1. Τον Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τον Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Νέα Δημοτική Αγορά Κόνιτσα,44100,τηλ.: &29311, φαξ: , Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας Ημ/νία 27/02/15 Πληρ. : Ευάγγελος Κυρίτσης Αρ.Πρωτ. 51 Τηλ. : ,29311 Fax : Ε-mail : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" 2. Την αριθμ. 6403/ΙΖ/ απόφαση του ΥΠΑΙΘ με την οποία συγκροτήθηκε η Εφορεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/37/ ) 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 4. Την αριθμ. 9/ πράξη της Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια δαπανών. 5. Το Ν.Δ.496/1974 όπως ισχύει σήμερα 6. Το Π.Δ. 394/1996 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου". 7. Ν.2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 8. Την από υπογραφή Σύμβασης χρηματοδότησης (αρ. <Α > Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «IPA Ελλάδα-Αλβανία »), μεταξύ των εταίρων: (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δήμος Αργυροκάστρου και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας για το Έργο: «BALKANEANA: A

2 Europeana Digital Library Initiative for the cross-border area of Greece and Albania». Ο Επικεφαλής εταίρος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) αναλαμβάνει να υλοποιήσει το έργο σε συνεργασία με τους ακόλουθους δικαιούχους (εταίρους): Εταίρος 2: Δήμος Αργυροκάστρου Εταίρος 3: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας 9. Τo με α.α παραδοτέα 6.2.2, (Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας - Ψηφιοποίηση 1000 επιλεγμένων βιβλίων από το αρχείο της -) της ενέργειας 6.2, του έργου με τίτλο «BALKANEANA: A Europeana Digital Library Initiative for the cross-border area of Greece and Albania» σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «BALKANEANA: A Europeana Digital Library Initiative for the cross-border area of Greece and Albania», με κωδ. 2014ΕΠ MIS , που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος «ΙΡΑ Ελλάδα-Αλβανία » και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%, θα προβεί σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στις 24/3/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στο κτίριο της Δ.Κ.Β. Κόνιτσας, Νέα Δημοτική Αγορά, ΚΟΝΙΤΣΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00) συμπεριλαμβανομένου 23%, σύμφωνα με τον Πίνακα 1: Πίνακας υπό προμήθεια ειδών : Α / Α Πίνακας 1: Πίνακας υπό προμήθεια ειδών ΕΙΔΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ () (συμπεριλαμβανομ ένου 23% 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 1.1 Σταθερός Η/Υ ,00 2 Σαρωτής βιβλίων (book scanner) 2.1 Έγχρωμος σαρωτής βιβλίων (book scanner) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η δαπάνη θα καλυφθεί από το παραδοτέο (Ψηφιοποίηση 1000 επιλεγμένων βιβλίων από το αρχείο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας), της ενέργειας 6.2 ΠΡΟΣΟΦΡΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και τις 16/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., προσφορά στα γραφεία της Βιβλιοθήκης, Νέα Δημοτική Αγορά, ΚΟΝΙΤΣΑ Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του κάθε είδους χωριστά του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

3 Προσφορές γίνονται δεκτές για μέρος ή το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Η τιμή προ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη τιμή ανά είδος πλέον απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει προσφορά σύμφωνα με τον Πίνακα 2: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει αναλυτικά το χρονικό διάστημα παροχής 3ετούς εγγύησης καλής λειτουργίας και τη δυνατότητα εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει ο υποψήφιος για τα είδη που παρέχει.

4 ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ 24/3/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στο κτήριο της Βιβλιοθήκης, Νέα Δημοτική Αγορά, ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης κ. Κυρίτση Ευάγγελο, τηλ , Οι υπογεγραμμένες προσφορές να αποσταλούν ή να παραδοθούν απευθείας σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι και την 16/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία: 4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (στοιχεία αποστολέα) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας Για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού του έργου «Balkanena: A Europeana Digital Library Initiative for the cross-border area of Greece and Albania» ( με κωδ. ΠΔΕ 2014ΕΠ ) Διεύθυνση: ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΚΟΝΙΤΣΑ Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και των ειδικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας (Νέα Δημοτική Αγορά, ΚΟΝΙΤΣΑ τηλ ). ΑΞΙΟΛΟΓ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ: Ο αναδειχθείς ανάδοχος βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στο κτήριο της Βιβλιοθήκης στην Κόνιτσα. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης θα γίνει από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.

5 Η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και η προμήθεια ανατίθεται στον επόμενο φθηνότερο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο εξοπλισμός παραδίδεται σε άριστη κατάσταση στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή μέσα στην προθεσμία που προαναφέρθηκε. (Eπιβαρύνεται με την συναρμολόγηση των υλικών και την εκμάθηση της λειτουργίας από το προσωπικό της βιβλιοθήκης). ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον αναδειχθέντα προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ α. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. β. Ο ανάδοχος αναφορικά με τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Ιωαννίνων γ. Η παρούσα διακήρυξη θα επικολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης, θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Κόνιτσα, 27/2/2015 Ο Προϊστάμενος Ευάγγελος Κυρίτσης 5

6 Πίνακας 1: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 1 Ηλεκτρονικος Υπολογιστής Σταθερός Η/Υ Οθόνη Διαγώνιος Οθόνης: 22" Τύπος Οθόνης: WXGA Τεχνολογία Οθόνης: LED LED: Ναι Ανάλυση: 1366 x 768 Οθόνη: 16:9 Κάρτα γραφικών Τύπος Κάρτας Γραφικών: Αυτόνομη Μνήμη Εξωτερικής Κάρτας Γραφικών: 2 GB Chipset: nvidia Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: GeForce 1 ΜΕ

7 GT 740M ΜΕ Επεξεργαστής Επεξεργαστής:CPU- Intel Core i5 Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2 GHz Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή: 2 Μνήμη Μέγεθος Μνήμης: 8 GB Τύπος Μνήμης: DDR3 Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα: 1 TB Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 1 Χωρητικότητα Δίσκου: 1 TB Τύπος Σκληρού Δίσκου: SATA Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου: 5400 rpm

8 ΜΕ Οπτικά μέσα Οπτικό Μέσο: DVD±RW Πολυμέσα WebCam: WebCam Αριθμός Ηχείων: 2 Δίκτυα Wireless Lan (802.11a/b/g/n): WIFIN Bluetooth Θύρα Ethernet Συνδέσεις Card Reader 2xUSB 2.0 2xUSB 3.0 1xHDMI out 1xMicrophone in 1xHeadphone Out Μπαταρία Τύπος Μπαταρίας

9 Li-Ion ΜΕ Software Λειτουργικό Σύστημα: Windows 8 64 Bit Ασύρματο πληκτρολόγιο Ασύρματο ποντίκι 2 Σαρωτής Περιγραφή συστήματος: Σύστημα σάρωσης βιβλίων με χρήση αποσπώμενων ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. 1

10 Τρόπος Σάρωσης: Το σύστημα διαθέτει δύο (2) αποσπώμενες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, καθεμιά από τις οποίες φωτογραφίζει την κάθε σελίδα ενός ανοιχτού βιβλίου. Το γύρισμα των σελίδων γίνεται χειροκίνητα από τον χρήστη. Μέγιστο μέγεθος συνολικής επιφάνειας σάρωσης: δύο (2) σελίδες διαστάσεων Α2 (δηλαδή 2 σελίδες x 42cm x 61.5cm) Προστασία υλικού κατά τη σάρωση: Ειδική υποδοχή μη καταπόνησης βιβλίων και παράλληλα συγκράτησης του βιβλίου σε σωστή θέση ΜΕ

11 ΜΕ κατά την διάρκεια της σάρωσης (ειδικά για παλαιά - πολύτιμα βιβλία). Οι σελίδες του βιβλίου θα πρέπει να διατηρούνται κατά το δυνατόν επίπεδες, χωρίς ανεπιθύμητους κυματισμούς. Τα βιβλία προς σάρωση δεν πρέπει να αναποδογυρίζονται ή να ανοίγονται διάπλατα Σύστημα σάρωσης συμβατό με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (dslr) Δυνατότητα αυτόματης φωτογράφησης με το γύρισμα της σελίδας Δυνατότητα φωτογράφισης με χρονοκαθυστέρηση Να διαθέτει χρονικό

12 2.1.8 μηχανισμό (timer) για αυτόματες λήψεις σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα Τρόπος σύνδεσης με Η/Υ: Σύνδεση USB 2.0 ΜΕ Πηγή φωτός κατά τη σάρωση: Φωτισμός μέσω φωτιστικών σωμάτων LED Περιβάλλον σάρωσης: Σχεδίαση που εμποδίζει τη διάχυση στο χώρο σάρωσης φωτός προερχόμενου από εξωτερική πηγή (π.χ. περιβάλλοντα φωτισμό) Περιλαμβανόμενο Λογισμικό Σάρωσης: ο σταθμός σάρωσης συνοδεύεται από λογισμικό για τη σάρωση (capture)

13 και την επεξεργασία (editing), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του είδους με α/α 2.4 Λογισμικό Σάρωσης (που περιγράφονται παρακάτω) Περιλαμβανόμενοι Οδηγοί Εγκατάστασης (drivers): ο εξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγούς (drivers) για εγκατάσταση σε λειτουργικό σύστημα Windows (XP ή νεότερο) Εγχειρίδια χρήσης (manuals): ο εξοπλισμός συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα ΜΕ

14 ΜΕ Εγγύηση κατασκευαστή μεγαλύτερη ή ίση (>=) των δυο ετών, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής Ανταλλακτικά: διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για την περίοδο εγγύησης κατασκευαστή, σύμφωνα με α/α Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή τύπου «Single Lens Reflex» (dslr) Τύπος αισθητήρα αποτύπωσης: CMOS Μέγεθος αισθητήρα αποτύπωσης: 22 x 14 mm 2

15 Πλήθος ενεργών εικονοστοιχείων αισθητήρα αποτύπωσης: >= 17,9 εκατομμύρια Εύρος ευαισθησίας κατά ISO: από 100 εώς και Ρύθμιση ισορροπίας λευκού: -Αυτόματη επιλογή και -Χειροκίνητη επιλογή Παραγόμενες μορφές αρχείων εικόνας: JPEG (με επιλεγόμενα επίπεδα συμπίεσης) και RAW Πλήθος εικονοστοιχείων ενσωματωμένης «οπίσθιας» οθόνης: > Μέγεθος ενσωματωμένης (οπίσθιας) οθόνης: Με διαγώνιο μεγαλύτερης ή ίσης (>=) των 3 ιντσών ΜΕ

16 Υποστήριξη Live View: Με δυνατότητα ταυτόχρονης αυτόματης εστίασης Τύπος σκοπεύτρου: Οπτικό ΜΕ Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου: 30 δευτερόλεπτα Υποστηριζόμενα μέσα αποθήκευσης: SD ή SDHC ή SDXC Τροφοδοσία: Μέσω επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου (Li- Ion). Ο φορτιστής κάθε μπαταρίας να παρέχεται. Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνεται σύστημα (adapter), ειδικά σχεδιασμένο για την κάθε προσφερόμενη φωτογραφική

17 μηχανή και του ιδίου κατασκευαστή με αυτή, που να καθιστά δυνατή τη διαρκή τροφοδοσία και λειτουργία της από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς την εμπλοκή μπαταρίας. Διαλειτουργικότητα: - Η φωτογραφική μηχανή συνεργάζεται πλήρως με το λογισμικό που συνοδεύει την προσφορά (βλέπε προδιαγραφές είδους με α/α 1.4 Λογισμικό Σάρωσης) (υλοποιώντας και τη δυνατότητα αυτόματης φωτογράφησης) - Η φωτογραφική μηχανή τοποθετείται εύκολα και ΜΕ

18 σταθερά στις αντίστοιχες υποδοχές του συστήματος σάρωσης Εγγύηση κατασκευαστή μεγαλύτερη ή ίση (>=) 3 ετών, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής Ανταλλακτικά: διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για την περίοδο εγγύησης κατασκευαστή, σύμφωνα με α/α ΜΕ 2.3 Φακός φωτογραφικής μηχανής μεταβλητής εστιακής απόστασης (zoom) Φακός φωτογραφικής μηχανής μεταβλητής εστιακής απόστασης (zoom Τύπος: Μεταβλητής εστιακής απόστασης (Zoom) Εύρος εστιακής απόστασης (focal length range): mm 2

19 Ελάχιστη απόσταση δυνατότητας εστίασης (minimum focus distance): 0,25 m Διαλειτουργικότητα: φακός της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με την φωτογραφική μηχανή που προσφέρεται για το είδος με α/α 3.2 για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της φωτογραφικής μηχανής. Εγγύηση κατασκευαστή μεγαλύτερη ή ίση (>=) του 1 έτους, ισχύουσα από την ημερομηνία παραλαβής ΜΕ 2.4 Συνοδευτικό λογισμικό σάρωσης Το λογισμικό (1 άδεια χρήσης) είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον σαρωτή του είδους με α/α 3.1. Το λογισμικό ελέγχει τις προσφερόμενες φωτογραφικές μηχανές

20 2.4.3 του είδους α/α 3.2 και τις ρυθμίσεις τους. Υποστηρίζει Raw αρχεία. ΜΕ Υποστηρίζει λειτουργία χρονοδιακόπτη που ενεργοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την λήψη από τις κάμερες, με δυνατότητα ρύθμισης των διαστημάτων αυτών από τον χρήστη. Δυνατότητα ταχείας μαζικής επεξεργασίας (fast batch editing) για τις δεξιές και τις αριστερές σελίδες Δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας σε πραγματικό χρόνο, όπως ρυθμίσεις περιστροφής (rotation), φωτεινότητας/αντίθεσης (brightness / contrast adjustment), ευθυγράμμισης (de-skew), αποκοπής (crop), auto level, sharpen, περιθωρίου (black border removal), προσαρμογής μεγέθους φωτογραφίας (image resize), ανάλυσης dpi

21 αφαίρεσης μαύρου ΜΕ Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων των ακόλουθων μορφών: JPEG, TIFF, PDF Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους εγκατάστασης του σταθμού. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει: -την παραμετροποίηση του σταθμού σάρωσης, -την εκπαίδευση στη χρήση του σταθμού σάρωσης ενός (1) τουλάχιστον ατόμου της Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί επί του εγκατεστημένου σταθμού σάρωσης. Εγκατάσταση - Εκπαίδευση

22

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_203_7604 Μυτιλήνη, 8 Οκτωβρίου 203 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: 210 8647420, 8668653 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 07/02/2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 770 ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19004 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26641/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 23595/18.10.11 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» Σελίδα 1 / 15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3133 Αθήνα: 31-10-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η2Α-ΟΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η2Α-ΟΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 07-03-2014 Τμήμα Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:02(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:02(ΕΛΚΕ)/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 2-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 2-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:18(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 και 12

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:18(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα