ΜΕΤΡΟ: 5.1 «θεσμοί» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΡΟ: 5.1 «θεσμοί» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 ΜΕΤΡΟ: 5.1 «θεσμοί» ΕΡΓΟ: «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΔΑΚ) - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: / ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προμήθεια εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών, εξοπλισμού παρουσιάσεων και λογισμικών πακέτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟ- ΓΗΣΗΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ- ΑΣ: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ- ΑΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟ- ΡΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και Ώρα 16:30 έως 18:00 Γραφεία Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού, Κηφισίας , Αθηνά, Κτήριο COSMOS, 8ος ό- ροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών), Γραφείο Συνεδριάσεων από ώρα έως στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού, Κηφισίας , Αθηνά, Κτήριο COSMOS, 8ος όροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης: 4 Αυγούστου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ... 8 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...26 ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ...26 ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...27 ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...29 ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ...30 ΑΡΘΡΟ 12 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ...30 ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και παραχειμάρρων (ΦΔΑΚ) που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 346/2002 ΦΕΚ 287/28/11/ Το έργο Το έργο: «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού Έναρξη λειτουργίας Προσωπικό και προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού ευρώ έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 Θεσμοί του ΕΠΠΕΡ. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 80%, της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του, ενώ το υπολειπόμενο ποσό της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης του έργου θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Η αρμόδια Υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων του ΕΠΠΕΡ είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡ. Γενικός σκοπό του έργου είναι η ανάπτυξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την απόφαση ένταξης / και κωδικό ΟΠΣ Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών, εξοπλισμού παρουσιάσεων και λογισμικών πακέτων στο πλαίσιο του Υποέργου 5 με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών, εξοπλισμού παρουσιάσεων και λογισμικών πακέτων», της ενταγμένης στο Μέτρο 5.1 του ΕΠΠΕΡ του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον» με κωδικό εγγραφής Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 075/03 με κωδικό έργου 2008ΣΕ πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ που χρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών, εξοπλισμού παρουσιάσεων και λογισμικών πακέτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον» 3

4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη συναφής με την καλή εκτέλεση του διαγωνισμού ενέργεια, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με βάση την από 3/2/09 απόφαση του Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Το αρμόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με βάση την από 3/2/09 απόφαση του Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Το αρμόδιο για την αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με βάση την από 3/2/09 απόφαση του Δ.Σ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Προμήθεια και θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Α- ναθέτουσα Αρχή και με τις παρακάτω διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων: - Νόμος 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως ισχύει, - Νόμος 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει, - Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (ΦΕΚ Α 150/ ), όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟ- ΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έ- χουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική του έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. β. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: «Προϋποθέσεις συμμετοχής» Να έχουν αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, την παραγωγή ή την εμπορία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογι- 4

5 στών, βασικού λογισμικού και προϊόντων λογισμικού σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. γ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α της παρούσας παραγράφου. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος της Προμήθειας που θα αναλάβει. Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας παραγράφου, καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. (εφόσον τεθούν τέτοιες προϋποθέσεις) Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά, η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό: Ι. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν: 1) Τα στοιχεία του διαγωνισμού 2) Ότι μέχρι την ημέρα της υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλαδή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. - Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης ) ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους - είναι εγγεγραμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 5

6 - Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 3) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων της δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. ΙΙΙ. Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά στον κυρίως φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι μετά την κατακύρωση θα προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή αναλυτικό προφίλ, για τα νομικά πρόσωπα, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 4.1β του παρόντος Άρθρου περί δικαιώματος συμμετοχής. ΙV) Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει την συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί στην έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων ΙΙ, ΙΙΙ του παρόντος Άρθρου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. «Τίτλος_φορέα» γ. «Ανατιθέμενο αντικείμενο» - «Αριθμός Προκήρυξης» δ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας). Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) διαφορετικούς φακέλους : 6

7 α. Φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφο 2 της παρούσας Διακήρυξης. β. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, χρόνο παράδοσης, συντήρηση (service), εγγύηση) όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης. Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η συμφωνία της προσφερόμενης λύσης σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών (Άρθρο 6), ως εξής: α) Στη στήλη θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του Προσφέροντα που θα έχει: Την ένδειξη εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. β) Στην στήλη ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών. Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 6 της παρούσας Προκήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα. Θα πρέπει ακόμη να περιγραφεί το τμήμα της Προμήθειας που ο Προσφέρων έχει την πρόθεση να υλοποιήσει με υπεργολάβους, με αναφορά των πιθανών υπεργολάβων. Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη. γ. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου στον χώρο που αναφέρεται στο Άρθρο 6. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονομικής Προσφοράς: 7

8 Π ί ν α κ α ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Π ρ ο σ φ ο ρ άς ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ** ΠΟΣΟ - ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ (Χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6. Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τους ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, ο ΦΔΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό µπορεί να ζητήσει από τον Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την προµήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά. Σε περίπτωση κατάργησης του εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνεται στην προσφορά και αντικατάστασης αυτού µε άλλον τεχνολογικά ανώτερο, ο Ανάδοχος δεσμεύεται, ότι για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα προμηθεύει εξοπλισµό του ιδίου κατασκευαστή, αντίστοιχων ή ανώτερων προδιαγραφών µε ανώτατη τιµή αυτή της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑ- ΡΑΔΟΤΕΑ Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς θα προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού, σύμφωνα με τις ποσότητες και τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 8

9 Στους παρακάτω Πίνακες συμμόρφωσης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Για κάθε είδος προμήθειας αναφέρεται ρητώς η ποσότητά του. 9

10 Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών 1 Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Υ τύπου Desktop Διπύρηνοι Απαιτούμενος α- ριθμός: Έντεκα (11) τεμάχια 1.1 Επεξεργαστής Τύπος επεξεργαστή Να αναφερθεί Αριθμός πυρήνων Ταχύτητα >=2,6GHz FSB >= Μνήμη RAM Τύπος Μνήμης Να αναφερθεί Χωρητικότητα 2GB DDR Λειτουργία DUAL Channel NAI 1.3 Σκληρός Δίσκος Τύπος διεπαφής SATA Χωρητικότητα >=640GB RPM >= Cache >=8MB 1.4 Μητρική Κάρτα Υποστήριξη επεξεργαστή διπλού πυρήνα, 6 θύρες USB 2.0, κάρτα δικτύου ΟΝ BOARD 10/100 Mbps, On Board 7+1 channel audio card 1.5 DVD recorder Υποστηριζόμενα Formats DVD single/dual layer (PTP/OTP), DVD- R(3,9GB/4,7GB), DVD- R multi-borders, DVD- RAM, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD- RW,DVD+RW Ταχύτητα εγγραφής >=20χ 1.6 Floppy disk drive 10

11 1.6.1 Floppy disk Τροφοδοτικό >=550 W 1.8 Οθόνη Κατασκευαστής Να αναφερθεί Μοντέλο Να αναφερθεί Τύπος TFT Απεικόνιση 16:10 WIDE Διαγώνιος >= Ανάλυση >=1440 Χ Αντίθεση 1000: Συνδέσεις D-Sub 15 pin + DVI-D Πιστοποιήσεις TCO Εγγύηση 0 Pixel on site >= 3 χρόνια 1.9 Πληκτρολόγιο - Ποντίκι Σύνδεση Ενσύρματη Θύρα σύνδεσης USB Εργονομική Σχεδίαση Πλήκτρα συντομεύσεων Πλήκτρα λεπτού προφίλ (σε στυλ notebook) Διάταξη πλήκτρων Ελληνικά - Αγγλικά Τύπος ποντικιού Οπτικό Πλαϊνά πλήκτρα πλοήγησης ποντικιόυ 1.10 Ηχεία Χ3 W 1.11 Λειτουργικό Σύστημα Προεγκατεστημένο στον υπολογιστή 11

12 Να δοθεί άδεια εγκατεστημένου λογισμικού Να δοθεί η πλήρη σειρά οδηγιών που απαρτίζουν το σύστημα Να δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός καλωδίωσης Όλοι οι προσφερόμενοι υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση Με τη παράδοσή του, το σύστημα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε λειτουργία δικτύου 1.12 Θήκη Τύπος Πύργος Αριθμός ανεμιστήρων >= Φίλτρα κατά της σκόνης Εισελκόμενα ποδαράκια στήριξης 1.13 Εγγύηση συνολικού συστήματος (κεντρική μονάδα, οθόνη και λοιπά εξαρτήματα) >= 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και εξυπηρέτηση στο τόπο εγκατάστασης του συστήματος την επόμενη εργάσιμη ημέρα 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Υ τύπου Desktop Τετραπύρηνοι Απαιτούμενος αριθμός: Τέσσερα (4) τεμάχια 2.1 Επεξεργαστής Τύπος επεξεργαστή Να αναφερθεί Αριθμός πυρήνων Ταχύτητα >=2,6GHz FSB >=

13 2.2 Μνήμη RAM Τύπος Μνήμης Να αναφερθεί Χωρητικότητα 2GB DDR Λειτουργία DUAL Channel NAI 2.3 Σκληρός Δίσκος Τύπος διεπαφής SATA Χωρητικότητα >=1TB RPM >= Cache >=16MB 2.4 Κάρτα γραφικών Τύπος κάρτας γραφικών Να αναφερθεί Μνήμη >=512MB Τύπος διεπαφής PCI Express X Λοιπά χαρακηριστικά Dual VGA, DVI, TVout, HDCP, HDTV 2.5 Μητρική Κάρτα Υποστήριξη επεξεργαστή διπλού πυρήνα, 4 θύρες USB 2.0, κάρτα δικτύου ΟΝ BOARD 10/100 Mbps, On Board 7+1 channel audio card 2.6 DVD recorder Υποστηριζόμενα Formats DVD single/dual layer (PTP/OTP), DVD- R(3,9GB/4,7GB), DVD- R multi-borders, DVD- RAM, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD- RW,DVD+RW Ταχύτητα εγγραφής >=20χ 2.7 Floppy disk drive Floppy disk

14 2.8 Τροφοδοτικό >=500 W 2.9 Οθόνη Κατασκευαστής Να αναφερθεί Μοντέλο Να αναφερθεί Τύπος TFT Απεικόνιση 16:10 WIDE Διαγώνιος >= Ανάλυση >=1680 x Αντίθεση 2000: Συνδέσεις D-Sub 15 pin + DVI-D Πιστοποιήσεις TCO Εγγύηση 0 Pixel on site >= 3 χρόνια 2.10 Πληκτρολόγιο - Ποντίκι Σύνδεση Ενσύρματη Θύρα σύνδεσης USB Εργονομική Σχεδίαση Πλήκτρα συντομεύσεων Πλήκτρα λεπτού προφίλ (σε στυλ notebook) Διάταξη πλήκτρων Ελληνικά - Αγγλικά Τύπος ποντικιού Οπτικό Πλαϊνά πλήκτρα πλοήγησης ποντικιού 2.11 Ηχεία Χ3 W 2.12 Λειτουργικό Σύστημα Προεγκατεστημένο στον υπολογιστή Να δοθεί άδεια εγκατεστημένου λογισμικού 14

15 Να δοθεί η πλήρη σειρά οδηγιών που απαρτίζουν το σύστημα Να δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός καλωδίωσης Όλοι οι προσφερόμενοι υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση Με τη παράδοσή του, το σύστημα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε λειτουργία δικτύου 2.13 Θήκη Τύπος Πύργος Αριθμός ανεμιστήρων >= Φίλτρα κατά της σκόνης Εισελκόμενα ποδαράκια στήριξης 2.14 Εγγύηση συνολικού συστήματος (κεντρική μονάδα, οθόνη και λοιπά εξαρτήματα) >= 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και εξυπηρέτηση στο τόπο εγκατάστασης του συστήματος την επόμενη εργάσιμη ημέρα 3 Τεχνικές Προδιαγραφές Φορητών Υπολογιστών Απαιτούμενος αριθμός: Δύο (2) τεμάχια 3.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 3.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 3.3 Επεξεργαστής Αριθμός πυρήνων Ταχύτητα >=2,26GHz 15

16 3.3.3 FSB >= Cache L2 >=3MB 3.4 Οθόνη Τύπος TFT Διαγώνιος >= Ανάλυση >=1366 x Τεχνολογία Cine Crystal Εγγύηση 0 Pixel on site >= 3 χρόνια 3.5 Σκληρός Δίσκος Τύπος διεπαφής SATA Χωρητικότητα >=320GB 3.6 Μνήμη RAM Χωρητικότητα 4GB DDR2 3.7 Κάρτα γραφικών Μνήμη >=512MB 3.8 Οπτικά Μέσα Blu-ray Disc Rom (BD) / DVD-Super Multi double-layer drive 3.9 Πολυμέσα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία 3.10 Ασύρματη επικοινωνία Wireless a/b/g/, Bluetooth 3.11 Ειδικά χαρακτηριστικά Ενσωματωμένη κάμερα >=0,3 MP 3.12 Ποντίκι Οπτικό USB Ποντίκι (με τροχό κύλισης και μικρό μέγεθος) 16

17 3.13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Vista Home Premium Ελληνικά 3.14 Μπαταρία Li-Ion με αυτονομία τουλάχιστον 2 ώρες 3.15 Τσάντα μεταφοράς Εγγύηση >=2 χρόνια 4 Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητή (Server) Απαιτούμενος αριθμός: Ένα (1) τεμάχια 4.1 Κατασκευάστρια εταιρεία Να αναφερθεί 4.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 4.3 Επεξεργαστής Αριθμός πυρήνων Τουλάχιστον Ταχύτητα >=2GHz FSB >= Αριθμός Επεξεργαστών >=8 MHz Cache L2 >=1 4.4 Μνήμη RAM Χωρητικότητα 2GB DDR Λειτουργία DUAL Channel NAI 4.5 Σκληρός Δίσκος Χαρακτηριστικά 2 Χ 1 TB Διαμόρφωσή τους σε ένα λογικό δίσκο (MIRRIRED RAID) 17

18 4.6 Οπτικά μέσα DVD single/dual layer (PTP/OTP), DVD R (3,9GB/4,7GB), DVD R multi-borders, DVD- RAM, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD- RW, DVD+RW 4.7 Μητρική Κάρτα >= 4XSAS/SATA II, 4XUSB, EX PCI-X, 2X PCI Express, 2X RS- 232 Serial, 2XPS/2, 1Xparallel, 1x VGA, 1XUDMA 33/66/100/133, υποστήριξη RAID, DDR3, κάρτα ήχου ΟΝ BOARD 5.1 CH, υποστήριξη επεξργαστή τετραπλού πυρήνα, λειτουργία DUAL Channel. 4.8 Οθόνη Κατασκευαστής Να αναφερθεί Μοντέλο Να αναφερθεί Τύπος TFT Απεικόνιση 16:10 WIDE Διαγώνιος >= Ανάλυση >=1680 x Αντίθεση 2000: Συνδέσεις D-Sub 15 pin + DVI-D Πιστοποιήσεις TCO Εγγύηση 0 Pixel on site >= 3 χρόνια 4.9 Πληκτρολόγιο - Ποντίκι Σύνδεση Ενσύρματη Θύρα σύνδεσης USB 18

19 4.9.3 Εργονομική Σχεδίαση Πλήκτρα συντομεύσεων Πλήκτρα λεπτού προφίλ (σε στυλ notebook) Διάταξη πλήκτρων Ελληνικά - Αγγλικά Τύπος ποντικιού Οπτικό Πλαϊνά πλήκτρα πλοήγησης ποντικιού 4.10 Δικτύωση κάρτες δικτύου 1 GBit/sec η καθεμία 4.11 Λειτουργικό Σύστημα MS Windows Server 2003 Standard σε ελληνική γλώσσα Προεγκατεστημένο στον υπολογιστή Να δοθεί άδεια εγκατεστημένου λογισμικού Να δοθεί η πλήρη σειρά οδηγιών που απαρτίζουν το σύστημα Να δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός καλωδίωσης Όλοι οι προσφερόμενοι υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση Με τη παράδοσή του, το σύστημα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε λειτουργία δικτύου 4.12 Θήκη Τύπος Πύργος Αριθμός ανεμιστήρων >= Φίλτρα κατά της σκόνης 19

20 Εισελκόμενα ποδαράκια στήριξης 4.13 Εγγύηση συνολικού συστήματος (κεντρική μονάδα, οθόνη και λοιπά εξαρτήματα) >= 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και εξυπηρέτηση στο τόπο εγκατάστασης του συστήματος την επόμενη εργάσιμη ημέρα 5 Τεχνικές προδιαγραφές για εκτυπωτές Laser έγχρωμους: Δύο (2) τεμάχια 5.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 5.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 5.3 Χαρακτηριστικά Μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης 600 x 600 dpi Ταχύτητες εκτύπωσης >=12 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρή) & >= 8σελ/λεπτό (έγχρωμη) Μελάνια Τροφοδοσία Τουλάχιστον 150 σελίδες Ο εκτυπωτής πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το σήμα CE και να υποστηρίζει λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας Να προσφερθεί το καλώδιο διασύνδεσης του ε- κτυπωτή USB 1,5μ και τα εγχειρίδια χρήσης Να αναφερθεί από τον κατασκευαστή ο μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα 20

21 5.3.8 Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro, Server Εγγύηση on site >= 1 χρόνος 6 Τεχνικές προδιαγραφές για εκτυπωτή Laser έγχρωμο: Ένα (1) τεμάχια 6.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 6.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 6.3 Χαρακτηριστικά Μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης Έως 2400 dpi Ταχύτητες εκτύπωσης >=20 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρή και έγχρωμη) Μνήμη 256ΜΒ Μηνιαίος κύκλος εργασιών Ο εκτυπωτής πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το σήμα CE και να υποστηρίζει λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας Να προσφερθεί το καλώδιο διασύνδεσης του ε- κτυπωτή USB 1,5μ και τα εγχειρίδια χρήσης Να αναφερθεί από τον κατασκευαστή ο μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα >= σελίδες Windows XP Pro, Server Εγγύηση on site >= 1 χρόνος 7 Τεχνικές προδιαγραφές για σαρωτή (σελίδωνα4): Ένα (1) τεμάχιο 7.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 21

22 7.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 7.3 Χαρακτηριστικά Οπτική Ανάλυση 4800 x 9600 dpi Ταχύτητα Σάρωσης <=15sec Σύνδεση USB Εγγύηση >= 1 χρόνος 8 Τεχνικές προδιαγραφές για σαρωτή (σελίδων Α3): Ένα (1) τεμάχιο 8.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 8.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 8.3 Χαρακτηριστικά Οπτική Ανάλυση έως 1200 x 1200 dpi Σελίδες/ λεπτό (Α4) >= Σύνδεση USB Εγγύηση >= 1 χρόνος 9 Τεχνικές προδιαγραφές για προβολέα Video: Ένα (1) τεμάχιο 9.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 9.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 9.3 Χαρακτηριστικά κατηγορία LCD Κατηγορία Panel 3LCD NAI Ευκρίνεια HD Ready Μέγιστη Ανάλυση 800 x 600 pixels Αντίθεση >=300: Φωτεινότητα >=2000 lumens 22

23 9.3.7 Υποδοχές εισόδου Τουλάχιστον Composite, S- Video, component RGB Βάρος <=3 κιλά Τηλεχειριστήριο Θήκη μεταφοράς Εγγύηση >= 2 χρόνια για προβολέα και για λάμπα 10 Τεχνικές προδιαγραφές για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή: Δύο (2) τεμάχια 10.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 10.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 10.3 Χαρακτηριστικά Ανάλυση >=12Mpixels Οπτικό Ζουμ >4χ Οθόνη Τουλάχιστον LCD 2.7" Ενσωματωμένο Flash NAI Αυτόματη εστίαση Μπαταρία Li Ion επαναφορτιζόμενη με αυτονομία τουλάχιστον 300 φωτογραφιών Βάρος <=0,5 κιλά Εγγύηση >= 1 χρόνο 11 Τεχνικές προδιαγραφές για UPS: Πέντε (5) τεμάχια 11.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 11.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 11.3 Χαρακτηριστικά 23

24 Κατηγορία 800VA έως 1000VA Παρεχόμενη Ισχύς 1000 VA Παρεχόμενη Ισχύς τροφοδοτικού Προστασία από βραχυκυκλώματα 700 W Προστασία από βυθίσματα Προστασία από υπέρταση Αυτονομία μπαταρίας >= 5 min 12 Τεχνικές προδιαγραφές για Τηλεόραση: Ένα (1) τεμάχια 12.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 12.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 12.3 Χαρακτηριστικά Είδος LCD-TV Διαγώνιος >=40 inches Ευκρίνεια Full HD Ανάλυση >=1920 x Ψηφιακός Δέκτης DVB-T Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) Ισχύς ηχείων >=2 x 10 Watt Εγγύηση >= 1 χρόνος 13 Προδιαγραφές για λογισμικό αυτοματισμού γραφείου: Δεκαέξι (16) άδειες MS Office Prο 2007 σε ελληνική γλώσσα Προεγκατεστημένο στους υπολογιστές 14 Προδιαγραφές για λογισμικό Η/Υ: Δεκαέξι (16) άδειες Windows Xp Pro 24

25 Προεγκατεστημένο στους υπολογιστές 15 Προδιαγραφές για λογισμικό Η/Υ server: Δεκαέξι (16) άδειες Windows server Προεγκατεστημένο στους υπολογιστές 16 Προδιαγραφές για λογισμικό Antivirus: Δεκαέξι (16) άδειες Κατασκευαστής Να αναφερθεί Προστασία από Ιοί, Wοrms, Spyware, ad-ware, Trojan horse Άμεσος έλεγχος των , Έλεγχος συμπιεσμένων Αρχείων, Συνεχή λειτουργία στο background Προσωπικό firewall Parental & Privacy Control, Δυνατότητα αναβάθμισης και ε- νημέρωσης 17 Τεχνικές προδιαγραφές για εκτυπωτή μεγάλων διαστάσεων (Plotter): Ένα (1) τεμάχιο 17.1 Κατασκευαστής Να αναφερθεί 17.2 Μοντέλο Να αναφερθεί 17.3 Χαρακτηριστικά Μνήμη >=160MB Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης A Ανάλυση 2400x1200 dpi Σύνδεση Παράλληλη θύρα Πιστοποίηση CE NAI Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro, Server

26 Εγγύηση >= 3 χρόνια 18 Τεχνικές προδιαγραφές για λογισμικό σχεδίασης : Autocad 2010 NAI 19 Τεχνικές προδιαγραφές για λογισμικό επεξεργασίας εικόνας : Adobe Photoshop CS4 Extended NAI Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούριος και ότι όπου αυτό ισχύει, θα συνοδεύεται από τις τελευταίες εκδόσεις (versions, releases, service packs) Βασικού Λογισμικού. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία και λειτουργικότητα των ειδών, του εξοπλισμού και του λογισµικού όπου υπάρχει, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Χώρος παράδοσης των προμηθευόμενων προϊόντων θα είναι ο ακόλουθος: 1 μήνας Η εγγύηση καλής λειτουργίας έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλ. από την Περίοδο Εγγύησης, και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτηµά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του, στον τόπο που θα υποδειχθεί από τον ΦΔΑΚ. Ο εξοπλισμός, το βασικό λογισμικό και το λογισμικό εφαρμογών νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής τους. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ,13, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.19%. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΦΔΑΚ ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας ορίζεται σε 1 μήνα. Λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθορίζονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 26

27 ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα καταβάλλονται ως εξής: Το 100% της αξίας καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟ- ΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού, Κηφισίας , Αθηνά, Κτήριο COSMOS, 8ος όροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών), Γραφείο Συνεδριάσεων την και ώρα 16:30 έως 18:00. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους μόνον αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στα γραφεία του Φορέα, στην ίδια ως άνω διεύθυνση, την από ώρα έως (δυνατότητα τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΦΔΑΚ στο τηλ ), απ όπου και θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δε θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την Ε.Α., η οποία έχει οριστεί με την από 3/2/2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΑΚ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον διαγωνισμό, από τον ΦΔΑΚ. Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα. 27

28 10.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 8.1 της παρούσας Προκήρυξης. Ειδικότερα, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή Διαγωνισμού βεβαίωση εκπροσώπησης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των Προσφερόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 6 της παρούσης. Τεχνικές προδιαγραφές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσης Διακήρυξης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως επουσιώδεις, οι αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Οικονομικής αποσφράγισης θα τύχουν μόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ- ΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων τεχνικών προσφορών, θα μπορούν να το πράξουν την από ώρα έως στα γραφεία του Παραρτήματος του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού, Κηφισίας , Αθηνά, Κτήριο COSMOS, 8ος όροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών), υπό την παρουσία της ΕΑ ή του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ κατόπιν έγγραφης αίτησής τους ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 28

29 Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των τιθέμενων προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης. Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για το σύνολο των ειδών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ο υποψήφιος με τη χαμηλότερη συνολική τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε ισότιµες προσφορές επιλέγεται ο ανάδοχος που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον ΦΔΑΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο μηδενισμός της ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά, ή μέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα : α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. β. Στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. 29

30 ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα καταρτιστεί σύμφωνα με το Υ- πόδειγμα του Παραρτήματος στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του ΠΔ 118/2007 (κανονισμός Προμηθειών του δημοσίου) όπως ισχύουν. Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. Κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε εξελίξεις ή βελτιώσεις του προσφερθέντος εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Βασικού Λογισµικού, Περιφερειακών συσκευών και Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε χρόνο μεταγενέστερο από την υποβολή της προσφοράς. Η ενημέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των προαναφερόμενων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συμβατικού Τιμήματος, όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται στην αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 12 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της Προμήθειας, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα της Προμήθειας. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της Προμήθειας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΦΔΑΚ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της Προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει περιληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την Προμήθεια φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 30

31 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα απαιτείται η ακόλουθη εγγύηση: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την καλή λειτουργία του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την οριστική παραλαβή του Έργου να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αξίας που καλύπτει το 15% του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η εγγύηση καλής λειτουργίας έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλ. από την Περίοδο Εγγύησης, και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Αθήνα 4 Αυγούστου 2009 Για τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών 31

ΜΕΤΡΟ: 8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

ΜΕΤΡΟ: 8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00 Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 1 Ταχ. Κωδ. : 291 00 Ζάκυνθος Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 Πληροφορίες : Γεώργιος Χαρµπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης + Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Σπύρος Κώνστας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 07/02/2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 770 ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών

Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37072, 37033 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37072, 37033 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37073 / Fax (28210) 37081

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24, Τ.Κ. 11528 Αθήνα Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr ΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Υποστήριξη και παροχή προηγμένων υπηρεσιών για την έρευνα. Αντικείμενο ιαγωνισμού Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 57 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ.20-77247,Fax: 20 77293

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα