ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 24/11/ 2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6780 Αγ.Κωνσταντίνου 1, Πειραιάς Πληροφορίες : Π. Κρητικού Αρ. Τηλ.: FAX : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόχειρου Διαγωνισμού με συλλογή προσφορών, για την εφάπαξ συντήρηση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης Ψύξης - Αερισμού των 2 κτιρίων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά τα οποία βρίσκονται: α) επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 1 και β) επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθν. Αντιστάσεως, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Παρακαλείσθε όπως, εάν επιθυμείτε, προσέλθετε στην Υπηρεσία μας (Αγ. Κωνσταντίνου 1, 5 ος όροφος γραφείο 506) έως την 01/12/2014 και ώρα 13:00 μμ ακριβώς προκειμένου να καταθέσετε έγγραφη προσφορά για τις εν θέματι υπηρεσίες. Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι με Πρόχειρο Διαγωνισμό (συλλογή προσφορών ) και το κριτήριο αξιολόγησης για την κατακύρωση θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Η παρούσα θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Η Προϊστ/νη της Δ/νσης του Περιφερειακού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά Συνημμένα: Γενικοί Όροι διαγωνισμού Τεχνική Περιγραφή Ειδικοί Όροι διαγωνισμού Σχέδιο Σύμβασης Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που πρέπει να υποβάλουν οι συμμετέχοντες Αργυροπούλου Ευανθία 1

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι αυτών, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ένα σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος αποτελεί τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, ο οποίος πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, (Αγ. Κων/νου 1-5 ος όροφος - γραφ. 506), και να αναγράφει ευκρινώς στην Ελληνική γλώσσα τα εξής: α. Τη λέξη «Προσφορά». β. Το θέμα του διαγωνισμού. γ. Τον τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό ήτοι: Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά Υποδ/νση Διοικ/κού Αγ. Κων/νου 1 ΤΚ Πειραιάς 5 ος όροφος, γραφείο 506 Προϊσταμένης Τμήματος Επιμελητείας δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται 3 ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι: 1) ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 2) ο φάκελος «Τεχνική προσφορά», 3) ο φάκελος «Οικονομική προσφορά», στους οποίους ομοίως θα αναγράφονται ευκρινώς τα ίδια στοιχεία που θα αναγράφονται και στον κυρίως φάκελο της προσφοράς αλλά επιπλέον θα αναγράφουν και την ενδεικτική ονομασία του φακέλου, (π.χ. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»). Η υποβολή φακέλου Τεχνικής προσφοράς είναι προαιρετική σε αντίθεση με την υποβολή των υπολοίπων φακέλων η οποία είναι υποχρεωτική επί ποινή απορρίψεως. Υποχρεωτική επί ποινή απορρίψεως είναι η υποβολή της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συμπληρώσει. 3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας με την ακόλουθη διαδικασία: Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των «Δικαιολογητικών συμμετοχής» & «Τεχνικής προσφοράς» και μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή. Οι φάκελοι των «Οικονομικών προσφορών» αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των «Οικονομικών προσφορών», για όσες προσφορές δεν έγιναν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 01/12/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 2

3 4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 εν ισχύ, με αντικείμενο αυτό του διαγωνισμού, δηλ. τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης. Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού στον φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής που θα καταθέσει. 5. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλει στον φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, αντίγραφα πτυχίων και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τόσο δικά του όσο και των συνεργατών του. Συγκεκριμένα κάθε διαγωνιζόμενος, απαιτείται να διαθέτει: έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο Μηχανικό (απόφοιτο Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως διπλώματος, ή ένα τουλάχιστον Πτυχιούχο Μηχανικό (απόφοιτο Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως πτυχίου, Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να διαθέτει και συνεργείο τεχνιτών ψυκτικών εγκαταστάσεων, αποτελούμενο από 2 τουλάχιστον άτομα, οι οποίοι απαιτείται να είναι κάτοχοι αδείας εν ισχύ, Εργοδηγού Ψυκτικού και οι οποίοι επιπλέον πρέπει να διαθέτουν και Πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., σύμφωνα με το Π.Δ.1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3Α/8-1-13). Για τη συντήρηση του καυστήρα απαιτείται και ένας αδειούχος συντηρητής, ο οποίος θα εκδώσει μετά την ετήσια συντήρηση, πιστοποιητικά μετρήσεων καυσαερίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΚΑ. Ο συντηρητής αυτός μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στο μόνιμο προσωπικό του αναδόχου, αλλά να είναι εξωτερικός συνεργάτης του. 6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στον φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά 3

4 πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (προκειμένου για νομικά πρόσωπα) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π Δ 118/07. iv. Να δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν τους χώρους των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των εργασιών που απαιτείται να πραγματοποιήσουν. v. Να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των ειδικών όρων και της τεχνικής περιγραφής του διαγωνισμού, τα οποία και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι αυστηρώς η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρμόδια Αρχή. 7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων (μειοδότης) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π Δ 118/ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών που θα υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι, απαιτείται να είναι 120 ημερολογιακών ημερών τουλάχιστον, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9. Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, έξοδα, φόροι, τέλη ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση. 10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του Π.Δ. 118/2007, οι Ειδικοί Όροι και η Τεχνική Περιγραφή του διαγωνισμού. 4

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις υποχρεώσεις του ανάδοχου για την εφάπαξ εποχιακή συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού των εν θέματι κτιρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ανάθεση της συντήρησης, να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες που αντιστοιχούν σε μία πλήρη και εφάπαξ συντήρηση. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Η μετατροπή των συστημάτων από ψύξη σε θέρμανση, αποτελεί υποχρέωση του συντηρητή. Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης που είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος ανάλογα με το είδος των μηχανημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα στα 2 κτίρια. Πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, επιβάλλεται επίσκεψή τους στο χώρο των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των εργασιών που απαιτείται να πραγματοποιήσουν. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Οπτικός έλεγχος (συναρμογή τμημάτων, ταινίες στεγανοποίησης, υδραυλικές συνδέσεις κ.λ.π.) Καθαρισμός ή αντικατάσταση των φίλτρων αέρα και καθαρισμός των υγραντήρων. Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτοματισμού. Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων εισόδου-εξόδου νερού και εξαέρωση και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο. Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών κ.λ.π.). Χημικός* καθαρισμός στοιχείων, φίλτρων και εναλλάκτη οικονομίας. Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτροκινητήρων των ανεμιστήρων. Καθαρισμός των πτερυγίων της πτερωτής των ανεμιστήρων. Καθαρισμός των πτερυγίων των Dampers. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης της κίνησης και των ταινιών στεγανότητας. Έλεγχος και καθαρισμός των εναλλακτών. Αμπερομέτρηση των κινητήρων των ανεμιστήρων, έλεγχος των ιμάντων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται, έλεγχος των εδράνων και λίπανση αυτών. Καθαρισμός και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του συνολικού δικτύου της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. Έλεγχος λειτουργίας των σερβοκινητήρων των διαφραγμάτων. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ή ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ Ή ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 5

6 Οπτικός έλεγχος. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών. Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο. Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 5 kg ανά μηχάνημα). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής. Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων αέρα και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. Χημικός* καθαρισμός στοιχείων αέρα. Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο). Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή-εξατμιστή. Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.) Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων). Έλεγχος απορροφημένης ισχύος. Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας. Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων. Έλεγχος και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων. Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων. ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ) Θα πραγματοποιηθεί εσωτερικός καθαρισμός των αεραγωγών με τη μέθοδο της ξηράς απόξησης των επικαθήσεων του αεραγωγού και της απομάκρυνσης αυτών δι αναρροφήσεως, χωρίς την χρήση οιασδήποτε χημικής ή απορρυπαντικής ουσίας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται βάσει των κανονισμών IAQ (Indoor Air Qyality) που καλύπτουν την υγιεινή και την ασφάλεια των κλιματιζόμενων χώρων. Η πρόσβαση εντός των αεραγωγών θα γίνεται είτε μέσω των στομίων του δικτύου, είτε μέσω θυρίδων εργασίας οι οποίες θα ανοίγονται σε κατάλληλα σημεία του δικτύου και κατόπιν θα κλείνονται και θα στεγανοποιούνται. Στα σημεία αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και ειδικές θυρίδες με πόρτα ασφαλείας για μελλοντική χρήση. Καθαρισμός και ρύθμιση στομίων αέρα, (τα στόμια των αεραγωγών θα αποξηλώνονται και αφού πλυθούν και καθαρισθούν θα πρέπει να επανατοποθετηθούν. Έλεγχος στεγανότητας και μόνωσης. Απολύμανση με κατάλληλο χημικό*. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (F.C.U.) Χημικός* καθαρισμός στοιχείων. Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. Καθαρισμός των φτερωτών και των ανεμιστήρων. Έλεγχος τρίοδης βάνας και ανεμιστήρα. Εξαέρωση. 6

7 Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων. Έλεγχος ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώματος. Έλεγχος μονώσεων. Οπτικός έλεγχος. ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT Ή PACKAGE) ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF/VRV Χημικός* καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού στοιχείου Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. Καθαρισμός των περσίδων, των φτερωτών και των ανεμιστήρων. Έλεγχος πιέσεων, ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση όταν απαιτείται. Έλεγχος ανεμιστήρων, ψυκτικών συνδέσεων, ηλεκτρικών συνδέσεων, οργάνων αυτοματισμού. Αμπερομέτρηση συμπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερμικού και πηνίου μονάδας. Έλεγχος των αντικραδασμικών πελμάτων και μονώσεων. Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του δικτύου αποχέτευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ * Το χημικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλο και πιστοποιημένο κατά τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα για την αντιμετώπιση των μυκήτων που σχετίζονται με την νόσο της Λεγεώνας και θα πρέπει να γίνεται πριν η εγκατάσταση λειτουργήσει στην ψύξη. Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να διαθέτει την απαραίτητη ποσότητα χημικού υγρού για όλους τους καθαρισμούς που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα συντήρησης. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, τον καπναγωγό και την καμινάδα. Στερέωση (κτίσιμο) και τοποθέτηση πυρότουβλων όπου απαιτείται. Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού, πετρελαίου και αποκατάστασή τους. Αφαίρεση καυστήρα, αποσυναρμολόγησή του και καθαρισμός (πλύσιμο) του ανεμιστήρα, καθαρισμός διασκορπιστήρα, σπινθηριστών, φωτοαντίστασης, μπεκ, φίλτρου αντλίας πετρελαίου, φίλτρων τροφοδοσίας πετρελαίου. Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, διακοπτών όλης της εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται. Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, ή έλεγχος της πίεσης και του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής. Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης. Εκκίνηση της εγκατάστασης έλεγχος και ρύθμιση του καυστήρα, λήψη μετρήσεων που αφορούν τον ελκυσμό της καμινάδας, την θερμοκρασία των καυσαερίων την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και δείκτη αιθάλης Bacharach. Παρακολούθηση της λειτουργίας της όλης εγκατάστασης, test όλων των οργάνων προστασίας και αυτοματισμού. Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού έντυπου λεβητοστασίου υπογεγραμμένο από ειδικευμένο Τεχνικό. Το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στην Δ/νση του Υποκαταστήματος. 7

8 Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καυσαερίων για το ΥΠΕΚΑ (υποχρεωτικό από το νόμο). ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο συντηρητής δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία κάθε λέβητα. Επίσης δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων με χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου ως καύσιμο. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων των εγκαταστάσεων. Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα από το χώρο. Ο ανάδοχος θα λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να περιοριστούν φθορές της περιουσίας του Εργοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία η εγκατάσταση ή μέρος αυτής, λειτουργεί μέσω φυσικού αερίου, οι εργασίες συντήρησης των συγκεκριμένων μηχανημάτων-συσκευών, θα προσαρμοσθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος-συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 8

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατ εφαρμογή όσων καθορίζονται με την διυπουργική απόφαση Δ6/Β/14826 (Φ.Ε.Κ.1122/ αρθ. 3 &4). 2. Πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, επιβάλλεται επίσκεψή τους στο χώρο των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των εργασιών που απαιτείται να πραγματοποιήσουν. 3. Η μετατροπή του συστήματος από ψύξη σε θέρμανση αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 4. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή, εργαλείο και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών. 5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 6. Η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένου και των αργιών) ημέρες και ώρες χωρίς όμως να παρακωλύεται η λειτουργία του κτιρίου. Ο ανάδοχος τουλάχιστον 5 μέρες πριν την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης, οφείλει να ενημερώσει το Υποκατάστημα μέσω φαξ. 7. Στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος συμπεριλαμβάνονται: Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις της Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αναλώσιμα υλικά οφείλει ο ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα καθώς και η αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης των αναλωσίμων. Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες. Η αμοιβή του συνεργείου. Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί. Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις. 8. Με την ολοκλήρωσης της συντήρησης, ο ανάδοχος θα αναγράψει στο δελτίο συντήρησης αναλυτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε. Στα δελτία συντήρησης (ένα για κάθε κτίριο), θα αναγράφονται επίσης και οποιεσδήποτε βλάβες, επισκευές και παρατηρήσεις του αναδόχου για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει την Δ/νση της Υπηρεσίας που εκτελεί χρέη διαχείρισης του κτιρίου. Επιπλέον στο δελτίο συντήρησης ο ανάδοχος θα αναγράψει και τις βασικότερες ενδείξειςμετρήσεις στοιχείων της εγκ/σης (όπως π.χ. τις ηλεκτρικές καταναλώσεις των εξωτερικών και 9

10 των εσωτερικών μονάδων, τις θερμοκρασίες νερού και αέρα, τις πιέσεις χαμηλής και υψηλής των συμπιεστών, τις θερμοκρασίες των χώρων και του περιβάλλοντος κ.λ.π.) Το δελτίο συντήρησης & βλαβών θα είναι τουλάχιστον διπλότυπο, θα υπογραφεί από τον τεχνικό του αναδόχου, από τον επιβλέποντα των συνεργείων συντήρησης εκ μέρους του αναδόχου καθώς και από τον υπεύθυνο παρακολούθησης των εργασιών εκ μέρους της Υπηρεσίας που εκτελεί χρέη διαχείρισης του κτιρίου. Ένα εκ των δύο δελτίων θα παραμένει στο κτίριο, σε φάκελο που θα φυλάσσεται στο γραφείο του υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών, και ένα θα διαβιβαστεί στο Οικονομικό Τμήμα του Υποκαταστήματος με ευθύνη του αναδόχου, για έλεγχο και πληρωμή. 9. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΕΛ.Ο.Τ. ή άλλου ευρωπαϊκού φορέα) και θα φέρουν τις σημάνσεις CE στην συσκευασία τους. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται: Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία, τις αμοιβές, τα ωράρια εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του. Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 11. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαρότητας των χώρων. 12. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί για να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή για να υπογράψει την σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ εφαρμογή των οριζόμενων στα Άρθρα 6 & 34 του Π.Δ.118/ Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως δικαιώματά του, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της. Η παραβίαση της άνω απαγόρευσης συνεπάγεται από μόνη της και αυτοτελώς λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που χορηγείται με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή. 14. Η παραλαβή θα πιστοποιείται από την επιτροπή παραλαβής μέσω σύνταξης πρακτικού παραλαβής. Τις επιτροπές παραλαβής θα ορίσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα τιμολόγια μετά τη σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού παραλαβής. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο ανάδοχος: 10

11 1ον) Προσκομίσει στην Υπηρεσία που εκτελεί χρέη διαχείρισης του κάθε κτιρίου ενημερωμένο Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που συντηρεί στο κτίριο, στην οποία θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο μηχανήματος, όπως: Τύπος μηχανήματος, κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός, ψυκτικό μέσο, θερμική ισχύς, ψυκτική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συνολικός αριθμός εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ανά τύπο μηχανήματος. Με ευθύνη του Υποκαταστήματος, ένα αντίγραφο του Πίνακα θα διαβιβαστεί στην Δ/νση Τεχνικής & Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2ον) Συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τον Ειδικό Πίνακα Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ6/Β/14826/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1122/Β / ), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα συντήρηση. Ο Πίνακας θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου. Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στο Οικονομικό Τμήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά. Εκεί θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και τα πρακτικά παραλαβών υπογεγραμμένα από τις επιτροπές παραλαβής. Οι πληρωμές θα γίνονται από το Οικονομικό Τμήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά. Όλες οι σχετικές κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 11

12 ΣΥΜΒΑΣΗ Στ......, σήμερα, την... οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκπροσωπείται για την παρούσα Σύμβαση, από τον Δ/ντή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά......, το οποίο στο εξής θα καλείται «Εργοδότης», η επιχείρηση με τίτλο......, ΑΦΜ..., ΔΟΥ..., έδρα..., ΤΚ..., τηλ...., φαξ..., η οποία βάσει του από... καταστατικού, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την..., κάτοικο , οδός , η οποία επιχείρηση στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1. Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, αναθέτει στον δεύτερο την εφάπαξ συντήρηση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης-Ψύξης-Αερισμού των 2 κτιρίων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά τα οποία βρίσκονται: Α) επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 1 και Β) επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθν. Αντιστάσεως, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή. Η Σύμβαση και η Τεχνική Περιγραφή, αφού υπογραφούν ανά σελίδα από τους συμβαλλόμενους, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 2. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει συνεργείο εξειδικευμένο, με τις απαιτούμενες κατά νόμο επαγγελματικές άδειες τεχνιτών & μηχανικών, με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή για την αποπεράτωση του έργου. 3. Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατ εφαρμογή όσων καθορίζονται με την διυπουργική απόφαση Δ6/Β/14826 (Φ.Ε.Κ.1122/ αρθ. 3 &4). 4. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών, της Τεχνικής Περιγραφής και των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού με τα οποία συμφωνεί χωρίς καμιά επιφύλαξη. 5. Η μετατροπή του συστήματος από ψύξη σε θέρμανση αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 6. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή, εργαλείο και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών. 12

13 7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 8. Η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένου και των αργιών) ημέρες και ώρες χωρίς όμως να παρακωλύεται η λειτουργία του κτιρίου. Ο ανάδοχος τουλάχιστον 5 μέρες πριν την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης, οφείλει να ενημερώσει το Υποκατάστημα μέσω φαξ. 9. Στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος συμπεριλαμβάνονται: Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις της Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αναλώσιμα υλικά οφείλει ο ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα καθώς και η αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης των αναλωσίμων. Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες. Η αμοιβή του συνεργείου. Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί. Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις. 10. Με την ολοκλήρωσης της συντήρησης, ο ανάδοχος θα αναγράψει στο δελτίο συντήρησης αναλυτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε. Στα δελτία συντήρησης (ένα για κάθε κτίριο), θα αναγράφονται επίσης και οποιεσδήποτε βλάβες, επισκευές και παρατηρήσεις του αναδόχου για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει την Δ/νση της Υπηρεσίας που εκτελεί χρέη διαχείρισης του κτιρίου. Επιπλέον στο δελτίο συντήρησης ο ανάδοχος θα αναγράψει και τις βασικότερες ενδείξειςμετρήσεις στοιχείων της εγκ/σης (όπως π.χ. τις ηλεκτρικές καταναλώσεις των εξωτερικών και των εσωτερικών μονάδων, τις θερμοκρασίες νερού και αέρα, τις πιέσεις χαμηλής και υψηλής των συμπιεστών, τις θερμοκρασίες των χώρων και του περιβάλλοντος κ.λ.π.) Το δελτίο συντήρησης & βλαβών θα είναι τουλάχιστον διπλότυπο, θα υπογραφεί από τον τεχνικό του αναδόχου, από τον επιβλέποντα των συνεργείων συντήρησης εκ μέρους του αναδόχου καθώς και από τον υπεύθυνο παρακολούθησης των εργασιών εκ μέρους της Υπηρεσίας που εκτελεί χρέη διαχείρισης του κτιρίου. Ένα εκ των δύο δελτίων θα παραμένει στο κτίριο, σε φάκελο που θα φυλάσσεται στο γραφείο του υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών, και ένα θα διαβιβαστεί στο Οικονομικό Τμήμα του Υποκαταστήματος με ευθύνη του αναδόχου, για έλεγχο και πληρωμή. 11. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΕΛ.Ο.Τ. ή άλλου ευρωπαϊκού φορέα) και θα φέρουν τις σημάνσεις CE στην συσκευασία τους. 12. Ο ανάδοχος υποχρεούται: Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία, τις αμοιβές, τα ωράρια εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. 13

14 Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του. Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 13. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαρότητας των χώρων. 14. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως δικαιώματά του, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της. Η παραβίαση της άνω απαγόρευσης συνεπάγεται από μόνη της και αυτοτελώς λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που χορηγείται με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή. 15. Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των... ευρώ #...#, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%. Αριθμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης δαπάνης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Η παραλαβή θα πιστοποιείται από την επιτροπή παραλαβής μέσω σύνταξης πρακτικού παραλαβής. Τις επιτροπές παραλαβής θα ορίσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα τιμολόγια μετά τη σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού παραλαβής. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο ανάδοχος: 1ον) Προσκομίσει στην Υπηρεσία που εκτελεί χρέη διαχείρισης του κάθε κτιρίου ενημερωμένο Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που συντηρεί στο κτίριο, στην οποία θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο μηχανήματος, όπως: Τύπος μηχανήματος, κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός, ψυκτικό μέσο, θερμική ισχύς, ψυκτική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συνολικός αριθμός εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ανά τύπο μηχανήματος. Με ευθύνη του Υποκαταστήματος, ένα αντίγραφο του Πίνακα θα διαβιβαστεί στην Δ/νση Τεχνικής & Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2ον) Συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τον Ειδικό Πίνακα Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ6/Β/14826/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1122/Β / ), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα συντήρηση. Ο Πίνακας θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου. Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στο Οικονομικό Τμήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά. Εκεί θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και τα πρακτικά παραλαβών υπογεγραμμένα από τις επιτροπές παραλαβής. Οι πληρωμές θα γίνονται από το Οικονομικό Τμήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά. Όλες οι σχετικές κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 14

15 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία ανεγνώσθη και εβεβαιώθη, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε τρία αντίγραφα, από τα οποία, ένα έλαβε ο Ανάδοχος, και δύο έλαβε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 15

16 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εφάπαξ συντήρηση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης Ψύξης - Αερισμού των 2 κτιρίων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά τα οποία βρίσκονται: Α) επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 1 και Β) επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθν. Αντιστάσεως, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού. ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 16

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ Γ31/1756/2015 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19 - Αθήνα. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Y.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΖΑΧΑΡΩΦ 3 Αθήνα 10-7-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 70 ΓΑΛΑΤΣΙ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΕ. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ 12-05- 2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Πρωτοπαπαδάκη 70 Αρ. Πρωτ 4042 111 47-Γαλάτσι Πληροφορίες: Χ. Αποστολοπούλου Τηλ:2102135487,2102930430 Fax:2102927024

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" Νίκαια:28-04-2015 Αρ. Πρωτ:17871/29-04-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β)

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 7015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-09-2015 Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418

Μαρούσι, 23-09-2015 Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ,Fax: 210 6834021, E-mail:oakait@otenet.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΤΜΠ469Β7Θ-1ΚΞ ΑΔΑΜ: 15PROC003067587 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΩΕΑΧ46906Ψ-ΦΞΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.:1152/2015 Α.Δ.Α.: Β5ΘΟ46906Ψ-Γ7Τ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17875/29-4-15

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Καλομοίρης Χρήστος, Κουρτίδου Ελένη (Τηλ : 210-5283113)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Καλομοίρης Χρήστος, Κουρτίδου Ελένη (Τηλ : 210-5283113) Ημερ: 22/4/2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων : Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ. : 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών : Καλομοίρης Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: 26 ης Οκτωβρίου 3-5 Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 507454 Φαξ: 2310 507452 Πληρ: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ:22-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:35270 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002721612 2015-04-22

15PROC002721612 2015-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΒΜΗ6469Η25-Η3Ω Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 03/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031532 2015-09-09

15PROC003031532 2015-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 24651/8-9-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εργασία Συντήρηση Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 03/04/ 2008 ΑΡ. ΠΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2293 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 210-5217327/304/325 Fax: 210-5217315 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ

Τηλ. 210-5217327/304/325 Fax: 210-5217315 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα