Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/ Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/ Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 30 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα Κυριακή και ώρα 17:30 συνήλθε σε δηµόσια Τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 8570/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων. Στην συνεδρίαση ήταν παρών η ήµαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, ο προϊστάµενος τεχνικής υπηρεσίας, ο προϊστάµενος της Οικον. Υπηρεσίας και ο Ειδικός Εµµανουήλ µε βαθµό Γ. 1 γραµµατέας : Καλαϊτζόγλου ιαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι στο σύνολο των 17 µελών παραβρέθηκαν 15 µέλη τα οποία είναι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κουτεκίδου Μεταµόρφη 1. Βογιατζόγλου Αναστάσιος 2. Ορφανίδης Κων/νος 2. Ανδρούτσος Αθανάσιος 3. Ελευθεριάδης Χρήστος 4. ίγκας Ιωάννης 5. Ματζαρίδης Νικόλαος 6. Ανανιάδης Ιορδάνης 7. Γιανταµίδης Ιορδάνης, 8. Τσακίρη Αθηνά 9. Μουστακίδης Γεώργιος 10. Κουκαριώτης Παναγιώτης 11. Καγιάογλου Νικόλαος 12. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 13. Στυλιανίδης Αναστάσιος 14. Μαζαράκης Γεώργιος 15. Παρλόγλου Μιχαήλ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τσαγκαλίδης Λάζαρος(Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ.Αδριανής) 1. Βασιλειάδης Λάζαρος (Πρ.Συµβουλίου 2. Χατζησαββίδης Γεώργιος(Εκπρ.Τ.Κ. Ανω Πλατανόβρυσης) 3. Παναγιωτίδου Κατίνα (Πρ.Συµβουλίου Τ.Κ. Πλατανιάς) Τ.Κ.Παρανεστίου ) 2. Χαραλαµπίδης Χαράλαµπος (Πρ.Συβ. Τ.Κ.Νικηφόρου ) 3. Αλωνίδης Ανθιµος (Εκπρ.Τ.Κ. Θόλου) 4. Τσίνογλου Κων/νος (Εκπρ.Τ.Κ.Ψηλής Ράχης) 4. Σιδηρόπουλος Χρυσόστοµος(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας) 5. ηµητριάδης Γεώργιος (Εκπρ.Τ.Κ. Ανω Πυξαρίου) 6. Λαζαρίδης Ιωάννης(Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης) (Αν και κλήθηκαν νόµιµα)

2 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης κατόπιν εισήγησης του προϊσταµένου του τµήµατος της Τ.Υ. του ήµου κ. Ζαχαρόπουλου Ευστράτιου που είναι το εξής: Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Περίφραξη και διαµόρφωση Αύλειου χώρου πρώην ηµοτικού Σχολείου ηµοτικού Σχολείου Α.Θόλου». Έγκριση η µη του 2 ου ΑΠΕ του υποέργου 1 «Ανακαίνιση επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου «ηµιουργία υποδοµής φιλοξενίας ειδικών οµάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισµό Ε Μεσοχωρίου» Εγκριση η µη παράτασης προθεσµίας 60 ηµερών υλοποίησης του υποέργου 1 «Ανακαίνηση επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου «ηµιουργία υποδοµής φιλοξενίας ειδικών οµάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισµό Ε Μεσοχωρίου» Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο της Τ.Υ. του ήµου κ. Ζαχαρόπουλο Ευστράτιο ο οποίος ανέφερε για το 2 ο & 3 ο θέµα : «εν υπήρχε η δυνατότητα, η Εγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου «Ανακαίνιση επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου «ηµιουργία υποδοµής φιλοξενίας ειδικών οµάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισµό Ε Μεσοχωρίου» ως θέµα να συµπεριληφθεί στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, της 26 ης Συνεδρίασης, καθώς η πρόσκληση του ηµοτικού Συµβουλίου εκδόθηκε την Τετάρτη στις 26 Νοεµβρίου και το τεχνικό συµβούλιο που ενέκρινε τον 2 ο ΑΠΕ του έργου «Ανακαίνιση επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου «ηµιουργία υποδοµής φιλοξενίας ειδικών οµάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισµό Ε Μεσοχωρίου» στις για δε 1 ο θέµα το πρωτόκολλο παρελήφθη από την υπηρεσίας µας στις Επίσης ο πρώην ήµαρχος και νύν ήµ. Σύµβουλο Καγιάογλου Νικόλαος ζήτησε να τεθεί ως έκτακτο θέµα «Συγκρότηση επιτροπής για την απόσυρση-ακινησία των οχηµάτων του ήµου» διότι είναι κατηγορούµενος ως πρώην ήµαρχος στο Πρωτοδικείου ράµας για το παλαιό απορριµατοφόρο του ήµου και η υπόθεση θα εκδικαστεί στις Κατόπιν η πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον των θεµάτων. Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προϊσταµένου της Τ.Υ. του ήµου κ. Ζαχαρόπουλου Ευστράτιου και είδε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 αποφάνηκε για το κατεπείγον των (3) θεµάτων και αποφασίζει οµόφωνα την συζήτηση και την λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέµατα, για δε το τέταρτο θέµα που έθεσε ο πρώην ήµαρχος Καγιάογλου Νικόλαος αποφασίσθηκε να µην συζητηθεί λόγω ελλειπών στοιχείων του θέµατος. 2

3 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: Υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ήµου και ΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωσης µεθοδολογίας διαχείρισης του-υποστηρικτικές ενέργειες του ήµου Παρανεστίου και ορισµός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακουλούθησης της σύµβασης. Αριθµ.Απόφασης 186/2014 Η Πρόεδρος του ηµ. Συµβουλίου εισηγούµενη το 11 ο τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψιν του.σ. το αριθ. 3453/ έγγραφο της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ), µε θέµα την «Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Παρανεστίου και ΙΑΜΑΘ ΑΑΕ για την «λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας ιαχείρισης του Υποστηρικτικές ενέργειες ήµου Παρανεστίου», η οποία µας αποστέλλει το σχέδιο διµερούς σύµβασης συνεργασίας µεταξύ της Ι.Α.Α.ΜΑΘ και του ήµου µας για την υπογραφή της και την µετέπειτα έγκριση της από το ηµοτικό Συµβούλιο. Λόγω όµως, ότι ο ήµος µας µέχρι και σήµερα δεν είχε προβεί αρχικά στην υπογραφή της προαναφερόµενης σύµβασης, η οποία θα ίσχυε από και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του αντικειµένου της οριζόταν σε 12 µήνες, το ήµ. Συµβούλιο καλείται σήµερα να ψηφίσει την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης και όχι την τροποποίησή της. Στη συνέχεια η πρόεδρος έθεσε υπόψη του.σ. το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης και τόνισε ότι το κόστος µε την παρούσα σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των 3.392,65 το οποίο είναι µειωµένο σηµαντικά σε σχέση µε το κόστος της αρχικής σύµβασης (την οποία δεν είχαµε υπογράψει) όπου ανερχόταν στο ποσό των ,65 Συνεχίζοντας ανέφερε: «Σας γνωρίζω ότι θα πρέπει να ορίσουµε εκπροσώπους από τον ήµο µας στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης. Προτείνουµε 1) Ως εκπρόσωπο το ήµ. Σύµβουλο Ορφανίδη Κων/νο µε αναπληρωτή του τον Γιανταµίδη Ιορδάνη επίσης ήµ. Σύµβουλο και 2) ως µέλος τους ήµ. Συµβούλους Βογιατζόγλου Αναστάσιο µε αναπληρωτή του τον Ελευθεριάδη Χρήστο.» και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, είδε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, το αριθµ. 3453/ έγγραφο της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας 3

4 ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ), το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Α.Εγκρίνει το σχέδιο διµερούς σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ήµου Παρανεστίου, και της ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας καθώς και την σύναψη & Υπογραφή της εν λόγω Συµβάσεως η οποία έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας ιαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες ήµου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» Α. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Β. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4

5 Σήµερα την ηµέρα.. οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής "Συµβαλλόµενοι": 1. Ο ήµος Παρανεστίου, Π.Ε. ράµας (Παρανέστι ράµας, ΤΚ 66035) µε ΑΦΜ Ο.Υ. ράµας νόµιµα εκπροσωπούµενος για την υπογραφή της παρούσας από τη ήµαρχο κα Αλίκη Σωτηριάδου, δυνάµει της υπ αριθµ.../2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου αυτού. 2. Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ιαχείριση Απορριµµάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης µε τον διακριτικό τίτλο «Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», που εδρεύει στο ήµο Κοµοτηνής (Ν. Πλαστήρα 6 Κοµοτηνή) µε ΑΦΜ ,.Ο.Υ. Κοµοτηνής, και νοµίµως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του.σ. κ. Κυριάκο Χαρακίδη, δυνάµει της υπ αριθµ. 77/ ειδικής απόφασης του.σ. αυτής. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ρυθµίσεις και προβλέψεις: Του άρθρου 225 παρ. 1 α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ. Α 114/ ) όπως συµπληρώθηκε µε τον N. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ). Της παρ. 3 στοιχ. β άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ. Α 42/ ) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3613/07. Της ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/ ): Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ ΣΑ). Της Κ.Υ.Α /2727/03 (ΦΕΚ1909.Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». Της Κ.Υ.Α /3508 (ΦΕΚ 1572.Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». Του άρθρου 12 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει. Του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.», όπως ισχύει. Της µε αριθµ. πρωτ. Οικ /1278/ Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/ ). Του Π.. 346/1998 «Προσαρµογή τη Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.». 5

6 Του άρθρου 21, παρ. 18 και του άρθρου 46. παρ. 5 του Ν. 2218/94 όπως ισχύουν. Της µε αριθ. πρωτ /32/ Εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΣ...Α. για τη σύνταξη προγραµµατικών συµβάσεων. Του διαχειριστικού σχεδίου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. µε τίτλο: «Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ Α) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», όπως αυτό εγκρίθηκε κατόπιν της αριθ. πρωτ. 9424/ Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Της υπ αριθµ. Ε (2004) 5616/ Απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικής µε τη χορήγηση οικονοµικής συνδροµής από το Ταµείο Συνοχής για το έργο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Απορριµµάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στην Ελληνική ηµοκρατία (αριθµός CCI: 2004 GR 16C PE 012) και ιδιαίτερα του ειδικού όρου αυτής. του από Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Απορριµµάτων ΠΑΜΘ (ΠΕΣ Α), όπως αυτό αναθεωρήθηκε µε τις υπ αριθµ. 4292/ και 9424/ αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Της από σύµβασης µεταξύ του ήµου Παρανεστίου, της Ι.Α.A.ΜΑ.Θ. A.A.E. και της Ε.Ε.Α.Α. A.E. για την οργάνωση και λειτουργία συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001, Της υπ αριθµ. 77/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. ( ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) Των από 4/1/2012 και / / Συµβάσεων Χρησιδανείου µεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της ΙΑ.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Της υπ αριθµ.../ απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παρανεστίου. της υπ αριθµ../.. απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ υνάµει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 του Ν. 2939/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» ο ήµος Παρανεστίου, υπέγραψε την από σύµβαση µε την δεύτερη συµβαλλόµενη Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α.), εξαετούς διάρκειας, για την οργάνωση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόµου 2939/2001, της Κ.Υ.Α / 2727/2003 όπως και άλλων συναφών νόµων και διαταγµάτων. 6

7 Η οργάνωση του ανωτέρω συστήµατος αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή από τον ήµο Παρανεστίου κατά τους ειδικότερους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω σύµβαση, χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, µεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που προέρχονται από τους συµµετέχοντες στο σύστηµα διαχειριστές (προµηθευτές-κατασκευαστές συσκευασιών, συσκευαστές-εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από την ροή των αποβλήτων και στην διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγµένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συµµετεχόντων διαχειριστών µε τη χρησιµοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Τα απόβλητα συσκευασίας σύµφωνα µε ρητό όρο της σύµβασης θα συλλέγονται από το ήµο Παρανεστίου µε ίδια µέσα και δαπάνες και θα µεταφέρονται µε ειδικά απορριµµατοφόρα οχήµατα συλλογής στο ΣΜΑ/Κ ΑΥ ράµας που έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί η ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην αγροτική περιοχή του Αγροκτήµατος Ταξιάρχης Τιµόθεος του ήµου ράµας, κατόπιν παραχώρησής της σ αυτήν άνευ ανταλλάγµατος από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης δυνάµει του από 04/01/2012 ιδιωτικού Συµφωνητικού Χρησιδανείου για τον σκοπό αυτό. Περαιτέρω, τα συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας που θα εκφορτώνονται στο ΣΜΑ/Κ ΑΥ ράµας θα οδηγούνται σε περαιτέρω επεξεργασία (διαλογή, ταξινόµηση, συµπίεση κλπ) µε φροντίδα και µέριµνα της ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ώστε να παράγονται διαφορετικά είδη δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση αξιοποίηση και θα επιστρέφονται προς τον σκοπό αυτό στις επιχειρήσεις του κλάδου του κάθε υλικού, οι οποίες θα προβαίνουν στην αξιοποίηση ανακύκλωση των ανακτωµένων υλικών, χρησιµοποιώντας τεχνολογικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγµατική αξιοποίησή τους, ή σε άλλες επιχειρήσεις ικανές να αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά. Το ανωτέρω περιγραφόµενο Έργο είναι σύµφωνο µε την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ..Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 9424/9 / Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιτυγχάνει τους δεσµευτικούς στόχους ανακύκλωσης υλικών που θέτει το ΠΕΣ Α ΑΜΘ και το θεσµικό πλαίσιο (ΚΥΑ 29407/2002, ΚΥΑ 50910/2003, Οδηγία ΕΕ/99/31, ΕΕ/2008/98) µε σχετικά χαµηλό κόστος για το δηµότη στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή αξιοποιήσιµων υλικών. Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» µε το διακριτικό τίτλο «Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» συστήθηκε µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως ανώνυµη εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, που επικυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ), µε σκοπούς επιχειρηµατικής δράσης κατά το καταστατικό της, την ενιαία, ορθολογική και σύµφωνη µε το υφιστάµενο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο διαχείριση των απορριµµάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., την εφαρµογή της µεθόδου της Υγειονοµικής Ταφής των 7

8 απορριµµάτων και την οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους, τον σχεδιασµό των τοπικών και υπερτοπικών προγραµµάτων συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, την ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστηµάτων µεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριµµάτων (λειτουργία Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α., Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων - Σ.Μ.Α., Κέντρων ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών Κ..Α.Υ., κ.ά.), τον σχεδιασµό της οργάνωσης ή συµµετοχής σε συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης Απορριµµάτων σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχηµάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, µεταχειρισµένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, συσσωρευτών κ.λ.π.), την ορθή λειτουργία των υφιστάµενων Χ.Υ.Τ.Α. και την παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των όποιων Χ.Α..Α. στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων γενικά, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και την συµµετοχή σε εταιρίες ή φορείς, οποιαδήποτε µορφής που επιδιώκουν όµοιους σκοπούς, την εξεύρεση, εξασφάλιση και απορρόφηση Εθνικών, Τοπικών και Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη και προώθηση του σκοπού της εταιρίας κ.α., µε γνώµονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας καθώς και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχοντας τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και προσαρµοζόµενη στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/ ) «Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο. ι.σ.α.)» και συναφών νοµικών ρυθµίσεων και διαταγµάτων, η εταιρία «Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» λειτουργεί ήδη από το Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 3273/ ), ως Περιφερειακός Φορέας ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο. ι.σ.α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόµο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., συνεργαζόµενη µε την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και την τοπική Αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία όλων των υφιστάµενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται για την οργάνωση και εφαρµογή του διαχειριστικού σχεδίου του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων (Ο.Σ..Α.) και το Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕΣ Α) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αναλαµβάνοντας την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) και κάθε άλλης συναφούς µε αυτές. ιαθέτει δε τεχνικά µέσα αλλά και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µε τεχνογνωσία σε θέµατα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και µε ιδιαίτερα σηµαντική και εφαρµοσµένη εµπειρία στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ανακύκλωσης δηµοτικών στερεών αποβλήτων. Επειδή η διαχείριση και λειτουργία του ανωτέρω περιγραφοµένου συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης Απορριµµάτων συσκευασίας είναι έργο ειδικής φύσεως, για το οποίο απαιτείται εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, πέραν του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού του ήµου 8

9 Παρανεστίου, το οποίο θα αναλάβει την επίβλεψη και τον σχεδιασµό δράσεων για τη βέλτιστη εφαρµογή του και την εν γένει διαχείρισή του. Επειδή περαιτέρω, υφίσταται επείγουσα και άµεση ανάγκη στον ήµο Παρανεστίου σε, επιπλέον των υπαρχόντων, τεχνικά µέσα, τα οποία οφείλει να διαθέσει ο ήµος Παρανεστίου, ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις του εκ της ανωτέρω συµβάσεως. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού και προκειµένου να καλυφθεί το έλλειµµα τεχνικών µέσων και διαθέσιµου εξειδικευµένου προσωπικού του συµβαλλόµενου ήµου Παρανεστίου, συνάπτεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ήµου Παρανεστίου και της Ι.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε., η οποία συµβάλλεται, στα πλαίσια της ανωτέρω λειτουργίας της, ως Φορέας ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο. ι.σ.α.) της ενιαίας ιαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. µε αυτόν, για την επίτευξη του κοινού σκοπού της ορθολογικής και περιβαλλοντικά ενδεικνυόµενης διαχείρισης των απορριµµάτων του ανωτέρω Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ σύµφωνα µε τους όρους του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων ΑΜΘ και το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο διαχείρισης των ανακυκλώσιµων προϊόντων. Ειδικότερα: ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας ιαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες ήµου Παρανεστίου». Σκοπός της σύµβασης είναι η λειτουργική αναβάθµιση και η βελτίωση της διαχείρισης του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί ο ήµος Παρανεστίου δυνάµει της από σύµβασης µε τη δεύτερη συµβαλλόµενη Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α.), για την οργάνωση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόµου 2939/2001, στην περιοχή αρµοδιότητας του ήµου Παρανεστίου, µε γνώµονα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και µε αναµενόµενο αποτέλεσµα την βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής του ήµου Παρανεστίου. Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τµήµα της, Τεχνική Περιγραφή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να υλοποιηθεί το αντικείµενό της µε τη συνεργασία όλων των συµβαλλοµένων και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους που ακολουθούν στα επόµενα: 9

10 ΑΡΘΡΟ 3. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 1. Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ιαχείριση Απορριµµάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) αναλαµβάνει: α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά µέσα, ήτοι α) ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα των 16m 3 µε σύστηµα συµπίεσης (πρέσα), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο συνηµµένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συµβάσεως εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την επιστηµονική καθοδήγηση, επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον ήµο Παρανεστίου στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί αυτός δυνάµει της ανωτέρω από σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του συντονισµού των ενεργειών του αντισυµβαλλόµενου ήµου για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας συµβάσεως. Ειδικότερα και ενδεικτικά το επιστηµονικό προσωπικό που θα διαθέσει η Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. θα αναλάβει την παροχή γνωµοδοτήσεων και συµβουλών προς τον αντισυµβαλλόµενο ήµο σε τεχνικά θέµατα που αφορούν τις δράσεις και ενέργειές του µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του, τη σύνταξη συγκεκριµένων προτάσεων εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την καλή λειτουργία του συστήµατος και την εφαρµογή των απαραίτητων βελτιωτικών ενεργειών ως προς την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη λειτουργία του, λαµβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να καταγραφούν, όπως και την εν γένει διαρκή ενηµέρωση του ήµου για θέµατα που άπτονται των ανωτέρω δραστηριοτήτων του κ.α. γ. Να συνεργαστεί µε τον ήµο Παρανεστίου για τη βέλτιστη υλοποίηση του ανωτέρω έργου και να ενηµερώνει τακτικώς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης για την πρόοδο του Έργου. δ. Να συµµετέχει µε έναν εκπρόσωπο της και τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης προκειµένου να διασφαλισθεί η διεπιστηµονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. Ο ήµος Παρανεστίου αναλαµβάνει: α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συµβάσεως εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς και χειριστές, φύλακες, µηχανικούς) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των τεχνικών µέσων που θα διατεθούν από τη Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. καθώς και τη φύλαξη και συντήρησή τους. Επίσης, αναλαµβάνει από την υπογραφή της παρούσας και για όσο χρονικό διάστηµα αυτή διαρκέσει, την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζηµίας ή βλάβης υποστεί ο µηχανολογικός εξοπλισµός που θα διαθέσει η Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ευθυνόµενος έναντι της Εταιρίας για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία της, από υπαιτιότητά του και για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρησή του. β. Την οικονοµική υποστήριξη και καταβολή των αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών 10

11 της παρούσης συµβάσεως, διαθέτοντας τα ποσά που αναφέρονται και αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης µεριµνώντας για την απορρόφηση των πιστώσεων σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου και τις προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου. γ. Να συµµετέχει µε δύο εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης προκειµένου να διασφαλισθεί η διεπιστηµονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. δ. Να διευκολύνει παρέχοντας όπου απαιτείται, κατά τις σχετικές εισηγήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το συνολικό κόστος του ανωτέρω έργου εκτιµάται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (3.392,65 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Το αντικείµενο της σύµβασης θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του συµβαλλόµενου στην παρούσα ήµου Παρανεστίου σύµφωνα µε την ανάλυση που αναφέρεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Οι πόροι θα προέρχονται από τα σχετικά ανταποδοτικά έσοδα του ήµου Παρανεστίου. Στο συνολικό ποσό συµπεριλαµβάνονται εκτιµήσεις για όλα τα έξοδα λειτουργίας της σύµβασης, οι νόµιµες κρατήσεις, φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε καµία περίπτωση το ποσό που θα εκταµιευτεί δε θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο. Το πρόγραµµα πληρωµών του έργου του αντικειµένου της παρούσας Προγραµµατικής Συµβάσεως εξειδικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συµβάσεως. Με την υπογραφή της παρούσας σύµβασης καταβάλλεται στην ΙΑΑΜΑΘ ως προκαταβολή 30% το ποσό των χιλίων δέκα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.017,80 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Τα χρήµατα καταβάλλονται από τον συµβαλλόµενο ήµο Παρανεστίου σύµφωνα µε τον επιµερισµό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τµηµατικά, µετά την παράδοσή κάθε επιµέρους έργου/ενέργειας (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο έλεγχο, την παραλαβή και αποδοχή από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία θα συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση. Για κάθε πληρωµή η ΙΑΑΜΑΘ παραδίδει στα συµβαλλόµενα µέρη Τιµολόγια, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τόπος πληρωµής ορίζονται τα γραφεία της Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κοµοτηνή. ΑΡΘΡΟ 5. ΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της παρούσης και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του αντικειµένου της ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παραταθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής 11

12 Παρακολούθησης εκτιµώντας τις ανάγκες που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του αντικειµένου της συµβάσεως, εφόσον την παράταση αυτή προσυπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα συµβαλλόµενα µέρη αναθέτουν τη διοίκηση και το συντονισµό όλων των εργασιών για την επίτευξη του σκοπού της Σύµβασης, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και των λοιπών όρων σε τριµελή κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τα εξής οριζόµενα από τον καθένα από τους συµβαλλόµενους πρόσωπα: 1. Τον.., ηµοτικό Σύµβουλο ως εκπρόσωπο του ήµου Παρανεστίου µε τον.., ηµοτικό Σύµβουλο ως αναπληρωτή του. 2. Τον Κυριάκο Χαρακίδη του Μιχαήλ, Πρόεδρο του Σ και /ντα Σύµβουλο, ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), µε τον Αναστάσιο Πεταλά του Βασιλείου, Προϊστάµενο /νσης ΟΣ Α, ως αναπληρωτή του. 3. Τον, ηµοτικό Σύµβουλο, υποδεικνυόµενο από τον ήµο Παρανεστίου µε τον., ηµοτικό Σύµβουλο ως αναπληρωτή του. Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή του αντικειµένου της, η αιτιολογηµένη τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σχετικής µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρµογής της και η οικονοµική διαχείριση της συµβάσεως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το µήνα ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε µέλος αυτής. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Η ειδοποίηση των µελών της Επιτροπής γίνεται µε έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και κοινοποιείται σε αυτά τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την τασσόµενη µέρα συνεδρίασής της. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της και οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα την αλλαγή στα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Επιτροπής. Οι λοιπές λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται µε αποφάσεις της. Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στο ήµο Κοµοτηνής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται µε απόφασή της να συγκροτήσει ειδική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" από 12

13 ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο οφείλουν να διαθέσουν τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά τις στο άρθρο 3 της παρούσης υποχρεώσεις τους, στην οποία Επιτροπή αναθέτει τις ειδικές εργασίες της κατάρτισης των τευχών των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και την εν γένει παρακολούθηση του παραδοτέου έργου. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται να αναφέρεται διαρκώς, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να την ενηµερώνει άµεσα για κάθε τι που αφορά στην πρόοδο της εκτέλεσης του έργου, να συνεργάζεται µε αυτήν για κάθε θέµα που αφορά στο έργο της και να υποβάλει, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, σε αυτήν έκθεση για το έργο που επιτελέστηκε. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα ακολουθεί τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεση του έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται όµως να παρέχει για τον σκοπό αυτό οδηγίες, στις οποίες αυτή υποχρεούται να συµµορφώνεται. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά τους από τον υπαίτιο. Καθυστέρηση ή αδυναµία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν µέρει στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων και δε συνεπάγονται ευθύνες τους, εάν οφείλονται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συµβαλλοµένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς αµέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιµετώπιση της δηµιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά την εκτέλεση και ερµηνεία της σύµβασης και που δε θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης θα επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια της Κοµοτηνής. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού από τον ένα φορέα στον άλλον, προκειµένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί µόνον στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συµβαλλόµενο που είναι υπεύθυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η εργασιακή του σχέση. 13

14 ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Καµία τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µελών που στην προκειµένη περίπτωση είναι τα µέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραµµατική σύµβαση, η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δε µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραµµατική Σύµβαση. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής, υπογράφεται ως εξής: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το ήµο Παρανεστίου Για την Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ιαχείριση Απορριµµάτων Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) Αλίκη Σωτηριάδου ήµαρχος Παρανεστίου Κυριάκος Χαρακίδης Πρόεδρος του.σ. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βάσει των άρθρων της προγραµµατικής Σύµβασης, ο ήµος Παρανεστίου θα µεταφέρει τα απόβλητα συσκευασίας (ανακυκλώσιµα υλικά) που συλλέγει µέσω του συστήµατος των µπλε κάδων στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων/Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΣΜΑ/Κ ΑΥ) ράµας. Στο ΣΜΑ/Κ ΑΥ ράµας θα γίνεται η διαλογή των χρήσιµων υλικών από τους µπλε κάδους, η συµπίεση των υλικών και η αποστολή των υλικών προς βιοµηχανίες ανακύκλωσης καθώς και η πλήρωση των συρµών µεταφόρτωσης - µεταφοράς απορριµµάτων µε το υπόλειµµα της διαδικασίας διαλογής. Η χρήση του ΣΜΑ/Κ ΑΥ ράµας θα έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση υλικών και ενέργειας µέσω της αποτροπής ταφής υλικών σε χώρους ταφής και κατά συνέπεια την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης το απορριµµατοφόρο όχηµα των 16m 3 µε σύστηµα συµπίεσης (πρέσα) θα διευκολύνει τη µηχανική αποκοµιδή των µπλε κάδων από τον ήµο Παρανεστίου. Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας και Α.Σ.Α. Με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία από το Κ..Α.Υ. Αλεξανδρούπολης, που λειτουργεί από το 2010, εκτιµώνται οι ετήσιες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που συλλέγονται µέσω του συστήµατος του µπλε κάδου στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του Κ..Α.Υ. Αλεξανδρούπολης προκύπτει ότι για το έτος 2013 η ετήσια ποσότητα συλλεγόµενων αποβλήτων συσκευασίας µε το σύστηµα του µπλε κάδου ανήλθε σε τόνους. Με βάση αυτήν την τιµή και τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό του Κ ΑΥ Αλεξ/πολης ( ήµοι Αλεξ/πολης, Κοµοτηνής, Σαµοθράκης) το 2013, ίσο µε προκύπτει µοναδιαίος ετήσιος ρυθµός συλλογής αποβλήτων συσκευασίας ίσος µε 35kg/κάτοικο/έτος. Με βάση αυτόν τον ρυθµό και πληθυσµό του ήµου Παρανεστίου ίσο µε εκτιµάται για το έτος 2014 συλλογή 137 τόνων αποβλήτων συσκευασίας από τον ήµο Παρανεστίου. Βάσει πραγµατικά καταγεγραµµένων στοιχείων ποσοτήτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ στην Περιφέρεια της ΑΜΘ η εκτίµηση της ετήσιας ποσότητας ΑΣΑ του ήµου Παρανεστίου γίνεται µε ρυθµό παραγωγής ΑΣΑ 0,33t/κάτοικο/έτος και χρησιµοποιώντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011-µόνιµος πληθυσµός) µε τους κατοίκους του. Παρανεστίου να ανέρχονται σε υπολογίζεται η ετήσια ποσότητα σε τόνους ΑΣΑ/έτος. Με βάση τα ανωτέρω η εκτιµώµενη ποσότητα αποβλήτων συσκευασίας που θα συλλεχθούν µέσω του µπλε κάδου για χρονικό διάστηµα ενός έτους στο. Παρανεστίου και η ετήσια ποσότητα ΑΣΑ του. Παρανεστίου για το 2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Εκτιµώµενες ετήσιες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας και ΑΣΑ για το Εκτιµώµενη Ετήσια Ποσότητα Εκτιµώµενη Ετήσια Ποσότητα ήµος Συλλεγόµενων Αποβλήτων ΑΣΑ. Παρανεστίου (t/έτος) Συσκευασίας. Παρανεστίου (t/έτος) Παρανεστίου Υποχρεώσεις ήµου Παρανεστίου Στην επόµενη παράγραφο δίδονται συνοπτικά οι υποχρεώσεις του ήµου Παρανεστίου αναφορικά µε τη διαχείριση του Κινητού Εξοπλισµού (απορριµµατοφόρο όχηµα) που του παρέχεται. Ο ήµος Παρανεστίου θα είναι υπεύθυνος: 1. για την καλή λειτουργία και συντήρηση του κινητού εξοπλισµού που θα αναλάβει να 15

16 διαχειρίζεται µε την παροχή του απαραίτητου προσωπικού (οδηγοί, εργάτες) και υλικών που απαιτούνται. 2. για τη φύλαξη και ασφάλεια του κινητού εξοπλισµού. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις περιγράφονται στη συνέχεια. Λειτουργία και Συντήρηση κινητού εξοπλισµού κάλυψη εξόδων κίνησης - πετρέλαια, αναλώσιµα και άλλα τέλη (π.χ. ασφάλιστρα), κάλυψη τακτικών και έκτακτων συντηρήσεων, κάλυψη οδηγού/-ών, κάλυψη βλαβών και πλύσιµο κινητού εξοπλισµού, ασφάλεια και φύλαξη. Υποχρεώσεις της Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Η Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. θα είναι υπεύθυνη για τoν έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κινητού εξοπλισµού. Πιο συγκεκριµένα καθίσταται υπεύθυνη για τα κάτωθι: έλεγχο των παραστατικών κίνησης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων και των συρµών µεταφόρτωσης µεταφοράς και διατήρηση σχετικού αρχείου. Στοιχεία κινητού εξοπλισµού Ο κινητός εξοπλισµός που θα διαθέσει η Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., βάσει του χρησιδανείου που έχει υπογραφεί µεταξύ της εταιρίας και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης, παρουσιάζεται στη συνέχεια. 1) Ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα των 16m 3 µε σύστηµα συµπίεσης (πρέσα). Ο τύπος του οχήµατος θα είναι MERCEDES-BENZ ATEGO 1524/4160 και η υπερκατασκευή τύπου πρέσας µοντέλο CRV 2000 ΚΑΟΥΣΗΣ. Επιµέρους στοιχεία (αριθµός κυκλοφορίας, αριθµός πλαισίου, κλπ) θα δοθούν µε την παραλαβή του απορριµµατοφόρου οχήµατος. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Το κόστος που καλείται να πληρώσει ο ήµος Παρανεστίου για την υλοποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης επιµερίζεται ως ακολούθως: ιοικητικό κόστος. Αφορά το κόστος του διοικητικού προσωπικού της Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. που θα ασχοληθεί µε την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της παρούσας (επιστηµονική καθοδήγηση, επίβλεψη, παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που θα εκτελεσθούν και συντονισµός τους) καθώς και λοιπών διοικητικών εξόδων της. Το κόστος αυτό εκτιµάται σε 1,40 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) ανά εκτιµώµενο διαχειριζόµενο τόνο Α.Σ.Α. του ήµου Παρανεστίου και συνολικά 1.802,26 για τη χρονική διάρκεια των 12 µηνών της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Κόστος χρήσης υποδοµών του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ Α). Το κόστος χρήσης υποδοµών ΟΣ Α εκτιµάται µε βάση το κόστος χρήσης εγκαταστάσεων ΟΣ Α (ΣΜΑ-Κ ΑΥ ΠΑΜΘ) το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.590,39, για τη διάρκεια ενός έτους της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Κόστος λειτουργίας κινητού εξοπλισµού. Το κόστος για τη λειτουργία του κινητού εξοπλισµού που περιλαµβάνει τα καύσιµα, τους οδηγούς, τις προγραµµατισµένες και τις έκτακτες συντηρήσεις του εξοπλισµού, την κάλυψη σε περίπτωση ατυχήµατος καθώς και το πλύσιµο του εξοπλισµού. Το κόστος για τον ήµο Παρανεστίου για τις δύο πρώτες κατηγορίες κόστους για τη διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Κόστος ήµου Παρανεστίου για την παρούσα προγραµµατική Σύµβαση. Κατηγορία Κόστους Κόστος ( /έτος) ΦΠΑ 23% ( /έτος) Συνολικό Κόστος ήµου Παρανεστίου προς ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ( /έτος) ιοικητικό Κόστος 1.465,25 337, ,26 Κόστος χρήσης εγκαταστάσεων ΟΣ Α 1.293,00 297, ,39 Σύνολα 2.758,25 634, ,65 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ο ήµος Παρανεστίου καλείται να καταβάλλει µε την υπογραφή του στην προγραµµατική σύµβαση το 30% των αναλογούντων δαπανών του προς τη ΙΑΑΜΑΘ. Ακολούθως της προκαταβολής το χρονοδιάγραµµα πληρωµών θα αφορά µία καταβολή ανά τρίµηνο από τους δώδεκα (12) µήνες του χρόνου της σύµβασης (τρίµηνη πληρωµή). Τα ποσά του συνολικού κόστους, της προκαταβολής και των τρίµηνων πληρωµών παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Καταβολή προς τη ΙΑΑΜΑΘ ( ) Συνολικό κόστος Ποσό προκαταβολής Ποσό τρίµηνης πληρωµής 3.392, ,80 593,71 17

18 Β. Ορίζει στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης:1) ως εκπρόσωπο του ήµου το ήµ. Σύµβουλο Ορφανίδη Κων/νο µε αναπληρωτή του τον Γιανταµίδη Ιορδάνη επίσης ήµ. Σύµβουλο και 2) ως µέλος τον ήµ. Σύµβουλο Βογιατζόγλου Αναστάσιο µε αναπληρωτή του τον ήµ. Σύµβουλο Ελευθεριάδη Χρήστο Γ.Εξουσιοδοτεί την ήµαρχο για την Υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ήµου Παρανεστίου και της Ανώνυµης Εταιρείας ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στην δήµαρχο Παρανεστίου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 186/2014 Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: H ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Απόσπασµα Πρακτικών Υπογραφές O Ειδικός Γραµµατέας Καλαϊτζόγλου Εµµανουήλ 18

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 32/2013 Α.Π. 1182 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 185/2012 Θέμα 6 ο : Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 11/2015 Περίληψη Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 24 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37Λ7-5ΩΜ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4Θ37Λ7-5ΩΜ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 10 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 10 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.10/13-5-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 13 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 8 1 2014 Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/ 11

Βέροια, 8 1 2014 Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

, 17-10-2012 .: , &

, 17-10-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17-10-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 04 - ΟΚΤ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας.

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛ9ΩΩΕ6-Ν1Μ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 2 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 484/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα