ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών

2 Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων ικανοτήτων, για την παραγωγή οικονομικού αποτελέσματος Έννοια του Έργου Η παραγωγή οικονομικού αποτελέσματος, προκαθορισμένης ποσότητας και ποιότητας, σε προκαθορισμένο χρόνο, ανεξάρτητα από τις προσωπικές και επίκτητες ικανότητες

3 1. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Εξαρτημένη Εργασία Σχέση εντολής με τον εργοδότη. Σχέση αμοιβής, με βάση το χρόνο απασχόλησης. Αυτοαπασχόληση Σχέση αμοιβής με βάση το παραδιδόμενο έργο. Προσφορά αγαθών ή και υπηρεσιών σε ιδιωτική βάση. Εμπορική αμφοτεροβαρής σύμβαση. Επιχειρηματική Δράση Ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου. Προσφορά αγαθών ή και υπηρεσιών στην αγορά σε δημόσια βάση Αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες είναι ΕΜΠΟΡΟΙ

4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υποχρεώσεις Εργοδότη Να καταβάλλει το ημερομίσθιο ή το μηνιαίο μισθό. Να διαθέτει την απαραίτητη υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Να αναγγέλλει την πρόσληψη. Να μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων. Υποχρεώσεις Εργαζομένου Να προσέρχονται στο χώρο εργασίας στις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες και να αποχωρούν στον προκαθορισμένο χρόνο. Να υπακούουν στις υποδείξεις του εργοδότη ή των εντεταλμένων προσώπων. Να μεριμνούν για την περιουσία του εργοδότη και την ασφάλεια των λοιπών εργαζομένων. Να ελέγχουν τη νομιμότητα της επιχειρηματικής δράσης στην οποία εντάσσονται.

5 3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Υπόκειται στο Εργατικό Δίκαιο. Αναγράφει το χρόνο και το χώρο της υπογραφής της. Αναγράφει τη λήξη, διαφορετικά είναι αορίστου χρόνου. Αναγράφει το είδος της εργασίας και το χώρο. Αναγράφει τον τρόπο αμοιβής (ημερομίσθιο ή μισθό) και το ποσό. Αναγράφει τους κύριους λόγους για τους οποίους λύεται η σύμβαση (απόλυση).

6 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Είναι σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Υπόκειται στο Αστικό Δίκαιο και τον Εμπορικό Νόμο. Αναφέρει με σαφήνεια το «Παραδοτέο» που μπορεί να είναι «πράγμα» ή υπηρεσία. Αναφέρει το χώρο και τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του έργου. Αναφέρει με σαφήνεια τη συνολική αμοιβή και τις σταδιακές πληρωμές.

7 Β. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ισορροπεί την προσφορά με τη ζήτηση. Η ισορροπία επέρχεται με διαφοροποίηση των όρων συνολικής αμοιβής. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τις κατώτατες αμοιβές, ανάλογα με το είδος της εργασίας και την προϋπηρεσία του εργαζομένου. Παρά τους Νομικούς περιορισμούς, η αγορά εργασίας είναι ελεύθερη

8 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συνάπτει συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ή προβαίνει σε προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, την οποία έχει υποχρέωση να τηρεί. Συνάπτει συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τη Νομοθεσία και με προκαθορισμένες διαδικασίες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Οι θέσεις εργασίας και τα έργα ανάγονται σε Αποφάσεις της Βουλής, η οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό και εξουσιοδοτεί τα Αντίστοιχα Υπουργεία. Διεξάγεται προληπτικός έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για οποιαδήποτε πρόσληψη απαιτείται Δημοσιότητα. Για μικρά έργα επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση.

9 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Για την πρόσληψη δεν απαιτείται Δημοσιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν προσλαμβάνονται δεν έχουν έννομο δικαίωμα οποιασδήποτε προσφυγής. Ο εργαζόμενος αποκτά δικαιώματα από την αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ. Τον κατώτερο δικαιούμενο μισθό καθορίζει ο «Επόπτης Εργασίας» με βάση την ειδικότητα του εργαζομένου και την προϋπηρεσία του.

10 Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η λειτουργία της αγοράς απαιτεί πληροφόρηση, τόσο των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων. Οι διαθέσιμες θέσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις πολιτικές εφημερίδες. Αναρτώνται στις Νομαρχίες και στα Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών

11 Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ο υποψήφιος πρέπει να καλύπτει τις ικανότητες εργασίας που ορίζει ο εργοδότης. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις φύλου, εθνικής ομάδας, θρησκευτικών ή πολιτικών αντιλήψεων. Επιτρέπεται η διάκριση εφόσον βασίζεται στο Ποινικό Μητρώο του υποψηφίου.

12 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Καθορίζονται σαφών με την προκήρυξη. Στηρίζονται αποκλειστικά στα τυπικά χαρακτηριστικά και τα τυπικά προσόντα. Ορίζεται προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα τυπικά χαρακτηριστικά και τα προσόντα. Σε σπάνιες περιπτώσεις προβλέπεται συνέντευξη. Μπορεί να προβλέπεται εξέταση δεξιοτήτων. Συστάσεις δε εξετάζονται.

13 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αδιαφορεί για τα τυπικά προσόντα, εκτός από περιπτώσεις που καθορίζονται από τη Νομοθεσία (λογιστές, Μηχανικοί) για θέσεις υψηλής ευθύνης. Εξετάζει με κάθε τρόπο τις δεξιότητες των υποψηφίων, ακόμη και με δοκιμαστική περίοδο εργασίας. Εξετάζει το χαρακτήρα των υποψηφίων, κυρίως με συνέντευξη, αλλά και με συστάσεις προηγουμένων εργοδοτών.

14 Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Απαιτείται σαφής αιτιολόγηση της επιλογής, η οποία να στηρίζεται αποκλειστικά στα τυπικά προσόντα του υποψηφίου και να προκύπτει η υπεροχή του από σύγκριση με τα τυπικά προσόντα των συνυποψηφίων. Δεν είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων που δεν διαθέτουν έστω και ένα από τα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας. Αν κανείς υποψήφιος δεν διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στην προκήρυξη, ουδείς προσλαμβάνεται. Τα αναφερόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα δεν αρκούν για την επιλογή.

15 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Εξετάζεται το Βιογραφικό Σημείωμα και εφόσον υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, συντάσσεται κατάλογος με αυτούς που φαίνεται ότι καλύπτουν τις προσδοκίες του εργοδότη. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να παρουσιαστούν στους υπεύθυνους πρόσληψης, όπου συνήθως δίνουν συνέντευξη. Είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων με λιγότερα προσόντα από αυτά που δημοσιεύει η επιχείρηση ως επιθυμητά. Είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίου σε άλλη θέση από αυτή που δημοσιεύεται, εφόσον οι υπεύθυνοι διαπιστώσουν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και το χαρακτήρα του υποψηφίου. Δεν απαιτείται δημόσια αιτιολόγηση της επιλογής.

16 ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μόνιμες Θέσεις Η πρόσληψη δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και αναγγέλλεται στον προσλαμβανόμενο με έγγραφο επί συστάσει. Η πρόσληψη είναι για διετή δοκιμαστική θητεία. Μετά την παρέλευση της διετίας, το αντίστοιχι Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφασίζει τη μονιμοποίηση. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ανακοινώνονται έγγραφα (επί αποδείξει) στον επιλεγέντα. Μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου με Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα για ολόκληρη κατηγορία (όχι για ένα και μόνο πρόσωπο). Με τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνο η απόλυση είναι αυτοδίκαια.

17 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αναγγελία της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ. Θεώρηση του Προγράμματος Εργασίας από τον Επόπτη. Προσδιορισμός του κατώτατου δικαιούμενου μισθού, από τον Επόπτη Εργασίας. Αναγγελία της πρόσληψης στο ΙΚΑ. Καταχώρηση του εργαζομένου στο Μητρώο Εργαζομένων.

18 Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πτυχία Μεταπτυχιακά Προϋπηρεσία Επιμόρφωση σε ΚΕΚ (πιστοποιημένες δεξιότητες) Εφόσον τα παραπάνω είναι στην ειδικότητα που προβλέπει η προκήρυξη και επιπλέον: Ξένες γλώσσες Οικογενειακή κατάσταση Ειδικές προσωπικές συνθήκες

19 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πτυχία Ξένες γλώσσες Επιμόρφωση Πραγματικές δεξιότητες (ανεξάρτητα από την πιστοποίησή τους). Προϋπηρεσία. Προσωπικά χαρακτηριστικά. Συστάσεις Συνολική παρουσία

20 Η. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πτυχία εσωτερικού, με θεωρημένα φωτοαντίγραφα από Δημόσια Υπηρεσία. Πτυχία εξωτερικού, με θεωρημένα αντίγραφα ΔΙΑΚΤΣΑ, από Δημόσια υπηρεσία. Πτυχία ξένων γλωσσών, μόνο αυτά που προβλέπονται ως αποδεικτικά, με θεωρημένα φωτοαντίγραφα από Δικηγόρο μεταφραστή ή το Γραμματέα Νομαρχίας. Προϋπηρεσία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με θεωρημένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης του προϊσταμένου με δικαίωμα υπογραφής, πρωτοκολλημένη. Προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, με βεβαίωση του Εργοδότη θεωρημένη ως προς τη διάρκεια και την ειδικότητα από τον Επόπτη Εργασίας. Επιμόρφωση ΚΕΚ, με θεωρημένο φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης. Οικογενειακή Κατάσταση, από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο (ή την Κοινότητα). Αναπηρίες και λοιπά, από τις Βεβαιώσεις των Αντίστοιχων Επιτροπών.

21 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Απλά φωτοαντίγραφα: Πτυχίων Επιμόρφωσης Ξένων Γλωσσών Βεβαιώσεις λοιπών δεξιοτήτων Βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών Θεωρημένα Φωτοαντίγραφα, μετά την πρόσληψη, για τον προσδιορισμό των οικογενειακών επιδομάτων

22 Η. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Απόκτηση πρόσθετων τυπικών προσόντων Πτυχία Ξένες γλώσσες Πιστοποιημένες δεξιότητες Χρόνος προϋπηρεσίας Προηγούμενες θέσης ευθύνης Αξιολόγηση από τους προϊσταμένους

23 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πτυχία Ξένες γλώσσες Επιμόρφωση Αξιολόγηση από τους προϊσταμένους Προώθηση των συμφερόντων της επιχείρησης Εργασιακή συμπεριφορά Παραγωγικότητα Αποτελεσματικότητα Συνέπεια Ανάληψη πρωτοβουλιών

24 Θ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Έχω τα απαιτούμενα προσόντα; Σε τι είμαι καλύτερος/ρη από τους άλλους υποψηφίους; Σε τι είμαι χειρότερος/ρη από τους άλλους υποψηφίους; Είναι αυτή η εργασία κατάλληλη για το χαρακτήρα μου; Μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του εργοδότη; Είναι οι απαιτήσεις της θέσης συμβατές με τις οικογενειακές μου δεσμεύσεις; Θα μπορέσω να κρατήσω τη θέση, αν επιλεγώ; Θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις για προαγωγή και επαγγελματική εξέλιξη; Θα μπορέσω να ανεχτώ το εργασιακό περιβάλλον;

25 Ι. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ανοιχτές συστατικές επιστολές σπάνια λαμβάνονται υπόψη. Λαμβάνονται υπόψη αν είναι σε κλειστό φάκελο και ιδιόχειρα απευθύνονται στον εργοδότη. Συχνά επιβεβαιώνονται τηλεφωνικά. Είναι δυνατό να προέρχονται και από άλλα πρόσωπα, εκτός προηγουμένων εργοδοτών, κυρίως επιχειρηματίες. Κοινωνικές συστάσεις προκαλούν συνήθως το αντίθετο αποτέλεσμα.

26 Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βάση της επιλογής και για τον ευρύτερο Δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί το βιογραφικό Σημείωμα. Αυτά που γράφονται στο βιογραφικό πρέπει να είναι αληθινά και να είναι δυνατή η τεκμηρίωσή τους. Μπορεί να επισυνάπτεται και φωτογραφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει έναν ενιαίο τύπο Βιογραφικού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177) επέρχονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στα Δημόσια Έργα και πώς συντάσσονται οι προσφορές από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για ανάθεση έργου σε αυτές. Γίνεται αναφορά στον τρόπο κατασκευής των δημοσίων έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια λατομικών προϊόντων (για την αγροτική Οδοποιία) Αρ. Πρωτ. 24145/13-05-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 28-11-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 69/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής 14PROC002130142 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19607/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 08/04/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-662 Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα