Αθήνα, 31/10/ :1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ ΕΞ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 31/10/2014-14:1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ 5025837 ΕΞ 2014"

Transcript

1 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο FAX Κ. Σερβίας 10 : ΑΘΗΝΑ : ,715 : : ΠΡΟΣ :Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Χαρδούβελη Αθήνα, 31/10/ :1831/10/2014 Αρ. Πρωτ.: ΓΔΤΕΦΚ ΕΞ 2014 ΚΟΙΝ:Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γεν. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Ε Πανεπιστημίου 37, Αθήνα ΘΕΜΑ: «Επαναποστολή έκθεσης Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & ΕΦΚ συνυποβαλλόμενη στον κρατικό προϋπολογισμό». Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας επανυποβάλλουμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 58 και της παρ.3 του άρθρου 75 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», έκθεση μαζί με τα παραρτήματα αυτής, συμπεριλαμβανομένου και νέου παραρτήματος ΙΙ(1), σύμφωνα με τις οδηγίες σας, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η πορεία των εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά το έτος H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφ. Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη Γραφ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων κα. Αικ. Σαββαϊδου Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κα. Ειρ. Γιαλούρη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικ. Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα σελ. 2 1

2 2. Δομή της έκθεσης σελ ΤΜΗΜΑ Ι σελ. 4 Νομοθετικό έργο 4. ΤΜΗΜΑ ΙΙ σελ Οικονομική πορεία 5. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ σελ Αποτελέσματα ελέγχων 6. Παραρτήματα Συνημμένα Ι. Νομοθετικό έργο ΙΙ. Στοιχεία Τελωνειακών Παραβάσεων 2

3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η σύνταξη της παρούσας απολογιστικής έκθεσης, προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) και αποσκοπεί στην ενημέρωση της Εθνικής αντιπροσωπείας στους τομείς δράσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας, την πορεία των εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων για την περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής. Προς διευκόλυνση κατανόησης του περιεχομένου της, η έκθεση δομήθηκε σε τρία τμήματα ως ακολούθως ΤΜΗΜΑ Ι Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού έργου κατά το οικονομικό έτος ΤΜΗΜΑ ΙΙ Παρουσίαση της πορείας των τελωνειακών εσόδων κατά το οικονομικό έτος Επίσης παρατίθεται η πορεία των εσόδων για τους 9 μήνες (έως και Σεπτέμβριο ) του τρέχοντος έτους. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχων από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, για την πρόληψη και καταστολή τελωνειακών και λοιπών συναφών παραβάσεων. Τέλος, παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο απεικονίζεται το νομοθετικό έργο της Υπηρεσίας και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικός πίνακας με τις τελωνειακές παραβάσεις. ΤΜΗΜΑ Ι 3

4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετέχει σε Διεθνή Συμβούλια ( Π.Ο.Τ) και σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων όσο και για την παρακολούθηση του Κοινοτικού Δικαίου και την υλοποίηση του στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων η Υπηρεσία φροντίζει για την παρακολούθηση εφαρμογής τους, συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και λαμβάνει μέρος σε ευρωπαϊκές «επιχειρήσεις», προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την διεθνή εμπειρία. Το έργο που επιτελεί στηρίζεται σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, από την μία πλευρά οφείλει να εξυπηρετεί το εμπόριο με γρήγορες διαδικασίες καθημερινά και καθ όλο το εικοσιτετράωρο, προστατεύοντας το υγιές εμπόριο ενώ από την άλλη να ελέγχει προϊόντα και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί της επιδιώκοντας πάντα την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής αλλά και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και της δημοσιονομικής προσαρμογής που είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει για να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές, η Υπηρεσία λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των οικονομικών στόχων αλλά και την κατά το δυνατόν προστασία των οικονομικών φορέων. Οι επιμέρους νομοθετικές πράξεις που υιοθετήθηκαν κατά το έτος 2013 απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 4

5 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ., ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αρχικά προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και τελικώς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα των τελωνείων κατά το έτος Ειδικότερα, αναλύοντας τις εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα, από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από το φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών προϊόντων, προκύπτει από τον εν λόγω πίνακα ότι τα συνολικά βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα από τους φόρους αυτούς ανέρχονται στο 57,52% των συνολικών τελωνειακών εσόδων. Επιπλέον, εφόσον συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στα προϊόντα Ε.Φ.Κ., είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των εσόδων από τους εν λόγω φόρους στα συνολικά έσοδα των τελωνείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την έμμεση αυτή φορολογία να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των συνολικών τελωνειακών εσόδων του κράτους. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ά Ε σ ο δ α Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπολογισθέντα (1) Βεβαιωθέντα (2) Εισπραχθέντα (3) Ποσοστό Απόκλισης % (3)/(1) Αναλογία Συνόλου 1. Ε.Φ.Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.499, , ,23-5,98 34,82% 2. Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ 2.536, , ,16-1,30 20,61% 3. Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 366,53 403,91 403,91 10,20 3,33% 4. ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ 44,62 55,72 55,72 24,87 0,46% 5. Φ. Π. Α , , ,55-3,30 37,47% 6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 13,30 19,02 19,02 43,01 0,16% 7. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε. 150,50 146,45 146,45-2,69 1,21% 8. ΕΙΔ.ΦΟΡ.ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓ/ΝΩΝ 3,95 3,62 3,62-8,46 0,03% 9. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ (ΔΕΤΕ+Ν.1571/85) 252,79 233,62 233,62-7,58 1,92% ΣΥΝΟΛΟ , , ,28-3,39 100,00% 5

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2013 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αρχικά προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και τελικώς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα των τελωνείων κατά το έτος Αναλύοντας τις εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα, καθώς και τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από το φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών προϊόντων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον εν λόγω πίνακα, προκύπτει ότι τα συνολικά βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα από τους φόρους αυτούς ανέρχονται στο 59,24% των συνολικών τελωνειακών εσόδων. Επιπλέον, εφόσον συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στα προϊόντα Ε.Φ.Κ., είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των εσόδων από τους εν λόγω φόρους στα συνολικά έσοδα των τελωνείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα τα έσοδα από την έμμεση αυτή φορολογία να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των συνολικών τελωνειακών εσόδων του κράτους. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 τα εισπραχθέντα έσοδα ταυτίζονται με τα βεβαιωθέντα. Ωστόσο, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση μεταξύ εισπραχθέντων και προϋπολογισθέντων εσόδων από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά και στα καπνικά προϊόντα, ενώ αντιστοίχως εμφανίζεται θετική απόκλιση στα έσοδα από τον ΕΦΚ στα αλκοολούχα προϊόντα καθώς και στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων. 6

7 Οι ανωτέρω αποκλίσεις οφείλονται στους εξής λόγους: α) Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα, η απόκλιση (-5,99%) μεταξύ προϋπολογισθέντων και τελικώς εισπραχθέντων εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η κατανάλωση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την εκτιμούμενη κατανάλωση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του β) Σε ότι αφορά τα καπνικά προϊόντα, η απόκλιση (-1,30%) στα εισπραχθέντα ποσά σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα οφείλεται στο γεγονός ότι οι ποσότητες των προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν το 2013 διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ποσότητες που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του γ) Σε ότι αφορά τα αλκοολούχα προϊόντα, η θετική απόκλιση (10,20%) μεταξύ των προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την εκτίμηση που είχε ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δ) Σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα, η απόκλιση κατά 24,87% μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από το τέλος ταξινόμησης για το έτος 2013, οφείλεται στην παράταση ισχύος του μέτρου της απόσυρσης έως και τις , που προβλέφθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α). ε) Σε ότι αφορά το φόρο πολυτελείας, η απόκλιση (-8,46%) που παρατηρείται στα εισπραχθέντα ποσά το έτος 2013, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα, οφείλεται στη γενικότερη οικονομική κρίση, καθώς και στον περιορισμό της θέσης σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο πολυτελείας. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις των τελωνείων κατά το έτος 2013 συγκριτικά με το έτος 2012 και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ % ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 9 ΜΗΝΟΥ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ % / /13 Ε.Φ.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.464, ,23-5, , ,64-2,86 2. Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ 2.707, ,16-7, , ,00-3,81 3. Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 406,30 403,91-0,59 313,67 303,82-3,14 4. ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ 52,49 55,72 6,15 39,36 60,79 54,45 5. Φ. Π. Α , ,55-7, , ,50 0,35 6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 12,07 19,02 57,58 14,77 12,10-18,08 7. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε. 154,35 146,45-5,12 112,62 127,48 13,19 8. ΕΙΔ. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛ/ΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓ/ΝΩΝ 4,10 3,62-11,80 2,50 4,34 73,60 9. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ (ΔΕΤΕ+Ν.1571/85) 278,30 233,62-16,05 174,17 144,12-17,25 ΣΥΝΟΛΟ , ,28-6, , ,79-1,69 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

9 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις των τελωνείων κατά το έτος 2013 συγκριτικά με το έτος 2012 και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα προϊόντα, καθώς και τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων το έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το έτος 2012 (κατά 5,25%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και του φυσικού αερίου. Όσον αφορά τις εισπράξεις του 9μήνου του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρατηρείται μείωση 2,86%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και του φυσικού αερίου. β) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων το έτος 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το έτος 2012 (κατά 7,53%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των ποσοτήτων των προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν κατά το έτος Επιπλέον κατά το α εννεάμηνο του έτους 2014, τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 3,81% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μείωση της ποσότητας των τσιγάρων και των άλλων προϊόντων καπνού που φορολογήθηκαν το εν λόγω χρονικό διάστημα. γ) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν μείωση (0,59%) κατά το έτος 2013 σε σχέση με το 2012, γεγονός το οποίο οφείλεται στην μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων. Επιπλέον, κατά το α εννιάμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2013 τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν μείωση κατά 3,14%, γεγονός το οποίο οφείλεται στην μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων. δ) Τα έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2013, παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2012 κατά 6,15%, λόγω του μέτρου της απόσυρσης, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με τις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α), έως και τις Τα έσοδα κατά τους εννέα πρώτους μήνες του έτους 2014 από το τέλος ταξινόμησης, παρουσιάζουν αύξηση κατά 54,45% λόγω: (α) του μέτρου της απόσυρσης, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με τις διατάξεις του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α), έως και τις και (β) του νέου τρόπου διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας που καθιερώθηκε με τις διατάξεις του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α) των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, με αποτέλεσμα χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις και (γ) στην αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων οχημάτων που τελωνίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος. ε) Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας του έτους 2013 παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2012 κατά 11,80%, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης και του 9

10 περιορισμού θέσης σε ανάλωση ειδών που υπόκεινται σε φόρο πολυτελείας. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας τους εννέα πρώτους μήνες του έτους 2014 παρουσιάζουν αύξηση κατά 73,60%. Η εν λόγω αύξηση παρατηρείται κυρίως στα αυτοκίνητα οχήματα και οφείλεται: (α) στην παράταση ισχύος έως και τις του μέτρου της απόσυρσης, (β) στο νέο τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και (γ) στην αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που τελωνίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήματος. στ) Τέλος, σημειώνεται ότι, στη θέση 9 «Λοιπά τελωνειακά έσοδα (ΔΕΤΕ + Ν.1571/85) του Πίνακα 2 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από τις φορολογίες «εισφορά τραπέζης» και «φόρος υπέρ πανεπιστημίου», οι οποίες καταργήθηκαν από με τις διατάξεις του ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α). Τα έσοδα από τις φορολογίες αυτές για τους εννέα πρώτους μήνες του 2013 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και ως εκ τούτου η αρνητική απόκλιση (-17,25%) οφείλεται, εν μέρει, στην εν λόγω κατάργηση. 10

11 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΣ 2013 H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής στο πλαίσιο της γενικότερης Τελωνειακής Δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε από τις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι οποίες υποβοηθήθηκαν στο έργο τους από: 11 (ένδεκα) ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ανίχνευσης ναρκωτικών, 2 (δύο) αυτοκινούμενα συστήματα ανίχνευσης ναρκωτικών & εκρηκτικών με ακτίνες Χ (Χ-RΑΥ), 12 (δώδεκα) σταθερά συστήματα ανίχνευσης ναρκωτικών & εκρηκτικών με ακτίνες Χ (Χ-RAY), 8 (οκτώ) εργαλειοφόρα οχήματα, 8 (οκτώ) περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα (κλαρκ), 54 (πενήντα τέσσερα) σταθερά συστήματα εντοπισμού ραδιενεργών υλικών σε οχήματα, επιβάτες και φορτία, 412 (τετρακόσιες δώδεκα) φορητές συσκευές ανίχνευσης ραδιενεργών ουσιών, 7 (επτά) αψίδες ελέγχου επιβατών για ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων, 13 (δεκατρία) ενδοσκόπια εύκαμπτα και άκαμπτα, 2 (δύο) συλλογές εργαλείων έρευνας και έξι (6) ειδικά κτήρια ελέγχου οχημάτων (ναρκ-κοντρόλ). Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των παραπάνω υπηρεσιών για το έτος 2013 ακόλουθα : είναι τα Δραστηριότητα δικαστικών τμημάτων Σύμφωνα με τα διαβιβασθέντα στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προς την υπηρεσία μας για το έτος 2013 προκύπτει ότι : 1) Βεβαιώθηκαν απλές τελωνειακές παραβάσεις και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες καταλογιστικές πράξεις με τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα Ευρώ. 2) Βεβαιώθηκαν περιπτώσεις λαθρεμπορίας με συνολικό ύψος αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων Ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες καταλογιστικές πράξεις με τις οποίες επιβλήθηκαν στους παραβάτες πολλαπλά τέλη ευρώ. Συνεπώς τα συνολικά βεβαιωθέντα πρόστιμα και πολλαπλά τέλη από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των ευρώ. Τα συνολικά εισπραχθέντα πρόστιμα και πολλαπλά τέλη από κάθε είδους τελωνειακές παραβάσεις έφθασαν το ποσό των Ευρώ. Αποτελέσματα ελέγχου 1) Ε.Φ.Κ Οι ομάδες δίωξης των τελωνείων πραγματοποίησαν ελέγχους και κατάσχεσαν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα είδη τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ (αυτοκίνητα, οινόπνευμα, καύσιμα). Ιδιαίτερα αποτελεσματικές ήταν και οι προσπάθειες των τελωνείων στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Το έτος 2013 κατασχέθηκαν συνολικά από τα Τελωνεία τεμάχια τσιγάρα, ποσότητα η οποία αποτελεί το 4,75% επί της συνολικής κατασχεθείσας 11

12 ποσότητας τσιγάρων από όλες τις Ελληνικές Διωκτικές Υπηρεσίες ( τεμάχια). Όσον αφορά στο Σ.Δ.Ο.Ε, σημειώνουμε ότι, εκ της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας των τεμαχίων τσιγάρων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,57% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων του έτους 2013 από όλες τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, τα τεμάχια αφορούν σε δέκα έξι (16) υποθέσεις κατάσχεσης, οι οποίες έλαβαν χώρα σε συνεργασία με το Ε Τελωνείο Πειραιά. Ως εκ τούτου η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που αφορά σε κατασχέσεις τσιγάρων που διενεργήθηκαν είτε αμιγώς από τις Τελωνειακές αρχές της χώρας, είτε σε συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε., ανέρχεται στα τεμάχια, ήτοι ποσοστό 39,89% επί της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων του έτους 2013 από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές Διωκτικές Αρχές. Οι σημαντικότερες κατασχεθείσες μάρκες από ποσοτικής άποψης ήταν: ROYAL %, RAQUEL %, R.G.D. %, GOLD MOUNT %, BON INTERNATIONAL %, GOLD CLASSIC κλπ. 2 )Παραποιημένα προϊόντα Kατά το έτος 2013, η αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων αποτέλεσε προτεραιότητα των Τελωνειακών αρχών, με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε Διεθνές, Κοινοτικό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Το Α τμήμα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με την Δ33Α ΔΥΟ, συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία για τις δεσμεύσεις παραποιημένων ειδών από όλα τα Τελωνεία της χώρας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα CEN COM του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και ταυτόχρονα αξιολογούνται για τον εντοπισμό των τάσεων απάτης σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα το έτος 2013 κατόπιν τελωνειακών ελέγχων κατασχέθηκαν τεμάχια προϊόντων. Τα παραποιημένα είδη αφορούσαν τσάντες, υποδήματα, ενδύματα, ρολόγια, αξεσουάρ ένδυσης, μπαταρίες &αξεσουάρ κινητών, γυαλιά ηλίου, παιχνίδια, τσιγάρα, απορρυπαντικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εκτός από τις κατασχέσεις των παραποιημένων προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία δραστηριοποιήθηκε για την καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων με τις ακόλουθες πρωτοβουλίες : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ H 33 η Διεύθυνση συμμετέχει ενεργά στον νέο Αναλυτικό Φάκελο Εργασίας της Europol Copy, με αντικείμενο τα παραποιημένα προϊόντα. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να προαχθεί η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος στον τομέα των παραποιημένων, με ανταλλαγή πληροφοριών και οργάνωση κοινών ερευνών υπό τον συντονισμό της Europol. Η 33 η Διεύθυνση συμμετέχει στην ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου του Κέντρου Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη SELEC CENTRE. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το έτος 2013 η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία οργάνωσε τα εξής προγράμματα : 2) H 2 η Ένωση Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας στις 5/2/2013 πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα : «Καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης εμπορευμάτων παραποίησης/ απομίμησης και 12

13 πειρατικών- Συνεισφορά της Τελωνειακής Υπηρεσίας» Στην εν λόγω ημερίδα μίλησαν συνολικά 10 εισηγητές, εκπρόσωποι από όλες τις διωκτικές αρχές, τις αρμόδιες για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και εκπρόσωποι εταιριών. Στην εν λόγω ημερίδα διατυπώθηκαν προτάσεις για αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό όλων των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς. 2) Σε συνεργασία με την Philip Morris International διοργανώθηκαν μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες ( Απρίλιος 2013 ) προς ενημέρωση των τελωνειακών υπαλλήλων σχετικά με την αναγνώριση παραποιημένων τσιγάρων. 3)Σε συνεργασία με την εταιρεία NOVARTIS οργανώθηκε εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στα έξι μεγαλύτερα τελωνεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σχετικά με την αναγνώριση γνήσιων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης της εταιρείας. 4) Σε συνεργασία με την εταιρεία SKF οργανώθηκε εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ε τελωνείο Πειραιά σχετικά με την αναγνώριση γνήσιων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης της εταιρείας. 3) Ναρκωτικά Η Τελωνειακή Υπηρεσία, σαν Υπηρεσία διασυνοριακού ελέγχου, έχει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου δίνει μεγάλο βάρος στην συνεργασία με τις συναρμόδιες Εθνικές Αρχές αλλά και την συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς όπως WCO, EUROPOL, INTERPOL, SELEC. Σας παραθέτουμε κατωτέρω στοιχεία για υποθέσεις λαθρεμπορίας ναρκωτικών που έλαβαν χώρα το 2013 και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3459/2006( ΦΕΚ 103 Α ). Δεκαεπτά (17) υποθέσεις κατασχέσεων ναρκωτικών ουσιών. Οι οκτώ (8) από τις ανωτέρω υποθέσεις κατασχέσεων αφορούν σε ελεγχόμενες παραδόσεις, που οργανώθηκαν μέσω του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π.) Συνολικές ποσότητες: ,60γραμ. Ηρωίνη, γραμ. Κάνναβης (ινδική κάνναβη, ακατέργαστη, ινδική, φυτικά αποσπάσματα ινδικής κάνναβης), 200 δισκία Λοραζεπάμη, γραμ. όπιο, 2 ½ δισκία Hypnosedon, 210 δισκία Αλπραζολάμη, 200 δισκία Διαζεπάμη, 240 δισκία Zολπιδέμη. 4) Κατασχέσεις όπλων και πυρομαχικών Κατασχεθείσες ποσότητες Όπλων: Επτά (7) υποθέσεις κατασχέσεων όπλων και πυρομαχικών. Συνολικές Ποσότητες: 24 τεμάχια συσκευών νυχτερινής σκόπευσης NSP2, 1 διόπτρα παρατήρησης πυροβολικού WZR76, 257 διόπτρες σκόπευσης PG07B, 274 φυσίγγια τυφεκίων Καλάσνικωφ, 29 φυσίγγια πιστολιών, 1 πιστόλι λάμψης, 200 φυσίγγια αβολίδοτα. 5) Κατασχέσεις οχημάτων Κατά το 2013 οι Τελωνειακές Αρχές μέσω του συστήματος Schengen (SIS I & SIS II) προέβησαν στην κατάσχεση 64 οχημάτων που αναζητούνταν ως κλεμμένα. 13

14 6) Συμμετοχή σε Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις Κατά το έτος 2013 η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές επιχειρήσεις, στις οποίες η 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων ήταν το εθνικό σημείο επαφής για τον συντονισμό και την εποπτεία των τελωνειακών ελέγχων: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «TROJAN HORSE» ( Α ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «TROJAN HORSE» διοργανώθηκε από το Κέντρο SELEC, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PANGEA VI» ( Α ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «PANGEA VI» διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και την Interpol, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WESTERLIES II (B ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «WESTERLIES II» (από 06 έως 15/12/2013) διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και κυρίως μεθαμφεταμίνης από επιβάτες αεροπλάνων και ειδικά αυτών που αναχωρούν από χώρες της Αφρικής και κατευθύνονται προς χώρες της Ανατολικής Ασίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DEMETER III (B ΤΜΗΜΑ) Η Κοινή Τελωνειακή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «DEMETER III» (από 07 έως 16/10/2013) διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BLACK PEARL III (E ΤΜΗΜΑ) Διοργανώθηκε από το κέντρο SELEC, με συντονίστρια χώρα την Τουρκία και αντικείμενο το λαθρεμπόριο καυσίμων, που διακινείται οδικώς, ακτοπλοϊκώς & σιδηροδρομικώς από και προς τις χώρες-μέλη του Κέντρου SELEC (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Σκόπια, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία) από Τετάρτη 13 έως και Τετάρτη 20/11/2013 (εξαιρουμένου του Σαββατοκύριακου). ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WAREHOUSE (E ΤΜΗΜΑ) Διοργανώθηκε από την OLAF, με συντονίστρια χώρα τη Λιθουανία και αντικείμενο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων ΕΦΚ μέσω της παρακολούθησης ανασταλτικών καθεστώτων, από την Τρίτη 15/10/2013 έως την Πέμπτη 31/10/ ) Πληροφοριακά Δελτία ΑΜ. Κανoνισμός (ΕΚ) 515/97 14

15 Οι Τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού 515/97 του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Κ-Μ έλαβαν το οικονομικό έτος 2013 μέσω του συστήματος MAB συνολικά τριάντα επτά (37) πληροφοριακά δελτία αμοιβαίας συνδρομής (ΑΜ), σχετικά με απάτες και παρατυπίες κατά την εφαρμογή της τελωνειακής και αγροτικής νομοθεσίας της ΕΕ που ανακαλύφθηκαν στα Κ-Μ. Από αυτά, δύο (2) αφορούσαν σε πρόδρομες ουσίες και τα υπόλοιπα σε αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Η πλειονότητα αυτών αφορούσε σε καινούργια πληροφοριακά δελτία και ορισμένα από αυτά σε αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για πληροφοριακά δελτία προηγούμενων ετών ή του Η Επιτροπή (OLAF) -Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, ανακοινώνει τα εν λόγω μηνύματα κατ εφαρμογή του άρθρου 18 του παραπάνω Κανονισμού, σε όλα τα Κ-Μ με σκοπό την πρόληψη και καταστολή αντιστοίχων πράξεων. Τα μηνύματα αυτά, αφού υπέστησαν επεξεργασία, εστάλησαν στα τελωνεία με οδηγίες για τις κατ αρμοδιότητα περαιτέρω ενέργειές τους. 8) Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων Το B Τμήμα της Διεύθυνσης, συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των κατατεθεισών δηλώσεων διακίνησης ρευστών διαθεσίμων από και άνω, τις διαπιστωθείσες υποθέσεις παράνομης διακίνησης ρευστών και το ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε βάση δεδομένων στην 33η Διεύθυνση και αποστέλλονται ανά τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν μελέτες χρήσιμες για την ανάλυση κινδύνου στον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων. Παράλληλα φωτοτυπίες των δηλώσεων αποστέλλονται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Επιτροπή Άρθρου 7). Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις παράνομης διακίνησης αποστέλλονται άμεσα στην παραπάνω αναφερόμενη Αρχή για περαιτέρω αξιολόγηση και τελική λήψη απόφασης για αποδέσμευση ή μη των δεσμευθέντων ρευστών διαθεσίμων, μετά την παρακράτηση των αναλογούντων διοικητικών χρηματικών προστίμων. Σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία για το έτος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθμός δηλώσεων Περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων 65 Ύψος διοικητικών προστίμων ,00 περίπου 9) Πρόδρομες Ουσίες Παρασκευής Ναρκωτικών Κατά το έτος 2013 η Υπηρεσία μας στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της περί ελέγχου και παρακολούθησης του εμπορίου των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών σταμάτησε τρεις αποστολές ακετόνης από την Τουρκία προς την χώρα μας καθώς οι φερόμενες ως παραλήπτριες ελληνικές εταιρείας δεν είχαν προβεί στις σχετικές παραγγελίες. 10) Ανάλυση Κινδύνου Με την αριθμ. Δ33Δ / διαταγή κοινοποιήθηκε η αριθμ. Δ33Δ / ΑΥΟ σχετικά με τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου του 15

16 πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας (Τροποποίηση της αρ.τ6507/8127/ ΑΥΟ). Επίσης με την αριθμ. Δ33Δ 52559/ Εμπιστευτική Διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η Δ/νση μας προέβη στον καθορισμό κριτηρίων για τον υπολογισμό του βαθμού επικινδυνότητας που το υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, αποδίδει σε κάθε εμπόρευμα (Τροποποίηση της Ε796/230/Δ0034/ ΑΥΟ). Τα ποσοστά των ελέγχων στις εισαγωγές κυμάνθηκαν στο 21% για τους φυσικούς ελέγχους, 78% για τον έλεγχο εγγράφων και 1% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Επιπλέον τα ποσοστά των ελέγχων στην διαμετακόμιση κυμάνθηκαν περίπου στο 20% για τους φυσικούς ελέγχους, στο 79% για τον έλεγχο εγγράφων και στο 1% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Τέλος τα ποσοστά των ελέγχων στις εξαγωγές κυμάνθηκαν σε 9,9% για τους φυσικούς ελέγχους, 21,9% για τον έλεγχο εγγράφων και 66,27% για τον τελωνισμό κατά δήλωση. Επιπροσθέτως από το τμήμα ανάλυσης κινδύνου εκδόθηκαν 133 δελτία μεταβολής επικινδυνοτήτων και πραγματοποιήθηκαν περίπου μεταβολές στις επικινδυνότητες των εμπορευμάτων στο σύστημα, ύστερα από συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από διάφορες πηγές. Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), μέσω κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2013 καταχωρήθηκαν 52 πληροφοριακά δελτία επικινδυνότητας από τα ελληνικά τελωνεία και το εθνικό σημείο επαφής, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν από το τμήμα ανάλυσης κινδύνου 9 διαταγές, οι οποίες αφορούσαν σε παρατυπίες κατά τον έλεγχο εμπορευμάτων και στην εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους, προκειμένου να ενταθεί η προσοχή των τελωνειακών υπαλλήλων στα εμπορεύματα υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και τους δασμούς αντιντάμπινγκ, στα παραποιημένα προϊόντα, καθώς και στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών, ειδών CITES, πολιτιστικών αγαθών αλλά και σε κάθε άλλου είδους απάτη. 11) Μέσα Δίωξης 1. Αποστολή αίτησης προς OLAF για χορήγηση συγχρηματοδότησης με σκοπό την προμήθεια και την εκπαίδευση δέκα (10) σκύλων ανιχνευτών τσιγάρων για το έτος 2014, η οποία εγκρίθηκε από την OLAF για το ποσό των το οποίο είχαμε αιτηθεί. 2. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης τεσσάρων (4) σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών και ισάριθμων συνοδών-χειριστών τους και έγκριση τοποθέτησής αυτών α) στο Τελωνείο Ευζώνων β) στο Τελωνείο Χίου γ) στο ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και δ) στο ΣΔΟΕ Αττικής. 3. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης ενός (1) νέου εκπαιδευτή σκύλων ανιχνευτών και συνοδών αυτών της Υπηρεσίας μας. 4. Ολοκλήρωση α μέρους εκπαίδευσης (1) σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών και του συνοδούχειριστή του με σκοπό την τοποθέτησή του στο ΣΔΟΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης (το β και τελευταίο μέρος θα πραγματοποιηθεί εντός α τριμήνου 2014). 5. Αποστολή οδηγιών προς όλα τα Τελωνεία τα οποία διαθέτουν συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας για την αντιμετώπιση βλαβών σε σταθερά και σε φορητά συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. 6. Διάθεση οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τα αζήτητα και κατασχεμένα κυριότητας Δημοσίου, για τη κάλυψη αναγκών των Τελωνειακών Αρχών. 16

17 7. Άρση κυκλοφορίας δεκαπέντε (15) υπηρεσιακών αυτοκινήτων λόγω παλαιότητας και μεγάλου κυβισμού, στα πλαίσια εφαρμογής διατάξεων για την περιστολή των δημοσιονομικών δαπανών. 8. Παράδοση test ανίχνευσης νοθείας καυσίμων στις Τελωνειακές Περιφέρειες για την υποβοήθηση των ελέγχων των Τελωνείων στον εντοπισμό νοθευμένων καυσίμων. 9. Συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών αυτοκινούμενων και σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ για τον έλεγχο των έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων. 10. Συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για σταθερές και μεταφερόμενες μεταλλικές γεφυροπλάστιγγες. Το έργο της επιτροπής ολοκληρώθηκε στις Ολοκληρώθηκε στις το έργο της επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής οχημάτων. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Υπεβλήθη αίτημα για ένταξη του έργου σε πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) -αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, & χρήσης & φύλαξης υπηρεσιακού οπλισμού από για 20 τελωνειακούς υπαλλήλους που παρείχε άνευ κόστους το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 13. Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) -αυτοάμυναςαυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, & χρήσης & φύλαξης υπηρεσιακού οπλισμού από για 22 τελωνειακούς υπαλλήλους που παρείχε άνευ κόστους το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 14. Σταθερά συστήματα ακτινών χ (X-RAYS).Ορισμός υπευθύνων για παραλαβή και εκπαίδευση στον χειρισμό των νέων συσκευών X-RAYS των τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών, Κήπων, Μυτιλήνης, Χίου & Ηρακλείου, για την υποβοήθηση των ελέγχων σε χειραποσκευές και δέματα επιβατών. 15. Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Συγκρότηση Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας απολεσθέντος υπηρεσιακού όπλου & πυρομαχικών Τελωνείου Κακαβιάς. Εκδόθηκε στον υπαίτιο καταλογιστική πράξη ύψους Υπηρεσιακός οπλισμός & πυρομαχικά. Παραχώρηση πλεονάζοντος υπηρεσιακού οπλισμού & πυρομαχικών στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 Δελτίο Τύπου Συνοπτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1 «Τσίπουρο το αμαρτωλό» Δευτέρα 22/6/2015 1 Διήμεροι: 30.000 άδειες /έτος 5.000-6.000 άμβυκες /έτος, Παραγόμενο προϊόν : Κατά δήλωση 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή 6.839.098 λίτρα 40% vol. Εκτίμηση πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Το Λιμενικό Σώμα συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και στην πάταξη της λαθρεμπορίας τσιγάρων,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/ 17 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ Αριθ. πρωτ. Ημερ/νια έκδοσης 1. ΠΟΛ. 1100/10.05. Α.Υ.Ο 2. Δ18Α 5019936 ΕΞ/23.05. Α.Υ.Ο 3. ΠΟΛ. 1126/28.05. Α.Υ.Ο 4. ΠΟΛ. 1201/23.08.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Α13/ 0170 Αθήνα, 29.01.2010

Αριθ. Πρωτ.: Α13/ 0170 Αθήνα, 29.01.2010 ΟΜΟΪΠΟΝΔΙΑ Mofcr ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ HELLENIC FEDERATION OF INTERNATIONAL ROAD TRANSPORTS FEDERATION HELLENIQUE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS BUND DER HELLENISCHEN

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΑΣΣΙΚΗ- ΑΙΓΑΙΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΑΣΣΙΚΗ- ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΩΜΑΣΟ ΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Αθήνα, 06 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων

Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Φορολογία Αυτοκινήτων Οχημάτων Διαδικασία Υποβολή Δ.Α.Ο. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής Κοινοτικά Οχήματα Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες Έκδοση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων».

ΘΕΜΑ: «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκίνητων». Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 Αρ.πρωτ. οικ.2196/20936 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση»

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-33.75.165-194 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ FΑΧ : 210-33.75.489 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-33.75.165-194 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ FΑΧ : 210-33.75.489 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ : ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Aριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16722 / 2100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α ) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων Αθήνα, 30.06.2015 ΠΟΛ.1141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα