Αθήνα, 31/10/ :1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ ΕΞ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 31/10/2014-14:1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ 5025837 ΕΞ 2014"

Transcript

1 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX Κ. Σερβίας 10 : ΑΘΗΝΑ : ,715 : : ΠΡΟΣ :Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Χαρδούβελη Αθήνα, 31/10/ :1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ ΕΞ 2014 ΚΟΙΝ:Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γεν. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Ε Πανεπιστημίου 37, Αθήνα ΘΕΜΑ: «Επαναποστολή έκθεσης Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & ΕΦΚ συνυποβαλλόμενη στον κρατικό προϋπολογισμό». Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας επανυποβάλλουμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 58 και της παρ.3 του άρθρου 75 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», έκθεση μαζί με τα παραρτήματα αυτής, συμπεριλαμβανομένου και νέου παραρτήματος ΙΙ(1), σύμφωνα με τις οδηγίες σας, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η πορεία των εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά το έτος H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφ. Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη Γραφ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων κα. Αικ. Σαββαϊδου Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κα. Ειρ. Γιαλούρη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικ. Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα σελ. 2 1

2 2. Δομή της έκθεσης σελ ΤΜΗΜΑ Ι σελ. 4 Νομοθετικό έργο 4. ΤΜΗΜΑ ΙΙ σελ Οικονομική πορεία 5. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ σελ Αποτελέσματα ελέγχων 6. Παραρτήματα Συνημμένα Ι. Νομοθετικό έργο ΙΙ. Στοιχεία Τελωνειακών Παραβάσεων 2

3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η σύνταξη της παρούσας απολογιστικής έκθεσης, προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) και αποσκοπεί στην ενημέρωση της Εθνικής αντιπροσωπείας στους τομείς δράσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας, την πορεία των εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων για την περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής. Προς διευκόλυνση κατανόησης του περιεχομένου της, η έκθεση δομήθηκε σε τρία τμήματα ως ακολούθως ΤΜΗΜΑ Ι Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού έργου κατά το οικονομικό έτος ΤΜΗΜΑ ΙΙ Παρουσίαση της πορείας των τελωνειακών εσόδων κατά το οικονομικό έτος Επίσης παρατίθεται η πορεία των εσόδων για τους 9 μήνες (έως και Σεπτέμβριο ) του τρέχοντος έτους. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχων από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, για την πρόληψη και καταστολή τελωνειακών και λοιπών συναφών παραβάσεων. Τέλος, παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο απεικονίζεται το νομοθετικό έργο της Υπηρεσίας και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικός πίνακας με τις τελωνειακές παραβάσεις. ΤΜΗΜΑ Ι 3

4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετέχει σε Διεθνή Συμβούλια ( Π.Ο.Τ) και σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων όσο και για την παρακολούθηση του Κοινοτικού Δικαίου και την υλοποίηση του στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων η Υπηρεσία φροντίζει για την παρακολούθηση εφαρμογής τους, συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και λαμβάνει μέρος σε ευρωπαϊκές «επιχειρήσεις», προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την διεθνή εμπειρία. Το έργο που επιτελεί στηρίζεται σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, από την μία πλευρά οφείλει να εξυπηρετεί το εμπόριο με γρήγορες διαδικασίες καθημερινά και καθ όλο το εικοσιτετράωρο, προστατεύοντας το υγιές εμπόριο ενώ από την άλλη να ελέγχει προϊόντα και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί της επιδιώκοντας πάντα την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής αλλά και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και της δημοσιονομικής προσαρμογής που είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει για να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές, η Υπηρεσία λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των οικονομικών στόχων αλλά και την κατά το δυνατόν προστασία των οικονομικών φορέων. Οι επιμέρους νομοθετικές πράξεις που υιοθετήθηκαν κατά το έτος 2013 απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 4

5 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ., ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αρχικά προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και τελικώς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα των τελωνείων κατά το έτος Ειδικότερα, αναλύοντας τις εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα, από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από το φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών προϊόντων, προκύπτει από τον εν λόγω πίνακα ότι τα συνολικά βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα από τους φόρους αυτούς ανέρχονται στο 57,52% των συνολικών τελωνειακών εσόδων. Επιπλέον, εφόσον συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στα προϊόντα Ε.Φ.Κ., είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των εσόδων από τους εν λόγω φόρους στα συνολικά έσοδα των τελωνείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την έμμεση αυτή φορολογία να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των συνολικών τελωνειακών εσόδων του κράτους. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ά Ε σ ο δ α Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπολογισθέντα (1) Βεβαιωθέντα (2) Εισπραχθέντα (3) Ποσοστό Απόκλισης % (3)/(1) Αναλογία Συνόλου 1. Ε.Φ.Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.499, , ,23-5,98 34,82% 2. Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ 2.536, , ,16-1,30 20,61% 3. Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 366,53 403,91 403,91 10,20 3,33% 4. ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ 44,62 55,72 55,72 24,87 0,46% 5. Φ. Π. Α , , ,55-3,30 37,47% 6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 13,30 19,02 19,02 43,01 0,16% 7. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε. 150,50 146,45 146,45-2,69 1,21% 8. ΕΙΔ.ΦΟΡ.ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓ/ΝΩΝ 3,95 3,62 3,62-8,46 0,03% 9. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ (ΔΕΤΕ+Ν.1571/85) 252,79 233,62 233,62-7,58 1,92% ΣΥΝΟΛΟ , , ,28-3,39 100,00% 5

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2013 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αρχικά προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και τελικώς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα των τελωνείων κατά το έτος Αναλύοντας τις εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα, καθώς και τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από το φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών προϊόντων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον εν λόγω πίνακα, προκύπτει ότι τα συνολικά βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα από τους φόρους αυτούς ανέρχονται στο 59,24% των συνολικών τελωνειακών εσόδων. Επιπλέον, εφόσον συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στα προϊόντα Ε.Φ.Κ., είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των εσόδων από τους εν λόγω φόρους στα συνολικά έσοδα των τελωνείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την έμμεση αυτή φορολογία να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των συνολικών τελωνειακών εσόδων του κράτους. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 τα εισπραχθέντα έσοδα ταυτίζονται με τα βεβαιωθέντα. Ωστόσο, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση μεταξύ εισπραχθέντων και προϋπολογισθέντων εσόδων από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά και στα καπνικά προϊόντα, ενώ αντιστοίχως εμφανίζεται θετική απόκλιση στα έσοδα από τον ΕΦΚ στα αλκοολούχα προϊόντα καθώς και στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων. 6

7 Οι ανωτέρω αποκλίσεις οφείλονται στους εξής λόγους: α) Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα, η απόκλιση (-5,99%) μεταξύ προϋπολογισθέντων και τελικώς εισπραχθέντων εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η κατανάλωση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την εκτιμούμενη κατανάλωση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του β) Σε ότι αφορά τα καπνικά προϊόντα, η απόκλιση (-1,30%) στα εισπραχθέντα ποσά σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα οφείλεται στο γεγονός ότι οι ποσότητες των προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν το 2013 διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ποσότητες που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του γ) Σε ότι αφορά τα αλκοολούχα προϊόντα, η θετική απόκλιση (10,20%) μεταξύ των προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την εκτίμηση που είχε ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δ) Σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα, η απόκλιση κατά 24,87% μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από το τέλος ταξινόμησης για το έτος 2013, οφείλεται στην παράταση ισχύος του μέτρου της απόσυρσης έως και τις , που προβλέφθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α). ε) Σε ότι αφορά το φόρο πολυτελείας, η απόκλιση (-8,46%) που παρατηρείται στα εισπραχθέντα ποσά το έτος 2013, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα, οφείλεται στη γενικότερη οικονομική κρίση, καθώς και στον περιορισμό της θέσης σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο πολυτελείας. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις των τελωνείων κατά το έτος 2013 συγκριτικά με το έτος 2012 και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ % ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 9 ΜΗΝΟΥ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ % / /13 Ε.Φ.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.464, ,23-5, , ,64-2,86 2. Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ 2.707, ,16-7, , ,00-3,81 3. Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 406,30 403,91-0,59 313,67 303,82-3,14 4. ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ 52,49 55,72 6,15 39,36 60,79 54,45 5. Φ. Π. Α , ,55-7, , ,50 0,35 6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 12,07 19,02 57,58 14,77 12,10-18,08 7. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε. 154,35 146,45-5,12 112,62 127,48 13,19 8. ΕΙΔ. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓ/ΝΩΝ 4,10 3,62-11,80 2,50 4,34 73,60 9. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ (ΔΕΤΕ+Ν.1571/85) 278,30 233,62-16,05 174,17 144,12-17,25 ΣΥΝΟΛΟ , ,28-6, , ,79-1,69 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

9 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις των τελωνείων κατά το έτος 2013 συγκριτικά με το έτος 2012 και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα προϊόντα, καθώς και τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων το έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το έτος 2012 (κατά 5,25%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και του φυσικού αερίου. Όσον αφορά τις εισπράξεις του 9μήνου του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρατηρείται μείωση 2,86%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και του φυσικού αερίου. β) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων το έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το έτος 2012 (κατά 7,53%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των ποσοτήτων των προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν κατά το έτος Επιπλέον κατά το α εννεάμηνο του έτους 2014, τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 3,81% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μείωση της ποσότητας των τσιγάρων και των άλλων προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν το εν λόγω χρονικό διάστημα. γ) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν μείωση (0,59%) κατά το έτος 2013 σε σχέση με το 2012, γεγονός το οποίο οφείλεται στην μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων. Επιπλέον, κατά το α εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2013 τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν μείωση κατά 3,14%, γεγονός το οποίο οφείλεται στην μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων. δ) Τα έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2013, παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2012 κατά 6,15%, λόγω του μέτρου της απόσυρσης, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με τις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α), έως και τις Τα έσοδα κατά τους εννέα πρώτους μήνες του έτους 2014 από το τέλος ταξινόμησης, παρουσιάζουν αύξηση κατά 54,45% λόγω: (α) του μέτρου της απόσυρσης, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με τις διατάξεις του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α), έως και τις και (β) του νέου τρόπου διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας που καθιερώθηκε με τις διατάξεις του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α) των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, με αποτέλεσμα χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις και (γ) στην αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων οχημάτων που τελωνίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος. ε) Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας του έτους 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2012 κατά 11,80%, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης και του 9

10 περιορισμού θέσης σε ανάλωση ειδών που υπόκεινται σε φόρο πολυτελείας. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας τους εννέα πρώτους μήνες του έτους 2014 παρουσιάζουν αύξηση κατά 73,60%. Η εν λόγω αύξηση παρατηρείται κυρίως στα αυτοκίνητα οχήματα και οφείλεται: (α) στην παράταση ισχύος έως και τις του μέτρου της απόσυρσης, (β) στο νέο τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και (γ) στην αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που τελωνίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος. στ) Τέλος, σημειώνεται ότι, στη θέση 9 «Λοιπά τελωνειακά έσοδα (ΔΕΤΕ + Ν.1571/85) του Πίνακα 2 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από τις φορολογίες «εισφορά τραπέζης» και «φόρος υπέρ πανεπιστημίου», οι οποίες καταργήθηκαν από με τις διατάξεις του ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α). Τα έσοδα από τις φορολογίες αυτές για τους εννέα πρώτους μήνες του 2013 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και ως εκ τούτου η αρνητική απόκλιση (-17,25%) οφείλεται, εν μέρει, στην εν λόγω κατάργηση. 10

11 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΣ 2013 H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής στο πλαίσιο της γενικότερης Τελωνειακής Δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε από τις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι οποίες υποβοηθήθηκαν στο έργο τους από: 11 (ένδεκα) ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ανίχνευσης ναρκωτικών, 2 (δύο) αυτοκινούμενα συστήματα ανίχνευσης ναρκωτικών & εκρηκτικών με ακτίνες Χ (Χ-RΑΥ), 12 (δώδεκα) σταθερά συστήματα ανίχνευσης ναρκωτικών & εκρηκτικών με ακτίνες Χ (Χ-RAY), 8 (οκτώ) εργαλειοφόρα οχήματα, 8 (οκτώ) περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα (κλαρκ), 54 (πενήντα τέσσερα) σταθερά συστήματα εντοπισμού ραδιενεργών υλικών σε οχήματα, επιβάτες και φορτία, 412 (τετρακόσιες δώδεκα) φορητές συσκευές ανίχνευσης ραδιενεργών ουσιών, 7 (επτά) αψίδες ελέγχου επιβατών για ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων, 13 (δεκατρία) ενδοσκόπια εύκαμπτα και άκαμπτα, 2 (δύο) συλλογές εργαλείων έρευνας και έξι (6) ειδικά κτήρια ελέγχου οχημάτων (ναρκ-κοντρόλ). Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των παραπάνω υπηρεσιών για το έτος 2013 ακόλουθα : είναι τα Δραστηριότητα δικαστικών τμημάτων Σύμφωνα με τα διαβιβασθέντα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προς την υπηρεσία μας για το έτος 2013 προκύπτει ότι : 1) Βεβαιώθηκαν απλές τελωνειακές παραβάσεις και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες καταλογιστικές πράξεις με τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα Ευρώ. 2) Βεβαιώθηκαν περιπτώσεις λαθρεμπορίας με συνολικό ύψος αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων Ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες καταλογιστικές πράξεις με τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες πολλαπλά τέλη ευρώ. Συνεπώς τα συνολικά βεβαιωθέντα πρόστιμα και πολλαπλά τέλη από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των ευρώ. Τα συνολικά εισπραχθέντα πρόστιμα και πολλαπλά τέλη από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των Ευρώ. Αποτελέσματα ελέγχου 1) Ε.Φ.Κ Οι ομάδες δίωξης των τελωνείων πραγματοποίησαν ελέγχους και κατάσχεσαν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα είδη τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ (αυτοκίνητα, οινόπνευμα, καύσιμα). Ιδιαίτερα αποτελεσματικές ήταν και οι προσπάθειες των τελωνείων στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Το έτος 2013 κατασχέθηκαν συνολικά από τα Τελωνεία τεμάχια τσιγάρα, ποσότητα η οποία αποτελεί το 4,75% επί της συνολικής κατασχεθείσας 11

12 ποσότητας τσιγάρων από όλες τις Ελληνικές Διωκτικές Υπηρεσίες ( τεμάχια). Όσον αφορά στο Σ.Δ.Ο.Ε, σημειώνουμε ότι, εκ της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας των τεμαχίων τσιγάρων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,57% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων του έτους 2013 από όλες τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, τα τεμάχια αφορούν σε δέκα έξι (16) υποθέσεις κατάσχεσης, οι οποίες έλαβαν χώρα σε συνεργασία με το Ε Τελωνείο Πειραιά. Ως εκ τούτου η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που αφορά σε κατασχέσεις τσιγάρων που διενεργήθηκαν είτε αμιγώς από τις Τελωνειακές αρχές της χώρας, είτε σε συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε., ανέρχεται στα τεμάχια, ήτοι ποσοστό 39,89% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων του έτους 2013 από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές Διωκτικές Αρχές. Οι σημαντικότερες κατασχεθείσες μάρκες από ποσοτικής άποψης ήταν: ROYAL %, RAQUEL %, R.G.D. %, GOLD MOUNT %, BON INTERNATIONAL %, GOLD CLASSIC κλπ. 2 )Παραποιημένα προϊόντα Kατά το έτος 2013, η αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων αποτέλεσε προτεραιότητα των Τελωνειακών αρχών, με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε Διεθνές, Κοινοτικό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Το Α τμήμα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με την Δ33Α ΔΥΟ, συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία για τις δεσμεύσεις παραποιημένων ειδών από όλα τα Τελωνεία της χώρας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα CEN COM του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και ταυτόχρονα αξιολογούνται για τον εντοπισμό των τάσεων απάτης σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα το έτος 2013 κατόπιν τελωνειακών ελέγχων κατασχέθηκαν τεμάχια προϊόντων. Τα παραποιημένα είδη αφορούσαν τσάντες, υποδήματα, ενδύματα, ρολόγια, αξεσουάρ ένδυσης, μπαταρίες &αξεσουάρ κινητών, γυαλιά ηλίου, παιχνίδια, τσιγάρα, απορρυπαντικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εκτός από τις κατασχέσεις των παραποιημένων προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία δραστηριοποιήθηκε για την καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων με τις ακόλουθες πρωτοβουλίες : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ H 33 η Διεύθυνση συμμετέχει ενεργά στον νέο Αναλυτικό Φάκελο Εργασίας της Europol Copy, με αντικείμενο τα παραποιημένα προϊόντα. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να προαχθεί η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος στον τομέα των παραποιημένων, με ανταλλαγή πληροφοριών και οργάνωση κοινών ερευνών υπό τον συντονισμό της Europol. Η 33 η Διεύθυνση συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου του Κέντρου Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη SELEC CENTRE. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το έτος 2013 η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία οργάνωσε τα εξής προγράμματα : 2) H 2 η Ένωση Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας στις 5/2/2013 πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα : «Καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης εμπορευμάτων παραποίησης/ απομίμησης και 12

13 πειρατικών- Συνεισφορά της Τελωνειακής Υπηρεσίας» Στην εν λόγω ημερίδα μίλησαν συνολικά 10 εισηγητές, εκπρόσωποι από όλες τις διωκτικές αρχές, τις αρμόδιες για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και εκπρόσωποι εταιριών. Στην εν λόγω ημερίδα διατυπώθηκαν προτάσεις για αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό όλων των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς. 2) Σε συνεργασία με την Philip Morris International διοργανώθηκαν μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες ( Απρίλιος 2013 ) προς ενημέρωση των τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με την αναγνώριση παραποιημένων τσιγάρων. 3)Σε συνεργασία με την εταιρεία NOVARTIS οργανώθηκε εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στα έξι μεγαλύτερα τελωνεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σχετικά με την αναγνώριση γνήσιων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης της εταιρείας. 4) Σε συνεργασία με την εταιρεία SKF οργανώθηκε εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ε τελωνείο Πειραιά σχετικά με την αναγνώριση γνήσιων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης της εταιρείας. 3) Ναρκωτικά Η Τελωνειακή Υπηρεσία, σαν Υπηρεσία διασυνοριακού ελέγχου, έχει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου δίνει μεγάλο βάρος στην συνεργασία με τις συναρμόδιες Εθνικές Αρχές αλλά και την συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς όπως WCO, EUROPOL, INTERPOL, SELEC. Σας παραθέτουμε κατωτέρω στοιχεία για υποθέσεις λαθρεμπορίας ναρκωτικών που έλαβαν χώρα το 2013 και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3459/2006( ΦΕΚ 103 Α ). Δεκαεπτά (17) υποθέσεις κατασχέσεων ναρκωτικών ουσιών. Οι οκτώ (8) από τις ανωτέρω υποθέσεις κατασχέσεων αφορούν σε ελεγχόμενες παραδόσεις, που οργανώθηκαν μέσω του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π.) Συνολικές ποσότητες: ,60γραμ. Ηρωίνη, γραμ. Κάνναβης (ινδική κάνναβη, ακατέργαστη, ινδική, φυτικά αποσπάσματα ινδικής κάνναβης), 200 δισκία Λοραζεπάμη, γραμ. όπιο, 2 ½ δισκία Hypnosedon, 210 δισκία Αλπραζολάμη, 200 δισκία Διαζεπάμη, 240 δισκία Zολπιδέμη. 4) Κατασχέσεις όπλων και πυρομαχικών Κατασχεθείσες ποσότητες Όπλων: Επτά (7) υποθέσεις κατασχέσεων όπλων και πυρομαχικών. Συνολικές Ποσότητες: 24 τεμάχια συσκευών νυχτερινής σκόπευσης NSP2, 1 διόπτρα παρατήρησης πυροβολικού WZR76, 257 διόπτρες σκόπευσης PG07B, 274 φυσίγγια τυφεκίων Καλάσνικωφ, 29 φυσίγγια πιστολιών, 1 πιστόλι λάμψης, 200 φυσίγγια αβολίδοτα. 5) Κατασχέσεις οχημάτων Κατά το 2013 οι Τελωνειακές Αρχές μέσω του συστήματος Schengen (SIS I & SIS II) προέβησαν στην κατάσχεση 64 οχημάτων που αναζητούνταν ως κλεμμένα. 13

14 6) Συμμετοχή σε Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις Κατά το έτος 2013 η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές επιχειρήσεις, στις οποίες η 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων ήταν το εθνικό σημείο επαφής για τον συντονισμό και την εποπτεία των τελωνειακών ελέγχων: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «TROJAN HORSE» ( Α ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «TROJAN HORSE» διοργανώθηκε από το Κέντρο SELEC, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PANGEA VI» ( Α ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «PANGEA VI» διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και την Interpol, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WESTERLIES II (B ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «WESTERLIES II» (από 06 έως 15/12/2013) διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και κυρίως μεθαμφεταμίνης από επιβάτες αεροπλάνων και ειδικά αυτών που αναχωρούν από χώρες της Αφρικής και κατευθύνονται προς χώρες της Ανατολικής Ασίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DEMETER III (B ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «DEMETER III» (από 07 έως 16/10/2013) διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BLACK PEARL III (E ΤΜΗΜΑ) Διοργανώθηκε από το κέντρο SELEC, με συντονίστρια χώρα την Τουρκία και αντικείμενο το λαθρεμπόριο καυσίμων, που διακινείται οδικώς, ακτοπλοϊκώς & σιδηροδρομικώς από και προς τις χώρες-μέλη του Κέντρου SELEC (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Σκόπια, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία) από Τετάρτη 13 έως και Τετάρτη 20/11/2013 (εξαιρουμένου του Σαββατοκύριακου). ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WAREHOUSE (E ΤΜΗΜΑ) Διοργανώθηκε από την OLAF, με συντονίστρια χώρα τη Λιθουανία και αντικείμενο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων ΕΦΚ μέσω της παρακολούθησης ανασταλτικών καθεστώτων, από την Τρίτη 15/10/2013 έως την Πέμπτη 31/10/ ) Πληροφοριακά Δελτία ΑΜ. Κανoνισμός (ΕΚ) 515/97 14

15 Οι Τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού 515/97 του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κ-Μ έλαβαν το οικονομικό έτος 2013 μέσω του συστήματος MAB συνολικά τριάντα επτά (37) πληροφοριακά δελτία αμοιβαίας συνδρομής (ΑΜ), σχετικά με απάτες και παρατυπίες κατά την εφαρμογή της τελωνειακής και αγροτικής νομοθεσίας της ΕΕ που ανακαλύφθηκαν στα Κ-Μ. Από αυτά, δύο (2) αφορούσαν σε πρόδρομες ουσίες και τα υπόλοιπα σε αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Η πλειονότητα αυτών αφορούσε σε καινούργια πληροφοριακά δελτία και ορισμένα από αυτά σε αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για πληροφοριακά δελτία προηγούμενων ετών ή του Η Επιτροπή (OLAF) -Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, ανακοινώνει τα εν λόγω μηνύματα κατ εφαρμογή του άρθρου 18 του παραπάνω Κανονισμού, σε όλα τα Κ-Μ με σκοπό την πρόληψη και καταστολή αντιστοίχων πράξεων. Τα μηνύματα αυτά, αφού υπέστησαν επεξεργασία, εστάλησαν στα τελωνεία με οδηγίες για τις κατ αρμοδιότητα περαιτέρω ενέργειές τους. 8) Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων Το B Τμήμα της Διεύθυνσης, συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των κατατεθεισών δηλώσεων διακίνησης ρευστών διαθεσίμων από και άνω, τις διαπιστωθείσες υποθέσεις παράνομης διακίνησης ρευστών και το ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε βάση δεδομένων στην 33η Διεύθυνση και αποστέλλονται ανά τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν μελέτες χρήσιμες για την ανάλυση κινδύνου στον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων. Παράλληλα φωτοτυπίες των δηλώσεων αποστέλλονται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Επιτροπή Άρθρου 7). Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις παράνομης διακίνησης αποστέλλονται άμεσα στην παραπάνω αναφερόμενη Αρχή για περαιτέρω αξιολόγηση και τελική λήψη απόφασης για αποδέσμευση ή μη των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων, μετά την παρακράτηση των αναλογούντων διοικητικών χρηματικών προστίμων. Σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία για το έτος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθμός δηλώσεων Περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων 65 Ύψος διοικητικών προστίμων ,00 περίπου 9) Πρόδρομες Ουσίες Παρασκευής Ναρκωτικών Κατά το έτος 2013 η Υπηρεσία μας στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της περί ελέγχου και παρακολούθησης του εμπορίου των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών σταμάτησε τρεις αποστολές ακετόνης από την Τουρκία προς την χώρα μας καθώς οι φερόμενες ως παραλήπτριες ελληνικές εταιρείας δεν είχαν προβεί στις σχετικές παραγγελίες. 10) Ανάλυση Κινδύνου Με την αριθμ. Δ33Δ / διαταγή κοινοποιήθηκε η αριθμ. Δ33Δ / ΑΥΟ σχετικά με τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου του 15

16 πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας (Τροποποίηση της αρ.τ6507/8127/ ΑΥΟ). Επίσης με την αριθμ. Δ33Δ 52559/ Εμπιστευτική Διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η Δ/νση μας προέβη στον καθορισμό κριτηρίων για τον υπολογισμό του βαθμού επικινδυνότητας που το υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, αποδίδει σε κάθε εμπόρευμα (Τροποποίηση της Ε796/230/Δ0034/ ΑΥΟ). Τα ποσοστά των ελέγχων στις εισαγωγές κυμάνθηκαν στο 21% για τους φυσικούς ελέγχους, 78% για τον έλεγχο εγγράφων και 1% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Επιπλέον τα ποσοστά των ελέγχων στην διαμετακόμιση κυμάνθηκαν περίπου στο 20% για τους φυσικούς ελέγχους, στο 79% για τον έλεγχο εγγράφων και στο 1% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Τέλος τα ποσοστά των ελέγχων στις εξαγωγές κυμάνθηκαν σε 9,9% για τους φυσικούς ελέγχους, 21,9% για τον έλεγχο εγγράφων και 66,27% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Επιπροσθέτως από το τμήμα ανάλυσης κινδύνου εκδόθηκαν 133 δελτία μεταβολής επικινδυνοτήτων και πραγματοποιήθηκαν περίπου μεταβολές στις επικινδυνότητες των εμπορευμάτων στο σύστημα, ύστερα από συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από διάφορες πηγές. Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), μέσω κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2013 καταχωρήθηκαν 52 πληροφοριακά δελτία επικινδυνότητας από τα ελληνικά τελωνεία και το εθνικό σημείο επαφής, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν από το τμήμα ανάλυσης κινδύνου 9 διαταγές, οι οποίες αφορούσαν σε παρατυπίες κατά τον έλεγχο εμπορευμάτων και στην εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους, προκειμένου να ενταθεί η προσοχή των τελωνειακών υπαλλήλων στα εμπορεύματα υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και τους δασμούς αντιντάμπινγκ, στα παραποιημένα προϊόντα, καθώς και στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών, ειδών CITES, πολιτιστικών αγαθών αλλά και σε κάθε άλλου είδους απάτη. 11) Μέσα Δίωξης 1. Αποστολή αίτησης προς OLAF για χορήγηση συγχρηματοδότησης με σκοπό την προμήθεια και την εκπαίδευση δέκα (10) σκύλων ανιχνευτών τσιγάρων για το έτος 2014, η οποία εγκρίθηκε από την OLAF για το ποσό των το οποίο είχαμε αιτηθεί. 2. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης τεσσάρων (4) σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών και ισάριθμων συνοδών-χειριστών τους και έγκριση τοποθέτησής αυτών α) στο Τελωνείο Ευζώνων β) στο Τελωνείο Χίου γ) στο ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και δ) στο ΣΔΟΕ Αττικής. 3. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης ενός (1) νέου εκπαιδευτή σκύλων ανιχνευτών και συνοδών αυτών της Υπηρεσίας μας. 4. Ολοκλήρωση α μέρους εκπαίδευσης (1) σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών και του συνοδούχειριστή του με σκοπό την τοποθέτησή του στο ΣΔΟΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης (το β και τελευταίο μέρος θα πραγματοποιηθεί εντός α τριμήνου 2014). 5. Αποστολή οδηγιών προς όλα τα Τελωνεία τα οποία διαθέτουν συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας για την αντιμετώπιση βλαβών σε σταθερά και σε φορητά συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. 6. Διάθεση οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τα αζήτητα και κατασχεμένα κυριότητας Δημοσίου, για τη κάλυψη αναγκών των Τελωνειακών Αρχών. 16

17 7. Άρση κυκλοφορίας δεκαπέντε (15) υπηρεσιακών αυτοκινήτων λόγω παλαιότητας και μεγάλου κυβισμού, στα πλαίσια εφαρμογής διατάξεων για την περιστολή των δημοσιονομικών δαπανών. 8. Παράδοση test ανίχνευσης νοθείας καυσίμων στις Τελωνειακές Περιφέρειες για την υποβοήθηση των ελέγχων των Τελωνείων στον εντοπισμό νοθευμένων καυσίμων. 9. Συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών αυτοκινούμενων και σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ για τον έλεγχο των έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων. 10. Συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για σταθερές και μεταφερόμενες μεταλλικές γεφυροπλάστιγγες. Το έργο της επιτροπής ολοκληρώθηκε στις Ολοκληρώθηκε στις το έργο της επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής οχημάτων. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Υπεβλήθη αίτημα για ένταξη του έργου σε πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) -αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, & χρήσης & φύλαξης υπηρεσιακού οπλισμού από για 20 τελωνειακούς υπαλλήλους που παρείχε άνευ κόστους το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 13. Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) -αυτοάμυναςαυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, & χρήσης & φύλαξης υπηρεσιακού οπλισμού από για 22 τελωνειακούς υπαλλήλους που παρείχε άνευ κόστους το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 14. Σταθερά συστήματα ακτινών χ (X-RAYS).Ορισμός υπευθύνων για παραλαβή και εκπαίδευση στον χειρισμό των νέων συσκευών X-RAYS των τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών, Κήπων, Μυτιλήνης, Χίου & Ηρακλείου, για την υποβοήθηση των ελέγχων σε χειραποσκευές και δέματα επιβατών. 15. Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Συγκρότηση Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας απολεσθέντος υπηρεσιακού όπλου & πυρομαχικών Τελωνείου Κακαβιάς. Εκδόθηκε στον υπαίτιο καταλογιστική πράξη ύψους Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Παραχώρηση πλεονάζοντος υπηρεσιακού οπλισμού & πυρομαχικών στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 17

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 και προγραμματισμός δράσεων για το 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Χημείο του Κράτους Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ....

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2011 Πρόλογος Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για την Έκθεση για τα Ναρκωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 2013, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 1 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013... 5 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ... 8 4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ... 17 5. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Τελωνεία. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Τελωνεία. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Τελωνεία Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Τα τελωνεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την πάταξη του λαθρεμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 1.752.142,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έκθεση Ελέγχου «Έλεγχος Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έκθεση Ελέγχου «Έλεγχος Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έκθεση Ελέγχου «Έλεγχος Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011» Ομάδα Ελέγχου Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Σύνοψη... 5 1. Εισαγωγή... 9 2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προτεινόμενου νόμου επιδιώκεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Αθήνα, Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011... 5 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Αθήνα, Μάιος 2012 Περιεχόμενα 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (προμήθεια αγαθών παροχή υπηρεσιών)....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Μήνυμα Αναπληρωτή Περιφερειάρχη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2009 (24.07) (OR. en) 12185/09 CORDROGUE 52 COWEB 150 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2009 (24.07) (OR. en) 12185/09 CORDROGUE 52 COWEB 150 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2009 (24.07) (OR. en) 12185/09 CORDROGUE 52 COWEB 150 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5062/2/03 CORDROGUE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΚΑΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΧΑΝ 1016)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 138.211,38 (χωρίς Φ.Π.Α.) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2329 29 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240ΕΞ2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα