ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας για το γραφείο νέων. Οι Νέοι Αγρότες συναντήθηκαν στην Κόρινθο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας για το γραφείο νέων. Οι Νέοι Αγρότες συναντήθηκαν στην Κόρινθο"

Transcript

1 Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: fax: Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου Πέμπτη 2 Απριλίου ΤΙΜΗ: 0, 30 Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας για το γραφείο νέων ΣΕΛ. 7 Οι Νέοι Αγρότες συναντήθηκαν στην Κόρινθο ΣΕΛ. 18 Ανοίγει τις πόρτες το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου ΣΕΛ. 19 ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΕΡΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Συμφωνία για κοινωνικό τουρισμό και πρωτόκολλα συνεργασίας Σηµαντικές συµφ ωνίες γι α τ ην εν ί- σχυση τ ου τ ουρισµού συ νήψε η αν τιπροσωπεία τ ου Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας, η οποί α επισκέφθηκε την Κίνα µε επικεφαλής τ ον Δήµαρχο κ. Γιώργο Γκιώνη. Συγκεκριµένα το Λουτράκι θα εν ταχθεί στα προγράµµατα του κοινωνικού τουρισµού τ ης Κίν ας, ενώ υπο γράφηκαν πρωτόκ ολλα συ νεργασίας µε 6 τουριστικά πρα κτορεία που δρασ τηριοποιούνται στην επαρχία Ζεγιάνγκ. Για τα αποτελέσµατα της επίσκεψης ενηµερώθηκε τ ο Δηµοτικό Συµβούλ ιο Λουτρακίου Περαχώρας σ τη συνεδρίαση που πρα γµατοποιήθηκε τ ην Δε υτέρα, 30 Μαρτίου Σελ. 7

2 2 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Νωρίς άρχισαν τα όργανα στο Λουτράκι και αναµενόµενο ήταν µετά την πρώτη συγκέντρωση Παύλου, µε προεκλογικό χρώµα. Παρόλο που ο τ έως δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει στις εκλογές. Τι θα κάνε ι τώρα, γ νωστό ε ίναι σε όλους. Διότι ο κ. Παύλου, α κόµα και την προηγούµενη φορά, που ήταν ήδη δήµαρχος, έδειχνε να αµφιταλαντεύεται, ενώ είχε ήδη λάβει τις αποφάσεις του. Το ίδιο φυσικά κ αι τώρα, έχ ει δηλαδή λάβει τις αποφάσεις του, απλώς δεν θέλει να το πει ξεκάθαρα. Μάλλον για να έχει κάτι να πει και την επόµενη φορά. Ίσως κίνηση τακτικής. Κάποιοι εκτιµούν ότι µε τον τρόπο αυτό θέλει να διερευνήσει και το έδαφος, προκειµένου να δει αν θα τ εθεί επικεφαλής ενός ισχυρού ψηφοδελτίου, που θα τον φέρει ξανά στο δηµαρχείο της παραλίας. Τώρα, µπορεί ο πρώη ν δήµαρχος να τ ο έχ ει απο φασίσει, όµως µέχρι την τ ελευταία σ τιγµή θα δε ίχνει πως το σκ έφτεται. Το µόν ο όµως που θα σκέφτεται µέχρι τότ ε, είναι το ψηφ ο- δέλτιο. Διότι ε ίναι σί γουρο πως αν δεν φτιάξει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, όπως πραγµατικά το θέλει, αντάξιο της φή- µης και του ονόµατός του, τότε θα παραµείνει πλέον θεατής των δηµοτικών πραγµάτων. Το ερώτ ηµα δηλαδή που τίθε ται είναι αν θα έχει την τύχη του Λαµπρόπουλου, ν α επ ιστρέψει θρι αµβευτικά µετά 4 χρόνια, ή αυτή του Δηµ. Σκούρα που π λέον έχει ως πα ρελθόν του την αυτοδιοίκηση. Το ενδιαφέρον Οµπάµα αναµένει ο Στ. Δήµας Κρίσιµο για τον αγώνα ενάντια στην κλιµατική αλλαγή σε πα γκόσµιο επίπεδο θα ε ίναι το αν τ ο σύστη- µα αν ταλλαγής δικ αιωµάτων ε κποµπών αερίων τ ου θερµοκηπίου που εξή γγειλε ο Αµερικ ανός Πρόεδρος Μπάρακ Οµπάµα θα περάσε ι το «συγκριτικό τεστ» µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Αυτό δήλωσε σε συ νέντευξή τ ου ο Ευρωπαίος Επίτροπος γι α τ ο Περιβάλ λον κ. Στ αύρος Δήµας. Ο κ. Δήµας θεωρεί ότι θα ε ίναι πολύ σηµαντικό για την σύγκριση αυτή, το αν το συγκεκριµένο σύστηµα θα περιλαµβάνει τη χρήση εγχωρίων ή µόνο διεθνών δικαιωµάτων εκποµπών, ποιο θα είναι το πεδίο εφαρµογής του και ποιες µειώσεις πρόκειται να γίνουν σε άλλους τοµείς που δεν καλύπτει το σύστηµα. Αν και απέφυγε να απαντήσει κατά πόσον θεωρεί επαρκή τ η δέσµε υση τ ου Αµερικ ανού Προέδρου γι α επιστροφή των ε κποµπών των ΗΠΑ σ τα επίπεδα του 1990 ως τ ο 2020, ο Έλ ληνας Επ ίτροπος τόν ισε ότι αυτό που έχει σηµασία είναι ότι ο Μπάρακ Οµπάµα δεσµεύτηκε οι σχετικές µειώσεις να φτάσουν το 80% ως το 2050, πρά γµα που συµφ ωνεί και µε τ ους στόχους της Ε.Ε. και τα πορίσµατα της επιστήµης. ΑΠΟ ΤΗΝ CLUB ΗOTEL CASINO LOUTRAKI Δωρεά Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού στα ιατρεία του ΙΚΑ Τέλη Μαρτίου 2009, η Club Hoel Casino Louraki αν ταποκρινόµενη θετικά σ το αίτ ηµα τ ου Συλλόγου Ιατρών ΙΚΑ Νοµού Κορινθί ας, δώρισε στην Νοµα ρχιακή Μο νάδα Υ γείας ΙΚΑ Κορινθί ας, τ ρεις τ ηλεοράσεις LCD 32 κ αι ένα φ ορητό υπολογιστή, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες πληροφόρησης και ενηµέρωσης των ασφαλισµένων και των οικ είων τους εντός των Ιατρείων του ΙΚΑ. Πλέον, οι ασφαλ ισµένοι του ΙΚΑ Κορινθίας, ανάµεσα τ ους κ αι οι εργαζόµενοι τ ης Club Hoel Casino Louraki, που εξυπηρε τούνται από την υπηρεσί α µπορούν άµεσα κ αι έγκαιρα ν α εν ηµερώνονται από τις αναρτηµένες πληροφορίες σ τις οθόνες, για τα ωράρια λειτουργίας της υπηρεσίας, για τηλεφωνικά ραντεβού µε γιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό για εξετάσεις, για την λειτουργία εργαστηρίων, για ανακοινώσεις επιτροπών και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Η πα ράδοση των υλ ικών έ γινε σ τα γ ραφεία τ ης Διε ύ- Ο κ. Δημήτριος Πρωτονοτάριος Διευθυντής της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ Κορινθίας, με τους κ.νικόλαο Στάμο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Club Hoel Casino Louraki, και Σωτήριο Μαυραγάνη Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Ιατρών ΙΚΑ Κορινθίας & Αναπλ. Διευθυντή της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ Κορινθίας θυνσης των υπηρεσιών τ ου ΙΚΑ Νοµού Κορινθίας από τ ον κ. Νικόλαο Στάµο, Διευθυντή Ανθρώπ ινου Δυναµικού, της Club Hoel Casino Louraki,ενώ η παραλαβή έγινε από τον κ. Σωτήριο Μαυρα γάνη Γενικό Γραµµατέα του Σύλλογου Ιατρών ΙΚΑ Κορινθίας παρουσία του κ. Δηµήτριου Πρωτ ονοτάριου Διε υθυντή τ ης Νοµαρχιακής Μο νάδας Υ γείας ΙΚΑ Κορινθίας. Η Club Hoel Casino Louraki, πιστή σ τις α ρχές Ετ αιρικής Κοιν ω- νικής Ευθύν ης που εφα ρµόζει από την α ρχή τ ης λε ιτουργίας τ ης ως αναπόσπαστο κ οµµάτι τ ης τ οπικής κοινωνίας, στήριξε και ενίσχυσε τον Σύλλογο Ιατρών ΙΚΑ Κορινθίας συµβάλλοντας στη κάλυψη της ανάγκης άµεσης πληροφόρησης, ενηµέρωσης και ειδοποίησης των ασφαλισµένων καθώς και στην διαφάνεια των δι αδικασιών λε ιτουργίας για τις πα ρεχόµενες υπηρεσίες τ ου ΙΚΑ προς τ ους ασφαλ ισµένους τ ου Νοµού Κορινθίας. ΚΩΔ Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας Εκδότης /ντής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ιδιοκτησία: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ /νση: Νοταρά 87, Κόρινθος, τηλ & fax: , ιευθυντής αθλητικού: ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ, Υποδοχή ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ, Σελιδοποίηση: ΚLIK ART, Εκτύπωση ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Κρατικές, δήµοι, τράπεζες, επιχειρήσεις: 50 - Ιδιώτες: 30

3

4

5 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΗΣ 5 Οι κόν τρες κ αι οι αντιπαραθέσεις µετά τ ο Δηµοτικό Συµβούλιο τ ου Δήµο Βόχας µε ταφέρθηκαν στη µεγ άλη αίθουσα της Νοµα ρχιακής Αυτ οδιοίκησης όπου συνεδρίασε η αρµόδια επιτροπή Τεχνικών έργων, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος και συζήτησε το θέµα της δηµιουργίας µονάδας ανακύκλωσης στα γεωγραφικά όρια του Μπολατίου του Δήµου Βόχας. Ήδη τ ο δηµοτικό συµβούλ ιο έχει πάρει αρνητική απόφαση για την λειτουργία της µονάδας στο συγκεκριµένο σηµείο και πρόεδρος του Δ.Δ Μπολατίου µαζί µε δηµοτικούς συµβούλους και κατοίκους της περιοχής έχουν υποβάλλει ένσταση για την έγκριση Μελέτης Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) από την ενδιαφερόµενη εταιρία την οποία ε κπροσωπεί ο επ ιχειρηµατίας Δηµ. Ραψωµατιώτης. Με τις παλιές γραµµές τι γίνεται Οργισµένο είδα τον αντιδήµαρχο Κορινθίων κ. Ανδρέου τις προηγού- µενες ηµέρες, µε κάποιους ασυ νείδητους που προκειµένου να κάνουν την π λάκα τ ους, πατ άνε τ ον µη χανισµό που ενερ γοποιεί τις µπάρες στην παλ ιά π λέον σιδηροδροµική γραµµή τ ης Κορίνθου. Έτσι, η κυ - κλοφορία κόπηκε και πάλι στα δύο, µέσα στην Κόρινθο, κάτι που είχαµε να δούµε καιρό τώρα, ή µάλλον από τότε που οι αµαξο στοιχίες διέρχο - νταν µέσα από την πόλη. Την ίδι α σ τιγµή, ο Ευά γγελος Σπινθάκης γ ράφει γι α τ ο τ ραµ της Κορίνθου και την ανάγκη να δοθεί και πάλι η γραµµή στο τραίνο, για τοπικά όµως δροµολόγια, όπως µε το τραµ σ την Αθήνα. Δροµολό - για που δεν θα δηµιουρ γούν προ - βλήµατα, συρµοί που θα κινούνται µε χαµηλές τ αχύτητες κ αι που θα εξυπηρετούν µε φθη νό κόµισ τρο τους επιβάτες και το κοινό. Έχει τα καλά του αυτό, όµως έχει και τα αρνητικά του, αφού θα δούµε και πάλι την Κόρινθο να κόβεται στα δύο και στις δι αβάσεις τ ον κίνδυ νο να πα - ραµονεύει. Όπως και να έχει το θέµα όµως, κάτι θα πρέπε ι ν α γίνε ι ώσ τε είτε ν α αξιοποιηθε ί η γ ραµµή µε τον κ αλύτερο τ ρόπο, που θα εξυ - πηρετεί τ ους πολίτ ες, ε ίτε ν α απο - ψιλωθεί και να δηµιουργηθεί στην θέση της ένας περιµετρικός της πόλης δρόµος, που θα δώσε ι ανάσες στο κυκ λοφοριακό πρόβληµα τ ου κέντρου. Το να µέν ουν οι γ ραµµές αναξιοποίητες, δεν εξυπηρετεί τίποτα και πολύ περισσότερο την εικόνα της πόλης κ αι του χορταριασµένου πλέον σιδηροδροµικού δικτύου. Για µια ακόµη φορά ο αρµόδιος για θέµατα περιβάλλοντος Επίτροπος Στ. Δήµας αφή νει έκθετη τη ν ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε σχετική ερώτηση του, o ευρωβο υλευτής του ΣΥΝ Δηµήτ ρης Παπαδηµούλης, ζητούσε ν α πληροφορ ηθεί εάν εφαρµόζετ αι η περιβαλλο ντική ν οµοθεσία στη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας µε αφορµή τη λειτουργία των µεταλλείων Κασσάνδρας. Ο κ. Δήµας τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρµόσει την οδηγία 2006/21 για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και επισηµαίνει ότι η χώρα κινδυνεύει για µια ακόµη φορά να βρεθεί κατηγορούµενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην «αποστρατεία» πέρασε πλέον ένας από τους παλιότερους υπαλλήλους της εταιρείας Καπαγερίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.. Ο Παν. Καλλίρης λίγο πριν την αποχώρησή του, στάθηκε για µια αναµνηστική φωτογραφία στην είσοδο (ή στην έξοδο) της εταιρείας που εργάστηκε για 35 χρόνια. Πότε πήγε, πότε ήρθε από το Λονδίνο ο υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Αν. Παπαληγούρας, ουδε ίς τ ο κ ατάλαβε. Το ταξίδι υπήρξε αστραπή, διότι ο κ. υπουργός δεν µπορούσε ν α µε ίνει πα ραπάνω στην αγγλική πρωτεύουσα λόγω φόρτου εργασίας σ την Αθήνα κ αι αυτό γι ατί σε αντίθεση µε το γενικότερο κλίµα των ηµερών, δεν είναι... κουρασµένος, ή τουλάχιστον δεν δείχνει να είναι κουρασµένος. Στο τ αξίδι-αστραπή ο κ. Παπαλη γούρας συ ναντήθηκε µε τ η διοίκηση τ ου Commiee, ε λληνιστί της Ελ ληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου. Τα ε ίπαν ε κεί σ τα πε ταχτά κ αι επέσ τρεψε σ τον Πε ιραιά διότι έχει και δουλειές εδώ πέρα και ως φαίνεται δεν συνηθίζει να παρατάει τη δουλειά του στον Πειραιά για να κόβει βόλτες εδώ κ αι εκεί χωρίς λόγ ο. Η φιλοξενία πάντως υπήρξε- όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις - άριστη και όπως πληροφορείται η στήλη ο κ. υπουργός το χάρηκε και λίγο, διότι όπως και να το κάνουµε υπάρχει και µια συγκεκριµένη κουλτούρα και παράδοση που συνοδεύει αυτές τις συναντήσεις που µάλλον του ταιριάζει στο στυλ. Οπότε υπό αυτή την έννοια είχε και τα ωραία της η επίσκεψή του στο Λονδίνο. ΣΦΗΝΑΚΙΑ... Πάρ το αριστερά λένε. Από πού θα του βγει άραγε. Τώρα ο άλλος το πήγε πιο δεξιά. Άρα τι του µένει δηλαδή. Θα έλεγα το κέντρο. Δεν βγάζει δήµαρχο αυτό. Στην δυτική ε ίσοδο τ ης Κο - ρίνθου οι πολίτ ες αισθάν ονται πως έχουν εγκαταλειφθεί από την δηµοτική α ρχή κ αι πως τ α προ - βλήµατά τ ους δεν απασχολούν κανέναν. Η ε ικόνα της περιοχής, κάθε άλλο παρά την είσοδο µιας ωραίας πόλης παρουσιάζει, αφού πνίγεται σ τα χορ τάρια, όπως οι στάσεις τ ου ΚΤΕΛ. Όσο γι α τ ο αποχετευτικό, ας είναι καλά η θάλασσα, που τη έχουν και κοντά. Στο έλεός τους οι επιχειρήσεις Κάποτε ήτ αν η Σελό ντα. Αρ γότερα, οι δραστηριότητ ες του Γ ιώργου Βαρβατσούλη και τώρα, στο στόχαστρο τα επενδυτικά σχέδια του Δηµήτρη Ραψωµατιώτη. Φυσικά, πολλές ακόµα επιχειρήσεις, ή επιχειρηµατικές προσπάθειε ς ήρθαν αντιµέτωπες µε διάφορες αποτρεπτικές κατ αστάσεις, πο υ τελικό στ όχο είχαν ν α ακυρώ - σουν κάθε προσπάθεια. Χωρίς να θέλω µε τ ο κείµενο αυτό να µειώσω το δίκιο τ ων ανθρώπων στο Μπολάτι, ή ν α πάρω το µέρος τ ου Δηµ. Ρ αψωµατιώτη, τ ο ερώτηµα είν αι αν θέλο υµε επι - χειρήσεις στον τόπο µας και πώς αυτές τις επιχειρήσεις τις στηρίζουµε. Με ποιο ν τ ρόπο και µε ποια µέσα. Όλα α υτά βέβαια, διότι δεν υπάρ χει ένα ξεκάθαρο περιβάλλο ν για τις επιχειρήσεις. Ο χωροταξικός σχεδιασµός έχει δηµιο υργήσει όλα τ α εµπόδια, πο υ τ αλαιπωρούν όχι µό νο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους πολίτες που δίκαια ξεσηκώνονται κάθε φορά. Καµία επιχείρ ηση δεν γν ωρίζει πο υ πραγµατικά µπορεί ν α εγκατ α- στήσει τι ς δραστηριότητ ές της, χωρίς να αντιµετωπίσει πρόβλη- µα. Ούτε χωροθέτηση υπάρ χει, ούτε διάθεση επίλυσης του προβλήµατος αυτού όπως φαίνεται. Οι επιχειρ ήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε τη κατάσταση αυτή, όπως και κάθε επιχειρ ηµατική προσπά - θεια, πο υ σε καµία περίπτ ωση δεν αντιµετ ωπίζεται µε τ ρόπο φιλικό. Αντιθέτως, οι υπηρεσίε ς το δηµοσίου πολλές φορέ ς φέρ νουν σε δύ - σκολη θέση τους επιχειρηµατίες, αντιµετωπίζοντας τ ους λε ς και είναι απατ εώνες πο υ σε κάθε περίπτωση θέλο υν ν α πλο υτίσουν σε βάρος της περιοχής ή των εργαζοµένων. Την ώρα πο υ η οικονοµική κρίση έχει πλήξει την αγορά µε σηµάδια εµφανή. Την ώρα πο υ η κατ άσταση της οικονοµίας επιδεινώνει κάθε δύσκολη επιχειρ ηµατική προσπά - θεια, οι υπηρεσίες του δηµοσίου είναι αυτές που µοιάζουν έτοιµες να δώσουν την χαριστική βολή στην κάθε επιχείρηση. Σε έν α περιβάλλο ν χωρί ς ξεκάθαρο χωροταξικό, χωρί ς ξεκάθαρε ς θέσεις της κάθε τ οπικής κοιν ω- νίας, σε έν α περιβάλλο ν πολύ δύσκολα οικο νοµικό και µε τι ς υπηρεσίες του δηµοσίου να δη- µιουργούν µό νο προβλήµατ α, οι επιχειρ ήσεις βρίσκο νται στ ο έλεος και κάθε επιχειρ ηµατική προσπάθεια στ ο κεν ό, µε απο - τέλεσµα να διερωτάσαι αν θέλει κανείς επενδύσει ς σε α υτό τ ον τόπο.

6 άποψη 6 αυτοδιοίκηση Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Θέλω να είµαι ενεργός πολίτης του δήµου µου του Χρήστου Νικολάου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Όπως έχω γ ράψει κ αι παλαιότ ερα όµως, αδυνατώ, γι ατί δεν έχω τ ην σχ ετική πληροφόρηση από τον δήµο για αυτά που συµβαίνουν γύρω µου! «Τα κάν ουν γι α µέν α χωρίς εµέν α» όπως λέει και το σχετικό τραγούδι!! Εδω και χρόνια πολλα έχω (έχουµε) ζητήσει και επ ι δηµα ρχίας Λιου ντρη-μπουρα και επ ι της προη γούµενης δηµα ρχίας Χριστοδουλου-Κολοκοντέ, ν α εν ηµερώνουν τ ους πολίτ ες τ ου δήµου µας για τα τεκταινόµενα, µε ανάρτηση ανακοινώσεων στα γραφεία των τοπικών διαµερισµάτων αλλά κ αι σε δηµόσια µέρη, τόσο των θεµάτων ηµερήσιων διατάξεων προς συζήτ ηση σ τα δηµο - τικά συµβούλια, όσο και των αποτελεσµάτων των δηµοτικών συµβουλίων. Δυστυχώς την πρόταση αυτή την είχαν και την έχουν γραµµένη στα παλιά τους τα παπουτσια,τόσο οι πρώην όσο και οι νυν κρατούντες, µε αποτέλεσµα ελάχιστοι δηµότες να λαµβάνουν µέρος στα δηµοτικά συµβούλ ια προ σφέροντας µε τ ην ουσι αστική συµ µετοχή τ ους -συµµετοχική δηµοκρατί α λέ γεται κ. δήµαρχε κ αι ε ίναι τ ο ζητ ούµενο από αρχαιοτάτων χρόν ων - κ αι οι ίδιοι κρατούντες βεβαίως ν α κάν ουν ανε - νόχλητοι την δουλειά τους, εξο φλώντας τις λευκές επιταγές που τους δίνει ο κόσµος µε τις εκλογές κάθε 4ετια!! Αποτέλεσµα των πάρα πάν ω ε ίναι κ αι η µεγάλη φασαρία που γίνεται τις τελευταίες ηµέρες στο Μπολάτι αλλά και γενικότερα στον δήµο µας µε τ ην έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου για την ίδρυση «Κέντρου διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών» (ΚΔΑΥ) στη θέση Μεσσοράχη-Κοκορέτσα στο Μπολάτι. Προσωπικά αν και προσπαθώ να ενηµερώνοµαι για τα κοινά, µέσα από επαφές µε φίλους κ αι εφηµερίδες, µόλ ις τ ην Πέµπτη 26 Μαρτιου έλαβα γνώση του ως άνω θέµατ ος από τ ην εφηµερίδα «Το Βήµα τ ης Βοχας» που δι ανέµεται δωρεάν στα καφενεία!! Δεν θα µπω στην ουσία γιατί δεν γνωρίζω το περιεχόµεν ο τ ης Περιβαλ λοντικής µελέτης παρ οτι είµαι αρχιτέκτονας και εξειδικευµένος µε πτυχίο στις Περι - βαλλοντικές µελέτες! Και αυτό γ ατί κ ανένας δεν µε κάλεσε ν α βοηθήσω επι του συγκεκριµένου Αλλά ούτε και γνώριζα οτι θα συζητείτο στο δήµο το θέµα. Αυτό που γ νωρίζω όµως τ ο δι ατρανώνω για άλλη µια φορά: Μόνον µε την συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις τ ης διοίκησης µπορε ί ν α παει µπρο στά ο τόπος σε µι α κ ατεύθυνση ορθολο γικής κ αι αε ιφορου ανάπτυξης. Όλες οι άλλες αποφάσεις, ερήµην των πολιτών, θα είναι ατελέσφορες και τουλάχιστον ε κ τ ου πο νηρού, ότ αν δεν έχουν τουλάχιστον εγγραφεί στα προεκλογικά προγράµµατα των δηµοτικών παρατάξεων. Συµµετοχική δηµοκρατία στον δήµο µας κ. Δήµαρχε!! Ψίχουλα για την διάβρωση των ακτών που χάνονται Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις απειλεί ο δήµαρχος Ξυλοκάστρου Αντ. Κλαδούχος Με α γωνιστικές κιν η- τοποιήσεις προκ ειµένου να δοθούν χρήµατ α γι α την διάσωση των α κτών του Κορινθι ακού, που έχουν κ αταστραφεί από την διάβρωση, απε ιλεί ο δήµαρχος Ξυλοκάσ τρου Αντώνης Κλαδούχος, ζητώντας τ ην ε κ νέου κατανοµή των χρηµά - των τ ου Επ ιχειρησιακού Προγράµµατος Πε λοποννήσου. Ο δήµα ρχος Ξυλοκά - στρου τονίζει ότι ένα από τα µεγ αλύτερα προβλή - µατα που αντιµετωπίζει η παραλιακή ζών η τ ης πε - ριοχής του, είναι αυτό της διάβρωσης των α κτών. Πρόβληµα που κάθε χρόνο γίνεται µεγαλύτερο, «µε τεράστιες οικονοµικές και περιβαλλοντικές επ ιπτώσεις». Χα ρακτηριστικά αναφέρει ότι η διάβρωση απειλεί άµεσα δρόµους, οικόπεδα και σπίτια. Επικαλούµενος επ ι- στηµονικές µε λέτες που Σηµαντικές ενισχύσεις στους ΟΤΑ Με απόφαση που υπεγ ράφη από τον υφυπουργό Εσωτερικών Θανάση Νάκο, κατανέµεται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β βαθµού και στην ΕΝΑΕ το ποσό των ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος Σύµφωνα µε την απόφαση το ποσό αυτό κατανέµεται ως α κολούθως: Πο σό συ νολικού ύψους ε υρώ,αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και τα Νοµαρχιακά Διαµερίσµατα, ως εξής: ευρώ δι ατίθεται γι α τ ην κάλυψη λε ιτουργικών κ αι λοιπών δαπανών ε υρώ δι ατίθεται προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών κ αι ευρώ διατίθεται προς κάλυψη δαπανών βε λτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Τα κριτήρια για τ ην κατανοµή του πο σού των λε ιτουργικών δαπανών είναι το πληθυσµιακό µέγεθος των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, το προσωπικό που υπηρετεί, η έκτασή τους, ο ορεινός χαρακτήρας τους, ο νησιωτικός χαρακτήρας τους, τα έσοδά τους από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήµατος και του τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτου οχήµατος. Τα κριτήρια για την κατανοµή του ποσού που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες είναι το πληθυσµιακό µέγεθος των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η πυκνότητα του πληθυσµού, η έκταση τους, ο αριθµός των εγκαταστηµένων σε αυτ ές οικισµών, οι επενδυτικ ές τ ους ανά γκες λόγ ω τ ου α ριθµού των επισκεπτών τους, το µήκος και η βατότ ητα του οδικού δικτύου, ο ορε ινός χαρακτήρας τους, ο νησιωτικός χαρακτήρας τους, το ποσοστό ανεργίας, τα έσοδα τους από τις ε ισπράξεις του τέλους άδειας οχήµατος και του τέλους µεταβίβασης οχήµατος, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και οι κατά κεφαλήν ιδιωτικές αποταµιεύσεις. Τα κριτήρια για την κατανοµή του ποσού για τις δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου είναι το µήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου, ο αριθµός ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων ανά 100 κατοίκους, η επ ιβάρυνση του οδικού δικτύου, το πληθυσµιακό µέγεθος, ο ορεινός και νησιωτικός χαρακτήρας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Ποσό ε υρώ αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση στις Υπερνοµαρχίες Αθη νών- Πε ιραιώς, Ροδόπης- Έβρου κ αι Δράµας- Καβάλας- Ξάνθης προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Ποσό ευρώ αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση στην Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. έχουν γίνει, ο κ. Κλαδούχος τ ονίζει τ ην ανά γκη συνολικών πα ρεµβάσεων, σε ολόκληρο το µήκος της ακτογραµµής, γεγονός όµως που σηµαίνει σοβαρές µε λέτες κ αι γ ενναίες χρηµατοδοτήσεις. Διαπιστώνει πως δεν υπάρχει κ ανένας σχ εδιασµός, ούτε και η πολιτική βούληση ν α δι ατεθούν χρήµατα κ αι χα ρακτηρίζει ψίχουλα τα 3 εκ. ευρώ περίπου, που το Ε.Π. Πελοποννήσου προβλέπε ι για τ ην δι ατήρηση τ ης κατάστασης τ ου περιβάλ - λοντος κ αι τ ην πρόληψη κινδύνων. Ζητ ά να κ ατανεµηθούν ξανά λοιπόν τα χρήµατα τ ου Ε.Π. κ αι να ενισχυθούν µε περισ σότερα χρήµατ α µέ τρα που αφορούν τ ην προ στασία του περιβάλ λοντος κ αι την διάβρωση των ακτών. «Χρήµατα υπάρχουν αλλά δίνονται σε άλ λες δρά - σεις» καταλήγει ο δήµα ρ- χος. Ο δήµος Λουτρακιου µπορεί να αναλάβει κοινοτικά έργα Την δυ νατότητα να αναλαµβάνει και ν α υλοποιεί κοινοτικά χρηµα - τοδοτούµενα έρ γα από τ ο Εθν ικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αν αφοράς απέκτ ησε ο Δήµος Λουτρακίου Περαχώρας. Ο γενικός γραµµατέας της Περι - φέρειας Πελοποννήσου Νίκος Αγγελόπουλος υπέ γραψε τ ην Επ ιβεβαίωση τ ης Δι αχειριστικής Επάρκ ειας Τύπου Α κ αι Β τ ου Δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας κ ατά τ ην Με ταβατική Περίοδο, ύσ τερα από τ ην εξέταση τ ου φα κέλου τ ου Δήµου. Υπογραµµίζεται ότι τ ην Διαχειριστική Επάρκεια απέκτησαν τόσο η Δι - εύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Δήµου, όσο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η έ γκριση που απέκτ ησε ο Δή - µος Λουτρακίου Περαχώρας αφορά συ γχρηµατοδοτούµενα δηµόσι α έργα υποδοµής και τεχνικές µελέτες, προµήθειες, υπηρεσίες κ αι ε ιδικές δράσεις (Βοήθεια στο Σπίτι, δράσεις εκπαίδευσης κ.α.).

7 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 αυτοδιοίκηση 7 ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΕΡΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Μεγάλο τουριστικό άνοιγµα Σηµαντικές συµφ ωνίες για την ενίσχυση του τουρισµού συνήψε η αντιπροσωπεία του Δήµου Λουτρακίου Περαχώρας, η οποία επισκέφθηκε την Κίνα µε επικεφαλής τον Δήµαρχο κ. Γιώργο Γκιώνη. Συγκεκριµένα τ ο Λουτ ράκι θα εν ταχθεί σ τα προ - γράµµατα τ ου κ οινωνικού τ ουρισµού τ ης Κίνας, ενώ υπογράφηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας µε 6 τουριστικά πρακτορεία που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Ζεγιάνγκ. Για τα αποτελέσµατα της επίσκεψης ενηµερώθηκε το Δηµοτικό Συµβούλιο Λουτρακίου Περαχώρας σ τη συ νεδρίαση που πρα γµατοποιήθηκε τ ην Δευτέρα, 30 Μαρτίου Η αντιπροσωπεία του Λουτρακίου επισκέφθηκε την πόλη Νίγκµπο, η οποία έχει πληθυσµό σχεδόν 6 εκατ. και ε ίναι πρωτ εύουσα της επα ρχίας Ζεγιάνγκ, σ την οποία ζουν σχεδόν 50 εκατ. κάτοικοι και αποτελεί µία από τις θαλάσσιες πύλες της Κίνας. Εκτός του Δηµάρχου Λουτ ρακίου Περαχώρας σ την αν τιπροσωπεία συµµετείχαν ο κ. Γ ιάννης Κόντης, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λουτρακίου, ο οποίος εν ηµέρωσε το Δηµοτικό Συµβούλ ιο, ο κ. Δηµήτ ρης Παππάς, Γ ε- νικός Γραµµατέας Συλλόγου Ξεν οδόχων Λουτ ρακίου και οι τ αξιδιωτικοί πρά κτορες Δηµήτ ρης Βλάσ σης για το Λουτράκι Συµφωνία για κοινωνικό τουρισµό και πρωτόκολλα συνεργασίας και Κωνσταντίνος Λέισσος, οι οποίοι υπέ γραψαν τις σχετικές συµφωνίες µε τ α τουριστικά πρακτορεία και εκπροσωπούν κοινοπραξία τουριστικών πρακτορείων του Λουτρακίου. Στρατηγική επιλογή «Είναι στρατηγική µας επιλογή να ανοιχθούµε στην τεράστια τουριστική αγορά τ ης Κίνας και να αναπτύξουµε αυτές τις σχέσεις», τόνισε ο Γ. Γκιώνης στο Δη- µοτικό Συµβούλιο και πρόσθεσε: «Δεν πή γαµε απροετοίµαστοι, ε ίπε, ούτ ε τυχαί α ε κεί. Και δεν κάν αµε ταξιδάκι αναψυχής. Όσοι πήγαµε εργασθήκαµε για το καλό της πόλης και την ανάπτυξή της». «Είναι σηµαντικό σε µία δύσκολη χρονιά να ανοιχτούµε σ αυτή την αγορά που δείχνει να είναι το µέλλον του τουρισµού», υπογράµµισε από την πλευρά του ο Γ. Κόντης. Ειδικότερα τώρα, συµφωνήθηκε η ένταξη του Λουτρακίου στο πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού της Κίνας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί, µέσω του Κινεζικού Οργανισµού Τουρισµού (China Inernaional T ravel Services). Ακόµη υπεγράφησαν πρωτόκολλα συνεργασίας µε έξι ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία αφορούν την συνεργασία τουριστικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν συνέδρια, κρατήσεις ξεν οδοχείων, ορ - γανωµένες εκδροµές και κρουαζιέρες. Οι συναντήσεις Το Λουτ ράκι πα ρουσιάσθηκε σε µί α ε ιδική ε κ- δήλωση, σ την οποί α πα ρέστησαν ο κυβερνήτ ης τ ου Νίγκµπο, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Τουρισµού, Πολ ιτισµού κ αι Εµπορίου, αλ λά κ αι τ ου Δήµου. Ήταν ακόµα εκπρόσωπος των ξενοδόχων της περιοχής, ε κπρόσωπος τ ου Κινεζικ ού Ορ γανισµού Τουρισµού και άλλοι. Επ ίσης έγιναν συναντήσεις µε 25 Κινέζους ταξιδιωτικούς πράκτορες. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΩΝ Τα εύσηµα στον δήµο Βόχας Έλεγχος πρα γµατοποιήθηκε από ορ - κωτούς λογιστές και στελέχη της γενικής γραµµατείας Νέας Γ ενιάς σ το γ ραφείο πληροφόρησης νέων τ ου δήµου Βόχας στο π λαίσιο τ ου ε λέγχου κ αι τ ης βε λτίωσης τ ης ποιότ ητας των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων γι α νέους που υλοποιε ί ο Δήµος. Συ γχαρητήρια δόθηκ αν σ τον Δήµαρχο Γ ιώργο Λιούν τρη, σ τον αν τιδήµαρχο Χα ράλαµπο Τ ανισχίδη κ αι τους εργαζόµενους του Γραφείου Πληρο - φόρησης Νέων τ ου Δήµου γι α την αξιοποίηση κ αι τ ην προώθηση ε υρωπαϊκών και εθν ικών προ γραµµάτων γι α νέους της Γ ενικής Γ ραµµατείας Νέας Γ ενιάς. Από τη γεν. γραµ. Νέας Γενιάς υπεύθυνη για τον έλεγχο των προγραµµάτων ανταλλαγών νέων που έχ ει υλοποιήσε ι η Δη - µοτική Αν απτυξιακή Επ ιχείρηση Βόχας ήταν η Μάρθα Διαµαντοπούλου ενώ γι α τα προγράµµατα υποδοχής και αποστολής Νέων εθελοντών η Κατ ερίνα Κουρκουτά. Τον οικονοµικό έλεγχο και τη διαχείριση των προ γραµµάτων ανέ λαβαν 2 ε κπρόσωποι τ ης Ετ αιρίας Ορκ ωτών Λο γιστών - Ελεγκτών SOL A.E. Για τους νέους Ο Δήµος Βόχας δηµιούρ γησε µε µε - γάλη επ ιτυχία τ ο «Γ ραφείο π ληροφόρησης Νέων» µε σκ οπό να προωθήσε ι και να αξιοποιήσε ι Εθν ικά κ αι Ευρωπαϊκά προγράµµατα για νέους. Στα δυο χρόν ια λε ιτουργίας τ ου τ ο Γραφείο Πληρο φόρησης νέων έχ ει ν α παρουσιάσει δρασ τηριότητες όπως τ ην φιλοξενία 2 ανταλλαγών νέων µε τη συµ- µετοχή και φιλοξενία 110 νέων από 16 χώρες τ ης Ευρωπαϊκής Έν ωσης κ αι τ ο Δήµο Βόχας, τ ην ορ γάνωση δύο αν ταλλαγών νέων σ τη Ιταλία και στη Σουηδία, την ορ γάνωση 3 προ γραµµάτων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας για νέους στους παιδικούς σταθµούς Βόχας και το πρόγραµµα «Βοήθε ια σ το σπ ίτι» κ αι τ ην αποστολή 23 νέων του δήµου µας σε αντίστοιχα προ γράµµατα σε χώρες τ ης Ε.Ε. Ακόµα το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων του Δήµου ανέ λαβε τ ην υπο στήριξη τ ου τοπικού συµβουλίου νέων µε τ ην ένταξη του σε πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας από την Γ. Γ. Νέας Γενιάς. Ο Δήµος Βόχας κ αι η Αν απτυξιακή εταιρία του (ΔΑΚΕΒ) κ αλούν όλους τ ους νέους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνονται µέσα από το Γραφείο πληροφόρησης νέων τ ου Δήµου. Περισ σότερες πληροφορίες : Γ ραφείο π ληροφόρησης νέων Δ. Βόχας,Ζε υγολατιό Κορινθί ας, Β. Γεωργίου και Γ. Βλάση. Το γ ραφείο λε ιτουργεί από Δε υτέρα έως Παρασκευή και οι ώρες επ ισκέψεων είναι από 9.30 έως (τηλ. Επικοινωνίας , ). Μ. Πρωτόπαπα: Δεν είστε πολιτικός Πάπας του Δήµου µας κ. Παύλου Χρησιµοποιώντας ιδι αίτερα σκ ληρή γ λώσσα, η δηµοτική σύµβουλος της µειοψηφίας του δήµου Λουτ ρακίου Περαχώρας Μα ρία Πρωτόπαπα, απάντησε στον πρώην δήµαρχο Παύλο Παύλου, ο οποίος τ ης δι αµήνυσε τις προηγούµενες ηµέρες ότι θέτει τον εαυτό της εκτός συνδυασµού, αν επ ι- µείνει σ την δική τ ης υποψηφιότ ητα για τον δήµο. Η κ. Πρωτόπαπα, που είχε ωστόσο κληθεί σ την συ γκέντρωση που διορ - γάνωσε ο πρώη ν δήµα ρχος τ ην πε - ρασµένη Κυριακή, αλλά δεν παρέστη, χαρακτήρισε την πολιτική εκδήλωση του κ. Παύλου «θλιβερή τελετή, ενώ µίλησε ακόµα και για «δηµόσιο χαρακίρι». Για τον πρώην δήµαρχο παρατήρησε ότι δεν έπεισε για τίποτα. Απαντώντας στην δηµόσια πρόσκληση του κ. Παύλου, γι α συνεργασία τους ενόψει των εκλογών, η Μαρία Πρωτόπαπα ζήτησε από τον πρώην ισχυρό άνδρα τ ου Λουτρακίου «να αντιληφθεί επιτέλους, ότι δεν είναι πολιτικός Πάπας του δήµου µας, ούτ ε ο µο ναδικός εκφραστής ενός συγκεκριµένου πολιτικού χώρου, αλλά ούτε και ο µοναδικός ή αναντικατάστατος σωτήρας του τόπου µας». Επιµένοντας στην δική της κάθοδο, στις επόµενες δηµοτικές εκλογές, η πρώην αντιδήµαρχος παρατήρησε ότι οι νέοι άνθρωποι που θέ λουν να διεκδικήσουν τον δικό τους ρόλο σ το Λουτράκι δεν µπορε ί «να θέτουν τις αν τίστοιχες φιλοδοξίες τους κάτω από την τελεσίδικη απόφαση του άλλου άρχοντα των πολιτικών δαχτυλιδιών». Όσο για την απόφαση του Π. Παύλου, να διαλύσει την «Αδέσµευτη Δηµοτική Κίνηση» της οποίας ηγήθηκε στις προηγούµενες πέντε εκλογικές αναµετρήσεις, η κ. Πρωτόπαπα σχολίασε ότι πλέον την πολιτική παράταξη στην οποία και η ίδια συµµετέχει σήµερα, ο πρώην δήµαρχος «την βάζει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, θέλοντας να κάνει πολιτικό λίφτινγκ για να διεκδικήσει την ψήφο των συνδηµοτών µας».

8 8 πολιτική Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Στη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ η Αθ. Κόρκα Η Βουλευτής Κορινθίας Αθηνά Κόρκα συµµετείχε στη συνεδρίαση τ ης Νοµαρχιακής Διοικ ούσας Επ ιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε.) Κορινθί ας τ ης ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ, µε αντικείµενο συζήτησης τις επερχόµενες Ευρωεκλογές. Στην οµιλία της η κ. Κόρκα ανέφερε τόνισε την σηµασία των ευρωεκλογών για το µέλλον της Ευρώπης και για την καθηµερινότητα όλων των πολιτών. Σηµείωσε ότι η νέα οµάδα, που θα αν αδειχθεί από τις ε κλογές της 7ης Ιουνίου, έχει ακόµη µεγαλύτερες υποχρεώσεις και πρέπει να διαδραµατίσει α κόµη ενεργότερο ρόλο. «Έχουµε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου και χρειαζό- µαστε α κόµη π ιο ισχυρή φ ωνή σ το Ευρωπαϊκό Κοιν ο- βούλιο» υπογράµµισε η βουλευτής. «Οι επικείµενες Ευρωεκλογές λοιπόν έχου ν τεράστια σηµασία για το µέλλον της Ευρώπης, καθώς τα προβλή- µατα που καλείται να ξεπεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προκλήσεις που θα αν τιµετωπίσει στο άµεσο µέ λλον είναι πολύ µεγάλες και απαιτούν την υιοθέτηση γενναίων πολιτικών, οι οποίες εν ισχύουν τ η συ νεργασία µε ταξύ των κρατών µελών» κατέληξε η κ. Κόρκα. Η ΟΝΝΕΔ Κορινθίας από το Ηράκλειο στον Βόλο Το περασµένο Σάββατο πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η περιφερειακή συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ σ το Ηράκλειο µε θέµα: «Νέες τεχνολογίες και έρευνα». Συγκεκριµένα συζητήθηκαν θέµατα που αφ ορούν τις τεχνολογίες ε κµετάλλευσης νέων πη γών ενέρ γειας κ αι εξοικονόµησης ενέργειας, τους ηλε κτρονικούς υπολο γιστές και την εξοικονόµηση ενέργειας απ αυτούς, την παιδεία και τις νέες τ εχνολογίες, καθώς επίσης, την υγεία, την παιδεία στο διαδίκτυο, την έρευνα και πρωτοπορία. Ακόµα, τα ΑΜΕΑ και οι νέες τεχνολογίες. Η ορ γάνωση τ ης Κορίνθου έδωσε α κόµη µι α φ ορά δυναµικό «παρών», συµβάλλοντας στη διαµόρφωση των Αρχών και Θέσεων τ ης ΟΝΝΕΔ, όπως αυτ ές θα συ γκεκριµενοποιηθούν στην τ ελική Εθνική Συ νδιάσκεψη Αρχών και Θέσεων. Συ νεχίζουµε την πορεία µας, προς αυτόν τ ον µεγάλο σ τόχο που έχ ει θέσε ι η ΟΝΝΕΔ κ αι σταδιακά θα σας παρουσιάσουµε και τις προτάσεις για τις θεµατικές ενότητες. Το επόµενο βήµα αυτής τ ης διαδικασίας, θα γίνε ι το επόµενο Σάββατο, 4 Απριλίου, σ το Βόλο, όπου θα συ - ζητηθεί η θεµατική ενότ ητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣ - ΜΟΣ. Ήδη, σ την ΟΝΝΕΔ Κορίνθου επεξερ γάζονται την πρότασή τ ους κ αι γι α αυτή τ ην ενότ ητα, τ ην οποί α θα παρουσιάσουν τις επόµενεςηµέρες. Η Πειρατεία στη συνάντηση Παπαληγούρα Commiee H πειρατεία και η ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Εν ω- σης βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης στο Λονδίνο τ ου υπουρ γού Εµπορικής Ναυτιλίας Αν αστάση Παπαλη - γούρα, µε την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλ ιακής Συ νεργασίας (Greek Shipping Cooperaion Commiee). Οι ε κπρόσωποι τ ης ε λληνικής ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου ε υχαρίστησαν τ ον υπουργό για το έµπρα κτο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης κ αι τ ην ενερ γό συµ µετοχή της στην καταπολέµηση της πειρατείας σ τον Κόλπο τ ου Αν τεν και στα πέριξ της Σοµαλίας στις θαλάσσιες περιοχές. Εκφράσθηκε επ ίσης η ε υχή να συ νεχιστεί η εµπ λοκή ε λληνικών πολεµικών π λοίων σ την περιοχή του Αντεν, καθώς επίσης, όπως συ νηγόρησε κ αι τ ο ΥΕΝΑΝΠ, να επεκταθεί η προ - στασία των θαλασ σών από τις συµµαχικές ν αυτικές δυ νάµεις στις προβληµατικ ές περιοχ ές της Δυτικής Αφρικής. Το πρόβληµα τ ης πειρατείας αποκτά νέα διάσ ταση µε τά κ αι το τ ελευταίο κρούσµα σε ε λληνόκτητο πλοίο, το οποίο κρατείται από πε ιρατές σε όρµο σ την περιοχή του Κόλπου τ ου Αντεν εν αναµονή διαπραγµατεύσεων. Μεταξύ τ ου π ληρώµατος ε ίναι και τ ρεις Ελ ληνες (π λοίαρχος, υποπλοίαρχος κ αι πρώτ ος µηχανικός). Ο Κ. Κόλλιας για την εξίσωση των ορίων ηλικίας Την απόφαση τ ου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών σχολίασε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας. Σε δηλώσεις του τονίζει ότι η απόφαση τ ου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν ήτ αν αιφνιδιαστική, αλλά αντιθέτως αναµενόµενη, ενώ υπενθυµίζε ι ότι η ίδι α απόφαση έχει ληφθε ί προ οκτώ µη νών γι α τ ην Ιτ αλία, ενώ σε ανάλογη θέση ε ίναι κ αι η Φιν λανδία. «Σχ εδόν όλες οι χώρες µέλη έχουν ήδη α ρχίσει αναπροσαρµογές για τη σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλ ικίας και αυτό διότι τ ο κοινοτικό δίκαιο είναι δεσµευτικό για όλα τ α κράτη της ΕΕ» σηµειώνει ο κ. Κόλλιας. Ως εκ τούτου, παρατηρεί, «η απόφαση τ ου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ουδεµία σχέση έχει µε πα ραλείψεις ή λάθη τ ης Κυβέρν ησης. Η Ελ λάδα, όπως κ αι άλλες χώ - ρες, υπο στήριξε τον κ οινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, πλην όµως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κρίνει σε όλες τις περιπτώσεις ότι ο κοινωνικός αυτός χαρακτήρας δεν δικαιολογεί διακρίσεις στις συντάξεις». Ο βουλευτής Κορινθίας επισηµαίνει ακόµα ότι η εξίσωση των ορίων αφορά ασφαλισµένες του δηµο σίου µέχρι τ ο 1993 κ αι αυτό διότι για τους υπόλοιπους ασφαλισµένους η εξίσωση των ορίων ηλικίας ισχύει ήδη δια νόµου. Συνεδρίαση της Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ Κορινθίας Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Κορινθίας της ΟΝΝΕΔ συ - νεδρίασε την Παρασκευή στην Κόρινθο, όπου συζητήθηκαν πολύ σοβαρά και επίκαιρα θέµατα. Μεταξύ αυτών των θεµάτων συζητήθηκαν τα οργανωτικά, όπως η πρόοδος ερ γασιών ανασυγκρότησης τοπικών γραφείων, αλλά και η πρόοδος συµµετοχής σε δη - µοτικές οµάδες εθελοντισµού. Έγινε ένας απολογισµός από την συµµετοχή της ΟΝ- ΝΕΔ Κορινθίας στις περιφερειακές διασκέψεις και συζητήθηκε ακόµα η πρόοδος των διαδικασιών σχετικά µε τις επερχόµενες εκδηλώσεις. Ακόµα, τ έθηκαν όπως ήτ αν αν αµενόµενο, θέµατ α πολιτικής επικαιρότητας, καθώς και η προετοιµασία της οργάνωσης για τις επερχόµενες Ευρωεκλογές. Έγινα ενη- µέρωση σχετικά µε τις φοιτητικές εκλογές, µε το υλικό για το περιοδικό NUEVO, την προετοιµασία της οργάνωσης για τη συµµετοχή της στην περιφερειακή διάσκεψη της Τρίπολης στις 11 Απριλίου. Ο Μπεγλίτης στην Κύπρο ο Ευθυµίου στην Κόρινθο Ο Βουλε υτής Κορινθί ας κ αι Μέλος του Πολιτικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Πάνος Μπεγλίτης, ε κπροσώπησε τ ο ΠΑΣΟΚ ως επ ικεφαλής αν τιπροσωπείας, στις εργασίες του Συνεδρίου του Σο σιαλιστικού Κόµ µατος Κύπρου (ΕΔΕΚ), στη Λευκωσία (28-29/03/2009). Στο περιθώριο τ ου Συ νεδρίου ο κ. Μπεγ λίτης ε ίχε συ - ναντήσεις µε τ ον Πρόεδρο τ ης ΕΔΕΚ Γ. Οµήρου, τ ον Επ ίτιµο πρόεδρο Β. Λυσσαρήδη, καθώς και µε τον Γραµµατέα του ΑΚΕΛ Άνδρο Κυπριανού. Στην Κόρινθο Ωστόσο, σ την Κόρινθο βρέ - θηκε το βράδυ τ ης περασµένης Κυριακής, ο πρώη ν υπουρ γός Πέτρος Ευθυµίου, υπε ύθυνος της επ ιτροπής τ ου ε κλογικού αγώνα για τις ε υρωεκλογές σ το νοµό µας. Σκοπός της παρουσίας του στην πόλη µας ήτ αν να συγκροτηθεί η επ ιτροπή ε κλογικού α γώνα κ αι ν α ξε κινήσει µια προσπάθεια συντονισµένων κινήσεων κ αι δράσεων µέχρι τις 7 Ιουνίου που είναι οι ευρωεκλογές.

9 Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ùìïé óôèî óèíåòéîü ðåòçýá Στην πανελλαδική απεργία της ΓΕ- ΣΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη, 2 Απριλίου, καλεί τους εργαζόμενους της περιοχής, το Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου, δηλώνοντας δυναμικό παρόν στις κινητοποιήσεις. Η Διοίκηση του Ε.Κ. Λουτρακίου τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι οι εργαζόμενοι όλοι μαζί πρέπει να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση που θα γίνει στις 10:30 το πρωί στις 2 Απριλίου, μπροστά από το Εργατικό Κέντρο της πόλης. Το κύμα απολύσεων, η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων συνθέτουν το νέο σκοτεινό τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι με την κινητοποίησή τους απαιτούν: Ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής λιτότητας, της περικοπής των κοινωνικών παροχών, της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Αποτροπή του κλίματος τρομοκρατίας με απολύσεις, υποχρεωτικές άδειες άνευ αποδοχών, μειώσεις ημερών και ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, μη καταβολής δεδουλευμένων. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Αποτροπή του να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση τους. η εργοδοσία ας αναλάβει και αυτή το κόστος της δικής της συμμετοχής στην κρίση. Πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας της αγοράς. Μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ και των καυσίμων. Τα προβλήματα Επτά είναι οι «πληγές» που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στα 8,9 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2008 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργείας Κορίνθου κατά τη χρήση 2008 ανήλθε σε 385,1 εκατ. ευρώ, έναντι 357,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,7%. Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 31,2 εκατ. ευρώ, έναντι 57,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 45,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2008, το ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκε σε 8,1% επί του κύκλου εργασιών από 16%, το Μείωση κατά 60,5% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 40,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 8,9 εκατ. ευρώ (0,071 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 34 εκατ. ευρώ (0,274 ευρώ ανά μετοχή), το Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στα μεγέθη της μητρικής εταιρίας. Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2008 ανήλθε σε 346 εκατ. ευρώ έναντι 340,6 εκατ. ευρώ το Το ΕΒΙΤDΑ ανήλθε σε 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 52,6 εκατ. ευρώ το 2007 (μείωση κατά 49,8%), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ (0,046 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,24 ευρώ το 2007). τομέα: 1 Αύξηση από 5 έως και 17 χρόνια της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στον δημόσιο τομέα. 2 «Πάγωμα» των αυξήσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους, που έχουν μηνιαίο μεικτό μισθό πάνω από ευρώ. 3 Αντικατάσταση των αυξήσεων στις συντάξεις με... βοηθήματα. 4 Επιβολή και νέων μέτρων για τη... φορο-αφαίμαξη μισθωτών και συνταξιούχων. 5 Κύμα απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. 6 Στροφή πολλών επιχειρήσεων στην εργάσιμη εβδομάδα των τεσσάρων ημερών. 7 Φαινόμενα καταστρατήγησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) αποφάσισε να κηρύξει 24ωρη απεργία την Πέμπτη. ΠΕΡΣΕΑΣ Στα ευρώ τα καθαρά κέρδη Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Περσεύς μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το 2008 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ,98 ευρώ ενώ η καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ευρώ ,81 ευρώ. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν θετικά κυρίως από τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους για το σύνολο των δραστηριοτήτων το οποίο διαμορφώθηκε στο 13% έναντι 6,8 % πέρυσι. Η αύξηση του Μικτού Περιθωρίου οφείλεται αφενός στη μη ύπαρξη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των δαπανών ανάπτυξης που συνεπάγονται και αφετέρου στον περιορισμό του κόστους πωληθέντων των λοιπών προϊόντων. Σε επίπεδο EBITDA τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,45 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,06 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης την λόγω της διαμόρφωσης των ζημιών σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής Θέσης. άποψη Διακλαδική συνάντηση Διαβούλευση του Χρ. Ντούσικου* Μετά την πρώτη διερευνητική διακλαδική συνάντηση δι αβούλευση, πα ρουσία τ ου προεδρείου της Οµοσπονδίας Εµπόρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, του εκπροσώπου της ΟΕΒΕ Κορινθίας, του προέδρου τ ου συλλόγου κοµµωτών, του προέδρου του συλλόγου Εστίασης του Κιάτου και του Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., διαπιστώθηκε η ανά γκη ενεργοποίησης κάθε δυ νατότητας ενεργειών και άµεσων δράσεων από τ ο Επιµελητήριο Κορινθίας για την προβολή και διαφή- µιση των φυσικών και τεχνιτών υποδοµών στο Νοµό. Με την εισήγηση του Κου Ντ ούσικου και την παράθεση από τ ους παρευρισκοµένους ιδεών, σκ έ- ψεων και ενεργειών, κατεγράφη το αποτέλεσµα της σύγκλησης απόψεων ως παρακάτω: 1ον Η ανάγκη για άµεση λήψη αποφάσεων για αντι- µετώπιση των ενδεχόµεν ων επ ιπτώσεων από την οικονοµική κρίση σ τον τουρισµό, αλλά και γενικότερα στην επιχειρηµατικότητα του νοµού, από το Επιµελητήριο Κορινθίας, α) µε έρε υνα σε επ ίπεδο ειδικών, για πρόταση χαρακτηρισµού των πλεονεκτηµάτων που θα αποτελούσαν σηµε ία αν αφοράς κ αι ανάδε ιξη σε αφορµές επισκεψιµότητας. β) µε έρε υνα εξεύρεσης τρόπων και µέσων προβολής αυτών στο κοινό της Αττικής, (Πρωτεύουσας) ως εν δυνάµει «πελάτες» επισκέπτες. γ) µε κατάθεση από ενδιαφερόµενους ολοκληρωµένης πρότασης σχεδίου εφαρµογής προγράµµατος προβολής και ενεργειών, χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης και κόστος υλοποίησης του. 2ο ν Την ευθύνη εξασφάλισης χρηµατοδότησης του εγχειρήµατος από την τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού, την Περιφέρεια, εµπλεκόµενα Υ πουργεία κ αι Ευρωπαϊκά προγράµµατα: α) µε εµπλοκή και συµµετοχή και των 15 Δήµων του νοµού, β) την αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων χορηγίες, γ) τ ην α ρωγή τ ης Εκκλησίας κ αι τ ου εθε λοντισµού (φορέων, ατόµων). 3ον Την διαχείριση και συντονισµό του προγράµµατος, µε σύσταση, ανάθεση και λειτουργία οργάνου/ων εποπτείας εφαρµογών. Κρίνετε δε απα ραίτητη, η εν ιαία στήριξη της πρότασης και η µαζική απαίτηση από το Επιµελητήριο, για αποδοχή της ευθύνης υλοποίησης των ανωτέρω. Επίσης, άµεσα θα ζητ ηθεί η α ρωγή και άλλων φ ο- ρέων που δεν ήσαν πα ρόντες σ την σηµερινή συνάντηση, αφού τους κοινοποιηθεί η παρούσα επιστολή, µε σκ οπό τ ο αίτ ηµα γι α συµφ ωνία, όσο και δικών τους προτάσεων. Ευχαριστώ θερµά τ ου πα ρευρισκόµενους γι α τ ην άµεση αντίληψη, παραγωγή και παράθεση ιδεών, συ γκερασµένων προτ άσεων, σ τον κ οινό στόχο. *προέδρου του Σωματείου Επαγγελματιών Γαστρονομίας, Εστίασης και Συμποσίου

10 18 αγροτικά Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 Μέχρι το καλοκαίρι ενισχύσεις και αποζημιώσεις «Μέχρι το καλοκαίρι θα προωθηθούν οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις των Ελλήνων αγροτών, με τις οποίες θα ανακουφιστούν και θα στηριχτούν πάνω από » δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ο υπουργός ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την προώθηση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» το οποίο, όπως σημείωσε, θα επικαιροποιηθεί και θα αναθερμανθεί προκειμένου να δώσει ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο. Αναφέρθηκε ακόμα στον εθνικό διάλογο, ο οποίος όπως ανέφερε, θέτει εκτάκτως εκ νέου το αγροτικό πρόβλημα. «Είναι ένα πρόβλημα, το οποίο είναι διεθνές και ευρωπαϊκό» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόσθεσε, ότι μέσα από τον εθνικό διάλογο θα επανοικοδομήσουμε το εθνικό συμβούλιο αγροτικής πολιτικής, ώστε να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία και συμμετοχή γενικότερα του αγρότη στα θέματα που τον αφορούν. Πρωταπριλιάτικες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ Αποζημιώσεις ύψους καταβάλλονται από χθες, 1η Απριλίου, στους δικαιούχους παραγωγούς της Κορινθίας, από τον ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, εκκαθαρίσθηκαν από τον οργανισμό και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι καταστάσεις παραγωγών 39 Νομών της χώρας, για εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις, ζημιών στη φυτική παραγωγή, που συνέβησαν από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2009 από βροχοπτώσεις, πλημμύρα, χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, καύσωνα και αγριογούρουνο σε διάφορες καλλιέργειες. Παράλληλα, από χθες καταβάλλονται στους δικαιούχους παραγωγούς κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ για τις πυρκαγιές του 2006 και του 2007 συνολικού ύψους ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται για τις εργασίες και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι πυρόπληκτοι αγρότες, όπως αυτές διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. και αφορούν παραγωγούς. Σπεύσατε για αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ Στην παραλαβή των τιμολογίων αγοραπωλησίας αγροτικών προϊόντων του 2008 από τους αγρότες, προκειμένου να γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ στους παραγωγούς του ειδικού φορολογικού καθεστώτος (που δεν τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων) προχωρούν αυτές τις ημέρες πολλές Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία των Ενώσεων, οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν το σύνολο των τιμολογίων που έκοψαν πέρυσι, ώστε να λάβουν όλα τα χρήματα που δικαιούνται, χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα, που ενδεχομένως να προκύψουν σε περίπτωση τμηματικής υποβολής τους. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ Οι Νέοι Αγρότες στην Κόρινθο Ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ της Όλγας Μαλέα με τίτλο «Επιχειρήστε Αγροτουριστικά» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν χθες στη συνάντηση για τον αγροτουρισμό, στους χώρους του Κέντρου Νέων Κορινθίας, στην Κόρινθο. Τη συνάντηση διοργάνωσαν η Νομαρχία Κορινθίας, η Ένωση Αγροτουρισμού Πελοποννήσου και το Κέντρο Νέων Κορινθίας, ενώ συντονιστής ήταν ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος και Σύμβουλος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδας. Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΝΑ Λ. Πολυμενάκος, ενημέρωσε τους νέους και τους νέους αγρότες, για το μόνο αυτόνομο συνδικαλιστικό νομικό πρόσωπο των νέων αγροτών στην Ελλάδα, την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Ο κ. Δ. Σχοινοχωρίτης, ζήτησε την ενεργοποίηση της Ένωσης Νέων Αγροτών Κορινθίας, ενώ για την προετοιμασία του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών και τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις, ενημέρωσε τον Α. Γιάτσογλου από το ΑγρΟραμα, που έχει την γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου. Οι οργανωμένοι Νέοι Αγρότες προβληματίζονται πάρα πολύ για το μέλλον των αγροτικών επαγγελμάτων, διότι εντοπίζουν μια τάση μετατόπισης τομέων των αγροτικών επαγγελμάτων με υφαρπαγή των πλέον παραγωγικών κομματιών, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο οποίος παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται από αποκλειστικά αγρότες, ενώ στην Ελλάδα οι Αγρότες δεν συμμετέχουν ούτε καν σε διαβουλεύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγρότες είναι οι φροντιστές του φυσικού περιβάλλοντος, φροντίζοντας μέχρι σήμερα το 92% περίπου της επιφανείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα έπρεπε να συμμετέχουν στον προσδιορισμό των αξόνων φροντίδας του περιβάλλοντος, μαζί με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους. Τώρα που όλοι μιλούν για «πράσινη επιχειρηματικότητα», «πράσινο τουρισμό» και «πράσινη ανάπτυξη» ή ακόμα και «πράσινη ενέργεια» ή βιομάζα ή Βιοντήζελ ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η Ηλιακή Ενέργεια, οι Νέοι Αγρότες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τμήματα του «πράσινου» και να δώσουν διεξόδους στις δυσμενείς εξελίξεις των αγροτικών επαγγελμάτων τους, χωρίς συρρίκνωση και αποστέρηση νέων καινοτόμων δυνατοτήτων. Ολοκληρωµένη διαχείριση στα βερίκοκα του Αγίου Βασιλείου Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Βασιλείου Κορινθίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των αγορών για πιστοποιημένα βερίκοκα, θα εφαρμόσει και για την καλλιεργητική περίοδο 2009 το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης για το σύνολο των παραγωγών του. Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές για τα βερίκοκα ποικιλίας Μπεμπέκου εσοδείας 2008 των παραγωγών - μελών του εξασφάλισε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Βασιλείου Κορινθίας, προκειμένου να τους ενισχύσει οικονομικά, ειδικά εφέτος που η παραγωγή σημείωσε μείωση. Όπως επισημαίνουν από τον Συνεταιρισμό, «μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με τους μεταποιητές, καταλήξαμε σε συμφωνία για πώληση των βερίκοκων Μπεμπέκου εσοδείας 2008 προς 0,45 ευρώ ανά κιλό». Το ποσό που θα λάβουν οι παραγωγοί εφέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣ Αγίου Βασιλείου, είναι αυξημένο κατά 28,88% σε σύγκριση με πέρσι. Ωστόσο, μειωμένη κατά 25% χαρακτήρισαν την παραγωγή των βερίκοκων Μπεμπέκου, οι άνθρωποι του Συνεταιρισμού, οι οποίοι για τέταρτη συνεχή χρονιά διαθέτουν πιστοποιημένα βερίκοκα στην αγορά. Η παραγωγή βερίκοκων Μπεμπέκου, που προορίζονται κατά κύριο λόγο για την βιομηχανία της μεταποίησης (κομπόστα, πούλπα χυμός) εφέτος δεν ξεπέρασε τους τόνους. Έρχονται αλλαγές στην επισήµανση των ροζέ οίνων Αποδεκτές έγιναν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επισήμανση των κοινοτικών ροζέ οίνων σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής τους, από την αρμόδια διαχειριστική επιτροπή. Πλέον αναμένεται να επισημοποιηθούν οι νέοι κανόνες με προοπτική να εφαρμοστούν από την 1η Αυγούστου Αναλυτικότερα, βάσει των νέων κανόνων, ροζέ κρασί μπορεί να παραχθεί είτε με τις παραδοσιακές μεθόδους, είτε με συν-οινοποίηση λευκών και κόκκινων κρασιών. Μέχρι τώρα η δεύτερη μέθοδος δεν επιτρέπονταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρασκευή επιτραπέζιων οίνων, με μοναδική εξαίρεση τα κρασιά ονομασίας προέλευσης (πχ. ροζέ γαλλική σαμπάνια, από κόκκινα και λευκά κρασιά), καθώς και σε ορισμένα ισπανικά κρασιά. Σε διεθνές επίπεδο η συνοινοποίηση λευκών και κόκκινων κρασιών για την παραγωγή ροζέ είναι μια αποδεκτή μέθοδος από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV). H αποδοχή αυτής της μεθόδου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών κρασιών, στις ετικέτες των οποίων θα μπορεί προαιρετικά να αναφέρεται εάν το κρασί παρήχθη με την παραδοσιακή μέθοδο οινοποίησης ή ότι αποτελεί μίγμα κρασιών.

11 TEMPO Πέµπτη 2 Απριλίου 2009 ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Τιµητική βράβευση για την Ειρήνη Παππά Με το πρώτο βραβείο «Ελληνίδες και Έλληνες παγκόσµιας αναγνώρισης» τ ου Ιδρύµατ ος τ ης Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία τιµήθηκε η σπουδαία ηθοποιός Ειρήνη Παππά την Παρασκευή 27 Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα Θεάτρου. Το βραβείο παρέδωσε στη διεθνούς φήµης τραγωδό ο πρόεδρος της Βουλής Δ.Σιούφας, παρουσία του πρωθυπουργού Κ.Κα ραµανλή, των πρώη ν πρωθυ - πουργών Κ.Σηµίτη και Κ.Μητσοτάκη, του υπουργού Πολιτισµού Αντώνη Σαµαρά, των πρώην προέδρων του Κοιν οβουλίου Απ.Κα κλαµάνη κ αι Α.Μπενά κη- Ψαρούδα και πολλών βουλευτών. «Η σηµερινή βράβε υση έχ ει ιδι αίτερη αξί α κ αι συµβολισµό, γιατί την βραβεύει το Κοινοβούλιο και η πατρίδα µου» δήλωσε συγκινηµένη η Ειρήνη Παππά. Ανταποκρινόµενη σ την ε υχή τ ου κ. Σιούφα «ν α συνεχίσετε για πολλά χρόνια ακόµη το έργο σας για την τέχνη, την Ελλάδα και τον κόσµο», η κ. Παππά µίλησε για το «σχολείο» της, το παλιό εργοστάσιο της «Σάνιτας» σ την οδό Πε ιραιώς, όπου φιλοδοξε ί ν α φέρει τις τραγωδίες και το έργο που έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό. Συγκίνηση «Το βραβείο αυτό ε κφράζει την ατοµική και συλλογική επιθυµία κάθε Ελληνίδας και Έλληνα να βραβεύσει την Ειρήνη Παππά» ε ίπε στην προσφώνησή του ο Δηµήτρης Σιούφας, ο οποίος τόν ισε ότι η Ει - ρήνη Παππά καθιερώθηκε στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωµα «όχι µόνο ως η µεγάλη ηθοποιός, αλλά ως η µεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός». Περιέγραψε µε τ α λόγια του µεγάλου σκηνοθέτη Μανοέλ ντε Ολιβέιρα την Ειρήνη Παππά ως την «πανέµορφη και µεγαλοπρεπή φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφραση της. Είναι η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών, µητέρα ενός ποταµού, πηγή ολόκληρου του δυτικού πολιτισµού». Τόλµα να γνωρίσεις την Ευρώπη Η οµάδα πρώη ν εθε λοντών EVS Κορινθί ας σε συ νεργασία µε τ ο Κέν τρο Νέων Κορινθί - ας, διορ γανώνει µι α Ευρωπαϊ - κή βραδιά, τ ην Πα ρασκευή 10 Απριλίου 2009 σ τις 8.30 µ.µ. στο Κέντρο Νέων Κορινθίας (Κολιάτσου 112). Η βραδιά περιλαµβάνε ι εν η- µέρωση για σχέδια του καλοκαιριού (αν ταλλαγές νέων, σεµινά - ρια και EVS σύντοµης διάρκειας) σε Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία, Αρ- µενία, Τσεχία και Δανία. Επίσης, ενηµέρωση για σχέδια Leonardo Da V inci γι α τ ο 2009 σε Γ ερ- µανία και Ιταλία, καθώς και για σχέδια EVS µα κράς διάρκ ειας για το σε όλη τ ην Ευρώπη + Τουρκία. Το πρόγραµµα πλαισιώνει: Ζωντανή πα ρουσίαση εµπε ι- ριών πρώη ν Ελ λήνων συµ µετεχόντων σε ε υρωπαϊκά προγράµ- µατα Έκθεση φ ωτογραφίας από σχέδια στο εξωτερικό Διαπολιτισµικά παιχν ίδια, ζωντανή µουσική µε D-Jay! Γεύσεις από όλη τ ην Ευρώ - πη! Κάθε νέος ηλ ικίας 15 έως 30 ετών έχει την δυνατότητα να συµµετάσχει σε δι απολιτισµικά ευρωπαϊκά προ γράµµατα, που ανάλογα µε τ ο ε ίδους τ ου δι αρκούν από 5 ηµέρες έως 12 µή - νες. Στόχος µι ας τ έτοιας βραδιάς είναι η αν ταλλαγή εµπε ιριών µεταξύ πρώη ν κ αι µε λλοντικών συµµετεχόντων και είναι ανοικτή για όλους. Τ α ε υρωπαϊκά αυτ ά σχέδια εν τάσσονται σ την άτυπη εκπαίδευση κ αι δεν απαιτ ούν ειδικά προσόντα (π.χ. δεν χρε ι- άζεται κάποιος να ξέρει αγγλικά) µόνο την θέληση της προσφοράς και της πρωτοβουλίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της βραδιάς αυτής, θα έχ ετε τ ην ευκαιρία να ρθείτε σε επαφή µε ξένους νέους από Φιν λανδία, Λιθουανία, Γ αλλία, Τ ουρκία, Σλοβακία, και Αρµενία που υπηρετούν σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές δοµές του Νοµού µας. Νέα Γενιά σε Δράση στο Δήµο Βόχας Παρουσιάσεις τ ου προ γράµµατος Νέα Γ ενιά σε Δράση πρα γµατοποίησε τ ο Γραφείο Πληρο φόρησης Νέων τ ης Αναπτυξιακής Ετ αιρίας τ ου δήµου Βόχας (ΔΑΚΕΒ) σ τα Λύκ εια τ ου Δήµου. Τ ις πα ρουσιάσεις παρακολούθησαν τα τµήµατα της 2ας κ αι 3ης Λυκ είου ενώ τ ο σχολείο επ ισκέφτηκαν και νέοι εθε λοντές από χώρες τ ης Ευρώπης που ερ γάζονται σ τους παιδικ ούς σ ταθµούς τ ου Δήµου Βόχας. Τ ους µαθητ ές επιστέφτηκε επίσης ο πρόεδρος της ΔΑΚΕΒ Χαράλαµπος Τανισχίδης ενώ ο Δήµαρχος Γεώργιος Λιούντρης έστειλε σχετική επιστολή ώστε να ενθαρρύνουν τους νέους να αξιοποιήσουν τα προγράµµατα της Ε.Ε. που τους αφορούν. Τα προγράµµατα τα οποία οι νέοι προσκαλέστηκαν να συµµετάσχουν ήταν Α) Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία για νέους Β) οι ανταλλαγές νέων Γ) οι συναντήσεις νέων.ο Δήµος Βόχας καλεί όλους τους νέους από 16 έως 30 ετών να απευθυνθούν στο Γραφείο πληροφόρησης Νέων του Δήµου έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τα προγράµµατα για νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εθνικός φορέας προώθησης του προγράµµατος αυτού είναι η Γενική Γραµµατεία Νέας γενιάς ( Ινστιτούτο Νεολαίας) και το Υπουργείο Παιδείας. Για περισσότερες πληροφορίες το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων βρίσκεται στο Ζευγολατιό. Η "ΣΦΕΝΤΟΝΑ" του Λάκη Γιαννιδάκη στο διαδίκτυο!!! Σημαδέψτε στο hp://www.sfedona.com/ και με ένα κλικ...χτυπηστε ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ!!! Ανοίγει τις πόρτες το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Αστρονοµίας 2009, το Αστεροσκοπείου Κρυονερίου ανοίγει τις θύρες του για το κοινό, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου Τα βράδια τ ης Πα ρασκευής 3, τ ου Σαββάτ ου 4 & της Κυριακής 5 Απριλίου, οι επ ισκέπτες του Αστρονοµικού Στ αθµού Κρυο νερίου θα έχου ν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο µεγάλο τηλεσκόπιο, να παρακολουθήσουν προβολές σχετικές µε τα ουράν ια σώµατ α κ αι τ ην ασ τρονοµία κ αι ν α θαυµάσουν τα άσ τρα από τ α ερασιτ εχνικά τ ηλεσκόπια. Η Κορινθία είναι ο αστρονοµικός νοµός της χώρας µας, αφού υπάρχουν 2 από τα 5 συνολικά τηλεσκόπια της Ελλάδας (στο Κρυονέρι ένα από τα µεγαλύτερα της χώρας και στο Στεφάνι ένα µικρότερο). H Πρωτοβουλία Φορέων και Πολιτών για τον Αστρονοµικό Στ αθµό Κρυο νερίου (ΠΡΩ.ΑΣ.Κ.) δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο 2003 και δραστηριοποιείται µε σκοπό την υποστήριξη του Αστρονο- µικού Σταθµού Κρυονερίου. Πελοποννησιακό Βιβλίο στην ΕΤ3 Μισή ώρα µετά τα µεσάνυχτα, την περασµένη Παρασκευή και στην Εκποµπή «Άξιον Εστί» του Βασίλη Βασιλ ικού (σ την ΕΤ3) πα ρουστιάστηκε, µεταξύ άλλων, και το βιβλίο τ ου Πολιτικού Μηχανικού από τ η Νεµέα Γ ιώργου Κωσ τούρου, µε τίτλο «Νεµέων Άθλων Διή γησις», που ε κδόθηκε τον Ιούνιο του 2008 κ αι διατίθεται ήδη σ τα βιβλιοπωλεία (κ εντρική διάθεση: Αθανάσιος Χρι - στάκης). Πρόκειται για δίτοµο έργο ζωής, το οποίο προλογίζει ο Οµότιµος Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου τ ης Καλ ιφόρνιας σ το Μπέρκ λεϊ κ. Στ έφανος Μίλ λερ, πρώη ν Διε υθυντής Αν α- σκαφών σ την Αρχαί α Νεµέα. Ο πρώτ ος τόµος περιλαµβάνει την «Νεµεάδα», έναν έµµετρο ύµνο στη Νεµέα και στους αρχαίους αγώνες της, συνοδευόµενη από 208 επ ιλεγµένα σχόλ ια µυθολο - γικού, ιστορικού, τοπογραφικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού, οιν ικού κ αι γενικότερου ενδι αφέροντος κ αι π λούσια ε ικονογράφηση µε σχ ετικά θέµατα που αν αζητήθηκαν σε 80 Μουσε ία τ ης Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο δε ύτερος τόµος περιλαµβάνε ι τ ην προ σωπογραφία 286 Νεµε ονικών τ ης α ρχαιότητας, µε παράθεση των γ ραπτών πηγών (επ ιγραφές, πά - πυροι, α ρχαία γραµµατεία κ.λπ.) που τ ους αναφέρουν, χάρ τη των τόπων κ αταγωγής τ ους κ αι ενδιαφέροντα γενικά στοιχεία για τους αρχαίους αγώνες. Και σ τους δύο τόµους υπάρχου ν εκτενή ευρετήρια και πλήρης βιβλιογραφία. Ήδη το έργο αυτό έχ ει απο σπάσει πολύ θερµές κριτικ ές από συγγραφείς, επιστήµονες και άλλους διακεκριµένους ανθρώπους της πνευµατικής και κοινωνικής ζωής κ αι πα ρουσιάστηκε σ την εφηµερίδα ΚΑ- ΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 16 Νοεµβρίου 2008.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαµία 20-12-2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεδρίασε στις 20 εκεµβρίου το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας : ενηµέρωση για την µη απόδοση των ΚΑΠ από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 11297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για 10η συνεχή χρονιά ο θεσμός των Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 24 Νοεμβρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2005-2007 Βρισκόμαστε στην αρχή της τρίτης περιόδου, μετά την ιδρυτική μας συνέλευση τον Νοέμβριο του 2001 και επιβάλλεται να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2351047274, 78317 & 6989343435 E-MAIL: press-office@champie.ondsl.gr Κατερίνη, 2 Δεκεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Της Αθανασίας Κωνσταντίνου Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Με δεδομένες τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου.

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου. Φίλες και φίλοι, Συμπολίτισσες και συμπολίτες, Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ απόψε στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα και σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ *********************************************************** ΕΙΔΗΣΕΙΣ Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας *********************************************************** Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Ιωάννινα (26 & 27 Νοεμβρίου 2010) Γ. Κασιμάτης: Μειωμένη κατά 50% η ζήτηση στην αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης. Ανάγκη για ανάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7 η /2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7 η /2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 69914 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πληρ.: Ζωναράς Π., Μαρκαντωνάτου Π. Τηλ.: 26413 60308, 60307 E-mail: dimsim@agrinio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Καλυμνίων θα συνεχίσει επιτυχώς για τρίτη χρόνια την υλοποίηση των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ημερήσια Διάταξη

2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ημερήσια Διάταξη Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΉΠΕΙΡΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα πέντε (5) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι,

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ REPRESENTATION IN CYPRUS Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Αρ. Πρ.: 39091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25 μου χρόνια ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα την οποία διατηρώ μέχρι σήμερα αναφορικά με Κλιματισμό και Θέρμανση.

Στα 25 μου χρόνια ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα την οποία διατηρώ μέχρι σήμερα αναφορικά με Κλιματισμό και Θέρμανση. Καλησπέρα σας, Ευχαριστώ πολύ την ΕΣΕΕ για την τιμητική πρόσκληση. Ονομάζομαι Βούλα Αγιοστρατίτη είμαι από την Εύβοια, εκλεγμένη Γενική Γραμματέας στην Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα