ο τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων αυτών, συνιστά αλλαγή λογιστικής μεθόδου προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, καθότι ο Δήμος κατά πάγια τακτική, στις προηγούμενες χρήσεις, σχημάτιζε προβλέψεις ακολουθώντας την αρχή της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με τις οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Αν ο Δήμος ακολουθούσε την ίδια λογιστική μέθοδο προσδιορισμού του αποτελέσματος, οι προβλέψεις που θα σχηματίζονταν και αφορούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις μέχρι τη σύνταξη των παρόντων οικονομικών καταστάσεων, θα ανέρχονταν σε ποσό ,29. Σημειώνουμε ότι από το σύνολο των ανωτέρω διεκδικούμενων ποσών που εκκρεμούν στα ένδικα μέσα, το ύψος των ,76, πιθανόν να τελεσιδικήσουν δε βάρος του Δήμου σε εν ευθέτω χρόνο. Επισημαίνουμε όμως, την έλλειψη σχετικής μελέτης τεκμηρίωσης και ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για το ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν: 18

19 Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις έως 31/12/2013 Αιτούμενο Ενάγων Αιτία Στάδιο Ποσό Ειδική μηνιαία πρόσθετη αμοιβή ( 176) Κάππου Ι κλπ συν 29 Ι.Κάππου & 25 λοιποί εναγόντες Γιακουμης κλπ συν 13 Φούνα κλπ Εξώδικη αίτηση καταβολής επιδόματος 176 ευρώ 28-Δεκ ,00 Καταβολή ειδικής παροχή των 176 από 1/1/2002, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα 21-Φεβ ,94 καταβολή επιδόματος 176 ευρώ & τόκων υπερημερίας Εφετείο ,00 καταβολή επιδόματος 176 ευρώ & τόκων υπερημερίας Εκκρεμεί ,00 Στάμου Καταβολή επιδόματος 176 ευρώ ΔιοικΠρΑθ 28/5/ ,00 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ Καταβολή επιδόματος 176 ευρώ ΔιοικΠρΑθ 28/5/ ,00 Αλεξανδράτου κλπ συν 34 Χαραλαμπίδου κλπ συν 31 Εξώδικη αίτηση καταβολής επιδόματος 176 ευρώ Εκκρεμεί ,00 Εξώδικη αίτηση καταβολής επιδόματος 176 ευρώ Εκκρεμεί ,00 ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ Καταβολή επιδόματος 176 ευρώ ΔιοικΠρωτΑθ 22/4/ ,00 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Καταβολή επιδόματος 176 ευρώ ΔιοικΠρωτΑθ 22/4/ ,00 ΒΑΝΔΩΡΟΥ Καταβολή επιδόματος 176 ευρώ ΔιοικΠρωτΑθ 22/4/ ,00 ΠΕΤΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Καταβολή επιδόματος 176 ευρώ ΔιοικΠρωτΑθ 22/4/ ,00 Παρατηρήσεις Νομικών Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ 19

20 Ενάγων Αιτία Στάδιο Γιαννακοπουλου κλπ Γιακουμής Λ κλπ συν 17 Φούνας κλπ συν 354 Τσιάμπα Βασιλείου & 98 λοιποί ενάγοντες Λιανός Γεώργιος & λοιποί 98 ενάγοντες Πλατανιά & λοιποί 3 ενάγοντες Νικολοπούλου κλπ Γεωργόπουλου & λοιποί 4 ενάγοντες Αιτούμενο Ποσό Καταβολή επιδόματος 176, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί ,00 Εξώδικη αίτηση καταβολής επιδόματος 176 ευρώ Εκκρεμεί ,00 Εξώδικη αίτηση καταβολής επιδόματος 176 ευρώ Εκκρεμεί ,00 Καταβολή επιδόματος 176, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα από 19/12/2006 Εκκρεμεί ,00 Καταβολή επιδόματος 176, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί ,00 Καταβολή επιδόματος 176, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί ,04 Καταβολή επιδόματος 176, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί ,64 Καταβολή επιδόματος 176, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Ειρηνοδικείο 10/12/ ,00 Αχείμαστος κλπ Καταβολή επιδόματος 176, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα ΠολΠρωτΑθ 14/1/11 Σύνολο ,62 Παρατηρήσεις Νομικών Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Εξώδικη αίτηση. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Απόρριψη έφεσης - έγινε αναίρεση - Παιδικοί Σταθμοί 20

21 Οικογενειακό Επίδομα και Λοιπά Επιδόματα Αιτούμενο Ενάγων Αιτία Στάδιο Ποσό Παντιώρα & λοιποί 6 εναγόντες Λουκοπούλου κλπ Σκανδάλου Αικ. Παπαπέτρου Θεοδ. Καραίνδρου Βασ. κλπ Ζαργάνη Στέλλα Γεωργιλιδάκη Δέσποινα Τσιρώνη Βιολέττα κ.λ.π Καταβολή οικογενειακού επιδόματος, νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί 8.228,33 Οικογενειακό επίδομα & τόκοι υπερημερίας Εκκρεμεί 6.389,91 Οικογενειακό επίδομα & τόκοι υπερημερίας Εκκρεμεί 986,66 Οικογενειακό επίδομα & τόκοι υπερημερίας Εκκρεμεί 1.373,58 Οικογενειακό επίδομα & τόκοι υπερημερίας Εκκρεμεί 2.218,65 Οικογενειακό επίδομα & τόκοι υπερημερίας Εκκρεμεί 1.831,28 Οικογενειακό επίδομα & τόκοι υπερημερίας Εκκρεμεί 845,19 Οικογενειακό επίδομα & τόκοι υπερημερίας Εκκρεμεί ,28 Καραντάνη Σπυριδούλα οικογενειακό επίδομα Εκκρεμεί 1.543,65 Παρατηρήσεις Νομικών Εκκρεμεί η έκδοση της έφεσης του Δήμου αλλά και της αντίθετης έφεσης επί της 10118/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ο Δήμος υποχρεώνεται να καταβάλλει ποσό 8.228,33 ως οικογενειακό επίδομα. Παραπομπή σε Ολ.ΣτΕ. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. παραπομπή σε Ολ.ΣτΕ. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Αμετάκλητη - Παιδική Μέριμνα Δήμου Ζωγράφου. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί..Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Αμετάκλητη. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Αμετάκλητη. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. επικύρωση πρωτόδικης - απόρριψη αγωγής. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. 21

22 Αιτούμενο Ποσό Ενάγων Αιτία Στάδιο Παρατηρήσεις Νομικών Εκκρεμεί η έκδοση της έφεσης του Δήμου επι της 10205/2006 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ο Δήμος υποχρεώνεται να καταβάλλει ποσό 8.217,51 ως οικογενειακό επίδομα.μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με Λεκανίδης & 4 λοιποί Καταβολή οικογενειακού επιδόματος, βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο εναγόντες νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί 8.217,51 θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Χαραλαμπίδου κλπ συν 4 Καταβολή οικογενειακού επιδόματος Εκκρεμεί 422,59 ΔιοικΠρωτΑθ απόφ 10766/2006 Εκκρεμεί στο Διοικητικό Πρωτ. Αθηνών Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η Καταβολή οικογενειακού επιδόματος ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από Μουστακά κλπ νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί ,14 την Ολομέλεια του ΑΠ. Αλατζά Σπυριδούλα οικογενειακές παροχές νομιμότοκα ΔΠΑ 22/1/ ,73 Βαμβακάς Πέτρος οικογενειακές παροχές νομιμότοκα Εκκρεμεί 105,64 Νικολακέα Βασιλεία Στυλιανή Καναβού & 8 λοιποί ενάγοντες Νικηφόρος Μουτσόπουλος & 8 ενάγοντες Καταβολή οικογενειακού επιδόματος νομιμότοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί 6.779,16 Καταβολή οικογενειακού επιδόματος ποσού 4.894,11 Εκκρεμεί 4.894,11 Καταβολή οικογενειακού επιδόματος για χρονικό διάστημα μέχρι 30/6/2002, νομιμοτοκα και δικαστικά έξοδα Εκκρεμεί ,13 Διοικητικό Πρωτ. Αθηνών. Εκδίκαση 22/2/2011.Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Εφετείο Αθηνών απόφαση 9491/2010.Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Εκκρεμεί στο Διοικητικό Πρωτ. Αθηνών. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως επί της έφεσης της αποφάσεως 7211/2008 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Εκδόθηκε η 41/2008 απόφαση η οποία έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή, κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση που εκκρεμεί στο ΔΠρωτΑθ. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. 22

23 Λεονταρη κλπ Ενάγων Αιτία Στάδιο Παπαλέξης κλπ Βελέντζας κλπ Καγκαράκη Στ. Αλατζά Σπυρ. κ.λ.π Βαρδουνιώτη Παναγιώτη & λοιποί 20 εναγόντες Βαρδουνιώτη κλπ Βαρδουνιώτη κλπ Αιτούμενο Ποσό καταβολή επιδομάτων & τόκων υπερημερίας Εκκρεμεί ,00 καταβολή επιδομάτων & τόκων υπερημερίας Εκκρεμεί ,00 καταβολή οικογενειακών επιδομάτων & τόκων υπερημερίας Εκκρεμεί ,00 καταβολή οικογενειακών επιδομάτων & τόκων υπερημερίας Εκκρεμεί 1.408,66 καταβολή οικογενειακών επιδομάτων & τόκων υπερημερίας Εκκρεμεί 2.641,24 Παρατηρήσεις Νομικών Ημερομηνία εκδίκασης 26/9/2012.Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. παραπομπή σε Ολ.ΣτΕ.Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Δημοτικοί παιδικοί βρεφικοί σταθμοί - δεκτή..μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ..Μεγάλη πιθανότητα απορρίψεως αφού διαφαίνεται με βεβαιότητα η ανατροπή της υφιστάμενης νομολογίας στο θέμα αυτό από την Ολομέλεια του ΑΠ. Καταβολή επιδομάτων νομιμότοκα πλέον της δικαστικής δαπάνης Πολ.Πρ.Αθ.9/11/ ,62 Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης 9/11/2012 Καταβολή επιδομάτων νομιμότοκα πλέον της δικαστικής δαπάνης Ειρηνοδικείο 2/3/ ,00 Εκκρεμεί Ειρηνοδικείο ματαίωση Μον.Πρωτ.Αθ Καταβολή επιδομάτων νομιμότοκα 23/1/ ,00 Έχει οριστεί δικάσιμος 23/1/2012 Μον.Πρωτ.Αθηνών. Καταβολή επιδομάτων νομιμότοκα πλέον της δικαστικής δαπάνης ΔιοικΕφΑθ 14/11/2011 Έχει εκδικαστεί στις 14/11/2011 και η απόφαση 195/2012 Καραγιάννη κλπ Κλίτση Δημ. Και λοιποί 46 ενάγοντες Καταβολή επιδομάτων ΔιοικΕφΑθ 18/6/2012 Αναβολή 18/06/2012 Καταβολή επιδομάτων νομιμότοκα πλέον της δικαστικής δαπάνης Μ.Πρωτ.Αθ. 23/1/2012 Εκκρεμεί ΜονΠρωτΑθ Βαρδουνιώτη κλπ Σύνολο ,06 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 282 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη Χρήση 2012 (από την 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΣΠΑΤΑ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 1 «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15/11-09-2013 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 423/2013 ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δ. Δράμας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΔΑ: ΒΛΩ5469071-ΗΗΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση (01/01/ έως 31/12/) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24 ΜΟΖΑΣ Α.Ε- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6521 ΠΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011)

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2014 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα