ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: url: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Οι αρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην ροµήθεια και το οθέτηση ε ί λων για το κτίριο της αρόδου Κανεβάρο, το ο οίο θα α οκατασταθεί για να στεγάσει το Συµβουλευτικό Σταθµό του ήµου Χανίων. Ο Συµβουλευτικός Σταθµός θα αρέχει υ ηρεσίες στήριξης σε κοινωνικά ευ αθείς οµάδες µε την υλο οίηση δράσεων και ρογραµµάτων ενηµέρωσης, ευαισθητο οίησης και συµβουλευτικής σε µια σειρά θεµάτων σχετικών µε την υγεία, τον κοινωνικό α οκλεισµό, το ρατσισµό, την ισότητα των φύλων, της ενδοοικογενειακής βίας, την ανεργία, κλ. Ο χώρος του Συµβουλευτικού Σταθµού ροέρχεται α ό τη συνένωση δύο όµορων κτιρίων στα ο οία διανοίγονται ενδιάµεσες όρτες για την ε ικοινωνία τους και τη λειτουργία τους ως ενιαίου χώρου. Οι ε ιµέρους χώροι έχουν ολύ µικρές διαστάσεις, χαρακτηριστικές για τα κτίρια της Παλιάς Πόλης, ο ότε και ο εξο λισµός λειτουργίας του χώρου ροσαρµόστηκε κατάλληλα. Ως ρος τη χρήση του κτιρίου: Στο ισόγειο θα γίνεται η υ οδοχή των ωφελουµένων. Θα υ άρχει ένας χώρος αναµονής στον ο οίο θα διατίθεται και το ανάλογο ληροφοριακό έντυ ο υλικό, και ένας χώρος για τις ροσω ικές συνεδρίες. Στον Α όροφο θα υ άρχει χώρος για τη διοικητική υ οστήριξη του Συµβουλευτικού Σταθµού και χώρος συνεδριάσεων οµαδικών συνεδριών. Ο Β όροφος, ο ο οίος δεν θα είναι ροσβάσιµος α ό το κοινό, θα λειτουργεί ως χώρος αρχειακού υλικού. Εκτός α ό τα έ ι λα, οι χώροι αυτοί θα εξο λιστούν ε ι λέον µε ηλεκτρονικούς υ ολογιστές και εριφερειακά µηχανήµατα, καθώς και µε σκίαστρα τύ ου roller συσκότισης (black out) στα αράθυρα. Ο εξο λισµός λειτουργίας του χώρου αναλύεται ως εξής: ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ισόγειο Κάθισµα ε ισκέ τη 4 Τρα έζι αίθουσας.αναµονής 1 Γραφείο εργασίας 1 Συρταριέρα 1 Υ ο όδιο 1 Κάθισµα εργασίας 1 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 1 Ερµάριο 1 Σκίαστρα 2 Σταθερός Ηλεκτρονικής Υ ολογιστής (Desktop) 1 Φωτοτυ ικό 1 Πίνακα ανακοινώσεων 1

2 Α όροφος Β όροφος Εκτυ ωτής ασ ρόµαυρης εκτύ ωσης laser 1 Πολυκουζινάκι 1 Γραφείο εργασίας 1 Συρταριέρα 2 Κάθισµα εργασίας 1 Υ ο όδιο 1 Κάθισµα ε ισκέ τη 1 Τρα έζι συνεδριάσεων 8 ατόµων 1 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 2 Καθίσµατα συνέδρων (ε ισκε τών) 8 Ερµάριο 1 Σκίαστρα 4 Σταθερός Ηλεκτρονικής Υ ολογιστής (Desktop) 1 Πολυµηχάνηµα 1 Φορητός Υ ολογιστής (Laptop) 1 Πίνακας Ανακοινώσεων 1 Βιντεο ροβολέας µε Κινητή Οθόνη Προβολής 1 Τηλεόραση 1 Συσκευή ανα αραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) 1 Βιβλιοθήκη κλειστή 5 Σκίαστρα 2

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΟΜΑ Α 1: ΕΠΙΠΛΑ Η ε ί λωση του χώρου του Συµβουλευτικού Σταθµού, αναλύεται ανά είδος ως εξής: α/α ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ E1 Γραφείο εργασίας 140*80 εκ. 2 E2 Συρταριέρα 45*60*60 εκ. 3 E3 Κάθισµα εργασίας 45*45*110 εκ. 2 E4 Υ ο όδιο 50*30*20 εκ. 2 E5 Κάθισµα ε ισκέ τη/συνέδρων 45*45*90 εκ. 13 E6 Τρα έζι αίθουσας αναµονής 40*40 εκ. 1 E7 Τρα έζι συνεδριάσεων 220*100 εκ. 1 E8 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 80*40*200 εκ. 3 E9 Βιβλιοθήκη κλειστή 80*40*200 εκ. 5 E10 Πίνακα ανακοινώσεων 120*90 εκ. 2 E11 Πολυκουζινάκι 120*60 εκ. 1 Ε12 Ερµάριο 80*60*80 εκ. 2 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Τα έ ι λα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξο λίσουν τους αρα άνω χώρους. Θα αρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και ε ιµεληµένη κατάλληλη για µακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έ ι λα θα είναι καινούρια και αµεταχείριστα και θα συναρµολογηθούν ε ιτό ου στους χώρους ου θα υ οδειχθούν α ό την Υ ηρεσία. Εκτός α ό τη γενικότερη ροσεγµένη κατασκευή α ό λευράς αισθητικής, τα έ ι λα θα αρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην ροσέλευση και α οχώρηση του κοινού, ακόµα και σε ερι τώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη µέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη α ό ο οιαδή οτε αιτία. Τα έ ι λα θα είναι µεγάλης αντοχής στους κραδασµούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εµφάνισης και α όλυτα εναρµονισµένα αισθητικά µεταξύ τους. Είναι δυνατόν, οι υ οψήφιοι ροµηθευτές, µετά α ό συνεννόηση, να ε ισκεφθούν τους χώρους στους ο οίους θα το οθετηθούν τα έ ι λα, ροκειµένου να διαµορφώσουν ροσω ική ά οψη. Εφόσον ζητηθεί, οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να ε ιδείξουν στην Υ ηρεσία για έλεγχο, ένα δείγµα α ό κάθε ροσφερόµενο είδος λήρως συναρµολογηµένο. Ε1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο µε µετώ η και ε ιφάνειας εργασίας. (µήκος- λάτος-ύψος) 140εκ*80*72±2εκ, Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: ε ιφάνεια εργασίας, λαϊνά, µετώ η, συνδετικά εξαρτήµατα. Το γραφείο θα είναι κατασκευασµένο α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης, οιότητας Ε1, άχους 24 mm, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Στα κατάλληλα σηµεία, τα ο οία δεν θα είναι άµεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωµατωµένες µέσα στην ε ιφάνεια οι φωλιές µέσα στις ο οίες θα βιδώνονται τα εξαρτήµατα σύνδεσης της ε ιφάνειας εργασίας, των λαϊνών και της βάσης. Κάτω α ό κάθε λαϊνό θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης.

4 Στην ε ιφάνεια εργασίας θα υ άρχει ο ή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ. Μεταξύ λαϊνών και ε ιφάνειας υ άρχει κενό, το ο οίο δηµιουργείται µε α οστάτες σε δύο σηµεία κάθε λαϊνού και οι ο οίοι θα διευκολύνουν τη διέλευση καλωδίων. Ε2. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ Τροχήλατη συρταριέρα µε µολυβοθήκη και 3 συρτάρια 45*60*60 εκ. (± 5εκ). Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: σώµα συρταριέρας, µολυβοθήκη, συρτάρια, µετώ ες συρταριών και µολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, όµολα. Το σώµα και το κα άκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασµένο α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης, οιότητας Ε1, ελάχιστου άχους 18 mm, ε ενδεδυµένης αµφί λευρα α ό µελαµίνη άχους 0,3mm. Στα σόκορα θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Θα υ άρχουν όλες οι α αραίτητες ο ές για την υ οδοχή των συνδετικών εξαρτηµάτων. Η µολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονοµικό σχεδιασµό και θα διασφαλίζουν σταθερή, οµαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική διαρρύθµιση της συρταριέρας θα αρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης ου α αιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, άριστης οιότητας, η ο οία θα διαθέτει 2 κλειδιά, µε αρθρωτή εργονοµική λαβή για να α οκλειστεί η ιθανότητα να σ άσουν ή να στρεβλώσουν σε ερί τωση ου χτυ ηθούν. Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυµους εριστρεφόµενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασµένους α ό ανθεκτικό λαστικό, οι ο οίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη µετακίνηση. Θα ροσαρµόζονται στο σώµα της συρταριέρας µε ρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους ίρους. Τα όµολα θα είναι εργονοµικά, δύο σηµείων στήριξης ή τύ ου «χούφτας». Ε3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθισµα εργασίας µε µ ράτσα και ψηλή λάτη, εριστρεφόµενο σε άξονα, τροχήλατο, µε µεταβλητό ύψος έδρας και µηχανισµό SYNCHRO Ολικό ύψος α ό το δά εδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας α ό δά εδο: εκ. (±5 εκ.), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις λάτης ερ. 45*55 εκ. (±5 εκ), Βάση στήριξης 5 ακτίνων, µε διάµετρο εκ. και χρώµα µαύρο ή νίκελ. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυµους τροχούς µε µεταλλικούς ύρους υ οδοχής ου θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υ οδοχές της βάσης στήριξης του καθίσµατος. Το κέλυφος της έδρας θα είναι α ό ανθεκτικό λαστικό ενισχυµένο µε νευρώσεις στο εσωτερικό, ε άνω στο ο οίο το οθετείται η τα ετσαρία. Η λάτη και η έδρα θα ρέ ει να είναι ρυθµιζόµενες µε µηχανισµό τ.synchro, ώστε να αρέχουν την καλύτερη ανατοµική και εργονοµική δυνατότητα. Οι βραχίονες (µ ράτσα) θα ροσαρµόζονται στο κάτω µέρος του καθίσµατος ενώ το υλικό κατασκευής και το σχήµα τους αφήνεται στην κρίση του ροσφέροντος. Σε κάθε ερί τωση το υλικό θα ρέ ει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση. Η εσωτερική ε ένδυση της έδρας και της λάτης θα είναι α ό µαλακή διογκωµένη ολυουρεθάνη (αφρολέξ) υκνότητας για την έδρα 30 kg/m 3 και άχους 50 mm, ενώ για την λάτη 25 kg/m 3 και άχους 40 mm. Η εξωτερική ε ένδυση θα είναι α ό αντιιδρωτικό βραδύκαυστο ύφασµα σε χρώµα ου θα ε ιλεγεί α ό την Υ ηρεσία α ό το διαθέσιµο χρωµατολόγιο. Ε4. ΥΠΟΠΟ ΙΟ

5 Ρυθµιζόµενο υ ο όδιο για την ανύψωση των οδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώµατος και της κυκλοφορίας του αίµατος. Ύψος α ό το δά εδο: 6 έως 20 εκ. ± 5 εκ., διαστάσεις ε ιφάνειας οδιών: 50*30 εκ. (±5 εκ.) Υλικό κατασκευής: λαστικό, µέταλλο (ανοξείδωτο ή ε ιχρωµιωµένο ή συνδυασµό τους). υνατότητα ροσω ικής ρύθµισης ύψους µε χειροκίνητο µηχανισµό ανύψωσης αδιαβάθµητο ή µε συγκεκριµένες θέσεις ύψους. Αντιολισθητική µονωτική ε ιφάνεια οδιών και βάσης στήριξης. Ε5. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ ΣΥΝΕ ΡΩΝ Κάθισµα ε ισκε τών σταθερό µε 4 όδια και µ ράτσα, στοιβαζόµενο Ολικό ύψος α ό το δά εδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας α ό δά εδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις λάτης: 45*35 (±2 εκ). Κάθισµα ε ισκε τών σταθερό µε 4 όδια, µε µ ράτσα. Ο σκελετός θα είναι µεταλλικός α ό µορφο οιηµένο χαλυβδοέλασµα ερ. Φ20 m ή 15*30 mm, άχους 2 mm, χωρίς ραφές ή ενώσεις, µε µεγάλη αντοχή και στρε τική ακαµψία, βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή ούδρας και ροηγούµενη διαδικασία φωσφάτωσης και α ολάδωσης. Στα σηµεία στήριξης θα υ άρχουν κουµ ωτά αντιολισθητικά έλµατα α ό ολυ ρο υλένιο. Ε άνω στο µεταλλικό σκελετό ροσαρµόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσµατος και η λάτη. Η λάτη και η έδρα θα α οτελούνται α ό εσωτερικό κέλυφος α ό ολυ ρο υλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις άνω στο ο οίο το οθετείται η τα ετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος α ό ολυ ρο υλένιο ε ίσης ου διακοσµεί το ίσω µέρος της λάτης και το κάτω µέρος του καθίσµατος. Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασµένοι α ό ολυ ρο υλένιο. Θα είναι κλειστού τύ ου και θα βιδώνονται στο κάτω µέρος της έδρας και δυνητικά στο ίσω µέρος της λάτης. Η εσωτερική ε ένδυσης της έδρας και της λάτης θα είναι α ό µαλακή διογκωµένη ολυουρεθάνη (αφρολέξ) υκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και άχους 50 mm, ενώ για το κάθισµα 30 Kg/m3 και άχους 40 mm. Η ε ένδυση θα είναι α ό τεχνητό δέρµα (δερµατίνη) χρώµατος µαύρου. Ο σκελετός ρέ ει να είναι διαµορφωµένος κατά τέτοιο τρό ο, ώστε τα καθίσµατα να στοιβάζονται, να α οθηκεύονται και να µεταφέρονται µε ευκολία. Τα καθίσµατα θα ρέ ει να ικανο οιούν λήρως τις α αιτήσεις της εργονοµίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εµφάνιση. Οι ακµές θα ρέ ει να είναι καµ ύλες για τη µείωση των ιθανοτήτων τραυµατισµού, ενώ οι τελικές ε ιφάνειες (και όχι µόνο οι άµεσα ορατές) θα ρέ ει να είναι α όλυτα λείες. Ε6. ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Χαµηλό τετράγωνο τρα έζι ε ισκε τών ερ.40*40*40 εκ. (γενική α όκλιση ±10 εκ) Υλικό κατασκευής: µοριοσανίδα αρίστης οιότητας ( άχους 25 χιλ. και µε υκνότητα άνω των 600 kgs/m3) µε χαµηλή εριεκτικότητα φορµαλδεΰδης (κάτω α ό 10mg/100gr στερεάς ουσίας) ου ρέ ει να καλύ τεται α ό κα λαµά οξιάς ( άχους 0,8χιλ.) κολληµένο σε θερµο ρέσσα µε στρογγυλεµένες ακµές στην ερίµετρο.

6 Το κάθε λαϊνό φέρει στο κάτω µέρος του έλµατα α ό ενισχυµένο ολυαµίδιο για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του ε ί λου, µε ρύθµιση ύψους για την αντιµετώ ιση των ερι τώσεων, ό ου το δά εδο δεν είναι α όλυτα οµαλό και για τη µείωση των θορύβων σε ερί τωση µετακίνησης. Ε7. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ Τρα έζι συνεδριάσεων οχτώ (8) ατόµων 2,20*1,00*0,75 (γενική α όκλιση ±0,10 m, ειδικά για το ύψος ±0,02 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: ε ιφάνεια εργασίας, 2 µεταλλικά όδια µε κυκλικό έλµα διαµέτρου. Οι δύο µικρές λευρές θα είναι ηµικυκλικές σε κάτοψη για να υ άρχει η δυνατότητα συνεδρίασης ερισσοτέρων ατόµων. Η ε ιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασµένη α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης 3 στρώσεων, οιότητας Ε1 άχους 25 mm, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm στρογγυλεµένη µε ακτίνα R=3mm σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η µελαµίνη θα είναι εργοστασιακά ε ενδυµένη µε µελαµίνη σαγρέ-µατ µονόχρωµη σε α οµίµηση κα λαµά, το χρώµα του ο οίου θα ε ιλεγεί α ό την υ ηρεσία. Τα όδια θα είναι εξ ολοκλήρου µεταλλικά και θα α οτελούνται α ό κολώνα διαµέτρου εκ. και κυκλική βάση διαµέτρου εκ. για σταθερότητα στην έδραση. Θα στερεώνονται στην κάτω λευρά της ε ιφάνειας εργασίας µέσω λάµας ερ. 20*20 εκ. Στο κάτω µέρος της βάσης θα υ άρχει σύστηµα α όσβεσης κραδασµών και εξασφάλισης της οριζοντιότητας. Όλα τα µεταλλικά τµήµατα θα ρέ ει να είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή ούδρας σε α όχρωση ε ιλογής της Υ ηρεσίας. Το σύστηµα σύνδεσης και συναρµογών των συστατικών µερών του τρα εζιού θα ρέ ει να εξασφαλίζει σχεδόν α όλυτη µονολιθικότητα (δηλαδή µη αντιλη τή χαλαρότητα) της κατασκευής. Ε8. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ Βιβλιοθήκη ανοικτή άνω και µε όρτες στο κάτω ήµισυ ( λάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: κα άκι, λαϊνά, βάση, λάτη, ράφι κινητό (ένα στο κλειστό τµήµα και δύο στο ανοικτό), ράφι σταθερό, όρτες, συνδετικά εξαρτήµατα, έλµατα, όµολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το µ ροστινό µέρος θα είναι ανοιχτό στο ε άνω µέρος µε ράφια, ενώ στο µ ροστινό κάτω µέρος θα φέρει ζεύγος ορτάκια ίδιου υλικού µε αυτό του συνόλου της κατασκευής, στο εσωτερικό του ο οίου θα υ άρχουν ράφια. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασµένη α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης οιότητας Ε1, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Το ελάχιστο άχος στα λαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το κα άκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις όρτες και την λάτη 18 mm. Στα λαϊνά θα υ άρχει διάτρηση για τη ρύθµιση των ραφιών και για να υ άρχει η δυνατότητα το οθέτησης ε ι λέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό µέρος του σκελετού της βιβλιοθήκης) α ό ε ενδυµένη µοριοσανίδα, το οθετηµένο σε ύψος ερί ου 0,80 m α ό το δά εδο και 3 κινητά ράφια α ό ε ενδυµένη µοριοσανίδα, ένα στο κλειστό τµήµα της βιβλιοθήκης και δύο στο ανοικτό. Θα υ άρχουν δύο στηρίγµατα ραφιών ανά λευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική αραµόρφωση.

7 Οι όρτες θα το οθετούνται στη θέση τους µε ανοξείδωτους µεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, µε δυνατότητα ρύθµισης τριών διευθύνσεων: ε άνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, µέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος της αριστερής όρτας των ερµαρίων θα υ άρχει λαστικό ηχάκι- µ ινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των ορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. Στο κάτω µέρος της βιβλιοθήκης θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης της έδρασης και οριζοντίωσης. Ε9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της ( λάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: κα άκι, λαϊνά, βάση, λάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, όρτες, συνδετικά εξαρτήµατα, έλµατα, όµολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και το µ ροστινό µέρος θα φέρει όρτες ίδιου υλικού µε αυτό του συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό της θα έχει ράφια. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασµένη α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης οιότητας Ε1, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Το ελάχιστο άχος στα λαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το κα άκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις όρτες και την λάτη 18 mm. Στα λαϊνά θα υ άρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθµιση του ύψους των ραφιών και για να υ άρχει η δυνατότητα το οθέτησης ε ι λέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό µέρος του σκελετού), το οθετηµένο σε ύψος ερί ου 0,80 m α ό το δά εδο. Θα υ άρχουν ε ίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω τµήµα της βιβλιοθήκης και δύο στο ε άνω. Θα υ άρχουν δύο στηρίγµατα ραφιών ανά λευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική αραµόρφωση. Οι όρτες θα το οθετούνται στη θέση τους µε ανοξείδωτους µεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, µε δυνατότητα ρύθµισης τριών διευθύνσεων: ε άνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, µέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος της αριστερής όρτας των ερµαρίων θα υ άρχει λαστικό ηχάκι- µ ινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των ορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. Στο κάτω µέρος της βιβλιοθήκης θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης της έδρασης και οριζοντίωσης. Ε10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Κινητό ίνακα ανακοινώσεων ( λάτος- ύψος) 1,20*0,90 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Ο ίνακας θα κατασκευάζεται α ό φύλλο τύ ου «insulite», ε ί του ο οίου θα ε ικολλάται φύλλο α ό φελλό. Περιµετρικά, ο ίνακας θα καλύ τεται α ό κατάλληλο ροφίλ αλουµινίου, κουρµ αριστό στην εµ ρόσθια λευρά. Στις γωνίες του ίνακα η συναρµολόγηση θα γίνεται µε ειδικές λαστικές γωνίες και το ίσω µέρος του ροφίλ θα βιδώνεται µε βίδες. Ε.11 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ Μεταλλικό Πολυκουζινάκι µε ένα (1) νεροχύτη και δύο (2) ηλεκτρικά µάτια

8 (µήκος λάτος ύψος) 1,20*0,60*0,94 m Πάγκος άκαυστο κουζίνας Νεροχύτη ανοξείδωτο Θέση Νεροχύτη: εξιά ιάσταση Νεροχύτη: 0,34*0,40*0,15 (γενική α όκλιση ±0,05 m) Ηλεκτρικά µάτια µε ισχύ 1300W (γενική α όκλιση ±200W) ιάσταση Ντουλα ιού: (µήκος λάτος ύψος) 0,65*0,59*0,82m (γενική α όκλιση ±0,05 m) Θέση Ψυγείου: Αριστερά Χωρητικότητα Ψυγείου: 120lt (γενική α όκλιση ±10lt), µε ρυθµιζόµενα ράφια και αυτόµατη α όψυξη Χρώµα: Λευκό Ε.12 ΕΡΜΑΡΙΟ Ντουλα άκι κλειστό σε όλο το ύψος του ( λάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,60*0,80 (γενική α όκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m) Θα α οτελείται α ό τα εξής τµήµατα: κα άκι, λαϊνά, βάση, λάτη, ράφια κινητά, ράφι σταθερό, όρτες, συνδετικά εξαρτήµατα, έλµατα, όµολα και κλειδαριά ασφαλείας. Το κάθε ντουλα άκι θα είναι δίφυλλο και το µ ροστινό µέρος θα φέρει όρτες ίδιου υλικού µε αυτό του συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό του θα έχει ράφι. Το ντουλά ι θα είναι κατασκευασµένο α ό µοριοσανίδα υψηλής ίεσης οιότητας Ε1, ε ενδυµένη αµφί λευρα α ό µελαµίνη σαγρέ-µατ άχους 0,3 mm. Στα εµφανή εριθώρια (σόκορα) θα υ άρχει συγκολληµένη ταινία PVC άχους 3 mm. Το ελάχιστο άχος στα λαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το κα άκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις όρτες και την λάτη 18 mm. Στα λαϊνά θα υ άρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθµιση του ύψους του ραφιού και για να υ άρχει η δυνατότητα το οθέτησης ε ι λέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό µέρος του σκελετού), το οθετηµένο σε ύψος ερί ου 0,60 m α ό το δά εδο. Θα υ άρχει ε ίσης 1 κινητό ράφι. Θα υ άρχουν δύο στηρίγµατα ραφιών ανά λευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική αραµόρφωση. Οι όρτες θα το οθετούνται στη θέση τους µε ανοξείδωτους µεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, µε δυνατότητα ρύθµισης τριών διευθύνσεων: ε άνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, µέσα-έξω. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος της αριστερής όρτας των ερµαρίων θα υ άρχει λαστικό ηχάκι- µ ινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των ορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. Στο κάτω µέρος του ντουλα ιού θα υ άρχουν κοχλίες ρύθµισης της έδρασης και οριζοντίωσης. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όλες οι ραγµατικές τιµές της µελαµίνης (µηχανική, χηµική, αντοχή σε θερµότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών ου ροβλέ ονται στα σχετικά ρότυ α. Η χρησιµο οιούµενη µελαµίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαµηλής εριεκτικότητας σε ελεύθερη φορµαλδεΰδη (<0,08 0 / 00). Όλα τα συστήµατα σύνδεσης και συναρµογών των συστατικών µερών της ε ί λων θα ρέ ει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν α όλυτη µονολιθικότητα (δηλαδή µη αντιλη τή χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι συνδεσµολογίες των µεταλλικών σκελετών θα γίνουν µε ηλεκτροσυγκόλληση ή µε βίδωµα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι α όλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σηµειακές ορατές συγκολλήσεις ( ονταρίσµατα) α οκλείονται. Τα βιδώµατα θα είναι µε τις κατάλληλες ρος το σκελετό βίδες.

9 Οι συνδεσµολογίες µεταξύ ξύλινων τµηµάτων ή ε ι έδων µεταξύ τους θα γίνονται µε τον κατάλληλο τρό ο και ανάλογα µε την ερί τωση, ενώ ή χρησιµο οιούµενη κόλλα θα είναι µεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σ είρωµα και αντοχή και δεν θα δηµιουργούν ε ικίνδυνες για ατυχήµατα ροεξοχές. Οι τελικές ε ιφάνειες θα είναι α όλυτα ε ί εδες, αντιθαµβωτικές (µατ), και δεν θα ε ιτρέ ουν την συσσώρευση σκόνης, ρύ ων, κ.λ.. και θα µ ορούν να καθαρίζονται εύκολα µε τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις ε ιφάνειες και χωρίς αραµένουσες ουσίες. Ε ίσης θα ρέ ει να αντιστέκονται σε θερµοκρασίες ή σε εντο ισµένες βλάβες. Στα ξύλινα έ ι λα, οι ακµές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεµένες εργονοµικά για να α οφεύγονται ατυχήµατα µε ακτίνα R=2,5~3 mm. Οι κόµβοι των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειµένοι, θα ρέ ει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρό ο ου να µην υ άρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Οι κατασκευές δεν ρέ ει να έχουν αιχµηρά άκρα σε ο οιοδή οτε σηµείο τους ου να µ ορούν να ροκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη. Τα καθίσµατα θα είναι α ολύτως ανατοµικά και θα αρέχουν α όλυτη ευστάθεια σε εµ ρόσθια και λάγια ανατρο ή, αντοχή στην κατα όνηση των µ ράτσων, αντοχή κατα όνησης της τα ετσαρίας και θα αρέχουν ασφάλεια στον χρήστη (καµ ύλες, ακµές, γωνίες). Η ε ιλογή των χρωµατισµών θα γίνει α ό την Υ ηρεσία α ό τα διαθέσιµα χρωµατολόγια. Τα έ ι λα θα είναι λυόµενα ε ιτρέ οντας την εύκολη µεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση τµηµάτων του σε ερί τωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει µε ροστατευτικές λαστικές γωνίες και φελιζόλ ό ου αυτό α αιτείται για την α οφυγή τριβών και µετακινήσεων των τεµαχίων κάθε ε ί λου και η συνολική συσκευασία θα γίνει µε αερο λάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική ροστασία του ε ί λου. Όλα τα υλικά θα είναι αβλαβή ρος το χρήστη και λήρως ανακυκλώσιµα.

10 ΟΜΑ Α 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ηλεκτρονικός εξο λισµός του χώρου του Συµβουλευτικού Σταθµού, αναλύεται ανά είδος ως εξής: α/α ΕΙ ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υ ολογιστής (Desktop) 2 ΗΕ2 Φορητός Υ ολογιστής (Laptop) 1 ΗΕ3 Εκτυ ωτής ασ ρόµαυρης εκτύ ωσης laser 1 ΗΕ4 Πολυµηχάνηµα 1 ΗΕ5 Βιντεο ροβολέας µε Κινητή Οθόνη Προβολής 1 ΗΕ6 Φωτοτυ ικό 1 ΗΕ7 Τηλεόραση 1 ΗΕ8 Συσκευή ανα αραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) 1 ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Κουτί Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τύ ος κουτιού Midi tower Ποιότητα Κατασκευής ISO 9001/2008 Θέσεις εριφερειακών 1 x 5,25, 1 x 3,5 Θύρες ε ικοινωνίας Ι/Ο panel 2 x USB 2.0, Speakers, MIC Βάρος 5 κιλά Τροφοδοτικό Μέγιστη ονοµαστική ισχύς 290 W Πρόσθετα χαρακτηριστικά Active PFC Μητρική (Motherboard) Υ οστήριξη µνήµης 2x DDR3 1600MHz dual channel mode, MAX 32GB Υ οστήριξη καρτών γραφικών 1 PCIe x1, 1 PCIe x16 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x µικροφώνου, 1x ακουστικών, Θύρες ε ικοινωνίας 1x είσοδος ήχου, 1x έξοδος ήχου, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45 Gigabit Ethernet ΝΑΙ On board VGA ΝΑΙ Ε εξεργαστής Τεχνολογία κατασκευής 22nm Συχνότητα λειτουργίας 3,5 GHz Πυρήνες 2 Μνήµη cache 3 MB Τύ ος υ οστηριζόµενης µνήµης DDR3-1333/1600 Μέγιστη υ οστηριζόµενη µνήµη 32GB Κανάλια µνήµης 2 Μέγιστο bandwith µνήµης 25.6 GB/s Μνήµη RAM Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τύ ος µνήµης DDR MHz Μέγεθος µνήµης 4GB Ταχύτητα διαύλου 1600 MHz Σκληρός δίσκος Μέγεθος 3,5 Τύ ος σύνδεσης SATA 6Gbps Χωρητικότητα 500 GB Ταχύτητα εριστροφής 7200 rpm

11 Συσκευή DVD recorder Τύ ος σύνδεσης Ταχύητα εγγραφής Μνήµη Μέσα εγγραφής Σετ ληκτρολόγιο οντίκι Τύ ος διασύνδεσης SATA 22x 2 ΜΒ DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW USB Λειτουργικό Σύστηµα Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στον α λό χρήστη 64 bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το ολύ 2 τελευταίων ετών Έκδοση ε αγγελµατική (professional) ΝΑΙ Γλώσσα εριβάλλοντος Ελληνική ΝΑΙ Οθόνη Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τύ ος Widescreen (16:9) Τεχνολογία LED Μέγεθος 21 Ανάλυση 1920 x 1080 Συνδεσιµότητα 15 pin D-sub, DVI-D Αντίθεση (DCR) : 1 Φωτεινότητα 250 cd/m2 Χρόνος α όκρισης 5 ms Γωνία Θέασης 160 vertical / 170 horizontal υνατότητα ρύθµισης οθόνης σε ύψος (cm) Ηχεία ρόσθετα ή ενσωµατωµένα 1Wat RMS Εγγύηση οθόνης και ΗΥ 2 έτη ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Chipset Ταχύτητα ε εξεργαστή Cache System Memory Maximum System Memory Να αναφερθεί 1.70GHz 3MB L2 Cache 4GB 1600MHz DDR3 8GB DIMM slots 1 HDD VGA DVD+/-RW Drive 500GB (5400 Rpm) Shared DVD+/-RW Drive Display 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768)

12 Wireless Network Webcam b/g/n Bluetooth 3.0 ΝΑΙ Net Card 10/100 Θύρες Keyboard Λειτουργικό Σύστηµα Battery Energy Star 5.0 Βάρος Εγγύηση 1x HDMI,2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45 Full size Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στον α λό χρήστη 64 bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το ολύ 2 τελευταίων ετών, Ελληνικά, Ε αγγελµατική έκδοση 4-cell LI-ION 3.0 kg 2 έτη ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Μοντέλο Να αναφερθεί το µοντέλο Κατασκευαστής Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Χρώµα ΟΧΙ Μέγιστη ανάλυση 1200 x 1200 DPI Ταχύτητα εκτύ ωσης 40 σελ/λε τό Έξοδος ρώτης σελίδας 8 sec Ταχύτητα ε εξεργαστή 540 MHz Τυ ική µνήµη 128 MB Μέγιστη µνήµη 640 MB Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος(tray) 1) 100 sheets Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος(tray) 2) 500 sheets Βασικοί δίσκοι χαρτιού 2 Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού 250 Αυτόµατη εκτύ ωση δι λής όψης ΝΑΙ Τυ ικά µεγέθη µέσων ίσκος 1: A4, A5, A6, B5, ίσκος 2: A4, A5, A6, B5 Τυ ική συνδεσιµότητα USB 2.0, Ενσωµατωµένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Εγγύηση 1 έτος ΗΕ4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μοντέλο Κατασκευαστής Laser fax α λού χαρτιού ικτυακός εκτυ ωτής Έγχρωµος και ασ ρόµαυρος δικτυακός σαρωτής εκτύ ωση ηµιουργία αντιγράφων µε ολλα λές ε ιλογές Υψηλής ανάλυσης έγχρωµος σαρωτής PC Fax ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 24 σελίδων ανά λε τό

13 ικτυακή σύνδεση 10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet Το ική σύνδεση USB Αυτόµατος τροφοδότης ρωτοτύ ων 35 σελίδων Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα Εκτυ ωτής Ταχύτητα εκτυ ωτή Έως 25 σελ/λε τό (ασ ρόµαυρη) Ανάλυση εκτύ ωσης x dpi Φωτοαντιγραφικό Ταχύτητα αντιγραφής * Έως 25 σελ/λε τό (ασ ρόµαυρη) Ανάλυση φωτοαντιγράφου 600 x 600 dpi Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 25 %- 400 %(1% βήµατα) Σάρωση Έγχρωµη σάρωση / Μόνο ΝΑΙ Ανάλυση σάρωσης Ο τική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωµη και ασ ρόµαυρη, ADF), Έως 600 dpi (έγχρωµη, ε ί εδη ε ιφάνεια), Έως dpi (ασ ρόµαυρη, ε ί εδη ε ιφάνεια) Φαξ Συµβατότητα 33.6 kbps Μέγεθος µνήµης Έως 400 σελίδες Εγγύηση 1 έτος ΗΕ5. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Γενικά Κατασκευαστικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Τεχνολογία α εικόνισης DLP by Texas Instruments Φυσική Ανάλυση εικόνας XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixels Υ οστηριζόµενη ανάλυση VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200) Φωτεινότητα ANSI Lumens Αντίθεση (contrast) 5300:1 Μέγεθος εικόνας 40 έως 300 Λόγος βελενεκούς 1,4 ~ 2,24 2 meter) Zoom ratio 1,6 :1 Λόγος εικόνας 4:3 native, υ οστήριξη ε ι λέον ρυθµίσεων aspect ratio (16:9, 16:10). ιάρκεια ζωής λάµ ας 3000 ώρες (Economic mode)

14 Είσοδοι / Έξοδοι Συµβατότητα video Συµβατότητα HDTV Γλώσσες ενδείξεων οθόνης Υ οστήριξη 3D Computer in (D-sub 15pin) X 2 (shared with Component video), Monitor out (D-sub 15 pin) X 1, Composite Video in (RCA) X 1, S-Video in (Mini DIN 4 pin) X 1, Audio in (Mini Jack) X 2, Audio L/R in (RCA) X 2, Audio out (Mini Jack) X 1, Microphone in (Mini Jack) X 1, Speaker 10W X 2, HDMI V1.3 X 1, LAN (RJ45) X 1 (LAN Control & LAN Display), USB (Type A) X 2, RS232 (DB-9 pin) X 1 NTSC, PAL. SECAM 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Να υ οστηρίζει και Ελληνικά Εγγύηση 3 έτη για τον ροβολέα, (12 µήνες για τη λάµ α ή 2000 ώρες ζωής στη λάµ α). Οθόνη ροβολής κινητή Αριθµός Μονάδων 1 Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Φορητή µε τρί οδο ιαστάσεις Εγγύηση ΝΑΙ 2,00 x 2,00 m 1 έτος ΗΕ6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά Να αναφερθεί το µοντέλο Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Έτος κατασκευής Μέθοδος αντιγραφής Ταχύτητα φωτοαντιγράφων Ψηφιακή ανάλυση εκτύ ωσης Laser ηλεκτροστατική µεταφορά σε ξηρογραφικό κοινό χαρτί Τουλάχιστον 19 αντίγραφα το λε τό για Α4 Τουλάχιστον 600 x 600 dpi Προε ιλογέας αντιγράφων Τουλάχιστον α ό 1 έως 99 Χρόνος ροθέρµανσης Χρόνος ρώτου αντιγράφου Λιγότερο α ό 10 δευτερόλε τα Λιγότερο α ό 6,5 δευτερόλε τα Σµίκρυνση µεγέθυνση % σε βήµατα του 1% Μνήµη αντιγραφής Τροφοδοσία χαρτίου Βοηθητικός δίσκος (By pass) Τουλάχιστον 16ΜΒ Εµ ρόσθιος δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων τύ ου Α5 Α3 και οιότητας g/m2 Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλων τύ ου Α6 Α3 και

15 οιότητας g/m2 ADF Κάλυψη τεχνικής εξυ ηρέτησης & ανταλλακτικών εξαρτηµάτων Συµβόλαιο λήρους συντήρησης Αυτόµατη τροφοδοσία/ αναστροφή ρωτοτύ ων τουλάχιστον 30 φύλλων Πέντε (5) τουλάχιστον έτη ύο (2) έτη ΗΕ7. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά Οθόνη 32" LED Μέγεθος διαγωνίου 31 Τεχνολογία LED Ευκρίνεια Full HD Αναλογία Οθόνης 16:09 Θύρες HDMI 2 Θύρες USB 2 υνατότητα ανα αραγωγής αρχείων AVI, MP3 ΝΑΙ Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) Μέγιστη ανάλυση 1920x1080 έκτες σηµάτων ( Analog, DVB-T, DVB-C, MPEG-4) ΝΑΙ Χρόνος ανανέωσης οθόνης (Hz) 100 Φωτεινότητα (cd/m2) 300 Οριζόντια Γωνία Θέασης (µοίρες) >160 Κάθετη Γωνία Θέασης (µοίρες) >160 Τηλεχειριστήριο υ ερύθρων ΝΑΙ Βάση τοίχου µε κλίση για τηλεοράσεις έως 32'' και 30kg Ενεργειακή κλάση Α Εγγύηση (Έτη) 2 ΗΕ8. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD (BLU-RAY DISC PLAYER) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αριθµός Μονάδων 1 Γενικά Χαρακτηριστικά υνατότητα ανάγνωσης α ό ο τικούς δίσκους τύ ου :CD-R, CD-RW, DivX, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, BD-R, BD-RE, BD-ROM Συµβατό µε ρότυ ο MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV Έξοδος ηχείων στερεοφωνική ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

16 Τηλεχειριστήριο υ ερύθρων Συµβατό µε ρότυ α Θύρες HDMI Θύρες USB Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) ΝΑΙ NTSC, PAL 1 1 Προαιρετικό

17 ΟΜΑ Α 3: ΣΚΙΑΣΤΡΑ Τα α αιτούµενα σκίαστρα του χώρου του Συµβουλευτικού Σταθµού, αναλύονται ως εξής: α/α ΧΩΡΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ Σ1 Ισόγειο-αναµονή 80*175 εκ. 1 Σ2 Ισόγειο-χώρος συµβουλευτικής 70*200 εκ. 1 Σ3 Α όροφος- διοικητική υ οστήριξη ( αράθυρο) 100*240 εκ. 1 Σ4 Α όροφος διοικητική υ οστήριξη (µ αλκονό ορτα) 100*290 εκ. 1 Σ5 Α όροφος χώρος συνεδριάσεων 90*190 εκ. 2 Σ6 Β όροφος 90*190 εκ. 2 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Η ροµήθεια αφορά σε σκίαστρα τύ ου «roller blinds», τα ο οία θα το οθετηθούν στα αράθυρα και τη µ αλκονό ορτα του κτιρίου του Συµβουλευτικού Σταθµού για τη µείωση του εισερχόµενου φωτός και ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο και την ο τική α οµόνωση α ό το δρόµο. Ο αρα άνω ίνακας δίνει τις ονοµαστικές διαστάσεις, των ανοιγµάτων µε µια α όκλιση ±0.03 εκ. Οι ακριβείς διαστάσεις του ανοίγµατος θα ροκύψουν µετά την κτιριακή α οκατάσταση του χώρου και για το λόγο αυτό, οι διαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται ε ισκεφθούν το χώρο, να ε ιθεωρήσουν τα ανοίγµατα και να ροβούν σε δικές τους µετρήσεις ακριβείας για να κατασκευάσουν τα ε ιµέρους σκίαστρα σύµφωνα µε αυτές. Α οτελεί ευθύνη του Αναδόχου να κατασκευάσει τα κατάλληλα σκίαστρα για κάθε άνοιγµα, µε τρό ο ώστε να µην αρεµ οδίζεται η λειτουργία του ανοίγµατος (άνοιγµα-κλείσιµο). ΥΦΑΣΜΑΤΑ Στα σκίαστρα θα χρησιµο οιηθεί ύφασµα συσκότισης (black-out). Θα είναι αδια έραστα α ό το φως (συσκότιση κατά 99%, ιστο οίηση class I ) ροσφέροντας υψηλή οιότητα σκίασης και ροστασίας α ό τις υψηλές θερµοκρασίες. Το ύφασµα ου θα χρησιµο οιηθεί θα ρέ ει να είναι υψηλών α αιτήσεων, να αντέχει στη µακροχρόνια χρήση, να µην ξεθωριάζει στο φως ή µε το λύσιµο, να µην χνουδιάζει, να µην ξεχειλώνει, να µην αλλάζει διαστάσεις, να µην τρίβεται, ενώ θα ρέ ει να αντέχει στο καθάρισµα µε τα κοινά ροϊόντα καθαρισµού. Το ύφασµα συσκότισης έχει δύο όψεις: µια λευκή και µία έγχρωµη. Το χρώµα της έγχρωµης λευράς θα ε ιλεγεί α ό την υ ηρεσία α ό το διαθέσιµο χρωµατολόγιο, έτσι ώστε να ταιριάζει αισθητικά µε το χώρο. Τυχόν κολλήµατα ή ραφές θα ρέ ει να είναι να είναι α ολύτως ευθείες, αφανείς και µεγάλης αντοχής. Η υφή της έγχρωµης λευράς θα ρέ ει να ροσοµοιάζει σε λινό ή γάζα. Η ρώτη ύλη του υφάσµατος θα ρέ ει να είναι ανθεκτική στη φλόγα. Τα υφάσµατα ου θα χρησιµο οιηθούν θα ρέ ει να έχουν υ οστεί αντι υρική ε εξεργασία και να αυτοσβένονται, δηλ. να καίγονται χωρίς φλόγα και να σβήνουν όταν α οµακρύνεται ή εξουδετερώνεται η εστία της φωτιάς) χωρίς να υ άρχει κίνδυνος α ό τοξικές αναθυµιάσεις σε ερί τωση υρκαγιάς. Οι υρίµαχες ιδιότητες θα ρέ ει να είναι µόνιµες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του υφάσµατος. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΙΓΜΑΤΑ: Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να αναφέρουν τα συγκεκριµένα χρώµατα και τους αντίστοιχους κωδικούς χρωµατολογίου ου οι ίδιοι ροτείνουν για τους ε ιµέρους χώρους και να ροσκοµίσουν λήρες σχετικό χρωµατολόγιο, βάσει του ο οίου η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ε ιλέξει τις τελικές α οχρώσεις ριν την αραγωγή των ειδών και αφού εξετάσει τα αντίστοιχα δείγµατα, µε την ροϋ όθεση να υ άρχει ο κατάλληλος χρωµατισµός ου να ταιριάζει µε τα ήδη υ άρχοντα χρώµατα του χώρου.

18 Στην Τεχνική τους ροσφορά οι υ οψήφιοι Ανάδοχοι θα ρέ ει α αραίτητα να ροσκοµίσουν δείγµατα, για όλα τα υφάσµατα ου θα ροταθούν µαζί µε τις ροδιαγραφές του εργοστασίου αραγωγής για κάθε ύφασµα ή υλικό ου θα χρησιµο οιηθεί στις κουρτίνες έτσι ώστε η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης να µ ορεί να εκτιµήσει την οιότητα και τις ιδιότητες των ροσφερόµενων ειδών. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Η ροµήθεια εριλαµβάνει και την το οθέτηση των σκιάστρων στους χώρους και τα ανοίγµατα για τα ο οία ροορίζονται. Τα σκίαστρα θα το οθετηθούν ακριβώς ε άνω α ό το άνοιγµα στην εσωτερική λευρά της τοιχο οιίας ή στην έσω και άνω αρειά των ανοιγµάτων εφόσον δεν αρεµ οδίζεται το άνοιγµά τους και ε ιτρέ εται η εύκολη χρήση των σκιάστρων. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει α αραίτητα να ε ισκεφτούν τους χώρους, κατό ιν συνεννόησης µε την Υ ηρεσία, για να ροσδιορίσουν εκτός α ό τις διαστάσεις των σκιάστρων και όλους τους κατάλληλους µηχανισµούς, τα εξαρτήµατα, τις ο ές κλ., ου θα α αιτηθούν για την το οθέτηση, έτσι ώστε να υ άρχει µηδενική φθορά στους χώρους. Ανάλογα µε το µέγεθος του ανοίγµατος, θα ε ιλεγούν µηχανισµοί Φ32 για άνοιγµα µέχρι 2m, ή Φ40 για άνοιγµα µέχρι 2,3m. Οι µηχανισµοί µετά την το οθέτησή τους, ρέ ει να λειτουργούν άψογα, εύκολα και αθόρυβα. Θα ρέ ει να είναι µεγάλης αντοχής στον χρόνο και στη χρήση. Θα ρέ ει να έχουν δε όλα τα α αραίτητα εξαρτήµατα για την άψογη λειτουργία τους και να συνοδεύονται α ό γρα τή εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστηµα 10 χρόνων τουλάχιστον. Οι εργασίες θα ρέ ει να γίνουν α ό εξειδικευµένο ροσω ικό. Στην ροσφορά θα ρέ ει να συµ εριληφθούν και τα έξοδα µεταφοράς και το οθέτησης των σκιάστρων. Στο Παράρτηµα Ι δίνεται ο Πίνακας Προϋ ολογισµού της Προµήθειας Εξο λισµού Λειτουργίας Συµβουλευτικού Σταθµού και στο Παράρτηµα ΙΙ δίνονται τα σχέδιο το οθέτησης του εξο λισµού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μαργαρίτα Μ ατάκη Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Αρχιτέκτονας Μηχ/κός Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Τεχνολογίας Υ ολογιστών

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οµάδα α/α Κάτοψη ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚ Ο ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) E1 Γραφείο εργασίας 2 130,00 260,00 319,80 E2 Συρταριέρα 3 120,00 360,00 442,80 E3 Κάθισµα εργασίας 2 130,00 260,00 319,80 ΟΜΑ Α 1: ΕΠΙΠΛΑ E4 Υ ο όδιο 2 30,00 60,00 73,80 E5 Κάθισµα ε ισκέ τη/συνέδρων 13 80, , ,20 E6 Τρα έζι αίθουσας αναµονής 1 80,00 80,00 98,40 E7 Τρα έζι συνεδριάσεων 1 500,00 500,00 615,00 E8 Βιβλιοθήκη ανοικτή-κλειστή 3 230,00 690,00 848,70 E9 Βιβλιοθήκη κλειστή 5 300, , ,00 E10 Πίνακα ανακοινώσεων 2 60,00 120,00 147,60 E11 Πολυκουζινάκι 1 900,00 900, ,00 Ε12 Ερµάριο 2 150,00 300,00 369,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 1 (ΕΠΙΠΛΑ) 6.070, ,10 ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υ ολογιστής (Desktop) 2 650, , ,00 ΟΜΑ Α 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΕ2 Φορητός Υ ολογιστής (Laptop) 1 570,00 570,00 701,10 ΗΕ3 Εκτυ ωτής ασ ρόµαυρης εκτύ ωσης laser 1 500,00 500,00 615,00 ΗΕ4 Πολυµηχάνηµα 1 350,00 350,00 430,50 ΗΕ5 Βιντεο ροβολέας µε Κινητή Οθόνη Προβολής , , ,90 ΗΕ6 Φωτοτυ ικό 1 820,00 820, ,60 ΗΕ7 Τηλεόραση 1 550,00 550,00 676,50 ΗΕ8 Συσκευή ανα αραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) 1 80,00 80,00 98,40 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 2 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 5.300, ,00 Σ1 ΙΑΣΤΑΣΗ: 80*175 εκ. 1 75,00 75,00 92,25 ΟΜΑ Α 3: ΣΚΙΑΣΤΡΑ Σ2 ΙΑΣΤΑΣΗ: 70*200 εκ. 1 70,00 70,00 86,10 Σ3 ΙΑΣΤΑΣΗ: 100*240 εκ. 1 95,00 95,00 116,85 Σ4 ΙΑΣΤΑΣΗ: 100*290 εκ ,00 110,00 135,30 Σ5, Σ6 ΙΑΣΤΑΣΗ: 90*190 εκ. 4 80,00 320,00 393,60 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ 3 (ΣΚΙΑΣΤΡΑ) 670,00 824,10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 23% 2.769,20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ ΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ) ,20 19/20

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20/20

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Α Α: 6Ν3 ΩΗ5-55Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου µειοδοτικού ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002755594 2015-05-07

15PROC002755594 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: Β8ΧΟΩΗ5-Υ3Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 27/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22834 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 350/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 19302 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ /ΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα, 02 εκεµβρίου 2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46822 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 333/5 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 7744 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩΗ5-5ΔΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 25/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 82399 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ PC INTEL 1) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ PC INTEL 1) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ PC INTEL (Κωδικός: 1) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασµένος από ηλεκτρογαλβανισµένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7111 & 0889. Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 10.900,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 07/2015.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7111 & 0889. Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 10.900,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 07/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 22 /04 /2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/1539

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. . : 77 / 2012 : : 13.085,97 :.

. . : 77 / 2012 : : 13.085,97 :. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 77 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό

Διαβάστε περισσότερα