Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 173/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτoύ διεθνούς δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχων για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 26 του µηνός Αυγούστου 2011 και ώρα µ.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. ράµας, ύστερα από την αριθµ / κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Ο κ. ήµαρχος απουσίαζε και κλήθηκε αλλά δεν παρευρέθει λόγω εργασίας ο κ. Κ. Γρηγορίου,στη συνέχεια κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ.μ.μλεκάνης Ο κ. Ελ.Χρυσοχοίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του.έτσι κλήθηκε και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος. Απουσία του Προέδρου τη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Μλεκάνης Μιχαήλ Ζαχαριάδης Παύλος Γκάνης Σταύρος Μαµσάκος Χριστόδουλος Παπαθεοδώρου Ανέστης Χαραλαµπίδης Ανδρέας Χλιάρα Παναγιώτα Μήτρου Γεώργιος Νικολαίδης Φώτιος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου έσποινα, υπάλληλο του. ράµας,π Ε Οικονοµικών. Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ αριθµ 44816/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτoύ διεθνούς δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχων για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ,το οποίο λέει τα εξής: Σας στέλνουµε τους όρους δηµοπράτησης της εργασίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » προϋπολογισµού ,97 ευρώ, χωρίς τον Φ.Π.Α. και ,32 ευρώ µε τον Φ.Π.Α. και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Έλαβε γνώση την εισήγηση της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις των σχετικών νόµων και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών Σελίδα 1 από 31

2 αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους,µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α -ΕΓΚΡΙΝΕΙ την διενέργεια ανοικτoύ δηµόσιου διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχων για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ,µε τους παρακάτω όρους, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ράµας και που είναι οι παρακάτω: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την µε ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχων για τη: Μ Ε Τ ΑΦΟΡΑ Μ ΑΘΗΤΩΝ Π ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ΑΙ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Η Μ Ο Υ ΡΑΜΑΣ Γ Ι Α Τ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ Κωδικός CPV (Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών) Προϋπολογισµού ,97 (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.: ,35 Προϋπολογισµού: ,32 (µετά Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 2. το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 3. τη µε αριθµό απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ράµας, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και οι όροι της ιακήρυξης, και 4. τους όρους του παρόντος τεύχους, και καλεί τους ενδιαφερόµενους έχοντες αντικείµενο τη µεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου. Σελίδα 2 από 31

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Κύριος του έργου Αναθέτουσα Αρχή 3 Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 3 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 4 Άρθρο 4 ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και έγκριση αποτελέσµατος 5 Άρθρο 5 Σύµβαση Συµβατικά τεύχη 8 Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 9 Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 9 Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση, Φόροι, ασµοί κ.λ.π. Πληρωµή Αναδόχου 10 Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό 10 Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 11 Άρθρο 12 ιάρκεια σύµβασης 11 Άρθρο 13 ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 11 Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 12 Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 12 Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 13 Άρθρο 17 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 13 Σελίδα 3 από 31

4 Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 13 Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 14 Άρθρο 20 ηµοσιότητα απάνες δηµοσίευσης 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21 ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 15 Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 15 Άρθρο 23 ικαιολογητικά 16 Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Άρθρο 25 Υπεργολαβία 23 Άρθρο 26 ιάφορες ρυθµίσεις 23 Σελίδα 4 από 31

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή 1.1 Εργοδότης Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 1.2 Αποφαινόµενα όργανα είναι η Οικονοµική επιτροπή ή το ηµοτικό Συµβούλιο ήµου ράµας, που έχει έδρα: Οδός : 1 ης Ιουλίου και Βερµίου Ταχ. Κωδ. : Τηλ. : Telefax : προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο του διαγωνισµού), που ενδεχοµένως θα ασκήσουν. 1.3 Αρµόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση της σύµβασης είναι η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ράµας. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ήµου ράµας, οδός 1ης Ιουλίου και Βερµίου, τη , ώρα 10:00, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού. 1.4 Ορισµοί: - «Ενδιαφερόµενος/Υποψήφιος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό. - «Προσφέρων/διαγωνιζόµενος» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει υποβάλλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισµό. - «Μειοδότης» είναι ο υποψήφιος, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. - «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση αυτών ή συνεταιρισµός αυτών, που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον εργοδότη. - «Αντικείµενο του διαγωνισµού» είναι η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου ράµας προς και από τα σχολικά συγκροτήµατα, για το σχολικό έτος Εφόσον η ανωτέρω Υπηρεσία µεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της σύµβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Σελίδα 5 από 31

6 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη του διαγωνισµού, που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 µε στοιχεία 2, 4 και 5 διατίθενται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ράµας, 1ης Ιουλίου και Βερµίου, πληροφορίες κ. Αθανάσιος Μόσχου, τηλ διατίθενται και χορηγούνται µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου, η οποία θα περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του, /νση και τηλέφωνα επικοινωνίας ( τηλ. και Fax αυτού), εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε Οι ενδιαφερόµενοι (ηµεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις), µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας µε χρέωση των ενδιαφεροµένων και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..), µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18, τον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ιαγωνισµού, είτε (β) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ήµου ράµας. 3.2 Ο φάκελος της προσφοράς που συνοδεύονται από την αίτηση κατάθεσής του συνίσταται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο της προς ανάθεση υπηρεσίας, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, ) του υποψηφίου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση συνεταιρισµού ή ένωσης. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων Σελίδα 6 από 31

7 συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο, που δεν µπορεί να ανοιχθεί, χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 3.3 Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόµενου που θα έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ήµου ράµας, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Προς: ήµο ράµας ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 1ης Ιουλίου και Βερµίου Πρόεδρο Επιτροπής ιαγωνισµού για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό: «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου ράµας για το έτος ». 3.4 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών, που αποστέλλονται ταχυδροµικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές εκπρόθεσµες καταγράφονται από την επιτροπή µε την ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην επιτροπή διαγωνισµού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατά τη σύνταξη του πρακτικού. Οι εν λόγω προσφορές δεν ανοίγονται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο εφόσον δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το δικαίωµα ένστασης. Άρθρο 4: ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών και έγκριση αποτελέσµατος 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς α. Η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του π.δ. 28/1980, δηλαδή, µετά την επέλευση της ώρας λήξης της προθεσµίας, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε την Υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σηµειώνεται ότι Σελίδα 7 από 31

8 στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. β. Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαµβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και απόδειξης της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων, και το δεύτερο την αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της Ε.. για τη διαδικασία και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. γ. Κατά το πρώτο στάδιο οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή κατά την σειρά κατάθεσης τους, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους), ελέγχεται η αρίθµησή τους και µονογράφονται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται το πιστοποιητικό επαγγελµατικής εγγραφής της παραγράφου 23.1 της παρούσης. Επίσης, καταγράφονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των διαγωνιζοµένων. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών σε κατάσταση όλων των διαγωνιζοµένων οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η επιτροπή συνεδριάζουσα µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζόµενων (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας και αποφασίζει για το ποιοι εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ποιοι πρέπει να αποκλειστούν. Η κατάσταση καταγραφής διαγωνιζοµένων και πιστοποιητικών υπογράφεται από την Ε.. και συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας. Στο πρακτικό που συντάσσει η Ε.. καταχωρούνται σε πίνακα οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής µε την σειρά κατάθεσης της προσφοράς και καταγράφονται οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων. Ακολούθως η συνεδρίαση καθίσταται δηµοσία, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόµενους από την συνέχεια της δηµοπρασίας, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού εκάστου και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα συµµετοχής τους µαζί και τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής τους προσφοράς υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.. µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστρέφονται στον διαγωνιζόµενο. δ. Κατά το δεύτερο στάδιο την ίδια ή άλλη ηµέρα οριζόµενη από την Ε.. και ανακοινωµένη µε ευθύνη του προέδρου της στους διαγωνιζόµενους συνεχίζεται η δηµοπρασία σε δηµόσια συνεδρίαση και αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, αυτών που Σελίδα 8 από 31

9 ε εξακολουθούν να συµµετέχουν στον διαγωνισµό κατά την σειρά εγγραφής τους στο πρακτικό, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.. και ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τις διατάξεις του π.δ. 28/1980). Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Η Ε.. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει απαράδεκτες. Απαράδεκτες κρίνονται προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της προκήρυξης. Η Ε.. αναγράφει στο πρακτικό τους λόγους που καθιστούν απαράδεκτη έκαστη προσφορά και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων µε τις παραδεκτές οικονοµικές προσφορές. Οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις 1, στο πίνακα ανά δροµολόγιο στον οποίο και σηµειώνεται και ο µειοδότης έκαστου δροµολογίου. Ο πίνακας υπογράφεται από τα µέλη της Ε.. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών για συγκεκριµένο δροµολόγιο διενεργείται κλήρωση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζοµένων, που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. στ. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.., σε πίνακα της Υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 «Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας Υποβολή Πρακτικού» του π.δ. 28/1980 και κατατίθενται στην Ε.. µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Οικονοµική Επιτροπή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό και διαβιβάζονται αυθηµερόν, µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής, στον Πρόεδρο της Ε.. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η Ε.. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων µε δαπάνες τους. ζ. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία εγκρίνει το 1 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των διαγωνιζοµένων, στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. Σελίδα 9 από 31

10 αποτέλεσµα και κατακυρώνει στον µειοδότη εκάστου δροµολογίου. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Ε.. συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π. /τος 28/1980 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3852/2010. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2 γ. 4.2 Έγκριση αποτελέσµατος της ηµοπρασίας Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης α. Η Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή µερικά) το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους και η συγκεκριµένη κοινοποίηση δεν έχει χαρακτήρα κατακύρωσης της σύµβασης, αλλά για γνώση των διαγωνιζοµένων για τυχόν προσφυγή στις διαδικασίες της δικαστικής προστασίας (ν.3886/2010). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά τον νόµο) προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού, καθώς και την προσκόµιση της υπεύθυνης δήλωσης της Κ.Υ.Α / των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673 Β) «περί των ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο έκαστου µειοδότη οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού, προσκαλούνται οι µειοδότες να προσκοµίσουν, µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής, ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση της αλλοδαπής, όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις (εφόσον το αρχικό δεν ισχύει πλέον), και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ (οι ηµεδαποί) και , (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών). Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκοµισθέν ισχύει) οφείλουν να προσκοµίσουν νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Οικονοµικής Επιτροπής. Επίσης, προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι έκαστος εκ των αναδόχων ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Σελίδα 10 από 31

11 Τα στοιχεία ελέγχονται από την Οικονοµική Επιτροπή και γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους που εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία η έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών των πρώτων µειοδοτών έκαστου δροµολογίου και τίθεται προθεσµία σε αυτούς δύο (2) εργασίµων ηµερών για τυχόν αντιρρήσεις. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στους µειοδότες (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, σε ορισµένο τόπο και χρόνο προσκοµίζοντας, µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. β. Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσµίας, ή αν τα προσκοµισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η Οικονοµική Επιτροπή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης, και εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασης τους αµέσως επόµενους µειοδότες στα δροµολόγια που είχαν κατακυρωθεί σε αυτόν, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. γ. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόµενους µε τηλεοµοιοτυπία. Αν η ισχύς της προσφοράς κάποιου από τους µειοδότες έχει λήξει και δεν συµφωνεί στην παράταση ισχύος της προς τον σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Οικονοµική Επιτροπή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη έκαστου δροµολογίου που είχε κατακυρωθεί σε αυτόν, στους οποίους κατακυρώνει τα δροµολόγια, αν αυτοί συµφωνούν στην παράταση και ούτω καθεξής. 4.3 ιοικητικές προσφυγές ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3886/2010, απευθυνόµενες προς την αναθέτουσα αρχή, στο πρωτόκολλο της ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αρµόδιας για την διενέργεια του διαγωνισµού ως εξής: α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού β) κατά πράξεων και παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση δ) εκτός των ανωτέρω, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά νοµιµότητα και πληρότητα δικαιολογητικών Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 του π.δ. 28/ Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση υπηρεσία, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: Σελίδα 11 από 31

12 1. Το συµφωνητικό. 2. Η παρούσα ιακήρυξη. 3. Η Οικονοµική Προσφορά. 4. Ο Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας, µε τους πίνακες των δροµολογίων. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία Για την εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 1. παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα, 2. άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ) 3. αριθµ. πρωτ.35415/ Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β / ), 4. ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις», 5. άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 6. Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελίδα 12 από 31

13 και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 7. άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις, 8. άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθµισης θεµάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», 9. ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» 9. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση, Φόροι, ασµοί κ.λ.π. - Πληρωµή Αναδόχου 8.1 Η χρηµατοδότηση της σύµβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της α βάθµιας Αυτοδιοίκησης. Στον προϋπολογισµό του ήµου ράµας έτους 2011 έχει προβλεφθεί κωδικός µε Κ.Α ( ). 8.2 Η πληρωµή των αναδόχων θα γίνει τµηµατικά, σε διαστήµατα όχι µικρότερα του ενός (1) µηνός, µε την πρόοδο εκτέλεσης της µεταφοράς, ακολουθουµένης της διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του π.δ. 28/1980 και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. εν θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 8.3 εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο: - Στις ηµέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση µε τον διευθυντή κάθε σχολείου. - Στις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί το δροµολόγιο λόγω ασθενείας των µεταφεροµένων µαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενηµέρωση του αναδόχου από τον διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση του δροµολογίου. - Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιούνται δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραµένουν κλειστά, µε απόφαση ηµάρχου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου. - Στην περίπτωση υπογραφής της σύµβασης µετά την έναρξη του σχολικού έτους για τα µη εκτελεσθέντα δροµολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης. Σελίδα 13 από 31

14 8.4 Απόδοση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. - Η απόδοση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης της σύµβασης πραγµατοποιείται µετά τη περαίωση του έργου της µεταφοράς κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό Το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης, η περιληπτική προκήρυξη, καθώς και όλα τα Παραρτήµατα (λοιπά τεύχη του διαγωνισµού), διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή (από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε.), στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου ράµας, στη διεύθυνση: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από την αναθέτουσα Αρχή για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης, µέχρι έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισµό. Ο ήµος ράµας οφείλει να απαντήσει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας. Σελίδα 14 από 31

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 11.1 Τίτλος της υπηρεσίας Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » Προϋπολογισµός Προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,32 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (13%) και αναλυτικά: Ετήσιο κόστος µεταφοράς: ,97 Φ.Π.Α. (13%): ,35 Το συνολικό κόστος του κάθε δροµολογίου έχει υπολογιστεί ως το γινόµενο του µέγιστου ηµερήσιου κόστους του δροµολογίου (όπως αυτό προκύπτει από την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου µε την τρέχουσα τιµή, κατά την σύνταξη των τευχών, τιµή καυσίµου), πολλαπλασιασµένο µε τον αριθµό των δροµολογίων που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για τη µεταφορά των µαθητών µε την παρούσα διακήρυξη για το σχολικό έτος Η προσφορά ανά δροµολόγιο θα είναι το συνολικό κόστος του δροµολογίου, εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος. Στην προσφερόµενη τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Η ανάθεση θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς ανά δροµολόγιο που προκύπτει ως ανωτέρω. Η προσφορά του µειοδότη αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε παράρτηµα της 35415/ Κ.Υ.Α. και την παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 11.3 Τόπος εκτέλεσης της σύµβασης ήµος ράµας 11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Μεταφορά των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ράµας, για το σχολικό έτος , µε λεωφορεία.χ. ή ταξί, για τις διαδροµές, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Προσφορές µπορούν να υποβάλλονται είτε για το σύνολο των δροµολογίων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας είτε για µέρος αυτών. Λεπτοµέρειες για τα δροµολόγια περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Σελίδα 15 από 31

16 11.5 ικαίωµα προαίρεσης Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης για την αύξηση του συµβατικού αντικειµένου µέχρι 20% του προϋπολογισµού της αρχικής σύµβασης είτε για την ενσωµάτωση τυχόν νέων δροµολογίων, είτε για την αναπροσαρµογή των αρχικών δροµολογίων µέσα στον συµβατικό χρόνο, µε την διαδικασία και την µεταβολή των κοµίστρων που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της ΚΥΑ αριθµ /11. Επίσης στο ανωτέρω δικαίωµα προαίρεσης περιλαµβάνεται η χρονική παράταση ισχύος της σύµβασης για το επόµενο σχολικό έτος, µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών (υπογραφή σύµβασης έτους ). Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ακυρώνει δροµολόγια, αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δηµόσια ή δηµοτική συγκοινωνία. Άρθρο 12: ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών του ήµου ράµας ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι τη περαίωση του έργου της µεταφοράς λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα της ανωτέρω προαίρεσης. Άρθρο 13: ιαδικασία επιλογής Αναδόχων Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 13.1 Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 22 του π.δ. 60/2007 και υπό τις προϋποθέσεις αυτού και του π.δ. 28/ Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα των έγγραφων σφραγισµένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισµού έκαστου δροµολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόµενος να προσφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. εν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχων Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 1β του π.δ. 60/2007. Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθεται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δροµολογίων του Παραρτήµατος Γ ή για το µέρος των δροµολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ Σελίδα 16 από 31

17 του άρθρου 11 της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον ήµο ράµας και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης ενώσεως ή συνεταιρισµού µεταφορέων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών τους. Αν η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούµενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή Στις εγγυητικές επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα: α. Ηµεροµηνία έκδοσης β. Εκδότης γ. ήµος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή δ. Αριθµός εγγυητικής επιστολής ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ. Πλήρης επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας η. Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. θ. Οι όροι ότι: i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διηζήσεως. ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση. iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται σύγχυση Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς προσαυξηµένο κατά τριάντα (30) ηµέρες Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 16.1 εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής εν προβλέπεται η πληρωµή πρόσθετης καταβολής (πριµ) στην παρούσα σύµβαση. Σελίδα 17 από 31

18 Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη συνυπολογιζοµένης της εκπτώσεως και µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δροµολογίων του Παραρτήµατος Γ ή για το µέρος των δροµολογίων, που αφορά η προσφορά του αναδόχου, κατά την παρ του άρθρου 11 της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ του άρθρου 15 της παρούσας, σχετικά µε την εγγύηση συµµετοχής. Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας. Σε περίπτωση αναδόχου ενώσεως ή συνεταιρισµού µεταφορέων, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών τους. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β. Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η , Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 09:59. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε τηλεοµοιοτυπία πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσµίας της παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών της δηµοπρασίας πέντε (5) τουλάχιστον (ηµερολογιακές) ηµέρες πριν την ηµέρα του διαγωνισµού (η ηµέρα αυτή δεν προσµετράται). Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για διάστηµα εννέα (9) µηνών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση υποβολής της προσφοράς του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, Σελίδα 18 από 31

19 πριν από τη λήξη της, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπει τον διαγωνισµό. Άρθρο 20: ηµοσιότητα απάνες δηµοσίευσης Προκήρυξη σύµβασης συνταγµένη κατά το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο του Κανονισµού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δηµοσίευση στις στην Υπηρεσία Επίσηµων ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίληψη της ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα και µε την εγκύκλιο αριθ. 33/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισµού σύµφωνα µε την εγκύκλιο αρ.11/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά µε το µέρος του προϋπολογισµού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύµβαση και εισπράττονται µε την πρώτη πληρωµή. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδια σύµβαση οι οποίοι µαταιώθηκαν καθώς επίσης το µέρος των εξόδων που αναλογεί στον προϋπολογισµό και δεν συµβασιοποιήθηκε µετά και από τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 19 από 31

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21: ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 21.1 ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, β. Ενώσεις µεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ. Συνεταιρισµοί, µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων Η ένωση µεταφορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους µεταφορείς, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης µεταφορέων. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της µεταφοράς, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου ράµας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού για την πρώτη περίπτωση ή της ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ράµας για τη δεύτερη περίπτωση. Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που µετέχει στον διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης ή συνεταιρισµού, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειµένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης Σελίδα 20 από 31

21 πρόσωπα για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό στοιχεία α έως δ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό στοιχεία ε έως κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο. 4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο. 5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς (και καταλαµβάνει τον συγκεκριµένο διαγωνισµό). 6. Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα: ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 7. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει την απαιτούµενη από την παρούσα τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, κατά το άρθρο 46 του π.δ. 60/2007. Συγκεκριµένα, οφείλει: - να διαθέτει τον απαιτούµενο για την εκτέλεση των δροµολογίων για τα οποία προσφέρει στόλο οχηµάτων, τα οποία θα είναι επαρκή ως προς τον αριθµό, τον τύπο και το µέγεθος. Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. - να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία αντίστοιχες δραστηριότητες µε την υπό ανάθεση υπηρεσία (µεταφορά προσώπων). Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του διαγωνιζόµενου αποδεικνύεται µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ της παρούσας. Σελίδα 21 από 31

22 Άρθρο 23: ικαιολογητικά Κάθε διαγωνιζόµενος, που συµµετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ενώσεως ή συνεταιρισµού, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 23.1 ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόµιµο της λειτουργίας τους. β. Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου, νοµίµως επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις. γ. Προκειµένου περί ενώσεως ή συνεταιρισµού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε µεµονωµένο µέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 22 θα προσκοµιστούν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισµού), στην οποία δηλώνεται ότι: - Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για Σελίδα 22 από 31

23 την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. - εν έχουν καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - εν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. - αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών, που τεκµηριώνουν τα παραπάνω Πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή της χώρας της αναθέτουσας Αρχής Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της παρ πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Σελίδα 23 από 31

24 Οικονοµικών / /0016/ΠΟΛ.1223/ , Φ.Ε.Κ Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά τον διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. Εφόσον διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών, που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Οι έλληνες πολίτες: α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται στο σχετικό πιστοποιητικό. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και, αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Οι αλλοδαποί: α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης Σελίδα 24 από 31