ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: url: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Οι αρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην ροµήθεια και το οθέτηση ε ί λων για το κτίριο της αρόδου Κανεβάρο, το ο οίο θα α οκατασταθεί για να στεγάσει το Συµβουλευτικό Σταθµό του ήµου Χανίων. Ο Συµβουλευτικός Σταθµός θα αρέχει υ ηρεσίες στήριξης σε κοινωνικά ευ αθείς οµάδες µε την υλο οίηση δράσεων και ρογραµµάτων ενηµέρωσης, ευαισθητο οίησης και συµβουλευτικής σε µια σειρά θεµάτων σχετικών µε την υγεία, τον κοινωνικό α οκλεισµό, το ρατσισµό, την ισότητα των φύλων, της ενδοοικογενειακής βίας, την ανεργία, κλ. Ο χώρος του Συµβουλευτικού Σταθµού ροέρχεται α ό τη συνένωση δύο όµορων κτιρίων στα ο οία διανοίγονται ενδιάµεσες όρτες για την ε ικοινωνία τους και τη λειτουργία τους ως ενιαίου χώρου. Οι ε ιµέρους χώροι έχουν ολύ µικρές διαστάσεις, χαρακτηριστικές για τα κτίρια της Παλιάς Πόλης, ο ότε και ο εξο λισµός λειτουργίας του χώρου ροσαρµόστηκε κατάλληλα. Ως ρος τη χρήση του κτιρίου: Στο ισόγειο θα γίνεται η υ οδοχή των ωφελουµένων. Θα υ άρχει ένας χώρος αναµονής στον ο οίο θα διατίθεται και το ανάλογο ληροφοριακό έντυ ο υλικό, και ένας χώρος για τις ροσω ικές συνεδρίες. Στον Α όροφο θα υ άρχει χώρος για τη διοικητική υ οστήριξη του Συµβουλευτικού Σταθµού και χώρος συνεδριάσεων οµαδικών συνεδριών. Ο Β όροφος, ο ο οίος δεν θα είναι ροσβάσιµος α ό το κοινό, θα λειτουργεί ως χώρος αρχειακού υλικού. Εκτός α ό τα έ ι λα, οι χώροι αυτοί θα εξο λιστούν ε ι λέον µε ηλεκτρονικούς υ ολογιστές και εριφερειακά µηχανήµατα, καθώς και µε σκίαστρα τύ ου roller συσκότισης (black out) στα αράθυρα. Ο εξο λισµός λειτουργίας του χώρου αναλύεται ως εξής: ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ισόγειο Κάθισµα ε ισκέ τη 4 Τρα έζι αίθουσας.αναµονής 1 Γραφείο εργασίας 1 Συρταριέρα 1 Υ ο όδιο 1 Κάθισµα εργασίας 1 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 1 Ερµάριο 1 Σκίαστρα 2 Σταθερός Ηλεκτρονικής Υ ολογιστής (Desktop) 1 Φωτοτυ ικό 1 Πίνακα ανακοινώσεων 1

2 Α όροφος Β όροφος Εκτυ ωτής ασ ρόµαυρης εκτύ ωσης laser 1 Πολυκουζινάκι 1 Γραφείο εργασίας 1 Συρταριέρα 2 Κάθισµα εργασίας 1 Υ ο όδιο 1 Κάθισµα ε ισκέ τη 1 Τρα έζι συνεδριάσεων 8 ατόµων 1 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 2 Καθίσµατα συνέδρων (ε ισκε τών) 8 Ερµάριο 1 Σκίαστρα 4 Σταθερός Ηλεκτρονικής Υ ολογιστής (Desktop) 1 Πολυµηχάνηµα 1 Φορητός Υ ολογιστής (Laptop) 1 Πίνακας Ανακοινώσεων 1 Βιντεο ροβολέας µε Κινητή Οθόνη Προβολής 1 Τηλεόραση 1 Συσκευή ανα αραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) 1 Βιβλιοθήκη κλειστή 5 Σκίαστρα 2

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΟΜΑ Α 1: ΕΠΙΠΛΑ Η ε ί λωση του χώρου του Συµβουλευτικού Σταθµού, αναλύεται ανά είδος ως εξής: α/α ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ E1 Γραφείο εργασίας 140*80 εκ. 2 E2 Συρταριέρα 45*60*60 εκ. 3 E3 Κάθισµα εργασίας 45*45*110 εκ. 2 E4 Υ ο όδιο 50*30*20 εκ. 2 E5 Κάθισµα ε ισκέ τη/συνέδρων 45*45*90 εκ. 13 E6 Τρα έζι αίθουσας αναµονής 40*40 εκ. 1 E7 Τρα έζι συνεδριάσεων 220*100 εκ. 1 E8 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 80*40*200 εκ. 3 E9 Βιβλιοθήκη κλειστή 80*40*200 εκ. 5 E10 Πίνακα ανακοινώσεων 120*90 εκ. 2 E11 Πολυκουζινάκι 120*60 εκ. 1 Ε12 Ερµάριο 80*60*80 εκ. 2 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Τα έ ι λα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξο λίσουν τους αρα άνω χώρους. Θα αρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και ε ιµεληµένη κατάλληλη για µακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έ ι λα θα είναι καινούρια και αµεταχείριστα και θα συναρµολογηθούν ε ιτό ου στους χώρους ου θα υ οδειχθούν α ό την Υ ηρεσία. Εκτός α ό τη γενικότερη ροσεγµένη κατασκευή α ό λευράς αισθητικής, τα έ ι λα θα αρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην ροσέλευση και α οχώρηση του κοινού, ακόµα και σε ερι τώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη µέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη α ό ο οιαδή οτε αιτία. Τα έ ι λα θα είναι µεγάλης αντοχής στους κραδασµούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εµφάνισης και α όλυτα εναρµονισµένα αισθητικά µεταξύ τους. Είναι δυνατόν, οι υ οψήφιοι ροµηθευτές, µετά α ό συνεννόηση, να ε ισκεφθούν τους χώρους στους ο οίους θα το οθετηθούν τα έ ι λα, ροκειµένου να διαµορφώσουν ροσω ική ά οψη. Εφόσον ζητηθεί, οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να ε ιδείξουν στην Υ ηρεσία για έλεγχο, ένα δείγµα α ό κάθε ροσφερόµενο είδος λήρως συναρµολογηµένο. Ε1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο µε µετώ η και ε ιφάνειας εργασίας. (µήκος- λάτος-ύψος) 140εκ*80*72±2εκ, Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: ε ιφάνεια εργασίας, λαϊνά, µετώ η, συνδετικά εξαρτήµατα. Το γραφείο θα είναι κατασκευασµένο α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης, οιότητας Ε1, άχους 24 mm, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Στα κατάλληλα σηµεία, τα ο οία δεν θα είναι άµεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωµατωµένες µέσα στην ε ιφάνεια οι φωλιές µέσα στις ο οίες θα βιδώνονται τα εξαρτήµατα σύνδεσης της ε ιφάνειας εργασίας, των λαϊνών και της βάσης. Κάτω α ό κάθε λαϊνό θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης.

4 Στην ε ιφάνεια εργασίας θα υ άρχει ο ή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ. Μεταξύ λαϊνών και ε ιφάνειας υ άρχει κενό, το ο οίο δηµιουργείται µε α οστάτες σε δύο σηµεία κάθε λαϊνού και οι ο οίοι θα διευκολύνουν τη διέλευση καλωδίων. Ε2. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ Τροχήλατη συρταριέρα µε µολυβοθήκη και 3 συρτάρια 45*60*60 εκ. (± 5εκ). Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: σώµα συρταριέρας, µολυβοθήκη, συρτάρια, µετώ ες συρταριών και µολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, όµολα. Το σώµα και το κα άκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασµένο α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης, οιότητας Ε1, ελάχιστου άχους 18 mm, ε ενδεδυµένης αµφί λευρα α ό µελαµίνη άχους 0,3mm. Στα σόκορα θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Θα υ άρχουν όλες οι α αραίτητες ο ές για την υ οδοχή των συνδετικών εξαρτηµάτων. Η µολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονοµικό σχεδιασµό και θα διασφαλίζουν σταθερή, οµαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική διαρρύθµιση της συρταριέρας θα αρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης ου α αιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, άριστης οιότητας, η ο οία θα διαθέτει 2 κλειδιά, µε αρθρωτή εργονοµική λαβή για να α οκλειστεί η ιθανότητα να σ άσουν ή να στρεβλώσουν σε ερί τωση ου χτυ ηθούν. Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυµους εριστρεφόµενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασµένους α ό ανθεκτικό λαστικό, οι ο οίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη µετακίνηση. Θα ροσαρµόζονται στο σώµα της συρταριέρας µε ρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους ίρους. Τα όµολα θα είναι εργονοµικά, δύο σηµείων στήριξης ή τύ ου «χούφτας». Ε3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθισµα εργασίας µε µ ράτσα και ψηλή λάτη, εριστρεφόµενο σε άξονα, τροχήλατο, µε µεταβλητό ύψος έδρας και µηχανισµό SYNCHRO Ολικό ύψος α ό το δά εδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας α ό δά εδο: εκ. (±5 εκ.), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις λάτης ερ. 45*55 εκ. (±5 εκ), Βάση στήριξης 5 ακτίνων, µε διάµετρο εκ. και χρώµα µαύρο ή νίκελ. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυµους τροχούς µε µεταλλικούς ύρους υ οδοχής ου θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υ οδοχές της βάσης στήριξης του καθίσµατος. Το κέλυφος της έδρας θα είναι α ό ανθεκτικό λαστικό ενισχυµένο µε νευρώσεις στο εσωτερικό, ε άνω στο ο οίο το οθετείται η τα ετσαρία. Η λάτη και η έδρα θα ρέ ει να είναι ρυθµιζόµενες µε µηχανισµό τ.synchro, ώστε να αρέχουν την καλύτερη ανατοµική και εργονοµική δυνατότητα. Οι βραχίονες (µ ράτσα) θα ροσαρµόζονται στο κάτω µέρος του καθίσµατος ενώ το υλικό κατασκευής και το σχήµα τους αφήνεται στην κρίση του ροσφέροντος. Σε κάθε ερί τωση το υλικό θα ρέ ει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση. Η εσωτερική ε ένδυση της έδρας και της λάτης θα είναι α ό µαλακή διογκωµένη ολυουρεθάνη (αφρολέξ) υκνότητας για την έδρα 30 kg/m 3 και άχους 50 mm, ενώ για την λάτη 25 kg/m 3 και άχους 40 mm. Η εξωτερική ε ένδυση θα είναι α ό αντιιδρωτικό βραδύκαυστο ύφασµα σε χρώµα ου θα ε ιλεγεί α ό την Υ ηρεσία α ό το διαθέσιµο χρωµατολόγιο. Ε4. ΥΠΟΠΟ ΙΟ

5 Ρυθµιζόµενο υ ο όδιο για την ανύψωση των οδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώµατος και της κυκλοφορίας του αίµατος. Ύψος α ό το δά εδο: 6 έως 20 εκ. ± 5 εκ., διαστάσεις ε ιφάνειας οδιών: 50*30 εκ. (±5 εκ.) Υλικό κατασκευής: λαστικό, µέταλλο (ανοξείδωτο ή ε ιχρωµιωµένο ή συνδυασµό τους). υνατότητα ροσω ικής ρύθµισης ύψους µε χειροκίνητο µηχανισµό ανύψωσης αδιαβάθµητο ή µε συγκεκριµένες θέσεις ύψους. Αντιολισθητική µονωτική ε ιφάνεια οδιών και βάσης στήριξης. Ε5. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ ΣΥΝΕ ΡΩΝ Κάθισµα ε ισκε τών σταθερό µε 4 όδια και µ ράτσα, στοιβαζόµενο Ολικό ύψος α ό το δά εδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας α ό δά εδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις λάτης: 45*35 (±2 εκ). Κάθισµα ε ισκε τών σταθερό µε 4 όδια, µε µ ράτσα. Ο σκελετός θα είναι µεταλλικός α ό µορφο οιηµένο χαλυβδοέλασµα ερ. Φ20 m ή 15*30 mm, άχους 2 mm, χωρίς ραφές ή ενώσεις, µε µεγάλη αντοχή και στρε τική ακαµψία, βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή ούδρας και ροηγούµενη διαδικασία φωσφάτωσης και α ολάδωσης. Στα σηµεία στήριξης θα υ άρχουν κουµ ωτά αντιολισθητικά έλµατα α ό ολυ ρο υλένιο. Ε άνω στο µεταλλικό σκελετό ροσαρµόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσµατος και η λάτη. Η λάτη και η έδρα θα α οτελούνται α ό εσωτερικό κέλυφος α ό ολυ ρο υλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις άνω στο ο οίο το οθετείται η τα ετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος α ό ολυ ρο υλένιο ε ίσης ου διακοσµεί το ίσω µέρος της λάτης και το κάτω µέρος του καθίσµατος. Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασµένοι α ό ολυ ρο υλένιο. Θα είναι κλειστού τύ ου και θα βιδώνονται στο κάτω µέρος της έδρας και δυνητικά στο ίσω µέρος της λάτης. Η εσωτερική ε ένδυσης της έδρας και της λάτης θα είναι α ό µαλακή διογκωµένη ολυουρεθάνη (αφρολέξ) υκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και άχους 50 mm, ενώ για το κάθισµα 30 Kg/m3 και άχους 40 mm. Η ε ένδυση θα είναι α ό τεχνητό δέρµα (δερµατίνη) χρώµατος µαύρου. Ο σκελετός ρέ ει να είναι διαµορφωµένος κατά τέτοιο τρό ο, ώστε τα καθίσµατα να στοιβάζονται, να α οθηκεύονται και να µεταφέρονται µε ευκολία. Τα καθίσµατα θα ρέ ει να ικανο οιούν λήρως τις α αιτήσεις της εργονοµίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εµφάνιση. Οι ακµές θα ρέ ει να είναι καµ ύλες για τη µείωση των ιθανοτήτων τραυµατισµού, ενώ οι τελικές ε ιφάνειες (και όχι µόνο οι άµεσα ορατές) θα ρέ ει να είναι α όλυτα λείες. Ε6. ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Χαµηλό τετράγωνο τρα έζι ε ισκε τών ερ.40*40*40 εκ. (γενική α όκλιση ±10 εκ) Υλικό κατασκευής: µοριοσανίδα αρίστης οιότητας ( άχους 25 χιλ. και µε υκνότητα άνω των 600 kgs/m3) µε χαµηλή εριεκτικότητα φορµαλδεΰδης (κάτω α ό 10mg/100gr στερεάς ουσίας) ου ρέ ει να καλύ τεται α ό κα λαµά οξιάς ( άχους 0,8χιλ.) κολληµένο σε θερµο ρέσσα µε στρογγυλεµένες ακµές στην ερίµετρο.

6 Το κάθε λαϊνό φέρει στο κάτω µέρος του έλµατα α ό ενισχυµένο ολυαµίδιο για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του ε ί λου, µε ρύθµιση ύψους για την αντιµετώ ιση των ερι τώσεων, ό ου το δά εδο δεν είναι α όλυτα οµαλό και για τη µείωση των θορύβων σε ερί τωση µετακίνησης. Ε7. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ Τρα έζι συνεδριάσεων οχτώ (8) ατόµων 2,20*1,00*0,75 (γενική α όκλιση ±0,10 m, ειδικά για το ύψος ±0,02 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: ε ιφάνεια εργασίας, 2 µεταλλικά όδια µε κυκλικό έλµα διαµέτρου. Οι δύο µικρές λευρές θα είναι ηµικυκλικές σε κάτοψη για να υ άρχει η δυνατότητα συνεδρίασης ερισσοτέρων ατόµων. Η ε ιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασµένη α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης 3 στρώσεων, οιότητας Ε1 άχους 25 mm, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm στρογγυλεµένη µε ακτίνα R=3mm σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η µελαµίνη θα είναι εργοστασιακά ε ενδυµένη µε µελαµίνη σαγρέ-µατ µονόχρωµη σε α οµίµηση κα λαµά, το χρώµα του ο οίου θα ε ιλεγεί α ό την υ ηρεσία. Τα όδια θα είναι εξ ολοκλήρου µεταλλικά και θα α οτελούνται α ό κολώνα διαµέτρου εκ. και κυκλική βάση διαµέτρου εκ. για σταθερότητα στην έδραση. Θα στερεώνονται στην κάτω λευρά της ε ιφάνειας εργασίας µέσω λάµας ερ. 20*20 εκ. Στο κάτω µέρος της βάσης θα υ άρχει σύστηµα α όσβεσης κραδασµών και εξασφάλισης της οριζοντιότητας. Όλα τα µεταλλικά τµήµατα θα ρέ ει να είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή ούδρας σε α όχρωση ε ιλογής της Υ ηρεσίας. Το σύστηµα σύνδεσης και συναρµογών των συστατικών µερών του τρα εζιού θα ρέ ει να εξασφαλίζει σχεδόν α όλυτη µονολιθικότητα (δηλαδή µη αντιλη τή χαλαρότητα) της κατασκευής. Ε8. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ Βιβλιοθήκη ανοικτή άνω και µε όρτες στο κάτω ήµισυ ( λάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: κα άκι, λαϊνά, βάση, λάτη, ράφι κινητό (ένα στο κλειστό τµήµα και δύο στο ανοικτό), ράφι σταθερό, όρτες, συνδετικά εξαρτήµατα, έλµατα, όµολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το µ ροστινό µέρος θα είναι ανοιχτό στο ε άνω µέρος µε ράφια, ενώ στο µ ροστινό κάτω µέρος θα φέρει ζεύγος ορτάκια ίδιου υλικού µε αυτό του συνόλου της κατασκευής, στο εσωτερικό του ο οίου θα υ άρχουν ράφια. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασµένη α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης οιότητας Ε1, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Το ελάχιστο άχος στα λαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το κα άκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις όρτες και την λάτη 18 mm. Στα λαϊνά θα υ άρχει διάτρηση για τη ρύθµιση των ραφιών και για να υ άρχει η δυνατότητα το οθέτησης ε ι λέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό µέρος του σκελετού της βιβλιοθήκης) α ό ε ενδυµένη µοριοσανίδα, το οθετηµένο σε ύψος ερί ου 0,80 m α ό το δά εδο και 3 κινητά ράφια α ό ε ενδυµένη µοριοσανίδα, ένα στο κλειστό τµήµα της βιβλιοθήκης και δύο στο ανοικτό. Θα υ άρχουν δύο στηρίγµατα ραφιών ανά λευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική αραµόρφωση.

7 Οι όρτες θα το οθετούνται στη θέση τους µε ανοξείδωτους µεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, µε δυνατότητα ρύθµισης τριών διευθύνσεων: ε άνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, µέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος της αριστερής όρτας των ερµαρίων θα υ άρχει λαστικό ηχάκι- µ ινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των ορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. Στο κάτω µέρος της βιβλιοθήκης θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης της έδρασης και οριζοντίωσης. Ε9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της ( λάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: κα άκι, λαϊνά, βάση, λάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, όρτες, συνδετικά εξαρτήµατα, έλµατα, όµολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το µ ροστινό µέρος θα φέρει όρτες ίδιου υλικού µε αυτό του συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό της θα έχει ράφια. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασµένη α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης οιότητας Ε1, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Το ελάχιστο άχος στα λαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το κα άκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις όρτες και την λάτη 18 mm. Στα λαϊνά θα υ άρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθµιση του ύψους των ραφιών και για να υ άρχει η δυνατότητα το οθέτησης ε ι λέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό µέρος του σκελετού), το οθετηµένο σε ύψος ερί ου 0,80 m α ό το δά εδο. Θα υ άρχουν ε ίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω τµήµα της βιβλιοθήκης και δύο στο ε άνω. Θα υ άρχουν δύο στηρίγµατα ραφιών ανά λευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική αραµόρφωση. Οι όρτες θα το οθετούνται στη θέση τους µε ανοξείδωτους µεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, µε δυνατότητα ρύθµισης τριών διευθύνσεων: ε άνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, µέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος της αριστερής όρτας των ερµαρίων θα υ άρχει λαστικό ηχάκι- µ ινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των ορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. Στο κάτω µέρος της βιβλιοθήκης θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης της έδρασης και οριζοντίωσης. Ε10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Κινητό ίνακα ανακοινώσεων ( λάτος- ύψος) 1,20*0,90 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Ο ίνακας θα κατασκευάζεται α ό φύλλο τύ ου «insulite», ε ί του ο οίου θα ε ικολλάται φύλλο α ό φελλό. Περιµετρικά, ο ίνακας θα καλύ τεται α ό κατάλληλο ροφίλ αλουµινίου, κουρµ αριστό στην εµ ρόσθια λευρά. Στις γωνίες του ίνακα η συναρµολόγηση θα γίνεται µε ειδικές λαστικές γωνίες και το ίσω µέρος του ροφίλ θα βιδώνεται µε βίδες. Ε.11 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Μεταλλικό Πολυκουζινάκι µε ένα (1) νεροχύτη και δύο (2) ηλεκτρικά µάτια

8 (µήκος λάτος ύψος) 1,20*0,60*0,94 m Πάγκος άκαυστο κουζίνας Νεροχύτη ανοξείδωτο Θέση Νεροχύτη: εξιά ιάσταση Νεροχύτη: 0,34*0,40*0,15 (γενική α όκλιση ±0,05 m) Ηλεκτρικά µάτια µε ισχύ 1300W (γενική α όκλιση ±200W) ιάσταση Ντουλα ιού: (µήκος λάτος ύψος) 0,65*0,59*0,82m (γενική α όκλιση ±0,05 m) Θέση Ψυγείου: Αριστερά Χωρητικότητα Ψυγείου: 120lt (γενική α όκλιση ±10lt), µε ρυθµιζόµενα ράφια και αυτόµατη α όψυξη Χρώµα: Λευκό Ε.12 ΕΡΜΑΡΙΟ Ντουλα άκι κλειστό σε όλο το ύψος του ( λάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,60*0,80 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: κα άκι, λαϊνά, βάση, λάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, όρτες, συνδετικά εξαρτήµατα, έλµατα, όµολα και κλειδαριά ασφαλείας. Το κάθε ντουλα άκι θα είναι δίφυλλο και το µ ροστινό µέρος θα φέρει όρτες ίδιου υλικού µε αυτό του συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό του θα έχει ράφι. Το ντουλά ι θα είναι κατασκευασµένο α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης οιότητας Ε1, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Το ελάχιστο άχος στα λαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το κα άκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις όρτες και την λάτη 18 mm. Στα λαϊνά θα υ άρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθµιση του ύψους του ραφιού και για να υ άρχει η δυνατότητα το οθέτησης ε ι λέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό µέρος του σκελετού), το οθετηµένο σε ύψος ερί ου 0,60 m α ό το δά εδο. Θα υ άρχει ε ίσης 1 κινητό ράφι. Θα υ άρχουν δύο στηρίγµατα ραφιών ανά λευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική αραµόρφωση. Οι όρτες θα το οθετούνται στη θέση τους µε ανοξείδωτους µεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, µε δυνατότητα ρύθµισης τριών διευθύνσεων: ε άνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, µέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος της αριστερής όρτας των ερµαρίων θα υ άρχει λαστικό ηχάκι- µ ινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των ορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. Στο κάτω µέρος του ντουλα ιού θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης της έδρασης και οριζοντίωσης. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όλες οι ραγµατικές τιµές της µελαµίνης (µηχανική, χηµική, αντοχή σε θερµότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών ου ροβλέ ονται στα σχετικά ρότυ α. Η χρησιµο οιούµενη µελαµίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαµηλής εριεκτικότητας σε ελεύθερη φορµαλδεΰδη (<0,08 0 / 00). Όλα τα συστήµατα σύνδεσης και συναρµογών των συστατικών µερών της ε ί λων θα ρέ ει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν α όλυτη µονολιθικότητα (δηλαδή µη αντιλη τή χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι συνδεσµολογίες των µεταλλικών σκελετών θα γίνουν µε ηλεκτροσυγκόλληση ή µε βίδωµα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι α όλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σηµειακές ορατές συγκολλήσεις ( ονταρίσµατα) α οκλείονται. Τα βιδώµατα θα είναι µε τις κατάλληλες ρος το σκελετό βίδες.

9 Οι συνδεσµολογίες µεταξύ ξύλινων τµηµάτων ή ε ι έδων µεταξύ τους θα γίνονται µε τον κατάλληλο τρό ο και ανάλογα µε την ερί τωση, ενώ ή χρησιµο οιούµενη κόλλα θα είναι µεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σ είρωµα και αντοχή και δεν θα δηµιουργούν ε ικίνδυνες για ατυχήµατα ροεξοχές. Οι τελικές ε ιφάνειες θα είναι α όλυτα ε ί εδες, αντιθαµβωτικές (µατ), και δεν θα ε ιτρέ ουν την συσσώρευση σκόνης, ρύ ων, κ.λ.. και θα µ ορούν να καθαρίζονται εύκολα µε τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις ε ιφάνειες και χωρίς αραµένουσες ουσίες. Ε ίσης θα ρέ ει να αντιστέκονται σε θερµοκρασίες ή σε εντο ισµένες βλάβες. Στα ξύλινα έ ι λα, οι ακµές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεµένες εργονοµικά για να α οφεύγονται ατυχήµατα µε ακτίνα R=2,5~3 mm. Οι κόµβοι των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειµένοι, θα ρέ ει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρό ο ου να µην υ άρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Οι κατασκευές δεν ρέ ει να έχουν αιχµηρά άκρα σε ο οιοδή οτε σηµείο τους ου να µ ορούν να ροκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη. Τα καθίσµατα θα είναι α ολύτως ανατοµικά και θα αρέχουν α όλυτη ευστάθεια σε εµ ρόσθια και λάγια ανατρο ή, αντοχή στην κατα όνηση των µ ράτσων, αντοχή κατα όνησης της τα ετσαρίας και θα αρέχουν ασφάλεια στον χρήστη (καµ ύλες, ακµές, γωνίες). Η ε ιλογή των χρωµατισµών θα γίνει α ό την Υ ηρεσία α ό τα διαθέσιµα χρωµατολόγια. Τα έ ι λα θα είναι λυόµενα ε ιτρέ οντας την εύκολη µεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση τµηµάτων του σε ερί τωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει µε ροστατευτικές λαστικές γωνίες και φελιζόλ ό ου αυτό α αιτείται για την α οφυγή τριβών και µετακινήσεων των τεµαχίων κάθε ε ί λου και η συνολική συσκευασία θα γίνει µε αερο λάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική ροστασία του ε ί λου. Όλα τα υλικά θα είναι αβλαβή ρος το χρήστη και λήρως ανακυκλώσιµα.

10 ΟΜΑ Α 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ηλεκτρονικός εξο λισµός του χώρου του Συµβουλευτικού Σταθµού, αναλύεται ανά είδος ως εξής: α/α ΕΙ ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υ ολογιστής (Desktop) 2 ΗΕ2 Φορητός Υ ολογιστής (Laptop) 1 ΗΕ3 Εκτυ ωτής ασ ρόµαυρης εκτύ ωσης laser 1 ΗΕ4 Πολυµηχάνηµα 1 ΗΕ5 Βιντεο ροβολέας µε Κινητή Οθόνη Προβολής 1 ΗΕ6 Φωτοτυ ικό 1 ΗΕ7 Τηλεόραση 1 ΗΕ8 Συσκευή ανα αραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) 1 ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Κουτί Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τύ ος κουτιού Midi tower Ποιότητα Κατασκευής ISO 9001/2008 Θέσεις εριφερειακών 1 x 5,25, 1 x 3,5 Θύρες ε ικοινωνίας Ι/Ο panel 2 x USB 2.0, Speakers, MIC Βάρος 5 κιλά Τροφοδοτικό Μέγιστη ονοµαστική ισχύς 290 W Πρόσθετα χαρακτηριστικά Active PFC Μητρική (Motherboard) Υ οστήριξη µνήµης 2x DDR3 1600MHz dual channel mode, MAX 32GB Υ οστήριξη καρτών γραφικών 1 PCIe x1, 1 PCIe x16 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x µικροφώνου, 1x ακουστικών, Θύρες ε ικοινωνίας 1x είσοδος ήχου, 1x έξοδος ήχου, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45 Gigabit Ethernet ΝΑΙ On board VGA ΝΑΙ Ε εξεργαστής Τεχνολογία κατασκευής 22nm Συχνότητα λειτουργίας 3,5 GHz Πυρήνες 2 Μνήµη cache 3 MB Τύ ος υ οστηριζόµενης µνήµης DDR3-1333/1600 Μέγιστη υ οστηριζόµενη µνήµη 32GB Κανάλια µνήµης 2 Μέγιστο bandwith µνήµης 25.6 GB/s Μνήµη RAM Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τύ ος µνήµης DDR MHz Μέγεθος µνήµης 4GB Ταχύτητα διαύλου 1600 MHz Σκληρός δίσκος Μέγεθος 3,5 Τύ ος σύνδεσης SATA 6Gbps Χωρητικότητα 500 GB Ταχύτητα εριστροφής 7200 rpm

11 Συσκευή DVD recorder Τύ ος σύνδεσης Ταχύητα εγγραφής Μνήµη Μέσα εγγραφής Σετ ληκτρολόγιο οντίκι Τύ ος διασύνδεσης SATA 22x 2 ΜΒ DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW USB Λειτουργικό Σύστηµα Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στον α λό χρήστη 64 bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το ολύ 2 τελευταίων ετών Έκδοση ε αγγελµατική (professional) ΝΑΙ Γλώσσα εριβάλλοντος Ελληνική ΝΑΙ Οθόνη Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τύ ος Widescreen (16:9) Τεχνολογία LED Μέγεθος 21 Ανάλυση 1920 x 1080 Συνδεσιµότητα 15 pin D-sub, DVI-D Αντίθεση (DCR) : 1 Φωτεινότητα 250 cd/m2 Χρόνος α όκρισης 5 ms Γωνία Θέασης 160 vertical / 170 horizontal υνατότητα ρύθµισης οθόνης σε ύψος (cm) Ηχεία ρόσθετα ή ενσωµατωµένα 1Wat RMS Εγγύηση οθόνης και ΗΥ 2 έτη ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Chipset Ταχύτητα ε εξεργαστή Cache System Memory Maximum System Memory Να αναφερθεί 1.70GHz 3MB L2 Cache 4GB 1600MHz DDR3 8GB DIMM slots 1 HDD VGA DVD+/-RW Drive 500GB (5400 Rpm) Shared DVD+/-RW Drive Display 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768)

12 Wireless Network Webcam b/g/n Bluetooth 3.0 ΝΑΙ Net Card 10/100 Θύρες Keyboard Λειτουργικό Σύστηµα Battery Energy Star 5.0 Βάρος Εγγύηση 1x HDMI,2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45 Full size Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στον α λό χρήστη 64 bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το ολύ 2 τελευταίων ετών, Ελληνικά, Ε αγγελµατική έκδοση 4-cell LI-ION 3.0 kg 2 έτη ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Μοντέλο Να αναφερθεί το µοντέλο Κατασκευαστής Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Χρώµα ΟΧΙ Μέγιστη ανάλυση 1200 x 1200 DPI Ταχύτητα εκτύ ωσης 40 σελ/λε τό Έξοδος ρώτης σελίδας 8 sec Ταχύτητα ε εξεργαστή 540 MHz Τυ ική µνήµη 128 MB Μέγιστη µνήµη 640 MB Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος(tray) 1) 100 sheets Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος(tray) 2) 500 sheets Βασικοί δίσκοι χαρτιού 2 Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού 250 Αυτόµατη εκτύ ωση δι λής όψης ΝΑΙ Τυ ικά µεγέθη µέσων ίσκος 1: A4, A5, A6, B5, ίσκος 2: A4, A5, A6, B5 Τυ ική συνδεσιµότητα USB 2.0, Ενσωµατωµένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Εγγύηση 1 έτος ΗΕ4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μοντέλο Κατασκευαστής Laser fax α λού χαρτιού ικτυακός εκτυ ωτής Έγχρωµος και ασ ρόµαυρος δικτυακός σαρωτής εκτύ ωση ηµιουργία αντιγράφων µε ολλα λές ε ιλογές Υψηλής ανάλυσης έγχρωµος σαρωτής PC Fax ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 24 σελίδων ανά λε τό

13 ικτυακή σύνδεση 10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet Το ική σύνδεση USB Αυτόµατος τροφοδότης ρωτοτύ ων 35 σελίδων Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα Εκτυ ωτής Ταχύτητα εκτυ ωτή Έως 25 σελ/λε τό (ασ ρόµαυρη) Ανάλυση εκτύ ωσης x dpi Φωτοαντιγραφικό Ταχύτητα αντιγραφής * Έως 25 σελ/λε τό (ασ ρόµαυρη) Ανάλυση φωτοαντιγράφου 600 x 600 dpi Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 25 %- 400 %(1% βήµατα) Σάρωση Έγχρωµη σάρωση / Μόνο ΝΑΙ Ανάλυση σάρωσης Ο τική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωµη και ασ ρόµαυρη, ADF), Έως 600 dpi (έγχρωµη, ε ί εδη ε ιφάνεια), Έως dpi (ασ ρόµαυρη, ε ί εδη ε ιφάνεια) Φαξ Συµβατότητα 33.6 kbps Μέγεθος µνήµης Έως 400 σελίδες Εγγύηση 1 έτος ΗΕ5. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Γενικά Κατασκευαστικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τεχνολογία α εικόνισης DLP by Texas Instruments Φυσική Ανάλυση εικόνας XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixels Υ οστηριζόµενη ανάλυση VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200) Φωτεινότητα ANSI Lumens Αντίθεση (contrast) 5300:1 Μέγεθος εικόνας 40 έως 300 Λόγος βελενεκούς 1,4 ~ 2,24 2 meter) Zoom ratio 1,6 :1 Λόγος εικόνας 4:3 native, υ οστήριξη ε ι λέον ρυθµίσεων aspect ratio (16:9, 16:10). ιάρκεια ζωής λάµ ας 3000 ώρες (Economic mode)

14 Είσοδοι / Έξοδοι Συµβατότητα video Συµβατότητα HDTV Γλώσσες ενδείξεων οθόνης Υ οστήριξη 3D Computer in (D-sub 15pin) X 2 (shared with Component video), Monitor out (D-sub 15 pin) X 1, Composite Video in (RCA) X 1, S-Video in (Mini DIN 4 pin) X 1, Audio in (Mini Jack) X 2, Audio L/R in (RCA) X 2, Audio out (Mini Jack) X 1, Microphone in (Mini Jack) X 1, Speaker 10W X 2, HDMI V1.3 X 1, LAN (RJ45) X 1 (LAN Control & LAN Display), USB (Type A) X 2, RS232 (DB-9 pin) X 1 NTSC, PAL. SECAM 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Να υ οστηρίζει και Ελληνικά Εγγύηση 3 έτη για τον ροβολέα, (12 µήνες για τη λάµ α ή 2000 ώρες ζωής στη λάµ α). Οθόνη ροβολής κινητή Αριθµός Μονάδων 1 Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Φορητή µε τρί οδο ιαστάσεις Εγγύηση ΝΑΙ 2,00 x 2,00 m 1 έτος ΗΕ6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Έτος κατασκευής Μέθοδος αντιγραφής Ταχύτητα φωτοαντιγράφων Ψηφιακή ανάλυση εκτύ ωσης Laser ηλεκτροστατική µεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί Τουλάχιστον 19 αντίγραφα το λε τό για Α4 Τουλάχιστον 600 x 600 dpi Προε ιλογέας αντιγράφων Τουλάχιστον α ό 1 έως 99 Χρόνος ροθέρµανσης Χρόνος ρώτου αντιγράφου Λιγότερο α ό 10 δευτερόλε τα Λιγότερο α ό 6,5 δευτερόλε τα Σµίκρυνση µεγέθυνση % σε βήµατα του 1% Μνήµη αντιγραφής Τροφοδοσία χαρτίου Βοηθητικός δίσκος (By pass) Τουλάχιστον 16ΜΒ Εµ ρόσθιος δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων τύ ου Α5 Α3 και οιότητας g/m2 Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων τύ ου Α6 Α3 και

15 οιότητας g/m2 ADF Κάλυψη τεχνικής εξυ ηρέτησης & ανταλλακτικών εξαρτηµάτων Συµβόλαιο λήρους συντήρησης Αυτόµατη τροφοδοσία/ αναστροφή ρωτοτύ ων τουλάχιστον 30 φύλλων Πέντε (5) τουλάχιστον έτη ύο (2) έτη ΗΕ7. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά Οθόνη 32" LED Μέγεθος διαγωνίου 31 Τεχνολογία LED Ευκρίνεια Full HD Αναλογία Οθόνης 16:09 Θύρες HDMI 2 Θύρες USB 2 υνατότητα ανα αραγωγής αρχείων AVI, MP3 ΝΑΙ Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) Μέγιστη ανάλυση 1920x1080 έκτες σηµάτων ( Analog, DVB-T, DVB-C, MPEG-4) ΝΑΙ Χρόνος ανανέωσης οθόνης (Hz) 100 Φωτεινότητα (cd/m2) 300 Οριζόντια Γωνία Θέασης (µοίρες) >160 Κάθετη Γωνία Θέασης (µοίρες) >160 Τηλεχειριστήριο υ ερύθρων ΝΑΙ Βάση τοίχου µε κλίση για τηλεοράσεις έως 32'' και 30kg Ενεργειακή κλάση Α Εγγύηση (Έτη) 2 ΗΕ8. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD (BLU-RAY DISC PLAYER) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά υνατότητα ανάγνωσης α ό ο τικούς δίσκους τύ ου :CD-R, CD-RW, DivX, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, BD-R, BD-RE, BD-ROM Συµβατό µε ρότυ ο MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV Έξοδος ηχείων στερεοφωνική ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

16 Τηλεχειριστήριο υ ερύθρων Συµβατό µε ρότυ α Θύρες HDMI Θύρες USB Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) ΝΑΙ NTSC, PAL 1 1 Προαιρετικό

17 ΟΜΑ Α 3: ΣΚΙΑΣΤΡΑ Τα α αιτούµενα σκίαστρα του χώρου του Συµβουλευτικού Σταθµού, αναλύονται ως εξής: α/α ΧΩΡΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ Σ1 Ισόγειο-αναµονή 80*175 εκ. 1 Σ2 Ισόγειο-χώρος συµβουλευτικής 70*200 εκ. 1 Σ3 Α όροφος- διοικητική υ οστήριξη ( αράθυρο) 100*240 εκ. 1 Σ4 Α όροφος διοικητική υ οστήριξη (µ αλκονό ορτα) 100*290 εκ. 1 Σ5 Α όροφος χώρος συνεδριάσεων 90*190 εκ. 2 Σ6 Β όροφος 90*190 εκ. 2 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Η ροµήθεια αφορά σε σκίαστρα τύ ου «roller blinds», τα ο οία θα το οθετηθούν στα αράθυρα και τη µ αλκονό ορτα του κτιρίου του Συµβουλευτικού Σταθµού για τη µείωση του εισερχόµενου φωτός και ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο και την ο τική α οµόνωση α ό το δρόµο. Ο αρα άνω ίνακας δίνει τις ονοµαστικές διαστάσεις, των ανοιγµάτων µε µια α όκλιση ±0.03 εκ. Οι ακριβείς διαστάσεις του ανοίγµατος θα ροκύψουν µετά την κτιριακή α οκατάσταση του χώρου και για το λόγο αυτό, οι διαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται ε ισκεφθούν το χώρο, να ε ιθεωρήσουν τα ανοίγµατα και να ροβούν σε δικές τους µετρήσεις ακριβείας για να κατασκευάσουν τα ε ιµέρους σκίαστρα σύµφωνα µε αυτές. Α οτελεί ευθύνη του Αναδόχου να κατασκευάσει τα κατάλληλα σκίαστρα για κάθε άνοιγµα, µε τρό ο ώστε να µην αρεµ οδίζεται η λειτουργία του ανοίγµατος (άνοιγµα-κλείσιµο). ΥΦΑΣΜΑΤΑ Στα σκίαστρα θα χρησιµο οιηθεί ύφασµα συσκότισης (black-out). Θα είναι αδια έραστα α ό το φως (συσκότιση κατά 99%, ιστο οίηση class I ) ροσφέροντας υψηλή οιότητα σκίασης και ροστασίας α ό τις υψηλές θερµοκρασίες. Το ύφασµα ου θα χρησιµο οιηθεί θα ρέ ει να είναι υψηλών α αιτήσεων, να αντέχει στη µακροχρόνια χρήση, να µην ξεθωριάζει στο φως ή µε το λύσιµο, να µην χνουδιάζει, να µην ξεχειλώνει, να µην αλλάζει διαστάσεις, να µην τρίβεται, ενώ θα ρέ ει να αντέχει στο καθάρισµα µε τα κοινά ροϊόντα καθαρισµού. Το ύφασµα συσκότισης έχει δύο όψεις: µια λευκή και µία έγχρωµη. Το χρώµα της έγχρωµης λευράς θα ε ιλεγεί α ό την υ ηρεσία α ό το διαθέσιµο χρωµατολόγιο, έτσι ώστε να ταιριάζει αισθητικά µε το χώρο. Τυχόν κολλήµατα ή ραφές θα ρέ ει να είναι να είναι α ολύτως ευθείες, αφανείς και µεγάλης αντοχής. Η υφή της έγχρωµης λευράς θα ρέ ει να ροσοµοιάζει σε λινό ή γάζα. Η ρώτη ύλη του υφάσµατος θα ρέ ει να είναι ανθεκτική στη φλόγα. Τα υφάσµατα ου θα χρησιµο οιηθούν θα ρέ ει να έχουν υ οστεί αντι υρική ε εξεργασία και να αυτοσβένονται, δηλ. να καίγονται χωρίς φλόγα και να σβήνουν όταν α οµακρύνεται ή εξουδετερώνεται η εστία της φωτιάς) χωρίς να υ άρχει κίνδυνος α ό τοξικές αναθυµιάσεις σε ερί τωση υρκαγιάς. Οι υρίµαχες ιδιότητες θα ρέ ει να είναι µόνιµες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του υφάσµατος. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΙΓΜΑΤΑ: Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να αναφέρουν τα συγκεκριµένα χρώµατα και τους αντίστοιχους κωδικούς χρωµατολογίου ου οι ίδιοι ροτείνουν για τους ε ιµέρους χώρους και να ροσκοµίσουν λήρες σχετικό χρωµατολόγιο, βάσει του ο οίου η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ε ιλέξει τις τελικές α οχρώσεις ριν την αραγωγή των ειδών και αφού εξετάσει τα αντίστοιχα δείγµατα, µε την ροϋ όθεση να υ άρχει ο κατάλληλος χρωµατισµός ου να ταιριάζει µε τα ήδη υ άρχοντα χρώµατα του χώρου.

18 Στην Τεχνική τους ροσφορά οι υ οψήφιοι Ανάδοχοι θα ρέ ει α αραίτητα να ροσκοµίσουν δείγµατα, για όλα τα υφάσµατα ου θα ροταθούν µαζί µε τις ροδιαγραφές του εργοστασίου αραγωγής για κάθε ύφασµα ή υλικό ου θα χρησιµο οιηθεί στις κουρτίνες έτσι ώστε η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης να µ ορεί να εκτιµήσει την οιότητα και τις ιδιότητες των ροσφερόµενων ειδών. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Η ροµήθεια εριλαµβάνει και την το οθέτηση των σκιάστρων στους χώρους και τα ανοίγµατα για τα ο οία ροορίζονται. Τα σκίαστρα θα το οθετηθούν ακριβώς ε άνω α ό το άνοιγµα στην εσωτερική λευρά της τοιχο οιίας ή στην έσω και άνω αρειά των ανοιγµάτων εφόσον δεν αρεµ οδίζεται το άνοιγµά τους και ε ιτρέ εται η εύκολη χρήση των σκιάστρων. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει α αραίτητα να ε ισκεφτούν τους χώρους, κατό ιν συνεννόησης µε την Υ ηρεσία, για να ροσδιορίσουν εκτός α ό τις διαστάσεις των σκιάστρων και όλους τους κατάλληλους µηχανισµούς, τα εξαρτήµατα, τις ο ές κλ., ου θα α αιτηθούν για την το οθέτηση, έτσι ώστε να υ άρχει µηδενική φθορά στους χώρους. Ανάλογα µε το µέγεθος του ανοίγµατος, θα ε ιλεγούν µηχανισµοί Φ32 για άνοιγµα µέχρι 2m, ή Φ40 για άνοιγµα µέχρι 2,3m. Οι µηχανισµοί µετά την το οθέτησή τους, ρέ ει να λειτουργούν άψογα, εύκολα και αθόρυβα. Θα ρέ ει να είναι µεγάλης αντοχής στον χρόνο και στη χρήση. Θα ρέ ει να έχουν δε όλα τα α αραίτητα εξαρτήµατα για την άψογη λειτουργία τους και να συνοδεύονται α ό γρα τή εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα 10 χρόνων τουλάχιστον. Οι εργασίες θα ρέ ει να γίνουν α ό εξειδικευµένο ροσω ικό. Στην ροσφορά θα ρέ ει να συµ εριληφθούν και τα έξοδα µεταφοράς και το οθέτησης των σκιάστρων. Στο Παράρτηµα Ι δίνεται ο Πίνακας Προϋ ολογισµού της Προµήθειας Εξο λισµού Λειτουργίας Συµβουλευτικού Σταθµού και στο Παράρτηµα ΙΙ δίνονται τα σχέδιο το οθέτησης του εξο λισµού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μαργαρίτα Μ ατάκη Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχ/κός Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Τεχνολογίας Υ ολογιστών

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οµάδα α/α Κάτοψη ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) E1 Γραφείο εργασίας 2 130,00 260,00 319,80 E2 Συρταριέρα 3 120,00 360,00 442,80 E3 Κάθισµα εργασίας 2 130,00 260,00 319,80 ΟΜΑ Α 1: ΕΠΙΠΛΑ E4 Υ ο όδιο 2 30,00 60,00 73,80 E5 Κάθισµα ε ισκέ τη/συνέδρων 13 80, , ,20 E6 Τρα έζι αίθουσας αναµονής 1 80,00 80,00 98,40 E7 Τρα έζι συνεδριάσεων 1 500,00 500,00 615,00 E8 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 3 230,00 690,00 848,70 E9 Βιβλιοθήκη κλειστή 5 300, , ,00 E10 Πίνακα ανακοινώσεων 2 60,00 120,00 147,60 E11 Πολυκουζινάκι 1 900,00 900, ,00 Ε12 Ερµάριο 2 150,00 300,00 369,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 1 (ΕΠΙΠΛΑ) 6.070, ,10 ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υ ολογιστής (Desktop) 2 650, , ,00 ΟΜΑ Α 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΕ2 Φορητός Υ ολογιστής (Laptop) 1 570,00 570,00 701,10 ΗΕ3 Εκτυ ωτής ασ ρόµαυρης εκτύ ωσης laser 1 500,00 500,00 615,00 ΗΕ4 Πολυµηχάνηµα 1 350,00 350,00 430,50 ΗΕ5 Βιντεο ροβολέας µε Κινητή Οθόνη Προβολής , , ,90 ΗΕ6 Φωτοτυ ικό 1 820,00 820, ,60 ΗΕ7 Τηλεόραση 1 550,00 550,00 676,50 ΗΕ8 Συσκευή ανα αραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) 1 80,00 80,00 98,40 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 2 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 5.300, ,00 Σ1 ΙΑΣΤΑΣΗ: 80*175 εκ. 1 75,00 75,00 92,25 ΟΜΑ Α 3: ΣΚΙΑΣΤΡΑ Σ2 ΙΑΣΤΑΣΗ: 70*200 εκ. 1 70,00 70,00 86,10 Σ3 ΙΑΣΤΑΣΗ: 100*240 εκ. 1 95,00 95,00 116,85 Σ4 ΙΑΣΤΑΣΗ: 100*290 εκ ,00 110,00 135,30 Σ5, Σ6 ΙΑΣΤΑΣΗ: 90*190 εκ. 4 80,00 320,00 393,60 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 3 (ΣΚΙΑΣΤΡΑ) 670,00 824,10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 23% 2.769,20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ ΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ) ,20 19/20

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20/20

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων επίπλων: α) Ερμάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002755594 2015-05-07

15PROC002755594 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: Β8ΧΟΩΗ5-Υ3Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 27/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22834 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ: 41.350,00 πλέον Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.966,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α / Α ΕΙΔΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ 39121100-7 5 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39130000-2 5 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 350/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 19302 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο. Υποέργο 2: Προμήθεια λοιπού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής

Μύρινα, 13/06/2014. Ο ήµαρχος. Αντώνης Χατζηδιαµαντής Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 13 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ: 10303 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Το Νόμο 1404/83 «περί ΤΕΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 3. Τις κείμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ>

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηνουμενίτσα: 06//06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ. : 36/73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 8 Πληροφορίες: Λογοθέτης Θωμάς Τηλ: 6653600367

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο Σελ. 1 ΟΡΓΑΝΑ Φορητός Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ Επεξεργαστής: Ταχύτητα >=2.2Ghz, Πυρήνες >=2, Cache >=3MB RAM: DDR3 >=8 GB Οθόνη: 15,6, HD Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών: >=1 GB DDR3 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 25-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚΩΞΕ-ΘΩΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 29-4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 280 Αρµόδιος υπάλληλος. Παλαιολόγος Tηλ επικοινωνίας 2132020244 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 16-10-2014 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ αρ.πρωτ.32062 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019

Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 04./ 10./2013 ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836135 2015-06-10

15PROC002836135 2015-06-10 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήµος Λήµνου Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τηλέφωνο: 2254350015 FAX : 2254050050 Ηλεκτ. ιεύθυνση: www.limnos.gov.gr Μύρινα, 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: 8223 Θέµα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα