ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Το άρθρο 1 του νόμου 1278/1982 (Α 105), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Διοίκηση ΚΕ.Σ.Υ. Το άρθρο 2 του νόμου 1278/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το ΚΕ.Σ.Υ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που αποτελείται από εικοσιένα μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ακόμα: Α. Ένα άτομο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Β. και Γ. Δύο εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Δ. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΟΦ). Ε. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). ΣΤ. Έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ζ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Η. και Θ. Δύο εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Ι. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ΙΑ. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ΙΒ. Έναν εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν δεν υπάρχει τέτοια, ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού. ΙΓ. Έναν εκπρόσωπο του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού. Εάν δεν υπάρχει τέτοια, ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού. ΙΔ. Έναν εκπρόσωπο των Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.. ΙΕ. Έναν εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ΙΣΤ. Έναν εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ΙΖ. Έναν εκπρόσωπο που επιλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, της Ένωσης Ελλήνων Βιολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. ΙΗ. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ ΙΘ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρέπει να είναι επιστήμονες των υπηρεσιών υγείας με σημαντική επιστημονική προσφορά και διοικητική εμπειρία. Η επιλογή τους εγκρίνεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκπρόσωποι των κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων ορίζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Αν κάποιος φορέας δεν ορίζει εμπρόθεσμα τον εκπρόσωπό του, τον ορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τριετής και δεν ανανεώνεται και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται μία φορά. 1

2 Άρθρο 3 Αρμοδιότητες ΚΕ.Σ.Υ. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1278/1982, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Διατυπώνει προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο ή σε άλλες περιπτώσεις που νόμος ορίζει. Οι προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεωτικά αναρτώνται σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φυλάσσονται εκεί σε ηλεκτρονικό αρχείο.». Άρθρο 4 Μόνιμες Επιτροπές ΚΕ.Σ.Υ. Στο ΚΕ.Σ.Υ. λειτουργούν οι εξής μόνιμες Επιτροπές: 1. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας (εφεξής Επιτροπή Εκπαίδευσης). Τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης είναι: Α. Η πρόταση σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους που παρέχουν ειδίκευση σε κύρια ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση αυτής. Β. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σύστασης, αξιολόγησης και κατάργησης των Εκπαιδευτικών Κέντρων και των Μονάδων τους. Γ. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των εξεταστών, αξιολογητών, κριτών, θεματοδοτών κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας των επιστημών υγείας που υπάγεται στις αρμοδιότητές του. Δ. Όλες οι αρμοδιότητες των υπαρχουσών κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου επιτροπών του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης, έγκριση εκπαιδευτικών αδειών, αναγνώριση άλλων επαγγελμάτων υγείας, εξειδικεύσεων σε υγειονομικές επιστήμες, νέες βιοιατρικές επιστήμες και κάθε συναφές θέμα. Ε. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την έγκριση ή μη διεξαγωγής επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε μορφής όλων των επιστημόνων υγείας, εφόσον επιχορηγούνται από φαρμακευτικές εταιρίες και από εταιρίες παροχής εξοπλισμού, υλικών ή υπηρεσιών υγείας. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε συναφές θέμα για την έγκριση και αξιολόγηση των ως άνω επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι εν λόγω διοργανωτές ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους καταβάλλουν παράβολο αξίας ίσης με το 2% του υποβληθέντος προϋπολογισμού το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο ΚΕ.Σ.Υ.. ΣΤ. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με τα δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας. Ζ. Η εκτίμηση των αναγκών και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. των ιατρών που απαιτούνται ανά ειδικότητα. Η. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για τον καθορισμό, διαχωρισμό, συγχώνευση και κατάργηση ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Θ. Κάθε άλλο θέμα που της ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης μπορεί να αναθέτει μελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης. 2. Επιτροπή Ονοματολογίας, Κωδικοποίησης και Κοστολόγησης Ιατρικών Πράξεων (εφεξής Επιτροπή Ονοματολογίας). Τα μέλη της Επιτροπής Ονοματολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΚΕ.Σ.Υ. Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ονοματολογίας είναι: Α. Η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση της Ελληνικής Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Ιατρικών Πράξεων (ΕΛΟΚΙΠ). Β. Η παρακολούθηση εφαρμογής των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 2

3 Γ. Η διαμόρφωση και εφαρμογή της Ελληνικής Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Πράξεων κάθε επιστήμης που σχετίζεται με την υγεία. Δ. Η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. κοστολόγησης και αναθεώρησης της κοστολόγησης των πράξεων όλων των επαγγελμάτων υγείας. Ε. Κάθε άλλο θέμα που της ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ονοματολογίας μπορεί να συγκροτεί υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου της ονοματολογίας και της κωδικοποίησης των πράξεων. Επίσης μπορεί να επιλέγει ως εξωτερικούς συνεργάτες εμπειρογνώμονες κοστολόγους ή άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστημονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές για την κοστολόγηση μεμονωμένων πράξεων ή ομάδων πράξεων υγειονομικών επαγγελμάτων. 3. Επιτροπή Ογκολογίας Τα μέλη της Επιτροπής Ογκολογίας είναι δέκα (10) και ο Πρόεδρός της. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστημίου. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ογκολογίας είναι: Α. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη των νεοπλασιών. Β. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την οργάνωση Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας των νεοπλασιών. Γ. Η πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστημόνων και επαγγελματιών που απασχολούνται σε αντικείμενα συναφή με την ογκολογία. Δ. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της δραστηριότητας όλων των Ογκολογικών Μονάδων. Ε. Η πρόταση προς το ΔΣ του ΚΕ.Σ.Υ. για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ογκολογικών Συμβουλίων των νοσοκομείων και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους. ΣΤ. Η παρακολούθηση των πληροφοριών που καταγράφονται στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. σύμφωνα με το νόμο 3370/2005, όπως και των αρχείων, των στατιστικών και επιδημιολογικών δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. Για το σκοπό αυτό το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται υποχρεωτικά με την Επιτροπή Ογκολογίας και κοινοποιεί σε αυτήν περιοδικά τα σχετικά αρχεία, κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης το ΚΕ.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. συνεργάζεται με την Επιτροπή Ογκολογίας για την εκπόνηση μελετών σχετικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη ασθενών με νεοπλασίες. Ζ. Κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. Η Επιτροπή Ογκολογίας μπορεί να αναθέτει μελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστημονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείμενα. Επίσης μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές πρόεδρος ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ογκολογίας. 4. Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων Τα μέλη της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι δέκα (10) και ο πρόεδρός της. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. ή Καθηγητής Πανεπιστημίου. Στο πεδίο αρμοδιότητας δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταδοτικά νοσήματα, οι ψυχιατρικές παθήσεις, οι νεοπλασίες και οι παθήσεις από εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων είναι:: Α. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη χρονίων παθήσεων. Β. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και οργάνωση Ειδικών Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας χρονίων παθήσεων στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Γ. Η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. για την ίδρυση και λειτουργία ειδικών κέντρων αναφοράς που αφορούν τη διάγνωση και θεραπεία χρονίων νόσων. Δ. Η λήψη μέτρων για την βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των επιστημόνων και επαγγελματιών που απασχολούνται σε σχετικά αντικείμενα. Ε. Η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση όλων των Μονάδων Χρονίων παθήσεων. ΣΤ. Κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ.. 3

4 Η Επιτροπή Χρονίων Παθήσεων μπορεί να αναθέτει μελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους των συναφών επιστημονικών φορέων και να τους ορίζει εισηγητές σε ειδικά αντικείμενα. Επίσης μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ. τη σύσταση υποεπιτροπών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της. Στις υποεπιτροπές Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Επιτροπής Χρονίων Παθήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Σ.Υ. μπορούν να συσταθούν και άλλες μόνιμες Επιτροπές. Άρθρο 5 Διοικητική και επιστημονική υποστήριξη ΚΕ.Σ.Υ. 1. Η Διεύθυνση Γραμματείας του ΚΕ.Σ.Υ. που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόμου 1278/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3309/2003 (304 Α) μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΚΕ.Σ.Υ.. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ανατίθεται και η οικονομική διαχείριση, ο έλεγχος των εσόδων και δαπανών, η κατάρτιση προϋπολογισμού και απολογισμού. 2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στη Διεύθυνση Γραμματείας του ΚΕ.Σ.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου 1278/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3309/2003 (304 Α), μεταφέρεται στο ΚΕ.Σ.Υ. με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Ο Διευθυντής και οι προϊστάμενοι των τμημάτων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Διευθυντής και προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Γραμματείας και των τμημάτων αντίστοιχα. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων προσωπικού συνεχίζονται για λογαριασμό του ΚΕ.Σ.Υ.. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στο ΚΕ.Σ.Υ.. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη μισθοδοσία, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στο ΚΕ.Σ.Υ.. Η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού στο ΚΕ.Σ.Υ. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του. Άρθρο 6 Προσωπικό ΚΕ.Σ.Υ. Το άρθρο 9 του νόμου 1278/1982, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται θέσεις ειδικών επιστημόνων, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου 3812/2009 (Α' 234). 2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται θέσεις διοικητικού προσωπικού, που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/ Για την κάλυψη των θέσεων των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων, μόνιμων ή απασχολούμενων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόμενων φορέων του, των Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΚΕ.Σ.Υ. και του φορέα που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, έχει διάρκεια έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται. 4. Για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις των προηγούμενων παραγράφων προσόντα διορισμού ορίζονται: α. για τις θέσεις της παραγράφου 1, αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του νόμου 1943/1991 (Α' 50), β. για τις θέσεις της παραγράφου 2 αυτά που προβλέπονται για κάθε κλάδο ή ειδικότητα από το π.δ. 50/2001 (Α' 39). 5. Η αμοιβή του προσωπικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3205/2003 (Α' 297) και του νόμου 3833/2010 (Α' 40).». Άρθρο 7 4

5 Κανονισμός Λειτουργίας Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου 1278/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ., με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως: α) η απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων, η νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, β) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) ο τρόπος δημιουργίας ειδικών Επιτροπών από την Εκτελεστική Επιτροπή, δ) οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, ε) η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, στ) ο τρόπος λειτουργίας της Διεύθυνσης Γραμματείας, τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Τμημάτων, τα καθήκοντα των ειδικών επιστημόνων και του διοικητικού προσωπικού, η γραμματειακή υποστήριξη των μόνιμων Επιτροπών, ζ) ο έλεγχος οικονομικής διαχείρισης και κάθε άλλο θέμα οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ.». Άρθρο 8 Πόροι του ΚΕ.Σ.Υ. α) Πάγια ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών. β) Είσπραξη παραβόλου από τους διοργανωτές επιστημονικών εκδηλώσεων κάθε μορφής εφ όσον τις επιχορηγούν, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του ΚΕ.Σ.Υ. και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση σκοπών συνδεόμενων με την αρμοδιότητά του. Στο τέλος κάθε χρόνου το αδιάθετο ποσό του ειδικού λογαριασμού αφαιρείται με την τακτική επιχορήγηση του επόμενου έτους. γ)από καταβολή δωρεών, κληροδοσιών, χορηγιών και επιχορηγήσεων από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ανάρτησης των πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο. Άρθρο 9 Αποζημίωση μελών Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1278/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση, όπως και η αποζημίωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών των μόνιμων επιτροπών ανά συνεδρίαση. Η συμμετοχή σε έκτακτη συνεδρίαση δεν αποζημιώνεται. Άρθρο 10 Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιστημονικές Ιατρικές Κοινότητες 1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 συστήνεται «Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα». Εάν αναγνωριστεί κάποια νέα ιατρική ειδικότητα συστήνεται αντίστοιχη Επιστημονική Κοινότητα. Εάν διαγραφεί κάποια ειδικότητα, η υπάρχουσα Επιστημονική Κοινότητα καταργείται. Οι Επιστημονικές Ιατρικές Κοινότητες είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο Τμήμα Ιατρικού και λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται μητρώο των Επιστημονικών Κοινοτήτων, οι οποίες εγγράφονται προσωρινά, κατόπιν αιτήσεως δέκα (10) τουλάχιστον ιατρών της κάθε ειδικότητας και οριστικά με την κατάθεση ονομαστικής λίστας όλων των μελών τους και του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η οριστική συμπερίληψη στο μητρώο μιας Επιστημονικής Κοινότητας, μετά από έλεγχο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, ισοδυναμεί με αναγνώρισή της. Επικαιροποιημένος κατάλογος με τις αναγνωρισμένες Επιστημονικές Κοινότητες κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διαγραφή μιας Επιστημονικής 5

6 Κοινότητας από το μητρώο πραγματοποιείται υποχρεωτικά εάν καταργηθεί και δυνητικά εάν για οποιαδήποτε αιτία αδρανεί η λειτουργία της και δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο συστήθηκε. Η διαγραφή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως δέκα (10) τουλάχιστον ιατρών της ίδιας ή άλλης ειδικότητας και προσκόμισης αρκούντων αποδεικτικών στοιχείων. Η απόφαση της υπηρεσίας περί διαγραφής κάποιας Επιστημονικής Κοινότητας από το μητρώο κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιστημονικές Κοινότητες αναγνωρίζεται στους ιατρούς που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα και κατέχουν τίτλο της κάθε ιατρικής ειδικότητας. Προϋπόθεση για την αναγνώριση μιας Επιστημονικής Ιατρικής Κοινότητας είναι η συμμετοχή σε αυτήν αριθμού μελών ίσου με το ήμισυ του αριθμού των ιατρών κάθε ειδικότητας πανελληνίως, όπως αυτός δηλώνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κατ εξαίρεση ιατροί μέλη ΔΕΠ που το γνωστικό αντικείμενο το οποίο υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο είναι διαφορετικό από την ειδικότητα που έχουν δύνανται να εγγραφούν στην Ιατρική Κοινότητα που αντιστοιχεί στο γνωστικό τους αντικείμενο αντί της Ιατρικής Κοινότητας της ειδικότητας που έχουν. Η εγγραφή γίνεται με δήλωση, που κατατίθεται άπαξ στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, για μεν τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ σε διάστημα δυο μηνών από την ισχύ του νόμου, για δε τα μέλη ΔΕΠ που θα διοριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο. Οι ιατροί αυτοί έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπολοίπων μελών της Ιατρικής Κοινότητας. Η εγγραφή των μελών ανανεώνεται ετησίως και προϋποθέτει καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο ήμισυ της ετήσιας εισφοράς των ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν. Το παράβολο εισπράττεται από την Επιστημονική Κοινότητα και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό. Αποστολή των Επιστημονικών Κοινοτήτων είναι η συμβολή στην οργάνωση, την παροχή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη των ιατρών, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού δυναμικού. Αρθρο 11 Αρμοδιότητες των Επιστημονικών Κοινοτήτων Αρμοδιότητες των Επιστημονικών Κοινοτήτων είναι ειδικότερα: α) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις της κάθε ειδικότητάς, β) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., μετά από αξιολόγηση του Υγειονομικού Χάρτη, του ιδανικού συνολικού αριθμού ιατρών σε όλη την επικράτεια και του ιδανικού αριθμού ιατρών ανά ειδικότητα, στο πλαίσιο πενταετούς προγραμματισμού. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση αυτή, η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., του ιδανικού αριθμού ειδικευομένων ιατρών ανά ειδικότητα και των θέσεων ειδίκευσης πανελλαδικά και σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο στο πλαίσιο πενταετούς προγραμματισμού, γ) η επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων συναφών με την ειδικότητά τους, δ) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, της διάρκειας εκπαίδευσης συνολικά και στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, του είδους της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό και του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών, ε) η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. για τη συγκρότηση, την αξιολόγηση και την απένταξη Εκπαιδευτικών Κέντρων και Εκπαιδευτικών Μονάδων, για τα κριτήρια χαρακτηρισμού Κλινικών, Τμημάτων, Εργαστηρίων ως Εκπαιδευτικών Μονάδων, για τη σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων. στ) η πρόταση μελών των σωμάτων εξεταστών, εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών. ζ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης. θ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Άρθρο 12 Διοίκηση, πόροι Επιστημονικών Κοινοτήτων 1. Η Επιστημονική Κοινότητα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επτά μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 6

7 εκλέγονται άμεσα από τα μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας. Πρέπει να κατέχουν ελάχιστα προσόντα ερευνητικής, εκπαιδευτικής και κλινικής εμπειρίας τα οποία προβλέπονται στο Καταστατικό της. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται άμεσα από τα μέλη της από κοινό ψηφοδέλτιο. Στη σύνθεση του ΔΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ιατρός μέλος ΔΕΠ, ένας ιατρός που υπηρετεί σε μονάδα που ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ένας ιδιώτης ιατρός. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την Κοινότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής. Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής και η συμμετοχή μέλους σε αυτό δύναται να ανανεωθεί μία φορά. Οι εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ διενεργούνται κάθε τρία έτη σε εκλογικά κέντρα στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας. Επιτρέπεται η ψήφος με επιστολή, καθώς και η ηλεκτρονική ψήφος. 2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζονται τα Καταστατικά των Επιστημονικών Κοινοτήτων, όπου προβλέπονται η εκλογική διαδικασία, τα προσόντα του Προέδρου και Αντιπροέδρου, η αναπλήρωσή τους, ο τρόπος κατανομής των αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ, ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διοίκηση και οργάνωση των Επιστημονικών Κοινοτήτων. 3. Οι Επιστημονικές Κοινότητες μπορούν να ενισχύονται από καταβολή δωρεών, κληροδοσιών, χορηγιών και επιχορηγήσεων από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ανάρτησης των πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ιατρικές ειδικότητες Άρθρο 13 Ιατρικές ειδικότητες 1. Ως ιατρικές ειδικότητες αναγνωρίζονται οι εξής: 1. Αγγειοχειρουργική, 2. Αιματολογία, 3. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, 4. Ακτινολογία,-Ιατρική Απεικόνιση 5. Αλλεργιολογία - Κλινική Ανοσολογία, 6. Αναισθησιολογία, 7. Βιοπαθολογία-Εργαστηριακή Ιατρική, 8. Γαστρεντερολογία, 9. Γενική-Οικογενειακή Ιατρική, 10. Δερματολογία Αφροδισιολογία, 11. Ενδοκρινολογία Διαβήτης - Μεταβολισμός, 12. Εσωτερική Παθολογία 13. Ιατρική Γενετική, 14. Ιατρική της Εργασίας, 15. Ιατροδικαστική, 16. Kαρδιολογία, 17. Κοινωνική Ιατρική-Δημόσια Υγεία, 18. Κυτταρολογία, 19. Μαιευτική-Γυναικολογία, 20. Νευρολογία, 21. Νευροχειρουργική, 22. Νεφρολογία, 23. Ογκολογική Παθολογία, 24. Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία, 25. Ουρολογία, 26. Οφθαλμολογία, 27. Παθολογική Ανατομική, 28. Παιδιατρική, 29. Παιδοψυχιατρική, 30. Πλαστική Χειρουργική, 31. Πνευμονολογία Φυματιολογία, 32. Πυρηνική Ιατρική, 33. Ρευματολογία, 34. Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, 7

8 35. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, 36. Χειρουργική, 37. Χειρουργική Θώρακα, 38. Χειρουργική Παίδων, 39. Ψυχιατρική, 40. Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. 2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. μπορεί να αναγνωριστεί κάποια νέα ειδικότητα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καταργηθεί ειδικότητα από τις προβλεπόμενες και να ρυθμιστεί η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και η αναγνώριση του τίτλου της ειδικότητας στην οποία εκπαιδεύονται οι ιατροί κατά τη στιγμή της κατάργησης. 3. Το γνωστικό αντικείμενο, η διάρκεια σπουδών και το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικής ή πρακτικής, για τις ειδικότητες της παραγράφου 1 καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος. 4. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας, καθορίζεται πλήρως και λεπτομερώς το γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που αναγνωρίζεται, η διάρκεια εκπαίδευσης συνολικά και στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, για την ειδικότητα της Κλινική Ιατρική Γενετική, καθιερώνεται ειδική διαδικασία αναγνώρισης προσόντων και απονομής του τίτλου ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ., συστήνεται πενταμελής Επιτροπή, που αποτελείται από δύο μόνιμους Πανεπιστημιακούς ιατρούς και τρεις ιατρούς που κατέχουν θέση Συντονιστή Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), ειδικευμένων σε συναφές με κάθε ειδικότητα γνωστικό αντικείμενο και με αποδεδειγμένη γνώση στην ειδικότητα. Έργο της Επιτροπής είναι ο καθορισμός των προσόντων για τη λήψη τίτλου ειδικότητας, η εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων και η απονομή του τίτλου σε αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η εξέταση των αιτήσεων και η απονομή του τίτλου διενεργείται σε εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εκπαιδευτικά Κέντρα, Εκπαιδευτικές Μονάδες, εκπαίδευση. Άρθρο 14 Εκπαιδευτικά Κέντρα και Εκπαιδευτικές Μονάδες 1. Η εκπαίδευση των ιατρών για τη λήψη ειδικότητας πραγματοποιείται σε «Εκπαιδευτικά Κέντρα» που αποτελούνται από «Εκπαιδευτικές Μονάδες». Το Εκπαιδευτικό Κέντρο παρέχει εκπαίδευση για τη λήψη κύριας ειδικότητας. Αποτελείται από Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ως τέτοιες μπορούν να οριστούν νοσοκομεία της ίδιας ή όμορων Υγειονομικών Περιφερειών ή Κλινικές ή Τμήματα ή Εργαστήρια ή Μονάδες του ίδιου ή περισσότερων νοσοκομείων, της ίδιας ή όμορων Υγειονομικών Περιφερειών. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις για την πρακτική εξάσκηση των ειδικευομένων. Κατ εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας μπορεί να ταυτίζεται ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο με μια Εκπαιδευτική Μονάδα. Οι Εκπαιδευτικές Μονάδες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. είναι σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή σε νοσοκομεία της παραγράφου 10 και 11 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (37 Α ) ή σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) ή στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.) ή σε νοσοκομεία νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή αναγκαία και απαραίτητη για την εφαρμογή του προκαθορισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 8

9 γ. λειτουργούν στο νοσοκομείο τμήματα και άλλων ειδικοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκροτημένης σφαιρικής αντίληψης από τον ειδικευόμενο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του. δ. στελεχώνονται τουλάχιστον με Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή ΕΣΥ ή Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έναν ακόμη τουλάχιστον ειδικευμένο ιατρό, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Μονάδα. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα, κριτήρια επιλογής Τμημάτων, Κλινικών ή Εργαστηρίων των πιο πάνω νοσοκομείων ως Εκπαιδευτικών Μονάδων. 2. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας. Άρθρο 15 Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων 1. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας κάθε αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, συνιστώνται «Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΕΠ.ΑΞ.Ε.Μ.) με αρμοδιότητα την αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτικών Κέντρων, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και των εκπαιδευτών. Οι Επιτροπές αυτές είναι τριμελείς και αποτελούνται από έναν ιατρό μέλος ΔΕΠ, έναν ιατρό του ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή της ιδίας ειδικότητας και από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της οικίας Επιστημονικής Ιατρικής Κοινότητας και έχουν τριετή θητεία. 2. Η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια. Εάν κάποια Εκπαιδευτική Μονάδα κρίνεται ακατάλληλη, αίρεται προσωρινά ο χαρακτηρισμός της ως τέτοιας, δεν διορίζονται νέοι ειδικευόμενοι και οι υπάρχοντες μεταφέρονται σε άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες. Μετά από αίτηση του Διοικητή του νοσοκομείου, στο οποίο ανήκει η Εκπαιδευτική Μονάδα, το αργότερο εντός ενός έτους, αυτή επαναξιολογείται. Εάν κριθεί και πάλι ακατάλληλη παύει οριστικά ο χαρακτηρισμός της ως Εκπαιδευτικής Μονάδας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ.. Άρθρο 16 Κανονισμός λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Κέντρων Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου. Σε αυτόν περιγράφονται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και των ειδικευομένων, ο αριθμός των ειδικευομένων σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. Άρθρο 17 Ενιαία τοποθέτηση υποψηφίων για εκπαίδευση 1. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή των ειδικευομένων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Ο διορισμός του υποψηφίου είναι ενιαίος για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προαπαιτούμενες ασκήσεις σε άλλες ειδικότητες και γίνεται σε ένα από τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ο ειδικευόμενος συμμετέχει στην εφημερία της Εκπαιδευτικής Μονάδας στην οποία εκπαιδεύεται εκάστοτε και αποζημιώνεται από το νοσοκομείο στο οποίο αυτή ανήκει. 2. Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Εκπαιδευτική Μονάδα κάθε κύριας ειδικότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι μηνών. Εξαιρούνται οι Ειδικότητες Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής. 3. Προκειμένου να κατανεμηθούν οι υποψήφιοι για ειδίκευση ιατροί στα Εκπαιδευτικά Κέντρα, οι κενές θέσεις κάθε Εκπαιδευτικού Κέντρου ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύο φορές ετησίως, κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιούνιο. Οι νέοι διορισμοί 9

10 ειδικευομένων στα Εκπαιδευτικά Κέντρα πραγματοποιούνται ετησίως κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο. Άρθρο 18 Καθορισμός αριθμού θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως και ανά Εκπαιδευτικό Κέντρο Προκειμένου να γνωμοδοτήσει το ΚΕ.Σ.Υ. για τον ορισμό των Εκπαιδευτικών Κέντρων λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός θέσεων ειδίκευσης που πρέπει να υφίστανται στην επικράτεια. Αυτός καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια: α) τις ανάγκες του πληθυσμού για ιατρούς κάθε ειδικότητας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα σε συνδυασμό με τον υγειονομικό χάρτη της χώρας, β) τις δυνατότητες των Εκπαιδευτικών Κέντρων για επαρκή πρακτική εκπαίδευση, γ) την ευθεία συνάρτηση με τον αριθμό των φοιτητών ιατρικής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, δ) τις υφιστάμενες ανάγκες, ώστε να εξασφαλισθεί σταθερός αριθμός γενικών ιατρών, η αύξηση των ιατροδικαστών, των ιατρών εργασίας, των ιατρών κοινωνικής ιατρικής, καθώς και των ιατρών φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, των παθολόγων- ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών- ογκολόγων. Άρθρο 19 Συντονιστής Εκπαίδευσης, Αναπληρωτής Συντονιστής, Συμβούλιο Εκπαίδευσης 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας κατά περίπτωση Υγειονομικής Περιφέρειας, ορίζεται «Συντονιστής Εκπαίδευσης» σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο, με τριετή θητεία, για την εποπτεία και το συντονισμό της εκπαίδευσης των ειδικευομένων. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Συντονιστής Διευθυντής του Ε.Σ.Υ., που διευθύνει Τμήμα, Κλινική ή Εργαστήριο ή Κέντρο Υγείας που έχει αξιολογηθεί ως Εκπαιδευτική Μονάδα του συγκεκριμένου Κέντρου. 2. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της κάθε ειδικότητας επικουρείται στο έργο του από έναν «Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης», που ορίζεται σε κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Ως Αναπληρωτές Συντονιστές μπορεί να οριστούν ιατροί που κατέχουν οργανική θέση στην Εκπαιδευτική Μονάδα και μπορεί να υπηρετούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι.. 3. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης με τους Αναπληρωτές Συντονιστές απαρτίζουν το «Συμβούλιο Εκπαίδευσης». 4. Οι Αναπληρωτές Συντονιστές έχουν επιπρόσθετα την ευθύνη και των ειδικευομένων που δεν εκπαιδεύονται στην Εκπαιδευτική Μονάδα για την κύρια ειδικότητά τους, αλλά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους προγράμματος της κύριας ειδικότητάς τους για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα. 5. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. καταρτίζει το πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων. β. καθορίζει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευόμενων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Εκπαιδευτικού Κέντρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικότητας. γ. τοποθετεί τους ειδικευόμενους στις Εκπαιδευτικές Μονάδες. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες στις οποίες τοποθετείται ένας ειδικευόμενος ανήκουν στο ίδιο νοσοκομείο κοινοποιεί την απόφασή του στη Διοίκηση του νοσοκομείου. Όταν οι Εκπαιδευτικές Μονάδες ανήκουν σε διαφορετικά νοσοκομεία, της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, αφού ληφθεί υπόψη η προτίμηση του ειδικευόμενου και η οικογενειακή του κατάσταση. δ. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιητικά των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του ειδικευόμενου. 6. Για όσες ειδικότητες προαπαιτείται άσκηση πάνω από δώδεκα μήνες στην εσωτερική παθολογία ή χειρουργική, η άσκηση αυτή μπορεί να γίνεται σε Εκπαιδευτικές Μονάδες, που έχουν αναγνωρισθεί ως επαρκείς για την εκπαίδευση ιατρών για δύο τουλάχιστον έτη της κυκλικής εναλλαγής στην ειδικότητα εσωτερικής παθολογίας ή χειρουργικής. Οι εκπαιδευτικές μονάδες αυτής της κατηγορίας μπορεί να δέχονται ειδικευόμενους από περισσότερα του ενός Εκπαιδευτικά Κέντρα διαφορετικών κυρίων ειδικοτήτων της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας. 10

11 7. Όταν προβλέπεται εκπαίδευση των ειδικευομένων σε επί μέρους γνωστικό αντικείμενο για διάστημα μέχρι δώδεκα μηνών, τότε η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται σε Εκπαιδευτική Μονάδα νοσοκομείου, το οποίο συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Κέντρο για τη χορήγηση της κύριας ειδικότητας. Ο ειδικευόμενος τοποθετείται ως υπεράριθμος. Κατά την διάρκεια της άσκησης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, οι ειδικευόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας της Εκπαιδευτικής Μονάδας της κύριας ειδικότητας του ιδίου νοσοκομείου. 8. Με ομόφωνη, αιτιολογημένη και κατ επίκληση σοβαρών λόγων απόφαση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, η οποία λαμβάνεται πριν παρέλθει το ήμισυ του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης, μπορεί να συσταθεί σε ειδικευόμενο η αλλαγή ειδικότητας. Ο ειδικευόμενος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση στο ΚΕ.Σ.Υ.. Την ένσταση εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο αποφασίζει ομόφωνα μετά από εισήγηση της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας. Εάν αποφασιστεί η διακοπή της εκπαίδευσης, ο ειδικευόμενος δικαιούται να καταλάβει νέα θέση, σε άλλη ειδικότητα, όμως δεν αμείβεται για τόσο χρόνο, όσο υπηρέτησε στην αρχική τοποθέτησή του. Άρθρο 20 Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευομένου 1. Για κάθε ειδικευόμενο τηρείται «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης», στο οποίο καταγράφεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Ειδικότερα, γίνεται υποχρεωτικά λεπτομερής καταγραφή των χειρουργικών και παρεμβατικών πράξεων, που ο ειδικευόμενος εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. 2. Η τήρηση του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης και τους Αναπληρωτές Συντονιστές και είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου και των Εκπαιδευτικών Μονάδων. 3. Ο ειδικευόμενος ιατρός δικαιούται να λαμβάνει γνώση των σχολίων, που εγγράφονται στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης και να διατυπώνει έγγραφες παρατηρήσεις, οι οποίες φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, που τηρείται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο και καταχωρούνται σε περίληψη στο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης. 5. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Κοινότητας της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο του Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα. Επίσης, με την ίδια Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης αυτού, καταχώρησης των κρίσεων των εκπαιδευτών, των παρατηρήσεων των ειδικευομένων, των τελικών κρίσεων της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Άρθρο 21 Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας 1. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα μπορούν να εκπαιδευτούν σε μία από τις ειδικότητες, που αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του παρόντος. 2. Οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες καταλαμβάνονται μετά από αίτηση του υποψηφίου και κατάταξή του σε πίνακες με σειρά προτεραιότητας. Άρθρο 22 Υπεράριθμοι ειδικευόμενοι Τοποθέτηση γιατρού για ειδίκευση, πέρα από τις θέσεις που προβλέπονται για κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο απαγορεύεται. Εξαιρούνται οι μόνιμοι γιατροί των ενόπλων δυνάμεων, που με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του 11

12 ΚΕ.Σ.Υ., μπορούν να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι άμισθοι. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των ιατρών αυτών σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου όπου υφίσταται το Εκπαιδευτικό Κέντρο, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων. Εξαιρούνται επίσης οι αλλοδαποί ιατροί, οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια ή άλλη απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υποτροφιών κατά ειδικότητα και το ύψος της υποτροφίας. Άρθρο 23 Απονομή της ιατρικής ειδικότητας 1. Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας απονέμεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του νόμου 4025/2011 (Α 228). Προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευόμενου και η επιτυχής συμμετοχή του σε εξετάσεις. 2.Οι εξετάσεις διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, στην έδρα της 1 ης και της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 1 ης, 2 ης, 6 ης και 7 ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στην έδρα της 3 ης και της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας για όσους ιατρούς εκπαιδεύτηκαν σε Εκπαιδευτικά Κέντρα της 3ης, 4 ης και 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 2. Οι εξετάσεις είναι προφορικές. Κατ εξαίρεση μπορεί να είναι γραπτές, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., που εκδίδεται μετά από προτάσεις της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας,των Ιατρικών Σχολών και του Π.Ι.Σ συνιστώνται δύο τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για κάθε ειδικότητα, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούνται από ένα ή δύο Συντονιστές Εκπαίδευσης, Συντονιστές Διευθυντές Εκπαιδευτικής Μονάδας και ένα ή δύο μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών με βαθμό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της ίδιας ειδικότητας. Υποχρεωτικά ένα μέλος προκύπτει από την πρόταση της οικείας Επιστημονικής Κοινότητας,ένα εκ των Ιατρικών Σχολών και ένα εκ του Π.Ι.Σ. Τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, που προκύπτουν αντιστοίχως. Ο Π.Ι.Σ δύναται να προτείνει μέλη των Δ.Σ των Επιστημονικών Κοινοτήτων ή των Ιατρικών Συλλόγων με αντίστοιχα προσόντα. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε τόπο που ορίζει η Εκπαιδευτική Επιτροπή. 4. Η βαθμολογία της επιτροπής (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη: α) οι γραπτές εξετάσεις, β) οι προφορικές εξετάσεις και γ) οι καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης». 5. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Όσοι αποτυγχάνουν για τρίτη φορά, προκειμένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι μήνες και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε Εκπαιδευτικά Κέντρα, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση Άρθρο 24 Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη Ο ειδικευμένος ιατρός έχει υποχρέωση συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, διεύρυνσης της επιστημονικής γνώσης του και των τεχνικών δεξιοτήτων του και παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν στην επιστήμη και την ειδικότητά του. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται η «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη» (Σ.Ι.Ε.- Σ.Ε.Α), η οποία περιλαμβάνει ατομικές ή συλλογικές επιστημονικές δραστηριότητες, και, ιδίως, την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη δημοσίευση άρθρων και εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες ενημέρωσης όλων των ειδικευμένων ιατρών της χώρας. Άρθρο 25 Προγράμματα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. Τα προγράμματα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. είναι ειδικά ή πολυθεματικά, καλύπτουν ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων των ιατρών, καθώς και όλο το πεδίο γνώσεων της κάθε ειδικότητας και περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κλινική εκπαίδευση. Καταρτίζονται από τις Επιστημονικές Κοινότητες. Εξειδικευμένα, και διεπιστημονικά προγράμματα μπορεί να καταρτίζονται από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας, τα δημόσια Νοσοκομεία και άλλους οργανωτές τέτοιων προγραμμάτων. Με ευθύνη της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕ.Σ.Υ. καταρτίζονται καταστάσεις συνεδρίων, σεμιναρίων και συμποσίων κάθε ειδικότητας ή εξειδεικευμένα, διεταιρικά και διεπιστημονικά, που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς. Κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α. υποβάλλεται στην Επιτροπή Εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιολογηθεί και να συμπεριληφθεί σε ενιαίο πρόγραμμα. Οι εγκεκριμένες από την Επιτροπή Εκπαίδευσης καταστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση των Επιστημονικών Κοινοτήτων ορίζονται οι δραστηριότητες της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α και τα κριτήρια της αξιολόγησης τους και κατατάσσονται αυτές σε βαθμολογική κλίμακα, βάσει της οποίας χορηγείται συγκεκριμένη βαθμολογία (μόρια) στους ιατρούς, που συμμετέχουν ή τις παρακολουθούν. Άρθρο 26 Βεβαίωση παρακολούθησης 1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση «βεβαίωσης παρακολούθησης» των δραστηριοτήτων της Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α είναι η Διεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Κάθε ειδικός ιατρός καταθέτει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως τις βεβαιώσεις παρακολούθησης της προηγούμενης παραγράφου ετησίως ή το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Στην αρμόδια Διεύθυνση τηρείται αρχείο όπου καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ώρες και τα αντίστοιχα μόρια που συγκεντρώνει κάθε ιατρός. Άρθρο 27 Χορήγηση μορίων Εάν ο ειδικευμένος ιατρός συγκεντρώσει τουλάχιστον 250 μόρια εντός πέντε ετών, του χορηγείται από τη Διεύθυνση Έρευνας και Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή του, βεβαίωση «επαρκούς εκπαίδευσης». Συγκέντρωση πέραν των 150 ωρών ετησίως δεν αξιολογείται. Η βεβαίωση αυτή συνεκτιμάται για την κατάληψη θέσης σε δημόσιο φορέα ή για τη σύναψη 13

14 σύμβασης με ασφαλιστικό οργανισμό και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση τέτοιας θέσης ή σύμβασης και για τις κρίσεις αξιολόγησης του ΕΣΥ. Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών ωρών από τους ειδικευμένους μισθωτούς ιατρούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα χορηγείται υποχρεωτικά άδεια με αποδοχές. Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (μορίων) σε 5 έτη είναι προαιρετική τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος Νόμου και υποχρεωτική εντεύθεν. Η βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης συνεκτιμάται τα πρώτα 4 έτη από τη ψήφιση του παρόντος και είναι υποχρεωτική κατόπιν. Άρθρο Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων των κεφαλαίων Α - ΣΤ άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικές διατάξεις. Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις 1. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. που διορίστηκαν βάσει του νόμου 1278/1982, ως ίσχυε, λήγει την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 σχετικά με το διορισμό των μελών του ΚΕ.Σ.Υ.. 2. Τα ζητήματα επί των οποίων είχε κληθεί το ΚΕ.Σ.Υ. να τοποθετηθεί και εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εξετάζονται έως τη σύσταση του νέου ΔΣ του ΚΕ.Σ.Υ. και των Μόνιμων Επιτροπών αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. 3. Κάθε είδους εκκρεμείς αιτήσεις προς το ΚΕΣΥ, όπως σχετικά με την αναγνώριση νοσοκομείων ως κατάλληλων για ειδίκευση ιατρών θα κριθούν με βάση τον παρόντα νόμο. 4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 18 για τον καθορισμό του αριθμού θέσεων ειδίκευσης πανελληνίως λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των φοιτητών των Ελληνικών Ιατρικών Σχολών που ήσαν εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος πέντε έτη πριν. 5. Έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4, στην υπ αριθμ. Δ. αρμοδιότητα της Επιτροπής Εκπαίδευσης, παραμένουν σε ισχύ οι εγκύκλιες οδηγίες του ΕΟΦ 66500/ και 82205/ Τα τμήματα, οι κλινικές ή εργαστήρια στα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκπαιδεύονται ιατροί για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας οφείλουν να ζητήσουν, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, την αναγνώρισή τους ως Εκπαιδευτικών Μονάδων. 7. Οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν σε υφιστάμενες Εκπαιδευτικές Μονάδες κατά τη δημοσίευση του νόμου, όπως και οι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτές μέχρι την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου εκπαίδευσης. Εντάσσονται πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ως προς την θεωρητική κατάρτιση και με ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος της πρακτικής εξάσκησής τους. Όσοι ειδικευόμενοι υπηρετούν σε Εκπαιδευτικές Μονάδες που θα αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς, μετατίθενται με ισοκατανομή σε άλλες Εκπαιδευτικές Μονάδες του ιδίου ή άλλων Εκπαιδευτικών Κέντρων της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας. 8. Οι ειδικευόμενοι που έχουν ξεκινήσει εκπαίδευση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 9. Έως τη σύσταση των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 23 οι εξετάσεις διεξάγονται από τις υφιστάμενες επιτροπές οι οποίες βαθμολογούν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Όταν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των Εκπαιδευτικών Κέντρων, οι υφιστάμενοι πίνακες σειράς προτεραιότητας μεταφέρονται κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα από τις υφιστάμενες Εκπαιδευτικές Μονάδες στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Κέντρα των νοσοκομείων. Όσοι υποψήφιοι, είναι εγγεγραμμένοι σε δυο πίνακες προτεραιότητας λαμβάνεται υπόψη η αίτησή τους στην εκπαιδευτική μονάδα που παρέχει πλήρη ειδικότητα. Οι υποψήφιοι μετά την πρώτη κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας όλων των Εκπαιδευτικών Κέντρων ή μετά συμπλήρωση των θέσεων ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εγγραφούν σε άλλη λίστα ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. 14

15 11. Οι άδειες χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας που έχουν χορηγηθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατηρούν την ισχύ τους. Αρθρο Καταργούμενες 1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 17 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α ), των υποπαραγράφων 2 και 3 της παρ. 3 του άρθρου 29 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α ) καθώς και το προεδρικό διάταγμα 415/94 «περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για την απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 236 Α ) με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 2. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 415/1994 συνεχίζουν να ισχύουν μόνο για τους γιατρούς που ειδικεύονται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, οπότε εντός εξαμήνου από τη δημοσίευσή του υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 7 ΕΤΗ Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόμενος αγγειοχειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να θεραπεύει τις αγγειακές νόσους, Α) Όλων των αρτηριών, πλην της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου των στεφανιαίων, και εγκεφαλικών αγγείων, Β) του φλεβικού δικτύου και Γ) των λεμφικών αγγείων. Βασικός κορμός: Γενική Χειρουργική: 2 χρόνια Ειδική εκπαίδευση: Αγγειακή και ενδαγγειακή χειρουργική: 4 χρόνια Καρδιοχειρουργική: 6 μήνες Υπέρηχοι Αγγείων: 6 μήνες 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόμενος αιματολόγος να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των διαταραχών του αιμοποιητικού συστήματος, του λεμφικού ιστού και του αιμοστατικού μηχανισμού. Η εκπαίδευση στην Αιματολογία είναι κλινική και εργαστηριακή περιλαμβάνει δε επίσης την απόκτηση στοιχειώδους ερευνητικής εμπειρίας και την εμπέδωση αρχών και κανόνων δεοντολογίας. Βασικός κορμός: Εσωτερική Παθολογία 2 έτη Ειδική εκπαίδευση: 4 έτη Κλινική Αιματολογία: 2 έτη. Διαταραχές ερυθρών, λευκών και αιμοπεταλίων, σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας, αιματολογικές νεοπλασίες, κληρονομικές και επίκτητες διαταραχές θρόμβωσης και αιμόστασης, παιδιατρική αιματολογία, συμβουλευτική αιματολογία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αυτόλογη, αλλογενής με γνώση αξιολόγησης ιστοσυμβατότητας). Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο προσδιορίζεται αντιστοιχία έξι μηνών εργαστηρίου λόγω παράλληλης μελέτης επιχρισμάτων αίματος και μυελού των οστών. Διαγνωστική Εργαστηριακή Αιματολογία: 18 μήνες. Μελέτη επιχρισμάτων μυελού και αίματος, τεχνικές εργαστηριακής μελέτης ερυθροκυτταρικών διαταραχών, ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση οξειών λευχαιμιών και λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων, κλασική και μοριακή κυτταρογενετική, λοιπές τεχνικές μοριακής βιολογίας, διάγνωση και παρακολούθηση πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών, τεχνικές εργαστηριακής μελέτης αιμόστασης και θρομβοφιλίας. 15

16 Αιμοδοσία: 6 μήνες. Βασικές αρχές λειτουργίας, έλεγχος συμβατότητας, ανίχνευση/ταυτοποίηση αυτοαντισωμάτων και αλλοαντισωμάτων έναντι των ερυθροκυττάρων, ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών και άλλων παραγώγων αίματος, θεραπευτικές αφαιρέσεις, συλλογή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων αίματος. 3. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος ακτινοθεραπευτής ογκολόγος να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα ακτινοθεραπευτικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά την αντιμετώπιση ογκολογικών αρρώστων. Ο ειδικευόμενος στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, πρέπει, κατά προτεραιότητα, να εμπεδώσει την ασφαλή, ακριβή και αποτελεσματική χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και να εξοικειωθεί, σε ικανοποιητικό επίπεδο, με τις σύγχρονες μεθόδους ακτινοθεραπείας, κατά τη ριζική και ανακουφιστική ακτινοθεραπεία αρρώστων με κακοήθη νεοπλάσματα. Επίσης, να γνωρίζει τις συνδυασμένες αντινεοπλασματικές θεραπείες καθώς και όλες τις υποστηρικτικές. Επιπρόσθετα, πρέπει να γνωρίζει και τις εφαρμογές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων. Βασικός κορμός: 18 μήνες (Εσωτερική Παθολογία: 6 μήνες, Ογκολογική Παθολογία: 12 μήνες) Ειδική εκπαίδευση: 42 μήνες. Η ειδική εκπαίδευση κατανέμεται ως ακολούθως Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: 36 μήνες Ακτινολογία: 6 μήνες 4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ Η ακτινολογία είναι πολυθεματική ειδικότητα και απαιτεί απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ακτινολόγος να εφαρμόζει όλες τις μεθόδους για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Πρώτη περίοδος : 12 μήνες Τρεις μήνες Εσωτερική Παθολογία και τρεις Χειρουργική. Δύο μήνες Κλασσική ακτινολογία. Δύο μήνες Υπερηχοτομογραφία.Δύο μήνες Αξονική τομογραφία Εκπαίδευση στην: Ακτινοφυσική, Ακτινοπροστασία, Ακτινοανατομία, τεχνικές διενέργειας εξετάσεων (positioning). Ειδική Εκπαίδευση : 42 μήνες Οκτώ μήνες Κλασική Ακτινολογία.Δέκα μήνες Υπερηχοτομογραφία.Δέκα μήνες Αξονική Τομογραφία.Έξι μήνες Μαγνητική Τομογραφία.Έξι μήνες Αγγειογραφία Δυο μήνες Μαστογραφία Η εκπαίδευση γίνεται ανά σύστημα (ΚΝΣ, Θώρακας, Γαστρεντερικό, Ουρογεννητικό κλπ). Απαιτείται η διενέργεια :4000 Αξονικών Τομογραφιών.4000 Υπερηχοτομογραφημάτων.1200 Μαγνητικών Τομογραφιών.400 Επεμβατικών πράξεων.1000 ειδικών εξετάσεων Κλασικής Ακτινολογίας Κατ επιλογή εξειδίκευση ανά μέθοδο ή σύστημα: 6 μήνες Μαστός Ένα μήνα Χειρουργική.Δυο μήνες Μαστογραφία.Δυο μήνες. Υπερηχοτομογραφία Ένα μήνα Μαγνητική Μαστογραφία Καρδιαγγειακό Ένα μήνα Καρδιολογία.Δύο μήνες Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς. Δυο μήνες Υπερηχοτομογραφία. Ένα μήνα Αξονική Στεφανιογραφία Θώρακας Ένα μήνα Πνευμονολογία.Δύο μήνες Κλασική Ακτινολογία.Τρείς μήνες Αξονική Τομογραφία Πεπτικό Ένα μήνα Γαστρεντερολογία. Ένα μήνα ενδοσκοπική Υπερηχοτομογραφία. Δυο μήνες κλασική ακτινολογία. Δυο μήνες νεότερες μεθόδους απεικόνισης Γυναικολογία 16

17 Ένα μήνα γυναικολογία. Τρείς μήνες Υπερηχοτομογραφία. Δυο μήνες Μαγνητική Τομογραφία (γυναικολογία -κύηση). ΩΡΛ Ένα μήνα ΩΡΛ. Δυο μήνες Υπερηχοτομογραφία.Δυο μήνες Μαγνητική Τομογραφία. Ενα μήνα Αξονική Τομογραφία Μυοσκελετικό Ένα μήνα ορθοπεδική. Δύο μήνες Υπερηχοτομογραφία μυοσκελετικού.ένα μήνα Αξονική. Δύο μήνες Μαγνητική Παιδιατρική Ένα μήνα παιδιατρική. Τρείς μήνες Υπερηχοτομογραφία. Δύο μήνες Μαγνητική και Αξονική Τομογραφία Ουρολογία Ένα μήνα εκπαίδευση σε ουρολογία. Ένα μήνα Κλασική Ακτινολογία. Δύο μήνες υπερηχοτομογραφία. Δύο μήνες Αξονική και Μαγνητική τομογραφία Ογκολογία Ένα μήνα ογκολογία.τρείς μήνες PET-CT.Δύο μήνες Μαγνητική Τομογραφία Νευροακτινολογία Ένα μήνα νευρολογία. Δύο μήνες Αξονική Τομογραφία. Τρεις μήνες Μαγνητική Τομογραφία Επεμβατική Ακτινολογία Ένα μήνα αγγειοχειρουργική.ένα μήνα νευροχειρουργική.τρεις μήνες Αγγειογραφία.Ένα μήνα Αξονική Τομογραφία 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε όλους τους τομείς της Αλλεργιολογίας, ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσει και να διαφοροδιαγνώσει τα αμιγώς ανοσολογικής φύσεως αλλεργικά νοσήματα και τους «μιμητές» αυτών. Απώτερος σκοπός η ορθολογική και σύγχρονη αντιμετώπιση διαγνωστικά, θεραπευτικά και προληπτικά - του αλλεργικού ασθενούς και της οικογενείας του, όπου ενδείκνυται. Περιληπτικά περιλαμβάνει εκπαίδευση στην Bασική Ανοσολογία γενικά και ειδικά την εκπαίδευση στην νοσολογία των αλλεργικών νοσημάτων καθώς στην Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσολογικών οντοτήτων της Αλλεργιολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας (άσθμα, πνευμονίτιδες υπερευαισθησίας, αλλεργική ρινοκολπίτιδα με ή χωρίς επιπεφυκίτιδα, τροφική αλλεργία, αναφυλαξία, κνίδωση-αγγειοοίδημα, ατοπική δερματίτιδα, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, φαρμακευτική αλλεργία, πρωτογενή ή επίκτητα νοσήματα του ανοσοποιητικού, αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες ανοσολογικές διαταραχές), συμπεριλαμβανομένων και των ανοσοανεπαρκειών με «αλλεργικές ή αλλεργοειδείς εκδηλώσεις. Επίσης εκπαίδευση α) στην Διενέργεια-αξιολόγηση των in vivo [δερματικές δοκιμασίες σε αλλεργιογόνα όλων των τύπων και σε φυσικούς ή άλλους παράγοντες, δοκιμασίες πρόκλησης: ρινικές, βρογχικές, οφθαλμικές, per os και παρεντερικές, δοκιμασία εκπνεόμενου μονοξειδίου αζώτου (eno)] και των in vitro απαιτούμενων διαγνωστικών δοκιμασιών, β) στην Επιτέλεση- Αξιολόγηση σπιρομετρικού (καμπύλης ροήςόγκου) ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας και στην Διενέργεια συνεδριών Ειδικής Ανοσοθεραπείας, άλλων τύπων Ανοσορρύθμισης (ΕΦ γ-σφαιρίνη, μονοκλωνικά αντισώματα, κλπ.), καθώς και Απευαισθητοποίησης σε τροφές, φάρμακα, βιολογικούς παράγοντες ή άλλες ουσίες. Βασικός κορμός: Εσωτερική Παθολογία 24 μήνες Ειδική εκπαίδευση: 48 μήνες, ήτοι: Κλινική Αλλεργιολογία: 36 μήνες σε εκπαιδευτικό Κέντρο νοσοκομείου ενηλίκων Κλινικο-Εργαστηριακή Ανοσολογία : 6μήνες, Πνευμονολογία (φυσιολογία της αναπνοής): 3 μήνες Δερματολογία: 3 μήνες 17

18 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, την περιεγχειρητική φροντίδα για προγραμματισμένες και επείγουσες χειρουργικές και διαγνωστικές επεμβάσεις και για την αντιμετώπιση ασθενών με οξύ και χρόνιο πόνο, ασθενών με υπερ-επείγοντα προβλήματα καθώς και βαρέως πασχόντων. : Βασική Ειδίκευση: 2 έτη, 1ο έτος: Γενική Χειρουργική: 9μήνες, Ορθοπαιδική: 3 μήνες 2ο έτος: ΩΡΛ: 3 μήνες, Ουρολογία: 3 μήνες, Μαιευτική Αναισθησία και Αναλγησία : 4 μήνες, Νοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική: 2 μήνες, Ανώτερη Ειδίκευση: 3 έτη 3ο έτος Γενική Χειρουργική: 5 μήνες, Παιδοαναισθησία: 4 μήνες, Νευροαναισθησία: 3 μήνες. 4ο έτος Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: 6 μήνες, Μονάδα Χρόνιου Πόνου: 3 μήνες, Γενική Χειρουργική και μετεγχειρητική αναλγησία:,3 μήνες 5ο έτος Γενική Χειρουργική και μετεγχειρητική αναλγησία: 3 μήνες, Θωρακοοαναισθησία: 3 μήνες, Καρδιοαναισθησία: 3 μήνες, Αναισθησία Χειρουργικής των μεγάλων αγγείων: 3μήνες 7. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:5 ΕΤΗ Περιλαμβάνει απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ούτως ώστε ο ειδικευμένος Βιοπαθολόγος να διαθέτει γνώση και εμπειρία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Συγκεκριμένα: 1.Συμβουλεύει τους κλινικούς ιατρούς για τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών. 2.Επιλέγει, αναπτύσσει και εφαρμόζει τις πλέον ενδεδειγμένες εργαστηριακές εξετάσεις, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τους ασθενείς. 3.Αναπτύσσει τα εργαστηριακά πρωτόκολλα ανά νόσημα. 4.Ερμηνεύει, αξιολογεί και υπογράφει ως μόνος υπεύθυνος, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. 5.Προτείνει στο νοσοκομείο πολιτικές για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντοχής των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά. 6.Συνεργάζεται και παρέχει υπηρεσίες σε Εθνικούς Επιστημονικούς Οργανισμούς Επιτήρησης καθώς και σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 7.Αναλαμβάνει προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 9.Ως υπεύθυνος Εργαστηρίου αναλαμβάνει τις διοικητικές και επικοινωνιακές αρμοδιότητες, που απαιτούνται, εφαρμόζοντας κανόνες ποιότητας σωστής εργαστηριακής πρακτικής αλλά και βιοασφάλειας. Βασικός κορμός εκπαίδευσης: Εσωτερική Παθολογία 12 μήνες Ειδική εκπαίδευση: Μικροβιολογία: 18 μήνες Ανοσολογία: 6 μήνες Ιατρική Βιοχημεία: 12 μήνες Εργαστηριακή Αιματολογία Αιμοδοσία: 12 μήνες (Aιματολογικό: 9 μήνες και Αιμοδοσία 3 τρεις μήνες) 8. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 18

19 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:6 ΕΤΗ Περιλαμβάνει την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος γαστρεντερολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νοσήματα του γαστρεντερικού σωλήνα, του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, χρόνια και επείγοντα. Θα πρέπει να είναι αυτάρκης στην εκτέλεση των βασικών ενδοσκοπικών πράξεων, δηλαδή οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκοπήσεων, ολικών κολοσκοπήσεων (με ειλεοσκόπηση), ορθοσιγμοειδοσκοπήσεων, πρωκτοσκοπήσεων, διαγνωστικών και επεμβατικών / θεραπευτικών που περι-λαμβάνουν τη λήψη βιοπτικού κυτταρολογικού υλικού για εξέταση, τεχνικές ενδοσκοπικής αιμόστασης, τεχνικές αντιμετώπισης καλοήθων ή κακοήθων στενώσεων του πεπτικού και εκτομή πολυπόδων. Θα πρέπει επίσης να είναι εξοικειωμένος με το κατά το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από το ευρύ φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας που περιλαμβάνει: τη χορήγηση καταστολής και αναλγησίας στην ενδοσκόπηση,τις ενδοσκοπήσεις πεπτικού με ασύρματη κάψουλα, τη διαγνωστική και επεμβατική / θεραπευτική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP), την εκτέλεση υπερηχογραφημάτων, κοιλιακών ή / και ενδοσκοπικών, των οργάνων που αφορούν την ειδικότητα (γαστρεντερικός σωλήνας, ήπαρ, χοληφόρα αγγεία, πάγκρεας), τη βιοψία ήπατος, διαδερμική (τυφλή ή υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση) ή διασφαγιτιδική, την ελαστογραφία (fibroscan) ήπατος, τις δοκιμασίες αναπνοής (Breath tests), τη κινητικότητα του πεπτικού (phμετρία, μανομετρία, αντιστασιομετρία), τις θεραπευτικές τεχνικές με χρήση ραδιοσυχνοτήτων/laser/apc, την ογκολογία του πεπτικού, την διατροφή και την προχωρημένη ηπατολογία, όπως αυτή των μεταμοσχεύσεων. : Βασικός κορμός εκπαίδευσης: Εσωτερική Παθολογία 24 μήνες Ειδική εκπαίδευση: Γαστρεντερολογία: 48 μήνες 9. ΓΕΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 4 ΕΤΗ Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Γενικός/ Οικογενειακός Ιατρός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και θεραπεύει όλα τα οξέα και χρόνια νοσήματα και τις αδιαφοροποίητες και ασαφείς νοσολογικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), να παρέχει άμεση περίθαλψη στις επείγουσες περιπτώσεις και να παραπέμπει σε άλλες ιατρικές ειδικότητες και υπηρεσίες υγείας της περιπτώσεις, που απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα. Να αντιμετωπίζει τον άρρωστο ως ολότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχολογία του και το οικογενειακό εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον και να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει επιδημιολογικές έρευνες στον πληθυσμό ευθύνης της Π.Φ.Υ., συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αναγκών υγείας, του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης παρεμβάσεων σε συνεργασία με την κοινότητα και τους φορείς της και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων. Κύκλοι εκπαίδευσης Κύκλος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 19 μήνες Κέντρο Υγείας: 15 μήνες (3μήνες στην αρχή και 12μήνες στο τέλος) Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική: 3 μήνες Δημόσια Υγεία, επιδημιολογία, βιοστατιστική και μεθοδολογία της έρευνας: 1 μήνας Κύκλος Παθολογίας:: 16 μήνες Εσωτερική Παθολογία: 5 μήνες, Καρδιολογία: 3 μήνες, Παιδιατρική: 3μήνες,Δερματολογία: 1 μήνας Πνευμονολογία: 1μήνας,Νευρολογία: 1 μήνας και,ψυχιατρική: 2 μήνες. Κύκλος χειρουργικής: 10 μήνες Γενική Χειρουργική : 3 μήνες, Μαιευτική-Γυναικολογία : 1 μήνας,,ορθοπεδική-τραυματιολογία: 3 μήνες, Οφθαλμολογία: 1 μήνας, ΩΡΛ : 1 μήνας και Ουρολογία: 1 μήνας Εργαστηριακός κύκλος: 3 μήνες Aκτινολογία: 2 μήνες και Βιοπαθολογία: 1 μήνας 19

20 10. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 5 ΕΤΗ H ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να θεραπεύει τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς παθήσεις: α) του δέρματος και των εξαρτημάτων του, β) των ορατών βλεννογόνων, γ) της πρωκτογεννητικής περιοχής, δ)του επιπολής κυκλοφορικού συστήματος. Πρέπει, επίσης, να μπορεί να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Eπιπλέον, πρέπει να μπορεί να αφαιρεί καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες του δέρματος, των ορατών βλεννογόνων και των εξαρτημάτων τους. Ακόμη δε, να είναι σε θέση να εφαρμόσει νεότερες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπευτικές τεχνικές που έχουν σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία. Βασικός κορμός: Εσωτερική Παθολογία: 12 μήνες Ειδική εκπαίδευση: Πλαστική Χειρουργική: 6 μήνες και Δερματολογία-Αφροδισιολογία: 42 μήνες 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 6 ΕΤΗ Η ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού είναι ο κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται, κύρια, με τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ιστών και συστημάτων, αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της δράσης των ορμονών αλλά και των μεταβολικών τους συνεπειών. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευόμενος Ενδοκρινολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα συνήθη αλλά και τα σπανιότερα ενδοκρινολογικά νοσήματα. Επιμερίζεται στη Βασική Κλινική Ενδοκρινολογία (νευρο-ενδοκρινικό σύστημα, υποθάλαμος, υπόφυση, επινεφρίδια, θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδείς αδένες, ορμόνες του πεπτικού συστήματος, γονάδες, πάγκρεας, ορμονική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ενήβωση, αύξηση και ανάπτυξη), στο Σακχαρώδη Διαβήτη (διαβήτης τύπου 1, διαβήτης τύπου 2, διαβήτης κύησης, επιπλοκές), στο Μεταβολισμό και στη Διατροφή (μεταβολικά νοσήματα των οστών {οστεοπόρωση, οστεομαλακία}, δυσλιπιδαιμίες, παχυσαρκία, απίσχανση, διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών) και στην Διαγνωστική/Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία (διαγνωστικές δοκιμασίες, ορμονικοί προσδιορισμοί, υπερηχογραφία). Βασικός κορμός: Εσωτερική Παθολογία: 24 μήνες Ειδική εκπαίδευση: Ενδοκρινολογία: 48 μήνες Η εκπαίδευση στην ενδοκρινολογία περιλαμβάνει: Βασική Κλινική ενδοκρινολογία: 12 μήνες Σακχαρώδης Διαβήτης: 12 μήνες Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής: 6 μήνες Παιδιατρική Ενδοκρινολογία: 6 μήνες Διαγνωστική Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία: 12 μήνες Οι 12 μήνες εργαστηριακής εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής: 20

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα