ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ 9ΜΗΝΟ 2011 ανά 2ψήφιο κωδικό SITC (βάςει εξαγωγϊν)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ 9ΜΗΝΟ 2011 ανά 2ψήφιο κωδικό SITC (βάςει εξαγωγϊν)"

Transcript

1 ανά 2ψήφιο κωδικό SITC (βάςει εξαγωγϊν) Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΠΡΟΪΟΝΣΑ SITC 2 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ,73% ,30% 68 ΜΘ ΙΔΘΡΟΤΧΑ ΜΕΣΑΛΛΑ ,13% ,68% 05 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ,25% ,62% 67 ΙΔΘΡΟ ΚΑΙ ΧΑΛΤΒΑ ,61% ,03% 54 ΙΑΣΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ,83% ,91% 84 ΕΙΔΘ ΕΝΔΤΜΑΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΟΤΑΡ ΕΝΔΤΘ ,51% ,69% 77 ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΤΚΕΤΕ & ΜΕΡΘ ΑΤΣΩΝ ,78% ,14% 03 ΨΑΡΙΑ,ΠΑΡΑΚΕΤΑΜ.ΑΤΣΩΝ,ΟΣΡΑΚΟΕΙΔΘ,ΜΑΛΑΚ ,66% ,24% 99 ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ ,04% ,43% 89 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΘ ΜΘ ΚΑΣΟΝΟΜΑΗΟΜΕΝΑ ,10% ,25% 69 ΕΙΔΘ ΑΠΟ ΜΕΣΑΛΛΟ ΜΘ ΚΑΣΟΝΟΜΑΗΟΜΕΝΑ ,07% ,25% 57 ΠΛΑΣΙΚΕ ΤΛΕ Ε ΠΡΩΣΟΓΕΝΘ ΜΟΡΦΘ ,06% ,51% 65 ΤΦΑΝΣΙΚΑ ΝΘΜΑΣΑ,ΤΦΑΜΑΣΑ ΕΣΟΙΜΑ ΚΛΠ.ΤΝΑΦΘ ,56% ,98% 74 ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΟΜΘΧ.ΕΞΟΠΛΙΜΟ,ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΚΛΠ ,06% ,03% 12 ΚΑΠΝΟ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟ ΚΑΙ ΚΑΣΕΡΓΑΜΕΝΟ ,52% ,02% 02 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΤΓΑ ΠΟΤΛΙΩΝ ,97% ,63% 04 ΔΘΜΘΣΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΔΘΜΘΣΡΙΑΚΩΝ ,56% ,03% 76 ΤΚΕΤΕ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΘ ΘΧΟΤ ,95% ,02% 66 ΕΙΔΘ ΑΠΟ ΜΘ ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΜΘ ΚΑΣΟΝΟΜΑΗ ,82% ,96% 55 ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑΔΙΑ,ΡΘΣΙΝΟΕΙΔΘ,ΑΡΩΜΑΣΙΚΕ ΤΛΕ ,13% ,26% 58 ΠΛΑΣΙΚΕ ΤΛΕ Ε ΜΘ ΠΡΩΣΟΓΕΝΘΜΟΡΦΘ ,09% ,12% 28 ΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ,56% ,57% 42 ΛΑΔΙΑ & ΛΙΠΘ ΣΑΘΕΡΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΡΟΕΛ.ΑΚΑΣΕΡ ,13% ,51% 11 ΠΟΣΑ ,25% ,46% 09 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΘ-ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ,99% ,15% 27 ΛΙΠΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΡΤΚΣΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΑ ,32% ,37% 72 ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΜΕΝΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΕ ,17% ,46% 78 ΟΧΘΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΤ ,96% ,70% 79 ΛΟΙΠΟ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ,98% ,53% 34 ΦΩΣΑΕΡΙΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ,98% ,41% 59 ΧΘΜΙΚΕ ΤΛΕ & ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΜΘ ΚΑΣΟΝΟΜΑΗΟΜΕΝΑ ,05% ,93% 64 ΧΑΡΣΙ,ΧΑΡΣΟΝΙΑ,ΕΙΔΘ ΑΠΟ ΧΑΡΣΟΠΟΛΣΟ,ΧΑΡΣΙ ,52% ,42% 53 ΒΑΦΙΚΕ,ΔΕΨΙΚΕ ΚΑΙ ΧΡΩΣΙΚΕ ΤΛΕ ,31% ,88% 93 ΕΙΔΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ & ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΜΘ ΣΑΞΙΝ ,89% ,56% 71 ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,78% ,37% 56 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΜΑΣΑ ,57% ,05%

2 ανά 2ψήφιο κωδικό SITC (βάςει εξαγωγϊν) Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΠΡΟΪΟΝΣΑ SITC 2 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,33% ,47% 26 ΤΦΑΝΣΙΚΕ ΙΝΕ (ΕΚΣΟ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΑ ΝΘΜΑΣΑ) ,87% ,92% 06 ΗΑΧΑΡΘ,ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΗΑΧΑΡΘ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ,48% ,29% 87 ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΕΠΙΣΘΜ.ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ,72% ,93% 62 ΕΙΔΘ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ ,70% ,18% 85 ΤΠΟΔΘΜΑΣΑ ,59% ,08% 63 ΕΙΔΘ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΞΤΛΟ (ΕΚΣΟΕΠΙΠΛΩΝ) ,37% ,02% 61 ΔΕΡΜΑΣΑ,ΕΙΔΘ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ-ΓΟΤΝΑΡΙΚΑ ΚΑΣΕΡΓΑ ,03% ,33% 22 ΕΛΑΙΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙ ΚΑΡΠΟΙ ,64% ,13% 21 ΔΟΡΕ,ΔΕΡΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΟΤΝΑΡΙΚΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΑ ,75% ,01% 01 ΚΡΕΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑ ,67% ,61% 75 ΜΘΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ & ΑΤΣΟΜΑΣΘΕΞΕΡΓΑΙΑ ,53% ,35% 82 ΕΠΙΠΛΑ & ΜΕΡΘ ΑΤΣΩΝ,ΚΡΕΒΒΑΣΙΑ ΣΡΩΜΑΣΑ ΚΛΠ ,75% ,72% 51 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΘΜΙΚΑ ,76% ,57% 52 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΘΜΙΚΑ ,59% ,23% 08 ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΕ(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΑΝΑΛΕΣΑ ΔΘΜΘΣΡ) ,69% ,89% 07 ΚΑΦΕ,ΣΑΙ,ΚΑΚΑΟ,ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ & ΕΙΔΘ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ,93% ,13% 88 ΦΩΣΟΓΡΑΦ.ΤΚΕΤΕ,ΚΛΠ ΕΙΔΘ ΟΠΣΙΚΘ,ΡΟΛΟΓΙΑ ,47% ,52% 81 ΠΡΟΚΑΣΑΚ.ΚΣΙΡΙΑ,ΤΚΕΤΕ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΛΠ ,60% ,64% 25 ΠΟΛΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΧΑΡΣΙΟΤ ,09% ,67% 00 ΗΩΑ ΗΩΝΣΑΝΑ ,63% ,35% 73 ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΚΛΠ ,82% ,02% 29 ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΕ ΤΛΕ ΗΩΙΚΘ-ΦΤΣΙΚΘ ΠΡΟΕΛΕΤ ,33% ,85% 43 ΛΑΔΙΑ & ΛΙΠΘ,ΚΕΡΙ ΗΩΙΚΘ-ΦΤΣΙΚΘ ΠΡΟΕΛΕΤ ,28% ,84% 83 ΕΙΔΘ ΣΑΞΙΔΙΟΤ,ΑΚΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ,32% ,98% 97 ΧΡΤΟ ΜΘ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΟ ,44% ,10% 24 ΞΤΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ ,15% ,42% 23 ΚΑΟΤΣΟΤΚ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟ ΤΝΘΕΣΙΚΟ-ΑΝΑΓΕΝΘΜΕΝ ,89% ,41% 32 ΑΝΘΡΑΚΑ,ΟΠΣΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ) ΚΑΙΜΠΡΙΚΕΣΕ ,60% ,33% 41 ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΘ ΗΩΙΚΘ ΠΡΟΕΛΕΤΘ ,37% ,86% 70 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΑ (ΚΕΦ. 82,84,85) #DIV/0! ,37% 96 ΝΟΜΙΜΑΣΑ (ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΧΡΤΩΝ) ,00% ,41% 60 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΑ (ΚΕΦ. 69,73) 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ΤΝΟΛΟ ,32% ,75% Πηγή: ΕΛ.ΣΑΣ. Επεξεργαςία: Β1 Δ/νςη ΤΠ.ΕΞ.

3 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΙΣΑΛΙΑ ,63% ,59% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,76% ,10% ΣΟΤΡΚΙΑ ,11% ,41% ΚΤΠΡΟ ,11% ,81% Θ Π Α ,09% ,31% ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΣΡΙΣ.ΧΩΡΕ ,98% ,16% ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ,77% ,74% ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ,84% ,16% ΓΑΛΛΙΑ ,63% ,41% ΙΝΓΚΑΠΟΤΡΘ ,14% ,74% ΡΟΤΜΑΝΙΑ ,66% ,03% ΕΔΑΦ ΠΡΩΘΝ ΓΙΟΤΓΚ.ΔΘΜ ΜΑΚE ,53% ,21% ΚΑΣΩ ΧΩΡΕ ,27% ,57% ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΣΑ ,80% ,45% ΑΛΒΑΝΙΑ ,97% ,88% ΙΠΑΝΙΑ ,24% ,43% ΡΩΙΑ ,86% ,50% ΓΙΒΡΑΛΣΑΡ ,12% ,19% ΑΙΓΤΠΣΟ ,38% ,04% ΑΛΓΕΡΙΑ ,83% ,81% ΒΕΛΓΙΟ ,92% ,09% ΠΟΛΩΝΙΑ ,97% ,81% ΑΟΤΔΙΚΘ ΑΡΑΒΙΑ ,76% ,66% ΚΙΝΑ ,39% ,18% ΙΡΑΘΛ ,59% ,38% ΕΡΒΙΑ ,73% ,17% ΑΤΣΡΙΑ ,74% ,19% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,77% ,85% ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΙΟ ,42% ,49%

4 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ,02% ,28% ΟΤΘΔΙΑ ,08% ,51% ΛΙΒΤΘ ,75% ,75% ΟΤΚΡΑΝΙΑ ,45% ,69% ΕΛΒΕΣΙΑ ,14% ,81% ΔΑΝΙΑ ,31% ,50% ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΘ ΣΕΧΙΑ ,65% ,25% ΛΙΒΑΝΟ ,16% ,66% ΟΤΓΓΑΡΙΑ ,18% ,73% ΛΟΒΕΝΙΑ ,90% ,11% ΚΑΝΑΔΑ ,74% ,63% ΝΟΣΙΑ ΚΟΡΕΑ ,65% ,05% ΑΤΣΡΑΛΙΑ ,62% ,79% ΚΡΟΑΣΙΑ ,98% ,08% ΝΙΓΘΡΙΑ ,98% ,98% ΣΤΝΘΙΑ ,92% ,90% ΓΕΩΡΓΙΑ ,46% ,79% ΜΕΞΙΚΟ ,98% ,29% ΛΟΒΑΚΙΑ ,85% ,82% ΚΟΟΒΟ ,96% ,35% ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ ,08% ,48% ΒΟΝΙΑ-ΕΡΗΕΓΟΒΙΝΘ ,40% ,00% ΙΝΔΙΑ ,06% ,58% ΜΑΛΣΑ ,83% ,66% ΜΟΛΔΑΒΙΑ ,61% ,90% ΤΡΙΑ ,06% ,15% ΜΑΡΟΚΟ ,19% ,99% ΝΟΡΒΘΓΙΑ ,21% ,21% ΙΑΠΩΝΙΑ ,46% ,92%

5 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΝΘΟΙ ΜΑΡΑΛ ,88% ,61% ΛΙΒΕΡΙΑ ,81% ,39% ΔΘΜ.ΝΟΣ.ΑΦΡΙΚΘ ,70% ,22% ΒΡΑΗΙΛΙΑ ,27% ,68% ΠΑΝΑΜΑ ,62% ,84% ΙΝΔΟΝΘΙΑ ,11% ,31% ΙΡΑΝ ,01% ,16% ΙΡΛΑΝΔΙΑ ,12% ,60% ΜΠΕΝΙΝ ,39% ,69% ΒΕΝΕΗΟΤΕΛΑ ,03% ,36% ΣΑΙΛΑΝΔΘ ,09% ,56% ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ ,65% ,17% ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ ,25% ,05% ΙΟΡΔΑΝΙΑ ,00% ,45% ΙΡΑΚ ,86% ,46% ΝΕΑ ΗΘΛΑΝΔΙΑ ,82% ,76% ΠΑΚΙΣΑΝ ,81% ,98% ΚΟΤΒΕΙΣ ,86% ,96% ΜΠΟΤΡΚΙΝΑ ΦΑΟ ,35% ,65% ΣΑΙΒΑΝ ,52% ,18% ΤΕΜΕΝΘ ,40% ,72% ΝΙΓΘΡ ,73% ,14% ΝΘΟΙ ΦΑΛΚΛΑΝΣ-ΕΞΑΡΣΘΕΙ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΟΤΗΜΠΕΚΙΣΑΝ ,80% ,35% ΑΡΜΕΝΙΑ ,27% ,19% ΑΗΕΡΜΠΑΙΣΗΑΝ ,10% ,73% ΛΕΤΚΟΡΩΙΑ ,65% ,40% ΚΑΣΑΡ ,41% ,81% ΓΟΤΙΝΕΑ ,82% ,07%

6 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΜΠΑΓΚΛΑΝΣΕ ,20% ,56% ΛΕΣΣΟΝΙΑ ,28% ,20% ΜΠΑΧΑΜΕ ,60% ,57% ΠΕΡΟΤ ,85% ,51% ΧΙΛΘ ,32% ,85% ΕΘΟΝΙΑ ,06% ,26% ΑΙΘΙΟΠΙΑ ,04% ,68% ΚΑΗΑΚΣΑΝ ,76% ,14% ΓΚΑΝΑ ,99% ,79% ΠΑΡΑΓΟΤΑΘ ,32% ,79% ΜΑΤΡΙΣΑΝΙΑ ,29% ,51% ΟΜΑΝ ,01% ,54% ΚΑΜΕΡΟΤΝ ,91% ,28% ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΘ ,50% ,23% ΑΡΓΕΝΣΙΝΘ ,34% ,07% ΚΕΝΤΑ ,34% ,13% ΟΤΔΑΝ ,61% ,60% ΣΑΝΗΑΝΙΑ ,23% ,33% ΜΑΛΑΙΙΑ ,39% ,96% ΜΠΑΧΡΕΙΝ ,97% ,74% ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΘ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΕΙ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΜΟΗΑΜΒΙΚΘ ,04% ,31% ΧΩΡΕ ΚΑΙ ΕΔΑΦΘ ΜΘ ΚΑΣΟΝΟΜΑΗΟΜΕΝΑ ,40% ,04% ΕΝΕΓΑΛΘ ,38% ,06% ΒΙΕΣΝΑΜ ,36% ,52% ΚΟΛΟΜΒΙΑ ,87% ,67% ΑΓΙΟ ΒΙΚΕΝΣΙΟ ,39% ,76% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕ ,93% ,58% ΧΩΡΕ ΜΘ ΚΑΣΟΝΟΜΑΗΟΜΕΝΕ ,53% ,05%

7 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΚΟΝΓΚΟ ,82% ,00% ΑΦΓΑΝΙΣΑΝ ,68% ,99% ΑΝΣΙΓΚΟΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΤΝΣΑ ,55% ,40% ΑΚΣΘ ΕΛΕΦΑΝΣΟΣΟΤ ,75% ,54% ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ,74% ,22% ΓΟΤΑΣΕΜΑΛΑ ,51% ,30% ΑΓΓΟΛΑ ,23% ,10% ΡΙ ΛΑΝΚΑ ,42% ,99% ΣΟΓΚΟ ,76% #DIV/0! ΚΑΣ.ΠΑΛΑΙΣ.ΕΔΑΦΟ ,14% 0 0 #DIV/0! ΙΛΑΝΔΙΑ ,92% ,25% ΒΟΛΙΒΙΑ ,07% ,45% ΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ ,19% ,84% ΑΓΙΟ ΜΑΡΙΝΟ ,77% ,89% ΙΘΜΕΡΙΝΟ ,88% ,54% ΚΟΣΑ ΡΙΚΑ ,91% ,04% ΜΠΕΛΙΗ ,59% ,00% ΟΤΓΚΑΝΣΑ ,43% ,64% ΚΑΜΠΟΣΗΘ ,29% ,97% ΚΟΜΟΡΕ ,34% ,39% ΣΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΣΟΜΠΑΓΚΟ ,35% ,56% ΜΑΛΔΙΒΕ ,82% ,06% ΚΟΤΒΑ ,43% ,45% ΣΗΑΜΑΙΚΑ ,79% ,13% ΗΙΜΠΑΜΠΟΤΕ ,08% ,73% ΝΕΑ ΚΑΛΘΔΟΝΙΑ-ΕΞΑΡΣΘΕΙ ,02% 0 0 #DIV/0! ΜΑΔΑΓΑΚΑΡΘ ,16% ,83% ΗΑΜΠΙΑ ,88% ,57% ΓΑΛΛΙΚΘ ΠΟΛΤΝΘΙΑ ,15% ,00%

8 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΟΝΔΟΤΡΑ ,63% ,31% ΟΛΛΑΝΔΙΚΕ ΑΝΣΙΛΛΕ ,86% ,86% ΜΑΓΙΟΣ ,26% 0 0 #DIV/0! ΘΕΟΤΣΑ ,23% 0 0 #DIV/0! ΜΠΑΡΜΠΑΝΣΟ ,50% ,97% ΣΟΤΡΚΜΕΝΙΣΑΝ ,78% ,98% ΟΜΑΛΙΑ ,52% ,28% ΓΚΑΜΠΟΝ ,98% ,65% ΜΠΡΟΤΝΕΙ ,46% 0 0 #DIV/0! ΔΘΜ.ΚΟΝΓΚΟ (ΠΡΩΘΝ ΗΑΙΡ) ,55% ,18% ΜΑΛΙ ,64% ,99% ΜΑΚΑΟ ,16% ,68% ΚΙΡΓΙΗΙΑ ,48% ,98% ΝΙΚΑΡΑΓΟΤΑ ,48% ,53% ΜΑΤΡΙΚΙΟ ,17% ,66% ΛΙΧΣΕΝΣΑΙΝ ,75% ,64% ΓΚΑΜΠΙΑ ,13% ,00% ΑΝΔΟΡΡΑ ,87% ,42% ΚΑΤΜΑΝ ΝΘΟΙ ,10% 0 0 #DIV/0! ΜΟΓΓΟΛΙΑ ,85% ,00% ΧΩΡ&ΕΔΑΦ ΠΟΤ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΗ.(ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ) ,83% ,38% ΝΕΠΑΛ ,50% ,17% ΕΛ ΑΛΒΑΔΟΡ ,35% ,96% ΓΚΟΤΑΜ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΟΤΡΙΝΑΜ ,35% ,88% ΝΣΟΜΙΝΙΚΑ ,85% ,00% ΕΤΧΕΛΛΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΕΙ ,65% ,84% ΕΡΤΘΡΑΙΑ ,83% 0 0 #DIV/0! ΜΠΟΣΟΤΑΝΑ ,05% ,74%

9 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΙΘΜΕΡΙΝΘ ΓΟΤΙΝΕΑ ,35% ,00% ΧΕΡΝΣ ΝΘΟ & ΜΑΚΝΣΟΝΑΛΝΣ ΝΘΟΙ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ,54% ,23% ΑΓ. ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΝΕΒΙ ,73% 0 0 #DIV/0! ΒΕΡΜΟΤΔΕ ,45% ,60% ΑΓΙΑ ΛΟΤΚΙΑ ,79% ,62% ΜΙΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) ,07% ,85% ΜΕΛΙΛΙΑ ,07% 0 0 #DIV/0! ΓΟΤΙΑΝΑ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΝΕΟΗΘΛΑΝΔΙΚΘ ΩΚΕΑΝΙΑ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΣΑΝΣ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ,89% 0 0 #DIV/0! ΧΩΡ& ΕΔΑΦ ΠΟΤ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΗ ,57% ,29% ΝΑΜΙΜΠΙΑ ,02% ,89% ΓΑΛΛΙΚΑ ΝΟΣΙΑ ΕΔΑΦΘ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΚΟΤΚ ΝΘΟΙ ,61% #DIV/0! ΚΙΡΙΜΠΑΣΙ #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ΑΡΟΤΜΠΑ ,18% 0 0 #DIV/0! ΜΑΛΑΟΤΙ ,13% ,29% ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΘΟΙ ΘΠΑ ,19% ,00% ΜΠΟΤΡΟΤΝΣΙ ,30% 0 0 #DIV/0! ΣΑΣΗΙΚΙΣΑΝ ,09% ,78% ΛΑΟ #DIV/0! ,00% ΒΡΕΣ.ΠΑΡΘΕΝΙΟΙ ΝΘΟΙ ,88% ,00% ΔΘΜΟΚ.ΠΡΑΙΝΟΤ ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ ,51% ,69% ΠΑΠΟΤΑΙΑ-ΝΕΑ ΓΟΤΙΝΕΑ ,70% ,00% ΦΕΡΟΕ ΝΘΟΙ #DIV/0! ,55% ΔΘΜΟΚ. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΑΦΡΙΚΘ #DIV/0! #DIV/0! ΑΝΑΣΟΛ. ΣΙΜΟΡ 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΒΡΕΣ. ΕΔΑΦΟ ΙΝΔΙΚ.ΩΚΕΑΝΟΤ ,00% #DIV/0! ΓΟΤΙΝΕΑ ΜΠΙΑΟΤ ,00% #DIV/0! ΛΕΟΘΟ 0 0 #DIV/0! ,83% ΜΙΚΡΕ ΝΘΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΑΠΟ Θ.Π.Α 0 0 #DIV/0! ,62% ΟΤΑΗΙΛΑΝΔΘ ,00% ,67% ΣΟΤΚΕΛΑΟΤ ,00% #DIV/0! ΧΩΡ.& ΕΔΑΦ.ΜΘ ΚΑΣ.ΓΙΑ ΕΜΠΟ 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ΧΩΡ.&ΕΔΑΦ.ΜΘ ΚΑΣ. ΓΙΑ ΕΜΠΟ 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ΑΙΣΘ ,00% ,00% ΑΝΓΚΟΤΙΛΑ ,00% 0 0 #DIV/0! ΒΑΝΟΤΑΣΟΤ ,00% 0 0 #DIV/0! ΔΤΣΙΚΘ ΑΜΟΑ ,00% 0 0 #DIV/0! ΝΘΟΙ ΟΛΟΜΩΝΣΟ ,00% 0 0 #DIV/0! ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΒΑΣΙΚΑΝΟΤ ,00% 0 0 #DIV/0! ΡΟΤΑΝΣΑ ,00% ,00% ΣΗΙΜΠΟΤΣΙ ,00% 0 0 #DIV/0! ΣΟΝΓΚΑ ,00% 0 0 #DIV/0! ΤΝΟΛΟ ,32% ,75% Πηγή: ΕΛ.ΣΑΣ. Επεξεργαςία: Β1 Δ/νςη ΤΠ.ΕΞ.

11 κατά γεωγραφικζσ περιοχζσ Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ ΗΠΕΙΡΟ ΠΕΡΙΟΥΗ Ιαν. - επτ Ιαν. - επτ Ευρωπαϊκή Ζνωςη ,81% ,65% Βαλκάνια ,74% ,61% Κ.Α.Κ ,96% ,72% Ευρώπη ,94% ,61% EFTA ,08% ,42% Εσρώπη ,33% ,61% Μέςη Ανατολή ,39% ,24% Ν.Α. Αςία ,95% ,18% Ανατολική Αςία ,79% ,81% Νότια Αςία ,52% ,85% Κ.Α.Κ ,77% ,83% Ασία ,11% ,07% Βόρεια Αμερική ,55% ,94% Νότια Αμερική ,74% ,71% Κεντρική Αμερική ,02% ,87% Καραϊβική ,62% ,39% Αμερική ,47% ,54% Βόρεια Αφρική ,33% ,60% Δυτική Αφρική ,72% ,74% Νότια Αφρική ,83% ,09% Ανατολική Αφρική ,68% ,26% Μέςη Αφρική ,91% ,94% Αυρική ,82% ,23% Ωκεανία ,50% ,32% Ανταρκτική Άλλες ,61% ,99% ΤΝΟΛΟ ,32% ,75% Πηγή: ΕΛ.ΣΑΣ. Επεξεργαςία: Β1 Δ/νςη ΤΠ.ΕΞ.

Διπλωματικό Διαβατιριο

Διπλωματικό Διαβατιριο Τποχρζωςθ ι απαλλαγι κατοχισ κεϊρθςθσ για Ζλλθνεσ υπθκόουσ που μεταβαίνουν ςε τρίτεσ χϊρεσ Θεωριςεισ Ειςόδου (Visas) - Θεωριςεισ για Ζλλθνεσ που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό Σθμαντικι ενθμζρωςθ: Σα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωςη ανά λεπτό (με ΦΠΑ) ΜΤΝ σταθερή 0.012 Σταθερή άλλων παρόχων 0.014 ΜΤΝ κινητή 0.025 CYTA κινητή 0.028 Primetel κινητή 0.030

Χρέωςη ανά λεπτό (με ΦΠΑ) ΜΤΝ σταθερή 0.012 Σταθερή άλλων παρόχων 0.014 ΜΤΝ κινητή 0.025 CYTA κινητή 0.028 Primetel κινητή 0.030 ΠΡΟ Χρέωςη ανά λεπτό (με ΦΠΑ) ΜΤΝ σταθερή 0.012 Σταθερή άλλων παρόχων 0.014 ΜΤΝ κινητή 0.025 CYTA κινητή 0.028 Primetel κινητή 0.030 ΠΡΟΟΡΙΜΟ (Χώρα) ΠΡΟ Χρέωςη ανά λεπτό (με ΦΠΑ) AEROMOBILE Norway - NORAM

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

H επικοινωνία είναι µία.

H επικοινωνία είναι µία. Ιανουάριος 2011 H επικοινωνία είναι µία. όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία WIND ONE S WIND ONE M WIND ONE L WIND ONE XL Μηνιαία Συνδροµή 44,90 44,90 64,90 99,90 Ενσωµατωµένη Χρήση Λεπτά Οµιλίας προς Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΗ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο ΚΡΑΤΗ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Αγγλική Αγγλικανοί [42%], Μεθοδιστές [20%], Καθολικοί [19%], Άλλοι [19%] Άγιος Μαρίνος Ιταλική Καθολικοί [93%], Λοιποί [6%]

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Αυγούστου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Αυγούστου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Αυγούστου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές λύσεις για όλους!

Οικονομικές λύσεις για όλους! Οικονομικές λύσεις για όλους! Μάρτιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ www.wind.gr κινητή σταθερή internet Περιεχόμενα Βασικές Υπηρεσίες... 3 Επιπρόσθετες Υπηρεσίες WIND... 4-5 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές λύσεις για όλους!

Οικονομικές λύσεις για όλους! Οικονομικές λύσεις για όλους! Οκτώβριος 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ www.wind.gr κινητή σταθερή internet Περιεχόμενα Βασικές Υπηρεσίες... 3 Επιλογές WIND... 4 Υπηρεσίες Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ [ στοιχεία εισαγωγών-αφίξεων & εξαγωγών-αποστολών ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές λύσεις για όλους!

Οικονοµικές λύσεις για όλους! Οικονοµικές λύσεις για όλους! Μάϊος 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ κινητή σταθερή internet Περιεχόµενα Βασικές υπηρεσίες Βασικές Υπηρεσίες... 3 Επιλογές WIND... 4 Υπηρεσίες Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα