Φυλλο δεδοµενων ασφαλειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυλλο δεδοµενων ασφαλειας"

Transcript

1 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ Ονοµα επιγραφής προιόντος ις[(2-υδρόξυ-φαινυλ)οξικό οξύ] αιθυλενοδιαµίνης, σύµπλοκο σιδηρούχου νατρίου Προµηθευτής Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: ιεύθυνση αρµόδιου για το φύλλο δεδοµένων ασφαλείας Τηλέφωνο ανάγκης AkzoNobel Chemicals-Deventer-NL T F Προοριζόµενη χρήση Θρεπτικά συστατικά φυτών Ηµεροµηνία τελευταίας έκδοσης / Νουµερο αναθεωρησης 2009/12/17 / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ εν έχει καταχωρηθεί σαν επιβλαβές συµφωνα µε την οδηγία Επικινδυνων Υλικων της ΕΟΚ και την οδηγία Επικινδυνων Παρασκευασµάτων 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Το προιόν αυτό πρέπει να θεωρείται σα παρασκευασµα συµφωνο µε τις οδηγίες της ΕΟΚ Πληροφορία για επικίνδυνα συστατικά Χηµκή περιγραφή ις[(2-υδρόξυ-φαινυλ)οξικό οξύ] αιθυλενοδιαµίνης, σύµπλοκο σιδηρούχου νατρίου Συνθεση/ πληροφορία για τα συστατικά Νουµερο % κ.β Αριθµος CAS Χηµική ονοµασία Αριθµός καταλόγου Νουµερο-ΕΚ Συµβολο(α) (EE Ταξινόµηση) Αλλες πληροφορίες Ισοζυγιο: ακίνδυνα συστατικά. Φράση(εις) κινδυνου 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΗΕΙΑΣ Συµπτωµατα και επιδράσεις εν είναι γνωστά τυπικά συµπτωµατα και αποτελέσµατα. Πρωτες βοήθειες Γενικά Σε περίπτωση αµφιβολίας, η όταν τα συµπτωµατα επιµένουν, αναζητείστε ιατρική παρακολουθηση. Εισπνοή Η σκόνη µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στον αναπνευστικό σωλήνα και συµπτωµατα βρογχίτιδας. Μετακινείστε στο καθαρό αέρα. Αν τα συµπτωµατα επιµένουν ζητείστε ιατρική συµβουλή έρµα Χεπλυνετε µε σαπουνι και νερό. Μάτι Χεπλυνετε καλά µε πολυ νερό. Τα βλέφαρα πρέπει να κρατιουνται µακρυά απο τους βολβους για να επιτευχθεί πλήρες ξέπλυµα. Αναζητείστε ιατρική συµβουλή αν αναπτυχθεί ερεθισµός. σελίδα 1-6

2 Κατάπωση Πλυνετε το στόµα. ίνετε νερό να πιεί.. Αναζητείστε ιατρική συµβουλή µετά απο σηµαντική έκθεση. Συµβουλή στο γιατρό εν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Μέτρα κατάσβεσης σπρέυ νερου, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, στεγνή χηµική πουδρα Ακατάλληλα κατασβεστικά µέτρα δεν είναι γνωστό. Επικίνδυνα προιόντα αποσυνθεσης / καυσης Μπορεί να παραχθουν νιτρωδη αέρια. Προστατευτικός εξοπλισµός Χρησιµοποιείστε αυτοπεριεχόµενη αναπνευστική συσκευή. Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή έκρήξως µην αναπνέετε τους καπνοúς. 6. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ( ΙΑΡΡΟΕΣ) Προσωπικές προφυλάξεις Αποφευγετε τη δηµιουργεία σκόνης. Για προσωπική προστασία βλέπε Τοµέα 8 Περιβαλλοντολογικές προφυλάξεις Μη ξεπλένετε σε δηµόσιους αγωγους νερου. Μην αδειάζετε τo υπóλoιπo τoυ περιεχoµένoυ στην αποχέτευση. Μέθοδοι καθαρισµου Συλλέξτε οσο το δυνατόν πιο πολυ σε καθαρό δοχείο για (κατά προτίµηση) επαναχρησιµοποίηση ή διάθεση. Βλέπε τοµέα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ιαχείριση Αποφευγετε τη δηµιουργεία σκόνης. Αποφυγή φωτιάς και έκρηξης Σε ορισµένες συγκεντρωσεις το προιόν µπορεί να σχηµατίσει ενα εκρηκτικό µίγµα σκόνης-αέρα. Απαιτήσεις αποθήκευσης Μη ειδικές συµβουλές. Αλλες πληροφορίες Προστατέυτε το προιον απο την υγρασία και τον υγρό αέρα. Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και να προστατεύεται από την υγρασία. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μηχανολογικοί έλεγχοι Παρέχετε αρκετό εξαερισµό. Προσωπική προστασία Αναπνευστικό Σε περίπτωση σχηµατισµου σκονης χρησιµοποιείτε µάσκα για σκόνη. Τα όρια έκθεσης στη σκόνη πρέπει να τηρούνται. Χέρι Για µόνιµη χρήση (>480 λεπτών) και πλήρη επαφή, προτείνονται γάντια 100% νιτριλίου που συµµορφώνονται προς την EN 374 π.χ. KCL Dermatril 740. Αν χρησιµοποιηθεί σε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω, συνιστάται η επικοινωνία µε προµηθευτή γαντιών εγκεκριµένων κατά CE. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν µόνο για τη χηµική ουσία, όπως παρέχεται από την Akzo Nobel. Αν η ουσία αναµιχθεί ή διαλυθεί µε άλλες ουσίες, επικοινωνήστε µε προµηθευτή γαντιών εγκεκριµένων κατά CE (π.χ. KCL International τηλ , fax ). σελίδα 2-6

3 Μάτι Πρέπει να λαµβάνονται τα συνηθισµένα προληπτικά µέτρα για τη διαχείριση χηµικων ουσιων. έρµα και σωµα Πρέπει να λαµβάνονται τα συνηθισµένα προληπτικά µέτρα για τη διαχείριση χηµικων ουσιων. Σε αυτή τη χωρα δεν έχουν καθιερωθεί όρια έκθεσης 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Εµφάνιση µικροκοκκώδης (25 C) Χρωµα καφεκόκκινο Οσµή άοσµο Σηµείο/περιοχή βρασµου Σηµείο/περιοχή τήξης Αποσυντίθεται πριν λειωσει Σηµείο ανάφλεξης Αναφλεξιµότητα Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες Πίεση ατµων Πυκνότητα Μαζική πυκνότητα kg/m3 ιαλυτότητα στο νερό περίπου 60 g/l ιαλυτότητα σε άλλους διαλυτες δεν καθορίστηκε Τιµή ρη 7-9 (1% διάλυµα) Συντελεστής διαχωρισµου ν-οκτανόλη/νερό Λογ Ποω < 0 Σχετική πυκνότητα ατµων (αέρας=1) Ιξωδες θερµοκρασία αυτο-ανάφλεξης >200 C ( θερµοκρασία πυρακτώσεως στρώµατος προϊόντος 5 mm) Ορια έκρηξης Κατωτερο Οριο Εκρηξης >=40 γραµ./µ3 10. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ σελίδα 3-6

4 Συνθήκες προς αποφυγή Αντίδραση µε ισχυρους οξειδωτικους παράγοντες. Στρώµα του προϊόντος σε καυτή επιφάνεια ενδέχεται να προκαλέσει φωτεινότητα ή αυτοανάφλεξη. Σταθερότητα Σταθερό κάτω απο τις προτεινόµενες συνθήκες αποθήκευσης και διαχείρισης (βλέπε τοµέα 7) Μη συµβατά δεν είναι γνωστό Επικίνδυνα προιόντα αποσυνθεσης Εκπέµπει τοξικά αέρια (νιτρωδη αέρια (ΝΟχ)). 11. ΤΟΞΙΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά τοξικολογικά δεδοµένα. 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εν υπάρχουν πειραµατικά οικολογικά δεδοµένα για το παρασκευασµα. 13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΘΕΣΗ Προιόν Συµφωνα µε τους κατά τόπους κανονισµους. Μολυσµένο περιτυλιγµα Μη ειδικές συµβουλές. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χερσαία µεταφορά Κατηγορία Ταξινόµηση Κωδικός / Κλαση RID Νουµερο αναγνωρισης κινδυνου Νουµερο αναγνωρισης ουσίας UN νρ Κατάλληλο όνοµα φόρτωσης Qαλάσσια µεταφορά (IMO / IMDG-κωδικός) Κατηγορία Οµάδα συσκευασίας UN νρ EMS Θαλάσσιο µολυντικό σελίδα 4-6

5 Κατάλληλο όνοµα φόρτωσης Αέρια µεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR) UN νρ Κατηγορία Οµάδα συσκευασίας Κατάλληλο όνοµα φόρτωσης Αλλες πληροφορίες Φυλάσσετε µακριά απο: αλουµίνιο + υγρασία / νερό 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ονοµα επιγραφής προιόντος ις[(2-υδρόξυ-φαινυλ)οξικό οξύ] αιθυλενοδιαµίνης, σύµπλοκο σιδηρούχου νατρίου Επισήµανση συµφωνα µε οδηγίες της ΕΚ Νουµερο-ΕΚ Εκϕρασεις κ(ινδυνου) (EE Ταξινόµηση) Κωδικός Περιγραφή Εκϕρασεις α(σϕαλειασ) (EE Ταξινόµηση) Κωδικός Περιγραφή Κλάση Γερµανικών Υδατικών Κινδύνων (WGK) 2 ( Εσωτερική εκτίµηση ) 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πκηροφορίες R-φράσεως Χηµική ονοµασία Εκϕρασεις κ(ινδυνου) (EE Ταξινόµηση) Ιστορικό δηµιουργίας pdf αρχείου 2010/10/04 σελίδα 5-6

6 Αναθεωρηση 0.03 Συντάχθηκε απο R. Borgmann-Strahsen M. Heus Εγιναν αλλαγές στον τοµέα 14, Χερσαία µεταφορά Αυτή η πληροφορία αφορά το παραπάνω αναφερόµενο προιόν και δεν χρειάζεται να ισχυει αν χρησιµοποιειθεί µε άλλο προιόν(τα) ή σε άλλη διεργασία. Οι πληροφορίες είναι κατά τη παρουσα καλυτερη γνωση µας σωστές και πλήρες και δίνονται καλή τη πίστη αλλά χωρίς εγγυηση. Παραµένει στην ευθυνη του χρήστη να βεβαιωθεί οτι η πληροφορίες για την ειδική χρήση αυτου του προιόντος είναι κατάλληλες και πλήρεις σελίδα 6-6

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εµπορικό όνοµα Χηµική περιγραφή Προµηθευτής Agrilan AEC 189 Γαλακτοποιητής. Akzo Nobel Surface Chemistry AB SE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ARQUAD HT-29 MS PG

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ARQUAD HT-29 MS PG ΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εµπορικό όνοµα Χηµική περιγραφή Προµηθευτής ARQUAD HT-29 MS PG απορρυπαντικό Akzo Nobel Surface Chemistry AB SE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AROMOX B-W 220

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AROMOX B-W 220 ΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εµπορικό όνοµα Χηµική περιγραφή Προµηθευτής AROMOX BW 220 απορρυπαντικό Akzo Nobel Surface Chemistry AB SE 444

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) PROGIBB 40SG Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία VELVET LIQUID

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

F O S A L U M 8 0 W P

F O S A L U M 8 0 W P ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 3 η : 17/07/08 1. Ταυτότητα προϊόντος Ονοµασία προϊόντος ραστική ουσία: Κωδικός GIFAP: Χρήση: Παρασκευαστής: Υπεύθυνος για τις παρεχόµενες πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Ηµεροµηνία έκδοσης:02.02.2013 (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 1/8 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός αναφοράς Όνοµα προϊόντος Συστατικά προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης ANTRACOL WP70 WW 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/TOY ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία PROPINEB WP 70R W U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 04479696 Χρήση Μυκητοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IMPATH TR4 Σελίδα 1 από 6 Έκδοση: 23/12/2014 Αρ. αναθεώρησης: 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Προϊόν:

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 5 AV.IP Construction Insulating Ltd ΑΒ.ΙΠ Δομικά Μονωτικά Ε.Π.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος: Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Φυτοπροστατευτικό προϊόν Παραγωγός/προµηθευτής: AOLOGY Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ασφαλείαςς χρήσεις Δελτίο δεδομένων NORDIA Α.Ε. Κηφισίας 364 22225 Fax: 22950 Τηλ: 22950 μετατροπές Eye Irrit. 2 H319 H315 Skin. Irrit.

ασφαλείαςς χρήσεις Δελτίο δεδομένων NORDIA Α.Ε. Κηφισίας 364 22225 Fax: 22950 Τηλ: 22950 μετατροπές Eye Irrit. 2 H319 H315 Skin. Irrit. ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Ονομασία προϊόντος : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίαςς ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα