ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς."

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2 !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'& 2/& '2$"("$& !./(*0*("'& &)'2"%$ +' 5/+*&"'&!(*&0*('& %$2$.*1*&!(*&,!,#!*3 53#$#2$" #$ %$2$(2"6*3# &3#$..$1'& &2* ).$.$ )(/&/ $#2./7'#2,# %'0$.$",# $!* 2/# $34/&/ +'2*)"%*3 %'0$.$"*3 2/& '2$"("$& )(/+$2"&2/("$%$ &2*")'"$ +'2*)/& "%$",+$2$ +'2*),# ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ !'2(*&!'2(*!*3.*& $.'.8.' ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ $!*.*1"&2"%$ &2*")'"$ 5($&2/("*2/2$& '2$"("$& ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ '#*!*"/+'#$ $!*.*1"&2"%$ &2*")'"$ 5($&2/("*2/2$& ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ &3#5'5'+'#'& '2$"("'& ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

3 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Η/ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ $%(*)(*#"*" &2*)*"!(**!2"%'& !*."2"%/ +'("&+$2,# !$($(2/+$ *"%*#*+"%,# %$2$&2$&',# ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε

4 -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'& 2/& '2$"("$& Στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (η Εταιρία) από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ιερά Οδός , Αθήνα, τηλ , υπεύθυνος κ. Άρης Μπουλαμάτσης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Tο περιεχόμενο του Δελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. ο κ. Κ. Πετρόπουλος, Πρόεδρος της Εταιρίας, Ιερά Οδός , Αθήνα, τηλ β. ο κ. Α. Μπουλαμάτσης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας, Ιερά Οδός , Αθήνα, τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Κωνσταντίνος Αισιόπουλος, του ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ. ΣΟΕ 10051), Φωκίωνος Νέγρη 3, αρ. τηλ Τα πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα κάτω από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 1999 και 2000 περιλαμβάνουν, πέραν της μητρικής εταιρίας, τις εταιρίες ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. Ο κ. Κ. Αισιόπουλος διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως Τα πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα κάτω από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς Ο κ. Κ. Αισιόπουλος διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήματος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήμου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αμοιβών τρίτων) μέχρι και τη χρήση 1997, τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. 4

5 2!./(*0*("'& &)'2"%$ +' 5/+*&"'&!(*&0*('& Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Εταιρίας. 3 %$2$.*1*&!(*&,!,#!*3 53#$#2$" #$ %$2$(2"6*3# &3#$..$1'& &2* ).$.$. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αρίθμ. 5/204/ απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άτομα που έχουν κωδικό συναλλαγών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και λογαριασμό αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ή παράγωγα προϊόντα επί των μετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και η σχετική γνωστοποίηση έχει δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών είναι τα κάτωθι: Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος - Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννης Π. Πετρόπουλος -Δ/νων Σύμβουλος Ευστάθιος Παπαγεωργίου - Μέλος Δ.Σ. Ιωάννης Φιλιώτης - Μέλος Δ.Σ. Αριστείδης Μπουλαμάτσης - Οικονομικός Διευθυντής Στέφανος Βαίτσης - Προϊστάμενος Λογιστηρίου & Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Αθηνά Τσιάγκα - Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων Κωνσταντίνος Αισιόπουλος -Ορκωτός Ελεγκτής 4 )(/&/ $#2./7'#2,# %'0$.$",# $!* 2/# $34/&/ +'2*)"%*3 %'0$.$"*3 2/& '2$"("$& Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/7/99, ανήλθαν μετά την αφαίρεση των προϋπολογισθεισών δαπανών εκδόσεως ύψους δρχ. 75 εκατ., σε δρχ εκατ. Με βάση τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η χρήση του ανωτέρω ποσού προβλεπόταν να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αναπτύξεως της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, τα αντληθέντα κεφάλαια προβλέπονταν να διατεθούν ως εξής: - Ποσό ύψους δρχ. 120 εκατ. περίπου, ήτοι ποσοστό 9% περίπου επί του καθαρού ποσού της αύξησης, επρόκειτο να διατεθεί για τη χρηματοδότηση του προγράμματος πλήρους μηχανογράφησης της Εταιρίας, με σκοπό την πλήρη τεχνολογική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών της συστημάτων. - Ποσό ύψους δρχ. 391 εκατ. περίπου, ήτοι ποσοστό 30% περίπου επί του καθαρού ποσού της αύξησης, επρόκειτο να διατεθεί για τη μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού. - Ποσό ύψους δρχ. 800 εκατ. περίπου, ήτοι ποσοστό 61% περίπου επί του καθαρού ποσού αύξησης, επρόκειτο να διατεθεί για την εξόφληση των προμηθευτών. 5

6 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από τη Δημόσια Εγγραφή της Εταιρίας: :/: 'DG>H 5:?IJAH )9FEA 5CN=D> OKH -/-0- (ποσά σε εκατ. δρχ.) &PJ>N> :?M '.5. 30/9/00 3-/-2/00 1 Δαπάνες Έκδοσης Επενδύσεις Μηχανοργάνωσης Μείωση Μακροπρόθεσμου Δανεισμού Εξόφληση Προμηθευτών &3#*.* Σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων επισημαίνονται τα ακόλουθα: - Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε ποσό δρχ. 113 εκατ. Η διαφορά δρχ. 38 εκατ. καλύφθηκε από ίδια διαθέσιμα της Εταιρίας. - Οι επενδύσεις μηχανοργάνωσης είχαν ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και είχε πραγματοποιηθεί μέρος της επένδυσης (ο κεντρικός Η/Υ και τα λειτουργικά προγράμματα του κυρίως). Η σύνθεση της επένδυσης αυτής διαφοροποιήθηκε μερικώς για αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν στις εφαρμογές. - Η απόκλιση των δρχ. 21 εκατ. προέρχεται από την κάλυψη της δομημένης καλωδίωσης μέσω leasing. Το ποσό αυτό έχει κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό και θα διατεθεί κατά την επόμενη χρήση. 6

7 5 )(/+$2"&2/("$%$ &2*")'"$ +'2*)/& Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την 1 η Δεκεμβρίου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας της τελευταίας συνεδρίασης κάθε μήνα και τον όγκο συναλλαγών για το διάστημα 1/2000 3/2001 (ποσά σε δρχ.): Ημερoμηνία Τιμή Κλείσιμο ( ) Αναπροσαρμοσμένη Τιμή ( ) (1) Αξία Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών ( ) 31/1/00 55,95 27, /2/00 43,62 21, /3/00 32,43 16, /4/00 26,32 13, /5/00 19,35 19, /6/00 13,63 13, /7/00 12,09 12, /8/00 9,2 9, /9/00 8,83 8, /10/00 7,87 7, /11/00 7,06 7, /12/00 6,57 6, /1/01 5,6 5, /2/01 6,56 6, /3/01 7,04 7, (1)Αναπροσαρμοσμένη σύμφωνα με τις τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής και του όγκου συναλλαγών των μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε σχέση με το Δείκτη Παράλληλης Αγοράς του ΧΑΑ παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Όγκος Συναλλαγών Τιμή Μετοχής - Δείκτης Παράλληλης Αγοράς ΧΑΑ Ιαν-00 Φεβ-00 Μαρ-00 Απρ-00 Μαϊ-00 Ιουν-00 Ιουλ-00 Αυγ-00 Σεπ-00 Οκτ-00 Νοε-00 Δεκ-00 Ιαν-01 Φεβ-01 Μαρ-01 Όγκος Συναλλαγών Αναπροσαρμοσμένη Τιμή Μετοχής Δείκτης Παράλληλης Αγοράς 7

8 6 5"%$",+$2$ +'2*),# 6.- 1'#"%$ Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, Ιερά οδός 96, Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσματζόγλου 1). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου: α. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και 8

9 β. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει *(*.*1"$ +'("&+$2,# Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) οι ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται με φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή. Έτσι, τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη τα οποία πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στην μητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί προμέρισμα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της μητρικής εταιρίας της επόμενης χρήσης. Τα δε μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας που σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον διανεμηθούν καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση. 9

10 7!'2(*&!'2(*!*3.*& $.'.8.' '#"%'&!./(*0*("'& Η Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 92/1974). Είναι η μητρική Εταιρία του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. και δραστηριοποιείται στον κλάδο βιομηχανίας και εμπορίας μηχανημάτων. Η Εταιρία έχει ως έδρα το Δήμο Αθηναίων (Ιερά Οδός , τηλ ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό Α.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14. Η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι το 2024 και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. της 21/6/2000, στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση λόγω εξαγοράς της ΜΕΚΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. αποφάσισε την διεύρυνση και τροποποίηση του σκοπού της για να καλύπτει το σύνολο των εργασιών των υπό συγχώνευση εταιριών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, η Εταιρία έχει σκοπό: (i) (ii) (iii) (iv) την κατασκευή, διασκευή, συναρμολόγηση και επισκευή κινητήρων εσωτερικής καύσεως, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, γεννητριών μηχανημάτων διακινήσεως αγαθών, αυτοκινήτων οχημάτων πάσης φύσεως, μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα, συσκευασίας, καθαρισμού, μηχανών θαλάσσης πάσης φύσεως, σκαφών επαγγελματικών και αναψυχής, παντός είδους αμυντικού υλικού, παντός συναφούς ή παρεμφερούς με τα προαναφερθέντα καθώς και μερών και εξαρτημάτων αυτών, την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, όλων των προαναφερθέντων ή παρεμφερών προϊόντων στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, την κατασκευή ή συναρμολόγηση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εργαλείων φορητών ή χειρός τηλεφωνικού ή τηλεπικοινωνιακού υλικού, μικροηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και παρεμφερών προϊόντων, τη 10

11 Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 91), στους οποίους υπάγονται οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας είναι οι εξής: «Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων», «κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών», «κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων, και «Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων». 7.2 "&2*("%* Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1974, με έδρα την Αθήνα. Προήλθε από συγχώνευση των επιχειρήσεων ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., & ΥΙΟΙ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το 1969 και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., & ΣΙΑ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το 1938 και προϋπήρχε σαν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ από το Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας: Συναρμολόγηση αυτοκινήτων Willys Overland φορτηγών και λεωφορείων Diamond T και International, ρεκτιφιέ μηχανών εσωτερικής καύσεως στη Θεσσαλονίκη και από το 1948 και στην Αθήνα Πρωτοπορία στη δηζελοκίνηση (Perkins), στην κατασκευή τρακτέρ (International Harvester) και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (PETROGEN) και στα μηχανήματα σηράγγων (TMB Robbins) Πρωτοπορία στη σχεδίαση και κατασκευή του ελληνικού οχήματος Polytrak. Κατασκευή κινητήρων (Lombardini). Είσοδος πάλι στον τομέα φορτηγών και λεωφορείων (Mack, Scania). Εμπλουτισμός του τομέα μηχανημάτων έργων και μεταλλείων (Wagner, Terex, Ingersoll-Rand). Είσοδος στον τομέα εξωλέμβιων κινητήρων (Johnson) και στον τομέα ηλεκτρονικών (Texas Instruments, National Semiconductors) Εμβάθυνση δυνατοτήτων στο service (επένδυση ΣΕΜΚΑ), στα συστήματα πληροφόρησης (ανανέωση και επέκταση υπολογιστών) στη δομή και στα συστήματα ελέγχου εργασιών και παρακίνησης προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, από το 1974, έτος ίδρυσης της Εταιρίας, οι δραστηριότητές της έχουν εξελιχθεί ως εξής: 1974 Ίδρυση της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα την Αθήνα Ανάληψη της αντιπροσωπείας μηχανημάτων υπογείων μεταλλείων Wagner, από την Πετροτεχνική Ανάληψη της αντιπροσωπείας κινητήρων Detroit Diesel General Motors, αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison-General Motors και χωματουργικών μηχανημάτων Terex-General Motors Ανάληψη της αντιπροσωπείας φορτηγών, λεωφορείων και κινητήρων Scania. Ανάληψη της αντιπροσωπείας ηλεκτρικών εργαλείων Black & Decker Ανάληψη της αντιπροσωπείας κομπρεσέρ, διατρητικών και οδοποιητικών μηχανημάτων Ingersoll Rand από την Πετροτεχνική Συμμετοχή κατά 50% στην εταιρία ηλεκτρονικών Π. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανάληψη αντιπροσωπείας OMC (εξωλέμβιων JOHNSON και σκαφών Chris Craft και Four Winns) Συμμετοχή κατά 50% στην Εταιρία ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ, το μεγαλύτερο και παλαιότερο συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων Scania Πιστοποίηση της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατά ISO Συγχώνευση δι απορροφήσεως της επιχείρησης ΠΕΦΙΝ Α.Ε. (κύριο στοιχείο του Ενεργητικού της οποίας ήταν οι μετοχές της Ανωνύμου Εταιρίας ΛΥΠΑ 11

12 ΔΙΕΘΝΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 68 και του Κ.Ν.2190/20, που εγκρίθηκε από την υπ αριθμ / Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών Μεταφορά της δραστηριότητας Ingersoll Rand από την ΠΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ στην Εταιρία μαζί με όλο το προσωπικό της, το οποίο εγκαταστάθη στο κεντρικό κτίριο της Εταιρίας στην Ιερά Οδό Μεταβίβαση του 80% της συμμετοχής της Εταιρίας στην Π. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σε Ιταλική εταιρία, μέλος μεγάλου διεθνούς ομίλου εμπορίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Έτσι, το ενδιαφέρον της Εταιρίας στον κλάδο των ηλεκτρονικών έπαυσε να είναι στρατηγικού χαρακτήρα Συγχώνευση των δύο θυγατρικών ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ και ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για λειτουργικούς λόγους Κατάργηση της Επιχειρηματικής Μονάδας των Ανταλλακτικών και ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της στις αντίστοιχες Επιχειρηματικές Μονάδες των προϊόντων στα οποία αφορούν. Ανάληψη αντιπροσωπείας EVINRUDE (εξωλέμβιων) και TENNANT (μηχανήματα συντήρησης βιομηχανικών δαπέδων) Ανάληψη αντιπροσωπείας σκαφών ZODIAC, οχημάτων ISUZU και περονοφόρων Ανάληψη αντιπροσωπείας οχημάτων HYSTER και ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων Kogel Εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 2000 Εξαγορά και απορρόφηση της MEKMOΤΟΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Aνάληψη αντιπροσωπείας επαγγελματικών φορτηγών Isuzu, σειράς Ν από 3,5 έως 7,5 τόνων και σκαφών Avon και Bombard Ίδρυση της PETROS PETROPOULOS Bulgaria Co. Ltd. στη Βουλγαρία, η οποία θα έχει την ίδια δραστηριότητα με την επιχειρηματική μονάδα Petrogen της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 7.3!'("1($0/ $#2"%'"+'#*3 '(1$&",# Οι δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:!"κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και πετρελαιοκινητήρων!"αντιπροσώπευση, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο, συναρμολόγηση, διασκευές, επισκευές, τεχνική υποστήριξη πετρελαιοκινητήρων, φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων, μηχανών θαλάσσης και φουσκωτών σκαφών αεροσυμπιεστών μηχανημάτων διακίνησης υλικών και χωματουργικών μηχανημάτων Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία λειτουργεί 5 επιχειρηματικές μονάδες, οι δραστηριότητες των οποίων καθώς και οι πελάτες αναλύονται παρακάτω: 12

13 +>JIG: PETROGEN (//6) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη PETROGEN και Αντιπροσωπεία κινητήρων LOMBARDINI Η μονάδα ασχολείται με την κατασκευή, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από 2 έως KVA με τον διακριτικό τίτλο Petrogen καθώς και με την εμπορία, διασκευή και τεχνική υποστήριξη βιομηχανικών και αγροτικών κινητήρων Lombardini και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Η μονάδα διαθέτει πλήρη γραμμή παραγωγής για την εξυπηρέτηση των αναγκών συναρμολόγησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τυποποιημένων και ειδικών προδιαγραφών. Στους πελάτες της μονάδας συμπεριλαμβάνονται εταιρίες βιομηχανικές, τεχνικές, εμπορικές και ναυτιλιακές, τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ιχθυοκαλλιεργειών, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, super-market, ένοπλες δυνάμεις ενώ σε περιορισμένο βαθμό υπάρχει ζήτηση από ιδιώτες για εγκατάσταση σε σπίτια. Οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες είναι συνήθως τεχνικές εταιρίες που προμηθεύονται ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για λογαριασμό τρίτων, καθώς και οι ιδιοκτήτες super-market που συνεχώς εξαπλώνουν το δίκτυο των καταστημάτων τους. Η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται και το πελατολόγιο μεγαλώνει καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων καθιστά όλο και πιο μεγάλη την ανάγκη εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός του δημοσίου τομέα, σε κανένα πελάτη δεν αντιστοιχεί πάνω από το 10% των πωλήσεων της μονάδας. Οι πωλήσεις προς το δημόσιο κυμαίνονται μεταξύ 2% και 25% των πωλήσεων αναλόγως με τα προγράμματα προμηθειών του δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. +>JIG: 'N:R9SJ *QA<I=KJ Diesel Αντιπροσωπεία ISUZU, RUGGERINI, PERKINS, LOMBARDINI Marine και SCANIA Η μονάδα ασχολείται με την εμπορία, συναρμολόγηση και διασκευή ναυτικών συγκροτημάτων κινήσεως, ναυτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, βιομηχανικών συγκροτημάτων κινήσεως και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Τα προϊόντα της μονάδας αυτής απευθύνονται σε αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές μηχανημάτων, αγρότες και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ειδικότερα, η μονάδα διαθέτει κινητήρες βιομηχανικούς (για άρδευση, ηλεκτρογεννήτριες, ανεμομείκτες κ.α.), κινητήρες αγροτικούς (για τρακτέρ) και ναυτικούς για σκάφη μήκους 6-30 μέτρων. Η Perkins, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, κατασκευάζει σε συνεργασία με την Sabre Αγγλίας ναυτικούς κινητήρες μέχρι 300 ίππους. Πρόσφατα εξαγοράσθηκε από την Caterpillar αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Η Perkins συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ντηζελοκινητήρων στον κόσμο και κατέχει κορυφαία θέση στην περιοχή ιπποδυνάμεων που δραστηριοποιείται. Η Lombardini Marine είναι σήμερα ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ναυτικών κινητήρων μέχρι 82 ίππων στην Ιταλία. Έχει ανεπτυγμένη τεχνολογία και δυναμική παρουσία στη θάλασσα. Η Scania έχει έδρα στη Σουηδία. Οι κινητήρες, έως 750 ίππων, κατασκευάζονται στη Σουηδία και απευθύνονται σε μεγάλα σκάφη αναψυχής ή επαγγελματικά σκάφη μήκους έως 30 μέτρα. Η Isuzu έχει έδρα στην Ιαπωνία, όπου και κατασκευάζονται οι ναυτικοί κινητήρες ίππων. Μία πλήρης γκάμα καλύπτει τις ανάγκες ταχύπλοων σκαφών αναψυχής αλλά και επαγγελματικών αλιευτικών και επιβατικών σκαφών. Από το 1999, στη μονάδα αυτή εντάσσεται και η εμπορία των ελαφρών φορτηγών και οχημάτων τύπου τζιπ, της εταιρίας ISUZU. 13

14 Επίσης, από το Μάρτιο 2000, μετά την εξαγορά της MEKMOTOΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η επιχειρηματική μονάδα ανέλαβε την αντιπροσωπεία των πετρελαιοκινητήρων Ruggerini. +>JIG: 0>9=A;SJ Αντιπροσωπεία SCANIA, TEREX, Allison Transmission, Kogel και Isuzu N Series Η μονάδα ασχολείται με την εμπορία, διασκευές και τεχνική υποστήριξη φορτηγών και λεωφορείων Scania και Isuzu, χωματουργικών μηχανημάτων Terex και αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Υπάρχουν εννέα τομείς στους οποίους διαχωρίζονται τα προϊόντα της επιχειρηματικής αυτής μονάδας ανάλογα με τη χρήση τους: φορτηγά και ρυμουλκούμενα μεγάλων αποστάσεων, χωματουργικά φορτηγά Scania και Dumpers Terex, τα οποία εισάγονται από την Σκωτία, απορριμματοφόρα, που πωλούνται σε δήμους, αυτοκίνητα διανομών, αυτοκίνητα που προορίζονται για το δημόσιο, με συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου (π.χ. ΔΕΗ, Υπουργείο Εσωτερικών κλπ.), αστικά λεωφορεία, υπεραστικά λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία, αυτόματα κιβώτια Allison. Οι πελάτες της μονάδας αυτής είναι κυρίως αυτοκινητιστές, εταιρίες διεθνών και εθνικών μεταφορών, το δημόσιο, οργανισμοί κοινής ωφελείας, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κατασκευαστές έργων πολιτικού μηχανικού και υπεργολάβοι, μεταλλεία και ορυχεία. Η ζήτηση για αυτοκίνητα διανομών προέρχεται από super-market και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η Scania με έδρα τη Σουηδία συμπεριλαμβάνεται στους σημαντικότερους παγκοσμίως κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων άνω των 33 θέσεων. Εκτός από τη Σουηδία, διαθέτει εργοστάσια στην Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Από το 1996, η SCANIA παρουσίασε τη νέα «σειρά 4» (truck of the year award 1996), αύξησε την παραγωγή, ανανέωσε τα εργοστάσια της και μπήκε πιο ενεργά στο χώρο των χωματουργικών φορτηγών. Η Τerex Trucks έχει την έδρα της στην Σκωτία και είναι θυγατρική της Αμερικάνικης Terex Corporation. Κύριο αντικείμενό της είναι η κατασκευή χωματουργικών φορτηγών (Dumpers). Η Allison είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων στον κόσμο και αποτελεί κλάδο της General Motors. Η έδρα της βρίσκεται στην Ινδιανάπολη των Η.Π.Α., αλλά η Εταιρία εισάγει τα προϊόντα της κυρίως από την Ολλανδία, το κέντρο διανομής για την Ευρώπη. Η συνεργασία με την Allison ξεκίνησε το Τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων Allison τοποθετούνται σε φορτηγά όπως τα χωματουργικά, τα απορριμματοφόρα, τα πυροσβεστικά οχήματα και τα αστικά λεωφορεία. Τοποθετούνται επίσης σε στρατιωτικό εξοπλισμό όπως σε τανκ και άλλα ειδικά οχήματα. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων σε φορτηγά που λειτουργούν εντός πόλεων έχουν πρόσφατα αρχίσει να γίνονται γνωστά και στην Ελλάδα. Η Εταιρία το 1997 προμήθευσε το πρώτο απορριμματοφόρο με αυτόματο κιβώτιο Allison, ενώ το 1998 παραδόθηκαν οχήματα Scania με κιβώτιο Allison στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η Allison είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τέτοιων αυτόματων κιβωτίων και έχει εδραιωθεί στην αγορά. Υπάρχουν περίπου 300 αυτόματα κιβώτια Allison σε λειτουργία σε όλη την χώρα για τα οποία η Εταιρία παρέχει ανταλλακτικά. 14

15 Η Isuzu με έδρα την Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο σε φορτηγά σειράς Ν από 3,5 έως 7,5 τόνους. Η Kogel έχει έδρα τη Γερμανία με τέσσερα εργοστάσια και είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σε ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα στην Ευρώπη. +>JIG: & &L:RSJ Αντιπροσωπεία JOHNSON, EVINRUDE, ZODIAC, AVON, BOMBARD Η μονάδα ασχολείται με την εμπορία, τις διασκευές και την τεχνική υποστήριξη εξωλέμβιων κινητήρων Johnson και Evinrude και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Αντιπροσωπεύει τις εξωλέμβιες Johnson από το 1991, τις εξωλέμβιες Evinrude από το Από τον Σεπτέμβριο 1998 έχει αναλάβει την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα των φουσκωτών σκαφών ZODIAC. Από το 2001 έχει αναλάβει επίσης την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα των φουσκωτών σκαφών AVON και BOMBARD. Οι εξωλέμβιες J&E ανήκουν στην OMC (Outboard Marine Corporation) που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής μηχανών από το Η OMC έχει έδρα στις Η.Π.Α. και λειτουργεί 10 εργοστάσια στην Αμερική. Τα προϊόντα της θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα και τεχνολογικά προηγμένα. Η γκάμα των προϊόντων της OMC περιλαμβάνει μηχανές 2 έως 250 ίππων που χρησιμοποιούνται από μικρό φουσκωτό μέχρι σκάφος αναψυχής 10 μέτρων. Τόσο η Johnson όσο και η Evinrude διαθέτουν περίπου 50 διαφορετικά μοντέλα η κάθε μία. Οι εξωλέμβιες μηχανές κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος καθώς απαιτούν λιγότερο χώρο από τις εσω/εξωλέμβιες μηχανές. H OMC έχει παράδοση στις τεχνολογικές καινοτομίες. Η πρόσφατα εμφανιζόμενη τεχνολογία Ficht, την αποκλειστικότητα της οποίας έχει η OMC έως το 2020, αποτέλεσε για το 1997 την αιχμή των προσπαθειών της επιχειρηματικής μονάδας. Οι μηχανές τεχνολογίας Ficht είναι δίχρονοι κινητήρες με σύστημα απευθείας ψεκασμού του καυσίμου στο θάλαμο καύσης. Το αποτέλεσμα είναι να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των δίχρονων κινητήρων (μικρό βάρος, μεγάλη επιτάχυνση), με εκείνα των τετράχρονων κινητήρων (αθόρυβοι, χωρίς κραδασμούς, καθαρά καυσαέρια, αξιόπιστοι) και με οικονομία καυσίμου 40% και μείωση των ρύπων κατά 80% έναντι των καλύτερων δίχρονων. Οι κινητήρες Ficht άρχισαν να διατίθενται στην ελληνική αγορά το 1997 σε έκδοση 150 ίππων, με άριστα αποτελέσματα ενώ ήδη διατίθενται και σε έκδοση των 175 ίππων, και προοπτική για το 1999 είναι η εξάπλωση και σε άλλες κατηγορίες ιπποδυνάμεων ( ίππους). Η ZODIAC International δραστηριοποιείται στην κατασκευή φουσκωτών σκαφών από το Έχει έδρα στην Γαλλία. Κατέχει το 50% της παγκόσμιας αγοράς και είναι η μοναδική εταιρία παγκοσμίως που παρέχει πενταετή εγγύηση στα μπαλόνια. Η ZODIAC κατασκευάζει φουσκωτά σκάφη από 2μ έως 12μ για αναψυχή αλλά και για επαγγελματική χρήση (καταδυτικά, ειδικών δυνάμεων κλπ.). Η ZODIAC κατασκευάζει τα προϊόντα της σε 5 εργοστάσια στη Γαλλία και σε ένα στον Καναδά. Επίσης, η ZODIAC International κατασκευάζει στη Γαλλία τα φουσκωτά Bombard που είναι μία πλήρης σειρά σκαφών μήκους από 2 έως 7,3 μέτρα. Τα σκάφη Avon κατασκευάζονται από την ZODIAC στην Αγγλία, είναι πολυτελή βοηθητικά φουσκωτά σκάφη για θαλαμηγούς και γρήγορα φουσκωτά ανοικτής θαλάσσης με βαθύ V. Οι πελάτες της μονάδας προέρχονται από το καταναλωτικό κοινό, ναυπηγεία και εισαγωγείς μηχανοκίνητων σκαφών. 15

16 +>JIG: +AQ:JA<I=KJ Αντιπροσωπεία INGERSOLL-RAND, TENNANT, HYSTER Η μονάδα ασχολείται με την εμπορία, τις διασκευές και την τεχνική υποστήριξη αεροσυμπιεστών, αεροεργαλείων, διατρητικών και οδοποιητικών μηχανημάτων Ingersoll- Rand, Montabert, Blaw-Knox και ABG και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων καθαρισμού δαπέδων Tennant και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Τα μηχανήματα καθαρισμού δαπέδου Tennant και οι σφύρες Montabert, που από το 1996 αποτελούν κλάδο της IR, προστέθηκαν το 1997 στην επιχειρηματική αυτή μονάδα. Από τον Ιανουάριο 1999 έχει προστεθεί στη μονάδα και η αντιπροσωπεία των μηχανημάτων διακινήσεως υλικών (περονοφόρων) HYSTER από 1 54 τόνους, τα οποία κατασκευάζει μεταξύ άλλων η Nacco Materials Handling, η οποία έχει έδρα τις ΗΠΑ. Η Nacco Materials Handling είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως που κατασκευάζουν τα μηχανήματα αυτά. Η Εταιρία αντιπροσωπεύει την IR από το 1988 μέσω της Πετροτεχνικής Ε.Π.Ε. και από το 1996, απευθείας με τη δραστηριοποίηση της αντίστοιχης επιχειρηματικής μονάδας. Η IR δραστηριοποιείται από το 1871 στον χώρο των μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα και των μηχανημάτων κατασκευών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, σε μεταλλεία, λατομεία, μεγάλες τεχνικές εταιρίες και υπεργολάβους. Έχει έδρα στην Αμερική και λειτουργεί 40 εργοστάσια στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία. Η Εταιρία αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων της IR, που περιλαμβάνει διατρητικά μηχανήματα, οδοστρωτήρες, ασφαλτικά, αεροσυμπιεστές και μηχανήματα επεξεργασίας ποιότητος αέρα. Τα μηχανήματα της IR έχουν διάρκεια ζωής μεταξύ 10 και 30 ετών. Η IR έχει εξαγοράσει την γαλλική εταιρία Montabert που δραστηριοποιείται στην κατασκευή διατρητικών μηχανημάτων, την γερμανική εταιρία ABG που δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανημάτων οδοποιίας, οδοστρωτήρων και finishers και την αμερικανική Blaw- Knox που δραστηριοποιείται στην κατασκευή finishers. Οι σφύρες Montabert, που έχουν διεθνώς την τεχνολογική πρωτοπορία στις διατρήσεις πετρωμάτων, απευθύνονται στους κατασκευαστές έργων πολιτικού μηχανικού, στα λατομεία και στα μεταλλεία. H Tennant Inc διαθέτει τα μηχανήματα φροντίδας και καθαρισμού βιομηχανικών δαπέδων Tennant. Η Tennant Inc έχει έδρα στις Η.Π.Α. και λειτουργεί 3 εργοστάσια στις ΗΠΑ και ένα στην Ολλανδία. Τα μηχανήματα Tennant κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Οι πελάτες της επιχειρηματικής μονάδας IR είναι κυρίως κατασκευαστές έργων πολιτικού μηχανικού και υπεργολάβοι, μεταλλεία, λατομεία και ορυχεία, εταιρίες στο χώρο της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας, νοσοκομεία και ναυπηγεία. Ενδεικτικά στους κύριους πελάτες συγκαταλέγονται οι εταιρίες ΤΙΤΑΝ, ΕΛΒΑΛ, HELLAS CAN, TVX. '4'."4/ %3%.*3 '(1$&",# $#$ '!")'"(/+$2"%/ +*#$5$ (σε εκατ. δρχ.) Ως % του συνόλου 2000 Petrogen (Η/Ζ) ,32% Κινητήρων Diesel ,37% Φορτηγών-Λεωφορείων Scania ,32% Εξωλέμβιων & Σκαφών ,20% Βιομηχανικών & Κατασκ/κών Μηχ/ων ,70% Λοιπά * ,10% &3#*.* ,00% *Αφορούν έσοδα κυρίως από ανταλλακτικά και μηχανήματα από εγκαταλειφθείσες ή νέες πειραματικές δραστηριότητες. 16

17 7.4 &3+8$&'"& 5"$#*+/& - $#2"!(*&,!'"$& Σύμβαση με Lombardini Πρόκειται για σύμβαση διανομής από την Εταιρία ντηζελομηχανών εσωτερικής καύσεως καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις και είναι αορίστου χρόνου. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας της εν λόγω συμβάσεως από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, η οποία επιφέρει τη λύση της συμβάσεως τρεις μήνες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει για τη LOMBARDINI δικαίωμα «έκτακτης» καταγγελίας σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς της Εταιρίας. Σύμβαση με Perkins Engines Limited Πρόκειται για σύμβαση αποκλειστικής διανομής από την Εταιρία των ντηζελομηχανών Perkins καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις και είναι αορίστου χρόνου. Εκτός από τη διανομή (αγορά προς μεταπώληση) των προϊόντων της Perkins, η Εταιρία αναλαμβάνει να παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας της εν λόγω συμβάσεως από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, η οποία επιφέρει τη λύση της συμβάσεως ενενήντα ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει 17

18 Σύμβαση με Alisson Transmission Πρόκειται για σύμβαση διανομής από την Εταιρία των κιβωτίων ταχυτήτων Alisson στην Ελλάδα, η οποία η οποία λήγει την Η Alisson Transmission αποτελεί μονάδα παραγωγής της General Motors και εδρεύει στην Ινδιανάπολη των Η.Π.Α. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους για παράβαση όρων της συμβάσεως από τον αντισυμβαλλόμενό τους. Η λύση της σύμβασης επέρχεται «αυτομάτως» σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση οποιουδήποτε από τους συμβαλλομένους ή στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει μεταβολή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της Εταιρίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Alisson Transmission. Σύμβαση με Outboard Marine Corporation (OMC) Πρόκειται για σύμβαση που συνήφθη με την OMC Europe N.V., η οποία εδρεύει στο Βέλγιο και είναι θυγατρική της ομώνυμης αμερικανικής εταιρίας. Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη στις και είχε αρχικώς συμφωνηθεί ετήσια. Σήμερα η Εταιρία διανέμει τα προϊόντα της OMC δια σχετικής συμβάσεως που έχει συνάψει με την OMCEMA Ιnc., η οποία εδρεύει στην Πράγα, Τσεχία και είναι θυγατρική της αμερικανικής εταιρίας OMC. Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη στις με τριετή διάρκεια. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διανομή από την Εταιρία των εξωλέμβιων μηχανών Johnson και Evinrude, ανταλλακτικών εξαρτημάτων και εργαλείων των ανωτέρω προϊόντων στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Εταιρία αναλαμβάνει να παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής των ανωτέρω προϊόντων στην Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας από οποιoνδήποτε από τους συμβαλλομένους, η οποία επιφέρει τη λύση της συμβάσεως με σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει για αμφότερους τους συμβαλλομένους δικαίωμα «έκτακτης» καταγγελίας σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς και στην περίπτωση κατά την οποία ο αντισυμβαλλόμενος κηρυχθεί σε πτώχευση. Η σύμβαση προβλέπει επίσης δικαίωμα καταγγελίας στην περίπτωση κατά την οποία επέλθουν μεταβολές σε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών μιας από τις εταιρίες, ή σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή της διοίκησης. Πρόσφατα οι Εταιρίες OMC και OMCEMA μπήκαν σε εκουσία χρεοκοπία. Τα στοιχεία του ενεργητικού της OMC που αφορούν στις μηχανές JOHNSON και EVINRUDE αγοράσθηκαν κατόπιν δικαστικού πλειστηριασμού από την Καναδικών συμφερόντων Bombardier, μιας πολύ μεγάλης βιομηχανικής εταιρίας κατασκευής τραίνων, αεροπλάνων και μηχανημάτων αναψυχής. Αναμένεται υπογραφή νέας σύμβασης με την Bombardier. Σύμβαση με Zodiac International Πρόκειται για σύμβαση αποκλειστικής διανομής από την Εταιρία των φουσκωτών σκαφών Zodiac καθώς και των ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα. Η σύμβαση λήγει στις , ενώ ήδη γίνονται συζητήσεις παράτασης της ημερομηνίας αυτής. Εκτός από τη διανομή των σκαφών Zodiac, η Εταιρία αναλαμβάνει να παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής των σκαφών αυτών στην Ελλάδα. Η Εταιρία υποχρεούται να πραγματοποιήσει ελάχιστο όγκο πωλήσεων των ανωτέρω προϊόντων. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους για παράβαση όρων της συμβάσεως από τον αντισυμβαλλόμενό τους, η οποία επιφέρει τη λύση της συμβάσεως τρεις μήνες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθούν οι ελάχιστοι όγκοι πωλήσεων που αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει η Εταιρία, η λύση της σύμβασης επέρχεται 30 ημέρες μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Η λύση της σύμβασης επέρχεται «αυτομάτως» σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση οποιουδήποτε από τους συμβαλλομένους ή στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει μεταβολή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της Εταιρίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ZODIAC. 18

19 Σύμβαση με Ingersoll-Rand International Sales Inc. Πρόκειται για σειρά συμβάσεων αποκλειστικής διανομής από την Εταιρία των ειδικών μηχανημάτων (κατασκευαστικών, μεταλλευτικών και βιομηχανικών εφαρμογών) της IR καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν συναφθεί με την ελβετική θυγατρική της αμερικανικής IR. Η Εταιρία αναλαμβάνει επίσης να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των μηχανημάτων αυτών στην Ελλάδα. Οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί ως αορίστου χρόνου. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, η οποία επιφέρει τη λύση της συμβάσεως εξήντα ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει για αμφότερους τους συμβαλλομένους δικαίωμα «έκτακτης» καταγγελίας σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς. Σύμβαση με Tennant Πρόκειται για σύμβαση αποκλειστικής διανομής από την Εταιρία των μηχανημάτων καθαρισμού βιομηχανικών δαπέδων Tennant καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα που υπεγράφη στις και είναι αορίστου χρόνου. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, η οποία επιφέρει τη λύση της συμβάσεως ενενήντα ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει για αμφότερους τους συμβαλλομένους δικαίωμα «έκτακτης» καταγγελίας σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς και στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό οποιοδήποτε καθεστώς εκκαθάρισης. Σύμβαση με Hyster Company Πρόκειται για σύμβαση αποκλειστικής διανομής από την Εταιρία των περονοφόρων ανυψωτικών HYSTER καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις , ανανεώθηκε και λήγει στις Εκτός από τη διανομή των περονοφόρων ανυψωτικών, η εταιρία αναλαμβάνει να παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής τους στην Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους για παράβαση όρων της συμβάσεως, η οποία επιφέρει τη λύση της συμβάσεως αμέσως μετά την καταγγελία. Επίσης, η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει για αμφότερους τους συμβαλλομένους δικαίωμα καταγγελίας σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση οποιουδήποτε από τους συμβαλλομένους. Υπόμνημα συμφωνίας (Memorandum of Understanding) με ISUZU Πρόκειται για μη δεσμευτικό υπόμνημα συμφωνίας με ημερομηνία , που ανανεώθηκε την , μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας ISUZU Motors Europe Limited, θυγατρικής της ομώνυμης Ιαπωνικής εταιρίας. Πρόκειται για κείμενο το οποίο επιβεβαιώνει την πρόθεση των υπογραφόντων μερών να διερευνήσουν τη δυνατότητα εμπορικής συνεργασίας με τη μορφή πενταετούς συμβάσεως διανομής στην Ελλάδα των οχημάτων ISUZU από την Εταιρία. Το ανωτέρω υπόμνημα, το οποίο έχει τη μορφή επιστολής προθέσεως των μερών, συμφωνήθηκε να τελεί σε ισχύ μέχρι τη σύναψη της οριστικής συμβάσεως. 19

20 7.5 5"%23*!,./&',# %$" 5"$#*+/& Παρόλο ότι η κάθε επιχειρηματική μονάδα λειτουργεί αυτόνομα, η διαδικασία προώθησης και πώλησης των προϊόντων που ακολουθείται είναι παρόμοια για όλες τις μονάδες. Το δίκτυο πωλήσεων και διανομής της Εταιρίας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, με πωλητές (dealers) και συνεργεία σε πολλά σημεία της χώρας. Οι πωλήσεις στην Αθήνα γίνονται απευθείας μέσω της κάθε επιχειρηματικής μονάδας. Για τις περισσότερες περιοχές της χώρας πέρα από την πρωτεύουσα, και κυρίως για τη Θεσσαλονίκη, οι επιχειρηματικές μονάδες συνεργάζονται με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Όσον αφορά τους κινητήρες diesel, το 80 90% των πωλήσεων γίνονται μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργείων και ναυπηγείων που λειτουργούν σε πολλές περιοχές της χώρας σε τοπική βάση και τα οποία αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και δοκιμή των μηχανών. Όσον αφορά τις εξωλέμβιες μηχανές, υπάρχουν 180 αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα. Τμήμα Εξυπηρέτησης Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρίας είναι η πολύ καλή ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση. Η κάθε επιχειρηματική μονάδα διαθέτει τεχνικούς και μηχανολόγους στην Αθήνα για το service και την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των πελατών ενώ διαθέτει και εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των υπόλοιπων περιοχών της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία, μέσω της μονάδας PETROGEN, είναι η μόνη εταιρία στον κλάδο των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που παρέχει τεχνική υποστήριξη βάσει συμβολαίου. Με την κάθε πώληση προσφέρεται συμβόλαιο συντήρησης, ως ένα είδος ασφάλισης που προσφέρει η Εταιρία. Για τις εργασίες τεχνικής υποστήριξης, πέρα του συνεργείου της Εταιρίας (PETROSERVICE) που απασχολεί 5 άτομα, χρησιμοποιούνται και εξωτερικοί συνεργάτες μηχανικοί/ηλεκτρολόγοι. Όσον αφορά τους κινητήρες diesel, υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Αθήνα. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που συνεργάζονται με την Εταιρία καλύπτουν τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα. Η επιχειρηματική μονάδα φορτηγών και λεωφορείων διατηρεί στενή επαφή με τους πελάτες κατά τη διάρκεια της χρήσεως των αυτοκινήτων και η τεχνολογική υποστήριξη της μονάδας αυξάνει την αξία για τον πελάτη. Πέρα του συνεργείου ΣΕΜΚΑ, όπου η Εταιρία κατέχει, άμεσα και έμμεσα το 99,7% των μετοχών, λειτουργούν επιπλέον άλλα έξι εξουσιοδοτημένα συνεργεία SCANIA στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, καθώς και συνεργαζόμενα συνεργεία. Η τεχνική κατάρτιση των εργαζομένων στα συνεργεία βελτιώνεται συνεχώς με συχνά σεμινάρια. Το τμήμα των εξωλέμβιων δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες, παρά το γεγονός ότι πέρα των εταιριών ενοικίασης σκαφών, των σχολών ski κλπ., οι πελάτες είναι σε μεγάλο βαθμό μεμονωμένα άτομα. Η μονάδα διαθέτει συνεργείο όπου επισκευάζονται οι μεγάλες βλάβες ενώ για μικρότερες βλάβες λειτουργούν εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα. Η μονάδα παρέχει τεχνική εκπαίδευση που μπορεί να διαρκέσει από 2 μέρες έως 6 μήνες. Στη μονάδα Ingersoll Rand, οι μηχανικοί πωλήσεων χωρίζονται ανά κατηγορία πελατών (π.χ. υπεύθυνος λατομείων, τεχνικών εταιριών, βιομηχανίας κλπ.) και ανά γεωγραφική περιοχή. 20

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. εκέµβριος 2009

Εταιρική Παρουσίαση. εκέµβριος 2009 Εταιρική Παρουσίαση εκέµβριος 2009 1 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AEBE 1922-2009 87 Χρόνια Ηγεσίας και Πρωτοπορίας στην Ελληνική Αυτοκινητοβιοµηχανία 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ 1922 - Ι ΡΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες)

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες) CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix 30 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7705/06/Β/86/132 Αρ.ΓΕΜΗ: 122898499000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 30/04/2015 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα