ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 103/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΠΠΕΡΑΑ- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012 ΣΕ της ΣΑΕ0758 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : ,61 (με ΦΠΑ) (Ε.Σ.Υ.) Ψαχνά 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΥ ΟΡΙΣΜΟΙ...2 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΑΡΘΡΟ 3ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...3 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ...4 ΑΡΘΡΟ 6ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ...5 ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ...6 ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ...7 ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ...8 ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ...8 ΑΡΘΡΟ 12ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ...9 ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ...10 ΑΡΘΡΟ 14ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...12 ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ...12 ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...12 ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 18ο : ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 20ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...14 ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ...14 ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ...14 ΑΡΘΡΟ 23ο : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...15 ΑΡΘΡΟ 24ο : ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...17 ΑΡΘΡΟ 25ο. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ...19 ΑΡΘΡΟ 26ο : ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...19 ΑΡΘΡΟ 27ο : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ...19 ΑΡΘΡΟ 28ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ...20 ΑΡΘΡΟ 29ο : ΕΥΘΥΝΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ...21 ΑΡΘΡΟ 30ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ...22 ΑΡΘΡΟ 31ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...24 ΑΡΘΡΟ 32ο: ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...25 I

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 02- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (MIS ) για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Προϋπολογισμού ,61Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΥ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Εδικούς Όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα λοιπά συμβατικά τεύχη, μελέτες, τα διαγράμματα, τυπικές διατομές κλπ. που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεστεί το εν λόγω Έργο, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη του Έργου. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην «εκτέλεση ή κατασκευή του Έργου» ισχύουν οι όροι δημοπράτησης που επίσης περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης. Με τον όρο «εκτέλεση ή κατασκευή του Έργου» εννοείται η πλήρης κατασκευή του, η εκπόνηση των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών, (ερευνητικών κλπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, και η τυχόν εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών, όλα με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ. 2

4 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της εργολαβίας που θα συσταθεί με σύμβαση είναι η εκτέλεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ». Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δημοπρατούμενου δια της παρούσας έργου, κατά τμήμα, είναι τα παρακάτω: Κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας μήκους ,82 μ.μ. κατά την μελέτη. Οι αγωγοί είναι κυρίως από PVC/Σ41 διαμέτρων 200mm (27.184,22μ.μ.), 250mm (780,00μ.μ.), 315,00mm (1.735,00μ.μ.) και 400mm (1.004,00μ.μ) Κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων με τους αντίστοιχους 3 καταθλιπτικούς αγωγούς από HDPE/16atm. Η κατασκευή των ανωτέρω έργων θα γίνει σύμφωνα με την συνταχθείσα από την Υπηρεσία οριστική μελέτη αλλά και τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. ΑΡΘΡΟ 3ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά για την κατασκευή του Έργου και των επί μέρους εργασιών θα εφαρμοσθούν: Το εγκεκριμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή CEN. Οι Ελληνικοί κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. Για θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς πρότυπα και προδιαγραφές, θα εφαρμοσθούν οι αντίστοιχες προδιαγραφές (π.χ. DIN,ISO,BS, ΝF, κλπ.) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου και αμέσως μετά ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του έργου. 3

5 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως, τη φύση και την τοποθεσία των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς, απόθεσης και αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των πάνω και κάτω από το έδαφος υλικών και νερών που είναι δυνατό να συναντηθούν, το είδος και τα μέσα που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος του. Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, στο βαθμό που θεωρούν αναγκαίο για τη σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς. Η υποβολή και μόνο προσφοράς από τον Διαγωνιζόμενο στη δημοπρασία προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του Έργου, των όρων της παρούσης και όλων των λοιπών συμβατικών στοιχείων και ότι αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. Οποιαδήποτε τυχόν διατυπωμένη σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη. ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης όπως συντάξει και υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία τα παρακάτω : Χρονοδιάγραμμα του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008, το οποίο με την έγκριση του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του Έργου. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) (απόφαση ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000). Οργανόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 3669/

6 Η Δ/νουσα Υπηρεσία εγκρίνει ή επιστρέφει προς συμπλήρωση ή τροποποίηση το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου», ΣΑΥ, ΦΑΥ και ΠΠΕ και οργανόγραμμα στον Ανάδοχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή τους. Το χρονοδιάγραμμα θα ανταποκρίνεται στην προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Στο χρονοδιάγραμμα θα προβλεφθούν τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, κρίσιμες για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που θα περιλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεσθούν ανά μήνα και θα συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση (ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008). Η Δ/νουσα Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απορρίψει το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου», το ΣΑΥ, ΦΑΥ και ΠΠΕ, εφόσον η σύνταξη τους δεν είναι σύμφωνη σε βασικά σημεία με τα οριζόμενα στην παρούσα ΕΣΥ. ΑΡΘΡΟ 6ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ενσωμάτωση των πάσης φύσης μηχανημάτων, συσκευών και υλικών, στο βαθμό που δεν προσδιορίζονται μονοσήμαντα στην Οριστική Μελέτη, θα γίνεται μετά από έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εφόσον είναι καινούρια, έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την συμφωνία τους με τις προδιαγραφές και έχουν προσκομισθεί τα πιστοποιητικά δοκιμών των κατασκευαστικών οίκων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας ΕΣΥ. Η Δ/νουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει να παρίσταται κατά τις δοκιμές και ελέγχους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και για κάθε άλλο υπό ενσωμάτωση μηχάνημα των εγκαταστάσεων, των προηγούμενων όρων εφαρμοζόμενων ανάλογα. Η έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για ενσωμάτωση, ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοση των μηχανημάτων και την εν γένει πιστή τήρηση των προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάσει, συντηρήσει και να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία για κάθε κίνδυνο. Όλες οι εμφανείς επιφάνειες των σκυροδεμάτων που παραμένουν ανεπένδυτες ή ανεπίχριστες θα πρέπει να έχουν προκύψει από κατάλληλα επεξεργασμένο ξυλότυπο. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες που θα έρχονται σε επαφή με τα απόβλητα, πρέπει να είναι κατασκευασμένες από το κατάλληλο υλικό και να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους σύγχρονους τεχνολογικούς κανόνες. Η μέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας για κάθε επιφάνεια θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι υπόλοιπες μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να προστατευθούν κατάλληλα ώστε να μην διαβρώνονται από τις συνθήκες υπαίθρου. 5

7 Οι σωληνώσεις όπως και όλα τα συναφή όργανα, βαλβίδες, ειδικά τεμάχια, βάνες κλπ. θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά με αντιδιαβρωτική προστασία από τα απόβλητα. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι απόλυτα στεγανές και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς τους Υπουργείου Βιομηχανίας και της ΔΕΗ για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του είδους αυτού. Τα καλώδια των εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλου τύπου, για τους χώρους που οδεύουν, και θα έχουν την κατά περίπτωση επιβαλλόμενη προστασία. Οι ηλεκτρικοί πίνακες των εγκαταστάσεων και τα χειριστήρια, θα πρέπει να είναι καλαίσθητοι και σύμφωνοι με τους κανόνες της τεχνικής και επίσης, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του Έργου, θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί και ιδιαίτερα προστατευόμενοι από διάβρωση. Η φύλαξη και κάθε είδους προστασία των μηχανημάτων, των υλικών, του εξοπλισμού κλπ. της παρούσας εργολαβίας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αναφορικά με τον Η/Μ των τριών αντλιοστασίων λόγω της φύσης του έργου και των υψηλών απαιτήσεων ποιότητας, απόδοσης και λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, τα βασικά μηχανήματα και συσκευές των αντλιοστασίων που θα προσφερθούν από τους διαγωνιζόμενους πρέπει να προέρχονται από ειδικευμένους κατασκευαστικούς οίκους, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή τέτοιων μηχανημάτων και να είναι οπωσδήποτε τυποποιημένα προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής τους. Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την παραγγελία, να υποβάλλει προς έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατάσταση των ανωτέρω ειδών που πρόκειται να παραγγελθούν, που θα συνοδεύεται (πέραν εκείνων που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή) από: Έντυπα με τα διαγράμματα απόδοσης λειτουργίας και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, ώστε να αποδεικνύονται κατ ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συμφωνούν με τα προσφερθέντα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Γενικά σχέδια υπό κατάλληλη κλίμακα που θα δείχνουν τη θέση των εγκαταστάσεων στην προβλεπόμενη διάταξη, με αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων και βαρών. Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται εγκαίρως προς έγκριση και εφόσον τα έντυπα είναι ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται από περίληψη στα ελληνικά. Εξυπακούεται ότι για τον έλεγχο ποιότητας, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο 6 της παρούσας. 6

8 ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Λόγω της ειδικής φύσης των δυσκολιών του έργου, ο πληρεξούσιος του Αναδόχου πρέπει να είναι Μηχανικός, διπλωματούχος Ανωτάτης Σχολής, αποδεδειγμένης εμπειρίας στην κατασκευή σημαντικών έργων, ο οποίος θα παρευρίσκεται επί τόπου του έργου και ως προϊστάμενος του εργοταξίου. Η διεύθυνση του έργου εκ μέρους του Αναδόχου θα ασκείται από Μηχανικό διπλωματούχο Ανωτάτης Σχολής, έμπειρο στην κατασκευή και διοίκηση έργων ανάλογης φύσης και έκτασης. Ο διορισμός του θα γίνει μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία, μαζί με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όλα τα λεπτομερή στοιχεία που θα αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί, αιτιολογημένα να αρνηθεί την έγκριση της, αν θεωρήσει ότι ο υποψήφιος δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο εργοταξιακός μηχανικός οφείλει να μιλάει, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. Αυτός θα ορισθεί πληρεξούσιος του Αναδόχου και θα παρίσταται καθημερινά επί τόπου του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει παράλληλα να ορίσει και αποδεκτό από την Υπηρεσία αντικαταστάτη του εργοταξιακού μηχανικού, σε περίπτωση απουσίας του. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί αιτιολογημένα να ανακαλέσει την έγκριση της για τον ορισμό του εργοταξιάρχη, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον απομακρύνει και να τον αντικαταστήσει με άλλον, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της Υπηρεσίας. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη μηχανικών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει επί τόπου του έργου, γραφείο εργοταξίου και τεχνικό προσωπικό ειδικής εμπειρίας, σε επαρκή αριθμό, για την παρακολούθηση του έργου. Επίσης, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, απαιτείται η επιτόπου συνεχής παρουσία επαρκούς αριθμού μηχανικών και εργοδηγών. Γενικά και λόγω του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3669/08. Η παρουσία του τεχνικού προσωπικού θα ελέγχεται από την Υπηρεσία και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επαύξηση της παραπάνω στελέχωσης, εφόσον τούτο επιβάλλουν κατά την απόλυτη κρίση της οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό. Το αλλοδαπό προσωπικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 7

9 ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος οφείλει επιτρέψει ελεύθερα την είσοδο στον Επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν Συμβούλους που θα χρησιμοποιήσει ο Εργοδότης για να τον συνδράμουν στην επίβλεψη του έργου και για όποιον άλλο δοθεί σχετική έγκριση από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται μέσα στα συμβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους. ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναφέρει στον Εργοδότη τις πηγές των υλικών που θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Επίσης, πριν από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών, έχει την υποχρέωση να προβεί με δικές του δαπάνες στην εξέταση των υλικών, σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της επιλογής του (κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας) ή σε Εργαστήριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για να εισηγηθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία την αποδοχή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του και τη μεταφορά των παραπάνω υλικών, την εναπόθεση και τη διάστρωση τους σε χώρους που ο ίδιος θα εξασφαλίσει σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο, λαμβάνοντας και τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Ομοίως η απόρριψη ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνει σ οποιαδήποτε κατάλληλη περιοχή της έγκρισης των αρμόδιων Αρχών με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στην διάνοιξη, διαμόρφωση και συντήρηση των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης αδρανών υλικών, λατομείων, ορυχείων ή δανειοθαλάμων, καθώς και προς τα εργοτάξια και τις θέσεις εναπόθεσης των υλικών και εφοδίων του έργου. Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπέλασης δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, γιατί έχουν ληφθεί υπόψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες ή εργατικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για μετάβαση τους σε 8

10 αγροτικές και άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαμβανομένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και των άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις Αρμόδιες Αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κλπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάβασης. Μετά τη χρησιμοποίηση οχημάτων βαρύτερων των προβλεπομένων για κυκλοφορία στους δρόμους, ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόμους στην προγενέστερη κατάσταση τους, με σύνταξη εν ανάγκη και σχετικού πρωτοκόλλου πριν και μετά τη χρήση των δρόμων. Οπωσδήποτε, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς) υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόμων αυτών καθ όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Εργοδότη. Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. ΑΡΘΡΟ 12ο : ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το Μητρώο του Έργου, όπως αυτό θα κατασκευαστεί τελικά. Το Μητρώο θα συνταχθεί και παραδοθεί σε τρία (3) αντίτυπα και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε κατ ελάχιστον και τα εξής : 1. Ακριβή διαγράμματα και σχέδια όλων των έργων με την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», σε κατάλληλη κλίμακα: 1α. Γενική διάταξη των έργων με εξάρτηση τους από σταθερά σημεία και με στοιχεία υψομετρικών αφετηριών (με συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ επί της οριζοντιογραφίας). 1β.Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών και αναγραφή των διαμέτρων και των κατά μήκος κλίσεων αυτών και με στοιχεία υψομετρικών αφετηριών (με συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ επί της οριζοντιογραφίας). 1γ.Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των φρεατίων και λοιπών μικρών τεχνικών, με στοιχεία υψομετρικών αφετηριών (με συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ επί της οριζοντιογραφίας). 2. Σχέδια των λεπτομερειών του Η/Μ εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στα αντλιοστάσια υπό κλίμακα 1:10 3. Διάγραμμα υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:50 όλων των ηλεκτρικών καλωδίων, σημάτων ελέγχου κλπ. αναφορικά με τα αντλιοστάσια. 9

11 4. Πλήρη σειρά εντύπων λειτουργίας, συντήρησης και αυτοματισμών των κατασκευαστικών οίκων των επί μέρους μονάδων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 5. Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και τεχνικά φυλλάδια για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού. 6. Έγχρωμες φωτογραφίες που θα ληφθούν κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του Έργου και θα τοποθετηθούν σε χωριστό ευπαρουσίαστο τεύχος. Τα σχέδια θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή (.dwg ή dxf). Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου των Έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, καθοριζομένου σαφώς ότι περιλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα μηχανικό στην παραλαβή των υλικών, εξοπλισμού κλπ., που θα προσκομίζει στο Εργοτάξιο, καθώς επίσης και των εκάστοτε περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών τις επαρκείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιμές και ελέγχους και τις ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις. Το βιβλίο παραλαβών θα τηρείται σε διπλούν και θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει «επί τόπου του Έργου» ημερήσιο δελτίο προόδου εργασιών (ημερολόγιο), στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων εργατοτεχνιτών κατά ειδικότητα και οι εργασίες στις οποίες αυτοί απασχολούνται. Επίσης, θα αναφέρεται η κίνηση παραγωγής, προμήθειας, μεταφοράς και ανάλωσης υλικών. Τέλος, θα σημειώνεται κάθε παρατήρηση σχετική με την εκτέλεση των έργων (καιρικές συνθήκες, συμπεριφορά εκτελουμένων έργων, εργαστηριακές δοκιμές, ζημίες κλπ.). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί πλήρες αρχείο (στοιχείο αναφοράς, σχέδια, καρτέλες), στο οποίο θα παρουσιάζονται οι ημερομηνίες και η πρόοδος όλων των κυρίων εργασιών, ο δε Εργοδότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Φωτογραφίες που θα δείχνουν την πρόοδο των έργων, θα παίρνονται κάθε μήνα από θέσεις, που θα επιλέξει ο Εργοδότης. Ειδικές φωτογραφίες που θα δείχνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων ή κάποιας μονάδας θα παίρνονται επίσης από καιρό εν καιρώ, εάν και όποτε το ζητήσει ο Εργοδότης. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, μετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, το Μητρώο των έργων. ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 ορίζεται συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου δώδεκα (12) μήνες. Επίσης ορίζονται οι εξής τμηματικές προθεσμίες: 10

12 1. Εντός 1 μηνός από την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία το συνολικό Χρονοδιάγραμμα του έργου. 2. Εντός 1 μηνός από την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε δύο (2) αντίγραφα Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ - ΦΑΥ) καθώς και το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/ Για την έγκριση των ανωτέρω από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή τους στο πρωτόκολλο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή εγκρίνει ή επιστρέφει προς συμπλήρωση ή τροποποίηση το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου» στον Ανάδοχο, θέτουσα εύλογη προθεσμία για επανυποβολή του. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άκαρπη ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχης παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση» κατά τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/08. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου θα συνταχθεί με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (Pert-CPM) όπου θα εμφανίζονται και οι κρίσιμες διαδρομές και θα παρουσιασθεί επίσης με την μορφή γραμμικού διαγράμματος Gantt. και θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση. Το χρονοδιάγραμμα θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για τις εγκρίσεις και την εκτέλεση του Έργου δραστηριότητες. Το παραπάνω χρονικό πρόγραμμα κατασκευής μετά την έγκριση του (ή την τροποποίηση του, εάν κριθεί συμφέρον για το Έργο) από την Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3669/08. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 του Ν. 3669/08 η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), προς τη συνολική προθεσμία του Έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 11

13 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις από την σύμβαση υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/08. ΑΡΘΡΟ 14ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η σύμβαση για την κατασκευή του Έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για την έγκριση δημοπρασίας και για συνολικό ποσό αυτό που θα προκύψει από την προσφορά του Αναδόχου. Ο Διαγωνιζόμενος υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ., όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Έργου και με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/08. Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2 του Π.Δ. 609/85 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/08. ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κατά την κατασκευή του έργου, οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται βάσει τμηματικών πιστοποιήσεων ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Στις τμηματικές πληρωμές θα γίνεται κράτηση λόγω εγγύησης σε ποσοστό 5% για τις εκτελεσθείσες εργασίες (ή θα κατατίθεται ισόποση εγγυητική επιστολή) και 10% για τα υλικά επί τόπου του έργου ή σε αποθήκη (ή θα κατατίθεται ισόποση εγγυητική επιστολή). Οι εγγυήσεις της ανωτέρω παραγράφου περιορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008, κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία επιμετρήσεις. Οι δε εγγυητικές επιστολές που αφορούν υλικά, επιστρέφονται αμέσως μετά την ενσωμάτωση τους (των υλικών) στο έργο. Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (λογαριασμοί, πιστοποιήσεις) συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήματα ενός μηνός. ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα ισχύοντα εγκεκριμένα Τιμολόγια για τον τυχόν κανονισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία είναι τα εγκεκριμένα τιμολόγια Υδραυλικών έργων. Αν, σε ειδικές περιπτώσεις, παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, οι οποίες δεν αφορούν στο προς εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο, θα εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 57 του Ν. 3669/08. 12

14 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 57 του Ν. 3669/08. Η τιμή μονάδος νέας εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τα επίσημα τιμολόγια που βρίσκονται σε ισχύ. Στις παραπάνω κανονιζόμενες τιμές, προστίθεται το προβλεπόμενο εργολαβικό όφελος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). Κατά τη σύνταξη των νέων τιμών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ή των συμπληρωματικών συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη η δοθείσα από τον ανάδοχο έκπτωση. ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/08. ΑΡΘΡΟ 18ο : ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο τελικός λογαριασμός των κατασκευαστικών εργασιών εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και της σχετικής εγκριτικής του απόφασης. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του τελικού (εξοφλητικού) λογαριασμού κατασκευαστικών εργασιών, αντίτυπα δε ή αντίγραφα τους επισυνάπτονται σ αυτόν. Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού (καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών), ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και βεβαίωση του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του Έργου ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/08. ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών. Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων των περιλαμβανομένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιμο εν γένει των ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. 13

15 ΑΡΘΡΟ 20ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις αυξομειώσεις και τις νέες εργασίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. Εργασίες κάθε είδους, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που εκτελέστηκαν πραγματικά. Γενικά, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3669/08. ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από ΟΚΩ ή από άλλους εργολήπτες που τυχόν χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες μη συμπεριλαμβανόμενες στη σύμβαση του. Αντίθετα, υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση αυτών των εργασιών με τα μέσα που χρησιμοποιεί εκείνος, ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται στις εργασίες των άλλων. Για τις διευκολύνσεις αυτές, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελεί αυτός, ή τέλος για οποιαδήποτε άλλη αιτία. ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση μετά την υπογραφή της σύμβασης των έργων, να προβεί στην αναζήτηση και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων και καταυλισμών και να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Επίσης έχει την υποχρέωση να εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν, τόσο για την διαμόρφωση του εργοταξίου και καταυλισμών, όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους του, μόλις ο Εργοδότης τους θέσει στη διάθεση του. Μετά το τέλος των εργασιών της παρούσας εργολαβίας, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως και με δική του δαπάνη, να αποξηλώσει και απομακρύνει όλες τις παραπάνω βοηθητικές κατασκευές του εργοταξίου και τους καταυλισμούς και να παραδώσει το χώρο καθαρό και ελεύθερο στον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και να προσλαμβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυχτοφύλακες, κλπ.). Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ., που ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζημίωση ή αποκατάσταση του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για οποιαδήποτε ζημιά για τα παραπάνω, ούτε να προβάλει αξίωση για αποζημίωση του. 14

16 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου, λόγω ανεπάρκειας χώρων του εργοταξίου, γιατί με την υποβολή της προσφοράς του, έχει αποδεχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή μηχανημάτων σε κατάλληλους, κοντά στο σημείο που εκτελούνται οι εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη διαμόρφωση παρακείμενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτό να γεννάται γι' αυτόν δικαίωμα αποζημίωσης για πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στις τιμές προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 23ο : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 3669/08, τόσο για την εφαρμογή όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσης έλεγχος, που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της οριστικής μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για την μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της οριστικής μελέτης του έργου. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεύχη των Προτύπων Κατασκευής Έργου (Τεχνικών Προδιαγραφών). Η πλήρης αποζημίωση του Αναδόχου για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου στο σύνολο του προκύπτει την οικονομική του προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κλπ.) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. Οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε 15

17 περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με το Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας όπως αυτό θα έχει εγκριθεί με βάση το ΠΔ 309/95 καθώς και τα ειδικά μέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/ ), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/ ) και 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/ ) και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα, όπως όλα τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημέρα αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε. Ε. καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις των φορέων έκδοσης των αδειών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση του έργου, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την Υπηρεσία ατόμων. Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετικά με το έργο ή κάποιο τμήμα του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων στο μέρος που τον αφορούν, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται : Ελαχιστοποίηση του θορύβου, της παραγόμενης σκόνης ειδικά υπό δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες με συνεχή διαβροχή. Να αποφευχθούν οι άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις κατά τις χωματουργικές εργασίες. Τα προϊόντα εκσκαφών να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν για επανεπιχώσεις και διαμόρφωση επιφανειών εντός του έργου, ενώ τυχόν πλεονάζοντα θα απορριφθούν σε ανενεργά λατομεία ή άλλους κατάλληλους χώρους ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων υπηρεσιών που δεν θα θίγουν το οικοσύστημα. Τα απορρίμματα και τα λύματα του εργοταξίου θα συλλέγονται καταλλήλως, ενώ τα 16

18 μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα συγκεντρώνονται σε βαρέλια και θα παραδίδονται σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Θα γίνει αποκατάσταση του τοπίου στις θέσεις εκσκαφών και απόθεσης υλικών. Ο Ανάδοχος πριν αρχίσει την κατασκευή των μονίμων έργων θα εγκαταστήσει στο χώρο του Έργου σύστημα υψομετρικών αφετηριών (reperes), εξαρτημένο από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Οι υψομετρικές αφετηρίες θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευση, σε κατάλληλες θέσεις που να μην επηρεάζονται από την κατασκευή των μονίμων έργων, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του Επιβλέποντα Μηχανικού, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούμενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήματα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και παράδοση στον Εργοδότη σειράς φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων κατασκευής του Έργου. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των φωτογραφιών θα είναι αριθμημένα, αρχειοθετημένα και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Εργοδότη, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα ανατύπωσης. ΑΡΘΡΟ 24ο : ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά από την περάτωση των εγκαταστάσεων, να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες τις δοκιμές του, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Οι δοκιμές και οι έλεγχοι του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θα γίνουν αποκλειστικά με μέσα, όργανα και δαπάνες του Αναδόχου, παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές Δοκιμών. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν στα εξής στάδια: α) Δοκιμές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής, με έκδοση αντίστοιχου Πιστοποιητικού δοκιμών του κατασκευαστή. β) Δοκιμές επί τόπου για έλεγχο της ποιότητας κατασκευής και εξοπλισμού. Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιμών διαπιστωθεί η ελαττωματική ή η έξω από τις προδιαγραφές λειτουργία κάποιου μηχανήματος, μονάδας ή εξαρτήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβη και ενδεχόμενα να αντικαταστήσει τον υπόψη εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή οι δοκιμές επαναλαμβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις δοκιμές προκληθεί φθορά στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Δοκιμές στα εργοστάσια 17

19 Οι δοκιμές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισμού των αντλιοστασίων γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας εάν και εφόσον το απαιτήσει η Υπηρεσία. Το κόστος μετάβασης των εκπροσώπων καλύπτεται από την Υπηρεσία. Δοκιμές επί τόπου για την ποιότητα κατασκευής και εξοπλισμού Οι δοκιμές και οι έλεγχοι αυτοί, το πολύ δίμηνης διάρκειας, θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν από τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και έχουν στόχο να επιβεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών συμβατικών όρων και να ελεγχθεί η ποιότητα του εξοπλισμού και κατασκευής. Οι κυριότερες δοκιμές που πρέπει να γίνουν είναι: Δοκιμές και έλεγχοι, που απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας στη φάση σκυροδέτησης των έργων. Δοκιμές στεγανότητας των διαφόρων δεξαμενών. Δοκιμές στεγανότητας των δικτύων λυμάτων. Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα αντλίας στη μέγιστη συχνότητα εκκίνησης όπως και ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις. Δοκιμή στάθμης θορύβου των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία. Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις, διαρροές κλπ. Δοκιμές αντίστασης μόνωσης των καλωδίων και μέτρησης αντίστασης γείωσης η οποία θα γίνει 48 ώρες τουλάχιστον μετά την τελευταία βροχόπτωση. Δοκιμές υπερπίεσης στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγματος. Δοκιμές πίεσης με το 2πλάσιο (τουλάχιστον) της μέγιστης πίεσης λειτουργίας για όλο τον εξοπλισμό που υπόκειται σε πίεση. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Εννοείται ότι η έννοια των κανονισμών περιλαμβάνει και κανονισμούς ή προδιαγραφές αρμοδίων Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Ο Ανάδοχος οφείλει, με την αποπεράτωση των αντλητικών εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της Επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του Κυρίου του Έργου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος (κατά την κρίση της Υπηρεσίας), μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή (οποιουδήποτε οικονομικού ύψους) απευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 18

20 ΑΡΘΡΟ 25ο. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 3669/2008. Σε 6 μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση των κατασκευαστικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.3669/08 διενεργείται η προσωρινή παραλαβή. Με την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, η εγγυητική καλής εκτέλεσης περιορίζεται σε ποσοστό 40%. Επίσης μετά από την παρέλευση 15 μηνών από την βεβαίωση περάτωσης εργασιών κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3669/08, διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου και επιστρέφεται το σύνολο των εγγυήσεων του έργου. ΑΡΘΡΟ 26ο : ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κλπ. και οφείλει να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τις εγκεκριμένες διατάξεις των Τεχνικών Κανονισμών που αναφέρονται στις εργασίες που θα εκτελέσει, να οργανώσει τα συνεργεία του σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε με τους εργατικούς νόμους και ιδίως σχετικά με τις ημέρες και ώρες εργασίας, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα γραφεία Εύρεσης Εργασίας, την ασφάλεια εργατών και να τηρεί τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των σχετικών νόμων και υποχρεούται να ελέγχει όλα τα παραπάνω με τα υπεύθυνα όργανα του και κυρίως με τους διπλωματούχους μηχανικούς που χρησιμοποιεί και οι οποίοι φέρουν κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των μέσων που χρησιμοποιεί και των έργων που εκτελούνται και για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά που θα συμβεί τυχόν στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία δική του ή μελών του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών. Ο Εργολάβος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. ΑΡΘΡΟ 27ο : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση στο εργοτάξιο και φύλαξη όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο Έργο, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η κλοπή, η θραύση, η ζημιά, η καταστροφή του υλικού ή η διείσδυση σε αυτό ακαθαρσίας ή ξένων υλών. Κανένα υλικό που έχει 19

21 υποστεί ζημιά, θραύση ή καταστροφή δεν θα ενσωματώνεται στο Έργο, ενώ οι ακαθαρσίες και οι ξένες ύλες θα αφαιρούνται από όλα τα υλικά προτού αυτά ενσωματωθούν στο Έργο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προστατεύει με δικά του έξοδα από φθορά ή κλοπή τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. του Έργου που προορίζονται για χρήση ή ενσωμάτωση. Επίσης θα επιτρέπει στον Εργοδότη να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει οποιοδήποτε εξοπλισμό σύμφωνα με ένα αμοιβαία συμφωνούμενο χρονοδιάγραμμα, πριν από την αποπεράτωση του Έργου. Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τούτου δεν θα θεωρείται κατά οποιοδήποτε τρόπο ως απόδειξη συμπλήρωσης ή αποδοχής του Έργου ή οποιουδήποτε μέρους του. Ο Ανάδοχος θα ασφαλίσει με έξοδα του το Έργο, τα υλικά, τα μηχανήματα και το λοιπό εξοπλισμό έναντι κλοπής και πυρκαγιάς, όπως και έναντι βίαιων ή τρομοκρατικών ενεργειών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη του εργοταξίου και θα μεριμνά για την απαγόρευση εισόδου σε αυτό μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν άδεια παραμονής. Οι υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων και οι σχετικές κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/ ). ΑΡΘΡΟ 28ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Εντός 6 μηνών από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών κατασκευής του έργου, εφόσον έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο η Τελική Επιμέτρηση του έργου εντός 2 μηνών από την πιο πάνω περάτωση, διενεργείται η προσωρινή παραλαβή του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3669/08. Κατόπιν της έγκρισης της προσωρινής παραλαβής, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008, σε ποσοστό 40% της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν αυτή συμπληρώθηκε κατόπιν υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, στο τμήμα της που αφορά τις περαιωμένες εργασίες του άρθρου 26 της παρούσης. Εντός 2 μηνών κατόπιν της παρέλευσης του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης των έργων η οποία ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008, σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών κατασκευής του έργου διενεργείται η οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 3669/2008. Κατόπιν της έγκρισης της οριστικής παραλαβής και της σύνταξης του τελικού λογαριασμού των εργασιών κατασκευής του έργου, επιστρέφεται το σύνολο της αρχικής εγγύησης που αφορά τις περαιωμένες εργασίες του άρθρου 25 της παρούσης. 20

22 ΑΡΘΡΟ 29ο : ΕΥΘΥΝΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων ή πρόκληση πλημμύρων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του σύμφωνα με τις περί Ι ΚΑ διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας μέλους της Ε. Ε., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν. 2910/01. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά, κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο, εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και να προβαίνει σε περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και αναφλέξιμα υλικά. Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος να φροντίζει για να μη πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες εργασίες ανοικτής πυράς σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλικών. Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών διατάξεων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 21

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ» 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Ε Σ Υ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Τμήμα Επίβλεψης Συμβατικών Έργων Επικράτειας & Έργων Βιομηχανοποιημένης Δόμησης ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 2 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΆΡΘΡΟ 3 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΆΡΘΡΟ 4 Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 3/2015 ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδ. : 58400 Αριδαία Πληροφορίες: Δ.Λουμπουνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) Σελίδα 1 από 49 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 από 40 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 40 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΛΙΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 12 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Δ. Ε. Τ Ρ Ι Γ Λ Ι Α Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α.

Διαβάστε περισσότερα