ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας για το γραφείο νέων. Οι Νέοι Αγρότες συναντήθηκαν στην Κόρινθο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας για το γραφείο νέων. Οι Νέοι Αγρότες συναντήθηκαν στην Κόρινθο"

Transcript

1 Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 2 Απριλίου ΤΙΜΗ: 0, 30 Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας για το γραφείο νέων ΣΕΛ. 7 Οι Νέοι Αγρότες συναντήθηκαν στην Κόρινθο ΣΕΛ. 18 Ανοίγει τις πόρτες το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου ΣΕΛ. 19 ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΕΡΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Συμφωνία για κοινωνικό τουρισμό και πρωτόκολλα συνεργασίας Σηµαντικές συµφ ωνίες γι α τ ην εν ί- σχυση τ ου τ ουρισµού συ νήψε η αν τιπροσωπεία τ ου Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας, η οποί α επισκέφθηκε την Κίνα µε επικεφαλής τ ον Δήµαρχο κ. Γιώργο Γκιώνη. Συγκεκριµένα το Λουτράκι θα εν ταχθεί στα προγράµµατα του κοινωνικού τουρισµού τ ης Κίν ας, ενώ υπο γράφηκαν πρωτόκ ολλα συ νεργασίας µε 6 τουριστικά πρα κτορεία που δρασ τηριοποιούνται στην επαρχία Ζεγιάνγκ. Για τα αποτελέσµατα της επίσκεψης ενηµερώθηκε τ ο Δηµοτικό Συµβούλ ιο Λουτρακίου Περαχώρας σ τη συνεδρίαση που πρα γµατοποιήθηκε τ ην Δε υτέρα, 30 Μαρτίου Σελ. 7

2 2 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Νωρίς άρχισαν τα όργανα στο Λουτράκι και αναµενόµενο ήταν µετά την πρώτη συγκέντρωση Παύλου, µε προεκλογικό χρώµα. Παρόλο που ο τ έως δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει στις εκλογές. Τι θα κάνε ι τώρα, γ νωστό ε ίναι σε όλους. Διότι ο κ. Παύλου, α κόµα και την προηγούµενη φορά, που ήταν ήδη δήµαρχος, έδειχνε να αµφιταλαντεύεται, ενώ είχε ήδη λάβει τις αποφάσεις του. Το ίδιο φυσικά κ αι τώρα, έχ ει δηλαδή λάβει τις αποφάσεις του, απλώς δεν θέλει να το πει ξεκάθαρα. Μάλλον για να έχει κάτι να πει και την επόµενη φορά. Ίσως κίνηση τακτικής. Κάποιοι εκτιµούν ότι µε τον τρόπο αυτό θέλει να διερευνήσει και το έδαφος, προκειµένου να δει αν θα τ εθεί επικεφαλής ενός ισχυρού ψηφοδελτίου, που θα τον φέρει ξανά στο δηµαρχείο της παραλίας. Τώρα, µπορεί ο πρώη ν δήµαρχος να τ ο έχ ει απο φασίσει, όµως µέχρι την τ ελευταία σ τιγµή θα δε ίχνει πως το σκ έφτεται. Το µόν ο όµως που θα σκέφτεται µέχρι τότ ε, είναι το ψηφ ο- δέλτιο. Διότι ε ίναι σί γουρο πως αν δεν φτιάξει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, όπως πραγµατικά το θέλει, αντάξιο της φή- µης και του ονόµατός του, τότε θα παραµείνει πλέον θεατής των δηµοτικών πραγµάτων. Το ερώτ ηµα δηλαδή που τίθε ται είναι αν θα έχει την τύχη του Λαµπρόπουλου, ν α επ ιστρέψει θρι αµβευτικά µετά 4 χρόνια, ή αυτή του Δηµ. Σκούρα που π λέον έχει ως πα ρελθόν του την αυτοδιοίκηση. Το ενδιαφέρον Οµπάµα αναµένει ο Στ. Δήµας Κρίσιµο για τον αγώνα ενάντια στην κλιµατική αλλαγή σε πα γκόσµιο επίπεδο θα ε ίναι το αν τ ο σύστη- µα αν ταλλαγής δικ αιωµάτων ε κποµπών αερίων τ ου θερµοκηπίου που εξή γγειλε ο Αµερικ ανός Πρόεδρος Μπάρακ Οµπάµα θα περάσε ι το «συγκριτικό τεστ» µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Αυτό δήλωσε σε συ νέντευξή τ ου ο Ευρωπαίος Επίτροπος γι α τ ο Περιβάλ λον κ. Στ αύρος Δήµας. Ο κ. Δήµας θεωρεί ότι θα ε ίναι πολύ σηµαντικό για την σύγκριση αυτή, το αν το συγκεκριµένο σύστηµα θα περιλαµβάνει τη χρήση εγχωρίων ή µόνο διεθνών δικαιωµάτων εκποµπών, ποιο θα είναι το πεδίο εφαρµογής του και ποιες µειώσεις πρόκειται να γίνουν σε άλλους τοµείς που δεν καλύπτει το σύστηµα. Αν και απέφυγε να απαντήσει κατά πόσον θεωρεί επαρκή τ η δέσµε υση τ ου Αµερικ ανού Προέδρου γι α επιστροφή των ε κποµπών των ΗΠΑ σ τα επίπεδα του 1990 ως τ ο 2020, ο Έλ ληνας Επ ίτροπος τόν ισε ότι αυτό που έχει σηµασία είναι ότι ο Μπάρακ Οµπάµα δεσµεύτηκε οι σχετικές µειώσεις να φτάσουν το 80% ως το 2050, πρά γµα που συµφ ωνεί και µε τ ους στόχους της Ε.Ε. και τα πορίσµατα της επιστήµης. ΑΠΟ ΤΗΝ CLUB ΗOTEL CASINO LOUTRAKI Δωρεά Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού στα ιατρεία του ΙΚΑ Τέλη Μαρτίου 2009, η Club Hoel Casino Louraki αν ταποκρινόµενη θετικά σ το αίτ ηµα τ ου Συλλόγου Ιατρών ΙΚΑ Νοµού Κορινθί ας, δώρισε στην Νοµα ρχιακή Μο νάδα Υ γείας ΙΚΑ Κορινθί ας, τ ρεις τ ηλεοράσεις LCD 32 κ αι ένα φ ορητό υπολογιστή, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες πληροφόρησης και ενηµέρωσης των ασφαλισµένων και των οικ είων τους εντός των Ιατρείων του ΙΚΑ. Πλέον, οι ασφαλ ισµένοι του ΙΚΑ Κορινθίας, ανάµεσα τ ους κ αι οι εργαζόµενοι τ ης Club Hoel Casino Louraki, που εξυπηρε τούνται από την υπηρεσί α µπορούν άµεσα κ αι έγκαιρα ν α εν ηµερώνονται από τις αναρτηµένες πληροφορίες σ τις οθόνες, για τα ωράρια λειτουργίας της υπηρεσίας, για τηλεφωνικά ραντεβού µε γιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό για εξετάσεις, για την λειτουργία εργαστηρίων, για ανακοινώσεις επιτροπών και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Η πα ράδοση των υλ ικών έ γινε σ τα γ ραφεία τ ης Διε ύ- Ο κ. Δημήτριος Πρωτονοτάριος Διευθυντής της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ Κορινθίας, με τους κ.νικόλαο Στάμο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Club Hoel Casino Louraki, και Σωτήριο Μαυραγάνη Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Ιατρών ΙΚΑ Κορινθίας & Αναπλ. Διευθυντή της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ Κορινθίας θυνσης των υπηρεσιών τ ου ΙΚΑ Νοµού Κορινθίας από τ ον κ. Νικόλαο Στάµο, Διευθυντή Ανθρώπ ινου Δυναµικού, της Club Hoel Casino Louraki,ενώ η παραλαβή έγινε από τον κ. Σωτήριο Μαυρα γάνη Γενικό Γραµµατέα του Σύλλογου Ιατρών ΙΚΑ Κορινθίας παρουσία του κ. Δηµήτριου Πρωτ ονοτάριου Διε υθυντή τ ης Νοµαρχιακής Μο νάδας Υ γείας ΙΚΑ Κορινθίας. Η Club Hoel Casino Louraki, πιστή σ τις α ρχές Ετ αιρικής Κοιν ω- νικής Ευθύν ης που εφα ρµόζει από την α ρχή τ ης λε ιτουργίας τ ης ως αναπόσπαστο κ οµµάτι τ ης τ οπικής κοινωνίας, στήριξε και ενίσχυσε τον Σύλλογο Ιατρών ΙΚΑ Κορινθίας συµβάλλοντας στη κάλυψη της ανάγκης άµεσης πληροφόρησης, ενηµέρωσης και ειδοποίησης των ασφαλισµένων καθώς και στην διαφάνεια των δι αδικασιών λε ιτουργίας για τις πα ρεχόµενες υπηρεσίες τ ου ΙΚΑ προς τ ους ασφαλ ισµένους τ ου Νοµού Κορινθίας. ΚΩΔ Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας Εκδότης /ντής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθος, τηλ & fax: , ιευθυντής αθλητικού: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Υποδοχή ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ, Σελιδοποίηση: ΚLIK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικές, δήµοι, τράπεζες, επιχειρήσεις: 50 - Ιδιώτες: 30

3

4

5 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ 5 Οι κόν τρες κ αι οι αντιπαραθέσεις µετά τ ο Δηµοτικό Συµβούλιο τ ου Δήµο Βόχας µε ταφέρθηκαν στη µεγ άλη αίθουσα της Νοµα ρχιακής Αυτ οδιοίκησης όπου συνεδρίασε η αρµόδια επιτροπή Τεχνικών έργων, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος και συζήτησε το θέµα της δηµιουργίας µονάδας ανακύκλωσης στα γεωγραφικά όρια του Μπολατίου του Δήµου Βόχας. Ήδη τ ο δηµοτικό συµβούλ ιο έχει πάρει αρνητική απόφαση για την λειτουργία της µονάδας στο συγκεκριµένο σηµείο και πρόεδρος του Δ.Δ Μπολατίου µαζί µε δηµοτικούς συµβούλους και κατοίκους της περιοχής έχουν υποβάλλει ένσταση για την έγκριση Μελέτης Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) από την ενδιαφερόµενη εταιρία την οποία ε κπροσωπεί ο επ ιχειρηµατίας Δηµ. Ραψωµατιώτης. Με τις παλιές γραµµές τι γίνεται Οργισµένο είδα τον αντιδήµαρχο Κορινθίων κ. Ανδρέου τις προηγού- µενες ηµέρες, µε κάποιους ασυ νείδητους που προκειµένου να κάνουν την π λάκα τ ους, πατ άνε τ ον µη χανισµό που ενερ γοποιεί τις µπάρες στην παλ ιά π λέον σιδηροδροµική γραµµή τ ης Κορίνθου. Έτσι, η κυ - κλοφορία κόπηκε και πάλι στα δύο, µέσα στην Κόρινθο, κάτι που είχαµε να δούµε καιρό τώρα, ή µάλλον από τότε που οι αµαξο στοιχίες διέρχο - νταν µέσα από την πόλη. Την ίδι α σ τιγµή, ο Ευά γγελος Σπινθάκης γ ράφει γι α τ ο τ ραµ της Κορίνθου και την ανάγκη να δοθεί και πάλι η γραµµή στο τραίνο, για τοπικά όµως δροµολόγια, όπως µε το τραµ σ την Αθήνα. Δροµολό - για που δεν θα δηµιουρ γούν προ - βλήµατα, συρµοί που θα κινούνται µε χαµηλές τ αχύτητες κ αι που θα εξυπηρετούν µε φθη νό κόµισ τρο τους επιβάτες και το κοινό. Έχει τα καλά του αυτό, όµως έχει και τα αρνητικά του, αφού θα δούµε και πάλι την Κόρινθο να κόβεται στα δύο και στις δι αβάσεις τ ον κίνδυ νο να πα - ραµονεύει. Όπως και να έχει το θέµα όµως, κάτι θα πρέπε ι ν α γίνε ι ώσ τε είτε ν α αξιοποιηθε ί η γ ραµµή µε τον κ αλύτερο τ ρόπο, που θα εξυ - πηρετεί τ ους πολίτ ες, ε ίτε ν α απο - ψιλωθεί και να δηµιουργηθεί στην θέση της ένας περιµετρικός της πόλης δρόµος, που θα δώσε ι ανάσες στο κυκ λοφοριακό πρόβληµα τ ου κέντρου. Το να µέν ουν οι γ ραµµές αναξιοποίητες, δεν εξυπηρετεί τίποτα και πολύ περισσότερο την εικόνα της πόλης κ αι του χορταριασµένου πλέον σιδηροδροµικού δικτύου. Για µια ακόµη φορά ο αρµόδιος για θέµατα περιβάλλοντος Επίτροπος Στ. Δήµας αφή νει έκθετη τη ν ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε σχετική ερώτηση του, o ευρωβο υλευτής του ΣΥΝ Δηµήτ ρης Παπαδηµούλης, ζητούσε ν α πληροφορ ηθεί εάν εφαρµόζετ αι η περιβαλλο ντική ν οµοθεσία στη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας µε αφορµή τη λειτουργία των µεταλλείων Κασσάνδρας. Ο κ. Δήµας τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρµόσει την οδηγία 2006/21 για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και επισηµαίνει ότι η χώρα κινδυνεύει για µια ακόµη φορά να βρεθεί κατηγορούµενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην «αποστρατεία» πέρασε πλέον ένας από τους παλιότερους υπαλλήλους της εταιρείας Καπαγερίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.. Ο Παν. Καλλίρης λίγο πριν την αποχώρησή του, στάθηκε για µια αναµνηστική φωτογραφία στην είσοδο (ή στην έξοδο) της εταιρείας που εργάστηκε για 35 χρόνια. Πότε πήγε, πότε ήρθε από το Λονδίνο ο υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Αν. Παπαληγούρας, ουδε ίς τ ο κ ατάλαβε. Το ταξίδι υπήρξε αστραπή, διότι ο κ. υπουργός δεν µπορούσε ν α µε ίνει πα ραπάνω στην αγγλική πρωτεύουσα λόγω φόρτου εργασίας σ την Αθήνα κ αι αυτό γι ατί σε αντίθεση µε το γενικότερο κλίµα των ηµερών, δεν είναι... κουρασµένος, ή τουλάχιστον δεν δείχνει να είναι κουρασµένος. Στο τ αξίδι-αστραπή ο κ. Παπαλη γούρας συ ναντήθηκε µε τ η διοίκηση τ ου Commiee, ε λληνιστί της Ελ ληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Τα ε ίπαν ε κεί σ τα πε ταχτά κ αι επέσ τρεψε σ τον Πε ιραιά διότι έχει και δουλειές εδώ πέρα και ως φαίνεται δεν συνηθίζει να παρατάει τη δουλειά του στον Πειραιά για να κόβει βόλτες εδώ κ αι εκεί χωρίς λόγ ο. Η φιλοξενία πάντως υπήρξε- όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις - άριστη και όπως πληροφορείται η στήλη ο κ. υπουργός το χάρηκε και λίγο, διότι όπως και να το κάνουµε υπάρχει και µια συγκεκριµένη κουλτούρα και παράδοση που συνοδεύει αυτές τις συναντήσεις που µάλλον του ταιριάζει στο στυλ. Οπότε υπό αυτή την έννοια είχε και τα ωραία της η επίσκεψή του στο Λονδίνο. ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Πάρ το αριστερά λένε. Από πού θα του βγει άραγε. Τώρα ο άλλος το πήγε πιο δεξιά. Άρα τι του µένει δηλαδή. Θα έλεγα το κέντρο. Δεν βγάζει δήµαρχο αυτό. Στην δυτική ε ίσοδο τ ης Κο - ρίνθου οι πολίτ ες αισθάν ονται πως έχουν εγκαταλειφθεί από την δηµοτική α ρχή κ αι πως τ α προ - βλήµατά τ ους δεν απασχολούν κανέναν. Η ε ικόνα της περιοχής, κάθε άλλο παρά την είσοδο µιας ωραίας πόλης παρουσιάζει, αφού πνίγεται σ τα χορ τάρια, όπως οι στάσεις τ ου ΚΤΕΛ. Όσο γι α τ ο αποχετευτικό, ας είναι καλά η θάλασσα, που τη έχουν και κοντά. Στο έλεός τους οι επιχειρήσεις Κάποτε ήτ αν η Σελό ντα. Αρ γότερα, οι δραστηριότητ ες του Γ ιώργου Βαρβατσούλη και τώρα, στο στόχαστρο τα επενδυτικά σχέδια του Δηµήτρη Ραψωµατιώτη. Φυσικά, πολλές ακόµα επιχειρήσεις, ή επιχειρηµατικές προσπάθειε ς ήρθαν αντιµέτωπες µε διάφορες αποτρεπτικές κατ αστάσεις, πο υ τελικό στ όχο είχαν ν α ακυρώ - σουν κάθε προσπάθεια. Χωρίς να θέλω µε τ ο κείµενο αυτό να µειώσω το δίκιο τ ων ανθρώπων στο Μπολάτι, ή ν α πάρω το µέρος τ ου Δηµ. Ρ αψωµατιώτη, τ ο ερώτηµα είν αι αν θέλο υµε επι - χειρήσεις στον τόπο µας και πώς αυτές τις επιχειρήσεις τις στηρίζουµε. Με ποιο ν τ ρόπο και µε ποια µέσα. Όλα α υτά βέβαια, διότι δεν υπάρ χει ένα ξεκάθαρο περιβάλλο ν για τις επιχειρήσεις. Ο χωροταξικός σχεδιασµός έχει δηµιο υργήσει όλα τ α εµπόδια, πο υ τ αλαιπωρούν όχι µό νο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους πολίτες που δίκαια ξεσηκώνονται κάθε φορά. Καµία επιχείρ ηση δεν γν ωρίζει πο υ πραγµατικά µπορεί ν α εγκατ α- στήσει τι ς δραστηριότητ ές της, χωρίς να αντιµετωπίσει πρόβλη- µα. Ούτε χωροθέτηση υπάρ χει, ούτε διάθεση επίλυσης του προβλήµατος αυτού όπως φαίνεται. Οι επιχειρ ήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε τη κατάσταση αυτή, όπως και κάθε επιχειρ ηµατική προσπά - θεια, πο υ σε καµία περίπτ ωση δεν αντιµετ ωπίζεται µε τ ρόπο φιλικό. Αντιθέτως, οι υπηρεσίε ς το δηµοσίου πολλές φορέ ς φέρ νουν σε δύ - σκολη θέση τους επιχειρηµατίες, αντιµετωπίζοντας τ ους λε ς και είναι απατ εώνες πο υ σε κάθε περίπτωση θέλο υν ν α πλο υτίσουν σε βάρος της περιοχής ή των εργαζοµένων. Την ώρα πο υ η οικονοµική κρίση έχει πλήξει την αγορά µε σηµάδια εµφανή. Την ώρα πο υ η κατ άσταση της οικονοµίας επιδεινώνει κάθε δύσκολη επιχειρ ηµατική προσπά - θεια, οι υπηρεσίες του δηµοσίου είναι αυτές που µοιάζουν έτοιµες να δώσουν την χαριστική βολή στην κάθε επιχείρηση. Σε έν α περιβάλλο ν χωρί ς ξεκάθαρο χωροταξικό, χωρί ς ξεκάθαρε ς θέσεις της κάθε τ οπικής κοιν ω- νίας, σε έν α περιβάλλο ν πολύ δύσκολα οικο νοµικό και µε τι ς υπηρεσίες του δηµοσίου να δη- µιουργούν µό νο προβλήµατ α, οι επιχειρ ήσεις βρίσκο νται στ ο έλεος και κάθε επιχειρ ηµατική προσπάθεια στ ο κεν ό, µε απο - τέλεσµα να διερωτάσαι αν θέλει κανείς επενδύσει ς σε α υτό τ ον τόπο.

6 άποψη 6 αυτοδιοίκηση Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Θέλω να είµαι ενεργός πολίτης του δήµου µου του Χρήστου Νικολάου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Όπως έχω γ ράψει κ αι παλαιότ ερα όµως, αδυνατώ, γι ατί δεν έχω τ ην σχ ετική πληροφόρηση από τον δήµο για αυτά που συµβαίνουν γύρω µου! «Τα κάν ουν γι α µέν α χωρίς εµέν α» όπως λέει και το σχετικό τραγούδι!! Εδω και χρόνια πολλα έχω (έχουµε) ζητήσει και επ ι δηµα ρχίας Λιου ντρη-μπουρα και επ ι της προη γούµενης δηµα ρχίας Χριστοδουλου-Κολοκοντέ, ν α εν ηµερώνουν τ ους πολίτ ες τ ου δήµου µας για τα τεκταινόµενα, µε ανάρτηση ανακοινώσεων στα γραφεία των τοπικών διαµερισµάτων αλλά κ αι σε δηµόσια µέρη, τόσο των θεµάτων ηµερήσιων διατάξεων προς συζήτ ηση σ τα δηµο - τικά συµβούλια, όσο και των αποτελεσµάτων των δηµοτικών συµβουλίων. Δυστυχώς την πρόταση αυτή την είχαν και την έχουν γραµµένη στα παλιά τους τα παπουτσια,τόσο οι πρώην όσο και οι νυν κρατούντες, µε αποτέλεσµα ελάχιστοι δηµότες να λαµβάνουν µέρος στα δηµοτικά συµβούλ ια προ σφέροντας µε τ ην ουσι αστική συµ µετοχή τ ους -συµµετοχική δηµοκρατί α λέ γεται κ. δήµαρχε κ αι ε ίναι τ ο ζητ ούµενο από αρχαιοτάτων χρόν ων - κ αι οι ίδιοι κρατούντες βεβαίως ν α κάν ουν ανε - νόχλητοι την δουλειά τους, εξο φλώντας τις λευκές επιταγές που τους δίνει ο κόσµος µε τις εκλογές κάθε 4ετια!! Αποτέλεσµα των πάρα πάν ω ε ίναι κ αι η µεγάλη φασαρία που γίνεται τις τελευταίες ηµέρες στο Μπολάτι αλλά και γενικότερα στον δήµο µας µε τ ην έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου για την ίδρυση «Κέντρου διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών» (ΚΔΑΥ) στη θέση Μεσσοράχη-Κοκορέτσα στο Μπολάτι. Προσωπικά αν και προσπαθώ να ενηµερώνοµαι για τα κοινά, µέσα από επαφές µε φίλους κ αι εφηµερίδες, µόλ ις τ ην Πέµπτη 26 Μαρτιου έλαβα γνώση του ως άνω θέµατ ος από τ ην εφηµερίδα «Το Βήµα τ ης Βοχας» που δι ανέµεται δωρεάν στα καφενεία!! Δεν θα µπω στην ουσία γιατί δεν γνωρίζω το περιεχόµεν ο τ ης Περιβαλ λοντικής µελέτης παρ οτι είµαι αρχιτέκτονας και εξειδικευµένος µε πτυχίο στις Περι - βαλλοντικές µελέτες! Και αυτό γ ατί κ ανένας δεν µε κάλεσε ν α βοηθήσω επι του συγκεκριµένου Αλλά ούτε και γνώριζα οτι θα συζητείτο στο δήµο το θέµα. Αυτό που γ νωρίζω όµως τ ο δι ατρανώνω για άλλη µια φορά: Μόνον µε την συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις τ ης διοίκησης µπορε ί ν α παει µπρο στά ο τόπος σε µι α κ ατεύθυνση ορθολο γικής κ αι αε ιφορου ανάπτυξης. Όλες οι άλλες αποφάσεις, ερήµην των πολιτών, θα είναι ατελέσφορες και τουλάχιστον ε κ τ ου πο νηρού, ότ αν δεν έχουν τουλάχιστον εγγραφεί στα προεκλογικά προγράµµατα των δηµοτικών παρατάξεων. Συµµετοχική δηµοκρατία στον δήµο µας κ. Δήµαρχε!! Ψίχουλα για την διάβρωση των ακτών που χάνονται Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις απειλεί ο δήµαρχος Ξυλοκάστρου Αντ. Κλαδούχος Με α γωνιστικές κιν η- τοποιήσεις προκ ειµένου να δοθούν χρήµατ α γι α την διάσωση των α κτών του Κορινθι ακού, που έχουν κ αταστραφεί από την διάβρωση, απε ιλεί ο δήµαρχος Ξυλοκάσ τρου Αντώνης Κλαδούχος, ζητώντας τ ην ε κ νέου κατανοµή των χρηµά - των τ ου Επ ιχειρησιακού Προγράµµατος Πε λοποννήσου. Ο δήµα ρχος Ξυλοκά - στρου τονίζει ότι ένα από τα µεγ αλύτερα προβλή - µατα που αντιµετωπίζει η παραλιακή ζών η τ ης πε - ριοχής του, είναι αυτό της διάβρωσης των α κτών. Πρόβληµα που κάθε χρόνο γίνεται µεγαλύτερο, «µε τεράστιες οικονοµικές και περιβαλλοντικές επ ιπτώσεις». Χα ρακτηριστικά αναφέρει ότι η διάβρωση απειλεί άµεσα δρόµους, οικόπεδα και σπίτια. Επικαλούµενος επ ι- στηµονικές µε λέτες που Σηµαντικές ενισχύσεις στους ΟΤΑ Με απόφαση που υπεγ ράφη από τον υφυπουργό Εσωτερικών Θανάση Νάκο, κατανέµεται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β βαθµού και στην ΕΝΑΕ το ποσό των ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος Σύµφωνα µε την απόφαση το ποσό αυτό κατανέµεται ως α κολούθως: Πο σό συ νολικού ύψους ε υρώ,αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και τα Νοµαρχιακά Διαµερίσµατα, ως εξής: ευρώ δι ατίθεται γι α τ ην κάλυψη λε ιτουργικών κ αι λοιπών δαπανών ε υρώ δι ατίθεται προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών κ αι ευρώ διατίθεται προς κάλυψη δαπανών βε λτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Τα κριτήρια για τ ην κατανοµή του πο σού των λε ιτουργικών δαπανών είναι το πληθυσµιακό µέγεθος των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, το προσωπικό που υπηρετεί, η έκτασή τους, ο ορεινός χαρακτήρας τους, ο νησιωτικός χαρακτήρας τους, τα έσοδά τους από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήµατος και του τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτου οχήµατος. Τα κριτήρια για την κατανοµή του ποσού που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες είναι το πληθυσµιακό µέγεθος των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η πυκνότητα του πληθυσµού, η έκταση τους, ο αριθµός των εγκαταστηµένων σε αυτ ές οικισµών, οι επενδυτικ ές τ ους ανά γκες λόγ ω τ ου α ριθµού των επισκεπτών τους, το µήκος και η βατότ ητα του οδικού δικτύου, ο ορε ινός χαρακτήρας τους, ο νησιωτικός χαρακτήρας τους, το ποσοστό ανεργίας, τα έσοδα τους από τις ε ισπράξεις του τέλους άδειας οχήµατος και του τέλους µεταβίβασης οχήµατος, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και οι κατά κεφαλήν ιδιωτικές αποταµιεύσεις. Τα κριτήρια για την κατανοµή του ποσού για τις δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου είναι το µήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου, ο αριθµός ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων ανά 100 κατοίκους, η επ ιβάρυνση του οδικού δικτύου, το πληθυσµιακό µέγεθος, ο ορεινός και νησιωτικός χαρακτήρας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ποσό ε υρώ αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση στις Υπερνοµαρχίες Αθη νών- Πε ιραιώς, Ροδόπης- Έβρου κ αι Δράµας- Καβάλας- Ξάνθης προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Ποσό ευρώ αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση στην Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. έχουν γίνει, ο κ. Κλαδούχος τ ονίζει τ ην ανά γκη συνολικών πα ρεµβάσεων, σε ολόκληρο το µήκος της ακτογραµµής, γεγονός όµως που σηµαίνει σοβαρές µε λέτες κ αι γ ενναίες χρηµατοδοτήσεις. Διαπιστώνει πως δεν υπάρχει κ ανένας σχ εδιασµός, ούτε και η πολιτική βούληση ν α δι ατεθούν χρήµατα κ αι χα ρακτηρίζει ψίχουλα τα 3 εκ. ευρώ περίπου, που το Ε.Π. Πελοποννήσου προβλέπε ι για τ ην δι ατήρηση τ ης κατάστασης τ ου περιβάλ - λοντος κ αι τ ην πρόληψη κινδύνων. Ζητ ά να κ ατανεµηθούν ξανά λοιπόν τα χρήµατα τ ου Ε.Π. κ αι να ενισχυθούν µε περισ σότερα χρήµατ α µέ τρα που αφορούν τ ην προ στασία του περιβάλ λοντος κ αι την διάβρωση των ακτών. «Χρήµατα υπάρχουν αλλά δίνονται σε άλ λες δρά - σεις» καταλήγει ο δήµα ρ- χος. Ο δήµος Λουτρακιου µπορεί να αναλάβει κοινοτικά έργα Την δυ νατότητα να αναλαµβάνει και ν α υλοποιεί κοινοτικά χρηµα - τοδοτούµενα έρ γα από τ ο Εθν ικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αν αφοράς απέκτ ησε ο Δήµος Λουτρακίου Περαχώρας. Ο γενικός γραµµατέας της Περι - φέρειας Πελοποννήσου Νίκος Αγγελόπουλος υπέ γραψε τ ην Επ ιβεβαίωση τ ης Δι αχειριστικής Επάρκ ειας Τύπου Α κ αι Β τ ου Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας κ ατά τ ην Με ταβατική Περίοδο, ύσ τερα από τ ην εξέταση τ ου φα κέλου τ ου Δήµου. Υπογραµµίζεται ότι τ ην Διαχειριστική Επάρκεια απέκτησαν τόσο η Δι - εύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου, όσο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η έ γκριση που απέκτ ησε ο Δή - µος Λουτρακίου Περαχώρας αφορά συ γχρηµατοδοτούµενα δηµόσι α έργα υποδοµής και τεχνικές µελέτες, προµήθειες, υπηρεσίες κ αι ε ιδικές δράσεις (Βοήθεια στο Σπίτι, δράσεις εκπαίδευσης κ.α.).

7 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 αυτοδιοίκηση 7 ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΕΡΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Μεγάλο τουριστικό άνοιγµα Σηµαντικές συµφ ωνίες για την ενίσχυση του τουρισµού συνήψε η αντιπροσωπεία του Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας, η οποία επισκέφθηκε την Κίνα µε επικεφαλής τον Δήµαρχο κ. Γιώργο Γκιώνη. Συγκεκριµένα τ ο Λουτ ράκι θα εν ταχθεί σ τα προ - γράµµατα τ ου κ οινωνικού τ ουρισµού τ ης Κίνας, ενώ υπογράφηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας µε 6 τουριστικά πρακτορεία που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Ζεγιάνγκ. Για τα αποτελέσµατα της επίσκεψης ενηµερώθηκε το Δηµοτικό Συµβούλιο Λουτρακίου Περαχώρας σ τη συ νεδρίαση που πρα γµατοποιήθηκε τ ην Δευτέρα, 30 Μαρτίου Η αντιπροσωπεία του Λουτρακίου επισκέφθηκε την πόλη Νίγκµπο, η οποία έχει πληθυσµό σχεδόν 6 εκατ. και ε ίναι πρωτ εύουσα της επα ρχίας Ζεγιάνγκ, σ την οποία ζουν σχεδόν 50 εκατ. κάτοικοι και αποτελεί µία από τις θαλάσσιες πύλες της Κίνας. Εκτός του Δηµάρχου Λουτ ρακίου Περαχώρας σ την αν τιπροσωπεία συµµετείχαν ο κ. Γ ιάννης Κόντης, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λουτρακίου, ο οποίος εν ηµέρωσε το Δηµοτικό Συµβούλ ιο, ο κ. Δηµήτ ρης Παππάς, Γ ε- νικός Γραµµατέας Συλλόγου Ξεν οδόχων Λουτ ρακίου και οι τ αξιδιωτικοί πρά κτορες Δηµήτ ρης Βλάσ σης για το Λουτράκι Συµφωνία για κοινωνικό τουρισµό και πρωτόκολλα συνεργασίας και Κωνσταντίνος Λέισσος, οι οποίοι υπέ γραψαν τις σχετικές συµφωνίες µε τ α τουριστικά πρακτορεία και εκπροσωπούν κοινοπραξία τουριστικών πρακτορείων του Λουτρακίου. Στρατηγική επιλογή «Είναι στρατηγική µας επιλογή να ανοιχθούµε στην τεράστια τουριστική αγορά τ ης Κίνας και να αναπτύξουµε αυτές τις σχέσεις», τόνισε ο Γ. Γκιώνης στο Δη- µοτικό Συµβούλιο και πρόσθεσε: «Δεν πή γαµε απροετοίµαστοι, ε ίπε, ούτ ε τυχαί α ε κεί. Και δεν κάν αµε ταξιδάκι αναψυχής. Όσοι πήγαµε εργασθήκαµε για το καλό της πόλης και την ανάπτυξή της». «Είναι σηµαντικό σε µία δύσκολη χρονιά να ανοιχτούµε σ αυτή την αγορά που δείχνει να είναι το µέλλον του τουρισµού», υπογράµµισε από την πλευρά του ο Γ. Κόντης. Ειδικότερα τώρα, συµφωνήθηκε η ένταξη του Λουτρακίου στο πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού της Κίνας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί, µέσω του Κινεζικού Οργανισµού Τουρισµού (China Inernaional T ravel Services). Ακόµη υπεγράφησαν πρωτόκολλα συνεργασίας µε έξι ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία αφορούν την συνεργασία τουριστικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν συνέδρια, κρατήσεις ξεν οδοχείων, ορ - γανωµένες εκδροµές και κρουαζιέρες. Οι συναντήσεις Το Λουτ ράκι πα ρουσιάσθηκε σε µί α ε ιδική ε κ- δήλωση, σ την οποί α πα ρέστησαν ο κυβερνήτ ης τ ου Νίγκµπο, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Τουρισµού, Πολ ιτισµού κ αι Εµπορίου, αλ λά κ αι τ ου Δήµου. Ήταν ακόµα εκπρόσωπος των ξενοδόχων της περιοχής, ε κπρόσωπος τ ου Κινεζικ ού Ορ γανισµού Τουρισµού και άλλοι. Επ ίσης έγιναν συναντήσεις µε 25 Κινέζους ταξιδιωτικούς πράκτορες. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΩΝ Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας Έλεγχος πρα γµατοποιήθηκε από ορ - κωτούς λογιστές και στελέχη της γενικής γραµµατείας Νέας Γ ενιάς σ το γ ραφείο πληροφόρησης νέων τ ου δήµου Βόχας στο π λαίσιο τ ου ε λέγχου κ αι τ ης βε λτίωσης τ ης ποιότ ητας των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων γι α νέους που υλοποιε ί ο Δήµος. Συ γχαρητήρια δόθηκ αν σ τον Δήµαρχο Γ ιώργο Λιούν τρη, σ τον αν τιδήµαρχο Χα ράλαµπο Τ ανισχίδη κ αι τους εργαζόµενους του Γραφείου Πληρο - φόρησης Νέων τ ου Δήµου γι α την αξιοποίηση κ αι τ ην προώθηση ε υρωπαϊκών και εθν ικών προ γραµµάτων γι α νέους της Γ ενικής Γ ραµµατείας Νέας Γ ενιάς. Από τη γεν. γραµ. Νέας Γενιάς υπεύθυνη για τον έλεγχο των προγραµµάτων ανταλλαγών νέων που έχ ει υλοποιήσε ι η Δη - µοτική Αν απτυξιακή Επ ιχείρηση Βόχας ήταν η Μάρθα Διαµαντοπούλου ενώ γι α τα προγράµµατα υποδοχής και αποστολής Νέων εθελοντών η Κατ ερίνα Κουρκουτά. Τον οικονοµικό έλεγχο και τη διαχείριση των προ γραµµάτων ανέ λαβαν 2 ε κπρόσωποι τ ης Ετ αιρίας Ορκ ωτών Λο γιστών - Ελεγκτών SOL A.E. Για τους νέους Ο Δήµος Βόχας δηµιούρ γησε µε µε - γάλη επ ιτυχία τ ο «Γ ραφείο π ληροφόρησης Νέων» µε σκ οπό να προωθήσε ι και να αξιοποιήσε ι Εθν ικά κ αι Ευρωπαϊκά προγράµµατα για νέους. Στα δυο χρόν ια λε ιτουργίας τ ου τ ο Γραφείο Πληρο φόρησης νέων έχ ει ν α παρουσιάσει δρασ τηριότητες όπως τ ην φιλοξενία 2 ανταλλαγών νέων µε τη συµ- µετοχή και φιλοξενία 110 νέων από 16 χώρες τ ης Ευρωπαϊκής Έν ωσης κ αι τ ο Δήµο Βόχας, τ ην ορ γάνωση δύο αν ταλλαγών νέων σ τη Ιταλία και στη Σουηδία, την ορ γάνωση 3 προ γραµµάτων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας για νέους στους παιδικούς σταθµούς Βόχας και το πρόγραµµα «Βοήθε ια σ το σπ ίτι» κ αι τ ην αποστολή 23 νέων του δήµου µας σε αντίστοιχα προ γράµµατα σε χώρες τ ης Ε.Ε. Ακόµα το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων του Δήµου ανέ λαβε τ ην υπο στήριξη τ ου τοπικού συµβουλίου νέων µε τ ην ένταξη του σε πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας από την Γ. Γ. Νέας Γενιάς. Ο Δήµος Βόχας κ αι η Αν απτυξιακή εταιρία του (ΔΑΚΕΒ) κ αλούν όλους τ ους νέους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνονται µέσα από το Γραφείο πληροφόρησης νέων τ ου Δήµου. Περισ σότερες πληροφορίες : Γ ραφείο π ληροφόρησης νέων Δ. Βόχας,Ζε υγολατιό Κορινθί ας, Β. Γεωργίου και Γ. Βλάση. Το γ ραφείο λε ιτουργεί από Δε υτέρα έως Παρασκευή και οι ώρες επ ισκέψεων είναι από 9.30 έως (τηλ. Επικοινωνίας , ). Μ. Πρωτόπαπα: Δεν είστε πολιτικός Πάπας του Δήµου µας κ. Παύλου Χρησιµοποιώντας ιδι αίτερα σκ ληρή γ λώσσα, η δηµοτική σύµβουλος της µειοψηφίας του δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας Μα ρία Πρωτόπαπα, απάντησε στον πρώην δήµαρχο Παύλο Παύλου, ο οποίος τ ης δι αµήνυσε τις προηγούµενες ηµέρες ότι θέτει τον εαυτό της εκτός συνδυασµού, αν επ ι- µείνει σ την δική τ ης υποψηφιότ ητα για τον δήµο. Η κ. Πρωτόπαπα, που είχε ωστόσο κληθεί σ την συ γκέντρωση που διορ - γάνωσε ο πρώη ν δήµα ρχος τ ην πε - ρασµένη Κυριακή, αλλά δεν παρέστη, χαρακτήρισε την πολιτική εκδήλωση του κ. Παύλου «θλιβερή τελετή, ενώ µίλησε ακόµα και για «δηµόσιο χαρακίρι». Για τον πρώην δήµαρχο παρατήρησε ότι δεν έπεισε για τίποτα. Απαντώντας στην δηµόσια πρόσκληση του κ. Παύλου, γι α συνεργασία τους ενόψει των εκλογών, η Μαρία Πρωτόπαπα ζήτησε από τον πρώην ισχυρό άνδρα τ ου Λουτρακίου «να αντιληφθεί επιτέλους, ότι δεν είναι πολιτικός Πάπας του δήµου µας, ούτ ε ο µο ναδικός εκφραστής ενός συγκεκριµένου πολιτικού χώρου, αλλά ούτε και ο µοναδικός ή αναντικατάστατος σωτήρας του τόπου µας». Επιµένοντας στην δική της κάθοδο, στις επόµενες δηµοτικές εκλογές, η πρώην αντιδήµαρχος παρατήρησε ότι οι νέοι άνθρωποι που θέ λουν να διεκδικήσουν τον δικό τους ρόλο σ το Λουτράκι δεν µπορε ί «να θέτουν τις αν τίστοιχες φιλοδοξίες τους κάτω από την τελεσίδικη απόφαση του άλλου άρχοντα των πολιτικών δαχτυλιδιών». Όσο για την απόφαση του Π. Παύλου, να διαλύσει την «Αδέσµευτη Δηµοτική Κίνηση» της οποίας ηγήθηκε στις προηγούµενες πέντε εκλογικές αναµετρήσεις, η κ. Πρωτόπαπα σχολίασε ότι πλέον την πολιτική παράταξη στην οποία και η ίδια συµµετέχει σήµερα, ο πρώην δήµαρχος «την βάζει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, θέλοντας να κάνει πολιτικό λίφτινγκ για να διεκδικήσει την ψήφο των συνδηµοτών µας».

8 8 πολιτική Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Στη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ η Αθ. Κόρκα Η Βουλευτής Κορινθίας Αθηνά Κόρκα συµµετείχε στη συνεδρίαση τ ης Νοµαρχιακής Διοικ ούσας Επ ιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε.) Κορινθί ας τ ης ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ, µε αντικείµενο συζήτησης τις επερχόµενες Ευρωεκλογές. Στην οµιλία της η κ. Κόρκα ανέφερε τόνισε την σηµασία των ευρωεκλογών για το µέλλον της Ευρώπης και για την καθηµερινότητα όλων των πολιτών. Σηµείωσε ότι η νέα οµάδα, που θα αν αδειχθεί από τις ε κλογές της 7ης Ιουνίου, έχει ακόµη µεγαλύτερες υποχρεώσεις και πρέπει να διαδραµατίσει α κόµη ενεργότερο ρόλο. «Έχουµε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου και χρειαζό- µαστε α κόµη π ιο ισχυρή φ ωνή σ το Ευρωπαϊκό Κοιν ο- βούλιο» υπογράµµισε η βουλευτής. «Οι επικείµενες Ευρωεκλογές λοιπόν έχου ν τεράστια σηµασία για το µέλλον της Ευρώπης, καθώς τα προβλή- µατα που καλείται να ξεπεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προκλήσεις που θα αν τιµετωπίσει στο άµεσο µέ λλον είναι πολύ µεγάλες και απαιτούν την υιοθέτηση γενναίων πολιτικών, οι οποίες εν ισχύουν τ η συ νεργασία µε ταξύ των κρατών µελών» κατέληξε η κ. Κόρκα. Η ΟΝΝΕΔ Κορινθίας από το Ηράκλειο στον Βόλο Το περασµένο Σάββατο πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η περιφερειακή συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ σ το Ηράκλειο µε θέµα: «Νέες τεχνολογίες και έρευνα». Συγκεκριµένα συζητήθηκαν θέµατα που αφ ορούν τις τεχνολογίες ε κµετάλλευσης νέων πη γών ενέρ γειας κ αι εξοικονόµησης ενέργειας, τους ηλε κτρονικούς υπολο γιστές και την εξοικονόµηση ενέργειας απ αυτούς, την παιδεία και τις νέες τ εχνολογίες, καθώς επίσης, την υγεία, την παιδεία στο διαδίκτυο, την έρευνα και πρωτοπορία. Ακόµα, τα ΑΜΕΑ και οι νέες τεχνολογίες. Η ορ γάνωση τ ης Κορίνθου έδωσε α κόµη µι α φ ορά δυναµικό «παρών», συµβάλλοντας στη διαµόρφωση των Αρχών και Θέσεων τ ης ΟΝΝΕΔ, όπως αυτ ές θα συ γκεκριµενοποιηθούν στην τ ελική Εθνική Συ νδιάσκεψη Αρχών και Θέσεων. Συ νεχίζουµε την πορεία µας, προς αυτόν τ ον µεγάλο σ τόχο που έχ ει θέσε ι η ΟΝΝΕΔ κ αι σταδιακά θα σας παρουσιάσουµε και τις προτάσεις για τις θεµατικές ενότητες. Το επόµενο βήµα αυτής τ ης διαδικασίας, θα γίνε ι το επόµενο Σάββατο, 4 Απριλίου, σ το Βόλο, όπου θα συ - ζητηθεί η θεµατική ενότ ητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣ - ΜΟΣ. Ήδη, σ την ΟΝΝΕΔ Κορίνθου επεξερ γάζονται την πρότασή τ ους κ αι γι α αυτή τ ην ενότ ητα, τ ην οποί α θα παρουσιάσουν τις επόµενεςηµέρες. Η Πειρατεία στη συνάντηση Παπαληγούρα Commiee H πειρατεία και η ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Εν ω- σης βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης στο Λονδίνο τ ου υπουρ γού Εµπορικής Ναυτιλίας Αν αστάση Παπαλη - γούρα, µε την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλ ιακής Συ νεργασίας (Greek Shipping Cooperaion Commiee). Οι ε κπρόσωποι τ ης ε λληνικής ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου ε υχαρίστησαν τ ον υπουργό για το έµπρα κτο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης κ αι τ ην ενερ γό συµ µετοχή της στην καταπολέµηση της πειρατείας σ τον Κόλπο τ ου Αν τεν και στα πέριξ της Σοµαλίας στις θαλάσσιες περιοχές. Εκφράσθηκε επ ίσης η ε υχή να συ νεχιστεί η εµπ λοκή ε λληνικών πολεµικών π λοίων σ την περιοχή του Αντεν, καθώς επίσης, όπως συ νηγόρησε κ αι τ ο ΥΕΝΑΝΠ, να επεκταθεί η προ - στασία των θαλασ σών από τις συµµαχικές ν αυτικές δυ νάµεις στις προβληµατικ ές περιοχ ές της Δυτικής Αφρικής. Το πρόβληµα τ ης πειρατείας αποκτά νέα διάσ ταση µε τά κ αι το τ ελευταίο κρούσµα σε ε λληνόκτητο πλοίο, το οποίο κρατείται από πε ιρατές σε όρµο σ την περιοχή του Κόλπου τ ου Αντεν εν αναµονή διαπραγµατεύσεων. Μεταξύ τ ου π ληρώµατος ε ίναι και τ ρεις Ελ ληνες (π λοίαρχος, υποπλοίαρχος κ αι πρώτ ος µηχανικός). Ο Κ. Κόλλιας για την εξίσωση των ορίων ηλικίας Την απόφαση τ ου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών σχολίασε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας. Σε δηλώσεις του τονίζει ότι η απόφαση τ ου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν ήτ αν αιφνιδιαστική, αλλά αντιθέτως αναµενόµενη, ενώ υπενθυµίζε ι ότι η ίδι α απόφαση έχει ληφθε ί προ οκτώ µη νών γι α τ ην Ιτ αλία, ενώ σε ανάλογη θέση ε ίναι κ αι η Φιν λανδία. «Σχ εδόν όλες οι χώρες µέλη έχουν ήδη α ρχίσει αναπροσαρµογές για τη σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλ ικίας και αυτό διότι τ ο κοινοτικό δίκαιο είναι δεσµευτικό για όλα τ α κράτη της ΕΕ» σηµειώνει ο κ. Κόλλιας. Ως εκ τούτου, παρατηρεί, «η απόφαση τ ου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ουδεµία σχέση έχει µε πα ραλείψεις ή λάθη τ ης Κυβέρν ησης. Η Ελ λάδα, όπως κ αι άλλες χώ - ρες, υπο στήριξε τον κ οινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, πλην όµως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κρίνει σε όλες τις περιπτώσεις ότι ο κοινωνικός αυτός χαρακτήρας δεν δικαιολογεί διακρίσεις στις συντάξεις». Ο βουλευτής Κορινθίας επισηµαίνει ακόµα ότι η εξίσωση των ορίων αφορά ασφαλισµένες του δηµο σίου µέχρι τ ο 1993 κ αι αυτό διότι για τους υπόλοιπους ασφαλισµένους η εξίσωση των ορίων ηλικίας ισχύει ήδη δια νόµου. Συνεδρίαση της Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ Κορινθίας Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Κορινθίας της ΟΝΝΕΔ συ - νεδρίασε την Παρασκευή στην Κόρινθο, όπου συζητήθηκαν πολύ σοβαρά και επίκαιρα θέµατα. Μεταξύ αυτών των θεµάτων συζητήθηκαν τα οργανωτικά, όπως η πρόοδος ερ γασιών ανασυγκρότησης τοπικών γραφείων, αλλά και η πρόοδος συµµετοχής σε δη - µοτικές οµάδες εθελοντισµού. Έγινε ένας απολογισµός από την συµµετοχή της ΟΝ- ΝΕΔ Κορινθίας στις περιφερειακές διασκέψεις και συζητήθηκε ακόµα η πρόοδος των διαδικασιών σχετικά µε τις επερχόµενες εκδηλώσεις. Ακόµα, τ έθηκαν όπως ήτ αν αν αµενόµενο, θέµατ α πολιτικής επικαιρότητας, καθώς και η προετοιµασία της οργάνωσης για τις επερχόµενες Ευρωεκλογές. Έγινα ενη- µέρωση σχετικά µε τις φοιτητικές εκλογές, µε το υλικό για το περιοδικό NUEVO, την προετοιµασία της οργάνωσης για τη συµµετοχή της στην περιφερειακή διάσκεψη της Τρίπολης στις 11 Απριλίου. Ο Μπεγλίτης στην Κύπρο ο Ευθυµίου στην Κόρινθο Ο Βουλε υτής Κορινθί ας κ αι Μέλος του Πολιτικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Πάνος Μπεγλίτης, ε κπροσώπησε τ ο ΠΑΣΟΚ ως επ ικεφαλής αν τιπροσωπείας, στις εργασίες του Συνεδρίου του Σο σιαλιστικού Κόµ µατος Κύπρου (ΕΔΕΚ), στη Λευκωσία (28-29/03/2009). Στο περιθώριο τ ου Συ νεδρίου ο κ. Μπεγ λίτης ε ίχε συ - ναντήσεις µε τ ον Πρόεδρο τ ης ΕΔΕΚ Γ. Οµήρου, τ ον Επ ίτιµο πρόεδρο Β. Λυσσαρήδη, καθώς και µε τον Γραµµατέα του ΑΚΕΛ Άνδρο Κυπριανού. Στην Κόρινθο Ωστόσο, σ την Κόρινθο βρέ - θηκε το βράδυ τ ης περασµένης Κυριακής, ο πρώη ν υπουρ γός Πέτρος Ευθυµίου, υπε ύθυνος της επ ιτροπής τ ου ε κλογικού αγώνα για τις ε υρωεκλογές σ το νοµό µας. Σκοπός της παρουσίας του στην πόλη µας ήτ αν να συγκροτηθεί η επ ιτροπή ε κλογικού α γώνα κ αι ν α ξε κινήσει µια προσπάθεια συντονισµένων κινήσεων κ αι δράσεων µέχρι τις 7 Ιουνίου που είναι οι ευρωεκλογές.

9 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ùìïé óôèî óèíåòéîü ðåòçýá Στην πανελλαδική απεργία της ΓΕ- ΣΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη, 2 Απριλίου, καλεί τους εργαζόμενους της περιοχής, το Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου, δηλώνοντας δυναμικό παρόν στις κινητοποιήσεις. Η Διοίκηση του Ε.Κ. Λουτρακίου τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι οι εργαζόμενοι όλοι μαζί πρέπει να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση που θα γίνει στις 10:30 το πρωί στις 2 Απριλίου, μπροστά από το Εργατικό Κέντρο της πόλης. Το κύμα απολύσεων, η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων συνθέτουν το νέο σκοτεινό τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι με την κινητοποίησή τους απαιτούν: Ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής λιτότητας, της περικοπής των κοινωνικών παροχών, της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Αποτροπή του κλίματος τρομοκρατίας με απολύσεις, υποχρεωτικές άδειες άνευ αποδοχών, μειώσεις ημερών και ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, μη καταβολής δεδουλευμένων. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Αποτροπή του να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση τους. η εργοδοσία ας αναλάβει και αυτή το κόστος της δικής της συμμετοχής στην κρίση. Πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας της αγοράς. Μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ και των καυσίμων. Τα προβλήματα Επτά είναι οι «πληγές» που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στα 8,9 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2008 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργείας Κορίνθου κατά τη χρήση 2008 ανήλθε σε 385,1 εκατ. ευρώ, έναντι 357,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,7%. Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι 57,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 45,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2008, το ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκε σε 8,1% επί του κύκλου εργασιών από 16%, το Μείωση κατά 60,5% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 40,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 8,9 εκατ. ευρώ (0,071 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 34 εκατ. ευρώ (0,274 ευρώ ανά μετοχή), το Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στα μεγέθη της μητρικής εταιρίας. Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2008 ανήλθε σε 346 εκατ. ευρώ έναντι 340,6 εκατ. ευρώ το Το ΕΒΙΤDΑ ανήλθε σε 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 52,6 εκατ. ευρώ το 2007 (μείωση κατά 49,8%), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ (0,046 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,24 ευρώ το 2007). τομέα: 1 Αύξηση από 5 έως και 17 χρόνια της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στον δημόσιο τομέα. 2 «Πάγωμα» των αυξήσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους, που έχουν μηνιαίο μεικτό μισθό πάνω από ευρώ. 3 Αντικατάσταση των αυξήσεων στις συντάξεις με... βοηθήματα. 4 Επιβολή και νέων μέτρων για τη... φορο-αφαίμαξη μισθωτών και συνταξιούχων. 5 Κύμα απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. 6 Στροφή πολλών επιχειρήσεων στην εργάσιμη εβδομάδα των τεσσάρων ημερών. 7 Φαινόμενα καταστρατήγησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) αποφάσισε να κηρύξει 24ωρη απεργία την Πέμπτη. ΠΕΡΣΕΑΣ Στα ευρώ τα καθαρά κέρδη Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Περσεύς μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το 2008 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ,98 ευρώ ενώ η καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ευρώ ,81 ευρώ. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν θετικά κυρίως από τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους για το σύνολο των δραστηριοτήτων το οποίο διαμορφώθηκε στο 13% έναντι 6,8 % πέρυσι. Η αύξηση του Μικτού Περιθωρίου οφείλεται αφενός στη μη ύπαρξη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των δαπανών ανάπτυξης που συνεπάγονται και αφετέρου στον περιορισμό του κόστους πωληθέντων των λοιπών προϊόντων. Σε επίπεδο EBITDA τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,45 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,06 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης την λόγω της διαμόρφωσης των ζημιών σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής Θέσης. άποψη Διακλαδική συνάντηση Διαβούλευση του Χρ. Ντούσικου* Μετά την πρώτη διερευνητική διακλαδική συνάντηση δι αβούλευση, πα ρουσία τ ου προεδρείου της Οµοσπονδίας Εµπόρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, του εκπροσώπου της ΟΕΒΕ Κορινθίας, του προέδρου τ ου συλλόγου κοµµωτών, του προέδρου του συλλόγου Εστίασης του Κιάτου και του Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., διαπιστώθηκε η ανά γκη ενεργοποίησης κάθε δυ νατότητας ενεργειών και άµεσων δράσεων από τ ο Επιµελητήριο Κορινθίας για την προβολή και διαφή- µιση των φυσικών και τεχνιτών υποδοµών στο Νοµό. Με την εισήγηση του Κου Ντ ούσικου και την παράθεση από τ ους παρευρισκοµένους ιδεών, σκ έ- ψεων και ενεργειών, κατεγράφη το αποτέλεσµα της σύγκλησης απόψεων ως παρακάτω: 1ον Η ανάγκη για άµεση λήψη αποφάσεων για αντι- µετώπιση των ενδεχόµεν ων επ ιπτώσεων από την οικονοµική κρίση σ τον τουρισµό, αλλά και γενικότερα στην επιχειρηµατικότητα του νοµού, από το Επιµελητήριο Κορινθίας, α) µε έρε υνα σε επ ίπεδο ειδικών, για πρόταση χαρακτηρισµού των πλεονεκτηµάτων που θα αποτελούσαν σηµε ία αν αφοράς κ αι ανάδε ιξη σε αφορµές επισκεψιµότητας. β) µε έρε υνα εξεύρεσης τρόπων και µέσων προβολής αυτών στο κοινό της Αττικής, (Πρωτεύουσας) ως εν δυνάµει «πελάτες» επισκέπτες. γ) µε κατάθεση από ενδιαφερόµενους ολοκληρωµένης πρότασης σχεδίου εφαρµογής προγράµµατος προβολής και ενεργειών, χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης και κόστος υλοποίησης του. 2ο ν Την ευθύνη εξασφάλισης χρηµατοδότησης του εγχειρήµατος από την τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού, την Περιφέρεια, εµπλεκόµενα Υ πουργεία κ αι Ευρωπαϊκά προγράµµατα: α) µε εµπλοκή και συµµετοχή και των 15 Δήµων του νοµού, β) την αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων χορηγίες, γ) τ ην α ρωγή τ ης Εκκλησίας κ αι τ ου εθε λοντισµού (φορέων, ατόµων). 3ον Την διαχείριση και συντονισµό του προγράµµατος, µε σύσταση, ανάθεση και λειτουργία οργάνου/ων εποπτείας εφαρµογών. Κρίνετε δε απα ραίτητη, η εν ιαία στήριξη της πρότασης και η µαζική απαίτηση από το Επιµελητήριο, για αποδοχή της ευθύνης υλοποίησης των ανωτέρω. Επίσης, άµεσα θα ζητ ηθεί η α ρωγή και άλλων φ ο- ρέων που δεν ήσαν πα ρόντες σ την σηµερινή συνάντηση, αφού τους κοινοποιηθεί η παρούσα επιστολή, µε σκ οπό τ ο αίτ ηµα γι α συµφ ωνία, όσο και δικών τους προτάσεων. Ευχαριστώ θερµά τ ου πα ρευρισκόµενους γι α τ ην άµεση αντίληψη, παραγωγή και παράθεση ιδεών, συ γκερασµένων προτ άσεων, σ τον κ οινό στόχο. *προέδρου του Σωματείου Επαγγελματιών Γαστρονομίας, Εστίασης και Συμποσίου

10 18 αγροτικά Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Μέχρι το καλοκαίρι ενισχύσεις και αποζημιώσεις «Μέχρι το καλοκαίρι θα προωθηθούν οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις των Ελλήνων αγροτών, με τις οποίες θα ανακουφιστούν και θα στηριχτούν πάνω από » δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ο υπουργός ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την προώθηση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» το οποίο, όπως σημείωσε, θα επικαιροποιηθεί και θα αναθερμανθεί προκειμένου να δώσει ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο. Αναφέρθηκε ακόμα στον εθνικό διάλογο, ο οποίος όπως ανέφερε, θέτει εκτάκτως εκ νέου το αγροτικό πρόβλημα. «Είναι ένα πρόβλημα, το οποίο είναι διεθνές και ευρωπαϊκό» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόσθεσε, ότι μέσα από τον εθνικό διάλογο θα επανοικοδομήσουμε το εθνικό συμβούλιο αγροτικής πολιτικής, ώστε να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία και συμμετοχή γενικότερα του αγρότη στα θέματα που τον αφορούν. Πρωταπριλιάτικες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ Αποζημιώσεις ύψους καταβάλλονται από χθες, 1η Απριλίου, στους δικαιούχους παραγωγούς της Κορινθίας, από τον ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, εκκαθαρίσθηκαν από τον οργανισμό και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι καταστάσεις παραγωγών 39 Νομών της χώρας, για εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις, ζημιών στη φυτική παραγωγή, που συνέβησαν από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2009 από βροχοπτώσεις, πλημμύρα, χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, καύσωνα και αγριογούρουνο σε διάφορες καλλιέργειες. Παράλληλα, από χθες καταβάλλονται στους δικαιούχους παραγωγούς κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ για τις πυρκαγιές του 2006 και του 2007 συνολικού ύψους ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται για τις εργασίες και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι πυρόπληκτοι αγρότες, όπως αυτές διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. και αφορούν παραγωγούς. Σπεύσατε για αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ Στην παραλαβή των τιμολογίων αγοραπωλησίας αγροτικών προϊόντων του 2008 από τους αγρότες, προκειμένου να γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ στους παραγωγούς του ειδικού φορολογικού καθεστώτος (που δεν τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων) προχωρούν αυτές τις ημέρες πολλές Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία των Ενώσεων, οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν το σύνολο των τιμολογίων που έκοψαν πέρυσι, ώστε να λάβουν όλα τα χρήματα που δικαιούνται, χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα, που ενδεχομένως να προκύψουν σε περίπτωση τμηματικής υποβολής τους. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ Οι Νέοι Αγρότες στην Κόρινθο Ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ της Όλγας Μαλέα με τίτλο «Επιχειρήστε Αγροτουριστικά» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν χθες στη συνάντηση για τον αγροτουρισμό, στους χώρους του Κέντρου Νέων Κορινθίας, στην Κόρινθο. Τη συνάντηση διοργάνωσαν η Νομαρχία Κορινθίας, η Ένωση Αγροτουρισμού Πελοποννήσου και το Κέντρο Νέων Κορινθίας, ενώ συντονιστής ήταν ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος και Σύμβουλος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδας. Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΝΑ Λ. Πολυμενάκος, ενημέρωσε τους νέους και τους νέους αγρότες, για το μόνο αυτόνομο συνδικαλιστικό νομικό πρόσωπο των νέων αγροτών στην Ελλάδα, την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Ο κ. Δ. Σχοινοχωρίτης, ζήτησε την ενεργοποίηση της Ένωσης Νέων Αγροτών Κορινθίας, ενώ για την προετοιμασία του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών και τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις, ενημέρωσε τον Α. Γιάτσογλου από το ΑγρΟραμα, που έχει την γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου. Οι οργανωμένοι Νέοι Αγρότες προβληματίζονται πάρα πολύ για το μέλλον των αγροτικών επαγγελμάτων, διότι εντοπίζουν μια τάση μετατόπισης τομέων των αγροτικών επαγγελμάτων με υφαρπαγή των πλέον παραγωγικών κομματιών, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο οποίος παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται από αποκλειστικά αγρότες, ενώ στην Ελλάδα οι Αγρότες δεν συμμετέχουν ούτε καν σε διαβουλεύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγρότες είναι οι φροντιστές του φυσικού περιβάλλοντος, φροντίζοντας μέχρι σήμερα το 92% περίπου της επιφανείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα έπρεπε να συμμετέχουν στον προσδιορισμό των αξόνων φροντίδας του περιβάλλοντος, μαζί με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους. Τώρα που όλοι μιλούν για «πράσινη επιχειρηματικότητα», «πράσινο τουρισμό» και «πράσινη ανάπτυξη» ή ακόμα και «πράσινη ενέργεια» ή βιομάζα ή Βιοντήζελ ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η Ηλιακή Ενέργεια, οι Νέοι Αγρότες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τμήματα του «πράσινου» και να δώσουν διεξόδους στις δυσμενείς εξελίξεις των αγροτικών επαγγελμάτων τους, χωρίς συρρίκνωση και αποστέρηση νέων καινοτόμων δυνατοτήτων. Ολοκληρωµένη διαχείριση στα βερίκοκα του Αγίου Βασιλείου Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Βασιλείου Κορινθίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των αγορών για πιστοποιημένα βερίκοκα, θα εφαρμόσει και για την καλλιεργητική περίοδο 2009 το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης για το σύνολο των παραγωγών του. Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές για τα βερίκοκα ποικιλίας Μπεμπέκου εσοδείας 2008 των παραγωγών - μελών του εξασφάλισε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Βασιλείου Κορινθίας, προκειμένου να τους ενισχύσει οικονομικά, ειδικά εφέτος που η παραγωγή σημείωσε μείωση. Όπως επισημαίνουν από τον Συνεταιρισμό, «μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με τους μεταποιητές, καταλήξαμε σε συμφωνία για πώληση των βερίκοκων Μπεμπέκου εσοδείας 2008 προς 0,45 ευρώ ανά κιλό». Το ποσό που θα λάβουν οι παραγωγοί εφέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣ Αγίου Βασιλείου, είναι αυξημένο κατά 28,88% σε σύγκριση με πέρσι. Ωστόσο, μειωμένη κατά 25% χαρακτήρισαν την παραγωγή των βερίκοκων Μπεμπέκου, οι άνθρωποι του Συνεταιρισμού, οι οποίοι για τέταρτη συνεχή χρονιά διαθέτουν πιστοποιημένα βερίκοκα στην αγορά. Η παραγωγή βερίκοκων Μπεμπέκου, που προορίζονται κατά κύριο λόγο για την βιομηχανία της μεταποίησης (κομπόστα, πούλπα χυμός) εφέτος δεν ξεπέρασε τους τόνους. Έρχονται αλλαγές στην επισήµανση των ροζέ οίνων Αποδεκτές έγιναν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επισήμανση των κοινοτικών ροζέ οίνων σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής τους, από την αρμόδια διαχειριστική επιτροπή. Πλέον αναμένεται να επισημοποιηθούν οι νέοι κανόνες με προοπτική να εφαρμοστούν από την 1η Αυγούστου Αναλυτικότερα, βάσει των νέων κανόνων, ροζέ κρασί μπορεί να παραχθεί είτε με τις παραδοσιακές μεθόδους, είτε με συν-οινοποίηση λευκών και κόκκινων κρασιών. Μέχρι τώρα η δεύτερη μέθοδος δεν επιτρέπονταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρασκευή επιτραπέζιων οίνων, με μοναδική εξαίρεση τα κρασιά ονομασίας προέλευσης (πχ. ροζέ γαλλική σαμπάνια, από κόκκινα και λευκά κρασιά), καθώς και σε ορισμένα ισπανικά κρασιά. Σε διεθνές επίπεδο η συνοινοποίηση λευκών και κόκκινων κρασιών για την παραγωγή ροζέ είναι μια αποδεκτή μέθοδος από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV). H αποδοχή αυτής της μεθόδου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών κρασιών, στις ετικέτες των οποίων θα μπορεί προαιρετικά να αναφέρεται εάν το κρασί παρήχθη με την παραδοσιακή μέθοδο οινοποίησης ή ότι αποτελεί μίγμα κρασιών.

11 TEMPO Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Τιµητική βράβευση για την Ειρήνη Παππά Με το πρώτο βραβείο «Ελληνίδες και Έλληνες παγκόσµιας αναγνώρισης» τ ου Ιδρύµατ ος τ ης Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία τιµήθηκε η σπουδαία ηθοποιός Ειρήνη Παππά την Παρασκευή 27 Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα Θεάτρου. Το βραβείο παρέδωσε στη διεθνούς φήµης τραγωδό ο πρόεδρος της Βουλής Δ.Σιούφας, παρουσία του πρωθυπουργού Κ.Κα ραµανλή, των πρώη ν πρωθυ - πουργών Κ.Σηµίτη και Κ.Μητσοτάκη, του υπουργού Πολιτισµού Αντώνη Σαµαρά, των πρώην προέδρων του Κοιν οβουλίου Απ.Κα κλαµάνη κ αι Α.Μπενά κη- Ψαρούδα και πολλών βουλευτών. «Η σηµερινή βράβε υση έχ ει ιδι αίτερη αξί α κ αι συµβολισµό, γιατί την βραβεύει το Κοινοβούλιο και η πατρίδα µου» δήλωσε συγκινηµένη η Ειρήνη Παππά. Ανταποκρινόµενη σ την ε υχή τ ου κ. Σιούφα «ν α συνεχίσετε για πολλά χρόνια ακόµη το έργο σας για την τέχνη, την Ελλάδα και τον κόσµο», η κ. Παππά µίλησε για το «σχολείο» της, το παλιό εργοστάσιο της «Σάνιτας» σ την οδό Πε ιραιώς, όπου φιλοδοξε ί ν α φέρει τις τραγωδίες και το έργο που έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό. Συγκίνηση «Το βραβείο αυτό ε κφράζει την ατοµική και συλλογική επιθυµία κάθε Ελληνίδας και Έλληνα να βραβεύσει την Ειρήνη Παππά» ε ίπε στην προσφώνησή του ο Δηµήτρης Σιούφας, ο οποίος τόν ισε ότι η Ει - ρήνη Παππά καθιερώθηκε στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωµα «όχι µόνο ως η µεγάλη ηθοποιός, αλλά ως η µεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός». Περιέγραψε µε τ α λόγια του µεγάλου σκηνοθέτη Μανοέλ ντε Ολιβέιρα την Ειρήνη Παππά ως την «πανέµορφη και µεγαλοπρεπή φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφραση της. Είναι η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών, µητέρα ενός ποταµού, πηγή ολόκληρου του δυτικού πολιτισµού». Τόλµα να γνωρίσεις την Ευρώπη Η οµάδα πρώη ν εθε λοντών EVS Κορινθί ας σε συ νεργασία µε τ ο Κέν τρο Νέων Κορινθί - ας, διορ γανώνει µι α Ευρωπαϊ - κή βραδιά, τ ην Πα ρασκευή 10 Απριλίου 2009 σ τις 8.30 µ.µ. στο Κέντρο Νέων Κορινθίας (Κολιάτσου 112). Η βραδιά περιλαµβάνε ι εν η- µέρωση για σχέδια του καλοκαιριού (αν ταλλαγές νέων, σεµινά - ρια και EVS σύντοµης διάρκειας) σε Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία, Αρ- µενία, Τσεχία και Δανία. Επίσης, ενηµέρωση για σχέδια Leonardo Da V inci γι α τ ο 2009 σε Γ ερ- µανία και Ιταλία, καθώς και για σχέδια EVS µα κράς διάρκ ειας για το σε όλη τ ην Ευρώπη + Τουρκία. Το πρόγραµµα πλαισιώνει: Ζωντανή πα ρουσίαση εµπε ι- ριών πρώη ν Ελ λήνων συµ µετεχόντων σε ε υρωπαϊκά προγράµ- µατα Έκθεση φ ωτογραφίας από σχέδια στο εξωτερικό Διαπολιτισµικά παιχν ίδια, ζωντανή µουσική µε D-Jay! Γεύσεις από όλη τ ην Ευρώ - πη! Κάθε νέος ηλ ικίας 15 έως 30 ετών έχει την δυνατότητα να συµµετάσχει σε δι απολιτισµικά ευρωπαϊκά προ γράµµατα, που ανάλογα µε τ ο ε ίδους τ ου δι αρκούν από 5 ηµέρες έως 12 µή - νες. Στόχος µι ας τ έτοιας βραδιάς είναι η αν ταλλαγή εµπε ιριών µεταξύ πρώη ν κ αι µε λλοντικών συµµετεχόντων και είναι ανοικτή για όλους. Τ α ε υρωπαϊκά αυτ ά σχέδια εν τάσσονται σ την άτυπη εκπαίδευση κ αι δεν απαιτ ούν ειδικά προσόντα (π.χ. δεν χρε ι- άζεται κάποιος να ξέρει αγγλικά) µόνο την θέληση της προσφοράς και της πρωτοβουλίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της βραδιάς αυτής, θα έχ ετε τ ην ευκαιρία να ρθείτε σε επαφή µε ξένους νέους από Φιν λανδία, Λιθουανία, Γ αλλία, Τ ουρκία, Σλοβακία, και Αρµενία που υπηρετούν σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές δοµές του Νοµού µας. Νέα Γενιά σε Δράση στο Δήµο Βόχας Παρουσιάσεις τ ου προ γράµµατος Νέα Γ ενιά σε Δράση πρα γµατοποίησε τ ο Γραφείο Πληρο φόρησης Νέων τ ης Αναπτυξιακής Ετ αιρίας τ ου δήµου Βόχας (ΔΑΚΕΒ) σ τα Λύκ εια τ ου Δήµου. Τ ις πα ρουσιάσεις παρακολούθησαν τα τµήµατα της 2ας κ αι 3ης Λυκ είου ενώ τ ο σχολείο επ ισκέφτηκαν και νέοι εθε λοντές από χώρες τ ης Ευρώπης που ερ γάζονται σ τους παιδικ ούς σ ταθµούς τ ου Δήµου Βόχας. Τ ους µαθητ ές επιστέφτηκε επίσης ο πρόεδρος της ΔΑΚΕΒ Χαράλαµπος Τανισχίδης ενώ ο Δήµαρχος Γεώργιος Λιούντρης έστειλε σχετική επιστολή ώστε να ενθαρρύνουν τους νέους να αξιοποιήσουν τα προγράµµατα της Ε.Ε. που τους αφορούν. Τα προγράµµατα τα οποία οι νέοι προσκαλέστηκαν να συµµετάσχουν ήταν Α) Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία για νέους Β) οι ανταλλαγές νέων Γ) οι συναντήσεις νέων.ο Δήµος Βόχας καλεί όλους τους νέους από 16 έως 30 ετών να απευθυνθούν στο Γραφείο πληροφόρησης Νέων του Δήµου έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τα προγράµµατα για νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εθνικός φορέας προώθησης του προγράµµατος αυτού είναι η Γενική Γραµµατεία Νέας γενιάς ( Ινστιτούτο Νεολαίας) και το Υπουργείο Παιδείας. Για περισσότερες πληροφορίες το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων βρίσκεται στο Ζευγολατιό. Η "ΣΦΕΝΤΟΝΑ" του Λάκη Γιαννιδάκη στο διαδίκτυο!!! Σημαδέψτε στο hp://www.sfedona.com/ και με ένα κλικ...χτυπηστε ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ!!! Ανοίγει τις πόρτες το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Αστρονοµίας 2009, το Αστεροσκοπείου Κρυονερίου ανοίγει τις θύρες του για το κοινό, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου Τα βράδια τ ης Πα ρασκευής 3, τ ου Σαββάτ ου 4 & της Κυριακής 5 Απριλίου, οι επ ισκέπτες του Αστρονοµικού Στ αθµού Κρυο νερίου θα έχου ν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο µεγάλο τηλεσκόπιο, να παρακολουθήσουν προβολές σχετικές µε τα ουράν ια σώµατ α κ αι τ ην ασ τρονοµία κ αι ν α θαυµάσουν τα άσ τρα από τ α ερασιτ εχνικά τ ηλεσκόπια. Η Κορινθία είναι ο αστρονοµικός νοµός της χώρας µας, αφού υπάρχουν 2 από τα 5 συνολικά τηλεσκόπια της Ελλάδας (στο Κρυονέρι ένα από τα µεγαλύτερα της χώρας και στο Στεφάνι ένα µικρότερο). H Πρωτοβουλία Φορέων και Πολιτών για τον Αστρονοµικό Στ αθµό Κρυο νερίου (ΠΡΩ.ΑΣ.Κ.) δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο 2003 και δραστηριοποιείται µε σκοπό την υποστήριξη του Αστρονο- µικού Σταθµού Κρυονερίου. Πελοποννησιακό Βιβλίο στην ΕΤ3 Μισή ώρα µετά τα µεσάνυχτα, την περασµένη Παρασκευή και στην Εκποµπή «Άξιον Εστί» του Βασίλη Βασιλ ικού (σ την ΕΤ3) πα ρουστιάστηκε, µεταξύ άλλων, και το βιβλίο τ ου Πολιτικού Μηχανικού από τ η Νεµέα Γ ιώργου Κωσ τούρου, µε τίτλο «Νεµέων Άθλων Διή γησις», που ε κδόθηκε τον Ιούνιο του 2008 κ αι διατίθεται ήδη σ τα βιβλιοπωλεία (κ εντρική διάθεση: Αθανάσιος Χρι - στάκης). Πρόκειται για δίτοµο έργο ζωής, το οποίο προλογίζει ο Οµότιµος Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου τ ης Καλ ιφόρνιας σ το Μπέρκ λεϊ κ. Στ έφανος Μίλ λερ, πρώη ν Διε υθυντής Αν α- σκαφών σ την Αρχαί α Νεµέα. Ο πρώτ ος τόµος περιλαµβάνει την «Νεµεάδα», έναν έµµετρο ύµνο στη Νεµέα και στους αρχαίους αγώνες της, συνοδευόµενη από 208 επ ιλεγµένα σχόλ ια µυθολο - γικού, ιστορικού, τοπογραφικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού, οιν ικού κ αι γενικότερου ενδι αφέροντος κ αι π λούσια ε ικονογράφηση µε σχ ετικά θέµατα που αν αζητήθηκαν σε 80 Μουσε ία τ ης Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο δε ύτερος τόµος περιλαµβάνε ι τ ην προ σωπογραφία 286 Νεµε ονικών τ ης α ρχαιότητας, µε παράθεση των γ ραπτών πηγών (επ ιγραφές, πά - πυροι, α ρχαία γραµµατεία κ.λπ.) που τ ους αναφέρουν, χάρ τη των τόπων κ αταγωγής τ ους κ αι ενδιαφέροντα γενικά στοιχεία για τους αρχαίους αγώνες. Και σ τους δύο τόµους υπάρχου ν εκτενή ευρετήρια και πλήρης βιβλιογραφία. Ήδη το έργο αυτό έχ ει απο σπάσει πολύ θερµές κριτικ ές από συγγραφείς, επιστήµονες και άλλους διακεκριµένους ανθρώπους της πνευµατικής και κοινωνικής ζωής κ αι πα ρουσιάστηκε σ την εφηµερίδα ΚΑ- ΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 16 Νοεµβρίου 2008.

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλόκαστρο 18 20 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλόκαστρο 18 20 Μαρτίου 2011 Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com, infoposea@in.gr, Site:www.posea.gr ιεύθυνση: Ολυµπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13677

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2015) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανοίγοντας το Δρόμο για τη Συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στιςεταιρείεςενέργειας: Σύμφωναμετοννόμο3852/2010 οιδήμοιδενεπιτρέπεταινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25 μου χρόνια ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα την οποία διατηρώ μέχρι σήμερα αναφορικά με Κλιματισμό και Θέρμανση.

Στα 25 μου χρόνια ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα την οποία διατηρώ μέχρι σήμερα αναφορικά με Κλιματισμό και Θέρμανση. Καλησπέρα σας, Ευχαριστώ πολύ την ΕΣΕΕ για την τιμητική πρόσκληση. Ονομάζομαι Βούλα Αγιοστρατίτη είμαι από την Εύβοια, εκλεγμένη Γενική Γραμματέας στην Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 113 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 113 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 01.08.2013 Τόπος: Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγ. ηµητρίου, Αγ. ηµήτριος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α. Δελτίο Τύπου Πέμπτη, 22.05.2013 Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» Με γενικό τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» η Ομάδα Τοπικής Δράσης διοργάνωσε ημερίδα (στις 27 7 2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Αρ. Πρ.: 39091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζω με Υποτροφία

Σπουδάζω με Υποτροφία Σπουδάζω με Υποτροφία Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα