ένα (1) έτος», προϋπολογισμού ,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού ,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού ,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Σύμφωνα με το Ν. 489/79 (ΦΕΚ Α 331) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 η ΔΕΥΑΜΒ υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω Προεδρικού διατάγματος. Συνεπώς, απαιτείται η έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού ,00, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην υπό έγκριση μελέτη, μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. Στον προϋπολογισμό εξόδων τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί πίστωση και η σχετική δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τον ΚΑ , με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Την Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού ,00, μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. 2. Την έγκριση των όρων της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, που συνοδεύουν την εισήγηση και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού ,00, μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. 2. Την έγκριση των όρων της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, που συνοδεύουν την εισήγηση και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση προμήθειας φυσιγγίων φίλτρανσης, με απευθείας ανάθεση, ποσού 4.100,00, πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: : Έγκριση προμήθειας φυσιγγίων φίλτρανσης, με απευθείας ανάθεση, ποσού 4.100,00, πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Ύδρευσης κ. Γκέκα Αριστείδη «οι μονάδες αφαλάτωσης που εγκαταστάθηκαν στην υπηρεσία από το 2009 είναι κατασκευής της εταιρία Calligan, χρησιμοποιούν τεχνολογία αποκλειστικότητας της εταιρίας εκτός από την καρδιά των συστημάτων που είναι οι τυποποιημένες μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης. Η κατασκευή των φίλτρων τελικής επεξεργασίας του νερού είναι σε μέγεθος και φορέων υποδοχής τυποποιημένοι μόνο από την κατασκευάστρια εταιρία. Ανταγωνίστριες εταιρίες έχουν διαφορετικού τύπου και μεγέθους φίλτρα. Επομένως οι φύσιγγες που τοποθετούνται στα συγκεκριμένα φίλτρα είναι σε μέγεθος και διαστάσεις αποκλειστικότητα της κατασκευάστριας εταιρίας άρα τίθεται θέμα αποκλειστικότητας». Σύμφωνα με τα παραπάνω τα προς προμήθεια είδη θεωρούνται μοναδικά και κατασκευάζονται από την εταιρία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και συνεπώς η προμήθεια θα ανατεθεί στην ανωτέρω. Επειδή, συντρέχουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και της περίπτωσης II της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της προμήθειας, όταν μεταξύ των άλλων - για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια είδη κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή, προτείνεται η απευθείας ανάθεση της προμήθειας 315 τεμαχίων φυσιγγίων φίλτρανσης, ποσού 4.100,00 πλέον ΦΠΑ. από την εταιρία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνει εφάπαξ και κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας στο κτίριο τέρμα Κουντουριώτου. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ενώ βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. κάθε ποσότητα υλικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό του κάθε είδους που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου είδους επήλθε ζημιά ή φθορά στην υπηρεσία, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για τη βλάβη που προκάλεσε.

3 Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., σε τρίτους ή στο περιβάλλον, λόγω μη ενδεδειγμένης ποιότητας των προμηθευόμενων από αυτόν ειδών. Έχοντας υπόψιν : α) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. β) Την περίπτωση γ2 της παρ. 3 του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 της αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). γ) Την περίπτωση II της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. δ) Την αριθμ. 3/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.A του προϋπολογισμού εξόδων έτους ε) Το γεγονός ότι τα προς προμήθεια είδη εντάσσονται στην έννοια της αποκλειστικότητας, διότι μπορούν να κατασκευαστούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή. στ) Την από 12/02/2014 προσφορά της ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. Ζητούμε: 1. Την Έγκριση της προμήθειας φυσιγγίων φίλτρανσης, ποσού 4.100,00 πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περ. γ2 της παρ. 3 του άρθρου 3 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., καθώς και από την περίπτωση II της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, προϋποθέσεις. Ειδικότερα συντρέχει λόγος αποκλειστικότητας, διότι τα προς προμήθεια είδη κατασκευάζονται μόνο από την εταιρεία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. 2. Την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην εταιρία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ διότι συντρέχουν λόγοι αποκλειστικότητας. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. 1. Την έγκριση της προμήθειας φυσιγγίων φίλτρανσης, ποσού 4.100,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας στην εταιρία ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ διότι συντρέχουν λόγοι αποκλειστικότητας. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Μίσθωση οχημάτων με το καθεστώς της χρονομίσθωσης», προϋπολογισμού , πλέον ΦΠΑ, διάρκειας 6 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «Μίσθωση οχημάτων με το καθεστώς της χρονομίσθωσης, προϋπολογισμού (πλέον ΦΠΑ), διάρκειας 6 ετών» Στον Βόλο και στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:45 συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 257/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 48/2014 απόφαση του Δ.Σ. προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την «Μίσθωση οχημάτων με το καθεστώς της χρονομίσθωσης, προϋπολογισμού (πλέον ΦΠΑ), διάρκειας 6 ετών», όπως αναφέρεται στην αριθμ διακήρυξη του Προέδρου. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 1. Γκέκας Αριστείδης, Πρόεδρος 2. Φαναριώτης Μιλτιάδης, μέλος 3. Πανταζάκης Σπυρίδων, μέλος 4. Ευσταθίου Ζωή, μέλος 5. Κοπάνου Ελισσάβετ, μέλος Η Επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:00) και μη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόμενου, κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Στον εν λόγω διαγωνισμό δεν υπήρχε καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 257 / 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «περί έγκρισης διενέργειας Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού». β. Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995. β. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διαγωνισμό. στ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. Εισηγείται την κήρυξη του διαγωνισμού ως αγόνου και την επανάληψή του, μετά από νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ του ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση οχημάτων με το καθεστώς της χρονομίσθωσης», προϋπολογισμού , πλέον ΦΠΑ, διάρκειας 6 ετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γκέκας Αριστείδης ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Φαναριώτης Μιλτιάδης 2. Πανταζάκης Σπυρίδων 3. Ευσταθίου Ζωή 4. Κοπάνου Ελισσάβετ Τη λήψη σχετικής απόφασης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

5 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της επιφυλακής των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση καυσίμου προς κάλυψη των αναγκών της επιφυλακής των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Το ωράριο των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ λόγω των ιδιότυπων συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης, καθορίστηκε με την υπ αριθμ. 51/2013 απόφαση του ΔΣ. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στα τμήματα α) Αποχέτευσης και ΕΕΛ και β) Ύδρευσης, καθιερώθηκε η ημερήσια επιφυλακή. Οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διάρκεια της επιφυλακής χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μέσα για τη μεταφορά τους στα σημεία των βλαβών. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜΒ στο άρθρο 4 παράγραφος Θ, προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετων παροχών στην περίπτωση κίνησης των υπαλλήλων με ιδιωτικά μέσα για τις ανάγκες της επιχείρησης. Δικαιούχοι της παροχής καυσίμου για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης, είναι οι υπάλληλοι που κάθε φορά βρίσκονται σε θέση επιφυλακής σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επιχείρησης και τις ανάγκες ανά δραστηριότητα: Στο τμήμα Αποχέτευσης και ΕΕΛ και για την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΕΕΛ, 2 θέσεις επιφυλακής κάθε ημέρα του μήνα και καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο τμήμα Αποχέτευσης και ΕΕΛ και για τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης, 3 θέσεις επιφυλακής κάθε ημέρα του μήνα και καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο τμήμα Ύδρευσης και για τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης, 4 θέσεις επιφυλακής κάθε ημέρα του μήνα και καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην αποθήκη του Γραφείου Προμηθειών, 2 θέσεις επιφυλακής κάθε ημέρα του μήνα και καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο κάθε υπάλληλος που είναι δικαιούχος καυσίμου σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί για την μετακίνησή του, στο τμήμα Προμηθειών. Μετά τα παραπάνω ζητούμε: Την έγκριση χορήγησης καυσίμου 30 λίτρων το μήνα για 11 θέσεις επιφυλακής της ΔΕΥΑΜΒ και για τις ανάγκες λειτουργίας της Επιχείρησης. Η βενζίνη θα διανέμεται στους δικαιούχους ανάλογα με τις μέρες επιφυλακής ανά μήνα. Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής απόφασης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1

6 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανανέωση μισθώματος Δεξαμενής στο Κλήμα Φυτόκου. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανανέωση μισθώματος Δεξαμενής στο Κλήμα Φυτόκου. Για τις ανάγκες υδρεύσεως της περιοχής Κλήμα Φυτόκου, χρησιμοποιείται από τη ΔΕΥΑΜΒ Δεξαμενή, έκτασης περίπου τριάντα πέντε (35)m2, η οποία βρίσκεται εντός ακινήτου, στην περιοχή Κλήμα Φυτόκου, ιδιοκτησίας Κουκιάδου Μαρίας. Με την αριθμ.29/ Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ, αποφασίσθηκε η ανανέωση του μισθώματος της εν λόγω έκτασης, για πέντε χρόνια ( ), με ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00). Επειδή η διάρκεια της εκμίσθωσης έληξε και επειδή η Δεξαμενή χρησιμοποιείται από τη ΔΕΥΑΜΒ για τις ανάγκες υδρεύσεως της περιοχής Ζητούμε Την ανανέωση της εκμίσθωσης για έξι (6) έτη, με ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00). Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1

7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ. Έχοντας υπόψη το άρθρο πρώτο περίπτ. 3 υποπαρ.στ.1 του Ν.4093/12 αναστέλλονται έως την οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε., όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών. Σε αντίθεση με το προσωπικό των κατηγοριών Υ.Ε και Δ.Ε., η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ α και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, να πραγματοποιούν προσλήψεις και διορισμούς υπαλλήλων κατηγοριών Π.Ε και Τ.Ε., προκειμένου να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων, ιδίως στην παρούσα φάση, λόγω της άσκησης νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στους ΟΤΑ με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τήρηση του λόγου 1 προς 5, δηλ. μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οικ.6315/ Στη ΔΕΥΑΜΒ κατά το έτος 2013 αποχώρησαν επτά (7) εργαζόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι με παραίτηση λύοντας αυτοδίκαια την υπαλληλική σχέση τους, έντεκα (11) τακτικοί υπάλληλοι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αποχωρώντας λόγω συνταξιοδότησης και δύο (2) τακτικοί υπάλληλοι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αποχωρώντας οικειοθελώς από την Επιχείρηση. Αποχώρησαν συνολικά είκοσι (20) εργαζόμενοι. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω Ζητούμε Τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη, τεσσάρων (4) ατόμων, προσωπικού ΙΔΑΧ κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε με τις κάτωθι ειδικότητες: ΠΕ Χημικός Μηχανικός (1) ΤΕΙ Λογιστικής (1) ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων (2) Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

8 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση προγράμματος ΛΑΕΚ έτους 2014 Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ: : Έγκριση προγράμματος ΛΑΕΚ έτους Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β στα πλαίσια της απόφασης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ( ΛΑΕΚ 0,45% ) έτους 2014 (εγκύκλιος η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθμό 3223/61/ απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ, (ΦΕΚ 3430/τεύχος Β / ), με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό 367/31/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης ΕΛΕΚΠ), μπορεί να υποβάλλει αίτημα υλοποίησης προγράμματος εκπαίδευσης. Μετά την ψήφιση των νέων νόμων που πρέπει να εφαρμοστούν από 01/01/2014 είναι επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης των προγραμμάτων ώστε να είμαστε σύννομοι και εμπρόθεσμοι ως προς τις απαιτήσεις του νέου ΚΦΑΣ και στις απαιτήσεις της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ, απαιτείται η εκπαίδευση εννέα (9) εργαζομένων, υπαλλήλων της Οικονομικής & Διοικητικής υπηρεσίας, στα συστήματα, WINDOWS, ORACLE, POWER BUILDER, ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Κατά την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού, με απευθείας ανάθεση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 25 του Π.Δ. 59/2007 και Π.Δ. 60/2007, σύμφωνα με το οποίο οι αναθέτουσες αρχές για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, μπορούν να αναθέτουν σύμβαση μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Συντρέχουν λόγοι τεχνικοί, σχετικοί με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων και οι προς παροχή υπηρεσίες είναι μοναδικές, διότι η εταιρεία MICROSYSTEMS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. όπως είναι γνωστό, έχει αναπτύξει και συντηρεί ολόκληρο το λογισμικό των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ εντός ωραρίου εργασίας. Η δαπάνη του προγράμματος θα καλυφθεί από το ΛΑΕΚ μέσω ΟΑΕΔ με την κατάθεση του φακέλου υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ( εκτίμηση κόστους 9.504,00 ), ώστε να αξιοποιηθεί υπέρ των εργαζομένων και της ΔΕΥΑΜΒ και να μη χαθεί ο πόρος αυτός. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: Την έγκριση αίτησης και υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 2014 με απευθείας ανάθεση από τον αποκλειστικό εκπαιδευτικό φορέα MICROSYSTEMS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. ύψους 9.504,00 που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ με την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%) έτους Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

9 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΑΠO : Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης, σε αποχωρούντες υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης. Με τις με αριθμ. πρωτ / και 17644/ Αιτήσεις τους, οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ αντίστοιχα ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίες εργάζονταν στη ΔΕΥΑΜΒ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ζητούν την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Σε συνέχεια του Γνωμοδοτικού Σημειώματος ( ) του δικηγόρου Δ. Μακρυγιάννη, σε ότι αφορά στην «αποζημίωση αποχωρούντων, με τη συγκατάθεση αυτής υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης και συμπλήρωσης 15ετους υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη» και ειδικότερα για τον προσδιορισμό της προβλεπόμενης αποζημίωσης, της οποίας χορηγείται το ήμισυ, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 204, του ν.3584/2007. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του παραπάνω νόμου για το προσωπικό με υπηρεσία από 10 έως και 30 έτη, η πλήρης αποζημίωση, επί της οποίας εφαρμόζεται λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης το ήμισυ, ορίζεται ως τέσσερις μισθοί για τα πρώτα δέκα έτη και στη συνέχεια ένας μισθός ανά έτος. Στην περίπτωση της κας Μ. Καρακώστα, ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 30 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 24 μισθοί (4 για την πρώτη δεκαετία και 20 για την επόμενη εικοσαετία), ενώ στην περίπτωση της κας Κωστούλα ή οποία είχε μέχρι και της αποχώρησής της 21 έτη υπηρεσίας, η πλήρης αποζημίωση είναι 15 μισθοί (4 για την πρώτη δεκαετία και 11 για την επόμενη εντεκαετία). Των παραπάνω πλήρων αποζημιώσεων οι συγκεκριμένες δικαιούνται το ήμισυ, λόγω της πρόωρης αποχώρησης, ήτοι 12 μισθούς η κα Καρακώστα και 7,5 μισθούς η κα Κωστούλα. Ο μισθός με βάση τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ν. 3584/2007, αρθρ. 204, παρ.2). Επισημαίνουμε ότι αν το ήμισυ της προβλεπόμενης αποζημίωσης υπερβαίνει τις , τότε η αποζημίωση ορίζεται στις Με βάση τα ανωτέρω η αποζημίωση των συγκεκριμένων είναι: Α) Καρακώστα Μαρία : 12 μισθοί Χ 1.785,65 /μισθό = ,80 και άρα ,00 Β) Κωστούλα Χρυσούλα : 7,5 μισθοί Χ 1.888,26 /μισθό = ,95 και άρα ,95 Ζητούμε: Την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στις ανωτέρω δικαιούχους από την 19η , ημερομηνία κατάθεσης των Αιτήσεών τους στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Βόλου, για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος μειωμένης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τη λήψη σχετικής Απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

10 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση δανείου σε υπαλλήλους της Επιχείρησης. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Παγουνόπουλος Ιωάννης κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση Δανείου ύψους ,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Καλόγηρος Μιλτιάδης κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση Δανείου ύψους 1.000,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑΜΒ Μορφογιάννης Γεώργιος κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση Δανείου ύψους 1.500,00 για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Με την αριθμ. 293/2012 Απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε τη χορήγηση άτοκων δανείων σε εργαζόμενους της Επιχείρησης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και την έγκριση από το Δ.Σ για την κάθε περίπτωση εργαζόμενου ξεχωριστά. Εξετάζοντας τις αιτήσεις των ανωτέρω εργαζομένων και μετά από προσωπική συζήτηση που είχα με τον καθένα χωριστά σχετικά με τα αιτήματά τους Τη χορήγηση άτοκου δανείου ποσού 1.000,00, έκαστος, στους Παγουνόπουλο Ιωάννη και Καλόγηρο Μιλτιάδη, καθώς και στον Μορφογιάννη Γεώργιο το ποσό των 1.500,00, οι οποίοι ζητούν το δάνειο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ως προς τα υπόλοιπα να ισχύσει η αριθμ. 293/2012 Απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

11 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση αμοιβής Νομικού Συμβούλου Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ : Έγκριση αμοιβής Νομικού Συμβούλου Ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΜΒ Μακρυγιάννης Δημήτριος: 1. με το υπ αριθμ. 46/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ζητά για αμοιβή και έξοδα το ποσό των 1100,00, πλέον ΦΠΑ, για α) σύνταξη του από ενημερωτικού σημειώματος για την εξέλιξη του έργου «Ύδρευση Βόλου Κατασκευή Βασικών αγωγών Δικτύου», ) έλεγχος εκκαθάρισης οφειλών ΟΛΒ προς ΔΕΥΑΜΒ, γ) σύνταξη του από συμφωνητικού ρύθμισης οφειλών DOMOTEL Α.Ε, δ) σύνταξη απαντητικής επιστολής προς Γ.Επιθεωρητή Δημ. Διοίκηση, ε) συμμετοχή σε συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων. 2. με το υπ αριθμ. 47/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ζητά για αμοιβή και έξοδα το ποσό των 400,00 πλέον ΦΠΑ, για α) παράσταση -προτάσεις ενώπιον Ειρηνοδικείου Βόλου προς απόκρουση αγωγής Σκούρα. 3. με το υπ αριθμ. 48/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ζητά για αμοιβή και έξοδα το ποσό των 400,00 πλέον ΦΠΑ για παράσταση προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου προς απόκρουση αγωγής Σκούρα.. Σύνολο αμοιβών 1.800,00 πλέον ΦΠΑ. Ο Δικηγόρος Δημουλάς Χρήστο, με το υπ αριθμ. 48/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ζητά ως αμοιβή και έξοδα 408,00, πλέον ΦΠΑ, για παράσταση στο Εφετείο Λάρισας ( ) προς υποστήριξη της από έφεσης της ΔΕΥΑΜΒ κατά Σάββα Κωνσταντινίδη και κατά της 56/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Εργατικών διαφορών), σύνταξη προτάσεων, παράσταση στο Δικαστήριο, εκτός έδρας εργασία, μετάβαση στη Λάρισα. Σύνολο αμοιβών 408,00, πλέον ΦΠΑ. Ο Δικηγόρος Παπαπαναγιώτου Εμμανουήλ, με το υπ αριθμ. 282/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ζητά ως αμοιβή και έξοδα 983,00, πλέον ΦΠΑ, για παράσταση ενώπιον του Τριμ. Εφετείου Λάρισας επί Κακουργημάτων κατά την δικάσιμο της και κατά τη δικάσιμο της , δαπάνες μετακίνησης και χαρτοσήμανση παραστάσεως, αμοιβές και σχετικά έξοδα. Σύνολο αμοιβών 983,00, πλέον ΦΠΑ. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης Την λήψη σχετικής απόφασης. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

12 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προμελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Έργων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου». Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟ ΤΖΙΝΗ Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Γενικό Διευθυντή ΘΕΜΑ: Έγκριση Προμελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Έργων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου». Με την υπ αριθμ. 57/ απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου» και με την υπ αριθμ. 223/ απόφαση του Δ.Σ., υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το αρχικό έργο αφορούσε σε οικόπεδο της ΔΕΥΑΜΒ όμορο της Β ΒΙΠΕ Βόλου για το οποίο όμως παρουσιάστηκε κώλυμα αδειοδότησης από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Το έργο, με την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σε επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ. Πραγματοποιήθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με το σύστημα μελέτη-κατασκευή και με την υπ αριθμ. 2/2/ γνωμοδότηση εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας και συντάχθηκε το επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Η τροποποίηση αφορά σε μείωση του προϋπολογισμού λόγω μείωσης του φυσικού αντικειμένου εργασιών, αφού το έργο σχεδιάζεται πλέον σε υφιστάμενη εγκατάσταση. Για τον λόγο αυτό, ζ η τ ο υ μ ε Την έγκριση της Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Κατασκευή Έργων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α., με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή. με χρέωση του Κ.Α του προϋπολογισμού του 2014 προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έκδοση Απόφασης περί του συστήματος δημοπράτησης του έργου. Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. 1. Την έγκριση της Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Κατασκευή Έργων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α., με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έκδοση Απόφασης περί του συστήματος δημοπράτησης του έργου. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2014 στον ΚΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

13 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προμελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου». Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟ ΤΖΙΝΗ Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Γενικό Διευθυντή ΘΕΜΑ: Έγκριση Προμελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου». Για την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού του Πηλίου, η ΔΕΥΑΜΒ σχεδίασε και συνέταξε την Προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου Κατασκευή Νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου. Το έργο περιλαμβάνει έναν μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, ονομαστικής ισχύος 750KW, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη διαφορά ενεργειακού δυναμικού μεταξύ των θέσεων Τρατσέρα (υψ. +814μ) και Μετερίζα (+468μ) και βρίσκεται σε σειρά με τον υπάρχον ΥΗΣ στη θέση Σαρακηνός. Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί η υπ αριθμ. Δ6/Φ20.737/14868π.ε./ Άδεια Παραγωγής από την ΡΑΕ. Χρησιμοποιείται δε ως αγωγός προσαγωγής, ο νέος αγωγός που κατασκευάζεται στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη έργου Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μεταφοράς Πηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. και πρόκειται να δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη-κατασκευή με χρέωση του Κ.Α του προϋπολογισμού του Για τον λόγο αυτό, ζ η τ ο υ μ ε Την έγκριση της Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Κατασκευή Νέου Μικρού ΥΗΣ στη Θέση Μετερίζα Πηλίου», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α., με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή με χρέωση του Κ.Α του προϋπολογισμού του 2014 προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έκδοση Απόφασης περί του συστήματος δημοπράτησης του έργου. Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. 1. Την έγκριση της Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Κατασκευή Νέου Μικρού ΥΗΣ στη Θέση Μετερίζα Πηλίου», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α., με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έκδοση Απόφασης περί του συστήματος δημοπράτησης του έργου. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2014 στον ΚΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

14 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης προς το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για το έργο «Κατασκευή νέου μικρού ΥΗΣ στη θέση Μετερίζα Πηλίου». Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟ ΤΖΙΝΗ Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Γενικό Διευθυντή ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης προς το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για το έργο «Κατασκευή νέου μικρού ΥΗΣ στη θέση Μετερίζα Πηλίου». Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου σχεδιάστηκε ένα μέσο αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για το JESSICA, το αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης ενώ στην Ελλάδα υλοποιείται μέσω των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) την διαχείριση των οποίων έχουν αναλάβει χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (Τράπεζες). Επιδίωξη του JESSICA είναι η μόχλευση πόρων μέσω της κινητοποίησης και προσέλκυσης το ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης, όπως: αστικές υποδομές περιλαμβανομένων μεταφορών, ύδρευσης/επεξεργασίας λυμάτων, ενέργειας χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τουριστικές ή άλλες βιώσιμες χρήσεις αποκατάσταση υποβαθμισμένων βιομηχανικών τοποθεσιών περιλαμβανομένης της εκκαθάρισης και απορρύπανσης του χώρου δημιουργία νέων επιφανειών για εμπορική χρήση, για τους τομείς των ΜΜΕ, των ΤΠ και/ή Ε&Α πανεπιστημιακά κτήρια ιατρικές, βιοτεχνολογικές και άλλες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα ΤΑΑ προβαίνουν στη χρηματοδότηση των έργων που επιλέγονται μέχρι ποσοστού 70% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται εκτός χρηματοδότησης από το ΤΑΑ ως εξής: 1. Ποσοστό 10% τουλάχιστον του συνολικού κόστους του έργου από ίδια συμμετοχή του φορέα υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία μέρος ή το σύνολο της ίδιας συμμετοχής αφορά συνεισφορά σε είδος, αυτή δεν θα υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου κόστους του έργου. 2. Ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κόστους θα καλυφθεί από τραπεζικό δάνειο με εμπορικούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της από 5/2012 πρόσκλησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας που έχει οριστεί ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το ΕΠΠΕΡΑΑ, η ΔΕΥΑΜΒ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ωρίμανσης και τη σύνταξη της πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια κι Εγκατάσταση Νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου» από το ΤΑΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (εφεξής ΥΗΣ), στη θέση Μετερίζα Πηλίου (υψ. +468μ), του Δήμου Βόλου, ονομαστικής ισχύος 750KW. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η δε χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ. Το έργο συνδέεται άμεσα με το έργο «Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μεταφοράς Πηγαίων

15 Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου» (κατασκευή του αγωγού νερού διατομής DN 600 από τη θέση Τρατσέρα μέχρι τη θέση Μετερίζα), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε: 1. Την έγκριση της υποβολής της πρότασης «Προμήθεια κι Εγκατάσταση Νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ 2. την εξουσιοδότηση προς τον Στέφανο Κανταρτζή ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση της ως άνω πρότασης στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το ΕΠΠΕΡΑΑ Για τον λόγο αυτό, ζ η τ ο υ μ ε 1. την έγκριση της υποβολής της πρότασης «Προμήθεια κι Εγκατάσταση Νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ 2. την εξουσιοδότηση προς τον Στέφανο Κανταρτζή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση της ως άνω πρότασης στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το ΕΠΠΕΡΑΑ. Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. 1. Την έγκριση της υποβολής της πρότασης «Προμήθεια κι Εγκατάσταση Νέου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ 2. Την εξουσιοδότηση προς τον Στέφανο Κανταρτζή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση της ως άνω πρότασης στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το ΕΠΠΕΡΑΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

16 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου «Νο 93. Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων». Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟ ΤΖΙΝΗ Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Γενικό Διευθυντή ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου «Νο 93. Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων». Έχοντας υπόψη: 1. Το από Πρακτικό Της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Νο 93 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» 2. Την υπ αριθμ. 374/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ / Απόφαση του Δ/ντή Προγραμματισμού & Νέων Υποδομών για έκπτωση της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΑΛΗΨΗ Ε.Π.Ε.» 4. Την υπ αριθμ. 12/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ 5. Το υπ αρ. πρωτ. 1305/ έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ προς τον 2 ο μειοδότη του Διαγωνισμού 6. Τo με αρ.πρωτ. 1503/ έγγραφο του 2 ου μειοδότη ΣΠ. ΤΣΙΡΝOΒΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. περί αποδοχής παράτασης της ισχύος της προσφοράς του. Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Λ Η Ψ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Για την ανάθεση της κατασκευής του έργου «Νο 93 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» στην εταιρία «ΣΠ. ΤΣΙΡΝOΒΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Τη λήψη σχετικής απόφασης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

17 ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Λήψη απόφασης επί αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» για παράταση της προθεσμίας υπογραφής της Σύμβασης και προσκόμισης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών: ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΖΙΝΗ Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Γενικό Διευθυντή ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης επί αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» για παράταση της προθεσμίας υπογραφής της Σύμβασης και προσκόμισης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Στις 25/02/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2288 η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΛΕΩΝ ΑΤΕ- Κ.ΤΣΟΛΗΣ ΑΕ υπέβαλλε αίτημα παράτασης της προθεσμίας υπογραφής της Σύμβασης και της προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Προς ενημέρωση του Δ.Σ ως ιστορικό των Διοικητικών Πράξεων για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» για την λήψη απόφασης επί της ενστάσεως αναφέρω τα κάτωθι: 1. Με την υπ αριθμ.279/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και την υπ αριθμ.2511/140610/ Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στη μειοδότρια ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., με μέση έκπτωση πενήντα οκτώ και δεκαέξι επί τοις εκατόν (58,16%). 2. Με το υπ αρ.πρωτ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο της Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. 3. Με το υπ αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 12318/ έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει, εκ νέου, δικαιολογητικών. 4. Με το υπ αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 12692/ έγγραφο της Κ/ΞΙΑΣ ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε., προσκόμισε, εκ νέου, τα δικαιολογητικά. 5. Με το υπ αρ.πρωτ.15240/ έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ, κλήθηκε, μέχρι , ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης. 6. Ο Ανάδοχος δεν προσήλθε στις για υπογραφή της Σύμβασης, καταθέτοντας το υπ αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 16548/ έγγραφο, με το οποίο αιτείται παράτασης στην προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι 15/01/ Με την υπ αρ.πρωτ / απόφαση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων υποδομών κηρύχθηκε έκπτωτη η Ανάδοχος Κοινοπραξία ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε. 8. Με το υπ` αρ.πρωτ / κατατέθηκε ένσταση της Κοινοπραξίας ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. Κ. ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε. κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης. 9. Με την υπ αριθμ. 515/2013 Απόφαση του Δ.Σ., αναβλήθηκε η εξέταση της ενστάσεως, προκειμένου, κατόπιν εγγράφου ερωτήματος της Υπηρεσίας προς τους Οργανισμούς έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, να διευκρινιστεί η δυνατότητα έκδοσης. 10. Με τα υπ αρ.πρωτ. 78 και 79/ έγγραφα η Υπηρεσία απέστειλε ερωτήματα προς τους Οργανισμούς έκδοσης των Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης για την δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 11. Το υπ αρ.πρωτ. 424/ έγγραφο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, στο οποίο η Τράπεζα αναφέρει ότι έχει εγκριθεί το όριο έκδοσης της Εγγυητικής Επιστολής και αναμένονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του πελάτη της, προκειμένου να προχωρήσει

18 στην έκδοση της Εγγυητικής. Επομένως, δεν προκύπτει υπαιτιότητα της Τράπεζας για την καθυστέρηση έκδοσης, αφού στο έγγραφο γίνεται αναφορά σε θέματα υποβολής δικαιολογητικών από την πλευρά του Αναδόχου. Επομένως, δεν ευσταθεί η αιτιολογία της Αναδόχου Κοινοπραξίας ότι η καθυστέρηση στην έκδοση οφείλεται στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, όπως αναφέρει η ίδια στην αίτηση παράτασης. 12. Το υπ αρ.πρωτ. 462/ έγγραφο του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις έκδοσης εγγυητικής επιστολών, με την προϋπόθεση, όμως, την καταβολή, από την πιστούχο εταιρεία, πρόσθετης ασφάλειας, ποσού ,07. Επίσης, αναφέρει ότι η πιστούχος εταιρεία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προσημείωσης του ακινήτου, διαδικασία η οποία απαιτεί χρονικό διάστημα δύο έως τριών μηνών. Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση (9), αποδεικνύεται ότι η αποκλειστική υπαιτιότητα καθυστέρησης στην έκδοση των εγγυητικών επιστολών ανήκει στο μέλος της Αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ Κ.ΤΣΟΛΗΣ Α.Ε. 13. Το υπ αριθμ πρωτ.659/ έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται αναβολής συζήτησης του θέματος στο επόμενο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ για την απόφαση επί της ενστάσεως μέχρι 20/ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση των εγγυητικών. 14. Η με αρ. 13/2014 απόφαση του ΔΣ έγκρισης του αιτήματος 15. Μετά από επανέλεγχο του εγκεκριμένου Σχεδίου της Σύμβασης που πραγματοποίησε η Δ/νση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών ενημέρωσε την Διαχειριστική Αρχή (ως υπεύθυνη Αρχή ελέγχου και προέγκρισης) για την ανάγκη διόρθωσης του Σχεδίου προκειμένου να εφαρμοσθεί ορθά ο νόμος για τον υπολογισμό των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κατά τις επιταγές της ερμηνευτικής εγκυκλίου Δ17Γ/152/φν433 του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 16. Μετά από συνεννόηση και την σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Γ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» απεστάλη στον ανάδοχο το υπ` αρ. πρωτ. 1886/ έγγραφο με το οποίο ανακαλούσαμε την Απόφαση κήρυξης έκπτωσης και καλούσαμε τον ανάδοχο, τηρώντας τις νόμιμες προθεσμίες, να προσκομίσει τις ορθά υπολογισμένες πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. Συγκεκριμένα καλείτο μέχρι 04/03/2014 να προσκομίσει εγγυητικές επιστολές ποσού ,63 ευρώ αντί ποσού ,37 ευρώ. 17. Με το υπ` αρ. πρωτ. 1918/ έγγραφο ενημερώθηκε και εγγράφως η Διαχειριστική Αρχή για τις ενέργειες της ΔΕΥΑΜΒ και της κοινοποιήθηκε το διορθωμένο Σχέδιο Σύμβασης. Επιπλέον και σε σχέση με τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου α) δεν γνωρίζουμε (δεν έχει κατατεθεί σχετικό έγγραφο) αν εξασφαλίσθηκε η έκδοση των εγγυητικών επιστολών που υπολογίσθηκαν για ποσό ,37 ευρώ. β) η προθεσμία δεν είναι ασφυκτική αλλά είναι αυτή που ορίζει ο νόμος γ) η Σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται με την κοινοποίηση της εγκριτικής Απόφασης του Δ.Σ για την ανάθεση του έργου επομένως όταν κοινοποιήθηκε η εγκριτική Απόφαση στις 08/11/2013 η προσφορά που έληγε στις 21/11/2013 ήταν και είναι σε ισχύ και δ) αν εγκριθεί η παράταση μέχρι τις 18/04/2014 θα έχει εκπνεύσει ο χρόνος ισχύος ( ) της εγγύησης συμμετοχής ( η αίτηση δεν συνοδεύεται από έγγραφο του Οργανισμού έκδοσης της εγγύησης συμμετοχής για αποδοχή παράτασης ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πέραν της 18 ης Απριλίου και για κάποιο εύλογο επιπλέον χρονικό διάστημα). Τέλος μέχρι και σήμερα που συνεδριάζει το Δ.Σ (έχει κατατεθεί βεβαίως το αίτημα για παράταση) δεν προσκομίσθηκαν οι από το νόμο απαιτητές εγγυητικές επιστολές. Ως εκ τούτου αν δεν ληφθεί διαφορετική Απόφαση (έγκριση παράτασης) θα πρέπει κατ` εφαρμογή του Ν 3669/2008 ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Μετά τα παραπάνω ζητούμε Τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Τη λήψη σχετικής απόφασης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

19 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης επί ενστάσεως - έγκριση Πρακτικού του Διαγωνισμού και ανάθεση, μετά από Δημόσια Κλήρωση, του έργου: «N o 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση καθώς και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (άρθρο 9 του Ν.3669/2008) για την κατασκευή του έργου: «N o 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 1490/ απόφαση του Δ/ντη Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών, αποτελούμενη από τους: 1. ΣΤΑΝΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό, Πρόεδρο 2. ΜΠΑΤΖΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Τεχνολόγο Γεωπόνο, τακτικό μέλος 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, προκειμένου να εξετάσει την υπ αριθμ. πρωτ. 2194/ εμπρόθεσμη ένσταση του Ιωάννη Καλφόπουλου, κατά του από Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της : α) την υπ αριθμ. πρωτ. 1086/ αναλυτική Διακήρυξη του έργου β) το Ν.3669/2008 «περί κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» γ) το από Πρακτικό της Επιτροπής δ) Την υπ αριθμ. πρωτ.2194/ εμπρόθεσμη ένσταση του Ιωάννη Καλφόπουλου ε) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής του εργολήπτη Καλφόπουλου Ιωάννη αποφαίνεται ως εξής: Απορρίπτει ομόφωνα το πρώτο σκέλος της ένστασης, διότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του Ν3669/08 «.Η μη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.» και καθώς η με αρ. πρωτ. 1086/ διακήρυξη του διαγωνισμού αναφέρει ρητά στο άρθρο ότι «.Τα απαιτούμενα Τρία (3) μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ ονόματι του διαγωνιζομένου). Μηχανόσημα που περιλαμβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά.» Επιπλέων το Π.Δ. 394/1996 που μνημονεύεται στην ένσταση αφορά Προμήθειες και όχι Δημόσια Έργα. Απορρίπτει το δεύτερο σκέλος της ένστασης ομόφωνα, διότι η Επιτροπή Διαγωνισμού ακολούθησε πιστά την διαδικασία που ορίζει ο Ν3669/2008 και τους όρους της διακήρυξης, επισημαίνει δε ότι η απόφαση του ΣτΕ 3548/2002 που επικαλείται ο ενιστάμενος δεν αφορά δημόσια έργα. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού: α) Απορρίπτει ομόφωνα την ένσταση του Καλφόπουλου Ιωάννη β) Σύμφωνα με το από Πρακτικό, το οποίο και επισυνάπτεται, της Επιτροπής Διαγωνισμού οι έγκυρες Οικονομικές Προσφορές των ΚΩΝ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ και ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ ταυτίζονται απόλυτα με έκπτωση επί του εργολαβικού οφέλους, εκατό τοις εκατό (100,00 %) έκαστος και ως εκ τούτου προτείνεται η διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης από την Προϊσταμένη Αρχή κατόπιν προσκλήσεων των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της αναλυτικής διακήρυξης). Βόλος, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (άρθρο 9 του Ν.3669/2008) για την κατασκευή του έργου: «N o 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 11 η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 1490/ απόφαση του Δ/ντη Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών, αποτελούμενη από τους: 4. ΣΤΑΝΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό, Πρόεδρο 5. ΜΠΑΤΖΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Τεχνολόγο Γεωπόνο, τακτικό μέλος 6. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, και διενήργησε το διαγωνισμό που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ). Κηρύσσοντας την έναρξη παραλαβής προσφορών, παρέλαβε τους φακέλους προσφοράς από τους κάτωθι εργολήπτες, ελέγχοντας πρώτα την νομιμοποίηση του προσώπου που υπέβαλε την προσφορά. α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΚΩΝ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 4. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ Αφού πέρασε η ώρα και επειδή δεν παρουσιάστηκε άλλος εκτός από τους πιο πάνω αναφερόμενους, η Ε.Δ. κήρυξε, στις 10:04 π.μ, τη λήξη του χρόνου κατάθεσης φακέλων προσφοράς. Στη συνέχεια η Ε.Δ. κατέγραψε και μονόγραψε τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο του κάθε ενδιαφερόμενου (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητα τους) και ήλεγξε το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (και το επέστρεψε), όπως φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα Δικαιολογητικών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Στη συνέχεια η Ε.Δ. αποσφράγισε και μονόγραψε τις οικονομικές προσφορές, ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και τις καταχώρησε, μετά από λογιστικό έλεγχο, στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100% 2. ΚΩΝ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 100% 3. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ 100% 4. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ 100% 5. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 51% Ακολούθως, η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, ήλεγξε: α) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της αναλυτικής διακήρυξης. β) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά δηλαδή την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών στην Οικονομική Προσφορά, την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων και την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. Στη συνέχεια η Ε.Δ. διέκοψε τη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος απέστειλε αυθημερόν έγγραφο για τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που τις εξέδωσαν. Μετά τις θετικές απαντήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων τους, η Ε.Δ. συνεδρίασε την Δευτέρα Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού απορρίπτει ομόφωνα ως απαράδεκτες: 1. την προσφορά του ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, διότι δεν κατέθεσε Υ.Δ. που να αναφέρει ότι τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 03ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:76/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση προς το Δ.Σ.

Εισήγηση προς το Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ Εισήγηση προς το Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ για υπογραφή σχετικών εγγράφων και συναλλαγών της Επιχείρησης με τις Τράπεζες και το Δημόσιο. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2014 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2014 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατσίνι.: 23/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ.πρωτ.: 40244 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ --------------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 276/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθμ. 1191/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 606 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών, ένστασης και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 539-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α. 20.7336.001 13SYMV001689191 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΥ 3.918,29

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΛΝΣ ΕΡΙΜΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑΜ: 16PROC004885960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ314691ΩΓ-7ΤΓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/ΠΟΥ/35/3088 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ7-Ω6Ι - 2 -

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7Λ7-Ω6Ι - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 14 η Απόφαση υπ αριθ. 645/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 218/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 22/25-8-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011

Α Α: 456ΑΩΨΛ-Ω0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 32/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θήβα : 21-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θήβα : 21-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Θήβα : 21-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 465-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 191-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 178/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 16/07-07-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα