Α Α: 45ΨΗΩ65-3ΘΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 471/2011 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: 45ΨΗΩ65-3ΘΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 471/2011 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 471/2011 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση αποτελεσµάτων ύστερα από κλήση σε διαπραγµάτευση της υπηρεσίας «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Αγρινίου για το σχολικό έτος » Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήµερα την 28 η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική σ συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αγρινίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.Κ.Κ ύστερα από την αριθ. Πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε σύµβουλο, στους προέδρους ηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίου τον πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών, σε Φορείς της πόλης καθώς και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006.Κ.Κ.. Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο ήµαρχος κος Παύλος Μοσχολιός και ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 45 µελών βρέθηκαν παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι (40). ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γεώργ. Γρίνος (Πρόεδρος) 23.Επαµειν.Μπαλάσκας 1. Νικόλαος Γκρίζης 2.Γ.Ράπτης 24.Χρήστος Κορδολαίµης 2. ηµήτρ. Μουρτζιάπης 3. Θεόδωρος Λαδάς 25.Αντώνιος Κούρος 3. Ιωάννης Βασιλείου 4. Μαρία Γαλαζούλα 26.Παναγιώτης Τζαµαλής 4. ηµήτριος ήµας 5. Μαργαρίτα Σερπάνου 27. ηµ. Σταµάτης 5. Ιωάννης Σιδερίδης. 6. Ευσταθ.Τσούκαλος 28. Αντώνιος ηµητρέλης 7. Κων/λα Κατσαρή 29.Νικόλαος Καζαντζής 8. Όλγα Πιστώλη-Σαλακίδου 30. Λ. Κοτρολός 9.Βασίλ. Παπαθανάσης 31. Κων/νος Καλαντζής 10. ηµήτρ. Γιαννακόπουλος 32. Ιωάννης Στυλιαράς 11. Βλάσιος Σφυρής 33.Βασ. Αλεξόπουλος 12.Ευαγγ. Κραββαρίτη 34.Γεώργ. Αλεξόπουλος 13.Κων/νος Παπαθανασίου 35. Γρηγ. Ζήσης 14.Γεώργ. εληγιάννης 36. Βασίλ.Καρακώστας 15.Γεώργ. Ζαµπάρας 37. ηµήτρ. Σβεντζούρης 16. Σπυρ. Σφυρής 38.Γεωργία Μπόκα 17. Παύλος Κοκκινοβασίλης 39. Βασίλειος Νικάκης 18.Νικόλαος Θεοδωρόπουλος 40. Κων. Σιδέρης 19.Ευθύµ.Ράπτης 20. Χριστόφ. Παπαϊωάννου 21. Αγγελ.Ρούσση-Τζιµάνη 22. Ιωάννης Καλαντζής (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα και εµπρόθεσµα προσκλήθηκαν όπως φαίνεται από τα αποδεικτικά επίδοσης) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και Πρόεδροι Συµβουλίων ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 1

2 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι υπάλληλοι του ήµου Αγρινίου Αλεξάνδρα Ξεθάλη, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και οι υπάλληλοι Πολυξένη Μαρκαντωνάτου και Αλεξάνδρα Τραγουλιά. Από τους /ντές- Προϊσταµένους εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι: Γιάγκας ηµοσθένης,, Ρόκκου Μαρία, Τσουράπης Αθανάσιο, Χατζηανέστης Στέφανος, Π.Ζουναράς και Γ.Νιτσάκης για την ηλεκτρολογική υποστήριξη των µηχανηµάτων µαγνητοφώνησης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, απεχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καλαντζής, Γρ.Ζήσης, και Ι.Στυλιαράς οι οποίοι δεν επέστρεψαν µέχρι τη λήξη της Συνεδρίασης. Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8α θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Αγρινίου, Τµήµα Προµηθειών, όπου αναφέρονται τα εξής: Ύστερα από την αριθ. 445/2011 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε για την υπηρεσία «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Αγρινίου για το σχολικό έτος » και συγκεκριµένα για τις περιπτώσεις των δροµολογίων, για την εκτέλεση των οποίων δεν έχουν υποβληθεί προσφορές (είτε γιατί καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκε κατάλληλη, είτε γιατί δεν υποβλήθηκαν προσφορές για ορισµένα δροµολόγια) η απ ευθείας ανάθεση των δροµολογίων µε κλήση σε διαπραγµάτευση µε τους ίδιους όρους του ήδη προκηρυχθέντος διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις: α. αριθµ. πρωτ.35415/ Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β / ) β.τό άρθρο 25 του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 και γ. την υπ αριθ.52224/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.. 60/2007 ( ΦΕΚ 64/ τεύχος Α ) ορίζονται τα εξής: Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτηµά της. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 11 του Π.. 60/2007 «ιαδικασίες µε διαπραγµάτευση» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς. Μετά λοιπόν τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη 1.Την υπ αριθ.75726/ διακήρυξη διαγωνισµού. 2.Την υπ αριθ.223/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία έγινε κατακύρωση τµήµατος των δροµολογίων (λεωφορεία-ταξί), ύστερα από υπ αριθ.75726/ διακήρυξη διαγωνισµού. 2

3 3.Την υπ αριθ / κλήση σε διαπραγµάτευση 4.Την Υπεύθυνη δήλωση του Μαργίωλη Νικόλαου του Ευαγγέλου σύµφωνα µε την οποία δεν επιθυµεί να εκτελέσει το δροµολόγιο αριθ.30 (ΑΕΤΟΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΕΕΕΕΚ ) το οποίο του είχε κατακυρωθεί µε την υπ αριθ.223/2011 Απόφαση οικονοµικής επιτροπής. Εισηγούµαστε προς το ηµοτικό Συµβούλιο Ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της διαπραγµάτευσης: 1.Την αποδοχή της παραίτησης του Μαργιώλη Νικόλαου από το δροµολόγιο αριθ.30(αετοσ ΦΥΤΕΙΕΣ ΕΕΕΕΚ ) και για το λόγω του ότι δεν υπάρχει υποψήφιος που να έχει καταθέσει προσφορά στον διαγωνισµό για το συγκεκριµένο δροµολόγιο, να ανατεθεί µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 2.Να εγκρίνει την ανάθεση των δροµολογίων (ταξί) στους αναδόχους και µε τα ποσά, όπως ακριβώς αναγράφονται στον συνηµµένο πίνακα και για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης έως και την λήξη της σχολικής περιόδου Οι προδιαγραφές της εργασίας θα είναι οι ίδιες µε αυτές των τευχών διαγωνισµού που απέβη άγονος. 3.Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης για την αύξηση του συµβατικού αντικειµένου µέχρι 20% του προϋπολογισµού της αρχικής σύµβασης είτε για την ενσωµάτωση τυχόν νέων δροµολογίων, είτε για την αναπροσαρµογή των αρχικών δροµολογίων µέσα στον συµβατικό χρόνο, µε την διαδικασία και την µεταβολή των κοµίστρων που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της ΚΥΑ αριθµ /11. Επίσης στο ανωτέρω δικαίωµα προαίρεσης περιλαµβάνεται η χρονική παράταση ισχύος της σύµβασης για το επόµενο σχολικό έτος, µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών (υπογραφή σύµβασης έτους ). Ο ήµος δύναται να ακυρώνει δροµολόγια, αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δηµόσια ή δηµοτική συγκοινωνία. Τα δροµολόγια τα όποια έχουν παραµείνει κενά µετά την διαδικασία της διαπραγµάτευσης είναι δροµολόγια τα οποία έχουν καταργηθεί ή έχει γίνει σύµπτυξη δροµολογίων. 4.Παρακαλούµε για την λήψη της σχετικής απόφασης. Μετά από αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, (επί παρόντων 37 µελών). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. Αποδέχεται τη παραίτηση του Μαργιώλη Νικόλαου από το δροµολόγιο αριθ.30(αετοσ ΦΥΤΕΙΕΣ ΕΕΕΕΚ ) και για το λόγo του ότι δεν υπάρχει υποψήφιος που να έχει καταθέσει προσφορά στον διαγωνισµό για το συγκεκριµένο δροµολόγιο, να ανατεθεί µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης κ εγκρίνει την ανάθεση των δροµολογίων (ταξί) στους αναδόχους και µε τα ποσά, όπως ακριβώς αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 3

4 α/α δροµολογίου ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Μέγιστο ηµερήσιο κόστος δροµολογίου ( ) ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 4 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ 5 ΝΕΑΠΟΛΗ 16ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 4 14,56 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 13, , ,34 ΡΟΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5 63, ,59 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 29, ,64 7 ΛΙΑΠΙΚΑ-ΜΑΤΣΟΥΚΙ 1ο ΕΠΑΛ 3 8,05 8 ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ- ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ- ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ(ΑΣΤΙΚΟ) 1ο ΕΠΑΛ 2 16,35 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0 16,35 9 ΑΜΠΕΛΙΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ (ΑΣΤΙΚΟ) 1ο-2ο ΕΠΑΛ - 5ο ΛΥΚΕΙΟ -3ο ΛΥΚΕΙΟ 3 28,86 ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 28,86 10 ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ (ΑΣΤΙΚΟ) 1ο-2ο ΕΠΑΛ 1 28,86 11 ΤΡΟΧΟΣ-ΡΟΥΠΑΚΙΑ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 20ο 23 41,5 12 ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ- ΓΑΒΑΛΟΥ- ΠΑΠΑ ΑΤΕΣ 2ο ΕΙ ΙΚΟ - ΕΛΕΠΑΠ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 4 60,98 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 42,69 13 ΜΕΝΤΖΕΙΚΑ- ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ- ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ (ΑΣΤΙΚΟ) 14 ΕΝΤΟΣ 15 ΟΚΙΜΙ-ΕΝΤΟΣ 1ο & 2ο ΕΠΑΛ - ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 2ο ΕΙ ΙΚΟ 2ο ΕΙ ΙΚΟ 3 39,49 ΜΕΝΤΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 0 39, ,09 ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 12, ,79 4

5 16 ΘΕΡΜΟ 2ο ΕΙ ΙΚΟ 1 67,68 17 ΚΑτ.ΝΑ-ΚΥΨΕΛΗ- ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ 2ο ΕΙ ΙΚΟ 4 79,01 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 64,79 18 (18) ΚΑτ.ΝΑ-ΚΥΨΕΛΗ- ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ 2ο ΕΙ ΙΚΟ 5 79,01 19 ΙΑΜΑΝΤΗ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 20 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 21 ΤΡΟΧΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΛΙΑ 2ο ΕΙ ΙΚΟ 2ο ΕΙ ΙΚΟ 2 32,3 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 25, ,98 ΚΟΝ ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 12,85 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 13,79 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 13,79 22 ΛΑΓΚΑ Α ΛΕΠΕΝΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ) 5ο ΛΥΚΕΙΟ 4 27,07 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 27,07 23 ΣΚΟΥΤΕΣΙΑ Α ΠΥΡΓΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 4 28,35 24 ΒΕΛΟΥΧΙ ΓΙΑΝΝΟΥΖΙΟΥ 4 16,09 ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 12,87 25 ΒΕΛΟΥΧΙ ΓΙΑΝΝΟΥΖΙΟΥ 3 16,09 ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 12,87 26 ΙΑΜΑΝΤΕΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 5,75 27 ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΛΙΑ - 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 1 11,5 29 ΣΚΟΥΤΕΣΙΑ Α ΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΙΝΑΣ 1 17,62 30 (30) ΑΕΤΟΣ - ΦΥΤΕΙΕΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 3 91,5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 91,50 32 ΕΝΤΟΣ - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 4 6,9 33 ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 3 6,9 34 ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 4 6,9 35 ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 4 6,9 36 ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 3 6,9 37 ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 3 6,9 38 ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 6,90 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 6,90 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 6,90 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 6,69 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 6,69 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 4 62,6 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 16 52,58 5

6 39 ΚΑΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 2 47, ΛΕΠΕΝΟΥ ΣΠΟΛΑΙΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 2 62,74 ΤΣΕΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33 42,04 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 4 39,96 ΚΟΝ ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 3 38,76 43 ΣΚΟΥΤΕΡΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 1 44, MΑΚΡΥΝΟΥ - ΚΑΨΟΡΑΧΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ντ.ΓΡΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. -1ο ΕΙ ΙΚΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. -1ο ΕΙ ΙΚΟ 4 85, ,79 46 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΕΛΕΠΑΠ 1 37,85 47 ΑΣΤΑΚΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ,28 48 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΛΕΠΑΠ 3 66,75 49 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΕΠΑΠ 4 59,6 51 ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 1 6,9 52 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛΕΠΑΠ 1 17, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ ΛΟΥΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΕΛΕΠΑΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ ΕΛΕΠΑΠ 1 94,18 55 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΛΕΠΑΠ 1 68,24 56 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛΕΠΑΠ 1 12,84 57 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 58 ΛΑΓΚΑ Α 59 ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 60 ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΒΑΓΙΑ ΦΑΝΗ 25 63,85 ΚΑΤΣΙΜΑΡ ΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12 41,18 ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 10 60, ,32 ΚΟΝ ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 16 37,23 ΕΛΕΠΑΠ 4 43,45 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ 0 43,45 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ 1 48,51 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 1 48,53 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 1 48,53 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 0 48,53 61 ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ-ΘΕΡΜΟ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 3 81,96 62 ΠΑΛΙΟΚΑΡΙΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ(ΚΤΕΛ) ΜΟΥΣΙΚΟ 2 13,79 ΚΑΤΣΙΜΑΡ ΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 13,24 63 ΚΑΤΟΧΗ -ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 4 21,22 ΜΠΟΒΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 21,22 6

7 ΜΑΡΑΘΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ( ΚΤΕΛ) ΡΙΓΑΝΗ- ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΤΡΙΑΝΤΕΙΚΑ ΠΥΡΓΙ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 1 32,25 ΜΟΥΣΙΚΟ 4 51,85 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 24,19 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 36,30 ΜΟΥΣΙΚΟ 2 35,22 ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 35,22 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 16,09 68 ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 2 16,09 69 ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ- ΜΥΡΤΙΑ -ΘΕΡΜΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 3 39,33 70 ΕΜΠΕΣΣΟΣ ΕΛΕΠΑΠ 2 124,45 71 ΕΝΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ 1 6,9 72 ΖΕΣΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ 4 68,07 73 ΚΑΝ ΗΛΑ ΕΛΕΠΑΠ 1 134,73 74 ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΛΕΠΑΠ 1 40,43 75 ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ 1 48,6 77 ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1 19,53 78 ΑΝΩ ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ 79 ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ 80 ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ 81 ΛΑΜΠΗ ΓΕΦΥΡΙΑ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 39,33 ΡΑΒ ΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 20 99, ,67 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 13,67 5 9,2 3 10,35 5 6,9 ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 9,20 ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 10,35 ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 6,90 82 ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1 22,99 ΜΥΖΥΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 22, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΚΥΨΕΛΗ-ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΤΑΞΑ ΒΛΟΧΟΣ- ΠΑΛΙΟΚΑΛΥΒΑ 88 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 89 ΚΛΕΦΤΗ ΕΠΑΛ ΠΑΠΑ ΑΤΩΝ 1 20,69 ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ(ΕΠΑΛ ΠΑΠΑ ΑΤΩΝ & ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ) 1ο & 2ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ -ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ;ΑΙΤΩΛΙΟΥ 2Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 2Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 4 30, ,92 1 6,9 1 16,09 ΑΝ ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 20,69 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 24,22 ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 19,92 ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 6,90 7

8 90 ΒΛΟΧΟΣ- ΠΑΛΙΟΚΑΛΥΒΑ 91 ΣΑΝΙ ΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 4 11,5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-2ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 2 11,5 92 ΓΟΥΛΕΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 3 18,39 93 ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΕΙΚΑ- ΜΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΚΑΖΑΝΕΙΚΑ- ΜΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΙΣΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ & ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΑΒΑΛΟΥΣ & ΕΠΑΛ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ & ΕΠΑΛ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 11,50 ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 11,50 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 18, ,01 ΑΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 36, ,35 ΑΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 10, ,5 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 11,50 96 ΚΥΨΕΛΗ-ΑΝΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ-ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΕΤΑΞΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 4 32,95 ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 26, ΠΗΓΑ ΟΥΛΙΑ-ΑΝΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ-ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ- ΜΕΤΑΞΑ-ΡΕΙΚΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΑΝΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 4 24, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 3 5, ΦΑΡΜΑΚΕΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΑΝ ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 24, ,43 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 20,43 3 8, ΚΟΥΤΡΕΛΕΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 1 12, ΜΕΤΑΞΑ -ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΥΚΙΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ- ΕΠΑΛ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 107 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 4 16, ΣΙΤΟΜΕΝΑ - ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΕΙΚΑ - ΒΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 5,75 ΑΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 8, ,43 ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 20, ,26 ΚΑΤΣΙΜΑΡ ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 12,26 2 6,9 ΚΑΤΣΙΜΑΡ ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 6,90 ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 16,09 ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 3 16,35 ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 16,35 ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 4 16, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ 111 ΑΝΩ ΤΡΑΓΑΝΑ 112 ΑΝΩ ΤΡΑΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 11,37 ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 11,37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 3 8,05 3 8,05 ΓΚΡΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 8,05 ΓΚΡΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 8,05 8

9 113 ΝΕΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 114 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ 115 ΑΝΩ ΤΡΑΓΑΝΑ 116 ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 4 8,05 ΜΕΡΕΓΚΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 8,05 3 8,05 ΓΚΡΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0 8,05 3 8,05 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 8, ,5 117 ΚΥΡΑΒΓΕΝΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΑ 118 ΝΕΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 119 ΝΕΡΟΜΑΝΑ 3 23,5 ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 23,50 3 8,05 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 8, , ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ 1 15,84 ΞΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 16, ΒΑΙΝΑΡΙ - ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 1 15,84 ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 15, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΚΡΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 3 9,2 ΜΕΝΤΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 0 9, ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 4 19, ΧΟΥΝΙ - ΚΑΡΑΜΑΝΕΙΚΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 125 ΧΑΡΑΣΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 2 46, ΑΜΠΕΛΙΑ 127 ΠΕΤΕΙΝΟΡΕΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΜΕΝΤΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 0 19, ,26 ΚΟΥΡΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 12, , ,22 ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 22, ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΥΛΑΚΙΕΣ- ΚΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ 4 19, ΦΡΑΓΚΟΣΚΑΛΑ ΑΓΡΑΠΙ ΟΛΑΚΑ- ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΑΓΡΑΠΙ ΟΛΑΚΑ- ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ 1 9,2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 4 47,25 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 47,25 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 4 47,25 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 47,25 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 23, ΛΑΓΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 3 23,5 133 ΜΑΤΣΟΥΚΙ - ΛΙΑΠΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 4 21,7 134 ΑΓΚΙΝΑΡΙ -ΙΒΑΡΙ - ΓΑΛΙΤΣΑ ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 135 ΛΑΓΚΑ Α ΛΕΠΕΝΟΥΣ 0 11,5 136 ΡΑΧΗ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 0 12,26 ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0 21, ,96 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 27,96 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 11,50 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 12,26 9

10 137 ΜΑΤΣΟΥΚΙ - ΛΙΑΠΙΚΑ ΣΤΡΑτ. 4 13,44 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 13, ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΕΙΚΑ - ΣΚΟΥΤΕΡΑ ΕΠΑΣ 2 38, ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΦΝΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΤΕΙΝΟΡΑΜΑ - ΡΑΙΝΟΥΛΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Υ ΑΓ. ΑΝ ΡΕΑ 4 8,05 ΚΑΣΙ ΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 8,05 4 8,05 ΚΑΣΙ ΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 8,05 1 3,45 ΑΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 3,45 ΓΑΒΑΛΟΥΣ 4 6,9 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 6,90 ΡΑΙΝΑΣ 1 17,62 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 1 80, ΒΑΡΚΑ-ΚΑΨΟΡΑΧΗ 147 ΓΑΒΡΙΑ- ΙΑΜΑΝΤΕΙΚΑ 148 ΒΑΡΕΙΑ 149 ΒΑΡΕΙΑ 150 Ντ.ΓΡΙ 151 ΜΥΡΤΙΑ 152 ΜΥΡΤΙΑ 154 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΒΑΛΟΥΣ - ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 2 5,75 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 5,75 ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 2 5,75 ΑΝ ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 5,75 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 4 6,9 4 6,9 4 4,6 3 4,6 3 4,6 2 22,99 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ 0 6,90 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ 0 6,90 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ 0 4,60 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4,60 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 4,60 ΚΟΥΡΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 22, ΟΥΝΕΙΚΑ-ΓΑΒΑΛΟΥ ΕΠΑΣ 2 28,35 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14 24, ΑΜΠΕΛΙΑ 2 22,99 ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ 157 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 158 ΓΗΠΕ Ο 159 ΡΥΜΩΝΑΣ - ΘΕΡΜΟ 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 5,75 3 5,75 1ο ΕΠΑΛ 1 32, ΓΑΒΡΑ ΗΜ. ΣΟΛΕΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ 1 15, ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΛΙ ΗΜ. ΣΟΛΕΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ 1 10,22 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 5,75 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 5,75 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 15,84 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 10,22 10

11 162 ΛΕΠΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝ. ΕΛΕΟΥΣΑ 4 39, ΕΝΤΟΣ 5ο 4 22,99 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 39, ΑΝΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ- ΓΑΒΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 3 20, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ 1 5, ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΛΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΥΚΟ - ΤΡΑΓΑΝΟΥΛΑ 16ο 168 ΓΙΑΝΝΟΥΖΙ ΕΠΑΛ 1 19,54 4 9,2 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 9,20 5 3,45 ΜΕΡΕΓΚΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 3, ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΚΑΨΟΡΑΧΗ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 1 3, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 2ο ΕΠΑΛ 4 26, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΚΑΨΟΡΑΧΗ ΓΑΒΑΛΟΥΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 5 3,45 ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΣ 0 3, ΓΟΥΡΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 1 76,37 ΤΣΑΜΑ ΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 48 39, ΣΥΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΓΙΑΝΝΟΥΖΙ 4ο ΓΥΜΝ. 3 10,35 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 10, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΕΙΚΑ- ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ-ΓΑΒΑΛΟΥ ΣΠΑΡΤΟ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 177 ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΛΙΑ ΕΠΑΣ 3 32,69 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 16ο ΗΜ, ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΝ ΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 32, ,69 ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 92, , ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ 4ο ΓΥΜΝ. 2 10,35 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 10, ΓΑΒΡΙΑ -ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ(ΚΤΕΛ) ΕΠΑΛ ΠΑΠΑ ΑΤΩΝ 2 4,6 180 ΘΕΡΜΟ -ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΠΑΣ 3 64,64 ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 4, ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΑΣ 2 14,3 ΚΟΥΜΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 14, ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ - ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 1 49, ΚΕΡΑΣΙΑ - ΣΚΟΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2 47, ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 9,2 ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 47,37 και για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης έως και την λήξη της 11

12 σχολικής περιόδου Οι προδιαγραφές της εργασίας θα είναι οι ίδιες µε αυτές των τευχών διαγωνισµού που απέβη άγονος. Η απάνη θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων του προϋπολογισµού έτους Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης για την αύξηση του συµβατικού αντικειµένου µέχρι 20% του προϋπολογισµού της αρχικής σύµβασης είτε για την ενσωµάτωση τυχόν νέων δροµολογίων, είτε για την αναπροσαρµογή των αρχικών δροµολογίων µέσα στον συµβατικό χρόνο, µε την διαδικασία και την µεταβολή των κοµίστρων που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της ΚΥΑ αριθµ /11. Επίσης στο ανωτέρω δικαίωµα προαίρεσης περιλαµβάνεται η χρονική παράταση ισχύος της σύµβασης για το επόµενο σχολικό έτος, µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών (υπογραφή σύµβασης έτους ). Ο ήµος δύναται να ακυρώνει δροµολόγια, αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δηµόσια ή δηµοτική συγκοινωνία. Τα δροµολόγια τα όποια έχουν παραµείνει κενά µετά την διαδικασία της διαπραγµάτευσης είναι δροµολόγια τα οποία έχουν καταργηθεί ή έχει γίνει σύµπτυξη δροµολογίων. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού, καθώς και των λοιπών δικ/κών. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 471/2011. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η Γραµµατέας ΤΑ ΜΕΛΗ (Τ.Υ) ( Τ.Υ) (Τ.Υ) 12

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 465/2011 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 465/2011 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 465/2011 ΘΕΜΑ: «Συµµετοχή του ήµου Αγρινίου στο πρόγραµµα ΣΥΝΕΛΕΑ (CLUSTER

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 464/2011

Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2011

Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 173/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2011 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτoύ διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 31/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 53443/5401 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 442/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435

Τηλ.: 2251353612 FAX: 2251047435 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 26/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 47099/4713 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου /νση: Ανδροµέδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014

Αρ. Πρόσκλησης 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 25/09/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: οικ:46795/3711 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 124/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 0/10/201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 273 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 143/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα