ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 465/2011 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 465/2011 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 465/2011 ΘΕΜΑ: «Συµµετοχή του ήµου Αγρινίου στο πρόγραµµα ΣΥΝΕΛΕΑ (CLUSTER για Βιώσιµες καινοτοµίες κ εκµετάλλευση των αγροτικών υπολειµµάτων)» Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήµερα την 28 η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική σ συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αγρινίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.Κ.Κ ύστερα από την αριθ. Πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε σύµβουλο, στους προέδρους ηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίου τον πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών, σε Φορείς της πόλης καθώς και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006.Κ.Κ.. Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο ήµαρχος κος Παύλος Μοσχολιός και ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 45 µελών βρέθηκαν παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι (40). ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γεώργ. Γρίνος (Πρόεδρος) 23.Επαµειν.Μπαλάσκας 1. Νικόλαος Γκρίζης 2.Γ.Ράπτης 24.Χρήστος Κορδολαίµης 2. ηµήτρ. Μουρτζιάπης 3. Θεόδωρος Λαδάς 25.Αντώνιος Κούρος 3. Ιωάννης Βασιλείου 4. Μαρία Γαλαζούλα 26.Παναγιώτης Τζαµαλής 4. ηµήτριος ήµας 5. Μαργαρίτα Σερπάνου 27. ηµ. Σταµάτης 5. Ιωάννης Σιδερίδης. 6. Ευσταθ.Τσούκαλος 28. Αντώνιος ηµητρέλης 7. Κων/λα Κατσαρή 29.Νικόλαος Καζαντζής 8. Όλγα Πιστώλη-Σαλακίδου 30. Λ. Κοτρολός 9.Βασίλ. Παπαθανάσης 31. Κων/νος Καλαντζής 10. ηµήτρ. Γιαννακόπουλος 32. Ιωάννης Στυλιαράς 11. Βλάσιος Σφυρής 33.Βασ. Αλεξόπουλος 12.Ευαγγ. Κραββαρίτη 34.Γεώργ. Αλεξόπουλος 13.Κων/νος Παπαθανασίου 35. Γρηγ. Ζήσης 14.Γεώργ. εληγιάννης 36. Βασίλ.Καρακώστας 15.Γεώργ. Ζαµπάρας 37. ηµήτρ. Σβεντζούρης 16. Σπυρ. Σφυρής 38.Γεωργία Μπόκα 17. Παύλος Κοκκινοβασίλης 39. Βασίλειος Νικάκης 18.Νικόλαος Θεοδωρόπουλος 40. Κων. Σιδέρης 19.Ευθύµ.Ράπτης 20. Χριστόφ. Παπαϊωάννου 21. Αγγελ.Ρούσση-Τζιµάνη 22. Ιωάννης Καλαντζής (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα και εµπρόθεσµα προσκλήθηκαν όπως φαίνεται από τα αποδεικτικά επίδοσης) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και Πρόεδροι Συµβουλίων ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι υπάλληλοι του ήµου Αγρινίου Αλεξάνδρα Ξεθάλη, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και οι υπάλληλοι Πολυξένη Μαρκαντωνάτου και Αλεξάνδρα Τραγουλιά. 1

2 Από τους /ντές- Προϊσταµένους εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι: Γιάγκας ηµοσθένης,, Ρόκκου Μαρία, Τσουράπης Αθανάσιο, Χατζηανέστης Στέφανος, Π.Ζουναράς και Γ.Νιτσάκης για την ηλεκτρολογική υποστήριξη των µηχανηµάτων µαγνητοφώνησης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, απεχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καλαντζής, Γρ.Ζήσης, και Ι.Στυλιαράς οι οποίοι δεν επέστρεψαν µέχρι τη λήξη της Συνεδρίασης. Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους τα εξής: Ο ήµος Αγρινίου προτίθεται να συµµετάσχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΛΕΑ CLUSTER ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ -ΣΥΝΕΛΕΑ- SUSTAINABLE INNOVATIONS AND EXPLOITATION IN AGRICULTURAL RESIDUES CLUSTERS (SYNELEA), µε τα εξής χαρακτηριστικά: Συµµετέχοντες Φορείς Όνοµα Συµµετέχοντος Οργανισµού 1 Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΑΕΙΠΛΟΥΣ ) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Αναπλ. Καθηγητής Ε. Παπαδάκης Τµ. ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο υτικής Συντονιστής Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Βιώσιµης Ανάπτυξης- ΑΕΙΠΛΟΥΣ- Περιφέρεια/Χώρα Πάτρα, Περιφέρεια υτικής 2 ήµος Αγρινίου Αγρίνιο, Περιφέρεια υτικής 3 Πανεπιστήµιο Πάτρας Πάτρα, Περιφέρεια υτικής 4 ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ (AGRINO) Αγρίνιο, Περιφέρεια υτικής 5 MIGAL Τεχνολογικό Κέντρο Γαλιλαίας Ανατολική Γαλιλαία, Ισραήλ 6 Περιφερειακό Συµβούλιο Γαλιλαίας (Upper Galilee Regional Council) Ανατολική Γαλιλαία, Ισραήλ 7 Yehuda Beruty Ltd- Εταιρία Ανατολική Γαλιλαία, Ισραήλ 8 CITOLIVA- Ερευνητικό Ινστιτούτο Ανδαλουσία, Ισπανία 9 AGENER-Αναπτυξιακή Εταιρία Ανδαλουσία, Ισπανία 10 INOLEO-Ένωση ΜΜΕ Ανδαλουσία, Ισπανία 11 Εταίρος από τη ανία ανία 12 Οµοσπονδιακό Κέντρο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην περιοχή Minas Gerais-CEFET-MG Βραζιλία ιάρκεια Έργου 2

3 Η διάρκεια του Έργου είναι 3 έτη (36 µήνες) Χρηµατοδότηση του Έργου ΣΥΝΕΛΕΑ Το Έργο ΣΥΝΕΛΕΑ θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση στο Ευρωπαϊκό 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο-Ικανότητες-Περιφέρειες της Γνώσης (ROK) - FP7- Capacities-Regions of Knowledge (RoK)- και το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης ανέρχεται στα ευρώ. Το ποσό που προβλέπεται για το ήµο Αγρινίου είναι της τάξεως των ευρώ. Να σηµειωθεί ότι: Το Έργο είναι 100% επιχορηγούµενο και δεν απαιτείται ιδία συµµετοχή. Στην περίπτωση που το έργο εγκριθεί, µετά την υπογραφή των συµβολαίων δίνεται προκαταβολή 90% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Σκοπός του Προγράµµατος Μία πολύ µεγάλη ποσότητα αγροτικών υπολειµµάτων παράγεται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών των υπολειµµάτων είναι και: α) τα υπολείµµατα µετά το θερισµό (άχυρα, υπολείµµατα από τη συγκοµιδή καπνού, βαµβακιού, ηλίανθου κτλ) β) το υλικό που συγκεντρώνεται κατά το κλάδεµα των οπωροφόρων δέντρων και αµπελιών γ) τα υπολείµµατα από τις γεωργικές βιοµηχανίες (π.χ., κελύφη καρπών, φλοιοί και κουκούτσια). Τα αγροτικά υπολείµµατα χρησιµοποιούνται ευρέως είτε ως τροφή στην κτηνοτροφία είτε για τον εµπλουτισµό του εδάφους, ενώ άλλες κοινές πρακτικές περιλαµβάνουν την ανεξέλεγκτη καύση τους η οποία προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα ή τη διάθεσή τους σε χώρους υγειονοµικής ταφής µειώνοντας τον αναµενόµενο κύκλο ζωής τους. Σηµαντική συµβολή στα γεωργικά υπολείµµατα προέρχεται, στην περίπτωση των Μεσογειακών κρατών, από την καλλιέργεια των δέντρων της ελιάς (κλαδέµατα, φύλλα, κτλ). Εκτιµάται, για παράδειγµα, ότι από τα 150 εκατ. Ελαιόδεντρα στην Ελλάδα, το ποσό των 3 εκατ. τόνων ελαιοκλαδέµατα παράγονται κάθε χρόνο, απελευθερώνοντας από την καύση τους 2.7 εκατ. τόνους CO 2 και προκαλούν µη αναστρέψιµες περιβαλλοντικά επιπτώσεις. Οι κύριοι τεχνικοί στόχοι του παρόντος Έργου είναι να επισηµανθούν εναλλακτικοί τρόποι συλλογής και βιώσιµης εκµετάλλευσης αυτών των πολύ-διάσπαρτων αγροτικών υπολειµµάτων (Βιοµάζα Αγροτικών Αποβλήτων - ΒΑΑ), αντί για την καύση τους µε χαµηλή ενεργειακή απόδοση. Ο παραπάνω στόχος θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της µετατροπής τους σε καινοτόµα και υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντα όπως εκχύλιση φύλλων και ανάκτηση χρήσιµων συστατικών, κοµποστοποίηση µέρους των κλαδεµάτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κοµπόστ (compost) και η παραγωγή πέλλετ (pellet) για ενεργειακή αξιοποίηση. Το Έργο αυτό έχει σαν στόχο να υποστηρίξει τη συνεργασία, ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των περιφερειακών έντασης έρευνας cluster σε διακρατικό επίπεδο, µέσω περιφερειακών και άλλων σχετικών αναλύσεων, αµοιβαίας µάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, µέσω της ανάπτυξης ενός Κοινού Σχεδίου ράσης (ΚΣ ) και µέτρων για την υλοποίησή του. Ο τελικός στόχος είναι να 3

4 µπορέσουν οι περιφέρειες που θα συµµετάσχουν στο έργο, να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, τη διεξαγωγή έρευνας και δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη βιώσιµη οικονοµική τους ανάπτυξη. Γιατί να αξιοποιήσουµε τη (Βιοµάζα Αγροτικών Αποβλήτων - ΒΑΑ)? Υπάρχουν πολλά κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση της Βιοµάζας Αγροτικών Αποβλήτων ως πηγή καυσίµου. Ακολουθούν τα πιο σηµαντικά οφέλη. Η (ΒΑΑ) είναι καθαρή, ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και αποτελεί την αντικατάσταση των µη-ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Το προϊόν είναι απαλλαγµένο από τις παγκόσµιες διακυµάνσεις των τιµών και τις αµφιβολίες σχετικά µε την προσφορά, δεδοµένου ότι είναι ένα εγχώριο καύσιµο και διαθέσιµο σε περιοδική βάση. Ως εκ τούτου παρέχει ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασµό. Η χρήση της ΒΑΑ µπορεί να µειώσει σηµαντικά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, αν διαχειριστεί µε τον κατάλληλο τρόπο. Η διαχείρισή της περιλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, µεταφορά και χρήση της για την τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας. Θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια µέσα από την αξιοποίηση τοπικών διαθέσιµων πόρων µειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα Η ορθή κατανάλωση της ΒΑΑ θα µειώσει την εκποµπή των αερίων του θερµοκηπίου και την έκλυση µεθανίου λόγω της αποσύνθεσής της Βιοµάζας Αγροτικών Αποβλήτων η οποία είναι διαθέσιµη στο χώρο Θα µειώσει το πρόβληµα διαχείρισης και διάθεσης της Βιοµάζας Αγροτικών Αποβλήτων Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η ορθή χρήση της ΒΑΑ µπορεί δυνητικά να αυξήσει τα κέρδη στους αγρότες και τους γαιοκτήµονες. Η διαχείριση της ΒΑΑ δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Οφέλη για το ήµο Αγρινίου Ο ήµος Αγρινίου αλλά και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αγροτική δραστηριότητα και ποικιλία στα καλλιεργήσιµα είδη (ελιές, εσπεριδοειδή κτλ). Οι περισσότεροι αγρότες µετά τη συγκοµιδή των καρπών, θερισµός κτλ χρησιµοποιούν τα γεωργικά υπολείµµατα είτε ως τροφή για τα ζώα, για τον εµπλουτισµό του εδάφους µέσω κοµποστοποίησης ή στη χειρότερη περίπτωση τα καίνε, µε τις καταστροφικές συνέπειες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στα πλαίσια του Έργου ΣΥΝΕΛΕΑ προβλέπεται η δηµιουργία µιας πιλοτικής µονάδας, όπου θα συγκεντρώνεται µια συγκεκριµένη ποσότητα αγροτικών υπολειµµάτων (ελαιοκλαδέµατα, τσόφλια, κουκούτσια κτλ) τα οποία θα επεξεργάζονται και 4

5 µετατρέπονται σε pellets. Αυτά τα pellets θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καύση (πολύ µικρότερη εκποµπή επικίνδυνων αερίων) και µε µεγάλη ενεργειακή απόδοση. Ο ήµος Αγρινίου θα αποτελέσει έναν από τους πρωτοπόρους ήµους της ελληνικής περιφέρειας που θα συµµετάσχει σε µία τέτοια πρωτοβουλία και θα κάνει πράξη τις πρωτοβουλίες και πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Επίσης, από την κίνηση αυτή θα ωφεληθούν και οι αγρότες της περιοχής οι οποίοι θα µπορούν να παράγουν δικά τους pellets τα οποία θα προέρχονται από την ίδια τους την παραγωγή, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εµπόριο καυστήρων και εξοπλισµού θέρµανσης από τη στιγµή που θα υπάρχει άφθονη ποσότητα pellet που µπορεί να χρησιµοποιείται στους καυστήρες. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις µπορούν µε αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσουν µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται για στην παραγωγική τους διαδικασία. Ακόµα και ο ήµος Αγρινίου, µέσω της πιλοτικής µονάδας, µπορεί να αξιοποιεί τα γεωργικά υπολείµµατα π.χ από τον καθαρισµό πάρκων, προαυλίων δηµοτικών κτιρίων κτλ. Με τον τρόπο αυτό το κοινωνικό προφίλ του ήµου θα αναβαθµιστεί ιδιαιτέρως αλλά και θα δώσει λύσεις σε πολλές επιχειρήσεις και αγρότες της περιοχής. Κατόπιν των ανωτέρω: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Όπως: Α) Εγκριθεί από το ηµοτικό µας Συµβούλιο η συµµετοχή του ήµου Αγρινίου στο Πρόγραµµα ΣΥΝΕΛΕΑ. Β) Οριστεί υπεύθυνος του έργου ο υπάλληλος του ήµου κος Γιάγκας ηµοσθένης. Γ) Συσταθεί οµάδα έργου η οποία θα το διαχειρίζεται και θα αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του ήµου: Τσούλος Νικόλαος - Τεχνική Υποστήριξη του έργου Τζοµάκα Παρασκευή - Τεχνική Υποστήριξη του έργου Ζουναράς Παναγιώτης ιοικητική Υποστήριξη του έργου ρέλλιας Λάµπρος Οικονοµική Υποστήριξη του έργου. Μετά από αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. και (επί παρόντων 37 µελών). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α) Εγκρίνει τη συµµετοχή του ήµου Αγρινίου στο Πρόγραµµα ΣΥΝΕΛΕΑ CLUSTER ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ -ΣΥΝΕΛΕΑ- SUSTAINABLE INNOVATIONS AND EXPLOITATION IN AGRICULTURAL RESIDUES CLUSTERS (SYNELEA), µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Β) Ορίζεται υπεύθυνος του έργου ο υπάλληλος του ήµου Αγρινίου κος Γιάγκας ηµοσθένης. Γ) Συστήνει οµάδα έργου µε τους εξής υπαλλήλους του ήµου: Τσούλο Νικόλαο - Τεχνική Υποστήριξη του έργου Τζοµάκα Παρασκευή - Τεχνική Υποστήριξη του έργου Ζουναρά Παναγιώτη ιοικητική Υποστήριξη του έργου ρέλλια Λάµπρο Οικονοµική Υποστήριξη του έργου. 5

6 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 465/2011. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η Γραµµατέας ΤΑ ΜΕΛΗ (Τ.Υ) ( Τ.Υ) (Τ.Υ) 6

Αριθμ. Απόφασης 464/2011

Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. Αριθμ. Απόφασης 464/2011 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 88/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.11/11-6-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

European Environment Agency

European Environment Agency ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Κενάφ: Μία ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιοµάζας και χαρτοπολτού. Μπούλµπος Χρήστος Α.Μ. 145/200620 Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης: 366/2015

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης: 366/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης: 366/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / ///////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////// / ///////////////////////////// Βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για τη βιοενέργεια και την εδαφική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Από το πρακτικό 12/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σ.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1... 6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»... 6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥ ΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ PROARES: «Προώθηση δυνατοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BIOCLUS Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος σε 5 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον τομέα της Αειφόρου Χρήσης Βιομάζας

BIOCLUS Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος σε 5 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον τομέα της Αειφόρου Χρήσης Βιομάζας BIOCLUS Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος σε 5 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον τομέα της Αειφόρου Χρήσης Βιομάζας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας Εισαγωγή Το έργο BIOCLUS χρηματοδοτείται από το έβδομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Οκτώβριος 2008 Πρόλογος Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Municipality of Minoa Pediadas ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΚ 70006 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Επικεφαλής Ζαχαρίας Καλογεράκης ήµαρχος Υπηρεσιακά στελέχη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Α1 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘ/ΤΡΙΑ: κα Μερόπη ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 2010-2011 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Απόσπασµα Πρακτικού 5/06-04-2015 Αριθµ. Απόφασης 28/2015 Στο Ηράκλειο σήµερα ευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 19/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ρ Α. Κοτρωνάρου, Υπεύθυνη Οργάνωσης Τµήµατος Περιβάλλοντος 1 ρ Α. Κόρας, /νση Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 232-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα