ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» Οι ισχύουσες διατάξεις εµφανίζονται µε τονισµένους χαρακτήρες Οι διατάξεις που καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν εµφανίζονται µε διαγραµµένους χαρακτήρες Οι διατάξεις που προστέθηκαν µε το Ν. 2945/01 εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες και πλάγια γραφή, ενώ οι εισηγητικές αυτών παράγραφοι µε έντονους και υπογραµµισµένους χαρακτήρες. εκέµβριος 2001

2 ΝΟΜΟΣ 1845 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας ασοπροστασία και άλλες διατάξεις ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ Ν.2945/2001 Κεφάλαιο Α' Άρθρο 1 Έννοια όρων Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια : α) " Αγροτική έρευνα " είναι οι θεωρητικές ή πειραµατικές εργασίες που σκοπό έχουν : - τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας των αγροτικών προϊόντων, - την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, - την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, - τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήµατος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων οικογενειακής µορφής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. β) "Μελέτη" είναι η συστηµατική συλλογή, αξιολόγηση και ταξινόµηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από κρατικούς, επιστηµονικούς ή κοινωνικούς φορείς. γ) "Τεχνολογική ανάπτυξη" είναι η ανάπτυξη και µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού προγράµµατος του Υπουργείου Γεωργίας και επιτυγχάνονται µε µελέτες, ερευνητικά προγράµµατα και τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών µέτρων. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 1 από 62

3 δ) "Έργο" είναι η σχεδιασµένη δραστηριότητα έρευνας µε συγκεκριµένο αντικείµενο, µεθοδολογία, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και προϋπολογισµό δαπανών. ε) "Πρόγραµµα" είναι το σύνολο των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισµένη χρονική περίοδο. στ) "Αξιολόγηση" είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο ερευνητικά προγράµµατα ή έργα χαρακτηρίζονται από επιστηµονική ποιότητα και πληρότητα και έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την επιτυχή εκτέλεσή τους. ζ) "Αποτίµηση" είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο τα επί µέρους καθώς και τα τελικά αποτελέσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων χαρακτηρίζονται από επιστηµονική ποιότητα και πληρότητα και συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση των στόχων του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και εάν η διαχείριση των πόρων και η κινητοποίηση του δυναµικού έγινε σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από την ανάθεση των ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων. Άρθρο 2 Χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τοµείς της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας 1. Η χάραξη και άσκηση της πολιτικής στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. 2. Ειδικότερα στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας ανήκει: α) Ο προγραµµατισµός της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας και οι προτάσεις για νοµοθετική ρύθµιση, µε βάση τα πορίσµατά τους σχετικά µε την ελληνική αγροτική οικονοµία και την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του αγροτικού πληθυσµού της χώρας, καθώς και το περιβάλλον, ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 2 από 62

4 β) Η κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισµού για την αγροτική έρευνα και τεχνολογία του Υπουργείου Γεωργίας, γ) Κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε τις πιο πάνω δραστηριότητες και συµβάλλει στην πραγµατοποίησή τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) µπορεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να ανατίθενται απευθείας µε σύµβαση έργου µελέτες και αξιολογήσεις σε ειδικούς επιστήµονες, εµπειρογνώµονες, ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να συνιστώνται οµάδες εργασίας από ειδικούς επιστήµονες για την παρακολούθηση της σύνταξης και αξιολόγησης καθώς και την εφαρµογή των πιο πάνω µελετών, εφ' όσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ιδρύµατα αντίστοιχα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Τα µέλη των οµάδων εργασίας µπορεί να λαµβάνουν αποζηµίωση που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµικών. 4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή άλλων οργανισµών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, µπορεί να συνιστώνται οργανισµοί ή εταιρείες στις οποίες µπορεί να µετέχουν το ηµόσιο καθώς και άλλα νοµικά πρόσωπα. Τα συνιστώµενα νοµικά πρόσωπα λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, µε σκοπό την εφαρµογή και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας. Άρθρο 3 Σύσταση Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Επωνυµία - Έδρα Σκοπός ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 3 από 62

5 Για την εφαρµογή της πολιτικής στους τοµείς αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόµενο στο δηµόσιο τοµέα και εποπτευόµενο από το Υπουργείο Γεωργίας, µε την επωνυµία "Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας" (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), µε έδρα την Αθήνα. Η επωνυµία αυτή για τις σχέσεις του µε τις χώρες του εξωτερικού είναι National Agricultural Research Foundation. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσια ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, ρυθµίζονται ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες εποπτείας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. από το Υπουργείο Γεωργίας. µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα ορίζεται και ο αριθµός ελέγχων ανάλογα µε τον όγκο των παραγοµένων ή καταναλισκοµένων προϊόντων. * 1. Το εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 1845/99, το οποίο είχε προστεθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2538/97 (ΦΕΚ 242 Α ), καταργείται από τότε που ίσχυσε. Άρθρο 4 Αρµοδιότητες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 1. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής του Υπουργείου Γεωργία και σύµφωνα µε τους στόχους της αγροτικής έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας. Ειδικότερα το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. : α) Εφαρµόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Γεωργίας, β) Αναλαµβάνει την διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων του Υπουργείου Γεωργίας, ή φυσικών ή νοµικών προσώπων και επίσης διενεργεί για λογαριασµό τους εργαστηριακές αναλύσεις, διαγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών, φυτοφαρµάκων, µηχανηµάτων και λιπασµάτων, ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 4 από 62

6 γ) Αξιολογεί και αποτιµά τα προγράµµατα αγροτικής έρευνας που διεξάγονται από ερευνητικές µονάδες του και υποβάλλει τα σχετικά πορίσµατα στο Υπουργείο Γεωργίας. δ) Ενεργεί για την κατοχύρωση και προστασία δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας και σηµάτων στον τοµέα της αγροτικής έρευνας που διεξάγεται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή σε άλλα ιδρύµατα ή νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας που εκτελούν ερευνητικά προγράµµατα για λογαριασµό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ελέγχει την κατοχύρωσή τους και παρέχει τεχνολογικές γνώσεις σε όλα τα σχετικά θέµατα, ε) Συλλέγει και αξιοποιεί επιστηµονικές και τεχνολογικές πληροφορίες σε θέµατα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, τις οποίες µεταφέρει για την εφαρµογή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και τους εποπτευµένους από αυτό οργανισµούς, τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ατοµικές ή συλλογικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. στ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και οργανώσεις, µε εκπαιδευτικά, επιστηµονικά και ερευνητικά ιδρύµατα και αναπτύσσει διεπιστηµονικές σχέσεις σε θέµατα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας µε ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. ζ) Προκηρύσσει και χορηγεί υποτροφίες στο προσωπικό του. η) ιοργανώνει συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, σεµινάρια και διαλέξεις για την προαγωγή της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της επιστηµονικής ενηµέρωσης. * 2. Η παράγραφος 1, του άρθρου 4 του ν. 1845/89, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν. 2538/97, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και την εισήγηση στον Υπουργό Γεωργίας, διά των αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου, της ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 5 από 62

7 αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, που είναι αναγκαία για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. : α) Εφαρµόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Γεωργίας, β) Αναλαµβάνει την διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων του Υπουργείου Γεωργίας, ή φυσικών ή νοµικών προσώπων και επίσης πραγµατοποιεί για λογαριασµό τους µελέτες, εργαστηριακές αναλύσεις, διαγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών, φυτοφαρµάκων, µηχανηµάτων και λιπασµάτων, γ) Υποβάλλει τα πορίσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων στο Υπουργείο Γεωργίας. δ) Ενεργεί για την κατοχύρωση και προστασία δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας και σηµάτων στον τοµέα της αγροτικής έρευνας που διεξάγεται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή σε άλλα ιδρύµατα ή νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας που εκτελούν ερευνητικά προγράµµατα για λογαριασµό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή του Υπουργείου Γεωργίας, ελέγχει την κατοχύρωσή τους και παρέχει τεχνολογικές γνώσεις σε όλα τα σχετικά θέµατα, ε) Συλλέγει και αξιοποιεί επιστηµονικές και τεχνολογικές πληροφορίες σε θέµατα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, τις οποίες µεταφέρει για την εφαρµογή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και τους εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς, τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ατοµικές ή συλλογικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, στ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και οργανώσεις, µε εκπαιδευτικά, επιστηµονικά και ερευνητικά ιδρύµατα και αναπτύσσει διεπιστηµονικές σχέσεις σε θέµατα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας µε ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. ιοργανώνει συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, σεµινάρια και διαλέξεις για την προαγωγή της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας καθώς και της επιστηµονικής ενηµέρωσης. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 6 από 62

8 ζ) Προκηρύσσει και χορηγεί υποτροφίες στο προσωπικό του, η) Αντιµετωπίζει κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την αγροτική έρευνα και τεχνολογία. 2. Το αντικείµενο δραστηριότητας του Εθνικού Οργανισµού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Ε.Ο.Π.Υ.) στα µέσα για την επίτευξη των σκοπών του και οι πόροι του, όπως ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του ν.1564/1985 (ΦΕΚ 164) περιέρχονται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 3. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρµογών και Αναλύσεως Λιπασµάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) Λυκόβρυσης-Αττικής, Ξυλοκάστρου-Κορινθίας, Σίνδου-Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κοµοτηνής, Λάρισας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου-Κρήτης επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας καθορίζονται οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Προστασίας Φυτών, που περιέρχονται στην αρµοδιότητα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση της ιεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας, µπορεί να εκχωρούνται αρµοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέµατα έρευνας σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα. Άρθρο 5 Πόροι ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ατέλειες και προνόµια - Έλεγχος οικονοµικής διαχείρισης 1. Πόροι του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι: α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Γεωργίας β) η ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό των δηµόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλου φορέα, γ) επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισµούς, ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 7 από 62

9 δ) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στο ηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, ε) έσοδα από την εκµετάλλευση της περιουσίας του, στ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων, ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 2. Οι πόροι και τα έσοδα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασµό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., ο οποίος διακινείται µε γραπτές εντολές, που υπογράφονται από το γενικό διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και το διευθυντή της ιεύθυνσης Οικονοµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή από το νόµιµο αναπληρωτή του. 3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 4. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. απαλλάσσεται από δικαστικά τέλη για όλες τις δίκες του και απολαµβάνει όλες τις ατέλειες και τα δικαστικά και δικονοµικά προνόµια που έχει το ηµόσιο. 5. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γίνεται µέσα στους δύο πρώτους µήνες κάθε έτους από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών, ύστερα από αίτηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και αφορά το προηγούµενο έτος. Η έκθεση του ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας µέχρι την 31 η Μαρτίου του ίδιου έτους. Ο ετήσιος ισολογισµός και η έκθεση των ορκωτών λογιστών δηµοσιεύονται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών, µία πρωινή και µία απογευµατινή. Ο Υπουργός Γεωργίας µπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 8 από 62

10 Άρθρο 6 Όργανα διοίκησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Όργανα διοίκησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι: 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) 2. Ο Γενικός ιευθυντής (Γ..) Άρθρο 7 ιοικητικό Συµβούλιο 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) µέλη: α) τον Πρόεδρο, που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας από επιστήµονες µε κύρος, γνώσεις και διοικητική εµπειρία, β) το ιευθυντή της ιεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας, ως αντιπρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, γ) το Γενικό ιευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. δ) δύο καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων γεωτεχνικής ειδικότητας, που να έχουν συµβάλει σηµαντικά στην αγροτική έρευνα, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ε) το ιευθυντή της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Γεωργικών ιαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας, µε τον αναπληρωτή του στ) έναν επιστήµονα κύρους, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ζ) έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µαζί µε τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το ερευνητικό προσωπικό του, η) έναν εκπρόσωπο του λοιπού επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., µαζί µε τον αναπληρωτή του που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο του προσωπικού αυτού, ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 9 από 62

11 θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συµβούλιό της, ι) έναν εκπρόσωπο των γεωργικών βιοµηχανιών ή των επιχειρήσεων γεωργικής έρευνας, παραγωγής ή διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή γεωργικών φαρµάκων, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. τα µέλη των περιπτώσεων ζ) και η) ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. *3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1845/89, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά µε το στοιχείο α της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α ) και µε την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 2538/97, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από δεκατρία µέλη ως ακολούθως: α) Tον Πρόεδρο, που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας από επιστήµονες µε κύρος, γνώσεις και διοικητική εµπειρία, β) Το Γενικό ιευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του.σ., όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή δεν υπάρχει. γ) Τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µε τον αναπληρωτή του, δ) Έναν καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος γεωτεχνικής ειδικότητας (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου), που έχει συµβάλει σηµαντικά στην αγροτική έρευνα, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ε) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε βαθµό Γενικού ιευθυντή ή ιευθυντή, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 10 από 62

12 στ) ύο υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, µε βαθµό Γενικού ιευθυντή ή ιευθυντή, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Γεωργίας, ζ) Έναν επιστήµονα κύρους, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, η) Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µε τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το ερευνητικό προσωπικό του, θ) Έναν εκπρόσωπο του µη ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και των αποσπασµένων στο ίδρυµα αυτό υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, µε τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο του παραπάνω προσωπικού, ι) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συµβούλιό της, ια) Έναν εκπρόσωπο των γεωργικών βιοµηχανιών ή των επιχειρήσεων γεωργικής έρευνας, παραγωγής ή διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή γεωργικών φαρµάκων, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας. ιβ) Έναν εκπρόσωπο των ενώσεων ή συλλόγων προστασίας καταναλωτών που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που ορίζεται από τον Πρόεδρο του.σ. 2. Τα µέλη του.σ. µε ισάριθµα αναπληρωµατικά διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η διάρκεια της θητείας των µελών του.σ. είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση που εκλείψει ή παραιτηθεί µέλος του.σ. διορίζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας που εκλέγεται ή ορίζεται ανάλογα µε την περίπτωση. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 11 από 62

13 * 4. Η παράγραφος 3, του άρθρου 7 του ν. 1845/89, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά µε το στοιχείο β της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 2040/92 και τελικώς µε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν. 2538/97, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η διάρκεια της θητείας των µελών του.σ. είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται. Αν εκλείψει ή παραιτηθεί τακτικό µέλος του.σ. και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από το αντίστοιχο αναπληρωµατικό, διορίζεται νέο τακτικό µέλος µαζί µε το αναπληρωµατικό του για το υπόλοιπο της θητείας που εκλέγεται ή ορίζεται ανάλογα µε την περίπτωση. Μέχρι τον ορισµό του νέου µέλους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ). 4. Στις συνεδριάσεις του.σ. µετέχει χωρίς ψήφο και ο νοµικός σύµβουλος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 5. Η αµοιβή του προέδρου του.σ. καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας. εν παρέχεται αµοιβή στον πρόεδρο του.σ. στην περίπτωση που τη θέση του προέδρου κατέχει µέλος.ε.π. των Α.Ε.Ι. 6. Για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του.σ. τα µέλη, ο νοµικός σύµβουλος και ο γραµµατέας λαµβάνουν αποζηµίωση που καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας. Άρθρο 8 Αρµοδιότητες - Λειτουργία.Σ. 1.Το.Σ. εκπροσωπεί το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και έχει τις εξής αρµοδιότητες : α) Καταρτίζει τους κανονισµούς οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των ινστιτούτων και υπηρεσιών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., κατάστασης προσωπικού, προµηθειών και οικονοµικής διαχείρισης. Οι κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 12 από 62

14 β) Γνωµοδοτεί στον Υπουργό Γεωργίας για την σύσταση, αναµόρφωση, συγχώνευση ή κατάργηση υφιστάµενων ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γ) Με εισήγηση του Γενικού ιευθυντή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισµό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.. δ) Καταρτίζει, µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές του Συντονιστικού Συµβουλίου Αγροτικών Ερευνών και µε τη βοήθεια του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το γενικό πρόγραµµα των δραστηριοτήτων (ετήσιο και πολυετές), το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση. ε) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων που συντάσσεται µε βάση τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων των ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και µε τη συνεργασία του Επιστηµονικού Συµβουλίου,. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση. στ) Αποφασίζει µετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, για τη σύναψη συµβάσεων αγορών, πωλήσεων και µισθώσεων κινητών και ακινήτων. ζ) Ενεργεί για την κατοχύρωση, προστασία, εκµετάλλευση ή εκχώρηση των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας και σηµάτων στον τοµέα της αγροτικής έρευνας σύµφωνα µε την παράγραφο δ του άρθρου 4 του νόµου αυτού. η) Αποφασίζει τη σύσταση οργανισµών ή εταιρειών του άρθρου 2 παρ. 4 του νόµου αυτού. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τους Υπουργούς προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας. θ) Καθορίζει τη διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και χρηµατοδότησης των ερευνητικών προγραµµάτων, καθώς και τη διαδικασία πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των ερευνητικών έργων. ι) Αναθέτει µελέτες µε αµοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών του σε ερευνητές που δεν ανήκουν στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτών των µελετών από το ερευνητικό προσωπικό του. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 13 από 62

15 ια) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. ιβ) Αποφασίζει τη σύναψη δανείων, ύστερα από εισήγηση του γενικού διευθυντή και εξουσιοδοτεί προς τούτο τα αρµόδια όργανα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που υπογράφουν τα σχετικά δανειστικά συµβόλαια. ιγ) Αποφασίζει το διορισµό, την πρόσληψη και την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.. ιδ) Προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων του γενικού διευθυντή και των διευθυντών των ινστιτούτων. ιε) Μεταθέτει το µη ερευνητικό προσωπικό του ιδρύµατος ύστερα από εισήγηση του γενικού διευθυντή και σύµφωνα µε τον κανονισµό κατάστασης προσωπικού. ιστ) Μπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του προς το γενικό διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και παρακολουθεί και ελέγχει αυτόν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. ιζ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ., την αποστολή στο εξωτερικό εµπειρογνωµόνων, συνεργατών και υπαλλήλων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθώς και την πρόσκληση στην Ελλάδα επιστηµόνων διακεκριµένων στην αγροτική έρευνα. ιη) Εγκρίνει συµβάσεις και δαπάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό προµηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. ιθ) Προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που δεν προβλέπονται στο νόµο αυτόν και στον κανονισµό κατάστασης προσωπικού. κ) ιορίζει τους διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.. κα) Συγκροτεί τα επιστηµονικά συµβούλια των Ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τις επιτροπές αξιολόγησης και διορισµού ή πρόσληψης του ερευνητικού προσωπικού των Ινστιτούτων αυτών, µετά από γνώµη του επιστηµονικού συµβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και διορισµού ή πρόσληψης του µη ερευνητικού προσωπικού των Ινστιτούτων αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας, ύστερα από γνώµη του.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. κβ) Χορηγεί, µε πρόταση του Ε.Σ., ερευνητικές άδειες στο ερευνητικό προσωπικό. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 14 από 62

16 κγ) Προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας την απονοµή ειδικών βραβείων για την αναγνώριση εξαιρετικά δηµιουργικής επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, ύστερα από αξιολόγησή της από το Ε.Σ.. κδ) Αποφασίζει τη διοργάνωση συµποσίων, συνεδρίων και σεµιναρίων σε θέµατα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας. κε) Αποφασίζει για θέµατα της αρµοδιότητάς του, που παραπέµπονται από τον Υπουργό Γεωργίας ή εισάγονται από το γενικό διευθυντή, το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και το Ε.Σ. των ινστιτούτων. * 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 1845/89, όπως τροποποιήθηκε µε τα εδάφια α, β και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 2040/92 και µε την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν. 2538/97, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1.Το.Σ. εκπροσωπεί το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και έχει τις εξής αρµοδιότητες : α) Καταρτίζει τους Κανονισµούς Οργανωτικής ιάρθρωσης και Λειτουργίας, Κατάστασης Προσωπικού, Προµηθειών και Οικονοµικής ιαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., οι οποίοι εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. β) Συγκροτεί το Επιστηµονικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τα Επιστηµονικά Συµβούλια των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας (Ε.Σ.Ε.Ι.) γ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ., την εξειδίκευση της ερευνητικής πολιτικής των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, σύµφωνα µε τη γενικότερη πολιτική επί της αγροτικής έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας. δ) ιαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Αποφασίζει τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηµατοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση µελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 15 από 62

17 ακινήτων. Η απόφαση για την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας. ε) Με εισήγηση του Γενικού ιευθυντή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισµό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του. στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το Ε.Σ., την ετήσια έκθεση ερευνητικών πεπραγµένων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και την υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση. ζ) Προκηρύσσει τις κενές θέσεις και προσλαµβάνει το ερευνητικό και το λοιπό προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Χορηγεί στο προσωπικό ερευνητικές και εκπαιδευτικές άδειες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Μεταθέτει ή αποσπά τους ερευνητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. η) Αποφασίζει την απονοµή τιµητικών µεταλλείων, διπλωµάτων, βραβείων, για την αναγνώριση εξαιρετικά δηµιουργικής επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας ή προσφοράς σε πάσης φύσεως φυσικά και νοµικά πρόσωπα. θ) Επιτρέπεται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του προς τον Πρόεδρο του.σ., το Γενικό ιευθυντή και τους ιευθυντές των Περιφερειακών Ιδρυµάτων Αγροτικής Έρευνας. ι) Αποφασίζει για θέµατα της αρµοδιότητάς του, που παραπέµπονται από τον Υπουργό Γεωργίας ή εισάγονται από το Γενικό ιευθυντή, το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τα Ε.Σ.Ε.Ι. ια) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που αφορά το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και δεν είναι αρµόδιο άλλο όργανο. 1α. Ο Πρόεδρος του.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. έχει επιπλέον την εξής αρµοδιότητα: Εκπροσωπεί το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ενώπιον των δικαστηρίων και δηµόσιων αρχών της ηµεδαπής και αλλοδαπής. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 16 από 62

18 * 6. Η παράγραφος 1α του άρθρου 8 του ν. 1845/89, που προστέθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του ν. 2538/97, αντικαθίσταται ως εξής: 1α. Ο Πρόεδρος του.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 17 από 62

19 2. Το.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του προέδρου τακτικά µια φορά το µήνα και εκτάκτως, όταν το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως επτά από τα µέλη του. Του.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. 3. Το.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον έξι (6) από τα µέλη του, µεταξύ δε αυτών ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. * 7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 1845/89, όπως τροποποιήθηκε µε το εδάφιο δ της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 2040/92, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Το.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα επτά τουλάχιστον από τα µέλη του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Γενικός ιευθυντής. 4. Εισηγητής για όλα τα θέµατα είναι ο Γενικός ιευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εξουσιοδοτηµένα από το γενικό διευθυντή στελέχη του ή άλλο µέλος του.σ., που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 5. Ο Γενικός ιευθυντής δεν έχει δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του.σ., στις οποίες συζητούνται θέµατα σχετικά µε την άσκηση των καθηκόντων του. * 8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 1845/89 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Ο Πρόεδρος του.σ. και ο Γενικός ιευθυντής δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του.σ., στις οποίες συζητούνται θέµατα σχετικά µε την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του.σ. σε αυτούς. 6. Τα πρακτικά του.σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραµµατέα του, αφού προηγουµένως επικυρωθούν από το.σ.. 7. Με απόφαση του.σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τον τρόπο λειτουργίας του.σ.. ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 18 από 62

20 Άρθρο 9 Γενικός διευθυντής Αρµοδιότητες 1.α) Ο Γενικός ιευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους. Ο διορισµός γίνεται για θητεία τριών (3) ετών, ύστερα από κρίση και πρόταση επιτροπής που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Ανανέωση του διορισµού επιτρέπεται για ίσο χρονικό διάστηµα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και γνώµη της ίδιας επιτροπής που συνεκτιµά την επιτυχή και αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων του ενδιαφεροµένου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λήξη της θητείας του Γενικού ιευθυντή πριν από την παρέλευση της τριετίας επιτρέπεται µε πλήρως απολογηµένη απόφαση της παραπάνω επιτροπής, µετά από εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναµίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. β) Ο Γενικός ιευθυντής είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος, µε εµπειρία στην έρευνα, καθώς και µε διοικητικές ικανότητες. γ) Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από τη σχετική προκήρυξή της στον τύπο. Η προκήρυξη του Υπουργού τοιχοκολλάται στο κεντρικό οίκηµα του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και στο κεντρικό οίκηµα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και περίληψη αυτής δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών. δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται και από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, καθώς και από άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του υποψηφίου αποδεικνύεται η ικανότητα αυτού να ασκήσει αποτελεσµατικά τα καθήκοντα του Γενικού ιευθυντή. Η επιτροπή καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη. ε) Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση για την επιλογή, ύστερα από την υποβολή σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού Γεωργίας. Για την επιλογή συνεκτιµώνται τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του υποψηφίου, ΤΡΟΠ Ν 1845 ΑΠΟ doc Σελ. 19 από 62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα